Luận văn thạc sĩ kinh tế các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải container đường biển của các công ty xuất nhập khẩu và các công ty forwarder tại tp hồ chí minh

122 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 18:09

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THÚY NGA CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÁC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁC CÔNG TY FORWARDER TẠI TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THÚY NGA CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÁC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁC CÔNG TY FORWARDER TẠI TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN HỮU DŨNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố tác động đến định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải container đường biển công ty Xuất nhập công ty Forwarder TP Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước TP Hồ Chí Minh, tháng 6-2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thuý Nga MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Lý thuyết hành vi người tiêu dùng trình định lựa chọn hãng tàu khách hàng 2.1.1 Lý thuyết hành vi người tiêu dùng 2.1.2 Quá trình định lựa chọn hãng tàu 2.2 Các nghiên cứu liên quan đến việc lựa chọn hãng tàu 2.3 Giả thuyết nghiên cứu 15 2.4 Mơ hình nghiên cứu 24 Tóm tắt chương 24 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Quy trình nghiên cứu 25 3.2 Thiết kế nghiên cứu 26 3.2.1 Chọn mẫu 27 3.2.1.1 Đám đông nghiên cứu 27 3.2.1.2 Phương pháp chọn mẫu 27 3.2.1.3 Kích thước mẫu 28 3.2.2 Thang đo 29 3.2.3 Công cụ thu thập thông tin – Bảng câu hỏi 35 3.2.4 Q trình thu thập thơng tin 36 3.3 Kỹ thuận phân tích liệu thống kê 36 3.3.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo 36 3.3.2 Phân tích nhân tố EFA 37 3.3.3 Hệ số tương quan phân tích hồi quy tuyến tính 38 Tóm tắt chương 39 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 4.1 Làm mã hoá liệu 40 4.1.1 Loại bảng trả lời không phù hợp 40 4.1.2 Mã hoá liệu 41 4.2 Mô tả mẫu 41 4.2.1 Kết cấu mẫu chia theo giới tính 41 4.2.2 Kết cấu mẫu theo độ tuổi 42 4.2.3 Kết cấu mẫu theo quan công tác 43 4.2.4 Kết cấu mẫu theo thời gian hợp tác với hãng tàu 43 4.2.5 Kết cấu mẫu theo mức độ thường xuyên giao dịch với hãng tàu 44 4.2.6 Kết cấu mẫu theo nhóm hàng hố xuất 45 4.3 Phân tích độ tin cậy độ phù hợp thang đo 47 4.3.1 Hệ số Cronbach’s alpha 47 4.3.2 Phân tích nhân tố EFA 48 4.3.1.1 Thang đo yếu tố tác động đến định lựa chọn hãng tàu 49 4.3.1.2 Thang đo biến phụ thuộc “Quyết định lựa chọn hãng tàu” 50 4.4 Kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu 50 4.4.1 Phân tích tương quan 51 4.4.2 Phân tích hồi quy 52 4.4.3 Dị tìm vi phạm giả định hồi quy 55 4.4.4 Phân tích ảnh hưởng biến định tính 57 4.4.4.1 Giới tính 57 4.4.4.2 Độ tuổi 57 4.4.4.3 Thời gian hợp tác với hãng tàu 58 