(Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu cải thiện chất lượng điện áp lưới điện phân phối khi vận hành nguồn thủy điện nhỏ tại tỉnh lạng sơn​

100 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:16

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HOÀNG VĂN THUẬN NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỆN ÁP LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI KHI VẬN HÀNH NGUỒN THỦY ĐIỆN NHỎ TẠI TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI NGUYÊN - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HOÀNG VĂN THUẬN NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỆN ÁP LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI KHI VẬN HÀNH NGUỒN THỦY ĐIỆN NHỎ TẠI TỈNH LẠNG SƠN Ngành: Kỹ thuật điện Mã ngành: 8520201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Minh Ý THÁI NGUYÊN - 2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên tác giả luận văn: Hoàng Văn Thuận Đề tài luận văn: Nghiên cứu cải thiện chất lượng điện áp lưới điện phân phối vận hành nguồn thủy điện nhỏ tỉnh Lạng Sơn Chuyên ngành: Kỹ thuật điện, Mã số: 8.52.02.01 Mã số học viên: Tác giả, Người hướng dẫn khoa học Hội đồng chấm luận văn xác nhận tác giả sửa chữa, bổ sung luận văn theo biên họp Hội đồng ngày 04/10/2020 với nội dung sau: - Nội dung mục 1.4: Tiềm thủy điện rút gọn, bổ sung thêm vấn đề liên quan đến nguồn thủy điện vừa nhỏ - Luận văn mô lưới điện 35-kV Tràng Định với thông số thực Tuy nhiên, kết chạy mô chế độ làm việc cực đại lưới điện phụ tải đạt giá trị cực đại Đây chế độ làm việc nề lưới Do đó, kết mơ cho thấy tổn thất lưới điện cao, điện áp tải thấp, hệ số công suất thấp so với chế độ làm việc bình thường lưới điện - Bộ điều áp tải (OLTC) thực máy biến áp phân phối 110/35kV lưới điện - Kết luận chương chỉnh sửa - Các lỗi chế rà soát, chỉnh sửa nội dung luận văn - Tác giả điều chỉnh số nội dung tích hợp chương có nội dung phù hợp Thái Nguyên, ngày tháng năm 20… Giáo viên hướng dẫn Tác giả luận văn CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG i LỜI CAM ĐOAN Họ tên: Hoàng Văn Thuận Học viên: Lớp cao học K21, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên Nơi công tác: Công ty Điện lực Lạng Sơn Tên đề tài luận văn thạc sĩ: “Nghiên cứu cải thiện chất lượng điện áp LĐPP vận hành nguồn TĐN tỉnh Lạng Sơn” Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số: 8.52.02.01 Tôi xin cam đoan vấn đề trình bày luận văn nghiên cứu riêng cá nhân tôi, hướng dẫn TS Nguyễn Minh Ý giúp đỡ cán Khoa Điện, Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Ngun Mọi thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm số liệu luận văn Lạng Sơn, ngày tháng năm 2020 Học viên thực Hoàng Văn Thuận ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn nhận hướng