Luận văn thạc sĩ quản trị vốn lưu động của công ty cổ phần viễn thông FPT

123 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 07:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - PHAN THỊ THANH HOA QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội, Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - PHAN THỊ THANH HOA QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG FPT CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS VŨ XUÂN DŨNG Hà Nội, Năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, thông tin, kết luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Tác giả Phan Thị Thanh Hoa ii LỜI CẢM ƠN Luận văn tốt nghiệp với đề tài “Quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần Viễn thông FPT “ kết việc không ngừng cố gắng giúp đỡ tận tình thầy cơ, bạn bè người thân Qua đây, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người giúp đỡ để tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Tôi xin trân trọng gửi đến giảng viên TS Vũ Xuân Dũng - Người trực tiếp hướng dẫn, giảng dạy tận tình, chi tiết để tơi có đủ kiến thức vận dụng chúng vào luận văn lời cảm ơn sâu sắc Xin cảm ơn Ban giám tồn thể thầy giáo khoa Sau Đại học - trường Đại học Thương mại tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt luận văn thạc sỹ Tơi xin chân thành cảm ơn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.2 Phân loại vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.3 Nguồn hình thành vốn lưu động doanh nghiệp 11 1.2 Quản trị vốn lưu động doanh nghiệp 14 1.2.1 Kh i niệm, mục ti u quản tr vốn lưu động doanh nghiệp 14 1.2.2 Nội dung quản tr vốn lưu động doanh nghiệp 16 1.2.3 Các ti u đ nh gi tình hình quản tr VLĐ doanh nghiệp 30 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản tr vốn lưu động doanh nghiệp 34 TIỂU KẾT CHƯƠNG I 37 CHƯƠNG II 38 TH C TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA C NG T 38 CỔ PHẦN VIỄN TH NG FPT 38 iv 2.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Viễn thông FPT .38 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển Công ty .38 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Viễn thơng FPT 41 2.1.3 Tình hình tài Cơng ty Cổ phần Viễn thơng FPT .46 2.2 Thực trạng quản trị vốn lưu động công ty Cổ phần Viễn thông FPT giai đoạn 2017 – 2019 54 2.2.1 Thực trạng quản tr hàng tồn kho 54 2.2.2 Thực trạng quản tr khoản phải thu 63 2.2.3 Thực trạng quản tr vốn tiền 71 2.2.4 Thực trạng quản tr nguồn tài trợ vốn lưu động 79 2.2.5 Thực trạng hiệu vốn lưu động 84 2.3 Đánh giá chung quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần Viễn thông FPT giai đoạn 2017 – 2019 .88 2.3.1 Những kết đạt 88 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 89 TIỂU KẾT CHƯƠNG II 93 CHƯƠNG III .94 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA 94 C NG T CỔ PHẦN VIỄN TH NG FPT 94 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển Công ty Cổ phần Viễn thông FPT .94 v 3.1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội 94 3.1.2 Mục ti u, đ nh hướng phát triển Công ty Cổ phần Viễn thông FPT 96 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần Viễn thông FPT 98 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện quản tr hàng tồn kho 98 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện quản tr khoản phải thu 100 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện quản tr vốn tiền 101 