Luận án Tiến sĩ Công tác tư tưởng: Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay

210 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 21:18

Trên cơ sở nghiên cứu, luận giải, làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tư tưởng và vai trò công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản, luận án đề xuất một số quan điểm, giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản ở Việt Nam trong tình hình mới. Mời các bạn tham khảo! BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUN TRUYỀN PHẠM THỊ VUI VAI TRỊ CỦA CƠNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG HÀ NỘI - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN PHẠM THỊ VUI VAI TRỊ CỦA CƠNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Mã số: 31 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS VŨ TRỌNG LÂM PGS,TS HOÀNG QUỐC BẢO HÀ NỘI - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng Hệ thống liệu, kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận án Phạm Thị Vui MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÕ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN 1.1 Cơng tác tư tưởng vai trị công tác tư tưởng đời sống xã hội 1.2 Quản lý hoạt động xuất vai trò công tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất 1.3 Những yếu tố tác động đến vai trò công tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Chương 2: THỰC TRẠNG VAI TRÕ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Hệ thống công tác tư tưởng hệ thống quản lý hoạt động xuất Việt Nam 2.2 Thực trạng quản lý hoạt động xuất vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Việt Nam từ năm 2004 đến Chương 3: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÕ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI 3.1 Những vấn đề đặt việc phát huy vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Việt Nam 3.2 Quan điểm phát huy vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Việt Nam thời gian tới 3.3 Giải pháp phát huy vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Việt Nam thời gian tới KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 29 29 42 67 77 77 84 128 128 139 148 169 172 176 186 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa CNXH : Chủ nghĩa xã hội CT-XH : Chính trị - xã hội KH-CN : Khoa học - công nghệ KT-XH : Kinh tế - xã hội Nxb : Nhà xuất XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Doanh thu lĩnh vực xuất năm 2017, 2018 2019 86 Bảng 2.2: Lao động lĩnh vực xuất 87 Bảng 2.3: Đánh giá công tác quản lý xuất 92 Bảng 2.4: Thực trạng công tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Việt Nam 107 Bảng 2.5: Đánh giá mức độ phù hợp chế, sách hoạt động xuất Bảng 2.6: Đánh giá xây dựng thực thi pháp luật xuất 115 116 Bảng 2.7: Đánh giá hoạt động quan ban tuyên giáo cấp hoạt động xuất 121 Bảng 3.1: Những vấn đề đặt công tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất 139 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta nhận thức rõ xuất lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén, phận quan trọng văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, có nhiệm vụ tích luỹ, lưu trữ truyền bá giá trị tinh thần, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, bảo vệ tảng tư tưởng, giới quan, nhân sinh quan cách mạng khoa học; xây dựng đạo đức, lối sống phát triển toàn diện nhân cách người Việt Nam; góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành xã hội học tập Hoạt động xuất phải chăm lo bảo vệ, khẳng định phát huy giá trị văn hoá dân tộc, đồng thời mở rộng giao lưu văn hoá, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại đấu tranh không khoan nhượng với quan điểm sai trái, lạc hậu Nhận thức rõ điều đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành nhiều văn nhằm định