dẫn, bảo tận tình TS Nguyễn Minh Ý, người trực tiếp hướng dẫn luận văn cho Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới thầy Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo, cán bộ, kỹ thuật viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tốt để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp quý báu bạn lớp động viên giúp đỡ trình thực đề tài Xin gửi lời chân thành cảm ơn đến quan xí nghiệp giúp tơi khảo sát tìm hiểu thực tế lấy số liệu phục vụ cho luận văn Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới gia đình, đồng nghiệp bạn bè ln động viên, khích lệ, chia sẻ khó khăn tơi suốt q trình học tập nghiên cứu hồn thiện luận văn Lạng Sơn, ngày tháng năm 2020 Học viên Hoàng Văn Thuận iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN iii Mục lục iv Danh mục hình vẽ vi Danh mục bảng biểu x Danh mục viết tắt vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: ĐIỆN ÁP TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 1.1 Chất lượng điện áp 1.2 Ảnh hưởng điện áp 1.3 Những vấn đề điều chỉnh điện áp 1.4 Tiềm khai thác nguồn thủy điện CHƯƠNG 2: MƠ HÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 11 2.1 Cơ sở lý thuyết 11 2.1.1 Mạng điện pha 11 2.1.2 Mạng điện pha 14 2.2 Đường dây phân phối 18 2.3 Nguồn điện 22 2.4 Phụ tải 25 2.5 MBA điều áp tải 33 2.6 Tụ bù 37 2.7 Thiết bị ổn định điện áp 39 2.8 Kết luận 41 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH BÀI TỐN VÀ CÁC THUẬT GIẢI 42 3.1 Mơ hình tốn 42 3.2 Phương pháp Newton-raphson 43 3.3 Phương pháp tối ưu bày đàn (PSO) 50 3.4 Thuật toán tổng quát 53 3.5 Kết luận 55 iv CHƯƠNG 4: LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TRÀNG ĐỊNH, LẠNG SƠN 56 4.1 Điện lực Tràng Định, Lạng Sơn 56 4.2 Mô Matlab Simulink 58 4.2.1 Công cụ Powergui 58 4.2.2 Mô LĐ Tràng Định 60 4.3 Kết mô 61 4.3.1 Khi chưa có TĐN 61 4.3.2 Khi vận hành TĐ Bắc Khê Nút 63 65 4.3.2 Khi phối hợp thiết bị diều chỉnh điện áp 66 4.4 Kết luận 68 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 69 Kết luận 69 Hướng phát triển 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 Tài liệu tiếng Việt 70 Tài liệu tiếng Anh 71 PHỤ LỤC 73 P1 Kết mơ LĐPP khơng có TĐ 73 P1 Kết mơ LĐPP có TĐN 77 P3 Kết mô LĐPP tính tốn OLTC 82 v DANH MỤC CÁC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Thuật ngữ đầy đủ HTĐ Hệ thống điện LĐ Lưới điện LĐTT Lưới điện truyền tải LĐPP Lưới điện phân phối TTT Trạm truyền tải TPP Trạm phân phối TTG Trạm trung gian ĐD Đường dây ĐDTT Đường dây truyền tải ĐDPP Đường dây phân phối TBA Trạm biến áp MBA Máy biến áp CSTD Công suất tác dụng CSPK Công suất phản kháng HSCS Hệ số công suất ĐG Điện gió NPT Nguồn phân tán NLTT Năng lượng tái tạo TĐ Thủy điện TĐV&N Thủy điện vừa nhỏ TĐN Thủy điện nhỏ ĐMT Điện mặt trời CA Cao áp