Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng phát triển giống khoai tây củ bi bằng công nghệ khí canh tại hòa bình

100 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:30

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN XUÂN HIỂN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN GIỐNG KHOAI TÂY CỦ BỊ BẰNG CƠNG NGHỆ KHÍ CANH TẠI HỊA BÌNH Chun ngành: Khoa học trồng Mã số: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồng Thị Bích Thảo Thái Ngun - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu số liệu trình bày luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Các thơng tin, tài liệu trích dẫn trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2018 Người viết cam đoan Nguyễn Xuân Hiển ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực đề tài, nhận quan tâm giúp đỡ thầy giáo,Phịng quản lý đào tạo sau đại học, Khoa nông học trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, quyền địa phương, bạn đồng nghiệp gia đình Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới: Cơ giáo Hồng Thị Bích Thảo, người bảo tận tình phương pháp nghiên cứu, hướng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn đến thầy giáo Phịng Đào tạo, khoa Nông học trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, người truyền thụ cho kiến thức phương pháp nghiên cứu quý báu suốt thời gian học tập trường Cuối xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp, cán lãnh đạo Trung tâm Ứng dụng tiến KH&CN Hịa Bình quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2018 Tác giả Nguyễn Xuân Hiển iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu chung khoai tây 1.1.1 Nguồn gốc phân loại khoai tây 1.1.2 Đặc tính thực vật học khoai tây 1.1.3 Đặc điểm sinh học, ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh đến sinh trưởng phát triển khoai tây 1.2 Tình hình sản xuất khoai tây giới Việt Nam 1.2.1 Tình hình sản xuất khoai tây số nước giới 1.2.2 Tình hình sản xuất khoai tây Việt Nam 11 1.3 Tình hình nghiên cứu cơng nghệ khí canh giới Việt Nam 14 1.3.1 Tình hình nghiên cứu cơng nghệ khí canh giới 14 1.3.1.2 Tình hình nghiên cứu cơng nghệ khí canh giới 15 1.3.2 Tình hình nghiên cứu cơng nghệ khí canh Việt Nam 17 1.3.3 Ảnh hưởng số nhân tố đến việc trồng trọt kỹ thuật khí canh 19 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng, vật liệu, thời gian địa điểm nghiên cứu 26 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.2 Nội dung nghiên cứu 27 iv 2.2.1 Xác định nồng độ chất hịa tan (EC) thích hợp dung dịch dinh dưỡng đến khả sinh trưởng, phát triển giống khoai tây Solara trồng cơng nghệ khí canh 27 2.2.2 Xác định pH thích hợp dung dịch dinh dưỡng đến khả sinh trưởng, phát triển giống khoai tây Solara trồng cơng nghệ khí canh 28 2.2.3 Đánh giá sinh trưởng, phát triển suất giống khoai tây Solara trồng mơi trường khí canh trồng địa canh 28 2.3 Phương pháp nghiên cứu 28 2.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 28 2.3.2 Chỉ tiêu theo dõi phương pháp theo dõi 31 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Ảnh hưởng nồng độ chất hòa tan (EC) dung dịch dinh dưỡng đến khả sinh trưởng, phát triển giống khoai tây Solara trồng mơi trường khí canh 34 3.1.1 Ảnh hưởng EC dung dịch dinh dưỡng đến khả sinh trưởng thân giống khoai tây Solara trồng mơi trường khí canh 34 3.1.1.1 Ảnh hưởng EC đến khả sinh trưởng chiều cao giống khoai tây Solara trồng mơi trường khí canh 34 3.1.1.2 Ảnh hưởng EC đến khả sinh trưởng sô giống khoai tây Solara trồng mơi trường khí canh 36 3.1.2 Ảnh hưởng EC dung dịch dinh dưỡng đến khả phát triển tia củ giống khoai tây Solara trồng mơi trường khí canh 38 3.1.3 Ảnh hưởng EC dung dịch dinh dưỡng đến yếu tố cấu thành suất suất giống khoai tây Solara trồng mơi trường khí canh 39 3.1.3.1 Ảnh hưởng EC đến yếu tố cấu thành suất giống khoai tây Solara trồng mơi