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện quản tr nguồn tài trợ vốn lưu động 102 3.2.5 Tăng cường công t c đào tạo đội ngũ c n thực công tác quản tr vốn lưu động .104 3.2.6 Tăng cường biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanh hạ giá thành sản phẩm 104 3.2.7 Nâng cao chất lượng phục vụ đảm bảo tiện ích cho khách hàng 106 3.2.8 Tiếp tục hồn thiện cơng tác kế tốn tài doanh nghiệp thực tốt việc phân tích tình hình tài .107 3.3 Một số kiến nghị Nhà nước 108 TIỂU KẾT CHƯƠNG III 110 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Hàng tồn kho HTK Công ty Cổ phần Viễn thông FPT FPT Telecom Tài sản dài hạn TSDH Tài sản lưu động TSLĐ Tài sản ngắn hạn TSNH Vốn lưu động VLĐ vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Hình 1.1 Mơ hình Miller - Orr Hình 1.2 Mơ hình nguồn tài trợ phù hợp với tính chất tài sản Hình 1.3 Mơ hình tài trợ bảo thủ Hình 1.4 Mơ hình tài trợ mạo hiểm Hình 2.1 L ch sử hình thành phát triển FPT Telecom Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy FPT Telecom Bảng 2.1 Cơ cấu tài sản FPT Telecom giai đoạn 2017 – 2019 Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn vốn FPT Telecom giai đoạn 2017 – 2019 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh FPT Telecom giai đoạn 2017 – 2019 Bảng 2.4 Mức dự trữ hàng tồn kho FPT Telecom giai đoạn 2017 – 2019 Bảng 2.5 Cơ cấu hàng tồn kho FPT Telecom giai đoạn 2017 – 2019 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu hàng tồn kho FPT Telecom giai đoạn 2017 – 2019 Bảng 2.6 Các ti u đ nh gi hàng tồn kho FPT Telecom giai đoạn 2017 – 2019 Bảng 2.7 Cơ cấu khoản phải thu ngắn hạn FPT Telecom giai đoạn 2017 – 2019 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu khoản phải thu ngắn hạn FPT Telecom giai đoạn 2017 – 2019 Bảng 2.8 Các ti u đ nh gi khoản phải thu ngắn hạn FPT Telecom giai đoạn 2017 – 2019 viii Bảng 2.9: Mức dự trữ vốn tiền FPT Telecom giai đoạn 2017 - 2019 Bảng 2.10: Cơ cấu vốn tiền FPT Telecom giai đoạn 2017 – 2019 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu vốn tiền FPT Telecom giai đoạn 2017 – 2019 Bảng 2.11 Hệ số khả to n FPT Telecom giai đoạn 2017 - 2019 Bảng 2.12: Nhu cầu VLĐ thường xuyên FPT Telecom giai đoạn 2017 – 2019 Bảng 2.13 Cơ cấu biến động nợ ngắn hạn FPT Telecom giai đoạn 2017 – 2019 Bảng 2.14 So sánh vốn b chiếm dụng vốn chiếm dụng Bảng 2.15: Các ti u đ nh gi hiệu vốn lưu động FPT Telecom giai đoạn 2017 – 2019 99 điểm cuối năm 2019 số vòng quay HTK 5,892 vòng ứng với kỳ luân chuyển dài 61,946 ngày Do đó, cơng ty cần có biện pháp nhằm giảm số lượng HTK xuống mức hợp lý mà phải đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh gây ứ đọng vốn, cụ thể sau: - Xây dựng kế hoạch đặt hàng chi tiết: + Đối với khách hàng cá nhân: Bộ phận kinh doanh cần khảo sát tình hình th trường, nhu cầu khách hàng, th phần công ty c c đối thủ cạnh tranh… theo quý, th ng nhằm tạo sở để nhà quản tr đ nh đặt hàng với nhà cung cấp + Đối với khách hàng lớn quen thuộc: cơng ty u cầu đối tác gửi kế hoạch đặt hàng theo quý năm, kế hoạch điều chỉnh số lượng hay ngày nhận hàng + Nghiên cứu, áp dụng mơ hình quản lý hàng tồn kho theo mơ hình lượng đặt hàng hiệu EOQ để x c đ nh lượng đặt hàng tối ưu, khoảng cách lần đặt hàng - Thực kiểm tra, đối chiếu lượng HTK sổ sách với thực tế theo đ nh kỳ th ng, quý… để tránh thất thoát Thực luân chuyển HTK c c kho ứ đọng sang kho có nhu cầu - Đối với nguyên vật liệu, hàng hóa