Toan 6 HK II 20102011

10 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:48

Hình tròn là hình gồm các điểm nằm bên trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó Câu 11 Mỗi góc có bao nhiêu tia phân giác không kể góc bẹt a... Một cửa hàng bán một số tấm[r] (1)MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK2 MÔN TOÁN Thông Cấp độNhận biết hiểu Vận dụngCộng Chủ đề 1.Số nguyên Số câu hỏi Số điểm 2.Phân số Số câu hỏi Số điểm TNKQ TL TNKQ Thấp Cao TNKQ TL TNKQ TL TL Vận dụng các quy tắc thực các phép tính, tìm x Chỉ bội, ước số nguyên 2 0.5 Hiểu các khái niệm phân số, hỗn số, số thập phân, phần trăm 0 Vận dụng tính chất Biết tìm phân số số biết giá tính trị phân toán, tìm tỉ số nó số hai số 0.75 Nhận biết các Hiểu các loại góc khái niệm Vận dụng hình tia phân tia vẽ, biết giác Góc nằm dùng thước góc, hai góc tia để giải đo góc để bù nhau, kế các bài toán đo vẽ bù, tia nằm góc cho tia trước Số câu hỏi 2 Số điểm 0.5 0.5 Nhận biết các khái niệm đường tròn, 4.Đường hình tròn, tròn điểm nằm bên trong, trên và ngoài đường tròn Số câu hỏi Số điểm 0.25 0.5 0.5 1.5 1 1.5 0 2điểm (20%) 1.5 4.75điểm (47.5%) 3điểm (30%) 0 0.25điểm (2.5%) (2) Số câu hỏi Số điểm TS câu TN TS điểm TN TS câu TL TS điểm TL TS câu hỏi TS Điểm Tỷ lệ % 0 5 1.25 1.25 0 1.25 12.5% 2.75 27.5% 0.5 1.5 0điểm (0%) 12 câu TNghiệm 3điểm (30%) câu TLuận 1.5 7điểm (70%) 19 Câu 60% 10điểm (100%) BIÊN SOẠN ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 6, NĂM HỌC 2010 – 2011 Phần I Trắc nghiệm (3 điểm) Mức độ: nhận biết Chủ đề 1: Tìm tất các ước 18 a {1; 2; 3; 6; 9; 18} b {-1; -2; -3; -6; -9; -18} c {-1; 2; -3; 6; -9; 18} d {1; 2; 3; 6; 9; 18} Chủ đề 1: Tìm tất các ước 27 a {1; 3; 9; 27} b {-1; -3; -9; -27} c {1; -3; 9; -27} d {1; 3; 9; 27) Chủ đề Góc nhọn là góc có số đo  thỏa mãn a 0o <  < 90o b  = 90o < 180o Chủ đề Góc vuông là góc có số đo  thỏa mãn a 0o <  < 90o b  = 90o < 180o c  = 180o d 90o <  c  = 10o d 90o <  Chủ đề Chỉ định nghĩa đúng hình tròn a Hình tròn là hình gồm các điểm nằm bên đường tròn b Hình tròn là hình gồm các điểm nằm bên trên đường tròn c Hình tròn là hình gồm các điểm nằm bên ngoài đường tròn (3) d Hình tròn là hình gồm các điểm nằm bên trên đường tròn và các điểm nằm bên đường tròn đó Mức độ: thông hiểu Chủ đề Viết 1,20 dạng số phần trăm là a 1,2 % b 12 % c 120 % d 0,12 % Chủ đề Trong cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số a b 1,7 c 0,5 d c 19 d 23 Chủ đề 2 Viết hỗn số sau dạng phân số a b 13 Chủ đề Mỗi góc có bao nhiêu tia phân giác (không kể góc bẹt) a tia b tia c 10 tia d vô số Chủ đề Chỉ định nghĩa góc phụ a góc phụ là góc có tổng số đo 0o b góc phụ là góc có tổng số đo 60o c góc phụ là góc có tổng số đo 90o d góc phụ là góc có tổng số đo 180o Mức độ: vận dụng Chủ đề Tính tổng tất các số nguyên x biết -8  x  a -4 b c d Chủ đề Tìm x biết (x - 25) + 18 = a x = b x = d x = Phần II Tự luận (7 điểm) c x = (4) Mức độ: thông hiểu Chủ đề 2 2 C= + −5 ( ) Chủ đề ^ z=45 o ; Trên cùng mặt phẳng bờ Ox, vẽ Oy, Oz cho x O ^ y không ? ^ y=90 o Tia Oz có phải là tia phân giác x O xO Mức độ: vận dụng thấp Chủ đề Tìm số nguyên x biết – (17 – 3) = x – (2 – 15) Chủ đề Tính giá trị biểu thức 13 40 A= −3 ( ) B= ( 78 − 12 ) 23 − 37 ( 2,5 ) Chủ đề o ^ B=25o và A OC=80 ^ Cho tia OB nằm hai tia OA và OC Biết A O ^ Tính B O C ? Mức độ: vận dụng cao Một cửa hàng bán số vải Sau bán số vải và thêm thì còn lại 28 vải Hỏi cửa hàng có bao nhiêu vải (5) ĐỀ THI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN: TOÁN THỜI GIAN: 90 PHÚT (KHÔNG KỂ THỜI GIAN PHÁT ĐỀ) I Trắc nghiệm (3 điểm) Câu Tìm tất các ước 18 a {1; 2; 3; 6; 9; 18} b {-1; -2; -3; -6; -9; -18} c {-1; 2; -3; 6; -9; 18} d {1; 2; 3; 6; 9; 18} Câu Tìm tất các ước 27 a {1; 3; 9; 27} b {-1; -3; -9; -27} c {1; -3; 9; -27} d {1; 3; 9; 27) Câu Viết 1,20 dạng số phần trăm là a 1,2 % b 12 % c 120 % d 0,12 % Câu Trong cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số a b −4 1,7 c 0,5 d c 19 d 23 Câu Viết hỗn số sau dạng phân số a b 13 (6) Câu Tính tổng tất các số nguyên x biết -8  x  a -4 b c d Câu Tìm x biết (x - 25) + 18 = a x = b x = d x = c x = Câu Góc nhọn là góc có số đo  thỏa mãn a 0o <  < 90o b  = 90o < 180o Câu Góc vuông là góc có số đo  thỏa mãn a 0o <  < 90o b  = 90o < 180o c  = 180o d 90o <  c  = 10o d 90o <  Câu 10 Chỉ định nghĩa đúng hình tròn a Hình tròn là hình gồm các điểm nằm bên đường tròn b Hình tròn là hình gồm các điểm nằm bên trên đường tròn c Hình tròn là hình gồm các điểm nằm bên ngoài đường tròn d Hình tròn là hình gồm các điểm nằm bên trên đường tròn và các điểm nằm bên đường tròn đó Câu 11 Mỗi góc có bao nhiêu tia phân giác (không kể góc bẹt) a tia b tia c 10 tia Câu 12 Chỉ định nghĩa góc phụ a góc phụ là góc có tổng số đo 0o b góc phụ là góc có tổng số đo 60o c góc phụ là góc có tổng số đo 90o d góc phụ là góc có tổng số đo 180o II Tự Luận (7 điểm) d vô số (7) Câu (1 điểm) Tìm số nguyên x biết – (17 – 3) = x – (2 – 15) Câu (2,5 điểm) Tính giá trị biểu thức 13 40 A= −3 B= C= (0,75 điểm) ( ) (0,75 điểm) ( 78 − 12 ) 23 − 37 ( 2,5 ) 2 + (7 −5 ) (1 điểm) 3 Câu (1,5 điểm) Một cửa hàng bán số vải Sau bán số vải và thêm thì còn lại 28 vải Hỏi cửa hàng có bao nhiêu vải Câu (0,5 điểm) ^ z=45 o ; Trên cùng mặt phẳng bờ Ox, vẽ Oy, Oz cho x O ^ y không ? ^ y=90 o Tia Oz có phải là tia phân giác x O xO Câu (1,5 điểm) o ^ B=25o và A OC=80 ^ Cho tia OB nằm hai tia OA và OC Biết A O ^ Tính B O C ? (8) ĐÁP ÁN Phần I Trắc nghiệm (3 điểm, câu 0,25 điểm) Câu d d c a d b Phần II Tự luận (7 điểm) Câu (1 điểm) Tìm số nguyên x biết – (17 – 3) = x – (2 – 15) – 14 = x – (– 13) 0,25 đ – = x + 13 0,25 đ x = –9 – 13 0,25 đ x = –22 0,25 đ Câu (2,5 điểm) Tính giá trị biểu thức 13 40 a A = − − A= ( ) 13 40 (− + ) 3 0,5 đ 27 A = =4 b B = 0,25 đ ( 78 − 12 ) 23 = 37 ( 2,5) 45 B = − 28 0,5 đ − 17 B = 28 0,25 đ 2 c C = + −5 ( C = +2 ) 0,5 đ a a b 10 d 11 a 12 d (9) C = 10 0,5 đ (10) Câu (1,5 điểm) 4 Số vải còn lại sau đã bán số vải là: 1− = (số vải) Ta còn có: + 28 = 30 (tấm vải) Số vải cửa hàng là: 30 : =54 (tấm vải) Đáp số: 54 (tấm vải) Câu (0,5 điểm) ^ y vì Oz nằm hai tia Ox, Oy Tia Oz là tia phân giác x O ^ z= y O ^z xO Câu (1,5 điểm) - Vẽ hình đúng (0,5 điểm) - Vì tia OB nằm hai tia OA và OC, ta có ^ B+ B OC= ^ ^ C (0,25 đ) AO AO o o ^ (0,25 đ) 25 + B OC=80 o o o ^ B O C=80 −25 =55 (0,25 đ) (0,25 đ) (11)
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan 6 HK II 20102011, Toan 6 HK II 20102011