trường khí canh 39 v 3.1.3.2 Ảnh hưởng EC đến suất giống khoai tây Solara trồng môi trường khí canh 42 3.2 Ảnh hưởng pH dung dịch dinh dưỡng đến khả sinh trưởng, phát triển giống khoai tây Solara trồng mơi trường khí canh 44 3.2.1 Ảnh hưởng pH dung dịch dinh dưỡng đến khả sinh trưởng thân giống khoai tây Solara trồng mơi trường khí canh 44 3.2.1.1 Ảnh hưởng pH đến khả sinh trưởng chiều cao giống khoai tây Solara trồng mơi trường khí canh 44 3.2.1.2 Ảnh hưởng pH đến khả sinh trưởng số giống khoai tây Solara trồng cơng nghệ khí canh 46 3.2.2 Ảnh hưởng pH đến khả phát triển tia củ khoai tây giống khoai tây Solara trồng mơi trường khí canh 48 3.2.3 Ảnh hưởng pH đến yếu tố cấu thành suất suất giống khoai tây Solara trồng mơi trường khí canh 49 3.2.3.1 Ảnh hưởng pH đến yếu tố cấu thành suất giống khoai tây Solara trồng môi trường khí canh 49 3.2.3.2 Ảnh hưởng pH đến suất giống khoai tây Solara trồng mơi trường khí canh 51 3.3 Đánh giá sinh trưởng, phát triển suất giống khoai tây Solara trồng khí canh địa canh 53 3.3.1 Ảnh hưởng môi trường trồng đến khả sinh trưởng giống khoai tây Solara 53 3.3.2 Ảnh hưởng môi trường trồng đến yếu tố cấu thành suất suất giống khoai tây Solara 55 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Cs : Cộng ĐH : Đại học ĐC : Địa canh EC : Nồng độ chất hòa tan KC : Khí canh NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu TB : Trung bình vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Diện tích, sản lượng suất khoai tây 10 Bảng 1.2 Một số quốc gia sản xuất khoai tây nhiều 11 Bảng 1.3 Tình hình sản xuất khoai tây Việt Nam 12 Bảng 3.1 Ảnh hưởng EC đến khả sinh trưởng chiều cao…………35 Bảng 3.2 Ảnh hưởng EC đến khả sinh trưởng số giống khoai tây Solara 36 Bảng 3.3 Ảnh hưởng EC dung dịch dinh dưỡng đến khả 38 Bảng 3.4 Các yếu tố cấu thành suất giống khoai tây Solara 40 Bảng 3.5 Ảnh hưởng EC tới suất giống khoai tây Solara 42 Bảng 3.6 Ảnh hưởng pH đến khả sinh trưởng 44 Bảng 3.7 Ảnh hưởng pH đến khả sinh trưởng 46 Bảng 3.8 Ảnh hưởng pH đến khả phát triển tia củ 48 Bảng 3.9 Các yếu tố cấu thành suất giống khoai tây Solara 49 Bảng 3.10 Ảnh hưởng pH tới suất giống khoai tây Solara 51 Bảng 3.11 Sự sinh trưởng giống khoai tây Solara trồng mơi trường khí canh địa canh 54 Bảng 3.12 Các yếu tố cấu thành suất giống khoai tây Solara 55 Bảng 3.13 Năng suất giống khoai tây Solara trồng môi trường khí canh địa canh 56 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ hệ thống khí canh 26 Hình 3.1 Chiều cao giống khoai tây Solara cơng thức thí nghiệm ……………………………………………………………………… 35 Hình 3.2 Số giống khoai tây Solara công thức thí nghiệm 37 Hình 3.3 Các yếu tố cấu thành suất giống khoai tây Solara cơng thức thí nghiệm 41 Hình 3.4 Năng suất thực thu giống khoai tây Solara 43 Hình 3.5 Chiều cao giống khoai tây Solara 45 Hình 3.6 Số giống khoai tây Solara 47 Hình 3.7 Các yếu tố cấu thành suất giống khoai tây Solara cơng thức thí nghiệm 50 Hình 3.8 Năng suất thực thu giống khoai tây Solara 52 Hình 3.9 Các yếu tố cấu thành suất giống khoai tây Solara 56 Hình 3.5 Năng suất thực thu giống khoai tây Solara cơng thức thí nghiệm 57 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Khoai tây (Solanum tuberosum L.) lương thực, thực phẩm giá trị trồng nhiều nước giới Củ khoai tây chứa trung bình 25% chất khơ, chất dinh dưỡng quan trọng như: Tinh bột 80 - 85%, protein 3%, nhiều loại vitamin A, B1, C, B6, PP… (N Apichai, 1998)[25] Với giá trị dinh dưỡng kinh tế cao, khoai tây bốn lương thực quan trọng xếp sau lúa, ngô khoai lang Ở Việt Nam, khoai tây vụ đông quan trọng công thức luân canh lúa xuân - lúa mùa sớm - khoai tây Với điều kiện khí hậu vụ đơng đồng sông Hồng, khoai tây trồng thích hợp đem lại giá trị kinh tế cao chưa phát triển với tiềm Diện tích khoai tây đồng sơng Hồng khoảng 30.000 đến 40.000 diện tích trồng khoai tây 