Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lí của cây trúc sào tuổi 5 tại trường đại học nông lâm thái nguyên

81 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:33

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LÒ THỊ HIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ TRÊN CÂY ĐẾN CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CÂY TRÚC SÀO TUỔI (Phyllostachys eduli) TẠI HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : QLTNR Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2015 – 2019 Thái Nguyên – 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LÒ THỊ HIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ TRÊN CÂY ĐẾN CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CÂY TRÚC SÀO TUỔI (Phyllostachys eduli) TẠI HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : QLTNR Lớp : K47 – QLTNR Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2015 – 2019 Giáo viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Việt Hưng Thái Nguyên - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tơi thực hướng dẫn khoa học Ths Nguyễn Việt Hưng Các số liệu kết nghiên cứu khóa luận tơi hồn tồn trung thực chưa công bố sử dụng để bảo vệ học vị Nợi dung khóa luận có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin được đăng tải tác phẩm, tạp chí,…đã được rõ nguồn gốc Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, tháng 05 năm 2019 Giáo viên hướng dẫn Sinh viên Ths Nguyễn Việt Hưng Lò Thị Hiệp XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN Xác nhận sửa chữa sai sót sau Hợi đồng đánh giá chấm ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp một giai đoạn cần thiết quan trọng sinh viên, thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng cố vận dụng kiến thức mà học được nhà trường Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành thực đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến cấu tạo tính chất vật lí Trúc sào tuổi Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên" Sau một thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp, báo cáo thực ập tốt nghiệp em hoàn thành Vậy em xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới thầy giáo khoa Lâm Nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giảng dạy hướng dẫn chúng em Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Ths Nguyễn Việt Hưng tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trình thực đề tài Cuối em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè ln đợng viên giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 05 năm 2019 Sinh viên Lò Thị Hiệp iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Mật đợ bó mạch Trúc sào tuổi 30 Bảng 4.2 Mật đợ bó mạch theo vị trí ngồi, giữa, gốc, thân, Trúc sào tuổi 31 Bảng 4.3 Kích thước bó mạch trung