cần nhập từ nước ngồi, cơng ty cần có đ nh gi yếu tố khách quan gây ảnh hướng tới q trình giao hàng đối t c (như d ch bệnh, thi n tai…) để có kế hoạch đặt hàng tránh tình trạng hàng muộn khiến hoạt động sản xuất b gi n đoạn, tốn chi phí lưu kho… - Theo dõi sư biến động giá nguyên vật liệu, sau thực tính dốn, dự báo tăng giảm chúng thời gian tới để có kế hoạch 100 mua dự trữ hàng hóa; tính tốn phần lợi nhuận có biến động giảm giá hàng dự trữ với chi phí phải trả cho việc dự trữ, từ đưa đ nh có nên dự trữ hàng hóa khơng - Cần trọng nâng cấp, sửa chữa hệ thống kho hàng để đảm bảo an toàn chất lượng hàng tồn kho: xử lý tình trạng tường b ẩm mốc, trang cấp thêm hệ thống gi đỡ, kệ đỡ hàng, mở rộng diện tích kho hàng, thường xuyên kiểm tra chất lượng hệ thống phòng cháy chữa ch y,… 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị khoản phải thu Qua đ nh gi thực trạng quản tr khoản phải thu, FPT có kỳ thu tiền hồi nợ bình qn giai đoạn 2017 – 2019 có xu hướng tăng, cuối năm 2019 kỳ thu hồi nợ khéo dài 169,34 ngày Do vậy, cơng ty cần có biện ph p tăng cường công tác quản lý khoản phải thu theo hướng vừa tăng doanh số bán hàng mà lại không để b chiếm dụng vốn nhiều: - Theo dõi thường xuyên tình trạng trả nợ khách hàng, thời gian khoản nợ, đ nh kỳ hàng năm thực xem xét lại v tín dụng khách hàng, thay đổi sách bán ch u… nhằm tránh tình trạng nợ lâu dẫn đến khó địi - Sắp xếp tuổi thọ khoản phải thu: chia khoản nợ phải thu thành nợ hạn nợ to n, sau dựa vào thời gian đến hạn toán khoản phải thu để tiến hành xắp xếp, so sánh tỷ lệ khoản nợ phải thu so với tổng cấp tín dụng - Trong cơng tác thu hồi nợ, Công ty nên áp dụng biện pháp khuyến khích khách hàng trả tiền trước thời hạn nhằm thu hồi nợ nhanh sử dụng hình thức triết khấu cho khách hàng trả nợ trước thời hạn 101 - Công ty cần gửi giấy báo cho khách hàng biết để khách hàng chuẩn b tiền trả nợ chuẩn b đến hạn nợ - Đối với khoản nợ q hạn tốn Cơng ty tuỳ vào tình hình thực tế khách hàng gia hạn nợ, phạt chậm trả theo quy đ nh hợp đồng - Xem xét điều kiện kinh tế, mở rộng ngành kinh doanh từ phía đối tác Nếu công ty đối tác b hạn chế mặt tài có nhiều hợp đồng lớn tiềm tăng trưởng cao việc bán ch u điều cần thiết Tất nhiên thời hạn bán ch u mục tiêu quan trọng để bảo đảm quay vịng vốn - Trong giai đoạn 2017 – 2019, khoản phải thu từ cho vay công ty lớn, công ty cần xem xét nội để đ nh gi xem việc thay cho cơng ty với việc mang đầu tư k nh có lợi để thực 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện quản trị vốn tiền Trong giai đoạn 2017 – 2019, vốn tiền công ty chiếm tỷ trọng nhỏ tài sản lưu động Điều khó khăn cho công ty cần lượng tiền lớn để toán cho nhà cung cấp, phục vụ cho hoạt động chi tiêu Bởi việc đảm bảo nhu cầu chi ti u đảm bảo an toàn to n doanh nghiệp cần thiết Vì để đảm bảo khả to n công ty cần nâng cao dự trữ vốn tiền mức độ vừa phải Cụ thể số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn tiền cho công ty như: - Tăng cường đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, thực tốt cơng tác quản lý chi phí tiền mặt, cơng tác quản lý chi phí kinh doanh…, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nhằm tăng doanh thu lợi nhuận 102 - Có kế hoạch chi tiêu cụ thể phải phù hợp với tình hình tài cơng ty như: x c đ nh c c phương n đầu tư ngắn hạn , khoản phải trả, phải nộp, khoản chi tiêu tiền mặt… phù hợp với quy mô sản xuất năm tới - Thực nhanh