Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng và phát triển của cây trà hoa vàng camellia chrysantha

80 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:32

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  ĐÀO THỊ NGA Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRÀ HOA VÀNG LÁ DÀY (Camellia crassiphylla ) TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học trồng Khoa : Nơng học Khóa học : 2014-2018 Thái Ngun - năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  ĐÀO THỊ NGA Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRÀ HOA VÀNG LÁ DÀY (Camellia crassiphylla ) TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học trồng Khoa : Nơng học Khóa học : 2014-2018 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Vũ Thị Nguyên Thái Nguyên - năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn quan trọng tất sinh viên nói chung sinh viên trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun nói riêng Đây khoảng thời gian cần thiết để sinh viên củng cố hệ thống hóa kiến thức học vào thực tế Đồng thời giúp sinh viên có điều kiện làm quen với công việc sản xuất, học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chun mơn, nắm phương pháp tổ chức tiến hành nghiên cứu khoa học Từ tạo cho tác phong nhanh nhẹn, tính sáng tạo say mê công việc, trở thành người cán khoa học thực thụ góp phần vào phát triển nông nghiệp nước nhà Xuất phát từ quan điểm trên, trí ban chủ nhiệm khoa Nông học, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, tiến hành đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân hữu vi sinh đến sinh trưởng phát triển Trà hoa vàng (Camellia Chrysantha)” Để hoàn thành đề tài tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám Hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa nơng học tồn thể thầy giáo khoa, đặc biệt bảo tận tình giảng viên hướng dẫn Th.S Vũ Thị Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ vượt qua bỡ ngỡ, khó khăn suốt thời gian thực tập để hồn thành nhiệm vụ Nhân dịp tơi xin cảm ơn chân thành, sâu sắc tới giúp đỡ to lớn q thầy cơ, gia đình bạn bè quyền địa phương nơi tơi nghiên cứu Do điều kiện thời gian trình độ nhiều hạn chế nên chuyên đề tơi khơng tránh khỏi thiếu sót Vậy tơi kính mong thầy giáo bạn đóng góp ý kiến để chun đề tơi hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Đào Thị Nga ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii MỤC LỤC ii PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Ý Nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.2 Nguồn gốc phân bố 2.2.1 Nguồn gốc 2.2.2 Phân bố 2.2.2.1 Trên giới 2.2.2.2 Việt Nam 2.3 Phân loại đặc điểm thực vật học 2.3.1 Phân loại 2.3.2 Đặc điểm thực vật học 2.4 Một số giống Trà hoa vàng tìm thấy Việt Nam 10 2.5 Giá trị sử dụng 13 2.5.1 Sử dụng làm dược liệu 13 iii 2.5.2 Dùng làm cảnh 15 2.6 Các nghiên cứu phân hữu cho chè 17 2.6.1 Kết nghiên cứu phân bón hữu giới cho chè 17 2.6.2 Kết nghiên cứu phân bón phân hữu vi sinh nước 20 PHẦN 3: ĐỐI TƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 23 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 23 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 23 3.2 Ðịa điểm thời gian nghiên cứu 24 3.3 Nội dung nghiên cứu 24 3.4 Phương pháp nghiên cứu 24 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 24 3.4.2 Phương pháp bón 25 3.5 Các tiêu nghiên cứu phương pháp theo dõi 25 3.5.1 Các tiêu theo dõi sinh trưởng 25 3.5.2 Các tiêu suất yếu tố cấu thành suất 26 3.6 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 28 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Ảnh hưởng loại phân hữu vi sinh đến sinh trưởng Trà hoa vàng 29 4.1.1 Ảnh hưởng việc sử dụng phân hữu vi sinh đến chiều cao Trà hoa vàng 29 4.1.2 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến chiều dài độ rộng 30 4.1.3 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến số 31 4.1.4 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến chiều cao