Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian thụ phấn đến tỷ lệ đậu quả và thời gian thu hoạch đến chất lượng hạt giống dưa chuột gl1 2 tại thái nguyên

98 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:32

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -oOo DƢƠNG THỊ THÚY Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA THỜI GIAN THỤ PHẤN ĐẾN TỶ LỆ ĐẬU QUẢ VÀ THỜI GIAN THU HOẠCH ĐẾN CHẤT LƢỢNG HẠT GIỐNG DƢA CHUỘT GL1-2 TẠI THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun nghành : Trồng trọt Khoa : Nơng học Khóa học : 2013 - 2017 THÁI NGUYÊN, 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -oOo DƢƠNG THỊ THÚY Tên đề tài: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA THỜI GIAN THỤ PHẤN ĐẾN TỶ LỆ ĐẬU QUẢ VÀ THỜI GIAN THU HOẠCH ĐẾN CHẤT LƢỢNG HẠT GIỐNG DƢA CHUỘT GL1-2 TẠI THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên nghành : Trồng trọt Lớp : K45 – TT - N02 Khoa : Nơng học Khóa học : 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn : ThS Lƣơng Thị Kim Oanh THÁI NGUYÊN, 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập suốt năm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với giảng dạy tận tình thầy trường, thân tiếp thu nhiều kiến thức quý báu nhằm phục vụ cho công tác nông nghiệp tương lai Nhằm đánh dấu bước chuyển biến q trình học tập sau khóa học trường, đồng thời nhằm củng cố hoàn thiện kiến thức, cho phép trường Đại học Nông Lâm, khoa Nông Học thầy cô giáo, tiến hành thực nghiên cứu đề tài tốt nghiệp: “Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến tỷ lệ đậu thời gian thu hoạch đến chất lượng hạt giống dưa chuột GL1-2 Thái Nguyên” Với kiến thức kinh nghiệm thực tế hạn chế, lần đầu thực nghiên cứu độc lập nên không tránh khỏi thiếu xót, kính mong thầy bạn đọc thơng cảm góp ý kiến bảo thêm cho Nhân dịp này, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa Nông học, gia đình bạn bè, người tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập thực khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, cho gửi cảm ơn sâu sắc tới ThS Lương Thị Kim Oanh trực tiếp hướng dẫn bảo cho tơi tồn q trình thực đề tài tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 30 tháng5năm2017 Sinh viên Dƣơng Thị Thúy ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Diễn giải nội dung viết tắt BVTV Bảo vệ thực vật Cs Cộng CV Coeffcienct of varianci (Hệ số biến động) ĐBSCL Đồng sông cửu long FAO Tổ chức Nông nghiệp Lương thực giới Ha Hecta LSD Sai khác nhỏ có ý nghĩa P Xác suất STT Số thứ tự VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình sản xuất dưa chuột giới qua năm Bảng 2.2: Tình hình sản xuất dưa chuột số khu vựctrong năm 2014 Bảng 4.1: Ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến tỷ lệ đậu 37 Bảng 4.3: Ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến số hạt/quả 40 Bảng 4.4: Ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến khối lượng 1000 hạt 42 Bảng 4.5: Ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến tỷ lệ nảy mầm 44 Bảng 4.6: Ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến khối lượng khô giống 46 Bảng 4.7: Ảnh hưởng thời gian thu hoạch giống đến số hạt/quả 49 Bảng 4.8: Thời gian thu hoạch giống ảnh hưởng đến tỷ lệ hạt 50 Bảng 4.9: Thời gian thu hoạch giống ảnh hưởng đến khối lượng 1000 hạt 53 Bảng 4.10: Thời gian thu hoạch giống ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm 55 Bảng 4.11: Ảnh hưởng thời gian thu hoạch giống đến khối lượng khô giống 57 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Biểu đồ ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến tỷ lệ đậu 37 Hình 4.2: Biểu đồ ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến tỷ lệ hạt 39 Hình 4.3 Biểu đồ ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến số hạt/quả 41 Hình 4.4: Biểu đồ ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến khối lượng 1000 hạt 42 Hình 4.5: Biểu đồ ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến tỷ lệ nảy mầm 44 