xxxxx

19 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:49

Diễn tả một hành động đã xãy ra trước 1 thời điểm xác định hoạt một hành động khác trong quá khứ nhưng vẫn còn liên tục đến khi hoạt sau khi hành động thứ 2 xaõy ra.. Ex: When I saw him,[r] (1)THÌ VAØ CAÙCH DUØNG CAÙC THÌ I SIMPLE PRESENT TENSE.(Thì hieän taïi ñôn) A Caùch thaønh laäp Affirmative I , We, You, They + Verb (infinitive) He, She, It + Verb-s/es Negative I, We, You, They + not + Verb (infinitive) He, She, It + does not Question Do + I, We, You, They + Verb (infinitive) Does + He, She, It B Cách thêm “s” và “es” động từ có chủ từ ngôi thứ ba số ít Ta thêm “s” vào hầu hết các động từ với chủ từ ngôi thứ ba số ít Ex: He looks She comes Ta thêm “es” vào các động từ tận cùng o, s, sh, ch, x, z Ex: watch  He watches wash  She washes pass  It passes relax  He ralaxes Ta đổi “y” thành “i” và thêm “es” động từ tận cùng “y” đứng trước “y” là phuï aâm Ex: carry  He carries hurry  She hurries Ta thêm “s” vào sau động từ tận cùng “y” đứng trước “y” là nguyên âm Ex: enjoy  She enjoys obey  He obeys C Caùch duøng Diễn tả thói quen tại.(thường dùng với các trạng từ: often, usually, always, sometimes, generally, everyday, seldom) Ex: They walk to school everyday He often gets up at a.m every morning Dùng để các tượng thiên nhiên, các qui luật vật lí Ex: The sun rises in the east and sets in the west The earth moves around the sun Yellow leaves fall in Autumn Diễn tả chân lý lúc nào đúng Ex: Two and two are four Poverty is no vice Diễn tả hành động tương lai xảy theo thời khóa biểu Ex: The train leaves at p.m We leave Hanoi at p.m next Saturday and arrive in Ho Chi Minh City at 10 p.m Dùng các mệnh đề thời gian (bắt đầu when, as soon as, before, after) Ex: When I come here, I see nothing When it rains, you should take an umbrella Dùng câu điều kiện loại mệnh đề “IF” Ex: If you come, I will let you know If you are sick, we will come to see you If it rains, I will stay at home (2) Dùng để kể lại câu chuyện quá khứ dùng để tường thuật lại các kiện thể thao quá khứ Ex: The story is about a girl called Little Red who lives with her mother Little Red’s grandmother invites her to her cottage, so one fine day she sets off to visit her D Cách phát âm chữ cái “s” động từ có chủ từ ngôi thứ ba số ít Có ba cách khác để phát âm chữ cái “s” nó thêm vào động từ với chủ từ ngôi thứ ba số ít /s/ /z/ /iz/ “S” đọc là /s/ động từ có âm cuối là:/p/, /t/, /k/, /f/ Ex: gets, tops, takes “S” đọc là /z/ sau tất các nguyên âm Ex: agrees, tries “S” còn đọc là /z/ động từ có âm cuối là:/b/, /d/, /g/, /v/, /m/, /n/, /l/, /T/, /r/ Ex: spends, hugs, lives, bathes, seems, remains “S” đọc là /iz/ động từ có âm cuối là: /s/, /z/, /dV/, /F/, /V/, /tF/ Ex: relaxes, freezes, rushes, watches Riêng động từ “do” và “say” có thay đổi nguyên âm  does /dQz/ say  says /sez/ E Exercise: Put the verbs in brackets into the simple present tense The director often (return) home late It (not, rain) in the dry season The sun (rise) in the East and (set) in the West you (notice) any change in her? If you (go) to the party, you will meet you The swimming pool (open) at 6.00 a.m and (close) at 10.00 p.m everyday What you often (do) in the morning? he always (go) to work by bus? rivers usually (flow) to the sea? 10 Light (travel) faster than sound II PRESENT CONTINUOUS TENSE.(Thì hieän taïi tieáp dieãn) A Caùch thaønh laäp Affirmative I + am We, You, They + are + V-ing He, She, It + is Negative Subject + am/is/are + not + V-ing Question Am / Is / Are + subject + V-ing ? (3) B Cách thêm đuôi “ING” vào sau động từ a Động từ tận cùng “E” ta bỏ “E” thêm “ing” (Ex: come  coming, drive  driving) b Động từ tận cùng “IE” ta đổi thành “Y” thêm “ing” (Ex: die  dying, lie  lying) c Động từ tận cùng “IC” ta đổi thành “ICK” thêm “ing” (Ex: traffic  trafficking) d Động từ có âm tiết tận cùng phụ âm, trước phụ âm là nguyên âm Ta gấp đôi phụ âm trước thêm “ing” Ngoại trừ các phụ âm W, H, Y, X (Ex: run  running, sit  sitting Nhöng mix  mixing) e Động từ có hai âm tiết tận cùng phụ âm, trước phụ âm là nguyên âm.Và có trọng âm âm cuối Ta gấp đôi phụ âm trước thêm “ing” Ngoại trừ các phụ âm W, H, Y, X.(begin  beginning, permit  permitting) C Caùch duøng: Diễn tả hành động diễn lúc nói (Thường với trạng từ như: now, at the moment, at the present, at this time ) Ex: He is sleeping in his room now We are all waiting for you now Diễn tả hành động đã sếp trước để thực tương lai gần Ex: We are spending next summer in Nhatrang I am going to Hue next week Diễn tả hành động lặp lại nhiều lần hay thói quen, nó gây bực mình, khó chòu Ex: My mother is always helping the other He is always making noise D Chuù yù: * Một số động từ sau đây thường không dùng với thì tiếp diễn Những động từ cảm xúc như: like, dislike, love, hate, want, wish, desire, refuse, forgive Những động từ giác quan như: see, hear, smell, sound, taste, recognize Những động từ lí trí như: understand, know, think, realize, suppose, believe, remember, forget, mind, expect, recollect * Nhưng động từ look at, watch, listen to, ta có thể chia thì này Ex: He is listening to the radio They are looking at the map E Exercise: Put the verbs in brackets into the present continuous tense The farmers (work) in the field now Listen! Someone (knock) at the door Goodbye! I (leave) now Be quiet! The baby (sleep) Where you (go) now? III PRESENT PERFECT TENSE.