(Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu mạng lưới chợ vùng đông bắc

118 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:51

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHAN THỊ TRANG NGHIÊN CỨU MẠNG LƢỚI CHỢ VÙNG ĐÔNG BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC THÁI NGUYÊN, NĂM 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÁI NGUYÊN - 2015 PHAN THỊ TRANG NGHIÊN CỨU MẠNG LƢỚI CHỢ VÙNG ĐƠNG BẮC Chun ngành: Địa lí học Mã số: 60310501 LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Vũ Vân Anh THÁI NGUYÊN, NĂM 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, số liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Kết luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Thái Ngun, tháng năm 2015 Học viên Phan Thị Trang Nguời huớng dẫn khoa học Xác nhận khoa chuyên môn TS Vũ Vân Anh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu, thực đề tài này, nhận đƣợc quan tâm, giúp đỡ Ban Giám hiệu, Trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên, Bộ Công Thƣơng Việt Nam, Tổng Cục Thống kê Việt Nam, thầy giáo, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp tơi xin đƣợc bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới: TS.Vũ Vân Anh - Đại học Thái Nguyên, tận tình giúp đỡ tơi q trình hồn thành Luận văn Ban Giám hiệu, Khoa Sau đại học, Khoa Địa lý thầy giáo, cô giáo giảng dạy chuyên ngành Trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập Bộ Cơng Thƣơng Việt Nam, Tổng Cục Thống kê Việt Nam, quan, bạn bè đồng nghiệp ngƣời thân quan tâm giúp đỡ động viên suốt trình học tập thực đề tài Trong trình thực đề tài luận văn, thân tơi có nhiều cố gắng nhƣng khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy, bạn đồng nghiệp để đề tài luận văn đƣợc hồn thiện Tơi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2015 - Học viên Phan Thị Trang (Khóa học 2013 - 2015) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ii http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC Trang Trang bìa phụ Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt iv Danh mục bảng v Danh mục hình vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục tiêu, nhiệm vụ giới hạn Quan điểm phƣơng pháp nghiên cúu Những đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn 10 NỘI DUNG 11 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỢ 11 1.1 Cơ sở lí luận 11 1.1.1 Một số khái niệm có liên quan 11 1.1.2 Quan niệm chợ 12 1.1.3 Chức vai trò chợ [15] 13 1.1.3.1 Chức chợ 13 1.1.3.2 Vai trò chợ 15 1.1.4 Các đặc điểm chợ [15] 17 1.1.4.1 Các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh chợ 17 1.1.4.2 Không gian họp chợ 18 1.1.4.3 Thời gian họp chợ 18 1.1.5 Phân loại chợ [15] 18 1.1.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hình thành phát triển mạng lƣới chợ 20 1.1.6.1 Trình độ phát triển kinh tế 20 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iii http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.1.6.2 Đặc điểm dân cƣ văn hóa 21 1.1.6.3 Phân bố dân cƣ mạng lƣới điểm quần cƣ 22 1.1.6.4 Khoa học, công nghệ 23 1.1.6.5 Đƣờng lối sách 24 1.1.6.6 Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên 24 1.1.7 Một số tiêu chí đánh giá 25 1.1.7.1 Quy mô chợ 25 1.1.7.2 Mật độ chợ 26 1.1.7.3 Bán kính phục vụ trung bình mạng lƣới chợ 26 1.2 Cơ sở thực tiễn 26 1.2.1 Khái quát mạng lƣới chợ Việt Nam 26 1.2.1.1 Số lƣợng quy mô chợ 26 1.2.1.2 Mật độ bán kính phục vụ chợ 29 1.2.1.3 Đặc điểm loại hình chợ 31 1.2.1.4 Nội dung hoạt động chợ 34 1.2.1.5 Thành phần tham gia kinh doanh 35 1.2.1.6 Vấn đề mơi trƣờng an tồn thực phẩm chợ 35 1.2.2 Khái quát mạng lƣới chợ vùng Trung du miền núi Bắc Bộ 35 TIỂU KẾT CHƢƠNG 38 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN BỐ MẠNG LƢỚI CHỢ 39 2.1 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển mạng lƣới chợ vùng Đông Bắc 39 2.1.1 Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ 39 2.1.2.Trình độ phát triển kinh tế vùng Đông Bắc…………………………42 2.1.2.1 Quy mô tốc độ tăng trƣởng GDP 42 2.1.2.2 Cơ cấu kinh tế 42 2.1.2.3 Thu nhập chi tiêu cho đời sống dân cƣ 49 2.1.3 Đặc điểm dân cƣ văn hóa 51 2.1.4 Phân bố dân cƣ mạng lƣới điểm quần cƣ 53 2.1.5 Khoa học công nghệ 54 2.1.6 Cơ sở hạ tầng 55 2.1.7 Thị trƣờng 56 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.1.8 Đƣờng lối sách 56 2.1.9 Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên 56 2.1.9.1 Địa hình 56 2.1.9.2 Khí hậu 58 2.1.9.3 Tài nguyên đất 58 2.1.9.4 Tài nguyên sinh vật 59 2.1.9.5 Tài nguyên du lịch 60 2.1.10 Đánh giá chung 60 2.2 Thực trạng hoạt động phân bố chợ vùng Đông Bắc giai đoạn 2005 – 2013 64 2.2.1 Quy mô số lƣợng chợ 66 2.2.1.1 Tổng số chợ 66 2.2.1.2 Quy mô chợ 67 2.2.2 Mật độ bán kính phục vụ chợ 69 2.2.2.1 Mật độ chợ theo diện tích 69 2.2.2.2 Bán kính phục vụ chợ 69 2.2.2.3 Chỉ tiêu mạng lƣới chợ theo dân số 70 2.2.2.4 Chỉ tiêu mạng lƣới chợ theo xã, phƣờng 71 2.2.3 Cơ sở hạ tầng chợ 72 2.2.4 Phạm vi lan tỏa hàng hóa theo khơng gian 74 2.2.5 Thời gian họp chợ 74 2.2.6 Nội dung hoạt động chợ 75 2.2.7 Lực lƣợng tham gia kinh doanh 76 2.2.7.1 Các thành phần tham gia kinh doanh chợ 76 2.2.7.2 Số điểm kinh doanh lao động chợ 77 2.2.8 Mơi trƣờng an tồn thực phẩm 77 2.2.9 Đánh giá chung 79 2.3 Một số chợ tiêu biểu 81 2.3.1 Chợ phiên Bắc Hà 81 2.3.2 Chợ Thái 82 2.3.3 Chợ cửa Tân Thanh 83 2.3.4 Chợ tình Khâu Vai 84 TIỂU KẾT CHƢƠNG 86 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MẠNG LƢỚI CHỢ VÙNG ĐÔNG BẮC ĐẾN 2030 87 3.1 Quan điểm, mục tiêu định hƣớng phát triển mạng lƣới chợ vùng Đông Bắc đến năm 2030 87 3.1.1 Quan điểm 87 3.1.1.2 Quan điểm việc đầu tƣ sở vật chất chợ 87 3.1.1.3 Quan điểm bố trí khơng gian kiến trúc chợ 88 3.1.1.4 Quan điểm phát triển ngành hàng, lực lƣợng kinh doanh chợ 88 3.1.1.5 Quan điểm tổ chức chợ địa bàn vùng Đông Bắc 89 3.1.2 Mục tiêu 89 3.1.2.1 Mục tiêu chung 89 3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể 90 3.1.3 Định hƣớng 92 3.1.3.1 Định hƣớng chung 92 3.1.3.2 Định hƣớng cụ thể 93 3.2 Giải pháp 95 3.2.1 Quy hoạch thƣơng mại địa bàn vùng Đông Bắc 96 3.2.2 Công tác quản lý chợ 97 3.2.3 Về tổ chức, phân công ngành hàng kinh doanh chợ loại hình thƣơng nghiệp khác 98 3.2.4 Giải pháp khai thác nguồn lực để đầu tƣ xây dựng chợ 98 3.2.5 Giải pháp bồi dƣỡng, đào tạo cán quản lý chợ 99 3.2.6 Giải pháp bảo vệ mơi trƣờng mạng lƣới chợ tồn vùng 99 3.2.7 Các giải pháp khác 100 TIỂU KẾT CHƢƠNG 100 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 104 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN vi http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NGHĨA TỪ ĐBSCL Đồng sông Cửu Long ĐBSH Đồng sông Hồng HTX Hợp tác xã KTCK Kinh tế cửa KKTCK Khu kinh tế cửa NBX Nhà xuất PCCC Phòng cháy chữa cháy TP Thành phố TTTM Trung tâm thƣơng mại UBND Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1: Tổng số chợ nƣớc ta phân theo vùng kinh tế theo quy mô chợ năm 2014 27 Bảng 1.2: Mật độ chợ phân theo vùng kinh tế năm 2013 29 Bảng 1.3: Mƣời tỉnh, thành phố có mật độ chợ lớn nƣớc năm 2013 30 Bảng 1.4 Tổng số chợ vùng Trung du miền núi Bắc Bộ phân theo tỉnh phân theo quy mô năm 2014 36 Bảng 2.1 Tổng GDP tỉnh vùng Đông Bắc năm 2005 năm 2012 42 Bảng 2.2 Giá trị cấu sản xuất nông nghiệp vùng Đông Bắc giai đoạn 2005 – 2012 44 Bảng 2.3 Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng theo giá hành tỉnh Đông Bắc năm 2005 – 2013 49 Bảng 2.4: Thu nhập bình quân đầu ngƣời tháng tỉnh vùng Đông Bắc năm 2006 năm 2012 50 Bảng 2.5 Mật độ dân số phân theo tỉnh vùng Đông Bắc năm 2013 53 Bảng 2.6: Số lƣợng chợ phân theo tỉnh vùng Đông Bắc năm 2008 - 2013 66 Bảng 2.7: Phân loại chợ vùng Đông Bắc theo quy mô năm 2014 68 Bảng 2.8: Một số tiêu mạng lƣới chợ vùng Đông Bắc năm 2005 năm 2013 70 Bảng 2.9: Mật độ chợ theo xã, phƣờng, thị trấn tỉnh vùng Đông Bắc năm 2005 năm 2013 71 Bảng 2.10: Tình trạng sở vật chất chợ địa bàn vùng Đông Bắc năm 2005 năm 2014 73 Bảng 2.11: Tình hình đảm bảo vệ sinh mơi trƣờng chợ địa bànvùng Đông Bắc năm 2013 78 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.1.3.2 Định hướng cụ thể a Định hướng phát triển đầu tư sở vật chất chợ - Với đặc điểm điều kiện địa hình, đặc điểm phân bố dân số, thực trạng triển vọng phát triển hệ thống giao thông đƣờng bộ, đƣờng sắt vùng Đông Bắc cần trọng đến công tác đầu tƣ sở vật chất cho khu vực chợ nhƣ: Tạo mặt bằng, xây dựng tuyến giao thông hỗ trợ cho hoạt động chợ, xây dựng chợ phục vụ cho nhu cầu mua bán ngƣời sản xuất nhỏ, cá thể - Gắn đầu tƣ xây dựng chợ với việc quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển thƣơng mại địa bàn cụ thể - Gắn quy mô đầu tƣ với khả khai thác nguồn thu chợ liên quan đến chợ tầm trung hạn dài hạn - Đảm bảo mức thu lệ phí, mức phí cho thuê diện tích kinh doanh chợ, phù hợp với khả sinh lợi hộ kinh doanh - Đầu tƣ nâng cấp phát triển chợ dân sinh bán lẻ khu dân cƣ thành thị xã, cụm xã nông thôn, miền núi + Chợ dân sinh thành thị: hạn chế xây mới; cải tạo chợ nhỏ không đủ tiêu chuẩn sang loại hình bán lẻ đại nhƣ siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi; nâng cấp thành chợ bán lẻ nông sản, thực phẩm khu vực dân cƣ + Chợ dân sinh nông thôn, miền núi: mạng lƣới chợ kênh lƣu thông hàng hoá chủ yếu thời kỳ từ đến năm 2030; chợ hạt nhân để quy tụ, tập trung hoạt động trao đổi, mua bán hàng hoá tổng hợp khu vực dân cƣ Khuyến khích tăng số hộ kinh doanh chợ tăng thời gian bán hàng hàng ngày hộ Chú trọng việc đầu tƣ xây dựng sở vật chất cho khu vực chợ Gắn đầu tƣ xây dựng chợ với quy hoạch khu vực nông thôn, quy hoạch dân cƣ nông thôn quy hoạch phát triển thƣơng mại địa bàn cụ thể Việc phát triển không gian kiến trúc chợ phải theo cấu trúc hợp lý phù hợp với đặc điểm hoạt động loại chợ khác - Nâng cấp mở rộng, xây chợ tổng hợp bán buôn, bán lẻ hạng I trung tâm kinh tế tỉnh + Cải tạo nâng cấp, mở rộng chợ có xây trung tâm kinh tế tỉnh 93 + Mỗi chợ tổng hợp bán buôn, bán lẻ hạng I địa bàn nƣớc đƣợc phát triển nhƣ hạt nhân để hình thành khu trung tâm thƣơng mại tỉnh, vừa có vai trị phát luồng hàng hố đến chợ bán lẻ tổng hợp địa bàn, vừa trung tâm thƣơng mại- dịch vụ tổng hợp tỉnh - Nâng cấp, cải tạo xây chợ xã biên giới, chợ cửa khẩu, chợ nằm khu kinh tế cửa theo qui hoạch Tập trung vào biện pháp để hình thành thói quen giao lƣu hàng hoá qua chợ ngƣời dân miền núi thu hút ngƣời đến tham gia hoạt động chợ Khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng mạng lƣới đến chợ biên giới Gìn giữ phát huy đặc trƣng văn hoá vùng miền núi, biên giới hoạt động mạng lƣới chợ biên giới b Định hướng bố trí khơng gian kiến trúc - Định hƣớng xây dựng không gian kiến trúc chợ có “giao diện” rộng nhằm đảm bảo giao lƣu gữa chợ với loại hình thƣơng nghiệp khác, đảm bảo thuận tiện cho hoạt động sản xuất tiêu dùng khu vực chợ Cơ sở việc xây dựng định hƣớng là: Thứ nhất, dựa quan điểm phát triển chợ hạt nhân để phát triên hoạt động thƣơng mại vùng, khu vực Thứ hai, giai đoạn từ đến năm 2030, địa bàn vùng, chợ cần đƣợc ƣu tiên phát triển so với loại hình thƣơng nghiệp khác Do đó, để hình thành khu thƣơng mại tập trung hay trung tâm thƣơng mại tƣơng lai, cần phải có dự kiến phát triển hành lang chợ với loại hình thƣơng nghiệp khác Thứ ba, thực tế nay, hầu hết chợ có lối vào, hệ thống giao thông chợ chật hẹp ngày xuống cấp Đây lí hạn chế lớn khả lƣu thơng ngƣời hàng hóa qua chợ - Định hƣớng phát triển không gian kiến trúc chợ theo cấu trúc hợp lí phù hợp với đặc điểm loại chợ khác Đây định hƣớng cần đƣợc đề cao việc thiết kế xây dựng chợ địa bàn vùng Đơng Bắc thời kì từ đến năm 2030 Bởi lẽ, thực tế hầu hết chợ có cấu trúc chủ yếu bao gồm nhà lồng chợ sân chợ Trong nhà lồng chợ quy tụ ngành hàng kinh doanh với cách thức phân lô, phân sạp tƣơng tự Tuy nhiên, số xu hƣớng phát triển hoạt động chợ có ảnh hƣởng trực tiếp đến cấu trúc chợ đòi hỏi phải thay đổi cấu trúc chợ cho phù hợp là: 94 + Xu hƣớng hình thành chợ kinh doanh chuyên nghiệp chợ, hộ sản xuất cá thể trực tiếp bán lẻ chợ có xu hƣớng giảm + Xu hƣớng giảm phạm vi ngành hàng kinh doanh chợ kinh doanh tổng hợp phát triển loại hình thƣơng nghiệp khác với gia tăng nhu cầu mặt hàng chất lƣợng cao không phù hợp với mua bán qua chợ c Định hướng chủ yếu phát triển ngành hàng lực lượng kinh doanh chợ + Đảm bảo gia tăng số hộ kinh doanh cố định tất chợ địa bàn vùng Đối với chợ xã phải đạt tới quy mô tối thiểu 50 hộ kinh doanh cố định chợ, đồng thời khuyến khích hộ tăng thời gian bán hàng ngày chợ + Từng bƣớc xem xét trình phát triển chợ để hình thành phát triển khu phố kinh doanh xung quanh chợ, hình thành chợ chuyên doanh ngành hàng chợ có sức phát triển mạnh mẽ khả cung ứng hay quy mô tiêu dùng phát triển nhanh d Định hướng chủ yếu tổ chức quản lí chợ + Tiến hành phân loại chợ theo mục tiêu quản lí cần đạt đƣợc giai đoạn cụ thể trình phát triển loại chợ Đối với chợ xã xa trung tâm huyện thành phố, mục tiêu quản lí chợ nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động thƣơng mại vùng quan trọng mục tiêu đảm bảo cân đối thu chi Còn chợ khu vực đô thị, mục tiêu quản lí chợ cần đƣợc hồn thiện hơn, vừa đảm bảo tăng nguồn thu cho ngân sách vừa đảm bảo văn minh đô thị đồng thời tạo việc làm cho dân cƣ đô thị Trong thời gian từ đến năm 2030, cần tiến hành xây dựng mơ hình tổ chức áp dụng thí điểm vào thực tế quản lí chợ, tổng kết rút kinh nghiệm Các giai đoạn tiếp theo, triển khai áp dụng thống phạm vi tồn tỉnh mơ hình tổ chức quản lí phù hợp với loại chợ cụ thể + Xây dựng kế hoạch đào tạo tuyển dụng ngƣời trực tiếp tham gia quản lí điều hành hoạt động chợ nhƣ nghề nghiệp có tính chun mơn 3.2 Giải pháp Về lý thuyết trình độ cơng nghiệp hóa kinh tế cao làm thay đổi chất trình kinh tế xã hội có xu hƣớng giảm theo nghĩa là: Chợ bị thay biến tƣớng thành loại hình thƣơng nghiệp khác đại Từ 95 đó, đặt vấn đề cần thiết phải quy hoạch, đầu tƣ xây dựng chợ cho vừa phát huy vai trị chợ, vừa phát triển đồng thời loại hình thƣơng nghiệp khác, hay chuyển đổi sở vật chất phù hợp với hoạt động chợ vừa đáp ứng đƣợc hoạt động loại hình thƣơng nghiệp khác có đủ điều kiện cần thiết Trong thời kì từ đến năm 2020, q trình cơng nghiệp hóa địa bàn vùng diễn với tốc độ nhanh đến 2030 hoàn thành Việt Nam trở thành nƣớc công nghiệp đại Tuy nhiên, ảnh hƣởng q trình cơng nghiệp hóa đến mạng lƣới chợ địa bàn vùng chƣa lớn giai đoạn làm tăng lƣu thơng hàng hóa qua chợ, mà chƣa đủ gây chuyển biến theo hƣớng thay chợ loại hình thƣơng nghiệp khác đại Nói cách khác, thời kì quy hoạch này, chợ - loại hình thƣơng nghiệp truyền thống, cần thiết đời sống kinh tế xã hội địa bàn tỉnh từ nông thôn tới thành thị Mặc dù vậy, loại hình thƣơng nghiệp đại khác nhƣ: cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng tự chọn, siêu thị tồn đan xen bổ sung cho hạn chế loại hình thƣơng nghiệp chợ Các giải pháp nhằm đảm bảo phát triển hài hịa loại hình thƣơng nghiệp chợ với loại hình thƣơng nghiệp khác phù hợp loại hình thƣơng nghiệp với phát triển kinh tế xã hội địa bàn vùng thời kì từ đến 2030 3.2.1 Quy hoạch thương mại địa bàn vùng Đông Bắc - Công tác phát triển mạng lƣới chợ, siêu thị, TTTM phải thực nghiêm túc theo quy hoạch thƣơng mại vùng định hƣớng ban hành để phù hợp đồng với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng khu dân cƣ, khu đô thị mới, quy hoạch mạng lƣới giao thông cơng trình kết cấu hạ tầng khác nhằm đáp ứng ngày tốt nhu cầu phát triển sản xuất, lƣu thơng hàng hóa tiêu dùng - Đối với chợ, siêu thị, TTTM hình thành tự phát, chợ tạm không diện quy hoạch, tổ chức tiến hành xem xét, đánh giá cơng trình cụ thể Chỉ xây mới, cải tạo, nâng cấp mở rộng chợ, siêu thị, TTTM hoạt động có hiệu quả, đáp ứng đƣợc nhu cầu mua bán cƣ dân địa bàn, thu hút đƣợc nhiều ngƣời vào mua bán 96 - Đối với chợ, TTTM đầu tƣ vốn Nhà nƣớc hoạt động không hiệu kéo dài, không phù hợp với dung lƣợng thị trƣờng, tập quán mua bán dân, kết cấu bất hơp lý có phƣơng án đƣa củng cố chuyển mục đích sử dụng để tránh lãng phí vốn đầu tƣ 3.2.2 Công tác quản lý chợ Bộ Công thƣơng Sở Công thƣơng tỉnh quan quản lý Nhà nƣớc hoạt động thƣơng mại địa bàn vùng, có hoạt động mạng lƣới chợ Vì vậy, phê duyệt dự án xây dựng cải tạo, mở rộng địa bàn vùng, cần có ý kiến Bộ Cơng thƣơng Sở cơng thƣơng tỉnh nhằm: - Đảm bảo phát triển hợp lý loại hình thƣơng nghiệp địa bàn vùng - Đảm bảo phát triển hợp lý mạng lƣới chợ địa bàn vùng - Đảm bảo tính hiệu q trình khai thác cơng trình chợ phù hợp với hoạt động thƣơng mại địa bàn vùng - Sửa đổi, bổ sung kịp thời tổ chức thực tốt văn quy phạm pháp luật liên quan đến công tác qui hoạch, phát triển quản lý chợ - Đổi phƣơng thức nội dung quản lý nhà nƣớc chợ nhƣ xây dựng thực quy hoạch, kế hoạch phát triển chợ thời kỳ; nâng cao chất lƣợng hiệu quản lý nhà nƣớc hoạt động chợ mặt: thuế, tài chính, kế tốn, vệ sinh an tồn thực phẩm, vệ sinh mơi trƣờng, phịng chống cháy nổ, chống bn bán hàng cấm, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lƣợng; tổ chức lớp bồi dƣỡng, đào tạo đội ngũ cán quản lý nhà nƣớc chợ, cán quản lý chợ; thực phân cấp phối hợp quản lý chợ địa bàn - Thực nghiêm, triệt để việc giải toả, xố bỏ loại chợ hình thành tự phát không nằm qui hoạch phát triển chợ tỉnh nhằm bảo đảm an tồn giao thơng, vệ sinh mơi trƣờng góp phần nâng cao hiệu hoạt động chợ xây dựng Trong năm tới bên cạnh việc nâng cao nhận thức vị trí, vai trị chợ q trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cần có đạo thống nội dung quản lý nhà nƣớc biện pháp tổ chức quản lý, khai thác hoạt động 97 kinh doanh chợ địa bàn vùng Nhằm nâng cao lực đội ngũ cán quản lý chợ, giai đoạn mới, vùng cần có kế hoạch đầu tƣ thích đáng vào việc tổ chức định kỳ lớp đào tạo nghiệp vụ, biên soạn tài liệu, tham quan học tập phục vụ công tác quản lý 3.2.3 Về tổ chức, phân công ngành hàng kinh doanh chợ loại hình thương nghiệp khác Trước hết, dài hạn việc tổ chức ngành hàng kinh doanh chợ nên tập trung vào mặt hàng nông sản đƣợc sản xuất có tính nhỏ lẻ vùng, mặt hàng tạp hóa Thứ hai, việc phát triển dãy phố buôn bán gắn với khu vực chợ, nên trọng đến ngàh hàng đòi hỏi diện tích trƣng bày rộng, ngành hàng cần đƣợc tách từ chợ để giải tỏa lƣu lƣợng đến chợ đông nhƣ hàng may mặc, điện tử Thứ ba, riêng chợ lớn khu vực thành thị, lâu dài biến tƣớng thành siêu thị Tuy nhiên, có phận chợ khơng đảm bảo diện tích mặt đủ lớn để đƣa vào siêu thị Vì thế, thiết kế chợ này, điều quan trọng cần phải đảm bảo diện tích mặt đủ lớn để sau xây dựng thành siêu thị đƣợc đảm bảo điều kiện giao thông thuận tiện tƣơng đối độc lập, vừa có diện tích dành cho phận chợ tiếp tục hoạt động bên cạnh siêu thị Thứ tư, việc phát triển mạng lƣới chợ, tỉnh cần mạnh dạn xây dựng siêu thị cửa hàng tự chọn cần đƣợc bố trí nơi gần với khu vực tập trung dân cƣ có thu nhập cao, có khơng gian kiến trúc hài hịa, nằm trục giao thơng liên khu vực đô thị 3.2.4 Giải pháp khai thác nguồn lực để đầu tư xây dựng chợ - Từng bƣớc cải tạo, xây dựng mở rộng mạng lƣới chợ nông thôn, làm nơi trao đổi, buôn bán hàng hóa thuận lợi cho nơng dân Đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tập trung đầu tƣ chợ trung tâm cụm xã xã, điểm dân cƣ tập trung, trì tốt chế độ chợ phiên đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa đồng bào dân tộc - Cải tạo, nâng cấp xây chợ thị trấn, thị tứ thành chợ lớn hơn, có quy mơ chợ hạng I, II để trở thành chợ trung tâm huyện tiểu 98 vùng gồm nhiều xã huyện, làm hạt nhân mạng lƣới chợ dân sinh xã; Lấy chợ làm hạt nhân, tổ chức quanh khu vực ảnh hƣởng chợ loại hình thƣơng mại, dịch vụ khác để hình thành khu thƣơng mại – dịch vụ tổng hợp địa bàn; - Vốn đầu tƣ để hoàn thiện mạng lƣới chợ nông thôn đƣợc huy động từ nguồn hỗ trợ ngân sách nhà nƣớc, lồng ghép với chƣơng trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội hộ kinh doanh chợ góp vốn trƣớc thuê lại quầy, sạp, cửa hàng chợ sau; - Để thúc đẩy lƣu thơng hàng hóa nơng thôn, đảm bảo nhu cầu xuất khẩu, với ƣu địa kinh tế, giai đoạn tới, địa bàn vùng Đơng Bắc cần hình thành số chợ đầu mối nông, lâm sản tổng hợp 3.2.5 Giải pháp bồi dƣỡng, đào tạo cán quản lý chợ - Để khắc phục tình trạng đa số cán quản lý chợ khơng có nghiệp vụ chun ngành, chủ yếu quản lý theo kinh nghiệm, cần mở lớp đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức công tác quản lý chợ cho số cán có đào tạo cán chuyên công tác quản lý chợ lâu dài cho địa phƣơng - Xây dựng Chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng với nội dung phù hợp với đối tƣợng, trƣớc hết tập trung vào đội ngũ cán quản lý nhà nƣớc chợ cán quản lý chợ; đồng thời đa dạng hố hình thức bồi dƣỡng, đào tạo để phù hợp với điều kiện thực tế địa phƣơng - Các tỉnh phối hợp với trƣờng thuộc Bộ Công Thƣơng tổ chức lớp đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên quản lý chợ Ngoài ra, tỉnh tự tổ chức khố đào tạo, bồi dƣỡng, tập huấn ngẵn ngày địa phƣơng với hình thức thích hợp 3.2.6 Giải pháp bảo vệ mơi trƣờng mạng lƣới chợ tồn vùng - Tập trung thực giải pháp kỹ thuật xây dựng hệ thống cấp thoát nƣớc, thu gom xử lý rác thải, nƣớc thải chợ; hoàn thiện văn qui phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng chợ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm dịch động vật, thực vật chợ - Phân công cụ thể trách nhiệm chủ trì, phối hợp quản lý quan chức Trung ƣơng, địa phƣơng việc đạo, giám sát hoạt động bảo vệ 99 môi trƣờng tổ chức thực văn quy phạm pháp luật môi trƣờng chợ; thƣờng xuyên giáo dục tuyên truyền bảo vệ môi trƣờng, bồi dƣỡng nghiệp vụ vệ sinh môi trƣờng chợ; áp dụng chế độ kiểm tra, kiểm soát, chế tài xử phạt vi phạm hành hành vi vi phạm mơi trƣờng 3.2.7 Các giải pháp khác - Để đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, bảo vệ mơi trƣờng phòng cháy chữa cháy chợ: + Các Ban quản lý chợ cần tăng cƣờng công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy cho hộ kinh doanh cố định chợ Thƣờng xuyên kiểm tra dụng cụ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy chợ + Hàng năm xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành quản lý nhà nƣớc liên quan thực kiểm tra đôn đốc thƣờng xuyên định kỳ hộ kinh doanh chợ cơng tác đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm an tồn phịng cháy chữa cháy - Để phát triển mạng lƣới chợ tốt cần phát triển xây dựng chợ kết hợp với du lịch TIỂU KẾT CHƢƠNG Những định hƣớng, muc tiêu phát triển mạng lƣới chợ vùng Đông Bắc đƣợc đặt mối liên hệ chặt chẽ với định hƣớng quy hoạch tổng thể mạng lƣới chợ nƣớc tới năm 2020 Để phát triển mạng lƣới chợ vùng Đông Bắc theo quy hoạch, phát huy tối đa vai trò chức mạng lƣới chợ tƣơng lai cần thực đồng nhóm giải pháp bao gồm: giải pháp quy hoạch; công tác quản lý chợ, tổ chức, phân công ngành hàng kinh doanh chợ loại hình thƣơng nghiệp khác; giải pháp khai thác nguồn lực để đầu tƣ xây dựng chợ; giải pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ mơi trƣờng phịng cháy chữa cháy chợ 100 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu, đúc rút lí luận nhƣ tìm hiểu thực tiễn, áp dụng vào việc nghiên cứu hoạt động mạng lƣới chợ vùng Đông Bắc, tác giả rút số kết luận sau: Tổng quan có chọn lọc vấn đề lý luận chợ, đặc biệt phân tích vai trị, đặc điểm, yếu tố ảnh hƣởng, điều kiện hình thành phát triển mạng lƣới chợ vận dụng vào trƣờng hợp cụ thể vùng Đơng Bắc Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển mạng lƣới chợ vùng Đơng Bắc, nhấn mạnh vai trị nhân tố vị trí địa lí kinh tế - xã hội Vùng Đông Bắc vùng có tốc độ phát triển kinh tế cao so với nƣớc Trong năm gần đây, kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực với tốc độ tăng trƣởng GDP cao cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tích cực Tuy nhiên, vùng Đông Bắc môt vùng nghèo, kinh tế tăng trƣởng nhƣng chất lƣợng trăng trƣởng chƣa cao, thiếu tính bền vững, quy mơ sản xuất cịn nhỏ bé, lực cạnh tranh chƣa cao Nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông – lâm nghiệp Thu nhập tiêu vùng Đông Bắc có cải thiện nhƣng cịn thấp so với mức trung bình nƣớc Điều ảnh hƣởng lớn đến lƣu thơng hàng hóa qua chợ Khái quát đƣợc tranh phân bố thực trạng hoạt động mạng lƣới chợ vùng Đông Bắc Dựa vào kết nghiên cứu, phân tích, đánh giá lợi thế, khó khăn thực trạng hoạt động phân bố mạng lƣới chợ vùng Đông Bắc Đề tài sâu tìm hiểu mục tiêu, định hƣớng phát triển mạng lƣới chợ vùng Đông Bắc đến năm 2020 đƣa số giải pháp phát triển mạng lƣới chợ vùng Đông Bắc tƣơng lai nhằm phục vụ tốt nhu cầu sản xuất tiêu dùng dân cƣ Luận văn có thành cơng định việc gắn chặt lí thuyết với việc đánh giá, giải vấn đề thực tiễn đặt khu vực nghiên cứu Đề tài tài liệu tham khảo bổ ích cho việc dạy học địa lí địa phƣơng trƣờng phổ thơng Mặc dù có nhiều cố gắng nghiên cứu, nhƣng nguồn số liệu hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót định 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Công Thƣơng (2007), Quy hoạch tổng thể mạng lưới chợ phạm vi toàn quốc đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 [2] Bộ Công Thƣơng (2014), Báo cáo thực trạng phát triển mạng lưới chợ Sở Công thương tỉnh/ thành phố [3] Bộ Thƣơng Mại (2005), Thương mại Việt Nam 20 năm đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia [4] Đặng Đình Đào, Hồng Đức Thân (2003), Giáo trình kinh tế thương mại, Nxb Thống kê [5] Lê Thị Mai (2004), Chợ quê trình chuyển đổi, Nxb Thế giới [6] Vi Văn Minh (2013), Nghiên cứu mạng lưới chợ tỉnh Lạng sơn, Luận văn Thạc sĩ, Đại học sƣ phạm Thái Nguyên [7] Nguyễn Thành Nhân (2006), Tổ chức không gian mạng lưới chợ tỉnh Đồng Tháp, Luận văn Thạc sĩ, Đại học sƣ phạm Hà Nội [8] Nguyễn Thị Nhiễu (2007), Nghiên cứu hoạt động bán buôn, bán lẻ số nước kinh nghiệm vận dụng vào Việt Nam, Đề tài khoa học cấp Bộ [9] Niên giám thống kê 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ƣơng 