4.4.4.4 Mức độ thường xuyên thực giao dịch với hãng tàu 59 4.4.4.5 Nhóm khách hàng 60 Tóm tắt chương 62 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 63 5.1 Kết luận đề tài nghiên cứu 63 5.2 Kiến nghị hãng tàu TP Hồ Chí Minh 64 5.2.1 Độ tin cậy dịch vụ 64 5.2.2 Chi phí vận chuyển 66 5.2.3 Độ đáp ứng dịch vụ 67 5.2.4 Mối quan hệ với hãng tàu 68 5.3 Hạn chế nghiên cứu đề xuất nghiên cứu tương lai 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC 4: ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY PHỤ LỤC 7: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THAM GIA KHẢO SÁT ĐỊNH TÍNH PHỤ LỤC 8: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THAM GIA KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 3.1: Tổng hợp biến quan sát 31 Bảng 3.2: Thang đo yếu tố tác động đến định lựa chọn hãng tàu 34 Bảng 4.1: Kết cấu mẫu theo mức độ thường xuyên giao dịch với hãng tàu 45 Bảng 4.2: Kết cấu mẫu theo nhóm hàng hố xuất 46 Bảng 4.3: Ma trận tương quan biến 51 Bảng 4.4: Thống kê mô tả biến phân tích hồi quy 52 Bảng 4.5: Bảng đánh giá độ phù hợp mơ hình 53 Bảng 4.6: Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn hãng tàu 53 Bảng 4.7: Sự khác biệt định lựa chọn hãng tàu nhóm khách hàng 61 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Hình 2.1 Hành vi người tiêu dùng Hình 2.2: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 24 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 26 Hình 4.1: Kết cấu mẫu chia theo giới tính 41 Hình 4.2: Biểu đồ kết cấu mẫu theo độ tuổi 42 Hình 4.3: Kết cấu mẫu theo quan công tác 43 Hình 4.4: Biểu đồ kết cấu mẫu theo thời gian hợp tác với hãng tàu 44 Hình 4.5: Kết phân tích hồi quy 54 CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Container hóa yếu tố quan trọng cách mạng logistic, góp phần làm thay đổi diện mạo ngành vận tải Ngày nay, khoảng 90% hàng hóa đóng container xếp lên tàu chuyên chở thành cụm Như vậy, vận tải hàng container xu hướng phát triển toàn giới nằm xu vận tải đa phương thức Với ưu điểm trội phát triển nhanh chóng năm gần chuyên chở hàng xuất nhập nội địa, đặc biệt khu vực TP Hồ Chí Minh Hiện có nhiều nhà cung cấp dịch vụ vận tải container đường biển hay gọi hãng tàu xuất thị trường TP Hồ Chí Minh, tạo nhiều chọn lựa cho khách hàng (chủ hàng, công ty logistics, nhà sản xuất, nhà nhập ) Trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh ngày gia tăng, mức độ cạnh tranh ngày khốc liệt thị trường vận tải container đường biển nay, hãng tàu quan tâm đến việc tìm tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải khách hàng, tiêu chí quan trọng nhất, để từ hãng tàu đưa chiến lược marketing hiệu quả, nâng cao lực cạnh tranh ngành vận tải biển Bên cạnh đó, đối tượng khách hàng hãng tàu chia thành nhóm cơng ty kinh doanh hương mại, xuất nhập (gọi tắt công ty Xuất nhập khẩu) công ty kinh doanh dịch vụ forwarder logistics (gọi tắt cơng ty Forwarder/Logistics) Hai nhóm đối tượng khách hàng lại có đặc điểm tâm lý, sở thích, mục đích khác lựa chọn hãng tàu cho lô hàng cần vận chuyển họ Do đó, tiêu chí lựa chọn mức độ quan trọng tiêu chí lựa chọn hãng tàu có khác hai nhóm khách hàng Ví dụ, cơng ty Xuất ưu tiên chọn hãng tàu có thời gian vận chuyển ngắn hàng họ cần đến sớm để phục vụ cho triển lãm, công ty Forwarder lại ưu tiên chọn hãng tàu có giá cước vận chuyển thấp để họ tối đa hóa lợi nhuận Nhận thấy tầm quan trọng khác biệt nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn lựa hãng tàu hai nhóm khách hàng kể trên, đặc biệt TP Hồ Chí Minh, tác giả chọn thực đề tài “Các yếu tố tác động đến định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải container đường biển công ty Xuất nhập công ty Forwarder TP Hồ Chí Minh” Các hãng tàu khơng quan tâm đến tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải khách hàng, mà cần phải ý đến khác mức độ quan trọng tiêu chí nhóm khách hàng khác nhau, để đưa sách, chiến lược kinh doanh phù hợp, đáp ứng nhiều nhu cầu nhóm khách hàng, từ nâng cao doanh số vị cạnh tranh so với đối thủ ngành 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu thực nhằm mục tiêu: - Xác định yếu tố tác động đến định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải container đường biển TP Hồ Chí Minh - So sánh trọng số yếu tố tác động có khác hay khơng nhóm khách hàng cơng ty Xuất nhập công ty Forwarder/ Logistics Dựa kết nghiên cứu, đề xuất số giải pháp giúp hãng tàu đưa chiến lược kinh doanh nhằm trì khách hàng có, thu hút thêm nhiều khách hàng mới, mở rộng thị phần, tăng doanh số lợi nhuận PHỤ LỤC 8: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THAM GIA KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG No Name Company name Trần Văn Hùng A&T Private Enterprise Nguyễn Thanh Long AD AND D COMPANY LTD Hồ Thanh Ngọc AGRIMEXCO CAMAU Nguyễn Thị Mai Thảo AGIFISH CO Trần Trung Tiến Nguyễn Văn Thái Hồ Mộng Thu Nguyễn Thị Sony AN CUONG TRDG CO LTD An Phuong seafoods An Thai Duong Joint Stock Company ( Atd.Jsc) Armajaro Coffee Ltd Trần Linh Chi ASSOCIATE YANG VIETNAM ENTERPRISE LTD CO Atlantic Commodities Vietnam Ltd (ACOM) Address BCO/ NVO BCO a-tcompany@hcm.vnn.vn BCO add@hcm.vnn.vn BCO agrimexcocm@hcm.vnn.vn BCO thao-nguyenrdvn@hcm.vnn.vn BCO tienacc@ancuong.com 76 - CMT8 street, Ward 6, District 41A Nguyen Phi Khanh St, Tan Dinh Ward, Dist BCO thai@anphuongseafood.com BCO sales@anthaiduong.com Room 704, 7th Floor, Harbour View Tower, 35 Nguyen Hue St., Dist 1, Ho Chi Minh City, Vietnam LOT 02 INDUSTRIAL ZONE BIEN HOA II DONG NAI BCO Sony.Ngo@armajaro.com.vn BCO aysales@hcm.vnn.vn 8th Floor of Dai Minh Convention Tower, 77 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, Dist 7, Ho Chi Minh city, Vietnam 2025 Highway 1A, Dong Hung Thuan Ward, Dist.12 112 Ly Chinh Thang St., Dist.3 