chóng việc lý, nhượng bán tài sản cố đ nh khấu hao hết hay khơng cịn phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh để tăng th m lượng vốn tiền cho công ty - Cần nghiên cứu, áp dụng mơ hình kinh tế để x c đ nh lượng tiền dự trữ tối ưu (có thể áp dụng mơ hình Miller - Orr) nhằm đảm bảo nhu cầu to n cho công ty, tr nh rủi ro khơng có khả tốn, giúp cho cơng ty có thêm nhiều hội qu trình cạnh tranh với doanh nghiệp ngành tạo nhiều lợi nhuận cho công ty - Việc giữ hầu hết tiền ngân hàng s ch đắn hợp lý phát triển th trường Tuy nhiên phần lớn tiền ngân hàng cơng ty khoản tiền gửi tốn, khoản tiền gửi khơng kì hạn Để tăng tính hiệu việc quản lý tiền đồng thời có khoản lợi nhuận từ tiền nhàn dỗi, công ty nên dựa theo tiến độ c c đơn hàng mà có c c khoản tiền gửi có kì hạn khác nhau, từ khiến cơng ty khơng tạo nguồn thu mà cịn đem lại an tồn ln ln có khoản tiền gối đầu để phục vụ sản xuất, sửa chữa 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn tài trợ vốn lưu động Như phân tích Chương 2, cơng ty có nguồn vốn lưu động thường xuyên (NWC) nhỏ Do đó, cơng ty cần áp dụng số biện pháp sau: 103 Thứ nhất, cấu lại nợ theo hướng giảm nợ ngắn hạn tăng nợ phải trả dài hạn Trong đó, giảm nợ phải trả ngắn hạn xuống mức nhỏ với tài sản ngắn hạn (NWC > = 0) Tăng vay nợ dài hạn làm tăng nguồn vốn thường xuyên doanh nghiệp Đây biện ph p có ưu doanh nghiệp khơng muốn thay đổi sách vay nợ mình, việc tăng vốn chủ sở hữu vơ hình chung làm giảm địn bẩy tài doanh nghiệp, giảm hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu phải chia sẻ nhiều quyền lợi trường hợp doanh nghiệp có thêm cổ đơng Thứ hai, cấu lại nợ theo hướng giảm nợ ngắn hạn tăng vốn chủ sở hữu Việc tăng vốn chủ sở hữu làm tăng nguồn vốn thường xuyên doanh nghiệp, qua đ p ứng đủ nguồn vốn thường xuy n để tài trợ cho tài sản dài hạn Doanh nghiệp tăng vốn chủ sở hữu qua sử dụng lợi nhuận giữ lại để t i đầu tư, ph t hành th m cổ phiếu Trong hai trường hợp trên, biện pháp giảm nợ ngắn hạn tăng tính khoản doanh nghiệp Như phân tích Chương 2, FPT Telecom có hệ số khoản thấp, mà tính khoản doanh nghiệp đ nh gi thông qua khả to n c c khoản nợ đến hạn doanh nghiệp Nguyên nhân loại tài sản ngắn hạn có khả khoản nhanh doanh nghiệp nhỏ c c khoản nợ phải trả ngắn hạn Đây biện pháp khả thi trường hợp doanh nghiệp không muốn điều chỉnh sách sử dụng tài sản ngắn hạn (tiền khoản tương đương tiền, hàng tồn kho…) 104 3.2.5 Tăn cườn côn c đà đội n ũ c n thực công tác quản trị vốn lưu động - Công ty cần xây dựng phận quản tr vốn lưu động với cán chun trách, am hiểu có trình độ chuyên môn quản tr vốn lưu động - Nâng cao trình độ Ban Lãnh đạo, đội ngũ thực công tác quản tr vốn lưu động thông qua buổi giao lưu, chia sẻ chuyên gia tài chính, giảng vi n đại học; cử cán theo học c c khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn cơng tác quản tr tài chính… - Thực trao đổi kinh nghiệm quản tr với c c đơn v ngành, từ nhận điểm hạn chế cần khắc phục, điểm tích cực cần phát huy Học tập kinh nghiệm từ đơn v bạn để hồn thiện cho công tác quản tr doanh nghiêp, nâng cao hiệu cơng tác quản tr - Ngồi tăng cường cơng t c đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cần quan tâm đến chế độ, lương, thưởng, trợ cấp …sao cho thúc đẩy tinh thần làm việc nhân viên, giúp họ cống hiến cho cơng ty Đồng thời cần có biện pháp nhắc nhở, xử phạt nhân viên có lỗi, đảm bảo công bằng, thưởng phạt phân minh 