BAI GIANG VE CAC HAM CUA EXCEL

34 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:01

Các hàm về excel, hướng dẫn chi tiết các hàm excel cơ bản hay dùng trong các chương trình thi tin học cơ bản, nâng cao, tin học nghề..., giúp lấy lại căn bản excel cho nhân viên văn phòng hay sinh viên cần thi các chứng chỉ liên quan đến excel SUM MAX MIN AVERAGE IF AND OR LEFT RIGHT MID COUNT COUNTA COUNTIF SUMIF RANK INT MOD VLOOKUP HLOOKUP INDEX MATCH DMAX DMIN DSUM DAVERAGE ROUND TODAY DAY MONTH YEAR End Các Hàm Excel Cơ Bản Công dụng : Dùng tính tổng số Khi ta cần tính tổng số hay vùng ta dùng hàm Cấu trúc: SUM(Number1,Number2, ) Giải thích : Number1,Number2 : Là số cần tính tổng vùng địa Kết hàm số tổng tất số Thí dụ: Sum(1,2,3,4)=10 Back Các Hàm Excel Cơ Bản Công dụng : Dùng tìm giá trị lớn Khi ta cần tìm giá trị lớn dãy số ta dùng hàm Cấu trúc: MAX(Number1,Number2, ) Giải thích : Number1,Number2 : Là số cần tìm giá trị lớn vùng địa Kết hàm số lớn dãy số Thí dụ: Max(1,2,3,4)=4 Back Các Hàm Excel Cơ Bản Công dụng : Dùng tìm giá trị nhỏ Khi ta cần tìm giá trị nhỏ dãy số ta dùng hàm Cấu trúc: MIN(Number1,Number2, ) Giải thích : Number1,Number2 : Là số cần tìm giá trị nhỏ vùng địa Kết hàm số nhỏ dãy số Thí dụ: Min(1,2,3,4)=1 Back Các Hàm Excel Cơ Bản Công dụng : Dùng tính trung bình cộng số Khi cần tính trung bình số ta dùng hàm Cấu trúc: AVERAGE(Number1,Number2, ) Giải thích : Number1,Number2 : Là số cần tính trung bình cộng vùng địa Kết hàm số có giá trị trung bình cộng số Thí dụ: Average(1,2,3,4)=2.5 Back Các Hàm Excel Cơ Bản Công dụng : Dùng để xét điều kiện giá trị lúc tính toán Hàm hay đựơc dùng nhiều excel nên bạn ý đọc kỹ hàm Cấu trúc: IF(Logical_test,Value_if_true,Value_if_false) Giải thích : Logical_test: Là biểu thức logic mà ta cần xét điều kiện Value_if_true: Nếu BTLG có kết True giá trị đựơc nhận Value_if_false: Nếu BTLG có kết False giá trị đựơc nhận Kết hàm nhận hai giá trị tùy thuộc vào BTLG có giá trị True hay False Back Thí dụ: If(8>5,”Đậu”,”Rớt”)=”Đậu” Các Hàm Excel Cơ Bản Chú ý: Khi bạn dùng hàm IF cần ý điều sau: Nếu có N điều kiện ta dùng (N-1) hàm If lồng vào Nếunhau thỏa ĐK1 Cách lồng hàm if:GT1 Giả sử ta có điều Nếu thỏa ĐK2 kiện sau GT2 Nếu thỏa ĐK3 GT3 IF(DK1,GT1,IF(DK2,GT2,GT3)) Khi dùng hàm If lồng vào bạn nhớ để ý đến tham số hàm If mà ta viết lồng vào Thí dụ: Back Email : nghiaoicolen@yahoo.com Các Hàm Excel Cơ Bản Công dụng : Dùng để kết hợp biểu thức logic theo phép toán And Khi ta muốn xét lúc nhiều điều kiện đồng thời xảy ta dùng hàm Cấu trúc: AND(Logical1,Logical2, ) Giải thích : Logical1: Biểu thức logical thứ Logical2: Biểu thức logical thứ hai Kết hàm giá trị True hay False đựơc thực vơi biểu thức logic theo phép toán