hướng hoạt động cho lĩnh vực xuất bản, giai đoạn đất nước có chuyển biến nhanh chóng trị, kinh tế, xã hội, văn hố, giáo dục Có thể khẳng định, thời gian qua vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất tiếp tục tăng cường đổi mới; định hướng kịp thời, cụ thể cho quan chủ quản xuất nhà xuất Hệ thống văn đạo, quản lý xuất bước hoàn thiện Việc đạo, định hướng nội dung trị, tư tưởng, vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm quan tâm Hiệu phối hợp đạo, quản lý hoạt động xuất nâng cao Do đó, quản lý hoạt động xuất có nhiều chuyển biến tích cực, giữ định hướng trị, thích ứng với chế thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu đọc nhân dân, góp phần xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Nội dung, phương thức lãnh đạo, đạo, quản lý hoạt động xuất có nhiều đổi mới, kịp thời khắc phục số hạn chế, bất cập thực tiễn hoạt động xuất Xuất tích cực góp phần tun truyền, phổ biến chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái lực thù địch, hội trị; thực ngày hiệu chức giám sát phản biện xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phịng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Tuy vậy, thời gian qua, việc phát huy vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất nhiều hạn chế, bất cập Công tác đạo, định hướng quản lý hoạt động xuất chưa thực chủ động kịp thời, hiệu lực, hiệu chưa cao, quản lý hoạt động xuất điện tử Một số cán bộ, biên tập viên, đội ngũ người làm cơng tác xuất có biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" Vai trị quan quản lý nhà nước, Hội Xuất Việt Nam việc bồi dưỡng đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên chưa phát huy mức Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý, biên tập viên quan xuất chưa đáp ứng u cầu tình hình Ngồi ra, việc xác định mối quan hệ, tầm quan trọng cần thiết việc phát huy vai trò công tác tư tưởng lãnh đạo, đạo, định hướng quản lý hoạt động xuất chưa rõ ràng; đội ngũ cán làm công tác xuất đội ngũ cán làm công tác tư tưởng chưa thực trọng "phối hợp tác chiến" với chặt chẽ, chưa thực gắn kết hữu mặt trận tư tưởng, văn hoá; phương thức thực công tác tư tưởng truyền thống ngày bộc lộ bất cập; thông tin công tác tư tưởng đến với người dân cịn chậm, thiếu tính định hướng; việc sử dụng công cụ, phương tiện truyền thông chưa quan xuất khai thác, sử dụng hiệu Bối cảnh có nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh, tác động mạnh mẽ tới cơng tác tư tưởng, có lĩnh vực xuất bản, địi hỏi cần phải tiếp tục phát huy vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Đó là, phát triển vũ bão khoa học công nghệ, cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển nhanh chóng; chiến thương mại nước lớn ngày liệt; khuynh hướng tư tưởng lý luận, trị giới - tiến phản động - tiếp tục diễn đấu tranh gay gắt, tác động đến ổn định quốc gia, dân tộc, có Việt Nam; xuống cấp đáng lo ngại đạo đức, lối sống phận nhân dân Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá đạt hiệu chưa cao; xuất nhiều công cụ, phương tiện truyền thông mới, đại chưa hệ thống đơn vị làm xuất bản, hệ thống làm công tác tư tưởng khai thác, sử dụng hiệu để phục vụ công tác tư tưởng Trong đó, lực thù địch, hội trị, phản động lại tận dụng triệt để công cụ, phương tiện để công tảng tư tưởng Bối cảnh đã, tác động mạnh mẽ đến vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất nói chung tới hoạt động xuất nói riêng Các văn kiện Đảng tiếp tục khẳng định xuất hoạt động thuộc lĩnh vực cơng tác tư tưởng, văn hố việc tiếp tục phát huy vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất vấn đề hệ trọng quan xuất định hướng trị, tư tưởng đắn, phát huy tốt vai trị đạo, tổ chức hoạt động xuất vừa phù hợp với tơn chỉ, mục đích, vừa đóng góp tích cực cho xã hội Trước đòi hỏi, yêu cầu công