(Thì hoàn thành) A Caùch thaønh laäp Affirmative I, We, You, They + have + Past participle (PP) He, She, It + has Negative Subject + have not/has not + Past participle (PP) Question Have / Has + subject + Past participle (PP) ? B Caùch duøng: Diễn tả hành động đã xảy quá khứ còn tiếp tục đến (Thường với since, for) Ex: I have been a teacher since 1999 She has learned English for two years (4) Diễn tả hành động vừa xãy (thường với từ :just, recently, lately) She has just gone out He has just finished his homework Diễn tả hành động xảy thời gian không xác định (thương với “ever, never”) Ex: This is one of the best novels that I have ever read Have you ever driven a car? No, I haven’t I have never driven a car Diễn tả hành động bắt đầu quá khứ chấm dứt vào lúc ta nói Ex: This classroom hasn’t been cleaned for week The value of the house has increased in the last four years C Caùch duøng cuûa “since, for” For: dùng trước khoảng thời gian (period of time) Vi dụ: for three hours, seven days, two months…… For: dùng với thì hiên hoàn thành, khoảng thời gian kéo dài đến Ex: We have lived in Saigon for ten years For: dùng với thì quá khứ đơn, khoảng thời gian đã qua hẳn Ex: We lived there for ten years Since: dùng trước điểm thời gian (point of time) Ví dụ: since 1999, since a.m………… Ex: We have lived in Saigon since 1958 D Exercise: Put the verbs in brackets into the present perfect tense I (never, visit) Australia He (live) in this flat since 1995 you (study) English for five years? How many times he (see) you since you went to London? My mother (work) in this factory since 1988 George (see) this movies three times They (watch) football since three o’clock We (not begin) to study for the best yet He (just go) to bed when the door bell rang 10 your family (live) in Ho Chi Minh City since 1997? Ex: IV SIMPLE PAST TENSE.(Thì quá khứ đơn) A Caùch thaønh laäp Affirmative Subject + V-ed/column2 Negative Subject + did not + V-infinitive Question Did + subject + V-infinitive? B.Caùch duøng Diễn tả hành động đã xãy và chấm dứt thời điểm xác định quá khứ (Thường với (yesterday, last week/year……, three days/four weeks ago, in 1990) Ex: The train arrived ten minutes ago He did not work very hard yesterday Diễn tả thói quen quá khứ (Thường với động từ used to, when I/he/she was a child) Ex: I often played football when I was young When I was young, I went fishing twice a week We used to be friends Diễn tả chuỗi hành động xãy liên tục quá khứ Ex: She went out of the car, unlocked the door and went into the house……… He returned to the bedroom, took off his clothes and went into the bathroom…… Được dùng với nghĩa mệnh đề IF (câu điều kiện loại 2) (5) Ex: If I were you, I wouldn’t talk to him They would write to you if they knew your address C Cách thêm “ed” sau động từ có quy tắc Ta thêm “ed” vào hầu hết các động từ có quy tắc Ex: return  returned help  helped learn  learned Ta thêm “d” vào sau động từ, động từ tận cùng chữ “e” Ex: live  lived create  created die  died Nếu động từ có âm tiết, tận cùng phụ âm, trước phụ âm cuối là nguyeân aâm ta phaûi gaáp ñoâi phuï aâm cuoái vaø theâm “ed” vaøo Ex: hop  hopped rub  rubbed Ta không gấp đôiphụ âm cuối phụ âm: w, x, y Ex: bow  bowed mix  mixed Nếu động từ có hai âm tiết, trọng âm nhấn âm thứ hai thì ta phải gấp đôi phuï aâm cuoái vaø theâm “ed” vaøo Ex: prefer  preferred permit  permitted Nếu động từ tận cùng chữ “y” trước “y” là phụ âm ta đổi “y” thành “i” và theâm “ed” vaøo Ex: worry  worried study  studied Nếu trước “y” là nguyên âm thì ta không đổi “y” thành “i” Ex: play  played annoy  annoyed D Cách phát âm “ed” động từ có quy tắc Có ba cách khác để phát âm “ed” nó thêm vào động từ có quy tắc /t/ /d/ /id/ “ed” đọc là /t/ động từ có âm cuối là: /p/, /k/, /f/, /s/, /F/, /tF/ Ex: laughed, asked, stopped, addressed, published, watched “ed” đọc là /d/ sau tất các nguyên âm Ex: agreed, died, played “ed” còn đọc là /d/ động từ có âm cuối là: /b/, /g/, /v/, /z/, /V/, /dV/, /m/, /n/, //, /l/, /r/, // Ex: rubbed, hugged, loved, surprised, massaged, changed, rhymed, returned, banged, enrolled, appeared, bathed “ed” đọc là /id/ động từ có âm cuối là: /t/ và /d/ Ex: decided, wanted, needed, ended, repeated D Exercise: Put the verbs in brackets into the simple past tense What you (say) when you (see) him last