bình theo chiều xuyên tâm tiếp tuyến Trúc sào tuổi 32 Bảng 4.4 Kích thước bó mạch trung bình ngồi, giữa, theo chiều xun tâm tiếp tiếp tuyến Trúc sào tuổi 33 Bảng 4.5 Đợ ẩm trung bình Trúc sào tuổi sau chặt hạ 34 Bảng 4.6 Độ rút khô (12%) trung bình Trúc sào tuổi 35 Bảng 4.7 Đợ co rút khơ kiệt trung bình Trúc sào tuổi 36 Bảng 4.8 Khối lượng riêng trung bình Trúc sào tuổi 38 Bảng 4.9 Chiều dài sợi trung bình Trúc sào tuổi 39 Bảng 4.10 Chiều dài sợi trung bình ngồi, giữa, vị trí gốc, thân, Trúc sào tuổi 40 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Phân loại vị trí xác định phần Trúc sào 19 Hình 3.2 Dụng cụ thí nghiệm 20 Hình 3.3 Đun mẫu 27 Hình 3.4 Pha chế dung dịch 27 Hình 3.5 Đổ mẫu tách vào phễu lọc 28 Hình 3.6 Nḥm sợi 28 Hình 3.7 Chụp sợi 28 Hình 4.1 Bó mạch trúc sào tuổi 29 Hình 4.2 Biểu đồ mật đợ bó mạch Trúc sào tuổi 30 Hình 4.3 Biểu đồ mật đợ bó mạch theo vị trí ngồi, giữa, gốc, thân, Trúc sào tuổi 31 Hình 4.4 Biểu đồ kích thước bó mạch trung bình theo chiều xun tâm tiếp tuyến Trúc sào tuổi 32 Hình 4.5 Biểu đồ kích thước bó mạch trung bình ngồi, giữa, theo chiều xuyên tâm chiều tiếp tuyến Trúc sào tuổi 33 Hình 4.6 Biểu đồ đợ ẩm trung bình Trúc sào tuổi 34 Hình 4.7 Biểu đồ đợ co rút khơ (12%) trung bình Trúc sào tuổi 36 Hình 4.8 Biểu đồ đợ co rút khơ kiệt trung bình Trúc sào tuổi 37 Hình 4.9 Biểu đồ khối lượng riêng trung bình Trúc sào tuổi 38 Hình 4.10 Chiều dài sợi trung bình Trúc sào tuổi 38 Hình 4.11 Chiều dài sợi ngồi, giữa, vị trí gốc, thân, Trúc sào tuổi 40 v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình nghiên cứu giới Việt Nam 2.1.1 Nghiên cứu chung tre trúc giới 2.1.2 Nghiên cứu chung tre trúc Việt Nam 2.2 Tổng quan đặc điểm hình thái phân bố trúc sào 11 2.2.1 Đặc điểm hình thái trúc sào 11 2.2.2 Phân bố 11 2.3 Tổng quan khu vực lấy mẫu 12 2.3.1 Địa giới hành 12 2.3.1 Vị trí địa lý 12 2.3.3 Địa hình 13 2.3.4 Sơng ngịi 13 2.3.5 Khí hậu 14 2.3.6 Tài nguyên thiên nhiên 15 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 vi 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài 17 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 17 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 17 3.3 Nội dung nghiên cứu 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 18 3.4.1 Phương pháp chọn lấy mẫu 18 3.4.2 Quy định phương pháp thử nghiệm 18 3.4.3 Thiết bị thử nghiệm 20 3.4.4 Phương pháp thử nghiệm vật liệu trúc sào 21 Phần KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến mật đợ bó mạch trúc sào tuổi 29 4.2 Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến kích thước bó mạch trúc sào tuổi 32 4.3 Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến đợ ẩm Trúc sào tuổi 34 4.4 Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến độ co rút Trúc sào tuổi 35 4.5 Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến khối lượng riêng Trúc sào tuổi 38 4.6 Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến chiều dài sợi Trúc sào tuổi 39 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Kiến nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trúc sào có tên khoa học Phyllostachys edulis (Carr.) Riviere, tên địa phương Trúc to, Mạy khoang cái, Mạy khoang hồi, Sào pên Trúc sào trồng có giá trị kinh tế, được trồng nước ta từ lâu đời được trồng nhiều Cao Bằng Người dân địa Cao Bằng cho Trúc sào có nguồn gốc từ Trung Quốc, được đồng bào Dao lấy giống, du canh du cư mà lan rộng Hiện nay, Trúc sào phát triển mạnh tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh… thường độ cao 800m nơi đồng bào người Dao, H’Mông, Tày, Nùng sinh sống Trúc sào Cao Bằng từ lâu trở thành hình ảnh quen thuộc, biểu tượng người dân địa phương Thân Trúc sào sản phẩm quan trọng nhất; thân thẳng, to, trịn đều, mắt nổi, dễ uốn được chế biến tốt, thân có màu vàng ngà, sáng bóng đẹp Thân Trúc sào được sử dụng vào nhiều việc như: làm đồ thủ công, mỹ nghệ, làm cần câu, gậy trượt tuyết, sào nhảy cao, đan mành, làm chiếu, đóng bàn ghế có giá trị Đó mặt hàng, đặc biệt dùng cho xuất khẩu Thân Trúc sào dùng làm nguyên liệu giấy, sợi tốt Đây nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp giấy Trung Quốc Gần trúc sào được dùng làm ván ghép ván để trang trí nợi thất, làm ván sàn đóng đồ đạc thay gỗ, có triển vọng Ngồi giá trị kinh tế Trúc sào cịn đóng góp vào bảo vệ môi trường sinh thái, làm tăng độ che phủ rừng, giữ đất, giữ nước, bảo tồn phát triển đa dạng nguồn gen địa, Trúc sào cịn mang ý nghĩa văn hóa, cợng đồng cao Vì Trúc sào cần được quy hoạch thành vùng ổn định Cũng cần quản lí rừng Trúc sào biện pháp kĩ thuật tốt để trì ổn định lâu dài Hiện nghiên cứu Trúc sào cịn q ít, dựa kinh nghiệm người dân sở sản xuất Việc nghiên cứu, xác định cấu tạo, tính chất vật lí sở khoa học để tìm hiểu chất Trúc sào cho chế biến, bảo quản sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên này; tiêu chí để đánh giá chất lượng rừng, đánh giá tuyển chọn giống Xuất phát từ vấn đề cấp thiết thực tiễn đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến cấu tạo tính chất vật lí Trúc sào tuổi 5” cần thiết góp phần cung cấp sở khoa học cho việc sử dụng vị trí Trúc sào vào mục đích mong muốn để đạt hiệu cao 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định được cấu tạo vị trí khác Trúc sào tuổi - Xác định được ảnh hưởng vị trí thân đến tính chất vật lý Trúc sào tuổi 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học Đề tài sở khoa học cho việc phân tích biến đổi tính chất vật lý vị trí Trúc sào định hướng sử dụng theo vị trí cho loại 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Xác định được hướng sử