toan8ki22012

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:11

Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TN TL KQ Giải pt Giải bài chứa ẩn tóan bằng ở mẫu cách lập PT.. Vẽ được hình.[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC LĂK TRƯỜNG PTCS LÊ ĐÌNH CHINH ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN: TOÁN LỚP: Thới gian : 90 phút (không kể thời gian phát đề ) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Tên Chủ đề Nhận biết TNKQ Thông hiểu TL TNKQ Phương trình bậc ẩn Số câu Số điểm Tỉ lệ: % 2.Bất pt bậc ẩn Số câu Số điểm Tỉ lệ: % 3.Tam giác đồng dạng Nhận biết và hiểu nghiệm pt bậc ẩn 10% Nghiệm bpt bậc ẩn Tìm ĐKXĐ pt 1 0,5 5% Trường hợp đồng dạng tam giác Số câu Số điểm Tỉ lệ: % 4.Hình lăng trụ đứng 0,5 5% - Tỉ số hai đoạn thẳng - Tính chất đường phân giác tam giác 10% Số câu Số điểm Tỉ lệ: % T số câu T số điểm Tỉ lệ: % 0,5 5% Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TN TL KQ Giải pt Giải bài chứa ẩn tóan mẫu cách lập PT TL 1 0,5 5% Vẽ hình Chứng minh tam giác đồng dạng 1 10% Giải bpt bậc ẩn 1 10% Ứng dụng tam giác đồng dạng vào tìm cạnh 10% 2,5 35% 10% 20% 10% Tính thể tích hình lăng trụ đứng biết diện tích từng phần 10% 30% 5 20% Cộng 3,5 35% 10% 16 40% 10% 100% (2) Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Bài 1: (2 điểm) Lựa chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: x ( x  2) 2 Câu 1: Giá trị phân thức x  x = -1 bằng: 1  A 12 B -12 C 12 D 12 Câu 2: Bất phương trình x −10>0 có tập nghiệm là : A { x /x >5 } B { x /x <5 } C { x /x >2 } D { x /x ≥5 } Câu 3: Tập nghiệm phương trình x − x=0 là A { } B { ; } C { } D Một kết khác x +2 x −1 = +1 là Câu : Điều kiện xác định phương trình x −3 x ( x − 3) A x ≠ x ≠ B x ≠ và x ≠ −3 C x ≠ và x ≠ D x ≠ Câu 5: Nếu a b thì 10  2a  10  2b Dấu thích hợp ô trống là: A < B > C  D  Câu 6: x = là nghiệm bất phương trình: A 3x   B  x  x  C x  x   x  D x    x Câu 7: Cho hình lập phương có cạnh là cm Diện tích xung quanh hình lập phương là: 2 2 A 25cm B 125cm C 150cm D 100cm Câu 8: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao là: 5cm ; 3cm ; 2cm Thể tích hình hộp chữ nhật là: 2 A 54cm B 54cm C 30cm D 30cm Bài 2: (2 điểm) Điền dấu “X” vào ô thích hợp: Phát biểu Đúng Sai a) Nếu tam giác vuông này có cạnh góc vuông tỉ lệ với cạnh góc vuông tam giác vuông thì tam giác vuông đó đồng dạng b) Tỉ số diện tích tam giác đồng dạng tỉ số đồng dạng c) Nếu tam giác thì chúng đồng dạng với theo tỉ số đồng dạng k = d) Hai tam giác cân luôn đồng dạng với Phần II: Tự luận (7 điểm) Bài 1: (1 điểm) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:  2x  5x  2 Bài 2: (1,5 điểm) Giải bài toán cách lập phương trình: Một đội máy kéo dự định ngày cày 40 Khi thực hiện, ngày cày 52 Vì vậy, đội không đã cày xong trước thời hạn ngày mà còn cày thêm Tính diện tích ruộng mà đội phải cày theo kế hoạch đã định? Bài 3: (2,5 điểm) Cho  ABC vuông A, đường cao AH (H  BC) Biết BH = 4cm ; CH = 9cm Gọi I, K là hình chiếu H lên AB và AC Chứng minh rằng: a) Tứ giác AIHK là hình chữ nhật b) Tam giác AKI đồng dạng với tam giác ABC c) Tính diện tích  ABC Đáp án: (3) Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Bài 1: ( đ): Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm: Câu Đáp án A A D C Bài 2: (1 đ) Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm a) Đ b) S c) Đ Phần II: Tự luận (5 điểm) Bài 1: (1điểm)  2x  5x 2(1  x) 16  x  2    8 8  C C D D d) S (0,25điểm)  4x  16   5x x  15 0   x  15   x  15 8 (0,25điểm) Vậy nghiệm bất phương trình là: x< 15 Biểu diễn đúng tập nghiệm trên trục số Bài 2: (1,5 điểm) + Gọi x là diện tích ruộng đội cày theo kế hoạch (ha; x > 40) + Diện tích ruộng đội đã cày là: x + (ha) x x4 + Số ngày đội dự định cày là: 40 (ha) Số ngày đội đã cày là: 52 (ha) x x4 + Đội cày xong trước thời hạn ngày nên ta có ptrình: 40 – 52 = + Giaỉ phương trình được: x = 360 + Trả lời đúng : diện tích ruộng đội cày theo kế hoạch là 360 B Bài 3: (2,5 điểm) Vẽ hình đúng cho (0,25 điểm) H I a) Tứ giác AIHK có IAK = AKH = AIH = 90 (gt) Suy tứ giác AIHK là hcn (Tứ giác có góc vuông) A (0,25điểm) (0,25điểm) (0,15điểm) (0,5điểm) (0,5điểm) (0,25điểm) C K (0,5điểm) b)ACB + ABC = 90 HAB + ABH = 90 Suy : ACB = HAB (1) Tứ giác AIHK là hcn  HAB = AIK (0,5điểm) (2) Từ (1) và (2)  ACB = AIK   AIK đồng dạng với  ABC (g - g) c)  HAB đồng dạng với  HCA (g- g) (0,5điểm) (4)  HA HB  HC HA  HA  HB.HC 4.9 36  HA 6(cm) S ABC  AH BC 39(cm ) (0,5điểm) (0,25 điểm) (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: toan8ki22012, toan8ki22012