TA Trung áp HA Hạ áp OLTC Bộ điều áp tải Chú thích Power factor (PF) Distributed generation (DG) vi On- load tap changer TB Tụ bù TBT Tụ bù trạm TBN Tụ bù nhánh VR Bộ ổn áp Voltage regulator SVR Bộ ổn áp bước Stepper voltage regulator PT Biến áp Potential transformer CT Biến dịng Curent transformer NR Thuật tốn Newton-Raphson PSO Thuật tốn tối ưu bày đàn AC Xoay chiều DC Một chiều vii Particle swarm optimization DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 Mạch điện thực (a) miền phức (b) 12 Hình 2.2 Sơ đồ điện áp, dịng điện, cơng suất HSCS (a) tải cảm, (b) tải dung 14 Hinh 2.4 Sơ đồ véc-tơ điện áp pha 15 Hình 2.5 Điện áp pha, điện áp dây hệ thống pha đối xứng 16 Hình 2.6 LĐPP hình tia 18 Hình 2.7 Các phần tử LĐPP 19 Hình 2.8 Mơ hình đường dây điện tổng qt 21 Hình 2.9 Sơ đồ nguyên lý cấu tạo máy phát điện hệ thống điều khiển 22 Hình 2.10 Sơ đồ véc-tơ điện áp dòng điện máy phát 23 Hình 2.11 Sơ đồ véc-tơ công suất phát máy phát 23 Hình 2.12 CSTD, CSPK máy phát 24 Hình 13 Đồ thị phụ tải ngày 26 Hình 14 Đồ thị phụ tải tháng 26 Hình 15 Đồ thị phụ tải năm (đồ thị phụ tải kéo dài) 27 Hình 16 Phụ tải pha Nút i đấu nối (a) tam giác (b) 31 Hình 2.17 Sơ đồ nguyên lý OLTC 33 Hình 2.18 Sơ đồ thay tổng quát MBA OLTC 35 Hình 2.19 Sơ đồ điều khiển MBA OLTC 36 Hình 2.20 Sơ đồ TB nút j 38 Hình 2.21 Thiết bị ổn định điện áp 39 Hình 2.22 Thiết bị điều chỉnh điện áp (biên độ) 40 Hình 2.23 Thiết bị điều chỉnh góc pha (dịch pha) 40 Hình 3.1 Thuật tốn NR 49 Hình 3.2 Thuật toán PSO 52 Hình 3.3 Thuật tốn tổng quát toán 54 Hình 4.1 Các phương pháp mơ Powergui 58 Hình 4.3 CSTD, CSPK phụ tải 62 Hình 4.3 Kết mô lưới điện 35-kV Tràng Định 63 viii 24 Doong Khot PQ 0.14 0.11 0.6885 -40.13 25 Phuc Loc PQ 0.32 0.26 0.6885 -40.13 26 Ngoc Du PQ 0.31 0.24 0.6885 -40.13 27 BTS Lung Phay PQ 0.02 0.01 0.6885 -40.13 28 Chau Hau PQ 0.35 0.16 0.6885 -40.13 29 Lung Phay1 PQ 0.07 0.6885 -40.13 30 Khau Ngu PQ 0.22 0.17 0.6859 -40.16 31 Na Van PQ 0.07 0.05 0.6859 -40.16 PQ 0.31 0.24 0.6859 -40.16 32 Xay xang Ngoc Du 33 Ban Ne PQ 0.3 0.11 0.6689 -40.33 34 Keo Tau PQ 0.06 0.05 0.6689 -40.33 35 Keo Quan PQ 0.25 0.18 0.6689 -40.33 36 Ban Sooc PQ 0.2 0.15 0.654 -40.46 37 Ban Quyen PQ 0.07 0.02 0.654 -40.46 38 Hang Deng PQ 0.08 0.06 0.6476 -40.51 39 Đ Cao 820 PQ 0.04 0.03 0.6467 -40.52 PQ 0.26 0.19 0.6469 -40.52 40 CTTNHH Ma Vien 41 Quoc Khanh PQ 0.14 0.11 0.6444 -40.54 42 Quoc Khanh PQ 0.26 0.19 0.6444 -40.54 43 Ban Ton PQ 0.04 0.03 0.6443 -40.54 44 Pa Phia PQ 0.08 0.06 0.6432 -40.53 45 Na Kon PQ 0.26 0.19 0.6432 -40.53 46 DBP Po Ma PQ 0.26 0.19 0.6392 -40.59 47 Po Chang PQ 0.08 0.06 0.6392 -40.59 48 Bo Luong PQ 0.08 0.06 0.6392 -40.59 49 Keo Ken PQ 0.08 0.06 0.6391 -40.59 50 Ha Thi Tam PQ 0.26 0.19 0.6337 -40.63 74 51 Na Nua PQ 0.04 0.03 0.6337 -40.63 