AN lop 1 tiet 1

23 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:12

-Dạy hs tập hát đúng từng câu theo cao độ của đàn,Chý ý cho học sinh đọc c©u h¸t tríc khi tËp h¸t.. -§äc thuéc lêi ca.[r] (1)Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 TiÕt Học hát: quê hơng tơi đẹp D©n ca: Nïng I, Môc tiªu - Hs hát đúng lời ca giai điệu bài hát,biết hát rõ lời ca - Gi¸o dôc häc sinh yªu mÕn d©n ca vµ biÕt yªu quª h¬ng cña m×nh II, ChuÈn bÞ - Đàn, đĩa hát, gõ III, Hoạt động dạy học ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò - Em h·y h¸t bµi h¸t mµ em yªu thÝch? Bµi míi - Giíi thiÖu bµi Ghi b¶ng néi dung bµi häc - Phần hoạt động H§ thÇy H§ trß HĐ1: Học hát: Quê hơng tơi đẹp -Mở đĩa hát cho lớp nghe -Nghe -ND: Bài hát ca ngợi cảnh đẹp -Nghe nói rõng T©y B¾c víi nh÷ng lêi ca ngät ngµo cña quª h¬ng xanh t¬i -Treo bảng phụ đã chép sẵn bài hát -Quan s¸t b¶ng phô -§äc mÉu tõng c©u -§äc thuéc lêi ca -Chia c©u,cã c©u -Nghe -Dạy hs tập hát đúng giai điệu -Tập hát đúng giai điệu câu c©u theo híng dÉn Chú ý cho học sinh đọc câu hát trớc tËp h¸t giai ®iÖu mçi c©u -§µn cho häc sinh ghÐp tõng c©u -H¸t ghÐp c©u -§µn giai ®iÖu c¶ bµi -Nghe -Cho hs luyÖn h¸t -LuyÖn h¸t theo:D·y Nhãm C¸ nh©n HĐ2: Hát và gõ đệm theo phách -§¸nh dÊu g¹ch ngang díi tiÕng cÇn -Theo dâi híng dÉn gâ ph¸ch Quê hơng em tơi đẹp, đồng lóa xanh nói rõng ngµn c©y… (2) -TËp mÉu lÇn -§µn cho häc sinh h¸t vµ gâ ph¸ch -Nghe vµ theo dâi -TËp h¸t vµ gâ ph¸ch: C¶ líp D·y Nhãm C¸ nh©n -Tập vận động đơn giản theo nh¹c:2 lÇn -2 em lªn biÓu diÔn -Nghe -Cho hs đứng chỗ hát và nhún ch©n theo nhÞp -Mêi hs lªn biÓu diÔn -ý nghÜa: Mçi chóng ta còng cã quê hơng,đó là nơi ta đợc lớn lên vßng tay yªu th¬ng cña bè mÑ,v× vËy ta h·y biÕt yªu quª h¬ng cña m×nh vµ yªu thÝch nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca cña quª h¬ng m×nh 4,Cñng cè -Nghe -Chèt néi dung bµi häc -Nghe l¹i bµi h¸t -Mở đĩa hát DÆn dß -VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 TiÕt ¤N TËP BµI H¸T: QU£ H¦¥NG T¦¥I §ÑP I,Môc tiªu - HS hát thuộc,hát đúng bài hát,biết vận động và gõ tiết tấu lời ca - BiÓu diÔn bµi h¸t tù nhiªn II,ChuÈn bÞ - Đàn,thanh gõ,đĩa hát III,Hoạt động dạy học æn ®inh tæ chøc KiÓm tra - Em hãy hát bài hát:Quê hơng tơi đẹp? Bµi míi - Giíi thiÖu bµi - Phần hoạt động H§ thÇy HĐ 1: Ôn bài: Quê hơng tơi đẹp -Mở đĩa hát cho học sinh nghe H§ trß -Nghe (3) -§µn vµ b¾t nhÞp cho hs h¸t -Mở đĩa cho học sinh đứng chỗ hát vµ nhón ch©n theo nhÞp -Hớng dẫn học sinh múa đơn giản -Mở đĩa hát cho học sinh tập múa đơn gi¶n -H§2:H¸t vµ gâ tiÕt tÊu lêi ca -TËp mÉu lÇn -Híng dÉn hs h¸t vµ gâ tiÕt tÊu(Tøc lµ hát tiếng nào thì gõ vào tiếng đó) -Thùc hiÖn:C¶ líp D·y Nhãm C¸ nh©n -Thùc hiÖn lÇn:C¶ líp, d·y nhãm c¸ nh©n -Theo dâi híng dÉn -Thùc hiÖn:C¶ líp D·y Nhãm C¸ nh©n -Theo dâi tËp mÉu -TËp gâ tiÕt tÊu: C¶ líp D·y Nhãm C¸ nh©n -3-4 nhãm bµn lªn biÓu diÔn -Mêi nhãm bµn lªn biÓu diÔn -H¸t l¹i lÇn -§µn cho c¶ líp h¸t l¹i lÇn -Tr¶ lêi -Em h·y nªu ý nghÜa cña bµi h¸t? -ý nghÜa : Mçi chóng ta còng cã quª -Nghe hơng,đó là nơi ta đợc lớn lên vßng tay yªu th¬ng cña bè mÑ,v× vËy ta h·y biÕt yªu quª h¬ng cña m×nh vµ yªu thÝch nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca cña quª h¬ng m×nh Cñng cè -Chèt néi dung bµi häc -Cho hs chèt néi dung bµi häc -H¸t l¹i bµi h¸t dÆn dß -VÒ nhµ «n bµi Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 TIÕT HäC H¸T: mêi b¹n vui móa ca S¸ng t¸c: Ph¹m Tuyªn I,Môc tiªu: - Hs biết hát đúng lời ca,giai điệu bài hát - Gi¸o dôc häc sinh lu«n biÕt ®oµn kÕt víi b¹n bÌ vµ mäi ngêi II,ChuÈn bÞ: - Đàn, đĩa hát, nhạc cụ gõ III,Hoạt động dạy học æn ®inh tæ chøc KiÓm tra: - Em hãy hát bài hát: Quê hơng tơi đẹp? Bµi míi - Giíi thiÖu bµi - Phần hoạt động (4) H§ thÇy