2005-2014 [10] Đinh Văn Thành (2007), Đánh giá thực trạng định hướng tổ chức kênh phân phối số mặt hàng chủ yếu nước ta từ năm 2001 đến nay, Đề tài khoa học cấp [11] Tổng cục thống kê Việt Nam (2011), Niên giám thống kê Việt Nam 2010, Nxb Thống kê [12] Tổng cục thống kê (2010), Tổng điều tra dân số nhà Việt Nam năm 2009, Nxb Thống kê [13] PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), GS.TS Nguyễn Viết Thịnh, GS.TS Lê Thông (2007), Địa lí kinh tế - xã hội đại cương, Nxb Đại học sƣ phạm Hà Nội [14] PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), GS.TS Lê Thơng (2012), Địa lí thương mại du lịch tập 1, Nxb Đại học sƣ phạm Hà Nội [15] PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), GS.TS Lê Thơng (2012), Địa lí thương mại du lịch tập 2, Nxb Đại học sƣ phạm Hà Nội [16] Nguyễn Văn Tùng (2011), Hoạt động mạng lưới chợ huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang từ năm 1945 đến năm 2010, Luận văn thạc sĩ, Đại học sƣ phạm Hà Nội [17] Viện nghiên cứu Thƣơng mại – Bộ công thƣơng (2007), Giải pháp phát triển mô hình kinh doanh chợ, Đề tài khoa học cấp Bộ [18] Viện chiến lƣợc phát triển – Bộ kế hoạch Đầu tƣ (2006), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 102 [19] Viện nghiên cứu thƣơng mại – Bộ Công Thƣơng (2008),Giải pháp phát triển loại hình bán lẻ văn minh đại nước ta [20] Viện nghiên cứu thƣơng mại – Bộ Công Thƣơng (2007), Giải pháp phát triển mô hình kinh doanh chợ, Đề tài khoa học cấp Bộ [21] Vụ kế hoạch thiết kế nông nghiệp - Bộ Nông Nghiệp, Thống kê nông, lâm, thủy sản Việt Nam năm 2005, 2010 [21] Các trang web: - Bộ Công Thƣơng: www.moit.gov.vn - Tổng Cục Thống kê: www.gso.gov.vn - Viện nghiên cứu thƣơng mại: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn 103 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CHỢ MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CHỢ THÁI (Nguồn: Tác giả sưu tập) CHỢ PHIÊN BẮC HÀ (Nguồn: Tác giả sưu tập) CHỢ CỬA KHẨU TÂN THANH LẠNG SƠN (Nguồn: Tác giả sưu tập) PHỤ LỤC SỐ LƢƠNG CHỢ ĐẦU MỐI TRÊN ĐỊA BÀN CẢ NƢỚC Tỉ Trọng Mật độ chợ (%) (km /chợ) 29 100.0 11.412,8 Đồng sông Hồng 31,0 2.339,9 Trung du miền núi phía Bắc 3,4 95.274,0 Bắc Trung Bộ duyên hải miền Trung 24,1 13.690,6 Tây Nguyên 6,8 27.320,5 Đông Nam Bộ 20,7 3.931,7 Đồng sông Cửu Long 13,8 10.143,0 Số lƣợng chợ Vùng Cả nƣớc (Nguồn: Báo Sở Công Thương tỉnh/thành phố kết điều tra khảo sát năm 1014) PHỤ LỤC PHÂN BỐ, MẬT ĐỘ CHỢ HẠNG I TRÊN ĐỊA BÀN CẢ NƢỚC Chỉ tiêu Vùng Cả nƣớc Số lƣợng chợ Số Tỉ trọng lƣợng (%) Mật độ km2/chợ Nghìn ngƣời/chợ 210 100,0 1.570 427,2 Đồng sông Hồng 51 24,3 410 400,8 Trung du miền núi phía Bắc 14 6,7 6.800 822,0 Bắc trung DH miền Trung 60 28,5 1.590 322,7 4,3 6.070 606,7 Đông Nam Bộ 34 16,2 690 454,7 Đồng sông Cửu Long 42 20,0 960 416,2 Tây Nguyên (Nguồn: Báo Sở Công Thương tỉnh/thành phố kết điều tra khảo sát năm 1014) ... Đông Bắc Hơn việc nghiên cứu hoạt động mạng lƣới chợ vùng Đông Bắc lĩnh vực mẻ hầu nhƣ chƣa có đề tài nghiên cứu cách tồn diện Do tác giả chọn đề tài "Nghiên cứu mạng lưới chợ vùng Đông Bắc" ... Vi Văn Minh 2.2 Ở vùng Đông Bắc Việc nghiên cứu vấn đề phát triển hoạt động thƣơng mại nói chung mạng lƣới chợ vùng Đông Bắc tƣơng đối nhiều Các cơng trình nghiên cứu chợ, viết chợ khu vực Đông. .. động mạng lƣới chợ vùng Đông Bắc giai đoạn 2005 - 2013 - Đƣa tranh hoạt động phân bố mạng lƣới chợ vùng Đông Bắc - Đề xuất số giải pháp cụ thể định hƣớng phát triển mạng lƣới chợ vùng Đông Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu mạng lưới chợ vùng đông bắc , (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu mạng lưới chợ vùng đông bắc