đổi đất nước, từ sở lý luận thực tiễn trình bày trên, nghiên cứu sinh lựa chọn vấn đề: "Vai trò công tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Việt Nam nay" làm luận án tiến sĩ ngành Chính trị học, chun ngành Cơng tác tư tưởng Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu, luận giải, làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn công tác tư tưởng vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất bản, luận án đề xuất số quan điểm, giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Việt Nam tình hình Nhiệm vụ nghiên cứu Thực mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án có nhiệm vụ sau: - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan tới luận án, vấn đề nghiên cứu; xác định vấn đề tiếp tục nghiên cứu cần tập trung nghiên cứu luận án - Luận giải làm sáng tỏ số vấn đề lý luận công tác tư tưởng, quản lý hoạt động xuất vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Việt Nam - Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động xuất thực trạng vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Việt Nam năm qua xác định vấn đề đặt cần giải điều kiện - Đề xuất số quan điểm giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Việt Nam thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Luận án tập trung phân tích vấn đề liên quan đến vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Việt Nam - Thời gian: Thực trạng nghiên cứu từ năm 2004 đến Từ sau Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 42-CT/TW "Về nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản" (ngày 25-8-2004) Các giải pháp đề xuất có ý nghĩa vận dụng đến năm 2025 Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận, thực tiễn - Luận án dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghị quyết, thị Đảng, pháp luật Nhà nước công tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất bản; tiếp thu, kế thừa có chọn lọc kết nghiên cứu cơng trình khoa học ngồi nước có liên quan - Luận án nghiên cứu dựa sở thực tiễn tiến hành công tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất nước ta; văn bản, thị, báo cáo tổng kết, đánh giá chất lượng, hiệu quản lý hoạt động xuất bản; kết khảo sát thực tế quản lý hoạt động xuất vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Việt Nam 190 giải vấn đề quản lý hoạt động xuất 7.3 Trình độ, lực cán làm công tác tư tưởng 7.4 Trình độ, lực cán làm cơng tác xuất 7.5 Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác tư tưởng phục vụ cơng tác xuất 7.6 Tính định hướng tư tưởng trị với khuynh hướng thương mại hố, tầm thường hoá hoạt động xuất 7.7 Ý kiến khác: Đánh giá chế sách hoạt động xuất Nội dung 8.1 Nhà nước có nhiều sách khuyến khích ngành xuất phát triển 8.2 Nhà nước ban hành đầy đủ quy định pháp luật nhằm chống sách giả sách lậu 8.3 Các quy định pháp luật nhằm chống sách giả, sách lậu thực thi thực tế 8.4 Quyền tác giả sách Nhà nước bảo vệ 8.5 Chế tài cho hành vi làm sách giả, sách lậu đủ sức răn đe 8.6 Nhà nước nên có sách kiểm duyệt chặt chẽ nội dung sách 8.7 Nhà nước nên có sách kiểm sốt giá sách 8.8 Ý kiến khác Phù Không hợp phù hợp Ý kiến khác 191 Đánh giá xây dựng thực thi pháp luật xuất Nội dung Đầy đủ Bình Chưa Khó trả thường đầy đủ lời 9.1 Pháp luật xuất ban hành đầy đủ 9.2 Pháp luật xuất ban hành kịp thời 9.3 Pháp luật xuất ban hành thống nhất, chồng chéo, mâu thuẫn với luật khác 9.4 Pháp luật xuất thực thi nghiêm túc 9.5 Các vi phạm xuất xử lý kịp thời 10 Đánh giá hoạt động quan làm công tác tư tưởng (cụ thể Ban Tuyên giáo cấp) hoạt động xuất Nội dung 10.1.Ban Tuyên giáo làm tốt chức tuyên truyền định hướng công tác tư tưởng, định hướng nội dung lĩnh vực xuất bản, tạo điều kiện thuận lợi cho NXB, sở in phát hành hoạt động theo đường lối, chủ trương Đảng, sách Nhà nước 10.2 Giảm thủ tục hành việc xuất sách thuận lợi cho NXB, sở in phát hành 10.3 Sự phối hợp chặt chẽ Ban Tuyên giáo nhà xuất 10.4 Năng lực định hướng tư tưởng lĩnh vực xuất cán Tuyên giáo Tốt Khơng Ý kiến tốt khác 192 10.5 Tính đồng hệ thống xuất 10.6 Cơng tác kiểm sốt nội dung xuất phẩm trước phát hành rộng rãi công chúng Ban Tuyên giáo 11 Một số phương hướng để phát huy vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Việt Nam nay, theo Ông/Bà gồm nội dung nào? Nội dung Cần thiết Không cần thiết 11.1 Quán triệt triển khai thực định hướng lớn phương hướng, nhiệm vụ xuất theo tinh thần Nghị Đảng 11.2 Quán triệt đạo Đảng để khắc phục yếu hoạt động xuất 11.3 Quán triệt sách, pháp luật Nhà nước 11.4 Thực nguyên tắc Báo chí, xuất nước ta đặt lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước hoạt động khuôn khổ pháp luật 11.5 Ý kiến khác: 12 Kiến nghị Ông/Bà giải pháp nhằm phát huy vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Việt Nam Nội dung 12.1 Định hướng kiểm soát chặt chẽ nội dung xuất phẩm 12.2 Tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước hoạt động xuất 12.3 Nhà nước coi xuất ngành kinh doanh tuý, tạo điều kiện cho NXB, sở in Đồng ý Không Ý kiến đồng ý khác 193 Nội dung Đồng ý Không Ý kiến đồng ý khác phát hành cạnh tranh bình đẳng với nhau, qua tạo lập thị trường sách phong phú, đa dạng 12.4 Tạo môi trường xuất lành mạnh, có chế bảo đảm để NXB yên tâm hoạt động theo định hướng Đảng Nhà nước 12.5.Nâng cao nhận thức toàn xã hội vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất 12.6 Xây dựng chế để cán tư tưởng quan làm công tác tư tưởng tham gia chủ động, tích cực vào quản lý hoạt động xuất 12.7 Nâng cao nhận thức tư tưởng - trị đội ngũ quản lý hoạt động xuất đội ngũ trực tiếp tham gia vào hoạt động xuất 12.8 Tăng cường sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc; nâng cao vị xã hội quan tư tưởng cán làm công tác tư tưởng 12.9 Kết hợp chặt chẽ biện pháp tư tưởng với biện pháp tổ chức, biện pháp kinh tế quản lý hoạt động xuất 12.10 Giải pháp khác: 13 Các kiến nghị khác: …………………………………………………………………….……… …………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn Ơng/Bà 194 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: VAI TRỊ CỦA CƠNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Cuộc điều tra tiến hành năm 2019 với dung lượng mẫu điều tra 346 cán bộ, người làm việc lĩnh vực quản lý xuất bản, xuất bản, nhà sách tư nhân quan nghiên cứu địa bàn nước với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên Với cấu cụ thể sau: Cơ quan công tác Ban Tuyên giáo quan quản Chức vụ 10% Cán quản lý 34% Nhà xuất 62% Cán không giữ chức vụ 66% Cơ quan khác 28% quản lý lý xuất Độ tuổi Số năm công tác ngành Dưới 30 27% Công tác 10 năm 37% Từ 31 đến 45 tuổi 55% Công tác từ 10-15 năm 33% Trên 45 tuổi 18% Công tác 15 năm 30% VỀ NỘI DUNG KHẢO SÁT Phần 1: Đánh giá hoạt động xuất Việt Nam Đánh giá chung hoạt động xuất Bảng 1: Đánh giá chung hoạt động xuất Nội dung Đồng ý Không Ý kiến đồng ý khác 1.1 Thị trường sách phong phú 92% 8% 0% 1.2 Có nhiều sách cho đối tượng bạn đọc 92% 8% 0% 1.3 Có nhiều sách có giá trị 67% 33% 0% 1.4 Giá sách phù hợp với thu nhập người dân 46% 54% 0% 1.5 Văn hoá đọc tốt 20% 80% 0% 195 Đa số người hỏi cho rằng, thị trường sách Việt Nam phong phú, có nhiều sách cho đối tượng bạn đọc (92%) Tuy nhiên, 2/3 số người hỏi cho hoạt động xuất ta "có nhiều sách có giá trị" Chưa đến ½ số người trả lời cho "giá sách phù hợp với thu nhập người dân" Nhiều đầu sách giá cao so với thu nhập bình quân nước ta, điều ảnh hưởng đến văn hoá đọc độc giả Chỉ 1/5 số người hỏi cho văn hoá đọc nước ta tốt Nhiều ý kiến cho rằng, văn hoá đọc xuất nhiều tầng lớp trí thức Đặc biệt, thời đại Internet khiến cho người đọc có xu hướng chuyển sang đọc sách điện tử, đọc online đọc loại