And Thí dụ: And(3>5,6>4)=False Back Các Hàm Excel Cơ Bản Công dụng : Dùng để kết hợp biểu thức logic theo phép toán Or Khi ta muốn xét điều kiện cần thoã mãn điều kiện mà thoã ta dùng hàm Cấu trúc: OR(Logical1,Logical2, ) Giải thích : Logical1: Biểu thức logical thứ Logical2: Biểu thức logical thứ hai Kết hàm giá trị True hay False đựơc thực với biểu thức logic theo phép toán Or Thí dụ: Or(3>5,6>4)=True Back Các Hàm Excel Cơ Bản Công dụng : Dùng để lấy ký tự bên trái chuỗi Khi ta cần lấy chuỗi từ vị trí bên trái ta dùng hàm Cấu trúc: LEFT(Text,Num_chars) Giải thích : Text: Là chuỗi mà ta cần lấy chuỗi Num_chars: Số ký tự cần lấy chuỗi từ vị trí bên trái Chú ý Text chuỗi tiếng viết nhớ tính thêm số ký tự tiếng việt chuỗi text Kết hàm chuỗi gồm có Num_chars ký tự từ vị trí bên trái chuỗi text Thí dụ: Left(“Nguyen Xuan Nghia”,6)= “Nguyen” Back Các Hàm Excel Cơ Bản Công dụng : Dùng để dò tìm giá trị vùng liệu hướng dò tìm ngang qua phải Cấu trúc: VLOOKUP(Lookup_value,Table_array,Col_index_num,Rang e_lookup) Giải thích : Lookup_value: Là giá trị cần dò tìm bảng dò tìm Giá trị phải cho giống cột nằm bảng dò tìm Table_aray: Bảng dò tìm bảng phải chứa giá trị dò tìm cột tham chiếu tức cột sau tìm giá trị lấy thông tin cột Col_index_num: Cột tham chiếu cột ta dò tìm giá trị chiếu qua bên cột cần tìm (lấy giá trị cột này) Back Các Hàm Excel Cơ Bản Range_lookup: Kiểu dò tìm tương đối hay tuyệt đối False(0): Dò tìm xác vùng dò tìm không cần phải xếp theo trật tự Nếu tìm không kết trả #N/A True(1): Dò tìm tương đối nghóa vùng dò tìm phải theo thứ tự tăng dần Nếu giá trị dò tìm nhỏ giá trị bảng giá trị dò tìm dò tìm mang giá trị #N/A giá trị dò tìm lớn bảng giá trị dò tìm tự động lấy coi dò tìm giá trị lớn bảng chứa danh sách giá trị dò tìm Thí dụ: Vlookup(A2,A9:C10,2,0)=“Máy tính” Back Các Hàm Excel Cơ Bản Công dụng : Dùng để dò tìm giá trị vùng liệu hướng dò tìm xuống Cấu trúc: HLOOKUP(Lookup_value,Table_array,Rol_index_num,Rang e_lookup) Giải thích : Lookup_value: Là giá trị cần dò tìm bảng dò tìm Giá trị phải cho giống hàng nằm bảng dò tìm Table_aray: Bảng dò tìm bảng phải chứa giá trị dò tìm hàng tham chiếu tức hàng sau tìm giá trị lấy thông tin hàng Rol_index_num: Hàng tham chiếu hàng ta dò tìm giá trị chiếu qua bên hàng cần tìm (lấy giá trị hàng này) Back Các Hàm Excel Cơ Bản Range_lookup: Kiểu dò tìm tương đối hay tuyệt đối False(0): Dò tìm xác vùng dò tìm không cần phải xếp theo trật tự Nếu tìm không kết trả #N/A True(1): Dò tìm tương đối nghóa vùng dò tìm phải theo thứ tự tăng dần Nếu giá trị dò tìm nhỏ giá trị bảng giá trị dò tìm dò tìm mang giá trị #N/A giá trị dò tìm lớn bảng giá trị dò tìm tự động lấy coi dò tìm giá trị lớn bảng chứa danh sách giá trị dò