Tiet 1

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:49

Hoạt động của giáo viên _ Giáo viên giới thiệu cho học sinh sơ đồ 1 về thành phần của đất trồng và hỏi: + Đất trồng gồm những thành phần gì?. Keå ra.[r] (1)TUẦN:1 Tiết :1 PHAÀN 1: TROÀNG TROÏT CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT VAI TROØ, NHIEÄM VUÏ CUÛA TROÀNG TROÏT KháI niệm đất trồng và thành phần đất trång Ngày soạn:21.8.11 Ngày dạy: 22.8.11 I MUÏC TIEÂU: Kiến thức: - Nêu vai trò quan trọng trồng trọt kinh tế nước ta - Biết nhiệm vụ trồng trọt giai đoạn - Xác định biện pháp để thực nhiệm vụ trồng trọt - Hiểu đất trồng là gì - Hiểu vai trò đất trồng cây trồng - Biết các thành phần đất trồng 2Kyõ naêng: Reøn luyeän caùc kyõ naêng - Quan sát và nhìn nhận vấn đề - Vận dụng kiến thức vào đời sống thực tiễn 3.Thái độ: - Coi troïng vieäc saûn xuaát troàng troït - Có trách nhiệm áp dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm troàng troït II CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: - Hình SGK phoùng to trang - Bảng phụ lục nhiệm vụ và biện pháp để thực nhiệm vụ trồng trọt - Chuaån bò phieáu hoïc taäp cho học sinh Hoïc sinh: Xem trước bài III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định tổ chức lớp: Bài mới: a Giới thiệu bài mới: Trồng trọt là lĩnh vực sản xuất quan trọng nông nghiệp nước ta Vậy trồng trọt có vai trò và nhiệm vụ nào Khi muốn trồng cây thì đầu tiên ta cần gì? (đất và giống) Hôm chúng ta tìm hiểu đất Vậy đất trồng có thành phần gì? Đó là nội dung bài hoâm b Vào bài mới: * Hoạt động 1: Vai trò trồng trọt Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Noäi dung _ Giáo viên giới thiệu hình SGK và _ Hoïc sinh laéng nghe vaø traû I Vai troø cuûa troàng troït: neâu caâu hoûi: lời: Troàng troït cung caáp löông + Troàng troït coù vai troø gì neàn  Vai troø cuûa troàng troït laø: thực, thực phẩm cho người, kinh teá? Nhìn vaøo hình haõy chæ roõ: _ Cung cấp lương thực, thực thức ăn cho chăn nuôi, nguyên hình nào là cung cấp lương thực, thực phẩm cho người.(hình a) lieäu cho coâng nghieäp vaø noâng phaåm…? _ Cung cấp thức ăn cho ngành sản xuất _ Giáo viên giải thích hình để học sinh chăn nuôi.(hình b) rõ thêm vai trò trồng trọt _ Cung cấp nguyên liệu cho _ Giaùo vieân giaûng giaûi cho Học sinh caùc ngaønh coâng nghieäp (hình (2) hiểu nào là cây lương thực, thực c) phaåm, caây nguyeân lieäu cho coâng _ Cung caáp noâng saûn xuaát nghieäp: khaåu (hình d) + Cây lương thực là cây trồng cho chất _ Học sinh lắng nghe boät nhö: luùa, ngoâ, khoai, saén,… + Cây thực phẩm rau, quả,… _ Hoïc sinh laéng nghe + Cây công nghiệp là cây cho saûn phaåm laøm nguyeân lieäu coâng nghieäp cheá bieán nhö: mía, boâng, caø pheâ, cheø,… _ Học sinh cho ví duï _ Giaùo vieân yeâu caàu học sinh haõy keå _ Học sinh ghi baøi số loại cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp trồng địa phöông _ Giaùo vieân nhaän xeùt, ghi baûng * Hoạt động 2: Nhiệm vụ trồng trọt Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Noäi dung _ Yeâu caàu học sinh chia nhoùm vaø tieán _ Học sinh chia nhoùm, thaûo II Nhieäm vuï cuûa troàng troït: hành thảo luận để xác định nhiệm vụ luận và trả lời: Nhieäm vuï cuûa troàng troït laø naøo laø nhieäm vuï cuûa troàng troït?  