(Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu công cụ khai phá dữ liệu và ứng dụng vào đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ công chức tại bộ nội vụ nước CHDCND lào​

66 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:17

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KANHALYKHAM OULAYVANH NGHIÊN CỨU CÔNG CỤ KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG VÀO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI BỘ NỘI VỤ NƯỚC CHDCND LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH Thái Nguyên năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KANHALYKHAM OULAYVANH NGHIÊN CỨU CÔNG CỤ KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG VÀO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI BỘ NỘI VỤ NƯỚC CHDCND LÀO Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 48 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Đức Thái Thái Nguyên năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài: “Nghiên cứu cơng cụ khai phá liệu ứng dụng vào đánh giá hiệu làm việc cán công chức Bộ Nội Vụ nước CHCDND Lào” Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô trường Đại học công nghệ thông tin truyền thông, Đại học Thái Nguyên đặc biệt quý thầy cô khoa học máy tính dạy bảo tận tình suốt năm học vừa qua, cung cấp cho em kiến thức vơ cần thiết bổ ích Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn luân văn tốt nghiệp TS Vũ Đức Thái TS Vũ Xuân Nam nhiệt tình hướng dẫn, bảo đưa đóng góp quý báu em xin chân thành cảm ơn TS Wanida PORNPISUTNITICHAI thầy giáo trg RTU Thái Lan hỗ trợ giúp đỡ đóng góp ý kiến cho tơi phần thực nghiệm để tơi hồn thành tốt luận văn cách trọn vẹn Tiếp em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo, đồng nghiệp công tác Bộ Nội Vụ cung cấp thông tin, số liệu giúp tơi q trình thực luận văn tốt nghiệp Mặc dù tơi có nhiều cố gắng nỗ lực, tìm tịi, nghiên cứu để hồn thiện luận văn, nhiên tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp tận tình Quý thầy cô bạn Xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày … tháng… 2021 Học viên KANHALYKHAM Oulayvanh ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHDCND Lào Cộng hóa Dân chủ Nân dân Lào Đảng NDCM Lào Đảng Nhân dân Cách mạng Lào KPDL Khai phá liệu CSDL Cơ sở liệu KĐ Kiểm điểm ĐNG ĐG Đông nghiệp đánh giá QH Quốc hội CP Chính phủ iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN I DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .II MỤC LỤC III DANH MỤC HÌNH ẢNH V DANH MỤC BẢNG VI PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC 1.1 Tổng quan khai phá liệu 1.1.1 Khái niệm khai phá liệu 1.1.2 Các thuật tốn cơng cụ 1.1.3 Ứng dụng khai phá liệu 1.2 Giới thiệu số KPI đánh giá thực công việc 1.2.1 Khái niệm đặc điểm KPI 1.2.2 Phân biệt KPI số số đo lường hiệu suất 11 1.2.3 Yêu cầu số KPI 12 1.2.4 Quy trình xây dựng KPI cơng việc 13 CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI BỘ NỘI VỤ NƯỚC CHDCND LÀO 19 2.1 Các hoạt động nghiệp vụ tiêu chí đánh giá hiệu 19 2.1.1 Tính hình quản lý sử dụng nhân cán cơng chức 19 2.1.2 Phân tích thực trạng hệ thống đánh giá Bộ 20 2.2 Căn đánh giá hiệu làm việc thực tiễn 21 2.2.1 Mục tiêu, yêu cầu thực tiễn nguồn nhân lực 21 2.2.2 Phát triển hệ thống tiêu chí đánh giá 23 2.3 