phân cành cấp 33 4.1.5 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến số cấp cành 34 4.1.6 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến đường kính gốc 35 4.1.7 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến đường kính cấp cành 37 iv 4.2 Các kết yếu tố cấu thành suất Trà hoa vàng 38 4.2.1 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến đường kính nụ đường kính hoa 38 4.2.2 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến số nụ suất hoa 39 4.3 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến tình hình sâu bệnh Trà hoa vàng 41 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Ðề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến chiều cao 29 Bảng 4.2: Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến chiều dài độ rộng 31 Bảng 4.3: Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến số 32 Bảng 4.4: Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến chiều cao phân cành cấp 33 Bảng 4.5: Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến số cấp cành 34 Bảng 4.6: Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến đường kính gốc 36 Bảng 4.7: Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến đường kính cấp cành 37 Bảng 4.8: Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đường kính nụ, đường kính hoa 38 Bảng 4.9: Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến số nụ (hoa) suất hoa 40 Bảng 4.10: Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến tần suất bắt gặp sâu bệnh Trà hoa vàng 42 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Trà hoa vàng dày 10 Hình 2.2: Hoa trà dày 10 Hình 2.3: Cây Trà hoa vàng Hakodae Ninh 11 Hình 2.4: Hoa Trà hoa vàng Hakodae Ninh 11 Hình 2.5: Trà vàng phan 11 Hình 2.6: Hoa trà vàng phan 11 Hình 2.7: Trà hoa vàng tamdaonensis 12 Hình 2.8: hoa Trà hoa vàng tamdaonensis 12 Hình 2.9: Cây Trà hoa vàng petelotii 13 Hình 2.10: Trà túi lọc sản phẩm từ Trà hoa vàng 15 Hình 2.11: Trà long sản phẩm từ Trà hoa vàng 15 Hình 2.12: Thuốc điều chế từ Trà hoa vàng 15 Hình 4.1: Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến chiều cao 30 Hình 4.2: Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến chiều dài độ rộng 31 Hình 4.3: Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến số 32 Hình 4.4: Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến chiều cao phân cành cấp 34 Hình 4.5: Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến số cấp cành 35 Hình 4.6: Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến đường kính gốc 36 Hình 4.7: Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến đường kính cấp cành 38 Hình 4.8: : Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến đường kính nụ đường kính hoa 39 Hình 4.9: Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến số nụ(hoa) suất hoa 41 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BNN & PTNT: Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn CT: Công thức ctv: Cộng tác viên cs: Cộng đ/c: Đối chứng EM: Công nghệ vi sinh vật hữu hiệu HCVS: Hữu vi sinh NL: Nhắc lại QL: Quế lâm TB: Trung bình SG: Sơng gianh VQG: Vườn quốc gia VSV: Vi sinh vật PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trà hoa vàng loài thuộc chi trà (Camelia), họ chè (Theaceae) có hoa màu vàng, nguồn gốc khu vực miền đông miền nam châu Á, từ dãy Himalaya phía đơng tới Nhật Bản Indonexia Tổng số loài biết thuộc chi Camellia giới vào khoảng 200 loài Thái Nguyên tỉnh trung du miền núi có nhiều chủng loại dược liệu, cảnh, phải kể đến loại Trà hoa vàng chi Camellia Qua điều tra cho thấy địa bàn huyện Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương… có xuất loài việc nghiên cứu tìm hiểu Trà hoa vàng cịn chưa tồn diện đồng bộ, chưa có quy trình kỹ thuật thâm canh chung cho Trà hoa vàng giai đoạn kinh doanh Các thử nghiệm ban đầu dừng lại việc nghiên cứu đặc điểm sinh vật học nhân giống [1] Tạp chí “Camellia International Journal” - ấn phẩm chuyên nghiên cứu Trà hoa vàng giới xuất Newzealand cho