H§1:Häc h¸t:Mêi b¹n vui móa ca -Hµng ngµy c¸c em cã cïng vui ch¬i kh«ng? -Mở đĩa hát -Giới thiệu:Bài hát đợc trích từ nhạc c¶nh:MÌo ®i c©u c¸ cña nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn -Néi dung:Lêi ca nh¾c nhë chóng ta biết đoàn kết ,yêu thơng giúp đỡ bạn bÌ -Mở đĩa hát cho học sinh nghe -Hớng dẫn hs đọc thuộc lời ca -Dạy hs tập hát đúng câu theo cao độ đàn,(Chý ý cho học sinh đọc c©u h¸t tríc tËp h¸t) -§µn giai ®iÖu -§µn cho häc sinh luyÖn h¸t H§ trß -Cã ¹ -Nghe -Nghe -Nghe -Nghe -§äc thuéc lêi ca -Tập hát đúng câu theo hớng dẫn -H¸t ghÐp c¶ bµi -Thùc hiÖn:C¶ líp D·y Nhãm C¸ nh©n H§2:H¸t kÕt hîp gâ ph¸ch, gâ tiÕt tÊu -Nghe híng dÉn +Híng dÉn hs h¸t vµ gâ ph¸ch: Chim ca líu lo hoa nh đón chào bÇu trêi xanh níc long lanh… -Theo dâi tËp mÉu -TËp mÉu lÇn -H¸t vµ gâ ph¸ch theo: C¶ líp -§µn cho häc sinh h¸t vµ gâ ph¸ch D·y Nhãm C¸ nh©n -Mét d·y h¸t,mét d·y gâ ph¸ch -Mêi d·y h¸t vµ gâ ph¸ch lu©n phiªn -BiÓu diÔn: Nhãm ,c¸ nh©n -Mêi hs lªn biÓu diÔn -ý nghÜa:Lu«n ®oµn kÕt yªu th¬ng, giúp đỡ bạn bè Cñng cè -Chèt nd bµi häc -Mở đĩa hát dÆn dß Thø -Nghe -Nghe -VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t th¸ng n¨m 2011 TiÕt «n tËp bµi h¸t:mêi b¹n vui móa ca trò chơi theo bài đồng dao:ngựa ông đã I,Môc tiªu ngµy -Nghe (5) - Hs hát đúng lời ca giai điệu bài hát.Biết vận động phụ họa và biểu diễn bµi h¸t tù nhiªn - Đọc thuộc bài đồng dao và biết gõ tiết tấu cho bài đồng dao II,ChuÈn bÞ - Đàn,thanh gõ,đĩa hát III,Hoạt động dạy học ổn định tổ chức KiÓm tra: - Em h·y h¸t bµi h¸t:Mêi b¹n vui móa ca Bµi míi - Giíi thiÖu bµi - Phần hoạt động H§ thÇy H§ trß H§ 1: ¤n bµi: Mêi b¹n vui móa ca -Nghe - §µn cho hoc sinh nghe -Häc sinh thùc hiÖn:C¶ líp -§µn cho häc sinh h¸t D·y Nhãm C¸ nh©n -H¸t vµ gâ nhÞp lÇn: C¶ líp -B¾t nhÞp cho hs h¸t vµ gâ nhÞp -Hớng dẫn hs hát và múa đơn giản -Theo dõi hớng dẫn và két hợp tập động tác -Tập động tác Chim ca…đón chào:Tay chống hông,tay phải đa đa vào,sau đó đổi bên để lặp lại,chân nhún nhịp nhµng BÇu trêi xanh…long lanh:Tay ph¶i Tập động tác ®a lªn cao,m¾t nh×n theo tay,råi ®a xuống và đổi tay -Tập động tác câu La la…la:Động tác nh động tác -Tập động tác Mêi b¹n …vui ca:Vç tay theo nhÞp -Múa theo nhạc đàn -§µn giai ®iÖu cho c¶ líp h¸t vµ vËn động -Mở đĩa hát cho học sinh múa đơn giản -Thực hiện:-Cả lớp HĐ2:Trò chơi:Ngựa ông đã -Theo dâi ghi tiÕt tÊu -Ghi tiÕt tÊu lªn b¶ng * * * ®en - ®en - ®en * * * * * * * * * * * * đơn ®en -Hớng dẫn hs đọc tiết tấu âm tợng -Hớng dẫn hs đọc lời ca theo tiết tấu: Nhong nhong nhong,ngựa ông đã về,cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn -TËp mÉu lÇn -§äc tiÕt tÊu: C¶ líp D·y Nhãm -Nghe híng dÉn -Theo dâi tËp mÉu (6) -Cho học sinh tập đọc lời theo tiết tấu -Híng dÉn hs ch¬i trß ch¬i: B¹n nam:1 tay cÇm que,vê nh lµm ngùa,ch©n nh¶y theo nhÞp B¹n n÷ :1 tay cÇm que,tay vê nh n¾m c¬ng ngùa,vê nh ®ang cìi ngùa Chú ý đọc lời ca -Tæ chøc cho hs ch¬i 3-4 lÇn Cñng cè -Chèt nd bµi häc -Mở đĩa hát dÆn dß -Thùc hiÖn: C¶ líp D·y Nhãm -Nghe híng dÉn -Ch¬i trß ch¬i theo tõng nhãm -Nghe -Vận động lại lần -VN tập vận động bài hát th¸ng n¨m 2011 TiÕt ôn tập bài hát:quê hơng tơi đẹp mêi b¹n vui móa ca Thø ngµy I,Môc tiªu - Hs hát đúng lời ca,giai điệu bài hát.Vận động tốt cho bài hát II,ChuÈn bÞ - Đàn,đĩa hát,thanh gõ III,Hoạt động dạy học æn ®inh tæ chøc KiÓm tra: - Em hãy hát và vận động bài: Mời bạn vui múa ca Bµi míi - Giíi thiÖu bµi - Phần hoạt động H§thÇy H§trß HĐ1:Ôn bài:Quê hơng tơi đẹp -Nghe -Mở đĩa hát -Bài quê hơng tơi đẹp,dân ca Nùng -§ã lµ bµi h¸t nµo,thuéc d©n ca -Thùc hiÖn:C¶ líp nµo? D·y -§µn vµ b¾t nhÞp cho hs h¸t Nhãm -Thùc hiÖn: C¶ líp D·y -B¾t nhÞp cho hs h¸t vµ gâ tiÕt tÊu Nhãm - Thùc hiÖn: C¶ líp D·y -Mở đĩa hát Nhãm C¸ nh©n -Thùc hiÖn