Thuật toán xử lý 36 2.3.1 Phân tích thuộc tính ràng buộc 36 2.3.2 Lựa chọn xây dựng luật xử lý, ràng buộc, tiêu chí cần đạt 39 iv CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI BỘ NỘI VỤ NƯỚC CHDCND LÀO 41 3.1 Xây dựng CSDL 41 3.2 Đánh giá hiệu làm việc 47 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 v DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Sơ đồ trình KPDL .5 Hình 1.2: Ba loại số đo lường hiệu suất 12 Hình 2.1: Sơ đồ phát triển đội ngũ 22 Hình 2: Bảng logic xử lý đánh giá cán 36 Hình 3: Đồ thị xử lý hồi quy .40 Hình 3.1: Sơ đồ biểu diễn yếu tố tác động với hiệu công việc 47 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Nội dung tiêu chí cấp lãnh đạo bao gồm 14 nội dung 23 Bảng 2: Nội dung tiêu chí cấp cán chun mơn bao gồm 11 nội dung 28 Bảng 3: Nội dung tiêu chí cấp cán giúp việc chuyên môn bao gồm 10 nội dung 32 Bảng 2.4: Bảng đánh giá công việc .37 Bảng 3.1 Bảng định chị Chanthanet INKEO .42 Bảng 3.2 Bảng định anh Vilanoud PHONGPHILA .42 Bảng 3.3 Bảng định anh Konika VORRASAN 43 Bảng 3.4 Bảng định chị Nina CHANTHILA 43 Bảng 3.5: Bảng nhập thông tin bảng định vào hệ thông cấp cán chuyên môn 44 Bảng 3.6: Bảng dùng Function Data Analysis (Regression) 44 Bảng 3.7: Bảng cửa số Fuction Regreesion 45 Bảng 3.8: Bảng Variables of Work Quality 46 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đất nước Lào thời kỳ đổi toàn diện đất nước đòi hỏi phải thực hiện nhiều cải cách quan trọng lĩnh vực hoạt động Nhà nước Cải cách hành nhà nước chuyển dần từ “hành cai trị” sang “hành phục vụ” nhằm tăng hiệu lực hiệu hành cơng Cơng tác quản lý hành nói chung quản lý đội ngũ cán cơng chức nói riêng xu hướng tất yếu hầu hết quốc gia đặc biệt hành Lào Bộ Nội Vụ quan Chính phủ, thực chức quản lý nhà nước ngành lĩnh vực: Phát triển hành nhà nước; Chính quyền trung tâm địa phương; Quản lý cán công chức nhà nước; Quản lý tổ chức xã hội; Khảo sát đo dạc đồ; Văn thư, lưu trữ nhà nước; Dân tộc tôn giáo; Thi dua khen thưởng Tất việc theo nhiệm vụ Bộ hồn thành có nguồn nhân lực mạnh mẽ; vậy, Bộ Nội vụ quan tâm việc quản lý cán Việc quản lý nguồn nhân lực nói chung cơng chức nói riêng hoạt động quản lý bao gồm nhiều nội dung: tổ chức thực chế độ, sách Nhà nước cơng chức; bố trí, phân cơng, điều động, thun chuyển cơng tác; đánh giá; khen thưởng, kỷ luật công chức v.v… Mỗi nội dung có vị trí định có mối quan hệ mật thiết với nhau, đánh giá khâu tiền đề, có ý nghĩa quan trọng sở khâu khác Ngoài việc quản lý cịn có việc đánh giá hiệu làm việc cán công chức việc làm khó, nhạy cảm ảnh hưởng đến tất khâu khác cơng tác cán bộ, có ý nghĩa định việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật thực chế độ, sách cán giúp cán phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, tiến khơng ngừng việc nâng cao phẩm chất trị, đạo đức cách mạng, lực hiệu công tác cán Theo quy định Nghị định số 300/CP ngày 13 tháng năm 2017 Chính phủ Lào quy định việc đánh giá hiệu làm việc cán công chức thực theo năm công tác Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức tiến hành tháng 12 hàng năm Kết đánh giá thông tin quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật thực sách khác cán công chức Đến việc đánh giá hiệu làm việc Bộ chưa có cơng cụ để giúp làm việc giấy làm cho