week? Why you (not tell) me about her family before? It would be better if you (go) there yourself He (teach) English in our school years ago I (mail) the letters when I went out to lunch He always (wear) a raincoat and (carry) an umbrella when he walked to the office The Williams (move) into their new apartment last month He needed some money, so he (sell) his car Tom (go) downtown at 7.00 this morning 10 If we (not buy) grain, we wouldn’t be able to raise animals for meat (6) V PAST CONTINUOUS TENSE (Thì quá khứ tiếp diễn) A Caùch thaønh laäp Affirmative We, You, They + were + V-ing I, He, She, It + was Negative Subject + was not / were not + V-ing Question Was / Were + subject + V-ing? B Caùch duøng Diễn tả hành động diễn thời điểm xác định quá khứ Ex: He was watching film on T.V at 11 o’clock last night What were you doing at o’clock last night ? Diễn tả hành động tiếp diễn quá khứ thì hành động quá khứ khác xảy đến Ex: Mary was washing her hair when the phone rang While I was having dinner, my friend came Chú ý: Hành động xảy đến chia thì quá khứ đơn Ta dùng “While” cho hành động đầu và “When” cho hành động sau Diễn tả hay nhiều hành động diễn đồng thời quá khứ Ex: My mother was cooking in the kitchen while my father was watching T.V Tom was doing his homework while his brother was playing game on computer Chú ý: Hành động này thường với liên từ “While” C Exercise: Put the verbs in brackets into the past continuous tense They suddenly realized that they (travel) in the wrong direction As he (eat) , he couldn’t answer clearly What you (do) at 7.00 last night? He (sit) in the garden when it started to rain he (play) chess at 8.00a.m this morning? While he (learn) to drive he had twenty-five accidents He had a bad fall while he (repair) his roof While we (fish) someone came to the house and left this notes The exam has been begun and the candidates (write) their names at the top of their papers (7) 10 Just as I (wonder) what to next, the phone rang VI PAST PERFECT TENSE.(Thì quá khứ hoàn thành) A Caùch thaønh laâp Affirmative Subject + had + past participle (PP) Negative Subject + had not + past participle (PP) Question Had + subject + past participle (PP) ? B Caùch duøng Diễn tả hành động đã hoàn thành trước hành động khác quá khứ Ex: When they went to the station, the train had left We lelf after we had eaten our meal Diễn tả hành động đã hoàn thành trước thời điểm xác định quá khứ Ex: I had turned off my T.V before 10.00 last night She had gone to bed at 10.00 last night C Chú ý: Cách dùng liên từ “before và after” * Ta dùng thì quá khứ hoàn thành mệnh đề đứng trước “before” (past perfect + before + simple past) Ex: I had seen him before he went away * Ta dùng thì quá khứ hoàn thành mệnh đề đứng sau “after” (simple past + after + past perfect) Ex: He became a billionaire after he had worked as a worker D Exercise: Put the verbs in brackets into the past perfect tense We (already have) breakfast when we went on an excursion He (leave) for New York before this month She (never be) there before this week The bell(just ring) when I arrived at school I saw a big ship last week, I (never see) one before The football match (come) to an end before I reached the ground I (no fall) asleep when I heard the noise in the next room Where he (live) before he moved to this city? (8) VII PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE.(Thì hoàn thành tiếp diễn) A Caùch thaønh laäp: Affirmative I, We, You, They + have + been + V-ing He, She, It + has Negative Subject + have not/has not + been + V-ing Question Have/Has + subject + been + V-ing? B Caùch duøng Diễn tả hành động đã bắt đầu quá khứ còn xảy taïi vaø coøn tieáp tục đến tương lai Ex: The phone has been ringing for two minutes (It is ringing now) I have been writing letters since 9.00 in the morning Diễn tả hành động có tính cách tạm thời hay thay đổi Ex: I have been living in District 1, but I plan to move soon Diễn tả hành động đã chấm dứt, nó không xảy ran gay lúc ta nói, hậu nó còn thấy Ex: It has been raining (The streets are still wet) C Exercise: Put the verbs in brackets into the present perfect continuous tense She (play) tennis since she was eight I am exhausted I (work) for a long time She (write) a novel for the last two years but she hasn’t finished it yet It (rain) for two hours and the ground is too wet to play on, so the match has been postponed My family (live) here for the last two months, and have just decided to move VIII PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE.(Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn) A Caùch thaønh laäp Affirmative Subject + had + been + V-ing Negative Subject + had not + been + V-ing Question Had + subject + been + V-ing ? B Caùch duøng Diễn tả hành động đã xãy trước thời điểm xác định hoạt hành động khác quá khứ còn liên tục đến hoạt sau hành động thứ xaõy Ex: When I saw him, he had been waiting for his friend over half an hour Last night, when Tom got up, his father had been working in his room for hour C Exercise: Put the verbs in brackets into the past perfect continuous tense The baby was crying She (cry) for 10 minutes when her mother came in By the time you met me, I (study) English for two years The rain (fall) all day so we stayed inside (9) Tom (go) to Vietnamese classes for years before he went to Vietnam I finished the book on India I (read) IX SIMPLE FUTURE TENSE.(Thì töông lai ñôn) A Caùch thaønh laäp Affirmative Subject + will/ shall + V-infinitive Negative Subject + will not/shall not + V-infinitive Question Will / Shall + subject + V-infinitive? B Caùch duøng Diễn tả hành động xảy tương lai có không có thời gian xác định Ex: I shall go there tomorrow She will go to Nhatrang next week This town won’t be the same again Diễn tả hành động xảy hoàn cảnh bên ngoài tác động không có ý định người hành động Ex: My father will sell his TV set if you ask him C Chuù yù “Be going to” dùng để diễn tả hành động xãy tương lai hành động đó đã xếp trước hay dự đoán việc chắn xãy Ex: I’m going to visit him tomorrow because he is in hospital I’m going to be a teacher of English when I grow up “Will” thường diễn tả lời mời, đề nghị, yêu cầu, dự định hay dự đoán tương lai Ex: Will you open the door, please? I am sure he will come back Ta có thể dùng (I’ll ./We’ll ./Will you .?/Won’t you .?) câu đề nghị, hứa hẹn Ex: I’ll hold the door open for you I’ll my best to help you Won’t you sit down? D Exercise: Put the verbs in brackets into the simple future tense I (clean) the house after the children go to school When he returns, he (see) the difference I (send) a telegram as soon as I hear the good news I’m sure he (find) a job when he comes to that city When I finish the book, I (lend) it to you I (know) the result in a week You (be) in Rome tonight .you (have) in time to help me tomorrow? Do you think that he (recognize) me? 10 You (be) able to drive after another five lessons X FUTURE CONTINUOUS TENSE.(Thì töông lai tieáp dieãn) A Caùch thaønh laäp Affirmative Subject + will/shall + be + V-ing Negative (10) Subject + will not/shall not + be + V-ing Question Will / Shall + subject + be + V-ing? B Caùch duøng Diễn tả hành động diễn thời điểm tương lai Ex: This time tomorrow, he will be flying to Hanoi By this time tomorrow, I shall be doing my homework Diễn tả hành động dự định làm tương lai Ex: We shall be spending our holiday in England next week Tomorrow evening, I will be going to the cinema Diễn tả hành động tiếp diễn đồng thời tương lai Ex: I will be studying English while my wife will be watching T.V Diễn tả hành động xãy và kéo dài khoảng thời gian nào đó töông lai Ex: I think I will be playing tennis all day tomorrow C Exercise: Put the verb in brackets into the future continuous tense When you arrive, I probably (play) .chess She (write) .to him this evening We (play) .tennis when you come She (wait) .for you at the hotel at midday tomorrow .you (use) .your dictionary this afternoon? No, you can borrow it if you like It’s a serious injury, but he (walk) .again in six weeks There is going to be a bus strike Everyone (walk) .to work next week Come on deck; we (enter) .labor in a few minutes In fifty years’ time we (live) .entirely on pills 10 This time next Monday, I (sit) .in a Paris cafe reading Le Figaro XI FUTURE PERFECT TENSE.(Thì tương lai hoàn thành) A Caùch thaønh laäp Affirmative Subject + will/shall + have + PP Negative Subject + will not/shall not + have + PP Question Will / Shall + subject + have + PP ? B Caùch duøng (11) Diễn tả hành động hoàn thành trước thời điểm xác định tương lai Ex: I will have finished all this work by p.m By the end of this year, I will have worked for ten years Diễn tả hành động hoàn thành trước hành động khác tương lai Ex: She will have walked to school before you finish your breakfast Tomorrow, if you come at a.m I shall have gone to school C Chú ý Thì tương lai hoàn thành dùng với thành ngữ thời gian bắt đầu bằng: “By + time” Ex: By o’clock, By then, By the time, By the end of (November, May……) Ex: She will have finished reading this novel by the end of next week I will have finished my exams by June 1st D Exercise: Put the verb in brackets into the future perfect tense The train (leave) .before we reach the station By the time you come, he (be) .in prison for exactly a year I (finish) .this novel by tomorrow evening I hope they (repair) .this road by the time we come back next summer On 20 March they (be) married for years EXERCISES TENSE Exercise 1: Give the right form of the verbs in Simple Present or Present continuous I (have) ……….coffee for breakfast every morning My mother (work)……….in a shoes store this summer The student (look