Đó là các nhiệm vụ 1,2,4,6 đảm bảo lương thực, thực phẩm + Taïi nhieäm vuï 3,5 khoâng phaûi laø  Vì troàng troït khoâng cho tiêu dùng nước và nhieäm vuï troàng troït? cung cấp sản xuaát khaåu phẩm đó: + Nhiệm vụ 3: Thuộc lĩnh vực chaên nuoâi + Nhiệm vụ 5: Thuộc lĩnh vực _ Giáo viên giảng rõ thêm laâm nghieäp nhieäm vuï cuûa troàng troït _ Học sinh laéng nghe _ Tieåu keát, ghi baûng _ Học sinh ghi baøi * Hoạt động 3: Để thực nhiệm vụ trồng trọt, cần sử dụng bieän phaùp gì? Hoạt động giáo viên _ Giaùo vieân yeâu caàu học sinh theo nhóm cũ, quan sát bảng và hoàn thành baûng Hoạt động học sinh _ Học sinh thaûo luaän nhoùm vaø hoàn thành bảng _ Đại diện nhóm trình bày, nhoùm khaùc boå sung _ Yêu cầu nêu được: + Khai hoang, laán bieån: taêng diện tích đất canh tác + Taêng vuï treân ñôn vò dieän tích: tăng sản lượng nông sản + Áp dụng đúng biện pháp kỹ thuaät troàng troït: taêng naêng suaát caây troàng _ Học sinh laéng nghe  Coù yù nghóa laø saûn xuaát nhieàu noâng saûn cung caáp cho tieâu duøng Noäi dung III Để thực nhiệm vụ trồng trọt, cần sử dụng biện pháp gì? Các biện pháp để thực nhieäm vuï cuûa troàng troït laø khai hoang, laán bieån, taêng vuï treân ñôn vò dieän tích vaø aùp duïng caùc bieän phaùp kó thuaät tieân tieán (3)  Khoâng phaûi vuøng naøo ta cuõng sử dụng biện pháp đó vì moãi vuøng coù ñieàu kieän khaùc _ Học sinh ghi baøi Muïc ñích Moät soá bieän phaùp _ Khai hoang, laán bieån _ Taêng vuï treân ñôn vò dieän tích _ Áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật troàng troït _ Giaùo vieân nhaän xeùt + Sử dụng các biện pháp trên có ý nghóa gì? + Có phải vùng nào ta sử dụng các biện pháp đó không? Vì sao? _ Giáo viên chốt lại kiến thức, ghi baûng * Hoạt động 4: Khái niệm đất trồng Hoạt động giáo viên _ Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục I SGK và trả lời các câu hỏi: + Đất trồng là gì? Hoạt động học sinh _ Học sinh đọc thông tin và trả lời:  Là lớp bề mặt tơi xốp vỏ Trái Đất trên đó thực vật có khaû naêng sinh soáng vaø taïo + Theo em lớp than đá tơi xốp có saûn phaåm phải là đất trồng hay không? Tại sao?  Lớp than đá không phải là đất trồng vì thực vật không + Đất trồng đá biến đổi thành thể sống trên lớp than đá Vậy đất trồng và đá có khác không? Nếu khác thì khác chổ nào?  