biết: Trà hoa vàng chiết xuất vi chất khác Sản phẩm từ hợp chất Trà hoa vàng có khả kiềm chế sinh trưởng khối u đến 33,8% (trong y học cho cần đạt đến ngưỡng 30% xem thành cơng điều trị ung thư), giúp giảm đến 35% hàm lượng cholesterol máu (trong dùng loại thuốc khác mức độ giảm 33,2%) Chất chiết xuất từ Trà hoa vàng cịn có tác dụng làm giảm tới 36,1% lượng lipoprotein thể, cao 10% so với liệu pháp sử dụng tân dược [13] Giá trị Trà hoa vàng không nằm hoa, mà phân rễ cây, cành cây, để khơng ảnh hưởng đến giá trị dược liệu, người sản xuất cần hạn chế sử dụng loại thuốc bảo vệ có nguồn gốc hóa học loại phân bón vơ CHIỀU CAO PHÂN CÀNH CẤP SAU THÍ NGHIỆM The SAS System The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 1234 Number of Observations Read 12 Number of Observations Used 12 The SAS System The GLM Procedure Dependent Variable: chieucaophancanhcap1sauthinghiem Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model Error Corrected Total R-Square 0.236705 Source rep trt 8.9038467 143.5595333 23.9265889 0.37 0.8512 11 188.0787667 Coeff Var Root MSE yield Mean 9.630480 DF 4.891481 Type I SS 29.34926667 15.16996667 Source rep trt 44.5192333 DF 50.79167 Mean Square F Value Pr > F 14.67463333 5.05665556 Type III SS 0.61 0.5723 0.21 0.8851 Mean Square F Value Pr > F 29.34926667 14.67463333 15.16996667 5.05665556 The SAS System The GLM Procedure 0.61 0.5723 0.21 0.8851 t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 23.92659 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 9.7727 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 52.67 3 AB 50.78 AB 50.22 AB 49.51 SỐ CÀNH CẤP The SAS System The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 1234 Number of Observations Read 12 Number of Observations Used 12 The SAS System The GLM Procedure Dependent Variable: socanhcap1 Sum of Source DF Squares Mean Square Model Error Corrected Total 1.95 Root MSE yield Mean 0.619298 14.90873 0.584760 DF 0.2195 2.05166667 0.34194444 11 5.38916667 Coeff Var Source rep trt 0.66750000 R-Square Source rep trt 3.33750000 F Value Pr > F Type I SS 0.96166667 2.37583333 DF 3.458333 Mean Square F Value Pr > F 0.48083333 0.79194444 Type III SS 1.41 0.3156 2.32 0.1754 Mean Square F Value Pr > F 0.96166667 0.48083333 1.41 0.3156 2.37583333 0.79194444 2.32 0.1754 The SAS System The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.341944 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 1.1683 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 4.0007 3 A 4.0010 A 3.0067 A 3.0000 SỐ CÀNH CẤP The SAS System The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 1234 Number of Observations Read 12 Number of Observations Used 12 The SAS System The GLM Procedure Dependent Variable: socanhcap2 Sum of Source DF Squares Mean Square Model Error Corrected Total R-Square Source rep trt 2.22500000 12.45336 DF Source 1.70300000 4.59 0.1053 0.37083333 11 10.74000000 Coeff Var Root MSE yield Mean 0.792831 rep trt 8.51500000 F Value Pr > F Type I SS 0.55500000 7.96000000 DF 0.608961 Mean Square F Value Pr > F 0.27750000 2.65333333 Type III SS 0.55500000 7.96000000 3.300000 0.75 0.5127 7.16 0.0808 Mean Square F Value Pr > F 0.27750000 2.65333333 0.75 0.5127 7.16 0.0808 The SAS System The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error Rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.370833 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 1.2166 Means with the same letter are not significantly different t Grouping AB Mean N trt 4.0067 3 A 4.0000 A 2.0007 A 2.0067 SỐ CÀNH CẤP The SAS System The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 1234 Number of Observations Read 12 Number of Observations Used 12 The SAS System The GLM Procedure Dependent Variable: socanhcap3 Sum of Source DF Squares Mean Square Model Error Corrected Total 12.51 0.0040 2.74000000 0.45666667 11 31.30666667 Coeff Var Root MSE yield Mean 0.912479 11.49340 0.675771 DF Type I SS 