sách xuất giấy - Các khác biệt: Có khác biệt cấp quản lý việc đánh giá chất lượng loại sách xuất có giá trị văn hố đọc Số liệu điều tra cho thấy, nhóm cán giữ chức vụ quản lý có tỉ lệ thấp so với nhóm cán không giữ chức vụ quản lý cho hoạt động xuất ta thời gian qua "có nhiều sách có giá trị" (cán quản lý: 59%; cán không giữ chức vụ quản lý 73%) Đánh giá văn hoá đọc, 14% số cán giữ chức vụ quản lý cho văn hoá đọc tốt, tỉ lệ nhóm cán khơng giữ chức vụ quản lý 24% Về lứa tuổi, nhóm người trẻ tuổi có tỉ lệ cao cho "giá sách phù hợp với thu nhập người dân" Chỉ 28% số người hỏi 45 tuổi ghi nhận điều này, số nhóm 31-45 tuổi 49% cao nhóm trẻ 31 tuổi với tỉ lệ 59% Đánh giá môi trường kinh doanh sách Bảng 2: Đánh giá môi trường kinh doanh sách Không Ý kiến đồng ý khác 59% 41% 0% 77% 23% 2.3 Vấn đề quyền thực thi nghiêm chỉnh 39% 61% 0% 2.4 Sách giả, sách lậu 11% 89% 0% 2.5 Đa phần sách xuất có lãi 32% 68% 0% Nội dung 2.1 Các NXB tự lựa chọn đề tài 2.2 Các NXB, sở in phát hành tự cạnh tranh với Đồng ý 0% 196 Số liệu điều tra cho thấy, môi trường kinh doanh sách, nhìn chung, đa số người hỏi cho rằng, nhà xuất bản, sở in phát hành tự cạnh tranh với (77%), đó, 11% số người hỏi cho tượng sách giả, sách lậu Như vậy, có tới gần 90% số người hỏi cho tượng sách giả, sách lậu phổ biến Điều làm giảm hiệu kinh doanh nhà xuất sở in thống Do đó, 32% số người hỏi cho "Đa phần sách xuất có lãi." Và 39% số người hỏi đồng ý với nhận định cho "Vấn đề quyền thực thi nghiêm chỉnh" Đánh giá chung công tác quản lý hoạt động xuất Việt Nam Về công tác quản lý hoạt động xuất nước ta nay, nhìn chung, ý kiến đánh giá tốt công tác không nhiều, (trên 40%) Chỉ 42% số người hỏi cho công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, sách quy định pháp luật hoạt động xuất thực tốt, tỉ lệ giảm dần 41% 36% hoạt động xây dựng tổ chức thực sách quy định pháp luật hoạt động xuất hoạt động kiểm sốt hoạt động xuất bản, tạo mơi trường thuận lợi cho hoạt động xuất phát triển định hướng Bảng 3: Đánh giá công tác quản lý xuất Nội dung 3.1 Trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, sách quy định pháp luật hoạt động xuất 3.2 Trong xây dựng tổ chức thực sách quy định pháp luật hoạt động xuất 3.3.Trong kiểm soát hoạt động xuất bản, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động xuất phát triển định hướng Tốt Chưa tốt 42% 58% 41% 59% 36% 64% 197 Phần 2: Đánh giá công tác tư tưởng hoạt động xuất Vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Đánh giá vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất bản, đa số người hỏi (84%-92%) ghi nhận vai trị cơng tác tư tưởng hoạt động gồm: Chỉ đạo, định hướng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đường lối, chủ trương, sách quản lý hoạt động xuất bản, phối hợp với quan chức xây dựng đường lối chủ trương, sách pháp luật nhà nước hoạt động xuất quản lý hoạt động xuất bản; đạo, định hướng tuyên truyền đường lối, sách pháp luật Đảng, Nhà nước xuất quản lý hoạt động xuất bản; phát xử lý vấn đề tư tưởng nảy sinh đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái quản lý hoạt động xuất bản; cổ vũ, động viên, phát nhân rộng điển hình tiên tiến quản lý tổ chức quản lý hoạt động xuất Bảng 4: Đánh giá vai trị cơng tác tư tưởng hoạt động xuất Nội dung Đồng ý Không Không đồng ý rõ 4.1 Chỉ đạo, định hướng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đường lối, chủ trương, sách đối 92% 8% 91% 9% 0% 91% 9% 0% 85% 15% 0% 84% 16% 0% với quản lý hoạt động xuất 4.2 Phối hợp với quan chức xây dựng đường lối chủ trương, sách pháp luật nhà nước hoạt động xuất quản lý hoạt động xuất 4.3 Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đường lối, sách pháp luật Đảng, Nhà nước xuất quản lý hoạt động xuất 4.4 Phát xử lý vấn đề tư tưởng nảy sinh đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái quản lý hoạt động xuất 4.5 Cổ vũ, động viên, phát nhân rộng điển hình tiên tiến quản lý tổ chức quản lý hoạt động xuất 198 Đánh giá mức độ cần thiết phải phát huy vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Đánh giá mức độ cần thiết phải phát huy vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất nay, đa số người trả lời (61%) số người hỏi cho cần thiết, 1/3 số người trả lời cho cần thiết, 1,8% cho không cần thiết Như vậy, quản lý hoạt động xuất nay, phải phát huy vai trị cơng tác tư tưởng hoạt động Bảng 5: Đánh giá mức độ cần thiết phải phát huy vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Rất cần thiết 61% Cần thiết 33% Không cần thiết 6% Thực trạng công tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Việt Nam Bảng Thực trạng công tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Việt Nam Nội dung 6.1 Chỉ đạo, định hướng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn Tốt Chưa tốt 62% 38% trương, sách luật pháp nhà nước xuất quản lý 57% 43% đường lối, chủ trương sách với quản lý hoạt động xuất 6.2 Phối hợp với quan chức xây dựng đường lối, chủ hoạt động xuất 6.3 Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước xuất quản lý hoạt động 67% 33% xuất 6.4 Phát xử lý vấn đề tư tưởng nảy sinh quản lý hoạt động xuất đấu tranh chống quan điểm sai trái 48% 52% quản lý hoạt động xuất 6.5 Cổ vũ, động viên, phát nhân rộng điển hình tiên tiến quản lý, tổ chức quản lý hoạt động xuất 45% 55% 199 Số liệu điều tra cho thấy, hai số năm hoạt động quản lý xuất nêu có tỉ lệ đa số (từ 62% đến 67%) đánh giá làm tốt công tác "Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước xuất quản lý hoạt động xuất bản" (67%) công tác "Chỉ đạo, định hướng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đường lối, chủ trương sách với quản lý hoạt động xuất bản" (62%) Hai nhiệm vụ "Phát xử lý vấn đề tư tưởng nảy sinh quản lý hoạt động xuất đấu tranh chống quan điểm sai trái quản lý hoạt động xuất bản" "Cổ vũ, động viên, phát nhân rộng điển hình tiên tiến quản lý, tổ chức quản lý hoạt động xuất bản" có tỉ lệ số người hỏi đánh giá thực tốt 48% 45% Những vấn đề đặt công tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Bảng 7: Những vấn đề đặt công tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Nội dung 7.1 Nhận thức cấp uỷ cán bộ, đảng viên vai trò công tác tư tưởng hoạt động xuất 7.2 Cơng tác tư tưởng q trình tham gia giải vấn đề quản lý hoạt động xuất 7.3 Trình độ, lực cán làm cơng tác tư tưởng 7.4 Trình độ, lực cán làm công tác xuất 7.5 Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác tư tưởng phục vụ cơng tác xuất Tốt Bình Yếu thường Khó trả lời 54% 39% 5% 2% 54% 40% 3% 3% 48% 41% 7% 4% 50% 43% 2% 5% 31% 51% 13% 5% 46% 43% 5% 6% 7.6 Tính định hướng tư tưởng trị với khuynh hướng thương mại hoá, tầm thường hoá hoạt động xuất Số liệu điều tra cho thấy, vấn đề đặt hoạt động quản lý xuất cơng tác tư tưởng nhìn chưa chưa đánh giá cao Hai hoạt động đánh giá thực tốt cao "Nhận thức cấp uỷ cán bộ, đảng 200 viên vai trò công tác tư tưởng hoạt động xuất bản" "Cơng tác tư tưởng q trình tham gia giải vấn đề quản lý hoạt động xuất bản" với tỉ lệ đánh giá tốt tốt 54% Các yếu tố cịn lại như: Trình độ, lực cán làm cơng tác tư tưởng; trình độ, lực cán làm công tác xuất bản; sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác tư tưởng phục vụ công tác xuất bản; tính định hướng tư tưởng trị với khuynh hướng thương mại hoá, tầm thường hoá hoạt động xuất có 50% số người hỏi đánh giá tốt Đặc biệt, có chưa đến 1/3 số người hỏi đánh giá tốt yếu tố "Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác tư tưởng phục vụ công tác xuất bản" Đánh giá chế sách hoạt động xuất Nhìn chung, sách, quy định pháp luật hoạt động xuất nhiều bất cập Số liệu điều tra cho