tìm Thí dụ: Hlookup(A2,E8:G9,2,0)=“10%” Back Các Hàm Excel Cơ Bản Công dụng : Trả giá trị nằm hàng cột bảng giá trị Cấu trúc: INDEX(Array,Row_num,Column_num) Giải thích : Array: Bảng giá trị cần dò tìm Row_num: Hàng thứ cần dò tìm giá trị bảng giá trị Column_num: Cột thứ cần dò tìm giá trị bảng giá trị Thí dụ : Index(A8:C10,2,2)=“Máy tính” Back Các Hàm Excel Cơ Bản Công dụng : Trả hàng (cột) thứ giá trị dò tìm dãy hàng(cột) dò tìm Cấu trúc: MATCH(Lookup_value,Lookup_array,Match_type) Giải thích : Lookup_value: Là giá trị dò tìm dãy hàng (cột) cần dò tìm Lookup_array: Dãy hàng(cột) để dò tìm giá trị Match_type: Kiểu dò tìm cho giá trị =0 dò tìm tuyệt đối Thí dụ : Match(“A”,A9:A10”,0)=1 Back Các Hàm Excel Cơ Bản Công dụng : Tìm giá trị lớn thỏa mãn theo điều kiện Cấu trúc: DMAX(Database,Field,Criteria) Giải thích : Database: Vùng liệu cần tìm giá trị lớn nhất, phải chứa tiêu đề Field cột làm điều kiện Field: Field thứ vùng liệu để cần tìm giá trị lớn Criteria: Là điều kiện cần tìm giá trị lớn điều kiện cần phải copy nơi khác chứa hai hàng tiêu đề Field giá trị cần làm điều kiện Thí dụ : DMAX(A1:C5,3,H2:H3)=5 Back Các Hàm Excel Cơ Bản Công dụng : Tìm giá trị nhỏ thỏa mãn theo điều kiện Cấu trúc: DMIN(Database,Field,Criteria) Giải thích : Database: Vùng liệu cần tìm giá trị nhỏ nhất, phải chứa tiêu đề Field cột làm điều kiện Field: Field thứ vùng liệu để cần tìm giá trị nhỏ Criteria: Là điều kiện cần tìm giá trị nhỏ điều kiện cần phải copy nơi khác chứa hai hàng tiêu đề Field giá trị cần làm điều kiện Thí dụ : DMIN(A1:C5,3,H2:H3)=1 Back Các Hàm Excel Cơ Bản Công dụng : Tính tổng thỏa mãn theo điều kiện Cấu trúc: DSUM(Database,Field,Criteria) Giải thích : Database: Vùng liệu cần tính tổng, phải chứa tiêu đề Field cột làm điều kiện Field: Field thứ vùng liệu để cần tính tổng Criteria: Là điều kiện cần tính tổng điều kiện cần phải copy nơi khác chứa hai hàng tiêu đề Field giá trị cần làm điều kiện Thí dụ : DSUM(A1:C5,3,H2:H3)=6 Back Các Hàm Excel Cơ Bản Công dụng : Tính trung bình cộng thỏa mãn theo điều kiện Cấu trúc: DAVERAGE(Database,Field,Criteria) Giải thích : Database: Vùng liệu cần tính trung bình cộng, phải chứa tiêu đề Field cột làm điều kiện Field: Field thứ vùng liệu để cần tính trung bình Criteria: Là điều kiện cần tính trung bình cộng điều kiện cần phải copy nơi khác chứa hai hàng tiêu đề Field giá trị cần làm điều kiện Thí dụ : DAVERAGE(A1:C5,3,H2:H3)=3 Back Các Hàm Excel Cơ Bản Công dụng : Hàm tròn số Cấu trúc: Round(Number,Num_digits) Giải thích : Number : Số cần làm tròn Num_digits : Làm tròn số lẻ Nếu >0 làm tròn bên số thập phân
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI GIANG VE CAC HAM CUA EXCEL, BAI GIANG VE CAC HAM CUA EXCEL