up) ……….that new word right now It (rain) ……….very much in the summer It (rain) ……….now Look! A man (run) ……….after the train He (want) ……….to catch it Excuse me, I (have) ……….to help a customer Mother (cook) ….some food in the kitchen at present She always (cook) …….in the morning Listen! I (hear) ……….somebody knocking at the front door I (see) ……….that you (wear) ……….your best clothes 10 I (do) ……….an exercise on the present tense at this moment and I (think) ……….that I (know) ……….how to use it now 11 Look at that crowd I (wonder) ……….what they (wait) ……….for 12 If all (go) ……….well, I’ll finish it in a fortnight 13 It (feel) ……….warm in here at the moment 14 Ice (melt) ……….to become water 15 It’s really cold today The ice in my drink (not melt) ……… Exercise 2: Give the right form of the verbs in Present tenses I (be) ……….sorry I (forget) ……….that fellow’s name already Jack (look) ……….no trouble with my English lesson up to now Michael (work) ……….thirty eight hours a week At present, that author (write) ……….a historical novel The weather generally (get) ……….quite hot in July and August How long……….you (learn) ……….English? Fred’s brother just (graduate) ……….from Oxford University That brown briefcase (belong) ……….to Dr Rice Robert (wait) ……….for you since noon (12) 10 Yes, I (remember) ……….that other fellow’s name now Exercise 3: Give the right form of the verbs in Past tenses When the phone (ring)………., I (have)……….a bath You (wear)……….your new hat when I (meet)……….you yesterday When it (rain)……….she (carry)……….an umbrella The house (be)……….much smaller than he (think)……….at first While you (play)……….the piano, I (write)……….a letter Before you (mention)……….him, I never (hear)……….of that author When he (go)…….to see them last night, they (play)…….cards They (say)……,they (play) ………since six o’clock My friends (sing)………when I (come)………into the room The little girl (ask)………what (happen)……….to her ice-cream 10 He (eat)………dinner when I (go)………to see him Exercise 4: Give the right form of the verbs in Simple Past or Present Perfect tense We (study) ……….a very hard lesson the day before yesterday We (study) ……….almost every lesson in this book so far We (watch, never) ……….that television program We (watch) ……….an interesting program on television last night My wife and I (travel) ……….by air many times in the past My wife and I (travel) ……….to Mexico by air last Summer I (read) ……….that novel by Hemingway several times before I (read) ……….that novel again during my last vacation I (have) ……….a little trouble with my car last week 10 However, I (have) ……….no trouble with my car since then 11 He (live) ……….in London for years and then (go) ……….to Paris 12 I (wait) ……….until everybody (leave) ……… 13 I (be) ……….there for minutes when all the lights (go) ……….out 14 By the time we (get) ……….there, most of the guests (arrive) ……… 15 As soon as I (do) ……….it, I (realize) ……….that I (make) ……….a mistake Exercise : Give the right form of the verbs in Simple Past or Past Continuous tense He (work) ……….all day yesterday When I (arrive) ……….at his house he still (sleep) ……… As we (cross) ……….the street, the policeman (shout) ……….at us The light (go) ……….out while we (have) ……….dinner The children (do) ……….their homework when their father (come) ……….back from the office Bill (have) ……….breakfast when I (stop) ……….at his house this morning While I (walk) ……….around the park, I (see) ……….Mr Jone When I (go) ……….out the run (shine) ……… Just as I (leave) ……….for home, a student (stop) ……….me in the hall 10 When the students (hear) ……….the bell, they (get up) ……….and (leave) ……… Exercise 6: Give the right form of the verbs in Simple Past or Past Perfect tense They (go) ……….home after they (finish) ……….their work He (do) ……….nothing before he (see) ……….me He (thank) ……….me for what I (do) ……… I (be) ……….sorry that I (hurt) ……….him After they (go) ………., they (sit) ……….down and (rest) ……… My friend (not see) ……….me for many years when I (meet) ……….him last week In England he soon (remember) ……….all he (learn) ……… They (tell) ……… him they (not meet) ……….him before He (ask) ……….why we (come) ……… so early (13) 10 She (say) ……… that she already (see) ……….Dr Rice 11 It was not until I (read) ……….your letter that I (understand) ……….the truth 12 He (sleep) ……….all night but he (be) ……….still tired in the morning 13 Tom and John (know) ……….each other because they (meet) ……….the summer before 14 I (start) ……….college as soon as I (finish) ……….school 15 Somebody (tell) ……….me that I (be) ……….late for the train Exercise 7: Give the right form of the verbs in Present Perfect or Present Perfect Continuous I (try) ……….to learn English for years, but I (not succeed) ……….yet I (wait) ……….for two hours, but she (not come) ……….yet She (read) ……….all the works of Dickens How many……….you (read) ……….? I (wait) …here nearly half an hour for my girl friend Joana Do you think she (forget) ….to come? Jack (go) ……….to Paris for a holiday, I……….never (be) ……….there That book (lie) ……….on the table for weeks ……….you (not read) ……….it yet? He (not be) ……….here since Christmas, I wonder where he……….