52 Kham Khau PQ 0.08 0.06 0.6333 -40.63 53 Cap Nuoc N Nua PQ 0.06 0.05 0.6332 -40.63 54 CK Na Nua PQ 0.06 0.05 0.6319 -40.65 55 Nhà CV Na Nua PQ 0.08 0.06 0.631 -40.65 PQ 0.32 0.24 0.6309 -40.65 56 Viet Trung Na Nua 57 Viet Trung PQ 0.45 0.34 0.6309 -40.65 58 Duc Quy PQ 0.07 0.05 0.6885 -40.13 59 Na Soong PQ 0.05 0.05 0.6885 -40.13 60 TD B.Khe PQ 0.02 0.01 0.6841 -40.18 61 TD Bac Khe PQ 0 0.684 -70.18 62 Na Tha PQ 0.13 0.08 0.684 -40.18 63 Po Kieu PQ 0.05 0.03 0.6795 -40.22 64 UBX Tan Tien PQ 0.13 0.09 0.6763 -40.25 65 Pac Xom PQ 0.04 0.03 0.675 -40.26 66 Khuoi Sly PQ 0.04 0.03 0.675 -40.26 67 Vinh Tien PQ 0.04 0.03 0.6749 -40.26 68 Khuoi Phu PQ 0.03 0.02 0.6749 -40.26 69 Khuoi Chang PQ 0.02 0.01 0.6749 -40.26 70 Po Cai PQ 0.08 0.06 0.6727 -40.28 71 UBX Cao Minh PQ 0.04 0.03 0.6689 -40.3 72 Khuoi Lap PQ 0.03 0.02 0.6688 -40.3 73 Na Bac PQ 0.08 0.06 0.6683 -40.31 74 UBX Doan Ket PQ 0.03 0.02 0.6683 -40.31 75 Na Un PQ 0.04 0.03 0.6671 -40.32 76 Na San PQ 0.03 0.02 0.6671 -40.32 77 Keo Danh PQ 0.04 0.03 0.6669 -40.32 78 Na Suon PQ 0.04 0.03 0.667 -40.33 75 79 80 81 Na Cooc UBX Khanh Long UBX Khanh Long1 PQ 0.04 0.03 0.6669 -40.32 PQ 0.03 0.02 0.6667 -40.33 PQ 0.03 0.02 0.6665 -40.33 82 Ban Ang PQ 0.04 0.03 0.6665 -40.33 83 Khuoi Vai PQ 0.03 0.02 0.6719 -40.28 84 Na Luong PQ 0.04 0.03 0.6719 -40.28 85 BTS T.Yen PQ 0.03 0.02 0.6712 -40.29 86 Pac Muoi PQ 0.04 0.03 0.6711 -40.29 87 Keo Ca PQ 0.04 0.03 0.6711 -40.29 88 UBX Tan Yen PQ 0.04 0.03 0.6711 -40.29 89 Khuoi Chin PQ 0.03 0.02 0.6711 -40.29 90 Khuoi Lam PQ 0.03 0.02 0.671 -40.29 PQ 0 0.8862 -37.14 91 Pa Tap - Trung Khanh 92 TNHH Diep Anh PQ 0.25 0.21 0.8822 -37.15 93 Na Man PQ 0.08 0.05 0.8725 -37.06 94 Van SOn PQ 0.05 0.4 0.8725 -37.05 95 Thuan Phat PQ 0.49 0.46 0.8722 -37.05 96 DBP Binh Nghi PQ 0.04 0.03 0.8726 -37.06 97 Thanh Phat PQ 0.52 0.23 0.872 -37.06 98 Thanh Phat PQ 0.28 0.17 0.872 -37.06 99 Thanh Phat PQ 0.51 0.43 0.8719 -37.06 100 Coc Muong PQ 0.08 0.06 0.8733 -37.21 101 Ban Sao PQ 0.08 0.05 0.8716 -37.22 102 Bình Độ PQ 0.21 0.17 0.8701 -37.22 103 Na Po PQ 0.08 0.06 0.8693 -37.23 104 Am Khang PQ 0.15 0.13 0.8758 -37.35 76 105 Na Ca PQ 0.05 0.03 0.8682 -37.24 106 Thon PQ 0.04 0.02 0.8671 -37.26 PQ 0.08 0.06 0.8669 -37.26 108 Thon PQ 0.03 0.01 0.8662 -37.27 109 Tan Minh PQ 0.04 0.02 0.8659 -37.28 PQ 0.07 0.04 0.8659 -37.28 111 Na Pung PQ 0.03 0.02 0.8658 -37.28 112 Ban Slang PQ 0.05 0.02 0.8658 -37.27 113 Tham Clong PQ 0.03 0.02 0.8656 -37.27 114 Na Leng PQ 0.06 0.04 0.8656 -37.27 115 Ban Che PQ 0.03 0.01 0.8654 -37.21 116 UBX Dao Vien PQ 0.03 0.02 0.8656 -37.21 117 Ban Keo PQ 0.03 0.01 0.8654 -37.21 118 Na Oi PQ 0.03 0.01 0.8656 -37.21 119 Van Son PQ 0.53 0.42 0.8611 -37.18 PQ 0.19 0.1 0.8614 -37.18 121 Thien Truong PQ 0.53 0.55 0.8614 -37.18 122 Ban