Nghiên cứu đặc điểm hình thái phân bố và kỹ thuật nhân giống bằng hom cây giảo cổ lam 7 lá tại xã nam mẫu huyện ba bể tỉnh bắc kạn

54 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o LẦU A TỈNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI PHÂN BỐ VÀ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG BẰNG HOM CÂY GIẢO CỔ LAM LÁ (Gynostemma Pubescens) TẠI XÃ NAM MẪU, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Lâm nghiệp Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2013 -2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o LẦU A TỈNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI PHÂN BỐ VÀ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG BẰNG HOM CÂY GIẢO CỔ LAM LÁ (Gynostemma Pubescens) TẠI XÃ NAM MẪU, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Lâm nghiệp Lớp : K45 – LN – N02 Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2013 -2017 Giáo viên hướng dẫn: ThS Phạm Thị Diệu Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết khóa luận bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng giáo viên chấm phản bịa Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trắch nhiệm Thái Ngun, ngày 17 tháng năm 2017 XÁC NHẬN CỦA GVHD Người viết cam đoan ThS Phạm Thị Diệu LẦU A Tỉnh XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN xác nhận sửa chữa sai sót sau Hội đồng đánh giá chấm (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà khơng gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Qua Khóa luận này, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến cô giáo ThS Phạm Thị Diệu ,người trực tiếp hưỡng dẫn truyền đạt kiến thức bảo tận tình cho tơi suốt trình thực đề tài tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành đến tồn thể thầy giáo khoa Lâm nghiệp– Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình giảng dạy, giúp đỡ , truyền đạt nguồn kiến thức kinh nghiệm quý báu cho suốt q trình học tập trường đại học Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban giám hiệu nhà trường Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện cho hồn thành khóa học Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô chú, anh chị cán làm việc xã Nam Mẫu giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi q trình thực tập địa phương Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân bạn bè người động viên ủng hộ suốt thời gian làm khóa luận Thái Nguyên, ngày….tháng… năm 2017 Sinh viên LẦU A TỈNH iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 - Đặc điểm thân loài Giảo cổ lam 31 Bảng 4.2 Đặc điểm hình thái loài Giảo cổ lam 32 Bảng 4.3 - Ảnh hưởng giá thể giâm đến khả nảy mầm hom giâm Giảo cổ lam 34 Bảng 4.4 - Ảnh hưởng giá thể giâm hom đến sinh trưởng chiều dài mầm Giảo cổ lam 37 Bảng 4.5 - Ảnh hưởng giá thể giâm đến số lá/mầm hom Giảo cổ lam 39 Bảng 4.6 - Ảnh hưởng giâm đến tỷ lệ sống tỷ lệ xuất vườn hom giâm Giảo cổ lam 40 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 - Lồi GCL khu vực nghiên cứu 30 Hình 4.2 – Loài GCL khu vực nghiên cứu 30 Hình 4.3 – Thân loài GCL khu vực nghiên cứu 32 Hình 4.4 – Lá loài GCL khu vực nghiên cứu 33 Biểu đồ 4.1 - Tỷ lệ % nẩy mầm hom Giảo cổ lam giá thể 100% đất 34 Biểu đồ 4.2 - Tỷ lệ % nẩy mầm hom Giảo cổ lam giá thể 50% đất + 50% cát 35 Biểu đồ 4.3 - Tỷ lệ % nẩy mầm hom Giảo cổ lam giá thể cát 36 Biểu đồ 4.4 – Chiều dài mầm Giảo cổ lam giá thể khác 38 Biểu đồ 4.5 – Số lá/mầm Giảo cổ lam giá thể khac 40 v MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Nguồn gốc phân loại 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Phân loại 2.2 Đặc điểm thực vật chi Gynostemma 2.2.1 Gynostemma laxum (Wall.) 2.2.2 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) 2.2.3 Gynostemma pubescens (Gagnep.) 