65 Phung Khac Khoan, DakaoWard, District 1, TP.Hồ Chí Minh BCO APham@ecomtrading.com BCO sales1@ath-vietnam.com BCO aulac-asc@hcm.vnn.vn BCO bamboo@bamboovietnam.co m 85 DONG DEN WARD 12 TAN BINH DIST BCO baophu@hcm.vnn.vn 142 PASTEUR DIST BCO benthanhgcc@hcm.fpt.vn 26/12 Xuan Thoi Dong, Tan Xuan, Hoc Mon District D13 TAN HUONG ST TAN QUY WARD TAN PHU DUST Số 117 Nghĩa Thục (Lầu 2), Phường 5, Quận 5, TP.HCM 1234 TRAN HUNG DAO STREET, BINH DUC, LONG XUYEN 6-72 3-2 STR., DIST.10 Email 10 Phạm Hoành Anh 11 Nguyễn Ngọc Nga 12 Nguyễn Hải Triều 13 Nguyễn Thanh Sơn 14 Nguyễn Thanh Hà 15 Trần Văn Hà ATH Company Limited Au Lac Joint-Stock Company Bamboo Decor Private EnterpriseType of business: Manufacture, export, retail BAO PHU TRADING CO LTD BEN THANH GCC 16 Nguyễn Văn Hải BEST ROYAL YERSIN, THU DAU BCO hoanggia@hcm.vnn.vn 17 Nguyễn Tấn Linh bfctradeptdt@vnn.vn Nguyễn Thanh Nam 45X1 Nguyen Sinh Sac, Sadec, Dong Thap Me Linh St., Binh Thanh BCO 18 BCO epm@hcm.fpt.vn 19 Trần Minh Dũng BICH CHI FOOD COMPANY Binh Thien Trading Service Co., Ltd (Ever Prime) CADOVIMEX BCO cadovimex@hcm.vnn.vn 20 Nguyễn Thị Tâm CAFÉ OUTSPAN VIETNAM BCO tam.nguyen@olamnet.com 21 Hồ Thái Ngọc CANTHO FERTILIZER AND CHEMICAL CO TT Cái Đôi Vàm, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà mau Lô L1, KCN Nhựt Chánh, xã Nhựt Chánh , huyện Bến Lức, tỉnh Long An Trà Nóc Industrial Zone, Binh Thuy, Can Tho BCO ctferehcm@hcm.vnn.vn No Name 22 La Thanh Hải 23 Nguyễn Mộng Điệp 24 Nguyễn Tấn Quốc 25 Lê Vinh Công 26 Nguyễn Hà Thư 27 Trương Bích Liên 28 Lê Thanh Nam 29 Trần Hà Linh 30 Nguyễn Văn Kiên 31 Nguyễn Thanh Phương 32 Trần Mộng Thuỳ 33 Lương Tuấn Quang 34 Trần Thế Huy 35 Trần Ngọc Phương 36 Trần Phương Thảo 37 Nguyễn Hải Nam 38 Nguyễn T Vân Anh 39 Hồ Thị Thu 40 Nguyễn Thị Liên 41 Trần Thu Hà 42 Hồ T Thu Nga 43 Nguyễn Thị Thanh Company name Coastal Fisheries Development Corporation (COFIDEC) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY AN LẠC CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU LAM SAN VA HANG TTCN (UPEXIM) Công ty cổ phẩn SX kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh ( GILIMEX) Cơng ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bình tây (BITEX) Cơng ty CP Đầu Tư Phát Triển CNTM Củ Chi Công ty Chế biến Xuất Hải sản Hải Thuận Cơng ty Hiệp Tiến CƠNG TY LIÊN DOANH ĐỒ GỖ QUỐC TẾ CÔNG TY LIÊN DOANH ORANA VIỆT NAM Công ty Liên doanh SCANSIA PACIFIC Công ty TNHH Á Mỹ Thuật Công ty TNHH Art Vision Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Pataya (Việt Nam) Cơng ty TNHH chế biến gỗ Tân Thành CƠNG TY TNHH DECOTEX Công ty TNHH Ðiêu Khắc - Trang trí Vĩnh Cửu Cơng ty TNHH Đại Hồng Mỹ Cơng ty TNHH Đỉnh Rồng (DRAGON TOP) Công ty TNHH GHP Viet nam Công ty TNHH Gỗ Việt Công ty TNHH Green River Doors Address BCO/ NVO BCO cofidecf@hcm.vnn.vn 3-5 Đường Tên Lửa, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, 4-6 Hồ Tùng Mậu, Q.1, Tp Hồ Chí Minh BCO mongdiep@alsimex.com.vn BCO upexim-co@hcm.vnn.vn 24 C Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh BCO gilimex@hcm.vnn.vn 110-112 Hậu Giang, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh BCO bitex@bitex.com.vn Ấp Bầu tre 2, Xã tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh Quarter no 13 -14, Fishing Port, Phan Thiet city, Binh Thuan Province Xã tân Tiến, P Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi Lô 18 đường Song Hành KCN Tân Tạo BCO cuchiiz@hcm.vnn.vn BCO haithuan@hcm.vnn.vn BCO hieptienrattan@hcm.vnn.vn BCO ifc@hcm.vnn.vn Lô 3-5 khu F1 KCN Tân Thới Hiệp BCO np@oranavn.com.vn Địa chỉ: Lô 24-30, Đường số 1, Khu công nghiệp Tân Tạo, Huyện Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 78/2A Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp 194 Ngo Quang Huy, Thao Dien, Quan 2, TP.Hồ Chí Minh Lơ 44, KCN Trà Nóc 1, quận Bình Thuỷ, Tp Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ BCO scansiapacific@scansiapacific com BCO amythuat@hcm.vnn.vn BCO info@artvisionvn.com BCO pfivietnam@patayafoodvn.co m 17/9 QL.13, Hiệp Bình Phước, Thủ Ðức BCO tanthanhco@hcm.vnn.vn Lơ II 2A Nhóm CN II KCN Tân Bình 600B đường Hà nội, P.An Phú, Q.2, TP.Hồ Chí Minh BCO decotex@hcm.vnn.vn BCO vinhcuu@hcm.vnn.vn 14 ASC Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh Lơ B2 - 11 Khu Cơng nghiệp Tây Bắc Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh Ấp 4, An Điền, Bến Cát, Bình Dương, Bình Dương 338 No Trang Long St, Ward 13, Binh Thanh Dist, TP.Hồ Chí Minh 746 Tan Phuoc Khanh Townlet, Tan Uyen, Bình BCO kbshipping@kimbao.com.vn BCO daidongglass@hcm.vnn.vn BCO ghp.intl@fmail.vnn.vn BCO ROVICO@HCM.VNN.VN BCO grdoors@hcm.vnn.vn 30 Dang Tat Str., Dst.1, Ho Chi Minh Email No Name Company name Address BCO/ NVO Email Portion No 07, Suoi Dau Industrial Zone, Dien Khanh, Khanh Hoa Province Ấp B, An Phú, Thuận An, Bình Dương 12/14C Man Thiện, P Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.Hồ Chí Minh 27 Hau Giang St., Ward 4, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam, TP.Hồ Chí Minh Lơ 10, Đường 1, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh 1/29-31 Cầu Xéo, Cư xá Tân Kỳ Tân Quí, P Tân Sơn Nhì, Q Tân Phú,, TP.Hồ Chí Minh 192 Cộng Hịa, Phường 12, Quận Tân Bình 422/23 Hồ Văn Huê, P9, Phú Nhuận BCO nam@haivuong.com BCO hlfurniture@hcm.vnn.vn BCO giahuy@giahuy-vn.com BCO enquiry@psvgroup.com BCO rossano@hcm.vnn.vn BCO vievie@hcm.vnn.vn BCO catlam@hcm.vnn.vn BCO thuyha@gmail.com 2nd floor, 54 Phung Van Cung Street, Ward 7, Phu Nhuan District 217 Trần Quang Khải, P Tân Định, Quận BCO sales@livingbamboo.com BCO dghandicrafts@hcm.vnn.vn 122 Điện Biên Phủ, P.17, Q Bình Thạnh, 137 Cộng Hịa, P12, Quận Tân Bình,, TP.Hồ Chí Minh 45 Nguyễn Thái Bình, P4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh Thai