200.000 Năng suất trung bình khoai tây nước ta đạt 12 tấn/ha, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Úc, Mỹ nước châu Âu suất trung bình đạt 30 - 40 tấn/ha (Nguyễn Quang Thạch cs, 2006)[15] Nguyên nhân vấn đề thiếu giống chất lượng cao Nguồn giống chất lượng cao chủ yếu phải nhập nội từ châu Âu với giá đắt (11.500 đồng/kg giống) Ở Việt Nam, phương pháp nhân giống hành, thu từ 100 - 150 củ/m2 (Nguyễn Quang Thạch, 2010)[18] Trên giới nay, phương pháp khí canh, thu 1.800 - 2.000 củ/m2 Trung Quốc thu 3.000 - 3.500 củ/m2 Hàn Quốc, phương pháp khác đạt 300 - 500 củ/m2 Cơng nghệ khí canh bước đột phá lĩnh vực nghiên cứu sản xuất giống vơ tính trồng Cơng nghệ khí canh cho phép nhân nhiều loại trồng, chu kì nhân giống nhanh nhiều hơn, cơng suất tăng 30 lần 77 :PAGE VARIATE V003 CC60 LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 16.7424 8.37119 2.16 0.196 PH$ 7.82752 2.60917 0.67 0.601 * RESIDUAL 23.2632 3.87720 * TOTAL (CORRECTED) 11 47.8331 4.34847 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CC60-PH 21/ 9/18 0:26 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 DF CC60 41.8365 43.9295 44.6130 SE(N= 4) 0.984531 5%LSD 6DF 3.40565 MEANS FOR EFFECT PH$ PH$ 5,5 6,5 NOS 3 3 CC60 43.1900 44.3500 44.0300 42.2687 SE(N= 3) 1.13684 5%LSD 6DF 3.93250 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CC60-PH 21/ 9/18 0:26 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CC60 GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 43.460 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 2.0853 1.9691 4.5 0.1962 |PH$ | | | 0.6011 | | | | 78 BALANCED ANOVA FOR VARIATE LC45 FILE LC-PH 2/10/18 18:52 :PAGE VARIATE V003 LC45 LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 116667E-01 583334E-02 0.09 0.914 PH$ 3.26666 1.08889 16.82 0.003 * RESIDUAL 388333 647222E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 3.66666 333333 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LC-PH 2/10/18 18:52 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 DF LC45 14.6250 14.6000 14.6750 SE(N= 4) 0.127203 5%LSD 6DF 0.440015 MEANS FOR EFFECT PH$ PH$ 5.5 6.5 NOS 3 3 LC45 14.8667 14.9333 15.0000 13.7333 SE(N= 3) 0.146881 5%LSD 6DF 0.508085 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LC-PH 2/10/18 18:52 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE LC45 GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 14.633 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.57735 0.25441 1.7 0.9145 |PH$ | | | 0.0531 | | | | 79 BALANCED ANOVA FOR VARIATE LC60 FILE LC-PH 2/10/18 18:55 :PAGE VARIATE V004 LC60 LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 416667E-01 208333E-01 0.16 0.858 PH$ 249167 830556E-01 0.62 0.627 * RESIDUAL 798334 133056 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.08917 990153E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LC-PH 2/10/18 18:55 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 DF LC60 18.0500 18.0500 17.9250 SE(N= 4) 0.182384 5%LSD 6DF 0.630895 MEANS FOR EFFECT PH$ PH$ 5.5 6.5 NOS 3 3 LC60 18.0333 18.1333 18.1000 17.7667 SE(N= 3) 0.210599 5%LSD 6DF 0.728495 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LC-PH 2/10/18 18:55 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE LC60 GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 18.008 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.31467 0.36477 2.0 0.8583 |PH$ | | | 0.6269 | | | | 80 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TGXHTC FILE PH-YTCT 2/10/18 19: :PAGE VARIATE V003 TGXHTC LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 155000 775001E-01 1.04 0.410 EC$ 7.02000 2.34000 31.55 0.001 * RESIDUAL 445000 741667E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 7.62000 692727 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE PH-YTCT 2/10/18 19: :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 DF TGXHTC 7.15000 6.97500 6.87500 SE(N= 4) 0.136168 5%LSD 6DF 0.471026 MEANS FOR EFFECT EC$ EC$ 5.5 6.5 NOS 3 3 TGXHTC 8.30000 6.80000 6.50000 6.40000 SE(N= 3) 0.157233 5%LSD 6DF 0.543894 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE PH-YTCT 2/10/18 19: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TGXHTC GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 7.0000 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.83230 0.27234 3.9 0.4096 |EC$ | | | 0.0007 | | | | 81 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TGXHC FILE PH-YTCT 2/10/18 19: :PAGE VARIATE V004 TGXHC LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 866664E-01 433332E-01 0.63 0.568 EC$ 15.8092 5.26973 76.50 0.000 * RESIDUAL 413335 688891E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 16.3092 1.48265 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE PH-YTCT 2/10/18 19: :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 DF TGXHC 38.8250 39.0250 38.8750 SE(N= 4) 0.131234 5%LSD 6DF 0.453958 MEANS FOR EFFECT EC$ EC$ 5.5 6.5 NOS 3 3 TGXHC 40.6667 39.1333 38.2000 37.6333 SE(N= 3) 0.151536 5%LSD 6DF 0.524186 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE PH-YTCT 2/10/18 19: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TGXHC GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 38.908 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.2176 0.26247 1.7 0.5681 |EC$ | | | 0.0001 | | | | 82 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TSTC/K FILE PH-YTCT 2/10/18 19: :PAGE VARIATE V005 TSTC/K LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 2.94500 1.47250 0.44 0.666 EC$ 1038.75 346.250 103.69 0.000 * RESIDUAL 20.0351 3.33918 * TOTAL (CORRECTED) 11 1061.73 96.5209 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE PH-YTCT 2/10/18 19: :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 DF TSTC/K 116.250 117.325 117.275 SE(N= 4) 0.913672 5%LSD 6DF 3.16054 MEANS FOR EFFECT EC$ EC$ 5.5 6.5 NOS 3 3 TSTC/K 129.300 104.500 112.600 121.400 SE(N= 3) 1.05502 5%LSD 6DF 3.64947 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE PH-YTCT 2/10/18 19: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TSTC/K GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 116.95 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 9.8245 1.8273 1.6 0.6658 |EC$ | | | 0.0001 | | | | 83 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLTBC FILE KLTBC-PH 20/ 9/18 10:31 :PAGE VARIATE V003 KLTBC LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 130680E-01 653402E-02 0.08 0.926 PH$ 623927 207976 2.46 0.160 * RESIDUAL 506409 844015E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.14340 103946 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KLTBC-PH 20/ 9/18 10:31 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 DF KLTBC 5.11083 5.19031 5.13778 SE(N= 4) 0.145260 5%LSD 6DF 0.502477 MEANS FOR EFFECT PH$ PH$ 5,5 6,5 NOS 3 3 KLTBC 5.42856 5.21889 5.14222 4.79556 SE(N= 3) 0.167731 5%LSD 6DF 0.580210 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KLTBC-PH 20/ 9/18 10:31 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLTBC GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 5.1463 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.32241 0.29052 5.6 0.9260 |PH$ | | | 0.1597 | | | | 84 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLTBC FILE KLTBC-PH 20/ 9/18 10:31 :PAGE VARIATE V003 KLTBC LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 130680E-01 653402E-02 0.08 0.926 PH$ 623927 207976 2.46 0.160 * RESIDUAL 506409 844015E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.14340 103946 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KLTBC-PH 20/ 9/18 10:31 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 DF KLTBC 5.11083 5.19031 5.13778 