Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán thành viên Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam

282 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 21:16

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là hệ thống hóa cơ sở lý luận về HQHĐKD của CTCK, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các CTCK thành viên SGDCK tại Việt Nam và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến HQHĐKD của các CTCK thành viên SGDCK giai đoạn 2013-2019. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao HQHĐKD cho các CTCK thành viên SGDCK tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo! BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  NGUYỄN PHƯƠNG ANH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CƠNG TY CHỨNG KHỐN THÀNH VIÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2021 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  NGUYỄN PHƯƠNG ANH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CƠNG TY CHỨNG KHỐN THÀNH VIÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 9.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Lê Cường PGS TS Nguyễn Thị Hoài Lê HÀ NỘI - 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận án Nguyễn Phương Anh ii LỜI CẢM ƠN Luận án hoàn thành với giúp đỡ nhiệt tình Ban giám đốc Học viện Tài chính, tập thể lãnh đạo thầy cô Khoa sau đại học, Khoa Ngân hàng Bảo hiểm, Bộ mơn Đầu tư tài - Học viện Tài chính, đặc biệt cơng lao hướng dẫn tận tình, chu đáo tập thể giáo viên hướng dẫn: PGS,TS Nguyễn Lê Cường PGS, TS Nguyễn Thị Hoài Lê Em xin gửi tới thầy, cô lời cảm ơn trân trọng Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln động viên, ủng hộ chia sẻ khó khăn để tác giả hoàn thành tốt luận án Tác giả luận án Nguyễn Phương Anh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ x LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1.1 Tổng quan nghiên cứu công ty chứng khoán Việt Nam .9 1.1.2 Tổng quan nghiên cứu HQHĐKD công ty chứng khoán 13 1.1.3 Tổng quan nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến HQHĐKD doanh nghiệp .16 1.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VÀ KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU .22 1.2.1 Kết nghiên cứu tổng quan 22 1.2.2 Khoảng trống nghiên cứu .24 1.2.3 Mơ hình nghiên cứu .24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA 27 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 27 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 27 2.1.1 Đặc trưng cơng ty chứng khốn 27 2.1.2 Vai trị cơng ty chứng khoán 29 2.1.3 Mơ hình tổ chức mơ hình hoạt động cơng ty chứng khốn 32 2.1.4 Các hoạt động cơng ty chứng khốn .37 iv 2.2 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN 46 2.2.1 Quan điểm hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty chứng khốn 46 2.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh CTCK 49 2.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CTCK .54 2.4 KINH NGHIỆM NÂNG CAO HQHĐKD CỦA CÁC CTCK Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC RÚT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM 69 2.4.1 Cơng ty chứng khốn Nomura - Nhật Bản .69 2.4.2 Công ty chứng khoán SHINKO - Nhật Bản 70 2.4.3 Cơng ty chứng khốn Đơng Á - Hồng Kông 71 2.4.4 Cơng ty chứng khốn TISCO - Hồng Kơng 72 2.4.5 Công ty chứng khoán Makinta – Indonesia 72 2.4.6 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 75 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CƠNG TY CHỨNG KHỐN THÀNH VIÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM 76 3.1 TỔNG QUAN VỀ CTCK THÀNH VIÊN SGDCK TẠI VIỆT NAM .76 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển CTCK thành viên SGDCK Việt Nam 76 3.1.2 Hoạt động kinh doanh CTCK thành viên SGDCK Việt Nam 78 3.1.3 Mơ hình tổ chức mơ hình hoạt động CTCK thành viên SGDCK Việt Nam 79 3.1.4 Tình hình nhân CTCK thành viên SGDCK Việt Nam 81 3.1.5 Khái qt tình hình tài CTCK thành viên SGDCK Việt Nam 83 3.