1.44666667 27.12000000 Source rep trt 5.71333333 R-Square Source rep trt 28.56666667 F Value Pr > F DF Type III SS 1.44666667 27.12000000 3.466667 Mean Square F Value Pr > F 0.72333333 9.04000000 1.58 0.2803 19.80 0.0016 Mean Square F Value Pr > F 0.72333333 9.04000000 1.58 0.2803 19.80 0.0016 The SAS System The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.456667 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 1.3501 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 6.0000 3 B 3.0000 B 3.0001 B 2.0007 ĐƯỜNG KÍNH GỐC TRƯỚC THÍ NGHIỆM The SAS System The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 1234 Number of Observations Read 12 Number of Observations Used 12 The SAS System The GLM Procedure Dependent Variable: duongkinhgoctruocthinghiem Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.36968333 0.07393667 0.78 0.5995 Error 0.57008333 0.09501389 Corrected Total 11 0.93976667 Source rep trt R-Square Coeff Var 0.393378 7.255627 0.308243 4.248333 DF Source rep trt Root MSE yield Mean Type I SS Mean Square F Value Pr > F 0.32771667 0.16385833 1.72 0.2560 0.04196667 0.01398889 0.15 0.9278 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.32771667 0.16385833 0.04196667 0.01398889 The SAS System The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield 1.72 0.2560 0.15 0.9278 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.095014 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 0.6158 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 4.3300 3 A 4.2900 A 4.2400 A 4.1600 ĐƯỜNG KÍNH GỐC SAU THÍ NGHIỆM The SAS System The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 1234 Number of Observations Read 12 Number of Observations Used 12 The SAS System The GLM Procedure Dependent Variable: duongkinhgocsauthinghiem Sum of Source DF Squares Mean Square Model Error 0.23391667 0.53615000 Corrected Total 11 0.77006667 Root MSE yield Mean 0.303762 6.378278 0.298929 DF 3 Type I SS 0.16311667 0.07080000 DF 0.7528 0.08935833 Coeff Var Source rep trt 0.52 R-Square Source rep trt 0.04678333 F Value Pr > F Mean Square F Value Pr > F 0.08155833 0.02360000 Type III SS 0.16311667 0.07080000 4.686667 0.91 0.4507 0.26 0.8491 Mean Square F Value Pr > F 0.08155833 0.02360000 0.91 0.4507 0.26 0.8491 The SAS System The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.089358 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 0.597 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 4.7707 3 A 4.7601 A 4.7200 A 4.5600 ĐƯỜNG KÍNH CÀNH CẤP The SAS System The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 1234 Number of Observations Read 12 Number of Observations Used 12 The SAS System The GLM Procedure Dependent Variable: duongkinhcanhcap1 Sum of Source DF Squares Mean Square Model Error 0.41371667 Corrected Total R-Square 0.264547 Source Source rep trt 0.08274333 1.15015000 0.43 0.8126 0.19169167 11 1.56386667 Coeff Var Root MSE yield Mean 9.69233 DF rep trt F Value Pr > F 0.437826 Type I SS 0.00711667 0.40660000 2.223333 Mean Square F Value Pr > F 0.00355833 0.13553333 0.02 0.9817 0.71 0.5820 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.00711667 0.00355833 0.02 0.9817 0.40660000 0.13553333 0.71 0.5820 The SAS System The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.191692 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 0.8747 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 2.5067 3 A 2.4067 A 2.2067 A 2.1033 ĐƯỜNG KÍNH CÀNH CẤP The SAS System The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 1234 Number of Observations Read 12 Number of Observations Used 12 The SAS System The GLM Procedure Dependent Variable: duongkinhcanhcap2 Sum of Source DF Squares Mean Square Model Error Corrected Total R-Square 0.830520 Source rep trt 5.88 0.0761 0.05539167 11 1.96100000 Coeff Var Root MSE yield Mean 13.10300 0.235354 Type I SS 0.04745000 1.58120000 DF 0.32573000 0.33235000 DF Source rep trt 1.62865000 F