cho nhãm bµn -Cho hs lªn biÓu diÔn H§2:¤n bµi:Mêi b¹n vui móa ca -Nghe -Thùc hiÖn:C¶ líp -Mở đĩa hát D·y -§µn cho häc sinh h¸t Nhãm C¸ nh©n -Thùc hiÖn: C¶ líp (7) -Mở đĩa cho hs vận động đơn giản -Cho dãy vận động và dãy gõ nhịp (sau đó đổi bên) -Mêi hs lªn biÓu diÔn H§3:Trß ch¬i :Cìi ngùa -Trò chơi:Cỡi ngựa là bài đồng dao có từ lâu,đợc trẻ em trên miền đất nớc ta thích chơi -§øng t¹i chç,ch©n ph¶i bíc chÐo lªn tríc ch©n tr¸i,tay ph¶i ®a ngang lªn phÝa tríc vê nh ®ang cầm que,tay trái để ngang thát lng vờ nh cầm dây,2 chân nhún theo nhịp đọc bài tiết tấu -Đọc mẫu bài đồng dao lần -Cho hs đọc bài đồng dao và gõ tiÕt tÊu -Cho hs ch¬i trß ch¬i Cñng cè -Chèt nd bµi häc dÆn dß D·y Nhãm -2 d·y thùc hiÖn lÇn -2 em tr×nh bµy c¸ nh©n -Nghe -Nghe -Nghe -TËp lÇn -Ch¬i lÇn -Nghe -H¸t l¹i mçi bµi lÇn -VÒ nhµ häc bµi Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 TiÕt Häc h¸t : t×m b¹n th©n S¸ng t¸c:ViÖt Anh I,Môc tiªu -Hs hát đúng lời ca giai điệu bài hát.Biết gõ đệm cho bài hát thêm sinh động -Giáo dục học sinh luôn yêu mến và biết giúp đỡ bạn bè II,ChuÈn bÞ - Đàn, gõ, đĩa hát III,Hoạt động dạy học ổn định tổ chức KiÓm tra - Em h·y h¸t bµi h¸t: Mêi b¹n vui móa ca Bµi míi - Giíi thiÖu bµi - Phần hoạt động H§ thÇy H§ trß H§1: Häc h¸t: T×m b¹n th©n -Đợc tới trờng để học,ai muốn -Nghe kÕt b¹n vµ cã nhiÒu b¹n míi,bµi h¸t Tìm bạn thân nói lên điều đó -Mở đĩa hát lần -Nghe -Nh¹c sÜ ViÖt Anh tªn thËt lµ §Æng -Nghe TrÝ Dòng,«ng lu«n s¸ng t¸c vµ dÞch nh÷ng bµi h¸t cho løa tuæi th¬ -Mở đĩa hát lần -Nghe (8) -Cho hs đọc thuộc lời ca -Dạy hs tập hát câu theo cao độ đàn Chú ý cho học sinh đọc câu hát trớc tập hát câu hát đó -§µn vµ h¸t ghÐp c¸c c©u,ghÐp c¶ bµi -Chia nhãm vµ híng dÉn hs h¸t nèi tiÕp tõng c©u H§2:H¸t vµ gâ ph¸ch,gâ nhÞp -Híng dÉn hs h¸t vµ gâ ph¸ch: Nµo ngoan xinh t¬i nµo yªu nh÷ng ngêi b¹n… -TËp mÉu lÇn -§µn cho hs h¸t vµ gâ ph¸ch theo híng dÉn -Híng dÉn hs h¸t vµ gâ nhÞp: Nµo ngoan xinh t¬i,nµo yªu nh÷ng ngêi b¹n th©n… -TËp mÉu lÇn -§µn cho häc sinh tËp gâ nhÞp -Cho học sinh đứng chỗ hát và nhón ch©n theo nhÞp -Mêi häc sinh lªn biÓu diÔn -ý nghÜa: BiÕt yªu qóy,®oµn kÕt gióp đỡ bạn bè học tập và sèng Cñng cè -Chèt néi dung bµi häc -§µn giai ®iÖu 5, DÆn dß Thø -§äc thuéc lêi ca -Tập hát đúng câu theo hớng dÉn -Thùc hiÖn:C¶ líp D·y Nhãm C¸ nh©n -Thùc hiÖn lÇn -Nghe híng dÉn -Theo dâi tËp mÉu -TËp h¸t vµ gâ ph¸ch theo híng dÉn.Thùc hiÖn: C¶ líp D·y Nhãm C¸ nh©n -Nghe híng dÉn -Theo dâi tËp mÉu -H¸t vµ gâ nhÞp theo híng dÉn Thùc hiÖn: C¶ líp D·y Nhãm C¸ nh©n -Thùc hiÖn lÇn -2 em biÓu diÔn c¸ nh©n -Nghe -Nghe -H¸t l¹i lÇn -VÒ nhµ «n bµi ngµy th¸ng n¨m 2011 TiÕt Häc h¸t: t×m b¹n th©n -tiÕt I, Môc tiªu - Hát đúng lời ca giai điệu bài hát ,biết kết hợp vận động phụ họa đơn giản cho bài hát thêm sinh động II, ChuÈn bÞ - Đàn, đĩa hát III, Hoạt động dạy học ổn định tổ chức (9) KiÓm tra - Em h·y h¸t lêi bµi h¸t: T×m b¹n th©n Bµi míi - Giíi thiÖu bµi - Phần hoạt động H§ thÇy H§1: Häc h¸t: T×m b¹n th©n -§µn giai ®iÖu lêi -B¾t nhÞp cho hs h¸t «n lêi -Mở đĩa hát lời -Giai ®iÖu lêi cã gièng giai ®iÖu lêi kh«ng? -§µn giai ®iÖu lêi -Cho hs đọc thuộc lời -Híng dÉn hs tËp h¸t lêi H§ trß -Nghe -H¸t lÇn -Nghe -Cã gièng -Nghe -§äc thuéc lêi -TËp h¸t lêi trªn c¬ së giai ®iÖu lêi -Cho hs luyÖn h¸t -Thùc hiÖn:C¶ líp D·y Nhãm C¸ nh©n -Mở đĩa cho học sinh nghe ghép -Nghe lêi ca -Cho hs h¸t ghÐp c¶ bµi -H¸t ghÐp c¶ bµi: C¶ líp D·y Nhãm C¸ nh©n -Cho hs h¸t vµ gâ nhÞp -Thùc hiÖn: C¶ líp D·y HĐ2: Hát và vận động phụ họa +Hớng dẫn hs vận động nh sau: -Câu 1,2: Đa tay phía trớc,vẫy tay -Tập động tác câu 1, câu sang tr¸i sang ph¶i -C©u : tay gi¬ cao thµnh vßng -Tập động tác câu trßn råi nghiªng tr¸i nghiªng ph¶i C©u : Gi¬ tay thµnh vßng trßn , -Tập động tác câu ch©n