khoa hoc lop4 tuan 12

16 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:48

- Nước giúp cơ thể hấp thụ được những chất dinh dưỡng hoà tan và tạo thành các chất cần cho sự sống của con người.. -Nước giúp cơ thể thải ra các chất thừa, chất độc hại...[r] (1)Thứ sáu ,ngày 23 tháng 11 năm 2007 Khoa học Nước cần cho sống Mây trắng Hơi nước Nước Mây đen Mưa Nước (2)(3)(4)-Nước chiếm phần lớn trọng lượng thể người Mất từ mười đến hai mươi phần trăm (10-20%) nước thể, người chết. - Nước giúp thể hấp thụ chất dinh dưỡng hoà tan tạo thành chất cần cho sống người (5)(6)-Nước chiếm phần lớn trọng lượng thể người, Mất từ mười đến hai mươi phần trăm (10-20%) nước thể, người, sẽ chết. - Nước giúp thể hấp thụ chất dinh dưỡng hoà tan tạo thành chất cần cho sống người, -Nước giúp thể thải chất thừa, chất độc hại. động vật động vật động vật (7)(8)-Nước chiếm phần lớn trọng lượng thể người, Mất từ mười đến hai mươi phần trăm (10-20%) nước thể, người, sẽ chết. - Nước giúp thể hấp thụ chất dinh dưỡng hoà tan tạo thành chất cần cho sống người, -Nước giúp thể thải chất thừa, chất độc hại. động vật, động vật, động vật, thực vật. thực vật thực vật. -Nước cịn mơi trường sống nhiều động vật và thực vật. sinh vật (9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)-Ngành công nghiệp cần nhiều nước để sản xuất ra sản phẩm. (16)Thứ sáu ,ngày 23 tháng 11 năm 2007 Khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: khoa hoc lop4 tuan 12, khoa hoc lop4 tuan 12