2.3 Thành phần hóa học Giảo cổ lam 2.4 Tác dụng Giảo cổ lam 2.4.1 Các thử nghiệm Giảo cổ lam chuột thỏ 2.4.2 Tác dụng lâm sàng (Thử người) 10 2.4.3 Công dụng dược liệu 11 2.4 Tình hình nghiên cứu dựợc liệu 11 2.4.1 Trên giới 11 2.4.2 Ở nước 13 2.5 Nhân giống vơ tính phương pháp giâm cành 18 2.5.1 Cơ sở khoa học phương pháp giâm cành 18 2.5.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến sức sống cành giâm 18 vi 2.6 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 19 2.6.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 19 2.6.2 Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 21 2.6.3 Những thuận lợi khó khăn 23 Phần NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Vật liệu, địa điểm thời gian nghiên cứu 25 3.1.1 Vật liệu nghiên cứu 25 3.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 25 3.2 Nội dung nghiên cứu 25 3.3 Phương pháp nghiên cứu 25 3.3.1 Mô tả đặc điểm loài Giảo cổ lam khu vực nghiên cứu 25 3.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng giâm đến chiều dài, số lá/mầm hom Giảo cổ lam 26 3.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng giâm đến tỷ lệ sống, sinh trưởng hom giâm Giảo cổ lam 27 3.4 Xử lý số liệu 28 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 4.1 Đặc điểm loài Giảo cổ lam khu vực nghiên cứu 29 4.1.1 Đặc điểm phân loại 29 4.1.2 Đặc điểm hình thái thân Giảo cổ lam 30 4.1.3 Đặc điểm hình thái Giảo cổ lam 32 4.2 Kỹ thuật nhân giống vơ tính Giảo cổ lam phương pháp giâm cành 33 4.2.1 Ảnh hưởng giá thể giâm đến khả nảy mầm 33 4.2.2 Ảnh hưởng giá thể giâm đến trưởng chiều dài mầm Giảo cổ lam 37 4.2.4 Ảnh hưởng giâm đến tỷ lệ sống tỷ lệ xuất vườn Giảo cổ lam 40 vii Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 Phần MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Giảo cổ lam gọi Sắp dạ, Phéc dạ, Dền toòng (tiếng Tày), Mang - a (tiếng Mông), Cam trà vạn, Thất diệp đởm, Ngũ diệp sâm, Trường sinh thảo hay Nhân sâm phương nam Đây loại thảo dược quý phát sử dụng nước ta [3] Giảo cổ lam mọc khu vực có độ cao 200 – 2.000 m khu rừng thưa ẩm Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ số nước châu Á Ở nước ta, Giảo cổ lam phát Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang số địa phương thuộc vùng núi phía Bắc [6] Năm 1997, Phạm Thanh Kỳ phát Giảo cổ lam nước ta, từ có nhiều cơng trình nghiên cứu tác dụng Giảo cổ lam chữa bệnh nâng cao sức khỏe cho người [8] Hoạt chất Giảo cổ lam nhóm flavonoid nhóm saponin Hàm lượng nhóm saponin Giảo cổ lam nhiều gấp – lần so với Nhân sâm Ngoài Giảo cổ lam cịn có số Vitamin khoáng chất như: Kẽm, Sắt, Mangan, Photpho Trong năm gần đây, Giảo cổ lam người dân thu hái để làm rau ăn, làm trà uống; đặc biệt Viện Dược liệu Trung ương công ty Tuệ Linh chế biến Giảo cổ lam thành sản phẩm hàng hóa trà lọc, cao, thực phẩm chức có tác dụng tốt bảo vệ nâng cao sức khỏe cho người Hiện việc sử dụng sản phẩm từ Giảo cổ lam ngày phổ biến, với đó, việc khai thác Giảo cổ lam tự nhiên với khối lượng lớn, khai thác theo kiểu tận thu làm giảm nguồn Giảo cổ lam tự nhiên Giảo cổ lam người dân sử dụng từ lâu đời với tên gọi rau 31 nhằm tăng cường bề mặt đồng hóa Ngoài nhiệm vụ dẫn truyền nước muối khống, nhiều trường hợp thân cịn quan đồng hóa, quan dự trữ chất dinh dưỡng, đồng thời thân biến thiên để thích ứng với môi trường mà sống Kết bảng 4.1 cho