Hoa, Tan Uyen, Binh Duong, Bình Dương 97 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.6, Q.3 BCO thm_co@hcm.vnn.vn BCO expot@kienlam.com Dương 44 Lê Văn Nam Công ty TNHH Hải Vương (HAVUCO) 45 Nguyễn Thành Nhân 46 Phan Thanh Sơn 47 Lưu Hồnh Danh 48 Trần Hải Hà Cơng ty TNHH Hiệp Long Công ty TNHH kỹ nghệ gỗ Gia Huy V.N Công ty TNHH Quốc Tế Phúc Sơn Việt Công ty TNHH Rossano 49 Lê Văn Cường 50 Lê Thị Ngọc Anh 51 Hà Thị Thuý 52 Quách Thái Vĩ 53 Nguyễn Anh Tuấn 54 Hồ Trung Kiên 55 Nguyễn Hà Minh Thư 56 Châu Tiểu Ngọc 57 Nguyễn T Thu Ngân 58 Trần Trung Kiệt 59 Phạm Hoàng Nam 60 Trần Hoàng Minh 61 Lê Hải Long 62 Nguyên T Kim Loan 63 Trần Hữu Thanh 64 Nguyễn Đỗ Quyên 65 Phạm Minh Long 66 Hồ Văn Khoa CÔNG TY TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ V&V Công ty TNHH SX TM Cát Lâm Công ty TNHH SX Thương mại Mỹ Nghệ Sao Vàng Công ty TNHH SX& KD XNK Tre Làng Công ty TNHH SXKD XNK Hàng TCMN Đặng Gia CƠNG TY TNHH T.H.M Cơng ty TNHH TCMN Kiến Lâm Công ty TNHH TM&DV XNK Tân Sa Cơng Ty TNHH Thiên Thanh CƠNG TY TNHH XNK TRUNG TÂM THÁI BÌNH DƯƠNG (CEPIMEX) CTP company Cty co phan bao bi nhua Tan Tien ( Tapack) CTY HỮU HẠN (VIỆT NAM) CƠ ĐIỆN ASIA CTY TNHH CÔNG NGHIỆP ẮC QUY GS VIETNAM CN CTY TNHH MAY MẶC XNK YÊN CHI (YCC) CTY TNHH SX TM - DV THỊNH KHANG Cty TNHH SX Bao bì nhựa Tồn Cầu CTY TNHH SX BCO tansa234@hotmail.com BCO 19nttn61@hcm.vnn.vn BCO cepimex@hcm.fpt.vn Hoa hong, HCM, Vietnam BCO pnbv79@gmail.com 117/2 Luỹ Bán Bích - P Tân Thới Hịa - Q Tân Phú LƠ KCN HỐ NAI H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI KCN HỐ NAI H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI BCO tantien@hcm.fpt.vn BCO asia168@viettel.vn BCO dongnai_gsv2@hcm.vnn.vn Lô 15 KCN Tân Tạo, Đường 2, P Tân Tạo A, Q Bình Tân, TP HCM Lơ 14 - 16 KCN Tân Tạo, Đường 3, P Tân Tạo A, Q Bình Tân, TP HCM Dong Nai BCO huu-thanh@hcm.vnn.vn BCO thinhkhang@hcm.vnn.vn BCO info@diza.org.vn Lô 22A KCN Tân Tạo, BCO info@tomboyaquafeed.com No Name Company name 67 Lý Khôi Nguyên 68 Nguyễn T Thu Hà 69 Trần Phương Đông THỨC ĂN THỦY SẢN TOMBOY Cty TNHH TM & DV Phương Đông (ORIENT MARINE) CTY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP CHOLIMEX 70 Nguyễn Phương Linh Dong Minh Corp 71 Võ Thuỳ Dương 72 Nguyễn Thanh Hoài 73 Nguyễn Hoàng Nam DUONG CAT CO., LTD DUY KHANG CO LTD EASTERN FORESTRY 74 Nguyễn Thu Quỳnh 75 Trần Văn Lợi 76 Nguyễn Trung Tiến EUROPE ASIA CO., LTD 77 Hồ T Ánh Nguyệt 78 Tạ Thị Hoa 79 Vương Thành Nhân Gia PhuongFood (EU) HACOTA MANUFACTURE IMPORT EXPORT CO Hong Thanh Rubber Pty Ltd 80 Trần Thuỵ Trâm Hung Ca co., ltd 81 Lưu Văn Cương 82 Nguyễn Văn Quý 83 Nguyễn Thế Anh 84 Trần Kim Long Hưng Lâm Joint Stock Company HWATA-VINA CTY TNHH HWATA - VINA INTIMEX GROUP - HCM INTIMEX MY PHUOC 85 Đặng Thanh Hằng INTIMEX NHA TRANG JSC 86 Huỳnh Gia Phúc LE LONG VIETNAM CO.LTD 87 Triệu Thanh Tân 88 Trần Minh Tiến 89 Nguyễn