bai giang tap doc

26 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:00

Ông phải nhảy xuống biển vì khi đến thi ca hát ở đảo Xi-xin, ông được tặng nhiều vật quý giá, thuỷ thủ trên tàu nổi lòng tham , cướp hết tặng vật của ông và đòi giết ông... Cá heo l[r] (1)Líp 5B (2)Tập đọc Kiểm tra cũ: - Nêu ý nghĩa câu chuyện. Câu chuyện ca ngợi cụ già người Pháp (3)(4)Tập đọc Bài gồm đoạn: + Đoạn 1: Từ đầu đến “… trở đất liền”. + Đoạn 2: Tiếp đến “… giam ông lại”. + Đoạn 3: Tiếp đến “… cho A-ri-ơn”. + Đoạn 4: Cịn lại. (5)Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài Từ: A-ri-ơn, Xi-xin, boong tàu, dong buồm,sửng sốt, truyền lệnh boong tàu, dong buồm, hành trình, sửng sốt, Câu: Có lẽ đồng tiền (6)Đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: 1 A-ri-ôn người nào? A-ri-ôn nghệ sĩ tiếng nước Hi Lạp cổ. 2 Vì ông phải nhảy xuống biển? (7)Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài Từ: A-ri-ôn, Xi-xin, boong tàu, dong buồm, sửng sốt, truyền lệnh boong tàu, dong buồm, hành trình, sửng sốt, Câu: Có lẽ đồng tiền được đời để ghi lại tình cảm yêu quý người của loài cá heo thông minh. (8)Thảo luận theo cặp: Đọc đoạn 2, quan sát tranh và trả lời câu hỏi: 3 Điều kì lạ xảy nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt đời? Khi A-ri-ôn hát giã biệt (9)Qua câu chuyện, em thấy cá heo đáng yêu, đáng quý điểm nào? Cá heo đáng yêu, đáng (10)Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài Từ: A-ri-ơn, Xi-xin, boong tàu, dong buồm, sửng sốt, truyền lệnh boong tàu, dong buồm, hành trình, sửng sốt, Câu: Có lẽ đồng tiền được đời để ghi lại tình cảm yêu quý người của lồi cá heo thơng minh. (11)Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài Từ: A-ri-ơn, Xi-xin, boong tàu, dong buồm, sửng sốt, truyền lệnh boong tàu, dong buồm, hành trình, sửng sốt, Câu: Có lẽ đồng tiền được đời để ghi lại tình cảm yêu quý người của lồi cá heo thơng minh. Ý 1: A-ri-«n gặp nạn. í 3: A-ri-ôn đ ợc trả tự do. í 2: Sự thông minh tỡnh cảm (12)Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài Từ: A-ri-ơn, Xi-xin, boong tàu, dong buồm, sửng sốt, truyền lệnh boong tàu, dong buồm, hành trình, sửng sốt, Câu: Có lẽ đồng tiền được đời để ghi lại tình cảm yêu quý người của lồi cá heo thơng minh. Ý 1: A-ri-ôn gặp nạn í 2: Sự thông minh tỡnh cảm cá heo với ng ời. í 3: A-ri-ôn đ ợc trả tự do. Ý 4: Tình c¶m cđa ng êi víi (13)Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài Từ: A-ri-ơn, Xi-xin, boong tàu, dong buồm, sửng sốt, truyền lệnh boong tàu, dong buồm, hành trình, sửng sốt, Câu: Có lẽ đồng tiền được đời để ghi lại tình cảm yêu quý người của lồi cá heo thơng minh. í 1: A-ri-ôn gặp nạn í 2: Sự thông minh tỡnh cảm cá heo với ng ời. í 3: A-ri-ôn đ ợc tr¶ tù do. (14)Tồn đọc với giọng nào? Toàn đọc với giọng kể chËm r·i, râ rµng (15)Đọc diễn cảm đoạn: (16) Em có hiểu biết (17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)Tập đọc Luyện đọc Tìm hiểu bài Từ: A-ri-ôn, Xi-xin, boong tàu, dong buồm, sửng sốt, truyền lệnh boong tàu, dong buồm, hành trình, sửng sốt, Câu: Có lẽ đồng tiền được đời để ghi lại tình cảm yêu quý người của loài cá heo thụng minh. í 1: A-ri-ôn gặp nạn í 2: Sự thông minh tỡnh cảm c¸ heo víi ng êi. Ý 3: A-ri-ôn đ ợc trả tự do. í 4: Tình c¶m cđa ng êi víi (26)
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang tap doc, bai giang tap doc