nhón theo nhÞp -Đàn cho học sinh vận múa đơn -Thùc hiÖn: C¶ líp gi¶n D·y Nhãm C¸ nh©n -Cho hs lªn biÓu diÔn -BiÓu diÔn theo c¸ nh©n(3-4 em) -Mở đĩa hát -ý nghĩa: Luôn đoàn kết giúp đỡ -Vận động theo đĩa hát lần b¹n bÌ vµ cïng tiÕn bé häc -Nghe tËp Cñng cè -Chèt nd bµi häc -Nghe -§µn giai ®iÖu bµi h¸t -Hát và vận động lại lần dÆn dß -VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t vµ tËp (10) vận động cho bài hát Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 TiÕt Häc h¸t :lý c©y xanh D©n ca :Nam Bé I Môc tiªu - Hs hát đúng lời ca giai điệu bài hát, hát đều, rõ lời ca - Gi¸o dôc häc sinh biÕt yªu d©n ca vµ thÝch h¸t d©n ca II ChuÈn bÞ - Đàn, gõ, đĩa hát III Hoạt động dạy học ổn định tổ chức KiÓm tra -Em hãy hát và vận động bài hát:Tìm bạn thân Bµi míi -Giíi thiÖu bµi -Phần hoạt động (11) H§ thÇy H§1: Häc h¸t: Lý c©y xanh - Bµi h¸t lµ ®iÖu lý thuéc d©n ca Nam Bé §iÖu lý phæ biÕn ë vïng n«ng th«n Nam Bé Cã c¸c ®iÖu lý nh : Lý s¸o, ý ngùa «, lý c©y b«ng… - H¸t mÉu lÇn - Bµi h¸t cho ta biÕt c©y xanh lµ n¬i c tró cña c¸c loµi chim - Mở đĩa hát - Cho học sinh đọc lời ca - D¹y hs tËp h¸t tõng c©u theo cao độ trên đàn Chú ý cho học sinh đọc c©u h¸t tríc h¸t - §µn giai ®iÖu h¸t ghÐp ®o¹n vµ h¸t ghÐp c¶ bµi H§2: h¸t ,gâ ph¸ch,gâ tiÕt tÊu - Híng dÉn hs h¸t vµ gâ ph¸ch C¸i c©y xanh xanh,th× l¸ còng xanh Chim ®Ëu trªn cµnh chim hãt lÝu lo… - TËp gâ mÉu lÇn -§µn cho häc sinh gâ ph¸ch + Híng dÉn hs h¸t vµ gâ tiÕt tÊu hát tiếng nào thì gõ vào tiếng đó -TËp mÉu lÇn - §µn cho c¶ líp h¸t vµ gâ tiÕt tÊu theo híng dÉn - Cho häc sinh lªn biÓu diÔn - Mở đĩa hát - ý nghÜa: Kh«ng chÆt ph¸ c©y cèi và bảo vệ rừng để loài chim luôn có n¬i c tró Cñng cè -Chèt néi dung bµi häc -§µn giai ®iÖu dÆn dß Thø ngµy H§ trß -Nghe -Nghe -Nghe -Nghe -§äc thuéc lêi ca -Tập hát đúng câu theo hớng dÉn -H¸t ghÐp c¶ bµi:C¶ líp D·y Nhãm C¸ nh©n -TËp h¸t vµ gâ ph¸ch theo híng dÉn -Theo dâi tËp mÉu -TËp gâ ph¸ch theo híng dÉn: Thùc hiÖn: C¶ líp D·y Nhãm C¸ nh©n -Nghe híng dÉn -Theo dâi tËp mÉu -H¸t vµ gâ tiÕt tÊu theo híng dÉn: C¶ líp D·y Nhãm -2 em lªn biÓu diÔn -Nghe -Nghe -Nghe -H¸t l¹i bµi h¸t -VÒ nhµ «n bµi th¸ng n¨m 2011 (12) TiÕt «n tËp bµi h¸t:lý c©y xanh tËp nãi th¬ theo tiÕt tÊu:lý c©y xanh I Môc tiªu - Hs hát đúng bài hát,biết kết hợp vận động phụ họa - BiÕt kÕt hîp nãi th¬ theo tiÕt tÊu vµ gâ theo tiÕt tÊu II ChuÈn bÞ - Đàn,đĩa hát,thanh gõ III Hoạt động dạy học ổn định tổ chức KiÓm tra - Em h·y h¸t bµi h¸t: Lý c©y xanh Bµi míi - Giíi thiÖu bµi - Phần hoạt động H§ thÇy H§ trß H§ 1: ¤n bµi: Lý c©y xanh - Cho hs nghe nhạc bài hát trên đĩa -Nghe h¸t - B¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t –Chó ý h¸t -H¸t vµ gâ ph¸ch lÇn gän c©u ch÷ - Hớng dẫn hs hát kết hợp vận động -Tập vận động theo hớng dẫn phô häa: - Cái cây…trên cành:2 tay từ từ vòng -Tập động tác lªn trªn ®Çu råi h¹ xuèng -Tập động tác - Chim hãt …lÝu lo:2 tay ®a lªn miÖng lµm nh chim hãt -Vận động theo nhạc trên đĩa hát - Mở đĩa hát -Thùc hiÖn cho d·y - Cho hs vận động theo dãy -Thùc hiÖn cho 2-3 nhãm - Cho hs vận động nhóm -BiÓu diÔn theo h×nh thøc c¸ nh©n - Mêi hs lªn biÓu diÔn (2-3 em) H§2: TËp nãi th¬ theo tiÕt tÊu bµi: Lý c©y xanh -Nghe - §äc mÉu vµ gâ tiÕt tÊu lÇn - Cho hs đọc lời và gõ tiết tấu theo lời -Đọc lời và gõ tiết tấu lần bµi: Lý c©y xanh -TËp lÇn - VËn dông tËp bµi : T×m b¹n th©n -Nghe híng dÉn + Kết hợp đọc đoạn thơ sau: Võa ®i võa nh¶y , lµ anh s¸o xinh Hay nãi linh tinh lµ anh chÌo bÎo… -TËp lÇn - Cho häc sinh tËp lÇn -§µn giai ®iÖu -H¸t l¹i lÇn Cñng cè -Nghe -Chèt néi dung bµi häc -Mở đĩa hát -VN tập vận động cho bài hát DÆn dß Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 TiÕt 10 «n tËp bµi h¸t:t×m b¹n th©n (13) lý c©y xanh I Môc tiªu - Học sinh