nhan thuc

11 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:12

KÍNH CHÀO CÁC CÔ VÀ CÁC CHÁU CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT.. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN: NHẬN THỨC.[r] (1)KÍNH CHÀO CÁC CƠ VÀ CÁC CHÁU CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN: NHẬN THỨC ĐỀ TÀI: MỘT SỐ LOẠI QUẢ NHÓM LỚP: LÁ (2)Hoạt động : (3)(4)Hoạt động vui chơi 1.Bé nhanh trí. 2.Cùng thi tài (5)(6)Hoạt động 2: (7)Hoạt động 4: (8)(9)(10)(11)
- Xem thêm -

Xem thêm: nhan thuc, nhan thuc