(live) since then Mary (rest) ……….in the garden all day because she (be) ……….ill She (work) ……….so hard this week that she (not have) ……….time to go to the movies 10 We (live) ……….here for the last six months, and just (decide) ……….to move Exercise 8: Give the right form of the verbs in Simple Future or Simple Present We’ll go out when the rain (stop) ……… I (stay) ……….here until he (answer) ……….me Wait until I (catch) ……….you I’ll be ready before you (count) ……….ten John must eat his breakfast before he (go) ……….out Miss Helen (help) you as soon as she (finish) ……….that letter I (get) ……….a new one before tonight She (not come) ……….until you (be) ……….ready After the class (be) ……….over, ask the teacher about that sentence 10 I (come) ……….and (see) ……….you before I (leave) ……….for England Exercise 9: Use the correct tense of the verbs in brackets: He thinks that it (rain) ……….tonight Bill said that he (lose) ……….his bicycle I had done all that (be) ……….necessary They have found that the road (be) ……….very long I saw that I (make) ……….a mistake The teacher asked Bill why he (not go) ……….to school the day before We find that we (take) ……….a wrong way I want to know how long she (live) ……….here I didn’t know who (help) ……….him 10 Do you hear what she (say) ……… 11 They believe that the police (capture)……….the thief 12 Did John say he (call) ……….you again? 13 They say the weather probably (be) ……….cold next week 14 She has thought that the work (be) ……….easy 15 The students had thought that the English test (be) ……….rather difficult 16 I don’t think I (can) ……….finish this report on schedule 17 He complained that nobody (believe) ……….a word he said 18 I’m certain that the price (go) ……….up soon (14) 19 My father said he (be) ……….here by noon 20 Miss Snow swears that she (never see) ……….that man before 21 I (not see) ……….him since last Monday 22 They had sold all the books when we (get) ……….there 23 I think he (leave) ……….as soon as he (know) ……….the news 24 I (never read) ……….a story that interested me so much as the one I (read) ……….last night 25 He (sleep) ……….so he didn’t understand what you said to him 26 I (finish) ……….the book before my next birthday 27 Some animals (not eat) ……….during the Winter 28 Why didn’t you listen while I (speak) ……….to you? 29 This time next week, we (walk) ……….about in HCM city 30 What happened next was what everyone (fear) ……… 31 Will you wait a minute while I (look) ……….through the text ? 32 Hurry up! The train (come) ……….in 33 I (wait) ……….for you at the hotel at midday tomorrow 34 He said he (do) ……….his homework since o’clock 35 They (build) ……….a new house in this corner of the street right now 36 How many films you (see) ……….this month? 37 When George (come) ……….this afternoon, he (bring) ……….his friends 38 I (speak) ……….to you about that matter after the meeting tonight 39 They (not come) ……….home until they (see) ……….everything 40 Tom was very tired because he (run) ……….for an hour 41 His health has improved since he (leave) ……….India 42 When you (be) ……….all this morning? It’s nearly midday now 43 The farmers (work) ……….in the field now 44 My parents (live) ……….in London They (be) ……….there for 20 years 45 She paid for her ticket and (leave) ……… 46 She (sit) ……….under a tree when it (begin) ……….to rain 47 How many times you (see) ……….him since he went to Edinburgh? 48 Mr Davy (work) …….in the same place for thirty five years and he is not planning to retire yet 49 Rivers usually (flow) ……….to the sea 50 Do you know that man who (smoke) ……….there? 51 The manager just (close) ……….at the moment before I (arrive) ……… 52 When the alarm rang, Frank (jump) ……….out of bed quickly 53 I saw a bad accident while I (wait) ……….for you on this corner 54 At pm Yesterday? Well, I (work) ……….in my office 55 When we (see) ……….Mr Taylor tomorrow, I (remind) ……….him of that 56 The war (break) ……….out three years ago 57 Up to the present, George (do) ……….good work in this class 58 At present, that author (write) ……….a historical novel 59 Light (travel) ……….faster than sound 60 Listen ! I think someone (knock) ……….at the door 61 My brother (work) ……….in this factory since 1988 62 What (happen) ……….to you yesterday? 63 I (wash) ……….my hair before breakfast this morning 64 The boys (break) ……….a window when they (play) ……….football 65 We (understand) ……….it after the teacher (explain) ……….it to us 66 They (build) ……….that bridge when I was here last year They (not finish) ……….it yet 67 He (play) football since he (be) ……….ten years old 68 Excuse me,……….you (speak) ……….English ? (15) 69 What……….Tom (do) ……….when you saw him? 70 How often ……….you (read) ……… a newspaper? 71 Alice (leave) ……… for Washington as soon as she finished her exams 72 While I (go) ……… to school yesterday, I (meet) ……….him 73 He died after he (be) ……….ill a long time 74 I (give) ……….it to them when they (visit) ……….us 75 As soon as he (finish) ……….his work, he (go) ……….home EXERCISE TENSE I Choose the best answer to complete each sentence below Tom Mary in 1985 and since then they good friends a met / were b met / have been c have met / have been d have met / were I a snack at midnight last night a eat b ate c was eating d have eaten She isn’t here She in the living room a sits b is sitting c sat d was sitting Mary her job last month and since then she out of work a lost / was b lost / has been c has lost / has been d has lost / was Where are you? –I’m upstairs I a bath a have b am having c has d was having you at home tonight? a Did / stay b Do / stay c Have / stayed d Will / stay …………… the police …………………… for the criminal now? a Is / looking b Have / looked c Did / look d Are / looking They sent some books to my sister and ………………………… a leave b were leaving c left d have left The police …………………….the thief recently a have arrested b has arrested c arrested d arrests 10 My father often …………………… to work by bus a go b went c goes d is going 11 The phone rang when I ………………… a bath a have b has c was having d am having 12 My sister ……………… a novel at the moment a is reading b are reading c read d reads 13 When I see Tom tomorrow, I …………… him of that a remind b reminded c will remind d would remind 14 I ………………him since last Sunday (16) a haven’t seen b don’t see c hadn’t seen 15 The light ……………… out when I was having tea a will go b is going c went 16 At present, my father ……………… in the garden a is watering b waters c has watered 17 As soon as he finishes his work, he ………………… home a go b goes c will go 18 Light ………………… faster than sound a travel b travels c traveled 19 He fell down while he ……………… toward the church a will run b runs c was running 20 They _ _ _ _ _ _ _ in London from 1970 to 1990 a lived b lives c had lived 21 He _ _ _ _ _ _ _ at Tan Son Nhat airport recently a has arrived b will arrive c arrives 22 She will be ready when he _ _ _ _ _ _ _ here a will get b got c gets 23 Linda is working in this department She _ _ _ _ _ _ _ here for years a works b worked c had worked 24 The children .football all day yesterday a played b play c was playing 25 When it began to rain, they - in the yard a played b had played c were playing 26 He - English in London ten years ago a studies b studied c has studied 27 They - this factory since 1999 a have worked b has worked c had worked 28 Nam and Lan usually - to their school by bus a goes b have gone c go 29 Be quiet! Their children - a is sleeping b are sleeping c was sleeping 30 We - out when the rain stops a will go b go c will be going 31 John seldom - after o’clock a got up b will get up c is getting up 32 We saw Nga while we - for the bus a were waiting b was waiting c is waiting 33 They were very rich They must - in a modern house a live b be lived c have lived 34 He - an assistant in the laboratory after he had been a bookbinder a has become b became c becomes 35 Someone _ _ _ _ _ _ _ it twenty years ago a has stolen b was stolen c stole 36 At three o’clock yesterday, Maria _ _ _ _ _ _ _ a studies b studying c was studying 37 The earth _ _ _ _ _ _ _ round the sun a has gone b goes c will go 38 Where are you? I _ _ _ _ _ _ _ in the garden a were sitting b was sitting c am sitting d didn’t see d was going d will water d would go d is traveling d had run d have lived d arrived d has got d has worked d were playing d have played d had studied d worked d went d were sleeping d is going d gets up d are waiting d have been lived d is becoming d had stolen d has studied d went d will sit (17) 39 When the postman came I _ _ _ _ _ _ _ breakfast a was having b had c am having d were having 40 I a cough since yesterday a have b have had c had d was having 41 I've been in this city for a long time I here sixteen years ago a came b had come c was coming d have 42 Ever since she arrived, she…… quietly in the corner a sat b has been sitting c sits d is sitting 43 It was necessary that he…… his father the truth a tells b to tell c must tell d will tell 44 This time next week, I…… across the Pacific Ocean a would fly b am flying c will be flying d can fly 45 She….finished the monthly financial reports yet, but says she should have them by end of the day a isn’t b wasn’t c hadn’t d hasn’t 46 We didn’t use to get up late when we…… in the countryside a live b lived c are living d were living 47 By the end of next year, Mr Park…… for this company for 35 years a will work b will have worked c will be working