Value Pr > F 1.810000 Mean Square F Value Pr > F 0.02372500 0.52706667 Type III SS 0.43 0.6701 9.52 0.0807 Mean Square F Value Pr > F 0.04745000 0.02372500 1.58120000 0.52706667 The SAS System 0.43 0.6701 9.52 0.0807 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.055392 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 0.4702 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 1.7067 3 A 1.6067 AB 1.5000 AB 1.4067 ĐƯỜNG KÍNH CÀNH CẤP The SAS System The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 1234 Number of Observations Read 12 Number of Observations Used 12 The SAS System The GLM Procedure Dependent Variable: doungkinhcanhcap3 Sum of Source DF Squares Mean Square Model Error Corrected Total R-Square 0.916278 Source rep trt 13.13 0.0235 0.01467778 11 1.05189167 Coeff Var Root MSE yield Mean 8.53831 0.121152 Type I SS 0.05446667 0.90935833 DF 0.19276500 0.08806667 DF Source rep trt 0.96382500 F Value Pr > F Mean Square F Value Pr > F 0.02723333 0.30311944 Type III SS 0.05446667 0.90935833 0.679167 1.86 0.2359 20.65 0.0115 Mean Square F Value Pr > F 0.02723333 0.30311944 1.86 0.2359 20.65 0.0115 The SAS System The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.014678 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 0.242 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 0.70000 3 B 0.50333 B 0.40333 B 0.30500 ĐƯỜNG KÍNH NỤ THÁNG 10 The SAS System The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 1234 Number of Observations Read 12 Number of Observations Used 12 The SAS System The GLM Procedure Dependent Variable: duongkinhnuthang10 Sum of Source DF Squares Mean Square Model Error 0.00084167 0.00025000 Corrected Total 11 R-Square 0.770992 Source Source rep trt 4.04 0.0995 0.00004167 0.00109167 Coeff Var 11.254633 DF rep trt 0.00016833 F Value Pr > F Root MSE yield Mean 0.006455 0.31416 Type I SS 0.00001667 0.00082500 Mean Square F Value Pr > F 0.00000833 0.00027500 DF 0.20 0.8240 6.60 0.0750 Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.00001667 0.00000833 0.20 0.8240 0.00082500 0.00027500 6.60 0.0750 The SAS System The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.000042 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 0.0129 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 0.3300 3 AB 0.3200 AB 0.3100 AB 0.3000 ĐƯỜNG KÍNH NỤ THÁNG 11 The SAS System The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 1234 Number of Observations Read 12 Number of Observations Used 12 The SAS System The GLM Procedure Dependent Variable: duongkinhnuthang11 Sum of Source DF Squares Mean Square Model Error Corrected Total R-Square 0.777174 Source rep trt 0.00047667 4.19 0.1352 0.00068333 0.00011389 11 0.00306667 Coeff Var Root MSE yield Mean 9.328449 0.010672 0.803333 DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F Source rep trt 0.00238333 F Value Pr > F 0.00011667 0.00226667 DF 0.00005833 0.00075556 Type III SS 0.51 0.6232 6.63 0.0947 Mean Square F Value Pr > F 0.00011667 0.00005833 0.51 0.6232 0.00226667 0.00075556 6.63 0.0947 The SAS System The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.000114 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 0.0213 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 0.8300 3 A 0.8100 AB 0.8001 AB 0.7900 ĐƯỜNG KÍNH NỤ THÁNG 12 The SAS The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 1234 Number of Observations Read 12 Number of Observations Used 12 The SAS The GLM Procedure Dependent Variable: duongkinhnuthang12 Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.05870833 0.01174167 9.81 0.0475 Error 0.00718333 0.00119722 Corrected Total 11 0.06589167 R-Square 0.890983 Source rep trt DF Source rep trt Coeff Var 9.503584 Root MSE yield Mean 0.034601 1.234167 Type I SS 0.00021667 0.05849167 DF Mean Square F Value Pr > F 0.00010833 0.01949722 Type III SS 0.09 0.9147 16.29 0.0327 Mean Square F Value Pr > F 0.00021667 0.00010833 0.09 0.9147 0.05849167 