thơng tin chưa xác, khó lưu trữ nhiều thời gian làm việc Hiện phát triển công nghệ thông tin có nhiều cơng cụ giúp làm việc hồn thành theo mục đích nhiệm vụ cơng việc để làm cho việc thực đánh giá hiệu làm việc cán công chức Bộ Nội Vụ hồn có hiệu tốt Vì vậy, phải có cơng cụ giúp lưu trữ xử lý liệu trình học tập chương trình thạc sĩ Khoa học máy tính trường Đại học Cơng nghệ Thơng tin Truyền thông – ĐH Thái Nguyên, em học nghiên cứu lý thuyết công cụ đại hỗ trợ người xử lý thông tin dạng mờ lớn (khai phá liệu, mạng nơ ron, hệ logic mờ…) Các công cụ trợ giúp hiệu cho toán xây dựng hỗ trợ giúp định ứng dụng cho việc nhận xét đánh giá cán qua kết hàng ngày Được trí cán hướng dẫn khoa học, em chọn đề tài: “Nghiên cứu công cụ khai phá liệu ứng dụng vào đánh giá hiệu làm việc cán công chức nội vụ nước CHDCND Lào” Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng Luận văn tập trung vào xử lý nguồn sở liệu giao tác nghiệp vụ nhân viên diễn trình thực nhiệm vụ giao năm công tác, từ khai thác đưa thơng tin hữu ích cho việc đánh giá hiệu làm việc đội ngũ cán công chức Bộ Nội Vụ nước CHDCND Lào 2.2 Phạm vi Giới hạn việc đánh giá hiệu làm việc cán công chức Cục tổ chức quản lý cán bộ, Bộ Nội Vụ Đánh giá số tiêu chí dựa tiêu chí hành Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu Nghiên cứu lý thuyết thuật toán khai phá liệu để ứng dụng vào tốn đánh giá hiệu cơng việc cán công nhân viên làm việc Bộ Nội vụ nước CHDND Lào, sở phân tích đánh giá nhà quản lý có chế sách 44 Bước 1: Nhập thông tin vào hệ thông Bảng 3.5: Bảng nhập thông tin bảng định vào hệ thông cấp cán chuyên môn Bước 2: Trên thẻ Data, nhấn chuột vào biểu tượng Data Analysis Trong cửa sổ Data analysis chọn Regression chọn OK Bảng 3.6: Bảng dùng Function Data Analysis (Regression) 45 Bước 3: Cửa sổ Regression xuất Với bảng tính trên, Thủ Thuật Phần Mềm lựa chọn thông số sau ấn nút OK Bảng 3.7: Bảng cửa số Fuction Regreesion - Input Y Range: Vùng chứa biến phụ thuộc (nhấn chuột vào nhập bên phải sau ngồi hình kéo chọn vùng chứa biến phụ thuộc- bao gồm tên biến) - Input X Range: Vùng chứa biến độc lập (nhấn chuột vào ô nhập bên phải sau ngồi hình ké chọn vùng chứa biến độc lập-bao gồm tên lẫn biến) - Labels: Nhấn chọn để có sử dụng tên biến - Confidence Level: Độ tin cậy (1-a), mặc định 95%, muốn thay đổi nhấn chuột chọn ô nhập độ tin cậy - Output Range: Vùng xuất, nhấn chuột tùy chọn này, sau nhấn chuột vào nhập bên phải ngồi hình nhấn chọn làm nơi xuất 46 Bảng 3.8: Bảng Variables of Work Quality Dữ liệu đầu ra: Đầu tập quy tắc, liệu trình bày theo hình thức bảng cho biết kết nhân tố (X) có giá trị tác động với hiệu làm việc (Y)  Hệ số R Square cho thể diễn giải như: mơ hình cho phép giải thích % biến thiên Y  Hằng số a cho biết liên hệ Y biến số độc lập x  Trước tiên xét dấu x - x>0 quan hệ tỉ lệ thuận hay tương quan thuận: x tăng Y tăng, x giảm Y giảm - x
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu công cụ khai phá dữ liệu và ứng dụng vào đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ công chức tại bộ nội vụ nước CHDCND lào​ , (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu công cụ khai phá dữ liệu và ứng dụng vào đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ công chức tại bộ nội vụ nước CHDCND lào​