3.2.6 Tăn cường biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanh hạ giá thành sản phẩm Chi phí phận ảnh hưởng trực tiếp đến đến giá thành sản xuất lợi nhuận kinh doanh Do muốn tăng lợi nhuận việc giảm chi phí kinh doanh giải pháp hữu hiệu để nâng cao khả tài cơng ty Qua bảng 2.3, ta thấy năm 2018 so với năm 2017, chi phí b n hàng tăng 40.06 , chi phí quản lý doanh nghiệp cơng ty giảm nhẹ 0.17%, tốc độ tăng doanh thu bán hàng cung cấp d ch vụ 15.90% Như năm 2018 so với 2017 tốc độ tăng chi phí nhanh 105 tốc độ tăng doanh thu đồng thời tăng l n chi phí quản lý kinh doanh chưa hợp lý với thu hẹp quy mô quản lý kinh doanh cơng ty Cịn đối năm 2019, cơng ty quản tr chi phí tốt so với 2018, thể ở: chi phí quản lý doanh nghiệp cơng ty tăng 18.46%, chi phí bán hàng năm tăng 18.20%, tốc độ tăng doanh thu bán hàng cung cấp d ch vụ 18,69% Dù vậy, công ty cần phải tăng cường công tác quản lý chi phí để gia tăng lợi nhuận, góp phần nâng cao tiêu hiệu suất hoạt động tiêu hiệu hoạt động công ty Cụ thể như: - Đối với chi phí trực tiếp phát sinh q trình mua ngun vật, liệu, vật liệu, hàng hóa cơng ty cần xem xét, kiểm tra thơng qua c c hóa đơn đầu vào mà đơn v nhận để thấy hợp lý, bất hợp lý có kế hoạch để giảm chi phí phát sinh khơng hợp lý khâu - Cịn chi phí gián tiếp như: chi phí lại, chi phí vận chuyển, chi phí tiền mặt, chi phí giao d ch, tiếp khách, hội họp, chi phí d ch vụ mua ngồi…cơng ty cần xây dựng đ nh mức chi tiêu quy chế quản lý sử dụng hợp lý Vì c c khoản chi tiêu khó kiểm tra, kiểm soát dễ b lạm dụng Các khoản chi phải có chừng từ hợp lệ - hợp pháp, phải gắn với kết kinh doanh không vượt mức khống chế tối đa theo tỷ lệ tính tổng chi phí - Cuối kỳ công ty n n đ nh gi lại mức độ sử dụng chi phí kỳ để thấy hợp lý chưa, từ có c c biện pháp cải thiện nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản xuất kỳ Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm vấn đề mấu chốt giúp doanh nghiệp tăng khả cạnh tranh, tăng doanh thu, lợi nhuận, làm cho hiệu sử dụng vốn nâng cao Do để giảm giá thành cơng ty thực biện pháp sau: 106 - Cơng ty lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu vừa đảm bảo chất lượng, uy tín bên cạnh cịn hưởng c c s ch ưu đãi như: sách chiết khấu toán, chiết khấu thương mại … - Chú trọng đến việc đầu tư đổi công nghệ, máy móc, thiết b thiết b qu cũ hay lạc hậu tiêu hao nhiều nhiên liệu - Cần bố trí cơng việc cách hợp lý để tránh lãng phí, thất ngun vật liệu thực tốt cơng tác quản lý chi phí ngun vật liệu, chi phí nhân cơng trực tiếp - Cơng ty cần tăng cường công tác quản lý chất lượng cơng trình, hạng mục cơng trình, kiểm tra giám sát xây dựng cơng trình tránh việc sai sót mặt kỹ thuật, thi công sai vẽ phải thực lại việc gây thất lớn cho cơng ty Các cơng trình, hạng mục cơng trình trước bàn giao cho khách hàng cần phải nghiêm thu bàn giao cụ thể - Ràng buộc tránh nhiệm hạng mục cơng trình thi công với trách nhiệm phận, c nhân người lao động có sai sót xảy người phải ch u phần trách nhiệm 3.2.7 Nâng cao chấ lượng ph c v đảm bảo tiện ích cho khách hàng Để mở rộng huy động vốn thời gian tới, việc tìm kiếm khách hàng FPT Telecom cịn phải trì khách hàng truyền thống có Muốn công ty cần nâng cao chất lượng phục vụ đảm bảo tiện ích cho khách hàng thơng qua số nội dung chủ yếu sau: Nâng cao chất lượng chất lượng nhân viên kinh doanh, bảo đảm cho nhân viên kinh doanh việc thực tốt nhiệm vụ chun mơn