Đất trồng khác với đá chổ _ Yeâu caàu học sinh chia nhoùm quan đất trồng có độ phì nhiêu saùt hình vaø thaûo luaän xem hình coù _ Học sinh thaûo luaän nhoùm vaø ñieåm naøo gioáng vaø khaùc nhau? cử đại diện trả lời: _ Giaùo vieân nhaän xeùt, boå sung + Giống nhau: có oxi, + Qua đó cho biết đất có tầm quan nước, dinh dưỡng trọng nào cây trồng + Khác nhau: cây chậu (a) không có giá đỡ + Nhìn vaøo hình treân vaø cho bieát đứng vững còn chậu (b) nhờ cây đó thì cây nào lớn có giá đỡ nên đứng vững nhanh hôn, khoûe maïnh hôn? Taïi sao? _ Học sinh laéng nghe  Đất cung cấp nước, chất dinh _ Giáo viên chốt lại kiến thức, ghi dưỡng, oxi cho cây và giúp baûng cho cây đứng vững  Cây chậu (a) phát triển nhanh hôn, khoûe maïnh hôn cây chậu (b) vì cây (a) có Noäi dung I Khái niệm đất trồng: Đất trồng là gì? Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có thể sinh sống và tạo saûn phaåm Vai trò đất trồng: Đất có vai trò đặc biệt đời sống cây trồng vì đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giữ cho cây đứng thẳng (4) đất cung cấp nhiều chất dinh dưỡng _ Học sinh ghi baøi * Hoạt động 5: Thành phần đất trồng Hoạt động giáo viên _ Giáo viên giới thiệu cho học sinh sơ đồ thành phần đất trồng và hỏi: + Đất trồng gồm thành phần gì? Keå + Hãy cho biết không khí có chaát khí naøo? + Oxi có vai trò gì đời sống cây troàng? + Cho biết phần rắn có chứa chất gì? + Chất khoáng và chất mùn có vai trò gì cây trồng? + Phần lỏng có chất gì? + Nước có vai trò gì đời sống cây troàng? _ Theo nhoùm cuõ thaûo luaän và điền vào bảng thành phần đất troàng: Caùc thaønh Vai trò đất trồng phaàn cuûa đất trồng Phaàn khí Phaàn raén Phaàn loûng _ Giaùo vieân nhaän xeùt + Phối hợp cung cấp phần trên cho cây troàng coù yù nghóa gì? _Giaùo vieân tieåu keát, ghi baûng Hoạt động học sinh _ Học sinh quan sát sơ đồ và trả lời:  Đất trồng bao gồm: phần khí, phần lỏng và phần rắn (chất hữu và chất vô cơ)  Nhö: oxi, khí cacbonic, khí nitô vaø moät soá khí khaùc  Oxi caàn cho quaù trình hoâ haáp cuûa caây  Có chứa chất như: chất khoáng, chaát muøn  Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây  Phần lỏng chính là nước đất  Có tác dụng hòa tan các chất dinh dưỡng giuùp caây deã haáp thu _ Học sinh thảo luận nhóm và hoàn thành baûng _ Đại diện nhóm trả lời và nhóm khác bổ sung _ Yêu cầu nêu được: + Phaàn khí: cung caáp oxi cho caây hoâ haáp + Phần rắn: cung cấp chất dinh dưỡng cho caây + Phần lỏng cung cấp nước cho cây _ Học sinh laéng nghe  Phối hợp cung cấp các phần giúp cho cây sinh trưởng, phát triển mạnh và cho naêng suaát cao _ Học sinh ghi baøi Noäi dung II Thaønh phaàn đất trồng: Goàm phaàn: phaàn raén, phaàn khí, phaàn loûng _ Phaàn khí cung caáp oxi cho caây _ Phaàn raén cung caáp chaát dinh dưỡng cho cây _ Phaàn loûng: cung cấp nước cho caây IV/Hướng dẫn tự học: 1.Bài vừa học: - Trồng trọt có vai trò gì kinh tế nước ta? - Trồng trọt có nhiệm vụ nào? Và cách sử dụng các biện pháp để thực nhiệm vụ cuûa troàng troït - Hãy cho biết nào là đất trồng ? Đất trồng có vai trò gì? - §Êt trång cã nh÷ng thµnh phÇn nµo? 2.Baøi saép hoïc: - Nhận xét thái độ học tập học sinh - Dặn dò: nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài :Một số tính chất đất trồng (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 1, Tiet 1