thấy, loài Giảo cổ lam thuộc dạng thân leo (dây leo) nhờ tua cuốn, đó, lồi Giảo cổ lam chét có đặc điểm thân dài 2,6 – 4,5 m, đường kính 3,1 - 3,7 mm, số cành thấn dao động từ – 14, màu xanh đậm có gân rõ, to Lồi Giảo cổ lam chét có đặc điểm có màu xanh nhạt, nhỏ, phiến mỏng, gân khơng rõ, chiều dài thân dao động từ 3,1 – 5,5 m; đường kính thân từ – 2,5 mm; số cành cấp thân dao động từ 11-15 cành tùy thuộc vào độ dài thân Bảng 4.1 - Đặc điểm thân loài Giảo cổ lam Loài Giảo cổ lam Chỉ tiêu chét chét Thân leo, có tua Xanh đậm, gân rõ Thân leo, có tua Xanh nhạt, nhỏ Chiều dài thân (m) 2,6 – 4,5 3,1 – 5,5 Đường kính thân (mm) 3,1 - 3,7 2,0 - 2,5 - 14 11 - 15 Dạng thân Mầu sắc thân Số cành cấp thân Thân lồi Giảo cổ lam phân thành lóng đốt rõ, lóng dài 5,6 – 14,7 cm, có lóng dài 1,7 - 20 cm; lóng có mang lá, mầm ngủ (mầm cành mầm hoa) tua (tua phân nhánh - lần) Mặt cắt ngang thân loài Giảo cổ lam có cạnh 32 Hình 4.3 – Thân loài GCL khu vực nghiên cứu 4.1.3 Đặc điểm hình thái Giảo cổ lam Lá quan quang hợp thực vật có mạch Đặc điểm hình thái khác tùy loài tùy theo điều kiện sống Các dạng Giảo cổ lam có kiểu kép chân vịt, hệ gân hình lơng chim Người dân địa phương dựa vào số chét để đặt tên cho loài Giảo cổ lam lồi chét (có chét/lá), lồi chét (có chét/lá) Lá chét lồi Giảo cổ lam hình bầu dục, chóp thn nhọn, mép có cưa; phiến có lơng thưa, mặt phiến màu xanh đậm, mặt xanh nhạt Lá chét Giảo cổ lam có kích thước khác tùy lồi vị trí phân bố Kết trình bày bảng 4.2 Bảng 4.2 Đặc điểm hình thái loài Giảo cổ lam Chỉ tiêu Loài Giảo cổ lam chét Lá kép chân vịt chét Lá kép chân vịt Mầu sắc Xanh đậm Xanh nhạt Số chét/ (lá) Chiều dài chét (mm) chét 65,0 - 85,0 chét 85,0 - 115,0 Chiều rộng chét (mm) 25,0 - 35,0 29,0 - 37,0 Số thân (lá) 21 - 39 23 - 42 Dạng 33 Kết bảng 4.2 cho thấy, số lồi Giảo cổ lam khác có sai khác màu sắc, dạng lá, số chét, chiều dài chét, … Tuy nhiên, số lượng thân Giảo cổ lam tương đương với số đốt thân, số lượng có dao động tùy theo lồi, với lồi Giảo cổ lam có khoảng 21 - 42 lá/thân Hình 4.4 – Lá loài GCL khu vực nghiên cứu 4.2 Kỹ thuật nhân giống vơ tính Giảo cổ lam phương pháp giâm cành Thời kỳ từ bắt đầu giâm hom đến rễ hom giâm chủ yếu sống nhờ chất dinh dưỡng hom giâm thỏa mãn yếu tố ẩm độ, nhiệt độ, ánh sáng thích hợp Do giâm không thiết phải nguồn cung cấp dinh dưỡng hoàn chỉnh nhất, mà cần đạt yêu cầu: đầy đủ ẩm độ, đủ ơxy khơng có nguồn sâu bệnh hại Chúng tiến hành nghiên cứu giâm để giâm hom Giảo cổ lam theo công thức sau: 100% đất thịt (CT 1); 50% đất thịt + 50% cát sông (CT 2); 100% cát sông (CT 3) 4.2.1 Ảnh hưởng giá thể giâm đến khả nảy mầm Kết nghiên cứu ảnh hưởng giâm đến khả nảy mầm hom giâm Giảo cổ lam trình bày bảng 4.3 34 Bảng 4.3 - Ảnh hưởng giá thể giâm đến khả nảy mầm hom giâm Giảo cổ lam CTTN Số hom Giảo cổ lam nảy mầm theo thời gian % 14 ngày % 21 ngày % 26 % CT CT 10 10,5 32,9 33,1 16,4 18 54,4 61,3 20 23 66,7 78,6 26 28 86,7 93,8 CT 20,3 11 36,7 17,7 58,9 21 71,1 Kết qủa bảng 4.3 cho thấy: Ở công thức (100% đất thịt) số hom Giảo cổ lam nầy mầm có thay đổi theo thời gian, với thời gian ngày số hom nẩy mầm bình quân 10 hom chiếm tỷ lê mầm 32,9% tổng số hom thí nghiệm Ở thời gian 14 ngày, số hom nẩy mầm bình quân đạt 16,4 hom, tỷ lệ nẩy mầm 54,4% tổng số hom thí nghiệm Ở thời gian 21 ngày, số hom sống bình quân 20 hom, chiếm tỷ lệ nẩy mầm từ 66,7% tổng sô nghiên cứu Đến thời gian 26 ngày, số hom nầy mầm bình quân đạt 26 hom, chiếm tỷ lệ từ 86,7% tổng số hom thí nghiệm Như vậy, từ kết cho thấy số hom nẩy mầm tỷ lệ nẩy mầm hom Giảo cổ lam phục thuộc lớn vào thời gian, mùa giâm hom thời gian khác tốc độ nẩy mầm số hom nầy mầm khác Kết mô tả biểu đồ 4.1 Tỷ lệ % Tỷ lệ hom nẩy mầm 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 ,00 ngày 14 ngày 21 ngày 26 ngày Biểu đồ 4.1 - Tỷ lệ % nẩy mầm hom Giảo cổ lam giá thể 100% đất 35 Trên nềm giá thể 50% đất + 50% cát (công thức 2) số hom tỷ lệ (%) hom nẩy mầm sau: Ở thời gian ngày, số hom nẩy mầm dao động từ 10,5 hom, tỷ lệ nẩy mầm trunh bình 33,1% so với tổng số hom thí nghiệm Ở thời gian 14 ngày, số hom nầy mầm tăng lên trung bình đạt 18 hom, chiếm tỷ lệ 61,3% tổng số hom thí nghiệm Sau 21 ngày giâm hom, số hom sống bình quân 23 hom, chiếm tỷ lệ từ 78,6% tổng số hom nghiên cứu Ở 26 ngày tuổi, số hom sống nầy mầm chiếm tỷ lệ 93,8% tổng số hom thí nghiệm Như vậy, giá thể 50% đất thịt + 50% cát sông qua theo dõi cho thấy tỷ lệ hom sống cao trung bình 93,8% đến cuối đợt thí nghiệm Kết mơ tả biểu đồ 4.2 Tỷ lệ % 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 ,00 Tỷ lệ hom nẩy mầm ngày 14 ngày 21 ngày 26 ngày Biểu đồ 4.2 - Tỷ lệ % nẩy mầm hom Giảo cổ lam giá thể 50% đất + 50% cát Ở công thức (100% cát sông) cho thấy: Sau ngày giâm, số hom Giảo cổ lam nảy mầm bình quân đạt hom, chiếm tỷ lệ nảy mầm 20,3% Ở thời gian từ 14 đến 26 ngày, số hom sống bình quân tăng lên 11 hom, chiếm tỷ lệ bình quân từ 36,7% Ở giai đoạn từ 21 – 26 ngày, số hom sống bình quân 36 từ 17,7 – 21 hom, chiếm tỷ lệ từ 58,9% - 71,1% tổng số hom thí nghiệm Kết minh họa biểu đồ 4.3 Tỷ lệ % 80,00 Tỷ lệ hom nẩy mầm 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 ,00 ngày 14 ngày 21 ngày 26 ngày Biểu đồ 4.3 - Tỷ lệ % nẩy mầm hom Giảo cổ lam giá thể cát Như vậy, số hom sống tỷ lệ nảy mầm hom giâm giá thể giâm khác có chênh lệch, dao động khoảng 71,1% (nền giâm 100% cát sông) đến 86,7% giá thể 100% đất thịt đạt 94,4% giá thể 50% đất thịt + 50% cát sông Tỷ lệ nảy mầm hom giâm tăng lên qua thời điểm theo dõi Tuy nhiên 26 ngày sau giâm, hom giâm Giảo cổ lam kết thúc nảy mầm tất cơng thức thí nghiệm Đối với nhân giống vơ tính phương pháp giâm hom, ngồi đặc điểm hom giâm giâm có vai trò quan trọng Qua theo dõi cho thấy, giâm khác tỷ lệ nảy mầm hom giâm khác nhau; hom giâm 50% đất + 50% cát sơng có tỷ lệ nảy mầm cao nhất, giâm khác hom giâm có tỷ lệ nảy mầm thấp hơn, thấp giâm 100% cát sông Điều hom giâm Giảo cổ lam yêu cầu giâm có ẩm độ cao; giâm 100% cát sông khả giữ ẩm sau tưới 37 4.2.2 Ảnh hưởng giá thể giâm đến trưởng chiều dài mầm Giảo cổ lam Đối với tất loại trồng chiều cao tiêu quan trọng, phản ánh tình trạng sinh trưởng điều kiện ngoại cảnh định Trong trình giâm hom, khả sinh trưởng hom giâm liên quan chặt chẽ đến yếu tố nội (bản chất di truyền giống), đồng thời chịu tác động lớn điều kiện ngoại cảnh nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm yếu tố kỹ thuật như: giâm, nước tưới Kết theo dõi động thái tăng trưởng chiều cao mầm hom giâm Giảo cổ lam giâm khác thể bảng 4.4 Bảng 4.4 - Ảnh hưởng giá thể giâm hom đến sinh trưởng chiều dài mầm Giảo cổ lam Chiều dài mầm thời điểm sau giâm (cm) CTTN ngày 14 ngày 21 ngày 26 ngày 33 ngày CT 1,03 3,09 6,15 9,61 16,52 CT 1,14 3,21 5,88 10,78 16,78 CT 0,93 2,71 5,40 9,85 15,39 F 24,76 Sig.f 0,002 (
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm hình thái phân bố và kỹ thuật nhân giống bằng hom cây giảo cổ lam 7 lá tại xã nam mẫu huyện ba bể tỉnh bắc kạn , Nghiên cứu đặc điểm hình thái phân bố và kỹ thuật nhân giống bằng hom cây giảo cổ lam 7 lá tại xã nam mẫu huyện ba bể tỉnh bắc kạn

Từ khóa liên quan