SE(N= 4) 0.145260 5%LSD 6DF 0.502477 MEANS FOR EFFECT PH$ PH$ 5,5 6,5 NOS 3 3 KLTBC 5.42856 5.21889 5.14222 4.79556 SE(N= 3) 0.167731 5%LSD 6DF 0.580210 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KLTBC-PH 20/ 9/18 10:31 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLTBC GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 5.1463 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.32241 0.29052 5.6 0.9260 |PH$ | | | 0.1597 | | | | 85 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLCTBK FILE KLCK-PH 20/ 9/18 10:37 :PAGE VARIATE V003 KLCTBK LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 26.8890 13.4445 0.29 0.760 PH$ 2342.71 780.904 16.83 0.003 * RESIDUAL 278.379 46.3965 * TOTAL (CORRECTED) 11 2647.98 240.726 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KLCK-PH 20/ 9/18 10:37 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 DF KLCTBK 156.650 160.202 159.212 SE(N= 4) 3.40575 5%LSD 6DF 11.7810 MEANS FOR EFFECT PH$ PH$ 5,5 6,5 NOS 3 3 KLCTBK 149.413 176.023 168.110 141.207 SE(N= 3) 3.93262 5%LSD 6DF 13.6036 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KLCK-PH 20/ 9/18 10:37 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLCTBK GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 158.69 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 15.515 6.8115 4.3 0.7602 |PH$ | | | 0.0031 | | | | 86 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE NSTT-PH 21/ 9/18 18:12 :PAGE VARIATE V003 NSTT LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 425.644 212.822 0.36 0.713 PH$ 54327.4 18109.1 30.82 0.001 * RESIDUAL 3525.14 587.524 * TOTAL (CORRECTED) 11 58278.2 5298.02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTT-PH 21/ 9/18 18:12 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 4 DF NSTT 637.645 623.356 633.045 SE(N= 4) 12.1194 5%LSD 6DF 41.9231 MEANS FOR EFFECT PH$ PH$ 5,5 6,5 NOS 3 3 NSTT 551.999 725.296 661.999 586.102 SE(N= 3) 13.9943 5%LSD 6DF 48.4086 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSTT-PH 21/ 9/18 18:12 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSTT GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 631.35 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 72.787 24.239 3.8 0.7130 |PH$ | | | 0.0008 | | | | 87 PHỤ LỤC ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CAY KHOAI TÂY SOLARA BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC FILE CC-MT 29/ 9/18 17:42 :PAGE VARIATE V003 CC LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC$ 205.595 205.595 167.54 0.004 NLAI 5.61675 2.80838 2.29 0.304 * RESIDUAL 2.45434 1.22717 * TOTAL (CORRECTED) 213.666 42.7332 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CC-MT 29/ 9/18 17:42 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ DC KC NOS 3 DF CC 60.3967 48.6893 SE(N= 3) 0.639576 5%LSD 2DF 3.83792 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 2 CC 53.2506 54.8000 55.5783 SE(N= 2) 0.783317 5%LSD 2DF 4.70047 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CC-MT 29/ 9/18 17:42 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CC GRAND MEAN (N= 6) NO OBS 54.543 STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 6.5371 1.1078 2.0 0.0039 |NLAI | | | 0.3041 | | | | 88 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC FILE CC-MT 29/ 9/18 17:22 :PAGE VARIATE V003 CC LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC$ 135000 135000 2.25 0.273 NLAI 400000E-01 200000E-01 0.33 0.750 * RESIDUAL 120000 600000E-01 * TOTAL (CORRECTED) 295000 590000E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CC-MT 29/ 9/18 17:22 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ DC KC NOS 3 DF CC 2.80000 2.50000 SE(N= 3) 0.141421 5%LSD 2DF 0.848631 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 2 CC 2.75000 2.65000 2.55000 SE(N= 2) 0.173205 5%LSD 