thấy, "Chính sách kiểm duyệt nội dung sách" có tỉ lệ người hỏi đánh giá "phù hợp" cao 58% Các sách "Chính sách khuyến khích ngành xuất phát triển", "Chính sách kiểm sốt giá sách" có 52% số người ghi nhận phù hợp Các quy định, sách khác có tỉ lệ thấp số người hỏi cho phù hợp với tình hình Việt Nam Đặc biệt, 16% số người hỏi cho "Chế tài hành vi làm sách giả, sách lậu" phù hợp Bảng 8: Đánh giá mức độ phù hợp chế, sách hoạt động xuất Phù hợp Không phù hợp 52% 48% 8.2 Nhà nước ban hành đầy đủ quy định pháp luật nhằm chống sách giả sách lậu 42% 58% 8.3 Các quy định pháp luật nhằm chống sách giả, sách lậu thực thi thực tế 30% 70% 8.4 Quyền tác giả sách Nhà nước bảo vệ 49% 51% 8.5 Chế tài cho hành vi làm sách giả, sách lậu đủ sức răn đe 16% 84% 58% 42% 52% 48% Nội dung 8.1 Nhà nước có nhiều sách khuyến khích ngành xuất phát triển 8.6 Nhà nước nên có sách kiểm duyệt chặt chẽ nội dung sách 8.7 Nhà nước nên có sách kiểm sốt giá sách 201 Có thể nói, thực trạng làm sách giả, sách lậu Việt nam cịn diễn phổ biến Do đó, cần phải xây dựng chế tài để kiểm soát chặt chẽ hành vi làm sách giả, sách lậu Đánh giá xây dựng thực thi pháp luật xuất Nhìn chung, cơng tác ban hành pháp luật xuất nhiều bất cập, 59% số người hỏi cho Pháp luật xuất ban hành đầy đủ Như vậy, cịn tỉ lệ khơng nhỏ (41%) số người hỏi cho cần phải xây dựng luật pháp quản lý hoạt động xuất phù hợp đầy đủ để phù hợp với tình hình xuất Việt Nam Bảng 9: Đánh giá xây dựng thực thi pháp luật xuất Nội dung Đầy đủ Bình Chưa Khó thường đầy đủ trả lời 9.1 Pháp luật xuất ban hành đầy đủ 59% 31% 9% 1% 9.2 Pháp luật xuất ban hành kịp thời 42% 47% 9% 2% 32% 41% 16% 11% 9.4 Pháp luật xuất thực thi nghiêm túc 30% 43% 20% 7% 9.5 Các vi phạm xuất xử lý kịp thời 24% 41% 28% 7% 9.3 Pháp luật xuất ban hành thống nhất, khơng có chồng chéo, mâu thuẫn với luật khác 10 Đánh giá hoạt động quan Ban Tuyên giáo cấp hoạt động xuất Đánh giá công tác tư tưởng hoạt động xuất quan Ban Tuyên giáo cấp hoạt động xuất nhìn chung chưa đánh giá cao Chỉ 64% số người hỏi cho "Việc thực chức tuyên truyền định hướng công tác tư tưởng, định hướng nội dung lĩnh vực xuất bản, tạo điều kiện thuận lợi cho NXB, sở in phát hành hoạt động theo đường lối, chủ trương Đảng, sách Nhà nước Ban Tuyên giáo" tốt 57% số người hỏi đánh giá tốt Sự phối hợp chặt chẽ Ban Tuyên giáo nhà xuất bản, tiêu chí cịn lại có chưa đến ½ số người trả lời đánh giá tốt hoạt động như: Giảm thủ tục hành việc xuất sách thuận lợi cho nhà xuất bản, sở in phát hành Năng lực định hướng tư tưởng lĩnh vực xuất cán Tun giáo" (48%); Cơng tác kiểm sốt nội dung xuất phẩm trước phát hành rộng rãi công chúng Ban Tuyên giáo (49%) Chỉ 1/3 số người hỏi đánh giá tốt "Tính đồng hệ thống xuất nay" Xem bảng dưới: 202 Bảng 10: Đánh giá hoạt động quan Ban Tuyên giáo cấp hoạt động xuất Nội dung Tốt Không tốt 10.1.Việc thực chức tuyên truyền định hướng công tác tư tưởng, định hướng nội dung lĩnh vực xuất bản, tạo điều kiện thuận lợi cho NXB, sở in phát hành hoạt động theo 64% 36% đường lối, chủ trương Đảng, sách Nhà nước Ban Tuyên giáo 10.2 Giảm thủ tục hành việc xuất sách thuận 48% 52% 10.3 Sự phối hợp chặt chẽ Ban Tuyên giáo nhà xuất 57% 43% lợi cho NXB, sở in phát hành 10.4 Năng lực định hướng tư tưởng lĩnh vực xuất cán Tuyên giáo 10.5 Tính đồng hệ thống xuất 10.6 Cơng tác kiểm sốt nội dung xuất phẩm trước phát hành rộng rãi công chúng Ban Tuyên giáo 48% 52% 34% 66% 49% 51% 11 Phương hướng phát huy vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Để phát huy vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất nước ta đa số người hỏi (trên 97%) cho cần thiết phải thực nội dung sau: 1) Quán triệt triển khai thực định hướng lớn phương hướng, nhiệm vụ xuất theo tinh thần Nghị Đảng; 2) Quán triệt đạo Đảng để khắc phục yếu hoạt động xuất bản; 3) Quán