hát đúng lời ca giai điệu bài hát, kết hợp vận động phụ họa cho bài II ChuÈn bÞ - Đàn, gõ, đĩa hát III Hoạt động dạy học ổn định tổ chức KiÓm tra -Em h·y h¸t bµi : Lý c©y xanh Bµi míi - Giíi thiÖu bµi - Phần hoạt động H§ thÇy H§ trß H§1: ¤n bµi h¸t: T×m b¹n th©n - Cho hs nghe nhạc trên đĩa hát -Nghe - B¾t nhÞp cho hs h¸t vµ gâ ph¸ch -Thùc hiÖn lÇn - Cho häc sinh h¸t vµ gâ tiÕt tÊu -H¸t vµ gâ tiÕt tÊu lÇn - Cho häc sinh ch¬i trß ch¬i nh sau -Nghe híng dÉn Trß ch¬i kÕt b¹n:1 ngêi nãi kÕt b¹n kÕt b¹n, Cả lớp đồng kết kết Chñ trß nãi kÕt 2,3,4…råi kÕt theo nhãm -Ch¬i trß ch¬i lÇn - Cho häc sinh ch¬i trß ch¬i 2-3 lÇn -Vận động lần - Mêi em lªn phô häa -Cả lớp vận động lần - Mở đĩa hát -2 em lªn biÓu diÔn,mçi em tr×nh - Cho häc sinh biÓu diÔn bµy lÇn H§2: ¤n bµi :Lý c©y xanh -Nghe - Cho häc sinh nghe nh¹c cña bµi h¸t -H¸t vµ gâ ph¸ch lÇn - B¾t nhÞp cho hs h¸t vµ gâ ph¸ch -Vận động lần - Mở nhạc cho học sinh vận động -Thùc hiÖn lÇn - Cho d·y gâ ph¸ch vµ d·y vËn động, sau đó đổi bên -3 em tr×nh bµy lÇn - Mêi em lªn tr×nh bµy bµi h¸t tríc líp -Vận động lần - Đàn cho lớp vận động theo nhạc -2 em biÓu diÔn c¸ nh©n - Mêi häc sinh biÓu diÔn c¸ nh©n -NhËn xÐt b¹n biÓu diÔn - Cho häc sinh nhËn xÐt Cñng cè -Nghe - Chèt néi dung bµi häc -H¸t mçi bµi lÇn - Cho häc sinh h¸t mçi bµi lÇn -Nghe - Cho häc sinh nghe bµi h¸t: §µn gµ - VÒ nhµ häc bµi DÆn dß Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 TiÕt 11 Học hát: đàn gà Nh¹c : Philippenc« (14) Lêi ViÖt:ViÖt Anh I, Môc tiªu - Học sinh hát đúng lời ca giai điệu bài hát,hát rõ lời ca - Biết đợc bài hát là giai điệu nớc ngoài - GD học sinh biết yêu qúy vật nuôi gia đình II, ChuÈn bÞ - Đàn,thanh gõ,đĩa hát III, Hoạt động dạy học 1, æn ®inh tæ chøc KiÓm tra - Em biết bài hát nào nói gà? Em hãy hát bài hát đó? Bµi míi - Giíi thiÖu bµi - Phần hoạt động H§ thÇy H§ trß H§1: Häc h¸t: §µn gµ -Nghe - H¸t mÉu - Bµi h¸t cña nh¹c sÜ Philippen c« ngêi -Nghe Nga s¸ng t¸c.Néi dung bµi h¸t lµ bøc tranh sinh động đàn gà xinh x¾n vµ ngoan ngo·n -Nghe - Mở đĩa hát -§äc thuéc lêi ca - Cho học sinh đọc lời ca -TËp h¸t theo híng dÉn - D¹y häc sinh tËp h¸t tõng c©u theo cao độ trên đàn -H¸t ghÐp c¶ bµi - §µn giai ®iÖu -Thùc hiÖn cho d·y,2-3 nhãm, - Cho häc sinh luyÖn h¸t theo d·y, 2-3 c¸ nh©n nhãm, c¸ nh©n HĐ2: Hát,gõ đệm theo phách -H¸t vµ gâ ph¸ch theo híng dÉn - Híng dÉn hs h¸t vµ gâ ph¸ch: Trông đàn gà lông vàng,đi theo mÑ t×m ¨n vên… - Cho d·y h¸t vµ d·y gâ ph¸ch, sau -H¸t gâ lu©n phiªn lÇn đó đổi bên -Mçi nhãm h¸t vµ gâ lÇn - Mêi nhãm h¸t vµ gâ lu©n phiªn -Mçi em h¸t vµ gâ lÇn - Mêi em h¸t c¸ nh©n -Nghe híng dÉn + Hớng dẫn hs đóng hoạt cảnh: gµ mÑ vµ 10 chó gµ nèi ®u«i ®i theo mÑ t×m måi C¶ líp h¸t vµ gâ ph¸ch - Tổ chức cho học sinh đóng hoạt cảnh -Tập đóng hoạt cảnh theo hớng dÉn lÇn -BiÓu diÔn theo nhãm,c¸ nh©n - Cho häc sinh lªn biÓu diÔn (2 nhãm, 2-3 c¸ nh©n) -Nghe vµ liªn hÖ b¶n th©n - Bµi häc: BiÕt yªu quý vµ ch¨m sãc (15) vật nuôi gia đình cña m×nh nh gµ, lîn, chã, bß, tr©u… Cñng cè -Chèt nd bµi häc -Mở đĩa hát DÆn dß -Nghe -Nghe vµ h¸t nhÈm theo -VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 TiÕt 12 ôn tập bài hát:đàn gà I, Môc tiªu - Học sinh hát thuộc bài hát và biết kết hơp vận động phụ họa - BiÓu diÔn bµi h¸t tù nhiªn II, chuÈn bÞ - Đàn,đĩa hát,thanh gõ III, Hoạt động dạy học ổn định tổ chức KiÓm tra - Em h·y h¸t bµi h¸t: §µn gµ con? Bµi míi - Giíi thiÖu bµi - Phần hoạt động H§ thÇy H§ trß H§1: ¤n bµi h¸t :§µn gµ - Mở đĩa hát -Nghe - B¾t nhÞp cho häc sinh h¸t vµ gâ -H¸t vµ gâ ph¸ch lÇn ph¸ch - Híng dÉn häc sinh h¸t vµ gâ -H¸t vµ gâ tiÕt tÊu theo híng dÉn tiÕt tÊu: H¸t tiÕng nµo th× gâ vµo tiếng đó Trông đàn gà lông vàng ®i theo mÑ t×m ¨n vên… - Cho hs h¸t vµ gâ theo -Thùc hiÖn cho d·y,2 nhãm d·y,nhãm - Hớng dẫn hs vận động Học -Tập vận động minh họa cho bài sinh cã h¸t thể tìm động tác minh họa cho bài h¸t - Cho dãy hát và dãy vận động, sau đó đổi bên - Cho học sinh vận động cá nhân - Cho nhóm đóng hoạt cảnh :1 gµ mÑ vµ 10 gµ - Mở đĩa hát H§2: TËp biÓu diÔn - Chia mçi nhãm tõ 3-4 em , h¸t vµ vận động phút để biểu diễn -Hát và vận động luân phiên lần -3-4 em hát và vận động -1 nhóm đóng hoạt cảnh,cả lớp hát và vận động -Vận động theo đĩa hát -Các nhóm khớp vận động và hát (16) - Mêi c¸c nhãm lªn biÓu diÔn - Cho c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt - Mở đĩa hát cho lớp vận động l¹i - Cho häc sinh liªn hÖ b¶n th©n Cñng cè -Chèt néi dung bµi häc -Cho học sinh hát và vận động lại lÇn DÆn dß Thø -Mçi nhãm biÓu diÔn lÇn -NhËn xÐt cho nhãm b¹n biÓu diÔn xong -Vận động lần -Liªn hÖ b¶n th©n -Nghe -Hát và vận động lần -VÒ nhµ «n bµi ngµy th¸ng n¨m 2011 TiÕt 13 Học hát: đến tết S¸ng t¸c:Hoµng V©n I Môc tiªu - Học sinh hát đúng lời ca giai điệu bài hát,hát rõ lời ca - Biết gõ đệm và vận động cho bài hát thêm sinh động II ChuÈn bÞ - Đàn, gõ, đĩa hát III Hoạt động dạy học ổn định tổ chức KiÓm tra - Em hãy hát và vận động bài hát: Đàn gà Bµi míi - Giíi thiÖu bµi - Phần hoạt động H§ thÇy H§ trß HĐ 1: Học hát: Sắp đến tết - H¸t mÉu lÇn -Nghe - Bµi h¸t cã lêi ca dÔ nhí vµ cã giai -Nghe ®iÖu hay, nãi vÒ ngµy tÕt bÐ cã nhiều niềm vui, là bé đợc chóc tÕt «ng bµ - Mở đĩa hát -Nghe - Cho ọc sinh đọc lời ca -§äc thuéc lêi ca -Dạy học sinh tập hát câu theo -Tập hát đúng cao độ câu theo cao độ trên đàn híng dÉn -§µn giai ®iÖu c¶ bµi -H¸t ghÐp c¶ bµi - Cho häc sinh luyÖn h¸t tõng d·y -Thùc hiÖn cho d·y,2-3 nhãm,1-2 nhãm, c¸ nh©n c¸ nh©n - Híng dÉn häc sinh h¸t vµ gâ -TËp h¸t vµ gâ ph¸ch theo híng ph¸ch: dÉn Sắp đến tết rồi, đến trờng vui Sắp đến tết rồi, nhà vui… - Cho häc sinh h¸t vµ gâ theo -3 nhãm h¸t vµ gâ lu©n phiªn nhãm - Mêi d·y h¸t vµ gâ lu©n phiªn -Mçi d·y h¸t vµ gâ lÇn + Híng dÉn hs h¸t vµ gâ tiÕt tÊu , -Nghe híng dÉn hát tiếng nào thì gõ vào tiếng đó (17) - TËp mÉu lÇn - §µn cho häc sinh h¸t vµ gâ tiÕt tÊu - Mêi nhãm bµn h¸t vµ gâ lu©n phiªn + Cho d·y gâ ph¸ch,1 d·y gâ tiÕt tấu sau đó đổi bên HĐ 2: Hát và vận động - Hớng dẫn hs hát và vận động phụ họa ( học sinh có thể tự tìm động tác để phụ họa) -Cho học sinh vận động theo d·y -Cho học sinh vận động theo nhóm bµn - Mêi häc sinh biÓu diÔn - §µn giai ®iÖu cho hs h¸t vµ nhón ch©n theo nhÞp - ý nghÜa: BiÕt yªu mÕn vµ kÝnh träng lÔ phÐp víi mäi ngêi gia đình Cñng cè -Chèt néi dung bµi häc -Cho häc sinh nghe bµi h¸t trªn đĩa DÆn dß Thø -Theo dâi tËp mÉu -H¸t vµ gâ tiÕt tÊu theo híng dÉn -Mçi nhãm bµn h¸t vµ gâ lÇn -Thùc hiÖn lÇn -Tập vận động theo hớng dẫn và tự s¸ng t¹o -2 dãy vận động luân phiên -2-3 nhóm bàn vận động luân phiên -2-3 em h¸t c¸ nh©n -H¸t vµ nhón ch©n theo nhÞp lÇn -Nghe -Nghe -Nghe -VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t ngµy th¸ng n¨m 2011 TiÕt 14: ôn tập bài hát : đến tết I Môc tiªu - Học sinh hát thuộc lời ca giai điệu bài hát Kết hợp vận động phụ hoạ, biÓu diÔn bµi h¸t tù nhiªn II ChuÈn bÞ - Đàn, gõ, đĩa hát III Hoạt động dạy học æn ®inh tæ chøc KiÓm tra - Em hãy hát bài hát: Sắp đến tết rồi? Bµi míi - Giíi thiÖu bµi - Phần hoạt động H§ thÇy H§ trß HĐ1: Ôn tập bài hát: Sắp đến tết råi -Nghe -§µn cho häc sinh nghe -H¸t vµ gâ nhÞp lÇn -B¾t nhÞp cho häc sinh h¸t vµ gâ nhÞp -H¸t vµ gâ ph¸ch lÇn (18) -B¾t nhÞp cho häc sinh h¸t vµ gâ ph¸ch -Cho d·y gâ nhÞp ,1 d·y gâ phách, sau đó đổi bên HĐ2: Hát và vận động phụ họa -Lµm mÉu lÇn -Hớng dẫn học sinh vận động minh häa cho bµi h¸t Häc sinh cã thÓ tù tìm động tác minh họa -Cho học sinh vận động theo dãy nhãm , c¸ nh©n -Mêi häc sinh lªn biÓu diÔn H§3: §äc lêi ca theo tiÕt tÊu -Hớng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiÕt tÊu sau: Ghi tiÕt tÊu lªn b¶ng -Thùc hiÖn lÇn -Theo dõi vận động -Tập vận động minh họa theo híng dÉn -Thùc hiÖn cho d·y,2-4 nhãm,34 c¸ nh©n -BiÓu diÔn theo nhãm.