Bon PQ 0.08 0.05 0.8337 -38.05 107 110 120 UBX Trung Thanh XCBNLS Ban Khen TKSLH Binh Nghi P1 KẾT QUẢ MƠ PHỎNG LĐPP KHI CĨ TĐN TT Tên nút 110kV Bus Loại CSTD CSPK nút (MW) (Mvar) áp (pu) swing 25.16 77 24.76 Điện Góc pha (Deg.) Ghi TBA 110/35kV - 0 0.9039 -36.22 Hat Khon PQ 0.08 0.03 0.8978 -36.32 Hung Viet PQ 0.05 0.02 0.8977 -36.32 Thac Xang PQ 0.26 0.17 0.8971 -36.32 Hung Viet PQ 0.27 0.22 0.8916 -36.41 Hung Viet PQ 0.14 0.09 0.8917 -36.41 Xuan Phuc PQ 0.2 0.16 0.8916 -36.41 Hoang Loc PQ 0.23 0.2 0.8917 -36.41 10 Am Khang PQ 0.15 0.13 0.8917 -36.41 11 Ban Nam PQ 0.14 0.09 0.8561 -36.97 12 Ban Bon PQ 0.08 0.05 0.8559 -36.98 13 Khang Chien PQ 0.31 0.18 0.8375 -37.29 14 Jiang Shan PQ 0.2 0.16 0.8345 -37.33 15 Jiang Shan1,1 PQ 0.52 0.41 0.8345 -37.33 16 Jiang Shan1,2 PQ 0.51 0.42 0.8345 -37.33 17 TNHH MTV PQ 0.19 0.13 0.8345 -37.33 PQ 0 0 18 NM Giay (nghi VH) 19 HTX Lam San PQ 0.09 0.05 0.8177 -37.64 20 May Keo PQ 0.28 0.18 0.8073 -37.83 21 Na Phai PQ 0.2 0.18 0.7881 -38.2 22 TBN 600 Z -0.37 0.7881 -38.2 23 10-kV PQ 8.26 5.97 0.7808 -38.35 24 Hang Niu PQ 0.17 0.1 0.7784 -38.16 25 Na Ao PQ 0.26 0.21 0.7428 -38.32 26 Doong Khot PQ 0.14 0.11 0.7429 -38.32 27 Phuc Loc PQ 0.32 0.26 0.7429 -38.32 28 Ngoc Du PQ 0.31 0.24 0.7429 -38.32 78 29 BTS Lung Phay PQ 0.02 0.01 0.7429 -38.32 30 Chau Hau PQ 0.35 0.16 0.7429 -38.32 31 Lung Phay1 PQ 0.07 0.7429 -38.32 32 Khau Ngu PQ 0.22 0.17 0.7405 -38.34 33 Na Van PQ 0.07 0.05 0.7405 -38.35 PQ 0.31 0.24 0.7406 -38.34 34 Xay xang Ngoc Du 35 Ban Ne PQ 0.3 0.11 0.7249 -38.49 36 Keo Tau PQ 0.06 0.05 0.7249 -38.49 37 Keo Quan PQ 0.25 0.18 0.7249 -38.49 38 Ban Sooc PQ 0.2 0.15 0.7113 -38.6 39 Ban Quyen PQ 0.07 0.02 0.7113 -38.6 40 Hang Deng PQ 0.08 0.06 0.7054 -38.65 41 Đ Cao 820 PQ 0.04 0.03 0.7046 -38.65 PQ 0.26 0.19 0.7047 -38.65 42 CTTNHH Ma Vien 43 Quoc Khanh PQ 0.14 0.11 0.7025 -38.67 44 Quoc Khanh PQ 0.26 0.19 0.7025 -38.67 45 Ban Ton PQ 0.04 0.03 0.7024 -38.67 46 Pa Phia PQ 0.08 0.06 0.7014 -38.67 47 Na Kon PQ 0.26 0.19 0.7014 -38.67 48 DBP Po Ma PQ 0.26 0.19 0.6977 -38.71 49 Po Chang PQ 0.08 0.06 0.6978 -38.71 50 Bo Luong PQ 0.08 0.06 0.6978 -38.71 51 Keo Ken PQ 0.08 0.06 0.6977 -38.71 52 Ha Thi Tam PQ 0.26 0.19 0.6927 -38.75 53 Na Nua PQ 0.04 0.03 0.6927 -38.75 54 Kham Khau PQ 0.08 0.06 0.6923 -38.75 79 55 56 57 58 Cap Nuoc N Nua CK Na Nua Nhà CV Na Nua Viet Trung Na Nua PQ 0.06 0.05 0.6922 -38.75 PQ 0.06 0.05 0.6911 -38.77 PQ 0.08 0.06 0.6902 -38.76 PQ 0.32 0.24 0.6902 -38.76 59 Viet Trung PQ 0.45 0.34 0.6902 -38.76 60 Duc Quy PQ 0.07 0.05 0.7429 -38.32 61 Na Soong PQ 0.05 0.05 0.7429 -38.32 62 TD B.Khe PQ 0.02 0.01 0.7448 -38.23 63 TD Bac Khe PQ 1.4 0.8273 -58.44 64 Na Tha PQ 0.13 0.08 0.7441 -38.23 65 Po Kieu PQ 0.05 0.03 0.74 -38.27 66 UBX Tan Tien PQ 0.13 0.09 0.737 -38.29 67 Pac Xom PQ 0.04 0.03 0.7358 -38.31 68 Khuoi Sly PQ 0.04 0.03 0.7358 -38.31 69 Vinh Tien PQ 0.04 0.03 0.7358 -38.31 70 Khuoi Phu PQ 0.03 0.02 0.7357 -38.31 71 Khuoi Chang PQ 0.02 0.01 0.7357 -38.31 72 Po Cai PQ 0.08 0.06 0.7337 -38.32 PQ 0.04 0.03 0.7302 -38.34 73 UBX Cao Minh 74 Khuoi Lap PQ 0.03 0.02 0.7301 -38.34 75 Na Bac PQ 0.08 0.06 0.7296 -38.35 PQ 0.03 0.02 0.7296 -38.35 76 UBX Doan Ket 77 Na Un PQ 0.04 0.03 0.7286 -38.36 78 Na San PQ 0.03 0.02 0.7286 -38.36 80 79 Keo Danh PQ 0.04 0.03 0.7284 -38.36 80 Na Suon PQ 0.04 0.03 0.7285 -38.36 81 Na Cooc PQ 0.04 0.03 0.7284 -38.36 PQ 0.03 0.02 0.7282 -38.36 PQ 0.03 0.02 0.728 -38.36 82 83 UBX Khanh Long UBX Khanh Long1 84 Ban Ang PQ 0.04 0.03 0.728 -38.36 85 Khuoi Vai PQ 0.03 0.02 0.733 -38.33 86 Na Luong PQ 0.04 0.03 0.7329 -38.33 87 BTS T.Yen PQ 0.03 0.02 0.7324 -38.33 88 Pac Muoi PQ 0.04 0.03 0.7322 -38.33 89 Keo Ca PQ 0.04 0.03 0.7323 -38.33 90 UBX Tan Yen PQ 0.04 0.03 0.7323 -38.33 91 Khuoi Chin PQ 0.03 0.02 0.7322 -38.33 92 Khuoi Lam PQ 0.03 0.02 0.7322 -38.33 PQ 0 0.9 -36.24 PQ 0.25 0.21 0.8961 -36.25 93 94 Pa Tap - Trung Khanh TNHH Diep Anh 95 Na Man PQ 0.08 0.05 0.8866 -36.16 96 Van SOn PQ 0.05 0.4 0.8866 -36.16 97 Thuan Phat PQ 0.49 0.46 0.8863 -36.16 PQ 0.04 0.03 0.8866 -36.16 98 DBP Binh Nghi 99 Thanh Phat PQ 0.52 0.23 0.8861 -36.16 100 Thanh Phat PQ 0.28 0.17 0.8861 -36.16 101 Thanh Phat PQ 0.51 0.43 0.8859 -36.16 102 Coc Muong PQ 0.08 0.06 0.8873 -36.31 81 103 Ban Sao PQ 0.08 0.05 0.8857 -36.32 104 Bình Độ PQ 0.21 0.17 0.8842 -36.32 105 Na Po PQ 0.08 0.06 0.8834 -36.33 106 Na Ca PQ 0.05 0.03 0.8824 -36.34 107 Thon PQ 0.04 0.02 0.8813 -36.36 PQ 0.08 0.06 0.881 -36.36 108 UBX Trung Thanh 109 Thon PQ 0.03 0.01 0.8804 -36.37 110 Tan Minh PQ 0.04 0.02 0.8801 -36.37 PQ 0.07 0.04 0.8801 -36.37 111 XCBNLS Ban Khen 112 Na Pung PQ 0.03 0.02 0.88 -36.37 113 Ban Slang PQ 0.05 0.02 0.88 -36.37 114 Tham Clong PQ 0.03 0.02 0.8798 -36.37 115 Na Leng PQ 0.06 0.04 0.8798 -36.37 PQ 0.03 0.02 0.8797 -36.31 116 UBX Dao Vien 117 Ban Che PQ 0.03 0.01 0.8796 -36.31 118 Ban Keo PQ 0.03 0.01 0.8796 -36.31 119 Na Oi PQ 0.03 0.01 0.8797 -36.31 120 Van Son PQ 0.53 0.42 0.8753 -36.28 121 Van Son PQ 0.17 0.1 0.8753 -36.28 PQ 0.19 0.1 0.8756 -36.28 PQ 0.53 0.55 0.8756 -36.28 122 123 TKSLH Binh Nghi Thien Truong P3 KẾT QUẢ MƠ PHỎNG LĐPP KHI TÍNH TỐN OLTC TT Tên nút Góc Loại Điện nút áp (pu) 82 pha (Deg.) CSTD CSPK Ghi (MW) (Mvar) 110kV Bus TBA 110/35kV swing 24.22 22.83 - 1.048 -35.95 0 Hat Khon PQ 1.0431 -36.02 0.08 0.03 Hung Viet PQ 1.043 -36.02 0.05 0.02 Thac Xang PQ 1.0425 -36.02 0.26 0.17 Hung Viet PQ 1.0381 -36.09 0.27 0.22 Hung Viet PQ 1.0382 -36.09 0.14 0.09 Xuan Phuc PQ 1.0381 -36.09 0.2 0.16 Hoang Loc PQ 1.0382 -36.09 0.23 0.2 10 Am Khang PQ 1.0382 -36.09 0.15 