cịn phải có khả thực vai trò tư vấn giúp đỡ khách hàng tận tình chu 107 đ o sử dụng mạng đăng ký sử dụng d ch vụ cơng ty Do cần có tuyển chọn, bố trí, đào tạo nhân vi n kinh doanh có đủ trình độ chuy n mơn, đạo đức trách nhiệm nghề nghiệp Nên có hỗ trợ gắn bó chặt chẽ nhân viên kinh doanh nhiều kinh nghiệm nhân viên để giúp công ty chiếm lĩnh th trường 3.2.8 Tiếp t c hồn thiện cơng tác kế tốn tài doanh nghiệp thực tốt việc phân tích tình hình tài Việc đ nh gi phân tích tài doanh nghiệp có vai trị quan trọng phát triển doanh nghiệp Cơng tác kế tốn tài thường li n quan đến c c văn ph p lý, c c c n kế toán cần thường xuyên cập nhật đổi nghiệp vụ, nâng cao trình độ chun mơn Ngồi ra, cần hồn thiện quy trình phân tich phương ph p đ nh gi tình hình tài doanh nghiệp Đồng thời hàng năm lập kế hoạch tài chính, dự kiến nhu cầu vốn, tổ chức nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh nhằm đạt kết quả, mục tiêu đ nh Đ nh gi mức độ thực kế hoạch Hơn nữa, nhà quản tr cần tiến hành phân tích trọng tâm thơng qua hệ thống tiêu phân tích Từ ph t đ nh gi k p thời vấn đề bất cập, chưa hợp lý để có biện pháp khắc phục Cơng ty cần phải giữ chữ “tín” với khách hàng Muốn cơng ty phải đảm bảo tốc độ đường truyền, không cho phép cố mạng diễn lâu, nhiều thủ tục làm hợp đồng hòa mạng cho khách hàng Công ty cần phải công khai tiêu tài quan trọng thơng qua c c phương tiện thơng tin đại chúng để khách hàng có hiểu viết công ty cách thuận lợi Mặt khác, công ty cần tăng cường mối quan hệ hữu 108 hảo với cấp ủy đ a phương nơi hoạt động Qua tranh thủ tối đa ủng hộ cấp, ngành Ngoài ra, FPT Telecom cần nghiên cứu mở rộng không ngừng nâng cao chất lượng d ch vụ nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu sử dụng Internet khách hàng 3.3 Một số kiến nghị Nhà nước Nhà nước quan ban hành luật pháp, c c s ch, quy đ nh có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ - viễn thơng ổn đ nh phát triển, Nhà nước cần có sách kinh tế vĩ mơ vi mô nhằm giúp doanh nghiệp yên tâm thực hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời thu hút nhà đầu tư tham gia đầu tư vào lĩnh vực Cụ thể sách rõ ràng, thơng thống, đơn giản quy trình thủ tục pháp lý mặt thời gian số lượng thủ tục, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp thực hoạt động kinh doanh Ổn đ nh lãi suất tiến tới giảm lãi suất cho vay, đặc biệt có s ch ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp viễn thông việc phát triển hạ tầng đường trục, mạng viễn thơng vừa phục vụ quốc phịng an ninh, vừa phục vụ phát triển kinh tế xã hội; Nhà nước cần công bố rộng rãi quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội theo ngành, theo vùng lãnh thổ theo thời kỳ Quy hoạch giúp cho doanh nghiệp có sở để bố trí kế hoạch kinh doanh, huy động phát triển nguồn vốn để vừa đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư doanh nghiệp phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, vừa đảm bảo mặt lợi ích cho doanh nghiệp 109 Ngồi ra, Nhà nước cần đẩy mạnh phát triển th trường tài chính, đặc biệt th trường tiền tệ để doanh nghiệp đa dạng hóa đầu tư lựa chọn phương pháp huy động vốn Với th trường tiền tệ phát triển, cơng ty đem nguồn vốn nhàn rỗi đầu tư ngắn hạn cách có hiệu đồng thời dễ dàng huy động vốn cần thiết 110 TIỂU KẾT CHƯƠNG III Tr n sở mục ti u đ nh hướng phát triển Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản tr vốn lưu động FPT Telecom: giải pháp hoàn thiện quản tr vốn tiền, hoàn thiện quản tr hàng tồn kho, hoàn thiện quản tr khoản phải thu giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh Đồng thời luận văn đề xuất kiến ngh Nhà nước 111 KẾT LUẬN Quản tr vốn lưu động vấn đề có ý nghĩa quan trọng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong năm qua, Công ty Cổ phần Viễn thơng FPT khơng ngừng hồn thiện cơng tác quản tr vốn lưu động Tuy nhiên, công ty tồn số hạn chế đ nh, kết chưa thực tương xứng với v tiềm công ty Tác giả thực tìm hiểu thực trạng quản tr vốn lưu động Công ty Cổ phần Viễn thông FPT giai đoạn 2017 – 2019, qua đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện cơng t c quản tr vốn lưu động công ty Mặc dù có cố gằng tìm hiểu, học hỏi hạn chế kiến thực, thời gian thực đề tài có hạn nên luận văn khơng tr nh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận ý kiến góp ý thầy để luận văn hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn giảng vi n TS Vũ Xuân Dũng hướng dẫn tận tình, chu đ o giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp minh Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Học viên Phan Thị Thanh Hoa 112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO B o c o tài ri ng kiểm to n năm 2017, 2018, 2019 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT PGS TS NGND Ngô Thế Chi, PGS TS NGƯT Nguyễn Trọng Cơ (2015), Gi o trình “Phân tích tài doanh nghiệp”, Nhà xuất Tài Trương Th Thùy Dương (2016), Luận văn Thạc sĩ “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần Sông Đà 2”, Học viện Tài Chính Lê Minh Ngọc (2018), Luận văn thạc sĩ “Hồn thiện cơng tác quản lý vốn lưu động Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng”, Đại học Thương mại GS TS Đinh Văn Sơn, TS Vũ Xuân Dũng (2013), Gi o trình “Tài doanh nghiệp”, Nhà xuất Thống kê Phạm Th Xuân Thương (2018), Luận văn thạc sĩ “Quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần Viễn thông FPT”, Đại học Thương mại Trần Quỳnh Trang (2016), Luận văn Thạc sĩ “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động Công ty Cổ phần Bảo Hưng”, Học viện Tài Chính PGS TS Bùi Văn Vần, PGS TS Vũ Văn Ninh (2015), Giáo trình “Tài doanh nghiệp”, Nhà xuất Tài BẢN CAM ĐOAN Tơi cam đoan thực việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung luận văn/luận án qua phần mềm Turnitin cách trung thực đạt kết mức độ tương đồng 15 % toàn nội dung luận văn/luận án Bản luận văn/luận án kiểm tra qua phần mềm cứng luận văn/luận n để nộp bảo vệ trước hội đồng Nếu sai tơi xin ch u hình thức kỉ luật theo quy đ nh hành Trường HỌC VIÊN CAO HỌC Phan Th Thanh Hoa ... Công ty .38 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Viễn thơng FPT 41 2.1.3 Tình hình tài Công ty Cổ phần Viễn thông FPT .46 2.2 Thực trạng quản trị vốn lưu động công ty Cổ phần. .. quản tr vốn lưu động doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản tr vốn lưu động Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản tr vốn lưu động Công ty Cổ phần Viễn thông FPT CHƯƠNG... cao quản tr vốn lưu động FPT Telecom Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận vốn lưu động, quản tr vốn lưu động - Phân tích làm rõ thực trạng quản tr vốn lưu động Công ty Cổ phần Viễn thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ quản trị vốn lưu động của công ty cổ phần viễn thông FPT , Luận văn thạc sĩ quản trị vốn lưu động của công ty cổ phần viễn thông FPT