d has worked 48 After Diego……… lunch, he……… to some music for a while a finished/had listened b had finished/listened c finished/listened d had finished/had listened 49 It seems that whenever I travel abroad I…… to take something I need a forgot b am forgetting c forget d had forgotten 50 By the time he retired from work, all his daughters…… married a got b have got c would get d had got 51 I will see him when he…… here tomorrow a comes b will come c has come d had come 52 The boys broke a window when they…… football a played b were playing c had played d are playing 53 I…… about him when suddenly he came in a talk b talked c am talking d was talking 54 Please don’t touch anything before…… a the police will come b the police comes c the police come d the police would come 55 Don’t make noise My mother…… with her friends a is talking b was talking c talks d talked 56 I…… her since…… a student a know / am b knew / was c have known / am d have known / was 57 So far, many beautiful buildings…… built in Bangkok a were b have been c are d had been 58 Before I started the car, all of the passengers…… their seat belts a will buckle b had buckled c buckle d have buckled 59 After the race…… , the celebration began a had been won b is won c will be won d has been won 60 The streets…… wet yesterday because it …… early in the morning a had been / rained b were / rained c had been / had rained d were / had rained 61 Mary…… in several other cities when she…… to move to New York City a lived / decided b lived / had decided c had lived / decided d had lived / had decided (18) 62 I …… sick for several days, so I …… to see the doctor a had felt / had gone b felt / had gone c felt / went d had felt / went 63 Next week when there…… a full moon, the ocean tides will be higher a is being b is c will be d will have been 64 While I …… TV last night, a mouse ran across the floor a watch b watched c was watching d am watching 65 The earth…… on the sun for its heat and light a is depend b depending c has depend d depends 66 I don’t feel good I …… home from work tomorrow a am staying b stay c will have stayed d stayed 67 According to research reports, people usually…… in their sleep 25 to 30 times each night a turn b are turning c have turned d turned 68 He…… to class this morning because he was sick a didn’t come b hadn’t come c hasn’t come d won’t come 69 They…… together for five years when they decided to get married a had been b have been c were d had being 70 She…… extremely quiet since her husband died a is b has been c was d is being After Mrs Wang had returned to her house from work, she was cooking dinner Jimmy threw the ball high in the air, and Betty catching it when it came down Linda has worn her new yellow dress only once since she buys it Last week Mark told me that he got very bored with his present job and is looking for a new one Having fed the dog, he was sat down to his own meal When I returned on my computer, I was shocked to find some junk mail, and I just delete it all They are going to have to leave soon and so we The boss laughed when the secretary has told him that she really needed a pay rise The telephone rang several times and then stop before I could answer it 10 Debbie, whose father is an excellent tennis player, has been playing tennis since ten years 11 I have seen lots of interesting places when I went on holiday last summer 12 When my cat heard a noise in the bushes, she stopped moving and listen intently 13 I think it’s time you must change your way of living 14 Roger felt the outside of his pocket to make sure his wallet is still there (19) 15 While I’m shopping in the supermarket, I ran into an old friend who I hadn’t met for five years 16 The police arrested the man while he is having dinner in a restaurant 17 Although the driver slamming on his brakes, he couldn’t avoid hitting the small dog 18 Peter and Wendy first met in 2006, and they are married for three years now 19 Some people are believing there is life on other planets 20 Mr Dawson has to finish the meeting and getting to the airport by p.m 21 When a boy, Tom often plays tennis 22 Last week, when the police came there, the thief went away 23 Books borrowed from the library must be took good care of 24 The Vietnamese people are not used to drive on the left side of the road 25 She is very lazy, she almost never help her mother with the household chores 26 Before going to bed, Mrs Tuyet usually read something or watches some programs on television 27 It’s ten years since we have left school in 1996 28 I was working really hard in my office yesterday when the electricity is out 29 People say that during World War II, many women take over the businesses for their absent husbands 30 As soon as john will get a good job, he is going to by a flat (20)
- Xem thêm -

Xem thêm: xxxxx, xxxxx