triệt sách, pháp luật Nhà nước; 4) Thực nguyên tắc Báo chí, xuất nước ta đặt lãnh đạo Đảng, quản lý Nha nước hoạt động khuôn khổ pháp luật 203 Bảng 11: Tỉ lệ số người hỏi cho nội dung sau cần thiết nhằm phát huy vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Nội dung Cần thiết Không cần thiết 11.1 Quán triệt triển khai thực định hướng lớn phương hướng, nhiệm vụ xuất theo tinh thần Nghị 97% 3% Đảng 11.2 Quán triệt đạo Đảng để khắc phục yếu 98% 2% 99% 1% lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước hoạt động khuôn 97% 3% hoạt động xuất 11.3 Quán triệt sách, pháp luật Nhà nước 11.4 Thực nguyên tắc Báo chí, xuất nước ta đặt khổ pháp luật 12 Các giải pháp nhằm phát huy vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Việt Nam Nhìn chung, đa số (từ 93%-99%) người hỏi đồng ý cao với giải pháp nhằm phát huy vai trò công tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất nước ta như: Tạo môi trường xuất lành mạnh, có chế bảo đảm để NXB yên tâm hoạt động theo định hướng Đảng Nhà nước; nâng cao nhận thức tư tưởng - trị đội ngũ quản lý hoạt động xuất đội ngũ trực tiếp tham gia vào hoạt động xuất bản; tăng cường sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc; nâng cao vị xã hội quan tư tưởng cán làm công tác tư tưởng; Kết hợp chặt chẽ biện pháp tư tưởng với biện pháp tổ chức, biện pháp kinh tế quản lý hoạt động xuất bản; nâng cao nhận thức toàn xã hội vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất bản; xây dựng chế để cán tư tưởng quan làm công tác tư tưởng tham gia chủ động, tích cực vào quản lý hoạt động xuất bản; định hướng kiểm soát chặt chẽ nội dung xuất phẩm Giải pháp "Nhà nước coi xuất ngành kinh doanh 204 tuý, tạo điều kiện cho NXB, sở in phát hành cạnh tranh bình đẳng với nhau, qua tạo lập thị trường sách phong phú, đa dạng" có 72% số người hỏi đồng ý với việc thực giải pháp Xem bảng Bảng 12 Các giải pháp nhằm phát huy vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Việt Nam Nội dung 12.1 Định hướng kiểm soát chặt chẽ nội dung xuất phẩm 12.2 Tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước hoạt động xuất Đồng ý Không đồng ý 93% 7% 95% 5% 72% 28% 99% 1% 95% 5% 94% 6% 98% 2% 96% 4% 96% 4% 12.3 Nhà nước coi xuất ngành kinh doanh tuý, tạo điều kiện cho NXB, sở in phát hành cạnh tranh bình đẳng với nhau, qua tạo lập thị trường sách phong phú, đa dạng 12.4 Tạo môi trường xuất lành mạnh, có chế bảo đảm để NXB yên tâm hoạt động theo định hướng Đảng Nhà nước 12.5.Nâng cao nhận thức toàn xã hội vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất 12.6 Xây dựng chế để cán tư tưởng quan làm cơng tác tư tưởng tham gia chủ động, tích cực vào quản lý hoạt động xuất 12.7 Nâng cao nhận thức tư tưởng - trị đội ngũ quản lý hoạt động xuất đội ngũ trực tiếp tham gia vào hoạt động xuất 12.8 Tăng cường sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc; nâng cao vị xã hội quan tư tưởng cán làm công tác tư tưởng 12.9 Kết hợp chặt chẽ biện pháp tư tưởng với biện pháp tổ chức, biện pháp kinh tế quản lý hoạt động xuất ... LÝ LUẬN VỀ VAI TRÕ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN 1.1 Công tác tư tưởng vai trị cơng tác tư tưởng đời sống xã hội 1.2 Quản lý hoạt động xuất vai trị cơng tác tư tưởng quản lý. .. hoạt động xuất 1.3 Những yếu tố tác động đến vai trị cơng tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Chương 2: THỰC TRẠNG VAI TRÕ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. .. luận án 4 - Luận giải làm sáng tỏ số vấn đề lý luận công tác tư tưởng, quản lý hoạt động xuất vai trò công tác tư tưởng quản lý hoạt động xuất Việt Nam - Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ Công tác tư tưởng: Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sĩ Công tác tư tưởng: Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay