(Luận văn thạc sĩ) quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, chi nhánh huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ​

114 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:44

Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN VĂN MINH QUANG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN ĐOAN HÙNG TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN VĂN MINH QUANG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN ĐOAN HÙNG TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC TIẾN THÁI NGUYÊN - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để công bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 01 năm 2016 Tác giả luận văn Trần Văn Minh Quang ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS Nguyễn Quốc Tiến hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Ngun tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, toàn thể cán công nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện tốt để yên tâm tham gia học tập, thu thập tài liệu nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, khích lệ giúp đỡ tơi hồn thành khố học Thái Ngun, tháng 01 năm 2016 Tác giả luận văn Trần Văn Minh Quang iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu giới hạn nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát chung hoạt động Ngân hàng thương mại tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 13 1.1.3 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 23 1.2 Cơ sở thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 31 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng giới Việt Nam 31 1.2.2 Một số học quản lý rủi ro tín dụng cho Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ 39 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 42 iv 2.2 Phương pháp nghiên cứu 42 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 42 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 43 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 43 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 44 2.3.1 Chỉ tiêu hoạt động tín dụng 44 2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá quản lý rủi ro tín dụng 45 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN ĐOAN HÙNG TỈNH PHÚ THỌ 50 3.1 Tổng quan Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ 50 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 50 3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 52 3.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý nguồn nhân lực Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ 51 3.1.4 Cơ sở vật chất, kỹ thuật 53 3.1.5 Các sản phẩm dịch vụ tín dụng cung cấp 54 3.1.6 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ 54 3.2 Thực trạng hoạt động tín dụng quản lý rủi ro Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ 57 3.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng quản lý rủi ro 57 3.2.2 Kết quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ 63 3.2.3 Phân tích rủi ro tín dụng theo nguyên nhân gây 75 3.3 Đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ 80 3.3.1 Kết đạt 80 v 3.3.2 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân 83 Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN ĐOAN HÙNG TỈNH PHÚ THỌ 85 4.1 Định hướng phát triển tín dụng mục tiêu quản lý rủi ro Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ 85 4.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ 85 4.1.2 Mục tiêu quản lý rủi ro Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ 86 4.2 Một số giải pháp tăng cường phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ 88 4.2.1 Nâng cao chất lượng tín dụng 88 4.2.2 Những giải pháp tăng cường phịng ngừa giảm thiểu rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ 89 4.3 Kiến nghị 95 4.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95 4.3.2 Đối với Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 96 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 101 vi DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam AMC : Công ty quản lý khai thác tài sản CBTD : Cán tín dụng DNNN : Doanh nghiệp nhà nước HĐKD : Hoạt động kinh doanh HĐQT : Hội đồng quản trị HMTD : Hạn mức tín dụng KTNB : Kiểm tra nội NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng Thương mại NHTW : Ngân hàng Trung ương NVQHKH : Nhân viên quan hệ khách hàng NVQLTD : Nhân viên quản lý tín dụng PGD : Phịng giao dịch RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TD : Tín dụng TSĐB : Tài sản đảm bảo vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Kết kinh doanh Agribank Đoan Hùng 2012-2014 54 Bảng 3.2 Kết huy động vốn qua năm 2012-2014 62 Bảng 3.3 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2012 - 2014 63 Bảng 3.4 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời gian năm 2012-2014 64 Bảng 3.5 Hoạt động tín dụng qua năm 2012-2014 66 Bảng 3.6 Thị phần dư nợ cho vay Agribank Đoan Hùng giai đoạn 2012 2014 67 Bảng 3.7 Dư nợ cấu tín dụng theo thời hạn giai đoạn 2012 - 2014 68 Bảng 3.8 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2012 2014 70 Bảng 3.9 Nợ xấu phân theo nhóm nợ giai đoạn 2012 - 2014 72 Bảng 3.10 Nợ xấu cấu nợ xấu theo thời gian giai đoạn 2012 - 2014 73 Bảng 3.11 Nợ xấu cấu nợ xấu theo đối tượng cho vay giai đoạn 2012 2014 74 Bảng 3.12 Rủi ro tác động mơi trường bên ngồi 75 Bảng 3.13 Rủi ro nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng đối tác khách hàng 76 Bảng 3.14 Rủi ro nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng thẩm định hồ sơ 78 Bảng 3.15 Rủi ro nguyên nhân chủ quan cán tín dụng 79 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Agribank Đoan Hùng 52 Biểu đồ 3.1 Cơ cấu thu chi giai đoạn 2012-2014 56 Biểu đồ 3.2 Dư nợ cho vay Agribank Đoan Hùng giai đoạn 2012-2014 66 Biểu đồ 3.3 Thị phần dư nợ cho vay Agribank Đoan Hùng địa bàn huyện Đoan Hùng giai đoạn 2012 - 2014 68 Biểu đ 3.4 Dư nợ tín dụng theo thời hạn giai đoạn 2012 -2014 68 Biểu đồ 3.5 Dư nợ theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2012 -2014 71 Biểu đồ 3.6 Nợ xấu phân theo nhóm nợ giai đoạn 2012 - 2014 72 Biểu đồ 3.7 Nợ xấu phân theo thời gian giai đoạn 2012 - 2014 73 Biểu đồ 3.8 Nợ xấu phân theo đối tượng vay giai đoạn 2012 - 2014 74 90 khách hàng Xếp hạng tín dụng cơng cụ hiệu quả,mang tính khoa học quản lý rủi ro tín dụng thơng qua lượng hố đánh giá đưa định phù hợp 4.2.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm đinh hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm soát khoản vay Trong khâu thẩm định khách hàng, Cán tín dụng phải ln đặt tiêu chí thẩm định tư cách, lực pháp lý, lực điều hành, lực tài chính, lực quản lý sản xuất kinh doanh, tiêu phản ánh khả hồn trả nợ vay, uy tín khách hàng thơng tin xếp vào vị trí quan trọng hàng đầu phải cán tín dụng tuân thủ cách nghiêm ngặt quy trình thực tất quy định đề thực thẩm định khách hàng Ngân hàng cần xây dựng thủ tục quy trình kiểm tra chéo kiểm tra đột suất khách hàng vay địa bàn cán tín dụng với Mặt khác, cịn số nhân tố chưa cán tín dụng quan tâm q trình thẩm định Đó số dự báo trước cho vay như: giá vàng, tỷ giá ngoại tệ, lạm phát, số tiêu dùng biến cố dự đốn kinh tế, trị, xã hội Trên sở thơng tin đó, cán tín dụng cần có ý kiến cụ thể cần thiết bổ sung nhân tố chu trình thẩm đinh khách hàng Thêm nữa, cán tín dụng chưa thực nhạy bén việc tiếp cận với ngành nghề có xu hướng phát triển kinh tế theo thời kỳ vay: Ngân hàng nên thành lập phận hỗ trợ chuyên thực công việc tìm hiểu thị trường, xu hướng phát triển ngành nghề tầm vĩ mô với chuyên gia có nhiều kinh nghiệm Bộ phận dựa tất kênh thông tin, nguồn nghiên cứu dự báo khác để làm định hướng cho hoạt động tín dụng, chiến lược quản trị rủi ro tín dụng, chiến lược khách hàng chiến lược đầu tư vốn tín dụng Từ thơng tin thu thập kết phân tích đó, phận thơng báo tồn hệ thống ngân hàng Thơng tin có giá trị lớn cán tín dụng cơng tác thẩm định khách hàng nhân viên tín dụng đưa định cho vay hay khơng cho vay Các điều kiện tín dụng thường thay đổi theo thời gian ảnh hưởng đến điều 91 kiện tài người vay khả hoàn trả nợ vay khách hàng, sau cho vay cần trọng nhiều khâu kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn vay trả nợ khách hàng để nắm bắt kịp thời thực trạng chất lượng khoản vay đảm bảo cho vốn tín dụng phát huy hiệu mong muốn Vì thế, định kỳ ngân hàng cần tổ chức theo dõi chặt chẽ tiến độ hoàn thành hạng mục dự án đầu tư, q trình nhập vật tư hàng hố thơng qua báo cáo đinh kỳ khách hàng Nếu phát có dấu hiệu sai phạm q trình sử dụng vốn vay, cán tín dụng cần có kiến nghị thu hồi nợ sớm chuyển nợ hạn 4.2.2.3 Chú trọng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Với quan điểm nguồn nhân lực nguồn tài sản quý giá nhất, Agribank Đoan Hùng cần có sách thu hút nhiều cán có chun mơn tài ngân hàng, cán chuyên sâu lĩnh vực quản lý rủi ro đào tạo nước; Đào tạo nâng cao lực quản lý điều hành cán lãnh đạo ngân hàng; Đào tạo, bồi dưỡng cán nhân viên chuyên sâu mặt chuyên môn, phẩm chất nghề nghiệp, am hiểu pháp luật lĩnh vực chun mơn mình, để đảm bảo tốt công việc chuyên môn Ngân hàng, đảm bảo xây dựng đội ngũ cán đủ tầm; Cử cán chủ chốt học hỏi kinh nghiệm nước ngồi để tiếp thu cải tiến mơ hình quy trình tác nghiệp đại nước giới Hiện nay, Ngân hàng thực giao ban tuần với thành phần lãnh đạo chủ chốt Hàng tuần, Ngân hàng nên tổ chức giao ban chuyên môn phịng chức năng, phịng giao dịch, cán tín dụng trao đổi kinh nghiệm, đưa vướng mắc công việc để từ có học hỏi kinh nghiệm nhau, đưa giải pháp có tính khả thi để khắc phục khó khăn lãnh đạo đon vị cập nhật tình hình cơng việc thường xuyên liên tục Ngoài ra, Ngân hàng tổ chức hội thảo chuyên đề, buổi toạ đàm trao đổi kinh nghiệm cán tín dụng toàn Ngân hàng toàn hệ thống Agribank Đây việc làm thiết thực hiệu mang lại lớn Thông qua trao đổi, nhiều vấn đề khó khăn, nhiều mâu thuẫn giải 92 không tư cá nhân mà cịn phân tích, đánh giá tập thể vững chuyên môn đầy kinh nghiệm Bên canh đó, hội để cá nhân bầy tỏ, chia sẻ thu lượm kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn hoạt động tín dụng nhằm phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng nên xây dựng chế độ lương thưởng hợp lý, tạo hội thăng tiến yếu tố quan trọng động viên tinh thần nâng cao ý thức trách nhiệm Tất ưu đãi nhằm đảm bảo cho cán tín dụng thoả mãn nhu cầu sống yên tâm công việc 4.2.2.4 Chú trọng công tác thu thập thông tin Tổ chức việc thu thập, lưu trữ khai thác thông tin nhằm phục vụ cho việc phân tích, đánh giá đo lường rủi ro tín dụng để nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng Trong điều kiện cạnh tranh hoạt động tín dụng ngày gay gắt, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh ngân hàng tạo điều kiện cho khách hàng có nhiều đối tác để lựa chọn vay Chính canh tranh, giành giật, vơ hình chung ngân hàng tạo nên tình trang thơng tin bất cân xứng Đối tượng phục vụ Ngân hàng đa dạng, thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau, kinh doanh nhiều lĩnh vực, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh ngày có nhiều kinh nghiệm việc che đậy thông tin, tạo bất cân xứng thông tin Vấn đề đặt để có hệ thống thơng thơng tin thật đáng tin cậy có phục vụ cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tốt Trước hết, Ngân hàng phải xây dựng kho liệu thơng tin riêng thơng tin tín dụng kỹ thuật phân tích có khả đo lường rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng, xây dựng quy trình, tiêu chí chuẩn phục vụ cho khâu thu thập thông tin nhằm giúp cho việc thu thập thơng tin nhanh chóng Bỏi lẽ thơng tin có vai trị quan trọng trợ giúp đắc lực cho cán thẩm định đánh giá, phân tích, dự báo đưa nhận đinh xác khách hàng, qua phịng tránh rủi ro cho Ngân hàng Hiệu việc đo lường tín dụng phụ thuộc nhiều vào chất lượng thông tin Thông tin sau thu thập phải chuyển qua khâu kiểm ữa chất lượng độ tin cậy nguồn thơng tin, vấn đề khó, địi hỏi nhiều thời gian, cơng sức, tiền kinh nghiệm thân cán thu thập, 93 phân tích, đánh giá chất lượng thơng tin Để tất công đoạn không trở thành vô nghĩa việc ứng dụng cách có hiệu kết có khâu quan trọng Kết sau phân tích cần phải truyền tải thơng suốt, nhanh chóng, kịp thời, đến tất phận, cán nghiệp vụ có liên quan từ người có cách khai thách thác nguồn thơng tin cho phù hợp phần hành cơng việc đảm nhiệm Có chất lượng nguồn thông tin thu thập thực có hiệu cao Hiện việc lưu trữ thơng tin khách hàng qua hệ thống máy tính Ngân hàng cịn q Ngân hàng cần khai thác cập nhật thêm thông tin khách hàng vào hệ thống lưu trữ thơng tin khách hàng Nhìn chung, để có nguồn thơng tin cần thiết để đánh giá khách hàng trước tiên Ngân hàng cần thiết lập hệ thống thông tin đa dạng từ nhiều nguồn thu thập khác như: - Nguồn thông tin khách hàng cung cấp: thu thập từ báo cáo tài liên quan, khảo sát thực tế qua việc vấn, kiểm tra, tiếp xúc trực tiếp với người lao động, kiểm tra thực trạng tài sản khách hàng Để thu thập nguồn thơng tin từ khách hàng xác, đầy đủ mơn nghệ thuật ngưịi làm cơng tác tín dụng phụ thuộc vào trình độ chun mơn am hiểu lĩnh vực kinh tế xã hội - Nguồn thông tin từ bên ngồi: nguồn thơng tin phong phú khách quan, khai thác từ kênh sau: từ khách hàng khác có quan hệ với Ngân hàng có quan hệ với khách hàng; từ nhân hàng thương mại địa bàn, ngân hàng nông nhiệp khác, từ ngân hàng Nhà nước; từ thị trường thông qua phương tiện thông tin đại chúng, báo chí ; từ quan liên quan: quan thuế, cơng an, kiểm tốn Nhìn chung để tiến tới xây dựng hệ thống thông tin thống khoa học, Ngân hàng cần đẩy nhanh trình ứng dụng cơng nghệ thơng tin, thiết lập phần mền để quản lý khách hàng Thống kê, nghiên cứu, lưu tữ thơng tin từ bổ sung cho việc phân tích, đánh giá khách hàng cho lần vay sau Trên thực tế, công việc thu thập thông tin, xây dựng ngân hàng liệu 94 rủi ro tín dụng tổn thất phục vụ cho việc xây dựng mơ hình lượng hố chất lượng tín dụng cơng việc khơng thể hồn thành dựa vào nỗ lực đơn lẻ ngân hàng mà cần phối hợp đồng cấp, ngành ủng hộ giúp đỡ Chính phủ 4.2.2.5 Các giải pháp khác - Trích bổ sung số dự phịng rủi ro tín dụng cịn thiếu, khoản vay phải trích lập đủ dự phịng rủi ro tín dụng Mua bảo hiểm cho khoản tiền gửi, tiền vay Tuân thủ theo điều kiện bảo hiểm bắt buộc Nhà nước Ngân hàng - Cần phải đưa giải pháp để đối phó với yếu tố từ bên thay đổi chế, sách Nhà nước, sức ép từ việc thực cam kết theo thông lệ, diễn biến phức tạp chế thị trường, tác động tiêu cực thông tin bất cân xứng Bằng cách Ngân hàng thường xuyên cập nhật thông tin liên quan từ bên ngồi, kiểm sốt hiệu chỉnh kịp thời văn nội phát sinh thay đổi chủ động xây dựng lộ trình để thực cam kết theo thông lệ - Để phân tán rủi ro tối thiểu hoá rủi ro tín dụng cách đa dạng hố sản phẩm dịch vụ khác Ngân hàng nên tiến hành kinh doanh nhiều loại sản phẩm dịch vụ khác để tạo thành danh mục đầu tư cho tổng mức rủi ro toàn danh mục giói hạn mức nhỏ nhất, điều có nghĩa “không nên bỏ trứng vào rỏ” Ngân hàng nên đa dạng hố hình thức huy động vốn, điều chỉnh lãi suất trung dài hạn hợp lý, cấu đầu tư vốn theo hướng tăng tỷ trọng cho vay trung dài hạn, giảm tỷ trọng cho vay ngắn hạn, phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân - Kiểm tra tín dụng chặt chẽ nhằm phòng ngừa hạn chế tối đa rủi ro tín dụng Thiết lập hệ thống kiểm sốt quản lí rủi ro tín dụng nhằm phịng ngừa hạn chế tối đa rủi ro tín dụng Nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra nội nhằm phòng ngừa hạn chế tối đa rủi ro tín dụng - Hồn thiện mơ hình tổ chức theo hướng tăng cường khả quản lí rủi ro nhằm phòng ngừa hạn chế tối đa rủi ro tín dụng Sự phân tách chức năng, nhiệm vụ rõ ràng phòng,ban giúp cho ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng, 95 kiểm sốt tốt rủi ro tăng cường quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng - Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng nhằm phịng ngừa hạn chế tối đa rủi ro tín dụng Tóm lại: tất biện phát đưa nhằm nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng chuyển hướng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng từ chiều rộng sang chiều sâu Nhìn chung, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung NHNN&PTNT Đoan Hùng nói riêng chặng đường đầu phát triển, cần cổ nhiều đổi phát triển để đạt chuẩn mực quốc tế hoạt động ngân hàng Nghiên cứu ứng dụng cổ chọn lọc kinh nghiệm quốc tế hoạt động kinh doanh ngân hàng đường ngắn để thực mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế kiểm sốt mức độ rủi ro tín dụng giới hạn cho phép 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Cần có chế khuyến khích, hỗ trợ đóng vai trị người chủ trì liên kết ngân hàng thương mại việc thực cung ứng dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt: phí chuyển tiền, kỹ thuật công nghệ, đặc biệt đường truyền thông tin - Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động tín dụng Đồng thời cần nghiên cứu đưa cảnh bảo sớm rủi ro tiềm ẩn mà ngân hàng thương mại đối mặt: rủi ro tập trung danh mục, rủi ro môi trường kinh tế, rủi ro trị cảnh báo sớm hữu ích cho ngân hàng thương mại điều kiện thơng tin thu thập cịn nhiều hạn chế - Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng trung tâm thơng tin tín dụng CIC ngân hàng Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin cập nhật xác khách hàng Cần có biện pháp tun truyền để ngân hàng thương mại nhận thức rõ quyền lọi nghĩa vụ việc cung cấp sử dụng thơng tin tín dụng - Với vai trị quan đầu mối quản lý vĩ mô nhà nước lĩnh vực tín 96 dụng, Ngân hàng Nhà nước cần có phân tích dự báo diễn biến thị trường tín dụng thời kỳ sở biến số kinh tế, tiền tệ Vĩ mơ thơng qua mơ hình đinh tính định lượng phù hợp Thơng qua cung cấp đánh giá dự báo vĩ mô diễn biến tiền tệ, tín dụng với chất lượng cao để ngân hàng thương mại có sở tham khảo cách tin cậy hoạch đinh chiến lược phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng - Hồn thiện mơ hình tổ chức máy tra ngân hàng theo ngành dọc từ Trung ương xuống sở có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy ngân hàng Nhà nước, ứng dụng nguyên tắc giám sát hiệu hoạt động Ngân hàng uỷ ban Basel, tuân thủ nguyên tắc thận trọng tra Tóm lại: Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt đơng tín dụng nói riềng việc ngân hàng đương đầu với rủi ro tín dụng điều khơng thể tránh khỏi Thừa nhận tỷ lệ rủi ro tự nhiên hoạt động ngân hàng yêu cầu khách quan hợp lý Để tồn hoạt động kinh doanh ngân hàng phải biết chung sống với rủi ro Do vậy, việc đề giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng ln việc làm cẩn thiết mang tính tính sống cịn với ngân hàng 4.3.2 Đối với Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Cơ cấu lại mơ hình tổ chức theo hướng tinh giảm an toàn hiệu hơn; Tập trung cơng tác quản lí, giám sát việc thực phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro cho phận quản lí rủi ro chuyên trách Các phận thực nghiệp vụ phải báo cáo thường xuyên phịng, ban để có phối hợp chặt chẽ - Thực nghiêm túc quy định trích lập, xử lý rủi ro quy chế tài chính, gắn với xử lý trách nhiệm cá nhân hành vật chất - Tăng cường vốn đầu tư vào công nghệ kỹ thuật nhằm đại hóa dịch vụ tài chính, Ngân hàng, phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin đôi với xây dựng chuẩn mực quốc tế Phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin đôi với xây dựng hệ thống phân tích Đánh giá đo lường loại rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng, lãi suất, 97 khoản Xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo phát sớm rủi ro cục rủi ro hệ thống - Đặc biệt quan tâm đến quản lý đào tạo trình độ kĩ đạo đức phịng ngừa rủi ro tín dụng cho cán mình, người ln khâu có ý nghĩa quan trọng đến thành công hay thất bại hoạt động kinh doanh Và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng công tác xây dựng lớn mạnh uy tín cho NHNo&PTNT Việt Nam Cần thường xun có lớp đào tạo quản lý Ngân hàng quản lý điều hành sách tín dụng, quản lý rủi ro, quản lý người, quản lý khách hàng, thiết lập chiến lược khách hàng cho giám đốc Ngân hàng Đào tạo cán tín dụng, chiến lược lâu dài trình độ cán tín dụng có vai trị quan trọng việc hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nếu cán tín dụng cho vay theo quy trình tín dụng, cơng tác thẩm định khoa học xác điều kiện tiên giúp hạn chế rủi ro Ngân hàng Việc đào tạo ứng dụng công nghệ đại, phương pháp phân loại nợ, ứng dụng mơ hình đại tính tốn trích lập dự phòng rủi ro cần thiết Bên cạnh đảm bảo đạo đức nghề nghiệp, sử dụng cán phù hợp với công tác chuyên môn cần coi trọng - Nâng cao chất lượng cán kiểm tra, kiểm toán, đảm bảo nâng cao hiệu công tác kiểm tra Nâng cao kỷ cương, kỷ luật cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nhằm ngăn ngừa rủi ro 98 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế nhiều biến động, hoạt động tín dụng NHTM gặp nhiều rủi ro, thực trạng kết tổng hợp nhiều nguyên nhân khác Để tồn phát triển NHTM nói chung NHNo&PTNT Việt Nam - chi nhánh huyện Đoan Hùng nói riêng phải biết vượt lên mình, đẩy lùi khó khăn vướng mắc cịn tồn kinh doanh, hạn chế rủi ro đến mức thấp biện pháp khác Song nói ngăn chặn rủi ro cách tuyệt đối hoàn toàn thiếu thực tế Vì vậy, việc nghiên cứu để quản lý tốt RRTD quan trọng cấp thiết NHTM Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng vấn đề quản lý rủi ro tín dụng nêu trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ” làm luận văn Thơng qua việc nghiên cứu lý luận thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại kinh tế thị trường, luận văn làm rõ nội dung quản lý rủi ro tín dụng, nhân tố chủ quan khách quan ảnh hưởng tới quản lý rủi ro tín dụng, tiêu phản ánh hiệu quản lý rủi ro tín dụng - Đưa số mơ hình quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng ngồi nước Trên sở luận văn rút số học kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng cho Ngân hàng nông nhiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ - Tập trung phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ, tìm mặt được, tồn hạn chế nguyên nhân - Đánh giá ưu điểm, luận văn cho rằng, quản lý rủi ro tín dụng làm cho nợ xấu Ngân hàng nông nhiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ kiểm sốt chặt chẽ, góp phần làm cho lợi nhuận tăng bền vững, hoạt động kinh doanh Ngân hàng nông nhiệp phát triển nông 99 thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ ổn định Bên cạnh cịn loạt hạn chế, mơ hình chưa phù hợp, chất lượng cán cịn hạn chế, cơng nghệ ngân hàng áp dụng quản lý rủi ro tín dụng chưa đáp ứng u cầu,… Tình trạng có nhiều ngun nhân chủ quan từ Ngân hàng nơng nhiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh tế quan quản lý, điều hành có liên quan - Đề xuất số giải pháp nhằm quản lý tốt, phòng ngừa hạn chế tới mức thấp rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ thời gian tới, tập trung vào quản lý điều hành, vào cán bộ, vào cơng nghệ, tăng cường kiểm tra kiểm sốt nội bộ,… - Các kiến nghị đề xuất chủ yếu dựa nguyên nhân khách quan, tập trung hoàn thiện chế bảo đảm tiền vay, điều hành sách tiền tệ, quản lý hoạt động ngân hàng,… Mặc dù cố gắng song luận văn không tránh khỏi hạn chế định Em mong nhận đóng góp ý kiến Hội đồng khoa học, thầy cô giáo bạn để luận văn hồn thiện có tính thực tiễn cao Em xin chân thành cảm ơn các thầ y cô giáo đã cung cấ p cho em những kiế n thức vô cùng quý báu bổ ić h suố t quá trin ̀ h ho ̣c tâ ̣p và nghiên cứu ta ̣i trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Đă ̣c biê ̣t, em xin trân trọng biết ơn giúp đỡ, đóng góp, hướng dẫn, chỉ bảo nhiê ̣t tin ̀ h, chu đáo của TS Nguyễn Quốc Tiến quá trình hoàn thành luận văn này Xin trân trọng cảm ơn! 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Thu Hà (2006), “Rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam - cách tiếp cận từ tính chất sở hữu”, Tạp chí ngân hàng (24), tr 10 -12 Mishkin F.S (1999), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Bộ luật dân sự, Nhà xuất Thống kê Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật ngân hàng tổ chức tín dụng Lê Văn Tề (2004), Giáo trình ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài chính, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2003), Đánh giá phòng ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 10 Website: - Website BBC: www.bbc.co.uk - Website diễn đàn ngân hàng: www.