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CTCK THÀNH VIÊN SGDCK TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013-2019 .91 3.2.1 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động CTCK thành viên 91 v 3.2.2 Các tiêu đánh giá khả sinh lời CTCK thành viên 102 3.2.3 Chỉ tiêu đánh giá mức độ an tồn tài CTCK thành viên .113 3.3 NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HQHĐKD CỦA CÁC CTCK THÀNH VIÊN SGDCK TẠI VIỆT NAM 117 3.3.1 Tổng quan yếu tố ảnh hưởng đến HQHĐKD CTCK .117 3.3.2 Thống kê, mô tả yếu tố ảnh hưởng đến HQHĐKD CTCK 125 3.3.3 Kiểm định yếu tố ảnh hưởng đến HQHĐKD CTCK thành viên SGDCK Việt Nam .141 3.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CTCK THÀNH VIÊN SGDCK TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 149 3.4.1 Những thành tựu đạt 149 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 154 KẾT LUẬN CHƯƠNG 164 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CƠNG TY CHỨNG KHỐN THÀNH VIÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM 165 4.1 MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM VÀ CƠNG TY CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025 165 4.1.1 Mục tiêu, định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2025 165 4.1.2 Mục tiêu, định hướng phát triển cơng ty chứng khốn Việt Nam đến năm 2025 166 4.2 QUAN ĐIỂM VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CTCK THÀNH VIÊN SGDCK TẠI VIỆT NAM .168 4.3 GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CTCK THÀNH VIÊN SGDCK TẠI VIỆT NAM 170 4.3.1 Giải pháp chung cho CTCK 170 4.3.2 Giải pháp cho nhóm cơng ty chứng khoán .187 vi 4.4 KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 204 4.4.1 Cơ cấu lại tổ chức kinh doanh chứng khoán 204 4.4.2 Tăng cường hỗ trợ nhóm cơng ty chứng khoán 205 4.4.3 Nâng cao lực quản lý, giám sát cưỡng chế thực thi .207 4.4.4 Nâng cao vai trò hội nghề nghiệp phát triển thị trường chứng khoán 208 KẾT LUẬN CHƯƠNG 210 KẾT LUẬN .211 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 213 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 214 PHỤ LỤC 220 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nội dung TTCK Thị trường chứng khốn CTCK Cơng ty chứng khoán HQHĐKD Hiệu hoạt động kinh doanh SGDCK Sở giao dịch chứng khoán CSH Chủ sở hữu LNST Lợi nhuận sau thuế CK Chứng khoán DMĐT Danh mục đầu tư TSNH Tài sản ngắn hạn 10 TSDH Tài sản dài hạn viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Số lượng CTCK thực hoạt động kinh doanh 78 vào cuối năm 2019 78 Bảng 3.2 Tài sản nhóm CTCK thành viên SGDCK Việt Nam 85 Bảng 3.3 Cơ cấu tài sản nhóm CTCK thành viên SGDCK Việt Nam 86 Bảng 3.4 Cơ cấu nguồn vốn nhóm CTCK thành viên SGDCK Việt Nam 87 Bảng 3.5 Lợi nhuận sau thuế CTCK thành viên SGDCK Việt Nam giai đoạn 2013-2019 88 Bảng 3.6 Số lượng CTCK lãi lỗ giai đoạn 2013-2019 90 Bảng 3.7: Tỷ trọng doanh thu (DT) hoạt động CTCK 91 giai đoạn 2013-2019 91 Bảng 3.8 Cơ cấu doanh thu nhóm CTCK 92 Bảng 3.9: Tăng trưởng doanh thu môi giới nhóm CTCK 94 Bảng 3.10: Thị phần mơi giới CTCK nhóm giai đoạn 2013-2019 .97 Bảng 3.11: Tăng trưởng doanh thu tự doanh nhóm CTCK 99 Bảng 3.12: Tỷ lệ chi phí doanh thu hoạt động nhóm CTCK 101 Bảng 3.13: Các tiêu tỷ suất sinh lời CTCK giai đoạn 2013-2019 103 Bảng 3.14 So sánh tỷ suất sinh lời CTCK với giai đoạn 2008-2012 103 Bảng 3.15: Các tiêu tỷ suất sinh lời nhóm CTCK giai đoạn 2013-2019 106 Bảng 3.16: ROE 10 CTCK đạt 5% giai đoạn 2013-2019 .108 Bảng 3.17: ROE số CTCK mang giá trị âm nhiều năm 109 Bảng 3.18 So sánh BEP nhóm CTCK với lãi suất ngân hàng giai đoạn 2013-2019 112 Bảng 3.19: Những CTCK có tỷ lệ vốn khả dụng chưa đảm bảo (
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán thành viên Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán thành viên Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam