TD921

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:13

2.TT TC: Một số bài tập bổ trợ kỹ thuật, phát triển thể lực.. Chuyền Bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng, phát bóng thaáp tay chính dieän.[r] (1)GIAÙO AÙN SOÁ: 19 MÔN : Nhảy cao; Thể thao tự chọn; Chạy bền  Tieát CT : Thời gian dạy : 37+38 Tuaàn 19 I NHIEÄM VUÏ: 1.Nhảy cao: Ôn động tác đá lăng trước-sau-ngang Đà bước giậm nhảy-đá lăng Trò chơi lò cò tiếp sức Đà chính diện-giậm nhảy co chân qua xà 2.TT TC: Một số bài tập bổ trợ kỹ thuật, phát triển thể lực Chuyền Bóng cao tay tay, đệm bóng, phát bóng thaáp tay chính dieän 3.CB: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên II.YEÂU CAÀU: -Thực tốt các động tác bổ trợ nhảy cao -Biết và thực đúng kỹ thuật bóng chuyền -Tích cực luyện tập chạy bền III.THỜI GIAN: - tieát (90’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: - Sân tập trường V.DUÏNG CUÏ: - Voâi, tranh nhaûy cao, boùng chuyeàn, boùng (2) PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LƯỢNG VĐ I/ Phaàn chuaån bò: - Nhận lớp – Điểm danh - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu cuûa buoåi taäp - Khởi động: Các đt PT chung, xoay khớp, căng cô (8p) II/ Phaàn cô baûn: 1)Nhaûy cao: _ Ôn động tác đá lăng trước-sau-ngang (75p) 1’ 1’ 6’(2x8) 25’ _ Đà bước giậm nhảy-đá lăng _ Đà chính diện-giậm nhảy co chân qua xà _Trò chơi lò cò tiếp sức 2)Môn TT tự chọn: Bóng chuyền _ Một số bài tập bổ trợ kỹ thuật, phát triển thể lực _ Chuyeàn Boùng cao tay baèng tay 30’ _ Đệm bóng _ Phaùt boùng thaáp tay chính dieän 3)Chaïy beàn: _ Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 400-500m 10’ 3)Củng cố kỹ thuật:Nhảy cao, tự chọn, chạy bền 10’ III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh -Nhận xét đánh giá buổi tập -H dẫn tập nhà: Bổ trợ NC, luyện tập BC,CB -Xuống lớp (7p) 4’ 1’ 2’ (3) YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT -HS taäp trung nhanh, nghieâm tuùc -Chuù yù nghe gv phoå bieán noäi dung yeâu caàu -Tích cực thực khởi động BIỆN PHÁP TỔ CHỨC -HS giãn cách dang tay khởi động *Cho hs thực bổ trợ và các bài tập phát triển thể +Tích cực thực các động tác đá lăng +Giữ thăng thực -Xác định chân giậm nhảy mình -Đá lăng mạnh, phối hợp tốt động tác tay +Chạy đà lẽ (5b) chú ý chân giậm đặt sau +Chạy đà tự nhiên, giậm mạnh, phối hợp tay -Nắm rõ luật chơi, tích cực trò chơi lực theo hàng ngang sole và tiến trước -Tích cực luyện tập bài tập phát triển thể lực +Đứng đúng tư thế, phối hợp lực toàn thân +Di chuyển đón bóng, tiếp xúc bóng tốt -Chú ý cách nắm tay, đệm bóng tay thẳng -Di chuyển tốt, tận dụng lực toàn thân +Tư phát bóng đúng yệu cầu kỹ thuật +Tung bóng vừa tầm, đánh bóng mạnh -Phân phối sức phù hợp cự ly chạy 400-500m -Hít thở suốt quá trình chạy bền -Tích cực thả lỏng sau chạy xong +HS tập trung nghe gv nhắc nhở sửa sai lầm -Gv gọi hs thực tốt và chưa đạt thực lớp xem, gv nhận xét cho hs nắm thường mắc và rút kinh nghiệm -HS giaõn caùch dang tay hoài tónh -Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu -Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá buổi tập -Thực tốt bài tập nhà -Lớp giải tán trật tự (4) Thò Xaõ, Ngaøy 03 Thaùng 01 Naêm 2008 Giáo viên soạn Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu  NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : Duyệt tổ trưởng CM (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: TD921, TD921