(2-3 nhãm) -Theo dâi * * * * Em ®i đến trờng Vui bớc trên đờng Chim ca chào đón Ngµn hoa ng¸t h¬ng -TËp mÉu lÇn -Cho häc sinh tËp h×nh tiÕt tÊu tríc -Theo dâi tËp mÉu -Cho học sinh đọc lời và gõ tiết tấu -Tập gõ theo hình tiết tấu -§äc lêi vµ gâ tiÕt tÊu theo híng -Cho d·y gâ tiÕt tÊu ,1 d·y gâ tiÕt dÉn -§äc vµ gâ tiÕt tÊu lÇn tấu đọc lời ca, sau đó đổi bên -Kết hợp đọc và gõ tiết tấu cho bài hát : Sắp đến tết Gõ mẫu lần -Theo dõi và nghe đọc gõ tiết tấu -Cho học sinh đọc và gõ tiết tấu cho -§äc vµ gâ tiÕt tÊu lÇn bài hát : Sắp đến tết -Cho c¶ líp h¸t vµ gâ tiÕt tÊu cña -H¸t vµ gâ tiÕt tÊu lÇn bµi h¸t: bµi h¸t Sắp đến tết Cñng cè -Chèt nd bµi häc -Nghe -Mở đĩa hát -Nghe DÆn dß -VÒ nhµ «n vµ häc thuéc bµi h¸t: Đàn gà , Sắp đến tết Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 TiÕt 15 ôn tập bài hát:đàn gà đến tết I, Môc tiªu -Học sinh hát đúng lời ca giai điệu bài hát -Gõ đệm và vận động cho bài hát II, ChuÈn bÞ -Đàn, đĩa hát, gõ (19) III, Hoạt động dạy học 1, ổn định tổ chức 2, KiÓm tra -Em hãy hát và phụ họa cho bài hát: Sắp đến tết 3, Bµi míi -Giíi thiÖu bµi -Phần hoạt động H§ thÇy H§ trß H§ 1:¤n tËp bµi :§µn gµ -Mêi nhãm em lªn tr×nh bµy bµi -H¸t lÇn h¸t -Bắp nhịp cho hs hát và vận động -Hát và vận động lần -Mở đĩa hát -Vận động theo đĩa hát lần -Mêi häc sinh lªn biÓu diÔn -BiÓu diÔn c¸ nh©n(2-3 em) -Cho häc sinh h¸t vµ gâ nhÞp -H¸t vµ gâ nhÞp lÇn -Cho häc sinh h¸t vµ nhón ch©n theo -H¸t vµ nhón ch©n theo nhÞp lÇn nhÞp -Cho häc sinh h¸t vµ gâ ph¸ch -H¸t vµ gâ ph¸ch lÇn -Cho d·y gâ ph¸ch vµ d·y gâ -2 d·y gâ lu©n phiªn lÇn nhịp (sau đó đổi bên) HĐ2: Ôn tập bài hát : Sắp đến tết -Nghe -Mở đĩa hát -H¸t vµ gâ tiÕt tÊu lÇn -B¾t nhÞp cho hs h¸t vµ gâ tiÕt tÊu -Mêi hs h¸t vµ gâ tiÕt tÊu theo nhãm -Thùc hiÖn cho –3 nhãm bµn -Hát và vận động lần -§µn giai ®iÖu -Vận động theo nhóm và cá nhân -Mêi häc sinh lªn biÓu diÔn vµ vËn (2 nhãm-2-3 em biÓu diÔn c¸ động phụ hoạ nh©n) -§äc vµ gâ tiÕt tÊu lÇn -Cho häc sinh «n gâ tiÕt tÊu nh tiÕt 14 Em đến… ngát hơng 4, Cñng cè -Chèt nd bµi häc -Cho hs chèt nd bµi häc -H¸t l¹i bµi h¸t lÇn DÆn dß -VÒ nhµ «n bµi Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 TiÕt 16 Nghe h¸t:quèc ca S¸ng t¸c: V¨n Cao KÓ chuyÖn ©m nh¹c:tiÕng h¸t nai ngäc I, Môc tiªu -Học sinh nắm đợc tên bài hát và tên tác giả -Có thái độ nghiêm trang hát dịp chào cờ -Giáo dục học sinh lòng yêu đất nớc II, ChuÈn bÞ -Đàn, đĩa hát III, Hoạt động dạy học ổn định tổ chức KiÓm tra: (20) -Em hãy hát bài hát : Quê hơng tơi đẹp Bµi míi -Giíi thiÖu bµi -Phần hoạt động H§ thÇy H§ trß H§1:Nghe h¸t: Quèc ca -Giíi thiÖu: Bµi h¸t víi lêi ca -Nghe s¸ng ,vui khoÎ vµ dÔ nhí Bµi h¸t cæ vũ,ca ngợi tinh thần đấu tranh dành độc lập dân tộc quân và dân ta -Mở đĩa hát -Nghe -XuÊt xø:Do cè nh¹c sü V¨n Cao -Nghe s¸ng t¸c n¨m 1945 ë Hµ Néi.Tªn cò bài hát là:Tiến quân ca Nhà nớc ta đã chọn bài hát này để hát chµo cê vµ cö nh¹c nghi lÔ -H¸t cho häc sinh nghe -Nghe -Mở đĩa hát -Nghe -Bµi h¸t nh¹c sü nµo s¸ng t¸c? -Do cè nh¹c sü V¨n Cao s¸ng t¸c -Bài hát đời năm nào ,ở đâu? -Bµi h¸t s¸ng t¸c n¨m 1945 ë Hµ Néi -Khi hát buổi lễ chào cờ phải -Phải có thái độ nghiêm trang và có thái độ nh nào? hát rõ lời ca bài hát -Mở đĩa hát cho hs nghe lại -Nghe -Nghe -ý nghÜa: Lu«n yªu mÕn vµ t«n träng bµi h¸t Quèc ca.Lu«n cã th¸i độ nghiêm trang hát buổi lÔ chµo cê H§2: KÓ chuyÖn ©m nh¹c: TiÕng h¸t Nai Ngäc -Giíi thiÖu: C©u chuyÖn kÓ vÒ em bÐ Nai Ngäc cã tiÕng h¸t rÊt hay vµ em đã đem tiếng hát mình để gióp cho d©n lµng thªm h¨ng say lao động, em đợc ngời