0.01949722 16.29 0.0327 The SAS System The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.001197 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 0.0691 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 1.34000 3 B 1.23004 B 1.20003 C 1.11000 ĐƯỜNG KÍNH HOA The SAS System The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 1234 Number of Observations Read 12 Number of Observations Used 12 The SAS System The GLM Procedure Dependent Variable: duongkinhhoa Sum of Source DF Squares Mean Square Model Error Corrected Total R-Square 0.985425 Source rep trt 0.00015000 7.222800 0.43 0.0478 0.00002500 0.005000 Type I SS 0.00131667 0.00882500 DF 0.00202833 11 0.01029167 Coeff Var Root MSE yield Mean DF Source rep trt 0.01014167 F Value Pr > F 2.244167 Mean Square F Value Pr > F 0.00065833 0.00294167 Type III SS 0.00131667 0.00882500 26.33 0.3011 0.61 0.0344 Mean Square F Value Pr > F 0.00065833 0.00294167 26.33 0.3011 0.61 0.0344 The SAS System The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.000025 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 0.01 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 2.3400 3 B 2.2400 B 2.2300 C 2.2100 SỐ NỤ (HOA) The SAS System The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 1234 Number of Observations Read 12 Number of Observations Used 12 The SAS System The GLM Procedure Dependent Variable: sonu(hoa) Sum of Source DF Squares Mean Square Model Error Corrected Total R-Square Source rep trt 181.913333 6.526581 DF 7.01 0.0472 30.318889 5.506259 Type I SS DF 84.36667 Mean Square F Value Pr > F 46.006667 1017.186667 Source 212.638667 11 1245.106667 Coeff Var Root MSE yield Mean 0.853897 rep trt 1063.193333 F Value Pr > F 23.003333 339.062222 Type III SS 46.006667 1017.186667 0.76 0.5084 11.18 0.0372 Mean Square F Value Pr > F 23.003333 339.062222 0.76 0.5084 11.18 0.0372 The SAS System The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 30.31889 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 11.001 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 98.700 3 B 86.200 BC C 80.670 73.060 NĂNG SUẤT HOA The SAS System The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 1234 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System The GLM Procedure 12 12 Dependent Variable: nangsuathoa Source Model DF Error 8818.21873 Corrected Total 11 1469.70312 17234.83770 R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.488349 11.19530 38.33671 Source rep trt Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 8416.61897 1683.32379 1.15 0.4293 DF Type I SS 236.715 Mean Square F Value Pr > F 2155.910600 1077.955300 6260.708367 2086.902789 Source DF Type III SS 0.73 0.5188 1.42 0.0362 Mean Square F Value Pr > F rep trt 2155.910600 1077.955300 0.73 0.5188 6260.708367 2086.902789 1.42 0.0362 The SAS System The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 1469.703 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 76.59 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 267.15 3 B 248.90 B 227.15 BC 221.20 ... phân hữu vi sinh đến chiều cao Trà hoa vàng 29 4.1.2 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến chiều dài độ rộng 30 4.1.3 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến số 31 4.1.4 Ảnh hưởng phân hữu vi. .. suất Trà hoa vàng 38 4.2.1 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến đường kính nụ đường kính hoa 38 4.2.2 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến số nụ suất hoa 39 4.3 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến. .. sinh trưởng Trà hoa vàng 4.1.1 Ảnh hưởng vi? ??c sử dụng phân hữu vi sinh đến chiều cao Trà hoa vàng Mỗi giống trồng khác có đặc điểm sinh trưởng, phát triển khác Vi? ??c nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng và phát triển của cây trà hoa vàng camellia chrysantha , Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng và phát triển của cây trà hoa vàng camellia chrysantha