2DF 1.03936 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CC-MT 29/ 9/18 17:22 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CC GRAND MEAN (N= 6) NO OBS 2.6500 STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.24290 0.24495 9.2 0.2733 |NLAI | | | 0.7496 | | | | 89 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCTBK FILE SCTBK-MT 29/ 9/18 17:14 :PAGE VARIATE V003 SCTBK LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC$ 1723.81 1723.81 ****** 0.000 NLAI 5.23000 2.61500 2.17 0.315 * RESIDUAL 2.41017 1.20509 * TOTAL (CORRECTED) 1731.45 346.291 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SCTBK-MT 29/ 9/18 17:14 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ DC KC NOS 3 DF SCTBK 5.30000 39.2000 SE(N= 3) 0.633795 5%LSD 2DF 3.80323 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 2 SCTBK 21.4000 21.8000 23.5500 SE(N= 2) 0.776237 5%LSD 2DF 4.65798 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SCTBK-MT 29/ 9/18 17:14 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SCTBK GRAND MEAN (N= 6) NO OBS 22.250 STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 18.609 1.0978 4.9 0.0005 |NLAI | | | 0.3154 | | | | 90 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLTBC FILE KLTBC-MT 29/ 9/18 17:18 :PAGE VARIATE V003 KLTBC LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC$ 630.375 630.375 212.34 0.003 NLAI 5.97870 2.98935 1.01 0.498 * RESIDUAL 5.93736 2.96868 * TOTAL (CORRECTED) 642.291 128.458 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KLTBC-MT 29/ 9/18 17:18 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ DC KC NOS 3 DF KLTBC 25.6000 5.10000 SE(N= 3) 0.994766 5%LSD 2DF 5.96932 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 2 KLTBC 14.0150 15.6200 16.4150 SE(N= 2) 1.21833 5%LSD 2DF 7.31089 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KLTBC-MT - :PAGE 29/ 9/18 17:18 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLTBC GRAND MEAN (N= 6) NO OBS 15.350 STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 11.334 1.7230 11.2 0.0030 |NLAI | | | 0.4983 | | | | 91 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE NSTT-MT 20/ 9/18 15:57 :PAGE VARIATE V003 NSTT LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 367.528 183.764 1.70 0.370 MT$ 615886 615886 ****** 0.000 * RESIDUAL 216.495 108.247 * TOTAL (CORRECTED) 616470 123294 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTT-MT 20/ 9/18 15:57 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 2 DF NSTT 445.472 433.260 452.164 SE(N= 2) 7.35688 5%LSD 2DF 44.1466 MEANS FOR EFFECT MT$ MT$ ĐC KC NOS 3 NSTT 123.245 764.019 SE(N= 3) 6.00687 5%LSD 2DF 36.0456 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSTT-MT 20/ 9/18 15:57 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSTT GRAND MEAN (N= 6) NO OBS 443.63 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 351.13 10.404 2.3 0.3705 |MT$ | | | 0.0002 | | | | ... triển giống khoai tây củ bi cơng nghệ khí canh Hịa Bình? ?? Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chất tan (EC) dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng phát triển giống khoai tây. .. khoai tây giống Xuất phát từ thực tế trên, nhằm góp phần khắc phục khó khăn sản xuất củ khoai tây giống bệnh nước, thực đề tài ? ?Nghiên cứu ảnh hưởng số bi? ??n pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển. .. 3.2.1.1 Ảnh hưởng pH đến khả sinh trưởng chiều cao giống khoai tây Solara trồng mơi trường khí canh 44 3.2.1.2 Ảnh hưởng pH đến khả sinh trưởng số giống khoai tây Solara trồng cơng nghệ khí canh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng phát triển giống khoai tây củ bi bằng công nghệ khí canh tại hòa bình , Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng phát triển giống khoai tây củ bi bằng công nghệ khí canh tại hòa bình