yêu mÕn -§äc chuyÖn lÇn -§äc lÇn -T¹i c¸c vËt l¹i quªn c¶ viÖc ph¸ ho¹i n¬ng rÉy? -Tại đêm khuya mà ngời kh«ng muèn vÒ nhµ? -Vậy tiếng hát Nai Ngọc đã gióp g× cho d©n lµng? -Nghe -Nghe -Nghe -Do chóng m¶i mª nghe tiÕng h¸t cña em bÐ Nai Ngäc -V× mäi ngêi muèn nghe Nai Ngäc h¸t mµ l¹i h¸t rÊt hay -Tiếng hát Nai Ngọc đã có sức m¹nh gióp d©n lµng xua ®uæi thó gi÷ ,kh«ng cho chóng ph¸ ho¹i mïa mµng n¬ng rÉy cña d©n lµng H§3:Trß ch¬i: Tªn t«i , b¹n t«i -C¸ch ch¬i: ngêi giíi thiÖu vÒ -Nghe híng dÉn c¸ch ch¬i m×nh, råi hái tªn b¹n (võa nãi võa vç tay theo tiÕt tÊu): Tªn t«i lµ… còn tên bạn là gì? Ngời đợc hỏi trả lêi xong th× hái tiÕp, cø nh thÕ hÕt (21) vßng -Lµm mÉu lÇn -Tæ chøc cho hs ch¬i lÇn Cñng cè -Chèt nd bµi häc -Mở đĩa hát DÆn dß Thø -Nghe vµ theo dâi -Ch¬i trß ch¬i lÇn -Nghe -Nghe l¹i bµi h¸t -Về nhà đọc thuộc lời ca bài: Quốc ca ngµy th¸ng n¨m 2011 TiÕt 17 Häc bµi h¸t tù chän:quèc ca S¸ng t¸c:V¨n Cao Trß ch¬i ©m nh¹c I Môc tiªu - Học sinh hát đúng lời ca giai điệu lời bài hát Biết kết hợp gõ nhịp để hát đúng tốc độ bài hát II ChuÈn bÞ - Đàn, gõ , đĩa hát III Hoạt động dạy hoc ổn định tổ chức KiÓm tra: - Em h·y cho biÕt t¸c gi¶ s¸ng t¸c bµi h¸t Quèc ca lµ ai? Bµi míi - Giíi thiÖu bµi - Phần hoạt động (22) H§ thÇy H§1: Häc bµi tù chän: Quèc ca - H¸t mÉu lêi - Néi dung: Bµi h¸t ca ngîi tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta - Mở đĩa hát - Cho học sinh đọc lời ca câu - Dạy học sinh tập hát đúng cao độ câu theo cao độ trên đàn -§µn giai ®iÖu c¶ bµi -Cho häc sinh luyÖn h¸t theo d·y, nhãm -Híng dÉn häc sinh h¸t vµ gâ nhÞp: §oµn qu©n ViÖt Nam ®i,chung lßng cứu quốc,bớc chân dồn vang trên đờng … -Cho häc sinh h¸t vµ tËp gâ nhÞp theo híng dÉn -Cho d·y h¸t vµ d·y gâ nhÞp, sau đó đổi bên -Mêi nhãm h¸t vµ gâ lu©n phiªn -Híng dÉn chµo cê h¸t H§ trß -Nghe -Nghe -Nghe -§äc lêi ca -Tập hát đúng cao độ câu theo híng dÉn -H¸t ghÐp c¶ bµi -Thùc hiÖn cho d·y vµ 2-3 nhãm bµn -Theo dâi tËp mÉu -TËp h¸t vµ gâ nhÞp theo híng dÉn -2 d·y h¸t vµ gâ lu©n phiªn lÇn -Mçi nhãm h¸t vµ gâ lÇn -H¸t vµ tËp chµo cê ë t thÕ nghiªm trang 2-3 lÇn -1-2 em h¸t c¸ nh©n -Nghe -Mêi hs tr×nh bµy bµi h¸t tríc líp -ý nghÜa: Lu«n yªu mÕn vµ t«n träng bài Quốc ca và có thái độ nghiêm trang h¸t dÞp chµo cê HĐ2:Trò chơi âm nhạc: Hát, gõ đối -Nghe híng dÉn đáp -Chän bµi h¸t quen thuéc,c¶ líp h¸t c©u, gi¸o viªn gâ tiÕt tÊu c©u,råi lặp lại luân phiên đến hết bài (cã thÓ d·y h¸t, d·y gâ tiÕt tÊu) -Tæ chøc cho häc sinh ch¬i trß ch¬i 23 lÇn Cñng cè -Chèt néi dung bµi häc -Mở đĩa hát DÆn dß Thø -Ch¬i trß ch¬i lÇn -Nghe -Nghe vµ h¸t nhÈm -VÒ nhµ «n bµi ngµy th¸ng n¨m 2011 TiÕt 18 «n tËp kiÓm tra häc kú I Môc tiªu - Học sinh hát đúng lời ca và giai điệu bài hát hát kiểm tra Biểu diễn tự nhiªn II ChuÈn bÞ - §µn, gâ (23) III Hoạt động dạy học ổn định tổ chức KiÓm tra: - Kh«ng kiÓm tra Bµi míi - Giíi thiÖu bµi - Phần hoạt động H§ thÇy H§1:¤n tËp c¸c bµi h¸t - Cho häc sinh kÓ tªn nh÷ng bµi hát đã học H§ trß -Kể tên bài hát đã học: Quê hơng tơi đẹp Mêi b¹n vui móa ca T×m b¹n th©n Lý c©y xanh §µn gµ Sắp đến tết -Theo dâi -Ghi tên bài hát đã học lên b¶ng -§µn vµ b¾t nhÞp cho hs h¸t «n mçi -H¸t «n mçi bµi lÇn bµi hai lÇn H§ 2: kiÓm tra häc k× -Yªu cÇu: Tr×nh bµy vµ biÓu diÔn bµi h¸t tù chän Mçi em chän bài hát đã học để biểu diễn, kết hợp vận động gõ đệm cho bài hát mµ m×nh biÓu diÔn -Mêi häc sinh lªn tr×nh bµy bµi h¸t cña m×nh -Cho häc sinh díi líp nhËn xÐt b¹n biÓu diÔn - Nhận xét và động viên khuyến khÝch Cñng cè -Chèt néi dung tiÕt kiÓm tra -H¸t cho hs nghe bµi: BÇu trêi xanh DÆn dß -Nghe híng dÉn -Mçi em tr×nh bµy mét lÇn -NhËn xÐt b¹n biÓu diÔn -Nghe -Nghe - Về nhà xem và đọc lời ca bài h¸t: BÇu trêi xanh (24)
- Xem thêm -

Xem thêm: AN lop 1 tiet 1, AN lop 1 tiet 1