đienannganhang.com - Website cộng đồng cao học kinh tế: www.caohockinhte.vn - Website Ngân hàng nhà nước: www.sbv.gov.vn - Website Ngân hàng nông nghiệp: www.agribank.com.vn - Website Thời báo Kinh tế: www.vnecơnmy.vn 101 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI I THƠNG TIN TỔNG QT * Quy mơ dư nợ tín dụng nơi anh/chị làm việc: Dưới 100 tỷ đồng Từ 100 - 200 tỷ đồng Trên 200 tỷ đồng Từ 25 - 35 tuổi Trên 35 tuổi * Độ tuổi anh/chị: Dưới 25 tuổi * Số năm làm công tác tín dụng Ngân hàng: Dưới năm Từ - năm Trên năm * Bằng cấp chuyên môn anh/chị: Đại học Trung cấp Trên Đại học II NHỮNG KHĨ KHĂN KHI CẤP TÍN DỤNG CHO KHÁCH HÀNG Thiếu thông tin ngành nghề khách hàng kinh doanh Khó kiểm chứng thơng tin khách hàng cung cấp Thiếu kinh nghiệm Do chưa đào tạo đầy đủ Do quy trình nghiệp vụ sở pháp lý chưa phù hợp Khối lượng công việc tải Do công cụ hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu quản lý Các khó khăn khác (nếu có) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… III NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG Xin vui lòng đánh giá nguyên nhân theo thứ tự: Khơng xảy ra; Rất xảy ra; Ít xảy ra; Thường xảy ra; 5.Rất phổ biến Do Khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa,… 5 Do thay đổi chế sách Nhà nước 102 Do hành lang pháp lý hoạt động Ngân hàng không đồng 5 Do khách hàng cố ý lừa đảo Do Ngân hàng thiếu thông tin khách hàng trình thẩm định, cho vay 5 Do trình độ cán tín dụng cịn yếu Do cán tín dụng thơng đồng với khách hàng Do thiếu để thẩm định thông tin khách hàng cung cấp Do ngân hàng đầu tư mức vào số khách hàng 5 Do thiếu kiểm tra, kiểm soát cho vay Do thiếu thông tin quy hoạch nhà đất, định giá tài sản đảm bảo 5 Do xử lý tài sản bảo đảm khó khăn Các nguyên nhân khác (nếu có) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 103 IV ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA RIÊNG BẠN Xin vui lịng đánh giá nguyên nhân theo thứ tự: Không quan trọng; Ít quan trọng; Quan trọng; Rất quan trọng; Cực kỳ quan trọng Chính phủ cần xây dựng trung tâm thông tin doanh nghiệp thị trường Chính phủ cần xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, tránh tình trạng quan hệ hóa kinh tế 5 Xác lập quyền sở hữu tài sản rõ ràng, minh bạch Cơ chế thực thi xử lý tài sản đảm bảo nhanh chóng Tăng cường chế kiểm tra, kiểm soát, giám sát từ xa Tăng cường hợp tác Ngân hàng địa bàn Ngân hàng phải có phận cập nhật thơng tin thị trường, ngành nghề SXKD, thông tin cảnh báo rủi ro, doanh nghiệp phá sản Các giải pháp liên quan tới chất lượng cán tín dụng (đào tạo, tiền lương, thưởng, hội thăng tiến) 5 Hiện đại hóa cơng nghệ Ngân hàng ĐỊnh lượng rủi ro tín dụng theo thang điểm Tách phận riêng có chun mơn định giá tài sản bảo đảm 104 Tránh đầu tư mức cho khách hàng 5 Kiểm tra sau cho vay thường xuyên Phân loại khoản nợ thường xuyên Tách riêng phận xử lý nợ có vấn đề nợ đọng Các biện pháp khác (nếu có) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ... quản lý rủi ro Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ 57 3.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng quản lý rủi ro 57 3.2.2 Kết quản lý rủi ro tín dụng. .. trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ, từ đề xuất số giải pháp nhằm quản lý tốt rủi ro tín dụng Ngân hàng b... VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN ĐOAN HÙNG TỈNH PHÚ THỌ 85 4.1 Định hướng phát triển tín dụng mục tiêu quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, chi nhánh huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ​ , (Luận văn thạc sĩ) quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, chi nhánh huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ​

Từ khóa liên quan