Hình 4.6: Biểu đồ ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến khối lượng khô giống 46 Hình 4.7: Biểu đồ ảnh hưởng thời gian thu hoạch giống đến số hạt/quả 49 Hình 4.8: Biểu đồ ảnh hưởng thời gian thu hoạch giống đến tỷ lệ hạt 51 Hình 4.9: Biểu đồ ảnh hưởng thời gian thu hoạch giống đến khối lượng 1000 hạt 53 Hình 4.10: Biểu đồ ảnh hưởng thời gian thu hoạch giống đến tỷ lệ nảy mầm 56 Hình 4.11: Biểu đồ ảnh hưởng tuổi giống đến khối lượng khô giống 58 v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv MỤC LỤC v PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Tình hình sản xuât dưa chuột giới 2.2.2 Tình hình sản xuất dưa chuột Việt Nam 10 2.2.3 Tình hình sản xuất dưa chuột Thái Nguyên 12 2.3 Tình hình nghiên cứu dưa chuột giới nước 13 2.3.1 Tình hình nghiên cứu dưa chuột giới 13 2.3.2 Tình hình nghiên cứu dưa chuột Việt Nam 16 2.3.3 Các nghiên cứu có liên quan đến đề tài 20 2.3.4 Lý thực đề tài 29 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 31 vi 3.2 Nội dung nghiên cứu 31 3.3 Phương pháp nghiên cứu 31 3.3.1 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến tỷ lệ đậu chất lượng giống dưa chuột GL1-2 31 3.3.2 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng thời gian thu hoạch đến chất lượng giống dưa chuột GL1-2 quy trình sản xuất hạt lai F1 32 3.3.3 Chỉ tiêu theo dõi phương pháp theo dõi 32 3.3.4 Phương pháp lấy mẫu 33 3.3.5 Cách xử lý giống 34 3.3.6 Xử lý số liệu 34 3.4 Quy trình sản xuất 34 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến tỷ lệ đậu chất lượng giống dưa chuột GL1-2 36 4.1.1 Ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến tỷ lệ đậu 36 4.1.2 Ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến tỷ lệ hạt 38 4.1.3 Ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến số hạt/quả 40 4.1.4 Ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến khối lượng 1000 hạt 41 4.1.5 Ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến tỷ lệ nảy mầm 43 4.1.6 Ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến khối lượng khô giống 45 4.2 Ảnh hưởng thời gian thu hoạch giống dưa chuột GL1-2 đến chất lượng hạt giống quy trình sản xuất hạt lai F1 47 4.2.1.Ảnh hưởng thời gian thu hoạch giống dưa chuột GL1-2 đến số hạt/quả 48 4.2.2 Thời gian thu hoạch giống ảnh hưởng đến tỷ lệ hạt 50 4.2.3 Thời gian thu hoạch giống ảnh hưởng đến khối lượng 1000 hạt 52 vii 4.2.4 Thời gian thu hoạch giống ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm 54 4.2.5 Ảnh hưởng thời gian thu hoạch giống đến khối lượng khô giống 57 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Đề nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề Rau trồng sử dụng làm thực phẩm với lương thực bữa ăn người Rau nguồn thực phẩm thiếu phần thức ăn chúng khơng cung cấp chất dinh dưỡng, chất khoáng, vitamin cần thiết cho thể người, mà cịn có tác dụng phịng chống bệnh Do đó, nhu cầu rau lớn sản xuất rau đóng vai trị quan trọng sản xuất nông nghiệp Dưa chuột Cucumis Sativus L (miền nam gọi dưa leo) trồng phổ biến họ bầu bí, họ bầu bí Dưa chuột loại trồng nhiều cả, loại rau ăn thương mại quan trọng, trồng lâu đời giới trở thành thực phẩm nhiều nước Những nước dẫn đầu diện tích gieo trồng suất là: Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Mỹ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Ai Cập Tây Ban Nha Ở nước ta Dưa chuột trồng từ lâu đời, không để giải vấn đề thực phẩm bữa ăn hàng ngày mà cịn mang tính thương mại quan trọng, dưa chuột thức ăn thơng dụng cịn vị thuốc có giá trị Thành phần dinh dưỡng gồm Protein (đạm) 0,8g glucid (đường) 3,0g xenlulo (xơ) 0,7g lượng 15 kcalo Canxi 23mg Phospho 27mg Sắt 1mg Natri 13mg Kali 169mg Caroten 90 mcg Vitamin B1 0,03mg Vitamin C 5,0mg Trong thành phần dưa chuột chứa liều lượng cacbon cao khoảng 74 – 75%, ngồi cịn cung cấp lượng đường (chủ yếu đường đơn) Nhờ khả hòa tan, chúng làm tăng khả hấp thụ lưu thơng máu, tăng tính hoạt động q trình oxi hóa lượng mơ tế bào Bên cạnh thành phần dinh dưỡng dưa chuột