0.13 11 Ban Nam PQ 1.0096 -36.51 0.14 0.09 12 Ban Bon PQ 1.0094 -36.51 0.08 0.05 13 Khang Chien PQ 0.9947 -36.74 0.31 0.18 14 Jiang Shan PQ 0.9922 -36.77 0.2 0.16 PQ 0.9922 -36.77 0.52 0.41 PQ 0.9922 -36.77 0.51 0.42 PQ 0.9922 -36.77 0.19 0.13 PQ 0 0 PQ 0.9788 -37 0.09 0.05 15 16 17 18 19 Jiang Shan1,1 Jiang Shan1,2 TNHH MTV NM Giay (nghi VH) HTX Lam San 20 May Keo PQ 0.9705 -37.13 0.28 0.18 21 Na Phai PQ 0.9552 -37.4 0.2 0.18 22 TBN 600 Z 0.9552 -37.4 -0.55 23 10-kV PQ 0.9491 -37.5 8.26 5.97 24 Hang Niu PQ 0.9477 -37.37 0.17 0.1 83 25 Na Ao PQ 0.9197 -37.51 0.26 0.21 26 Doong Khot PQ 0.9199 -37.51 0.14 0.11 27 Phuc Loc PQ 0.9198 -37.51 0.32 0.26 28 Ngoc Du PQ 0.9199 -37.51 0.31 0.24 PQ 0.9199 -37.51 0.02 0.01 29 BTS Lung Phay 30 Chau Hau PQ 0.9199 -37.51 0.35 0.16 31 Lung Phay1 PQ 0.9199 -37.51 0.07 32 Khau Ngu PQ 0.918 -37.52 0.22 0.17 33 Na Van PQ 0.9179 -37.52 0.07 0.05 PQ 0.918 -37.52 0.31 0.24 34 Xay xang Ngoc Du 35 Ban Ne PQ 0.9056 -37.62 0.3 0.11 36 Keo Tau PQ 0.9056 -37.62 0.06 0.05 37 Keo Quan PQ 0.9056 -37.62 0.25 0.18 38 Ban Sooc PQ 0.8949 -37.69 0.2 0.15 39 Ban Quyen PQ 0.8949 -37.69 0.07 0.02 40 Hang Deng PQ 0.8903 -37.72 0.08 0.06 41 Đ Cao 820 PQ 0.8896 -37.72 0.04 0.03 PQ 0.8897 -37.72 0.26 0.19 PQ 0.8879 -37.73 0.14 0.11 PQ 0.888 -37.73 0.26 0.19 42 43 44 CTTNHH Ma Vien Quoc Khanh Quoc Khanh 45 Ban Ton PQ 0.8879 -37.73 0.04 0.03 46 Pa Phia PQ 0.887 -37.73 0.08 0.06 47 Na Kon PQ 0.887 -37.73 0.26 0.19 48 DBP Po Ma PQ 0.8842 -37.75 0.26 0.19 49 Po Chang PQ 0.8842 -37.75 0.08 0.06 84 50 Bo Luong PQ 0.8842 -37.75 0.08 0.06 51 Keo Ken PQ 0.8841 -37.75 0.08 0.06 52 Ha Thi Tam PQ 0.8802 -37.78 0.26 0.19 53 Na Nua PQ 0.8803 -37.78 0.04 0.03 54 Kham Khau PQ 0.8799 -37.78 0.08 0.06 PQ 0.8798 -37.78 0.06 0.04 PQ 0.8789 -37.79 0.06 0.05 PQ 0.8783 -37.79 0.08 0.06 PQ 0.8782 -37.79 0.32 0.24 55 56 57 58 Cap Nuoc N Nua CK Na Nua Nhà CV Na Nua Viet Trung Na Nua 59 Viet Trung PQ 0.8782 -37.79 0.45 0.34 60 Duc Quy PQ 0.9199 -37.51 0.07 0.05 61 Na Soong PQ 0.9199 -37.51 0.05 0.05 62 TD B.Khe PQ 0.9216 -37.46 0.02 0.01 63 TD Bac Khe PQ 0.9932 -60.89 1.4 64 Na Tha PQ 0.921 -37.46 0.13 0.08 65 Po Kieu PQ 0.9177 -37.49 0.05 0.03 PQ 0.9153 -37.5 0.13 0.09 66 UBX Tan Tien 67 Pac Xom PQ 0.9143 -37.51 0.04 0.03 68 Khuoi Sly PQ 0.9144 -37.51 0.04 0.03 69 Vinh Tien PQ 0.9143 -37.51 0.04 0.03 70 Khuoi Phu PQ 0.9143 -37.51 0.03 0.02 71 Khuoi Chang PQ 0.9143 -37.51 0.03 0.01 72 Po Cai PQ 0.9127 -37.52 0.08 0.06 PQ 0.9099 -37.53 0.04 0.03 73 UBX Cao Minh 85 74 Khuoi Lap PQ 0.9098 -37.53 0.03 0.02 75 Na Bac PQ 0.9094 -37.54 0.08 0.06 PQ 0.9094 -37.54 0.03 0.02 76 UBX Doan Ket 77 Na Un PQ 0.9085 -37.54 0.04 0.03 78 Na San PQ 0.9085 -37.54 0.03 0.02 79 Keo Danh PQ 0.9084 -37.54 0.04 0.03 80 Na Suon PQ 0.9085 -37.54 0.04 0.03 81 