dụng loại Trúc sào tuổi theo vị trí - Trên sở kết nghiên cứu đề tài giúp cho người dân, sở chế biến có hướng sử dụng hợp lý vị trí thân tránh lãng phí tận dụng triệt để nguồn tài nguyên Trúc sào tuổi Phụ biểu 14 Bảng tính độ co rút khô thân Trúc sào tuổi Kí hiệu mẫu T5-1 T5-2 T5-3 T5-4 T5-5 T5-6 T5-7 T5-8 T5-9 T5-10 T5-11 T5-12 T5-13 T5-14 T5-15 TB b1 L1 a1 10 10.6 10.12 10.6 10.6 11 10.2 11 10.86 10.2 10.5 11 10.86 10.4 10.48 4.4 4.6 4.5 4.6 4.54 4.46 4.56 4.62 4.4 4.6 4.44 4.56 4.7 4.44 b2 Ngoài Trong 9.96 10.2 10.4 10.4 10.42 10.7 10.3 10.86 10.4 10 10.36 10.8 10.72 10.3 10.34 9.7 9.4 10 10 10.3 10.54 9.6 10.52 10.22 9.72 10 10.62 10.5 9.98 10 TB L2 a2 9.83 9.8 10.2 10.2 10.36 10.62 9.95 10.69 10.31 9.86 10.18 10.71 10.61 10.14 10.17 9.9 10.54 10 10.52 10.5 11 10.12 10.8 10.8 10.1 10.34 10.8 10.6 10.26 10.3 4.12 4.4 4.3 4.36 4.3 4.22 4.32 4.32 4.1 4.4 4.2 4.32 4.5 4.72 4.2 Ngoài Trong 9.9 10.14 10.32 10.22 10.28 10.52 10.18 10.68 10.3 9.86 10.28 10.66 10.64 10.22 10.26 9.6 9.22 9.86 9.8 10.16 10.4 9.38 10.48 10.14 9.56 9.96 10.46 10.32 9.74 9.88 TB 9.75 9.68 10.09 10.01 10.22 10.46 9.78 10.58 10.22 9.71 10.12 10.56 10.48 9.98 10.07 Độ co rút dọc thớ 0.566 1.19 0.755 0.943 0.78 1.82 0.552 0.980 1.52 1.82 2.39 1.35 1.72 1.16 Độ co rút xuyên tâm 6.36 4.35 4.44 5.22 5.29 5.38 5.26 6.49 6.82 4.35 5.41 5.26 4.26 5.6 5.41 5.33 Độ co rút tiếp tiếp 0.814 1.22 1.08 1.86 1.35 1.51 1.71 1.03 0.873 1.52 0.589 1.40 1.23 1.58 0.983 1.25 Phụ biểu 15 Bảng tính độ co rút khô Trúc sào tuổi Kí hiệu mẫu N5-1 N5-2 N5-3 N5-4 N5-5 N5-6 N5-7 N5-8 N5-9 N5-10 N5-11 N5-12 N5-13 N5-14 N5-15 TB b1 L1 a1 10.24 10.18 9.7 10.26 9.9 10.5 10 10 9.94 9.7 10.24 10.14 10.4 10.2 10.4 3.54 3.4 3.5 3.58 3.36 3.34 3.68 3.4 4.6 3.3 3.3 3.6 3.48 3.5 3.8 b2 Ngoài Trong 10.18 10.02 9.66 10 9.84 10.26 9.88 9.94 9.86 9.64 10.12 9.98 10.36 10.1 10.28 10.1 9.92 9.58 9.92 9.74 10.1 9.8 9.86 9.7 9.6 10 9.76 10.24 10.04 10.2 TB l2 a2 10.14 9.97 9.62 9.96 9.79 10.18 9.84 9.9 9.78 9.62 10.06 9.87 10.3 10.07 10.24 10.1 9.9 9.64 10.02 9.78 10.36 9.88 9.92 9.82 9.56 10.12 10 10.3 10.14 10.26 3.36 3.22 3.3 3.38 3.14 3.14 3.48 3.22 4.34 3.14 3.16 3.36 3.28 3.24 3.6 Ngoài Trong 10.02 9.9 9.56 9.88 9.66 10.12 9.78 9.82 9.74 9.52 10 9.72 10.14 10.02 10.2 9.98 9.8 9.3 9.84 9.6 10.02 9.64 9.5 9.56 9.44 9.9 9.68 10.1 9.94 10.08 TB 10 9.85 9.43 9.86 9.63 10.07 9.71 9.66 9.65 9.48 9.95 9.7 10.12 9.98 10.14 Độ co rút dọc thớ 1.37 2.75 0.619 2.34 1.21 1.33 1.2 0.800 1.21 1.44 1.17 1.38 0.962 0.588 1.35 1.31 Độ co rút xuyên tâm 5.08 5.29 5.71 5.59 6.55 5.99 5.43 5.29 5.65 4.85 4.24 6.67 5.75 7.43 5.26 5.65 Độ co rút tiếp tiếp 1.38 1.20 1.98 1.00 1.63 1.08 1.32 2.42 1.33 1.46 1.09 1.72 1.75 0.894 0.977 1.42 Phụ biểu 15 Bảng tính độ co rút khô kiệt gốc Trúc sào tuổi Kí hiệu mẫu G5-1 G5-2 G5-3 G5-4 G5-5 G5-6 G5-7 G5-8 G5-9 G5-10 G5-11 G5-12 G5-13 G5-14 G5-15 TB b1 L1 a1 10.3 9.22 9.5 10.42 10.26 10 10.5 10.36 10.8 10.6 10 10.6 10.2 9.8 9.8 5.9 6.28 6.6 5.5 6.1 6.1 6.2 5.8 5.9 6.1 6 5.5 b3 Ngoài Trong 10.12 10.4 9.42 10.2 10 10.2 10.46 10.3 10.36 10.3 10 10.4 10.18 10.6 9.7 10 9.62 9.3 10 9.4 9.6 9.6 9.64 9.62 10 9.5 10 10 10.2 9.58 TB L3 a3 10.06 10.01 9.36 10.1 9.7 9.9 10.03 9.97 9.99 10.15 9.75 10.2 10.09 10.4 9.64 10.08 9.1 9.22 10.18 10.12 9.84 10.34 10.14 10.6 10.38 9.76 10.38 10 9.56 9.68 5.58 5.96 6.22 5.6 5.16 5.68 5.74 5.78 5.62 5.42 5.5 5.7 5.66 5.6 5.14 Ngoài Trong 9.9 10.26 9.36 10.04 9.84 10.08 10.1 10.04 10.18 10 9.88 10.2 10 10.3 9.48 9.6 9.46 9.1 9.78 9.14 9.24 9.32 9.26 9.32 9.72 9.24 9.88 9.86 9.94 9.26 TB 9.75 9.86 9.23 9.91 9.49 9.66 9.71 9.65 9.75 9.86 9.56 10.04 9.93 10.12 9.37 Độ co Độ co rút rút dọc xuyên thớ tâm 2.14 5.42 1.30 5.10 2.95 5.76 2.30 6.67 1.36 6.18 1.6 6.89 1.52 5.90 2.12 6.77 1.85 6.33 2.08 6.55 2.4 6.78 2.08 6.56 1.96 5.67 2.45 6.67 1.22 6.55 1.96 6.25 Độ co rút tiếp tiếp 3.08 1.50 1.39 1.88 2.16 2.42 3.19 3.21 2.40 2.86 1.95 1.57 1.59 2.69 2.80 2.31 Phụ biểu 15 Bảng tính độ co rút khô kiệt thân Trúc sào tuổi Kí hiệu mẫu T5-1 T5-2 T5-3 T5-4 T5-5 T5-6 T5-7 T5-8 T5-9 T5-10 T5-11 T5-12 T5-13 T5-14 T5-15 TB b1 L1 a1 10 10.6 10.12 10.6 10.6 11 10.2 11 10.86 10.2 10.5 11 10.86 10.4 10.48 4.4 4.6 4.5 4.6 4.54 4.46 4.56 4.62 4.4 4.6 4.44 4.56 4.7 4.44 b3 Ngoài Trong 9.96 10.2 10.4 10.4 10.42 10.7 10.3 10.86 10.4 10 10.36 10.8 10.72 10.3 10.34 9.7 9.4 10 10 10.3 10.54 9.6 10.52 10.22 9.72 10 10.62 10.5 9.98 10 TB L3 a3 9.83 9.8 10.2 10.2 10.36 10.62 9.95 10.69 10.31 9.86 10.18 10.71 10.61 10.14 10.17 9.74 10.4 9.82 10.46 10.36 10.9 10.02 10.8 10.7 9.92 10.2 10.58 10.62 10.08 10.14 4.08 4.28 4.22 4.3 4.22 4.16 4.24 4.3 4.06 4.34 4.16 4.26 4.44 4.64 4.16 Ngoài Trong 9.78 10.06 10.2 10.18 10 10.36 10.02 10.56 10.14 9.9 10.16 10.48 10.4 10.14 10.12 9.5 9.14 9.72 9.7 9.9 10.24 9.2 10.38 10 9.42 9.64 10.3 10.1 9.46 9.64 TB 9.64 9.6 9.96 9.94 9.95 10.3 9.61 10.47 10.07 9.66 9.9 10.39 10.25 9.8 9.88 Độ co rút dọc thớ 2.6 1.89 2.96 1.32 2.26 0.909 1.76 1.82 1.47 2.75 2.86 3.82 2.21 3.08 3.24 2.33 Độ co rút xuyên tâm Độ co rút tiếp tiếp 7.27 6.96 6.22 6.52 7.05 6.73 7.02 6.93 7.73 5.65 6.31 6.58 5.53 7.2 6.31 6.67 1.93 2.04 2.35 2.55 3.96 3.01 3.42 2.06 2.33 2.03 2.75 2.99 3.39 3.35 2.85 2.73 Phụ biểu 16 Bảng tính độ co rút khơ kiệt Trúc sào tuổi Kí hiệu mẫu N5-1 N5-2 N5-3 N5-4 N5-5 N5-6 N5-7 N5-8 N5-9 N5-10 N5-11 N5-12 N5-13 N5-14 N5-15 TB b1 L1 a1 10.24 10.18 9.7 10.26 9.9 10.5 10 10 9.94 9.7 10.24 10.14 10.4 10.2 10.4 3.54 3.4 3.5 3.58 3.36 3.34 3.68 3.4 4.6 3.3 3.3 3.6 3.48 3.5 3.8 b3 Ngoài Trong 10.18 10.02 9.66 10 9.84 10.26 9.88 9.94 9.86 9.64 10.12 9.98 10.36 10.1 10.28 10.1 9.92 9.58 9.92 9.74 10.1 9.8 9.86 9.7 9.6 10 9.76 10.24 10.04 10.2 TB L3 a3 10.14 9.97 9.62 9.96 9.79 10.18 9.84 9.9 9.78 9.62 10.06 9.87 10.3 10.07 10.24 10 9.78 9.5 9.9 9.62 10.1 9.74 9.84 9.64 9.42 10 9.82 10.1 10 10.14 3.3 3.2 3.3 3.32 3.14 3.12 3.4 3.2 4.28 3.08 3.1 3.3 3.2 3.2 3.54 Ngoài Trong 9.9 9.76 9.44 9.7 9.46 10 9.64 9.68 9.62 9.44 9.92 9.64 10.02 9.92 10.08 9.82 9.6 9.18 9.62 9.28 9.9 9.5 9.34 9.4 9.3 9.76 9.4 10 9.74 10 TB 9.86 9.68 9.31 9.66 9.37 9.95 9.57 9.51 9.51 9.37 9.84 9.52 10.01 9.83 10.04 Độ co Độ co rút rút dọc xuyên thớ tâm 2.34 6.78 3.93 5.88 2.06 5.71 3.51 7.26 2.83 6.55 3.81 6.59 2.6 7.61 1.6 5.88 3.02 6.96 2.89 6.67 2.34 6.06 3.16 8.33 2.88 8.05 1.96 8.57 2.5 6.84 2.76 6.92 Độ co rút tiếp tiếp 2.76 2.91 3.22 3.01 4.29 2.26 2.74 3.94 2.76 2.60 2.19 3.55 2.82 2.38 1.95 2.89 Phụ biểu 17 Chiều dài sợi gốc cấy Trúc sào tuổi STT Chiều dài sợi Ngoài Giữa Trong STT Chiều dài sợi Ngoài Giữa Trong 2.14 1.6 1.87 26 1.32 1.3 1.73 2.09 1.67 1.91 27 1.45 1.53 1.66 1.91 1.53 1.64 28 1.7 1.58 1.55 1.42 1.61 1.5 29 1.6 1.78 1.64 1.89 1.65 1.42 30 1.48 1.39 1.74 1.78 1.65 1.44 31 1.81 1.46 1.72 1.76 1.62 1.85 32 1.75 1.88 1.87 1.84 1.84 1.63 33 1.83 1.86 1.45 1.37 1.28 1.58 34 1.56 1.36 1.34 10 1.08 1.35 1.87 35 1.56 1.5 1.64 11 2.01 1.3 1.67 36 1.42 1.8 1.64 12 1.78 1.36 1.43 37 1.77 1.68 1.66 13 1.9 1.51 1.41 38 1.87 1.41 1.87 14 1.58 1.88 1.39 39 1.51 1.56 1.86 15 1.73 1.56 1.52 40 1.69 1.93 1.6 16 1.55 1.48 1.94 41 1.28 1.92 1.43 17 1.5 1.39 1.76 42 1.57 1.47 1.3 18 1.47 1.91 1.45 43 1.72 1.31 1.45 19 2.24 1.49 1.3 44 1.4 1.56 1.49 20 1.61 1.69 1.67 45 1.81 1.47 1.37 21 1.4 1.43 1.47 46 1.71 1.56 1.36 22 1.97 1.84 1.44 47 1.67 1.82 1.3 23 1.65 1.3 1.59 48 1.91 1.44 1.64 24 1.44 1.4 1.76 49 1.91 1.95 1.59 25 1.66 1.86 1.6 50 1.54 1.53 1.84 1.67 1.59 1.60 TB Phụ biểu 17 Chiều dài sợi thân cấy Trúc sào tuổi STT Chiều dài sợi Ngoài Giữa Trong STT Chiều dài sợi Ngoài Giữa Trong 1.44 1.46 1.48 26 1.76 1.49 1.43 1.64 1.57 1.59 27 1.98 1.75 1.76 1.5 1.67 1.33 28 2.04 1.81 1.42 1.98 1.56 1.67 29 1.98 1.47 1.41 1.54 1.52 1.44 30 1.98 1.71 1.46 2.03 1.73 1.45 31 2.01 1.65 1.34 1.89 1.66 1.71 32 1.6 1.68 1.41 1.4 1.76 1.47 33 1.87 1.4 1.33 1.61 1.96 1.83 34 1.82 1.67 1.45 10 1.54 1.57 1.47 35 1.76 1.61 1.37 11 1.76 1.83 1.45 36 1.69 1.48 1.58 12 1.66 1.46 1.21 37 1.76 1.67 1.4 13 1.67 1.88 1.3 38 1.9 1.43 1.37 14 1.85 1.64 1.28 39 1.76 1.69 1.55 15 1.79 1.65 1.41 40 1.57 1.61 1.39 16 1.55 1.41 1.55 41 1.77 1.89 1.47 17 1.43 1.67 1.36 42 1.6 1.4 1.69 18 1.65 1.93 1.56 43 1.64 1.41 1.53 19 1.52 1.89 1.33 44 1.86 1.54 1.34 20 1.43 1.64 1.73 45 1.92 1.55 1.54 21 1.96 1.76 1.36 46 1.79 1.6 1.72 22 1.68 1.56 1.59 47 1.56 1.86 1.48 23 1.7 1.66 1.83 48 1.66 1.63 1.44 24 1.9 1.58 1.33 49 2.03 1.51 1.35 25 1.97 1.86 1.53 50 1.75 1.54 1.44 1.74 1.64 1.48 TB Phụ biểu 17 Chiều dài sợi cấy Trúc sào tuổi STT Chiều dài sợi Ngoài Giữa Trong STT Chiều dài sợi Ngoài Giữa Trong 1.4 1.69 1.35 26 1.88 1.33 1.62 1.69 1.34 1.58 27 1.45 1.37 1.52 1.72 1.38 1.29 28 1.72 1.46 1.21 1.54 1.49 1.28 29 1.65 1.41 1.4 1.51 1.24 1.2 30 1.49 1.65 1.55 1.68 1.23 1.26 31 1.62 1.43 1.39 2.03 1.23 1.34 32 1.44 1.37 1.24 1.4 1.49 1.32 33 1.73 1.29 1.3 1.52 1.41 1.44 34 2.02 1.29 1.26 10 1.52 1.8 1.62 35 2.04 1.3 1.39 11 1.92 1.41 1.41 36 2.6 1.5 1.4 12 1.77 1.18 1.51 37 1.87 1.33 1.26 13 2.05 1.63 1.42 38 1.81 1.4 1.44 14 2.11 1.4 1.28 39 1.59 1.39 1.38 15 1.97 1.4 1.57 40 1.59 1.69 1.39 16 1.96 1.4 1.48 41 1.55 1.57 1.54 17 1.69 1.31 1.26 42 1.4 1.41 1.22 18 1.56 1.41 1.39 43 1.45 1.49 1.58 19 1.51 1.55 1.44 44 1.83 1.36 1.23 20 1.42 1.34 1.37 45 1.57 1.56 1.46 21 1.45 1.49 1.62 46 1.83 1.46 1.28 22 1.42 1.25 47 1.54 1.38 1.48 23 1.64 1.36 1.31 48 1.48 1.42 1.62 24 1.95 1.43 1.53 49 1.48 1.33 1.53 25 1.6 1.38 1.5 50 1.78 1.43 1.66 1.70 1.39 1.41 TB Phụ biểu 18 Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến kích thước bó mạch theo chiều xuyên tâm ANOVA KICH_THUOC_BO_MACH_XUYEN_TAM Sum of df Mean Squares Square Between 009 005 Groups Within 202 78 003 Groups Total 211 80 F 1.802 Sig .172 Phụ biểu 19 Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến kích thước bó mạch theo chiều tiếp tuyến ANOVA KICH_THUOC_BO_MACH_TIEP_TUYEN Sum of df Mean Squares Square Between 031 016 Groups Within 878 78 011 Groups Total 910 80 F 1.391 Sig .255 Phụ biểu 20 Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ ẩm tuyệt đối ANOVA DO_AM_TUYET_DOI Sum of Squares Between 5850.304 Groups Within 6880.850 Groups Total 12731.154 df Mean Square 42 44 F 2925.152 17.855 163.830 Sig .000 Phụ biểu 21 Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ ẩm tương đối ANOVA DO_AM_TUONG_DOI Sum of Squares Between 22913.403 Groups Within 1849.348 Groups Total 24762.751 df Mean Square 11456.702 42 F 260.19 Sig .000 44.032 44 Phụ biểu 22 Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ co rút khô chiều dọc thớ ANOVA DO_CO_RUT_KHO_DOC_THO Sum of df Mean Squares Square Between 1.189 595 Groups Within 11.269 42 268 Groups Total 12.459 44 F 2.217 Sig .122 Phụ biểu 23 Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ co rút khô chiều xuyên tâm ANOVA DO_CO_RUT_KHO_XUYEN_TAM Sum of df Mean Squares Square Between 5.712 2.856 Groups Within 25.658 42 611 Groups Total 31.371 44 F 4.675 Sig .015 Phụ biểu 24 Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ co rút khô chiều tiếp tuyến ANOVA DO_CO_RUT_KHO_TIEP_TUYEN Sum of df Mean Squares Square Between 343 171 Groups Within 6.846 42 163 Groups Total 7.189 44 F 1.051 Sig .359 Phụ biểu 25 Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ co rút khô kiệt chiều dọc thớ ANOVA CO_RUT_KHO_KIET_DOC_THO Sum of df Mean Squares Square Between 4.889 2.444 Groups Within 18.628 42 444 Groups Total 23.517 44 F 5.511 Sig .007 Phụ biểu 26 Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ co rút khô kiệt chiều xuyên tâm ANOVA CO_RUT_KHO_KIET_XUYEN_TAM Sum of df Mean Squares Square Between 3.362 1.681 Groups Within 20.612 42 491 Groups Total 23.974 44 F 3.425 Sig .042 Phụ biểu 27 Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ co rút khô kiệt chiều xuyên tâm ANOVA CO_RUT_KHO_KIET_TIEP_TUYEN Sum of df Mean Squares Square Between 2.691 1.345 Groups Within 16.949 42 404 Groups Total 19.639 44 F 3.334 Sig .045 Phụ biểu 27 Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến khối lượng riêng ANOVA KHOI_LUONG_RIENG_CO_BAN Sum of df Mean Squares Square Between 020 010 Groups Within 213 42 005 Groups Total 233 44 F 1.958 Sig .154 Phụ biểu 28 Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến khối lượng riêng khô ANOVA KHOI_LUONG_RIENG_KHO Sum of df Mean Squares Square Between 048 024 Groups Within 174 42 004 Groups Total 223 44 F 5.832 Sig .006 Phụ biểu 29 Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến chiều dài sợi ANOVA SOI_NGOAI Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 125 062 7.238 147 049 7.363 149 F 1.266 Sig .285 Phụ biểu 30 Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến chiều dài sợi ANOVA SOI_GIUA Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 1.290 3.789 147 5.079 149 F 645 25.033 Sig .000 026 Phụ biểu 31 Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến chiều dài sợi ANOVA SOI_TRONG Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 917 3.465 147 4.383 149 F 459 19.455 024 Sig .000 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO KHÓA LUẬN  Lấy mẫu  Cắt mẫu  Đo mẫu, kí hiệu mẫu  Thí nghiệm tách, đo sợi  Cân mẫu ... mạch Trúc sào tuổi - Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến kích thước bó mạch Trúc sào tuổi - Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến đợ ẩm Trúc sào tuổi - Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến đợ co rút Trúc sào. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LÒ THỊ HIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ TRÊN CÂY ĐẾN CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CÂY TRÚC SÀO TUỔI (Phyllostachys eduli) TẠI HUYỆN... mạch trúc sào tuổi 32 4.3 Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến đợ ẩm Trúc sào tuổi 34 4.4 Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến độ co rút Trúc sào tuổi 35 4 .5 Nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lí của cây trúc sào tuổi 5 tại trường đại học nông lâm thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lí của cây trúc sào tuổi 5 tại trường đại học nông lâm thái nguyên