cịn có nhiều axit amin 5%LSD 8DF 3.75594 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TLNM1 21/ 5/17 11:50 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TLNM1 GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 3.7187 2.5755 15 92.400 C OF V |CT % |NL | | | | | | | | | 2.8 0.0240 0.7712 Ảnh hưởng tuổi giống đến khối lượng khô giống BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLKKO1 FILE KLKHO1 21/ 5/17 10:58 :PAGE VARIATE V003 KLKKO1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 166667 416667E-01 4.31 0.038 NL 693333E-01 346667E-01 3.59 0.077 * RESIDUAL 773333E-01 966666E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 313333 223810E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KLKHO1 21/ 5/17 10:58 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS KLKKO1 0.966667 1.06667 3 1.20000 1.26667 1.16667 SE(N= 3) 0.567646E-01 5%LSD 8DF 0.185104 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS KLKKO1 1.04000 1.16000 1.20000 SE(N= 5) 0.439697E-01 5%LSD 8DF 0.143381 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KLKHO1 21/ 5/17 10:58 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLKKO1 GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 15 1.1333 0.14960 C OF V |CT % 0.98319E-01 |NL | | | | | | | | | 8.7 0.0380 0.0767 Ảnh hưởng thời gian thụ phấn ngày đến tỷ lệ đậu BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLÐQ2 FILE TLDQ2 21/ 5/17 11: :PAGE VARIATE V003 TLÐQ2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 1092.71 273.177 14.05 0.001 NL 109.200 54.6000 2.81 0.118 * RESIDUAL 155.600 19.4500 * TOTAL (CORRECTED) 14 1357.51 96.9648 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TLDQ2 21/ 5/17 11: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS TLÐQ2 65.3800 60.9800 3 59.3800 47.6200 42.8600 SE(N= 3) 2.54624 5%LSD 8DF 8.30303 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS TLÐQ2 51.8440 58.4440 55.4440 SE(N= 5) 1.97231 5%LSD 8DF 6.43150 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TLDQ2 21/ 5/17 11: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TLÐQ2 GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 9.8471 4.4102 15 55.244 C OF V |CT % |NL | | | | | | | | | 8.0 0.0013 0.1184 Ảnh hưởng thời gian thụ phấn ngày đến tỷ lệ hạt BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLHC2 FILE TLHC2 21/ 5/17 11:49 :PAGE VARIATE V003 TLHC2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 420.654 105.164 11.62 0.002 NL 2.10000 1.05000 0.12 0.891 * RESIDUAL 72.4000 9.05000 * TOTAL (CORRECTED) 14 495.154 35.3681 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TLHC2 21/ 5/17 11:49 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS TLHC2 73.5400 65.4300 3 57.3200 67.5000 68.5600 SE(N= 3) 1.73686 5%LSD 8DF 5.66371 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS TLHC2 66.9700 66.3700 66.0700 SE(N= 5) 1.34536 5%LSD 8DF 4.38709 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TLHC2 21/ 5/17 11:49 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TLHC2 GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 5.9471 3.0083 15 66.470 C OF V |CT % |NL | | | | | | | | | 4.5 0.0024 0.8915 Ảnh hưởng thời gian thụ phấn ngày đến số hạt/quả BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOHAT2 FILE SOHAT2 21/ 5/17 11: :PAGE VARIATE V003 SOHAT2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 3238.50 809.625 19.60 0.000 NL 33.6000 16.8000 0.41 0.682 * RESIDUAL 330.400 41.3000 * TOTAL (CORRECTED) 14 3602.50 257.321 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SOHAT2 21/ 5/17 11: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS SOHAT2 141.060 132.460 3 111.660 99.8000 124.660 SE(N= 3) 3.71035 5%LSD 8DF 12.0991 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS SOHAT2 121.528 123.928 120.328 SE(N= 5) 2.87402 5%LSD 8DF 9.37189 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SOHAT2 21/ 5/17 11: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SOHAT2 GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 16.041 6.4265 15 121.93 C OF V |CT % |NL | | | | | | | | | 5.3 0.0005 0.6824 Ảnh hưởng thời gian thụ phấn ngày đến khối lượng nghìn hạt BALANCED ANOVA FOR VARIATE M10002 FILE M10002 21/ 5/17 11: :PAGE VARIATE V003 M10002 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 45.3196 11.3299 11.11 0.003 NL 22.9358 11.4679 11.25 0.005 * RESIDUAL 8.15777 1.01972 * TOTAL (CORRECTED) 14 76.4131 5.45808 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE M10002 21/ 5/17 11: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS M10002 25.5133 22.8433 3 23.1133 20.1833 21.8833 SE(N= 3) 5%LSD 8DF 0.583015 1.90115 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS M10002 24.1820 22.7840 21.1560 SE(N= 5) 0.451602 5%LSD 8DF 1.47263 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE M10002 21/ 5/17 11: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE M10002 GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 2.3363 1.0098 15 22.707 C OF V |CT % |NL | | | | | | | | | 4.4 0.0027 0.0050 Ảnh hưởng thời gian thụ phấn ngày đến tỷ lệ nảy mầm BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLNM2 FILE TLNM2 21/ 5/17 11:51 :PAGE VARIATE V003 TLNM2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 227.067 56.7667 6.37 0.014 NL 23.3333 11.6667 1.31 0.323 * RESIDUAL 71.3333 8.91667 * TOTAL (CORRECTED) 14 321.733 22.9810 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TLNM2 21/ 5/17 11:51 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS TLNM2 98.6667 97.6667 3 91.0000 90.6667 89.3333 SE(N= 3) 1.72401 5%LSD 8DF 5.62183 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS TLNM2 94.8000 93.8000 91.8000 SE(N= 5) 1.33541 5%LSD 8DF 4.35465 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TLNM2 21/ 5/17 11:51 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) NO OBS TLNM2 15 93.467 DEVIATION BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 4.7938 2.9861 C OF V |CT % |NL | | | | | | | | | 3.2 0.0137 0.3230 10.Ảnh hưởng thời gian thụ phấn ngày đếnkhối lượng khô giống BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLKHO2 FILE KLKHO2 21/ 5/17 11: :PAGE VARIATE V003 KLKHO2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 733333E-01 183333E-01 6.47 0.013 NL 640000E-01 320000E-01 11.29 0.005 * RESIDUAL 226667E-01 283333E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 160000 114286E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KLKHO2 21/ 5/17 11: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS KLKHO2 1.23333 1.06667 3 1.06667 1.03333 1.10000 SE(N= 3) 0.307318E-01 5%LSD 8DF 0.100213 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS KLKHO2 1.02000 1.10000 1.18000 SE(N= 5) 0.238048E-01 5%LSD 8DF 0.776249E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KLKHO2 21/ 5/17 11: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLKHO2 GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 15) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 15 1.1000 0.10690 C OF V |CT % 0.53229E-01 |NL | | | | | | | | | 4.8 0.0131 0.0049 ... hạt lai F1 47 4 .2. 1 .Ảnh hưởng thời gian thu hoạch giống dưa chuột GL1- 2 đến số hạt /quả 48 4 .2. 2 Thời gian thu hoạch giống ảnh hưởng đến tỷ lệ hạt 50 4 .2. 3 Thời gian thu hoạch. .. QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến tỷ lệ đậu chất lượng giống dưa chuột GL1- 2 36 4.1.1 Ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến tỷ lệ đậu 36 4.1 .2 Ảnh. .. gian thụ phấn đến tỷ lệ nảy mầm 43 4.1.6 Ảnh hưởng thời gian thụ phấn đến khối lượng khô giống 45 4 .2 Ảnh hưởng thời gian thu hoạch giống dưa chuột GL1- 2 đến chất lượng hạt giống
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian thụ phấn đến tỷ lệ đậu quả và thời gian thu hoạch đến chất lượng hạt giống dưa chuột gl1 2 tại thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian thụ phấn đến tỷ lệ đậu quả và thời gian thu hoạch đến chất lượng hạt giống dưa chuột gl1 2 tại thái nguyên