Na Cooc PQ 0.9084 -37.54 0.04 0.03 PQ 0.9083 -37.55 0.03 0.02 PQ 0.9081 -37.55 0.03 0.02 82 83 UBX Khanh Long UBX Khanh Long1 84 Ban Ang PQ 0.9081 -37.55 0.04 0.03 85 Khuoi Vai PQ 0.9121 -37.52 0.03 0.02 86 Na Luong PQ 0.9121 -37.52 0.04 0.03 87 BTS T.Yen PQ 0.9116 -37.53 0.03 0.02 88 Pac Muoi PQ 0.9115 -37.53 0.04 0.03 89 Keo Ca PQ 0.9115 -37.52 0.04 0.03 PQ 0.9115 -37.52 0.04 0.03 90 UBX Tan Yen 91 Khuoi Chin PQ 0.9115 -37.53 0.03 0.02 92 Khuoi Lam PQ 0.9114 -37.53 0.03 0.02 PQ 1.0447 -35.96 0 PQ 1.0414 -35.97 0.25 0.21 93 94 Pa Tap Trung Khanh TNHH Diep Anh 95 Na Man PQ 1.0332 -35.9 0.08 0.05 96 Van SOn PQ 1.0332 -35.9 0.05 0.4 86 97 98 Thuan Phat DBP Binh Nghi PQ 1.0329 -35.9 0.49 0.46 PQ 1.0332 -35.9 0.04 0.03 99 Thanh Phat PQ 1.0327 -35.9 0.52 0.23 100 Thanh Phat PQ 1.0327 -35.9 0.28 0.17 101 Thanh Phat PQ 1.0326 -35.9 0.51 0.43 102 Coc Muong PQ 1.0338 -36.01 0.08 0.06 103 Ban Sao PQ 1.0324 -36.02 0.08 0.05 104 Bình Độ PQ 1.0312 -36.02 0.21 0.17 105 Na Po PQ 1.0305 -36.03 0.08 0.06 106 Na Ca PQ 1.0296 -36.04 0.05 0.03 107 Thon PQ 1.0286 -36.05 0.04 0.02 PQ 1.0284 -36.05 0.08 0.06 108 UBX Trung Thanh 109 Thon PQ 1.0279 -36.06 0.03 0.01 110 Tan Minh PQ 1.0276 -36.06 0.04 0.02 PQ 1.0276 -36.06 0.07 0.04 111 XCBNLS Ban Khen 112 Na Pung PQ 1.0275 -36.06 0.03 0.02 113 Ban Slang PQ 1.0276 -36.06 0.05 0.02 114 Tham Clong PQ 1.0273 -36.06 0.03 0.02 115 Na Leng PQ 1.0273 -36.06 0.06 0.04 PQ 1.0273 -36.01 0.03 0.02 116 UBX Dao Vien 117 Ban Che PQ 1.0272 -36.01 0.03 0.01 118 Ban Keo PQ 1.0272 -36.01 0.03 0.01 119 Na Oi PQ 1.0273 -36.01 0.03 0.01 120 Van Son PQ 1.0236 -35.99 0.53 0.42 121 Van Son PQ 1.0236 -35.99 0.17 0.1 87 122 123 TKSLH Binh Nghi Thien Truong PQ 1.0238 -35.99 0.19 0.1 PQ 1.0238 -35.99 0.53 0.55 88 ... NGHIỆP HOÀNG VĂN THUẬN NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỆN ÁP LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI KHI VẬN HÀNH NGUỒN THỦY ĐIỆN NHỎ TẠI TỈNH LẠNG SƠN Ngành: Kỹ thuật điện Mã ngành: 8520201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA... giả luận văn: Hoàng Văn Thuận Đề tài luận văn: Nghiên cứu cải thiện chất lượng điện áp lưới điện phân phối vận hành nguồn thủy điện nhỏ tỉnh Lạng Sơn Chuyên ngành: Kỹ thuật điện, Mã số: 8.52.02.01... sĩ, tập trung nghiên cứu vấn đề cải thiệt chất lượng điện áp LĐPP vận hành nguồn TĐN tỉnh Lạng Sơn CHƯƠNG ĐIỆN ÁP TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 1.1 CHẤT LƯỢNG ĐIỆN ÁP Ngày nay, thiết bị điện sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu cải thiện chất lượng điện áp lưới điện phân phối khi vận hành nguồn thủy điện nhỏ tại tỉnh lạng sơn​ , (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu cải thiện chất lượng điện áp lưới điện phân phối khi vận hành nguồn thủy điện nhỏ tại tỉnh lạng sơn​