Hoàng Hải Phú LE TRIEU TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED Lien Chung Co., LTd Long Hai Export Co.,ltd ECOM (Vietnam Representative Office) EIDAI KAKO (VN ) CO.,LTD Address Đường 1, P Tân Tạo A, Q Bình Tân, TP HCM 181 Nguyễn Duy Dương, P.3, Q 10, Tp HCM BCO/ NVO Email BCO orientmarine@hcm.vnn.vn 13 Trần Khắc Chân, P Tân Định, Quận 1, BCO centrimexcorp@hcm.fpt.vn 631 - 633 Nguyễn Trãi, P11, Q5, TPHCM 30 Dong Den, Ward 14, Tan Binh Dist Hochiminh 23 / 11 Number Street, Ward 9, District Go Vap District Tan Binh, Ho Chi Minh, Vietnam 235 Ly Thuong Kiet Street, Ward 6, Tan Binh District, TP.Hồ Chí Minh Nguyen Hue Blv., 12Flr., Dist 1, HCMC BCO cholimex-tpd@hcm.vnn.vn BCO sales2@dongminh.vn BCO vothuyduongvn@yahoo.com BCO dkhangbk@gmail.com BCO miendong@hcm.vnn.vn BCO QuynhNguyen@ecomtrading.c om Line 8, Tan Thuan EPZ., District 7, Ho Chi Minh City 101/70 Hamlet 4, Dong Thanh Village, Hoc Mon Dist., 132 Tan Hoa Dong BCO eidaikako@hcm.vnn.vn BCO sales@aualtd.com BCO Nguyen Binh Khiem Street, Dakao Ward, District BCO anhnguyet1062000@yahoo.co m hacota@hcm.vnn.vn Bridge No.4 - Dong Sen Hamlet - Dinh An Commune - Dau Tieng District - Binh Duong Province 20 Zone A Truong Son, waed 15, dist 10, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh Phan Van Tri, Ho Chi Minh, Other, Vietnam Lô - CỤM KCN Tân Bình, đường 1, P Tây Thạnh, Q.TP, TP HCM 61 Nguyen Van Giai, Dist.1, HCM city Lot D - 8E - CN My Phuoc III Industrial Zone, Ben Cat Dist , Binh Duong Province 38B Nguyen Bieu St, Nha Trang, Khanh Hoa, Viet Nam lô 1, ấp chợ Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 68 Hoang Dieu st BCO nhanvuong@hongthanhrubber com BCO tramtt@hungca.com BCO sales@hunglamrice.com.vn BCO hwata@hcm.vnn.vn BCO exportdept@intimexhcm.com BCO kimlong@intimexmp.com BCO hangdangpkd@intimexnhatran g.com BCO lelong@mail.lelongit.com BCO trieutan@letrieutrading.com Unit 202, 16 Dang Tat St, Dist 866 / / / 4A Highway 13, Hiep Binh Phuoc Ward BCO sales2@lienchung.com.vn BCO longhaifoods@gmail.com No Name Company name 90 Trần Minh Hằng Louis Dreyfus Commodities VietNam Ltd 91 Nguyễn Chí Cơng Mercon Vietnam 92 Tơ Đăng Hải 93 Lê Văn Hưng MINH PHONG GREEN AGRICULTURAL PRODUCTS JSC Minh Phu Seafood Corp 94 Lê Thuý Ái 95 Huỳnh Hải Lan 96 Lương Tuấn Minh 97 Nguyễn Văn Thuỵ NATIONAL COMPANY FOR VEGETABLE OILS, AROMAS AND COSMETICS OF VIETNAM (VOCARIMEX) Natuaral Fruit 98 Nguyễn Thanh Nga NATUFOOD 99 Lê Thị Thu Hương NEDCOFFEE VIETNAM CO LTD 100 Trần Ngọc Anh NOBLE COFFEE 101 Nguyễn Bảo Châu Nong Kien An 102 Trần Ly Pha 103 Trần Tấn Phát 104 Lê Huy Đạt NHAT THINH TRADING AND SERVICE JSC NHU THONG CO., LTD OAI HUNG CO.,LTD 105 Nguyễn T Thuỳ Linh PLASTIC 04 CORP 106 Trần Thanh Giang PHUC SINH CORPORATION 107 Nguyễn Hoàng Dũng 108 Đặng Ngọc Vũ Phuoc Hung Co., Ltd PHUOC SANG 109 Phạm Thanh Hải 110 Nguyễn Trí Quang MINH VAN FRUIT JSC MYANCO PHUONG PHU EXPORT IMPORT JOINT STOCK COMPANY QUYNHANH JOINT STOCK COMPANY (EU) Address BCO/ NVO BCO MinhHang.Tran@ldcom.com BCO cong@merconcoffee.com BCO info@mpgreenagro.com.vn 82 No.2 Str Do Thanh Block of Flats, District 3, Ho Chi Minh City 135A Pasteur District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam 286 National Highway 62, Loi Binh Nhon, Tan An, Long An, Vietnam 58 Nguyen Binh Khiem St., Dist BCO levanhung@minhphu.com BCO sales@minhvanfruit.com.vn BCO huynhailan.87@gmail.com BCO vocar@hcm.vnn.vn 1st Floor, PVFCCo Building, 43 MAC Dinh Chi, Dakao ward, District Tan Phu, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam 4th Floor, 27B Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward, District 1, HCMC, VN P2 Dien Bien Phu St, Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC, VN 107, street 33, ward 10, district 6, HO Chi Minh, 78 / K1 Cong Hoa Street, Ward, Tan Binh District BCO info@naturalfruit.vn BCO thanhnga@havietjsc.com BCO huong.le@nedcoffee.vn BCO anh@noblecoffee.com BCO nokianvn@gmail.com BCO xnk@nhatthinhco.com le duc tho, tp.hcm, Vietnam Lô III – 6, Đường số 11, Khu Cơng Nghiệp Tân Bình, phuong Tan Thanh, Quan Tan phu 364 - 366 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh, Vietnam Mid Floor H3 Building, 384 Hoang Dieu Str., Dist 4, Hochiminh City, Vietnam 58 Nguyen Binh Khiem St , District I, 20, 1B str, Binh Tan dist, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City No 14F, Street 102, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, BCO phatimexao@yahoo.com BCO info@oaihung.com BCO sales@plastic04.com BCO operation@phucsinh.com BCO dungnh5@gmail.com BCO phuocsangcoconut@gmail.co m BCO hilary.pham@phuongphuexim com Nguyen Thi Thap BCO quynhanhfood@hcm.fpt.vn 20th Floor Green Power Building, 35 To Duc Thang Street, District 1, HoChiMinh city , VietNam 14A Nguyen Dinh Chieu Street District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam D3 thu dau mot binh duong Email No Name Company name 111 Nguyễn Mạnh Tuấn Sa Dec Aquatic Products Import Export Enterprise (DOCIFISH) Seafarm Co., Ltd 112 Hồ Thanh An 113 Hoàng Thanh Quang SI YANG PLASTIC CO., LTD 114 Bùi Minh Lâm 115 Nguyễn Văn Phúc 116 Nguyễn Văn Thạnh 117 Trần Diệu Hương Silopcorp (Sinh Lộc Phát) Simex Company Vietnam SIMEXCO DAKLAK , LTD SOCADEC S.A REPRESENTATIV E OFFICE IN HO CHI MINH CITY 118 Phùng Hữu Quang Son Thanh SJC 119 Nguyễn Thuỳ Dung SOPEX ASIA / DTK CORPORATION 120 Nguyễn Tuyết Lan SW Commodities (Vietnam) Co., Ltd 121 Lê Gia Phúc 122 Trần Lan Phương 123 Nguyễn Ngọc Duy 124 Hồ Ngọc Uyên TAM PHONG JOINT STOCK COMPANY TAN NHAT HUONG TRADING CO., LTD TAN VUONG FOOD FISHERIES IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED TIN NGHIA CORP 125 Nguyễn Thanh Xuân 126 Nguyễn Hữu Nghĩa 127 Trần Thanh Tuyết 128 Trần Ngọc Loan Thai Binh Long Co., Ltd 129 Đặng Xuân Tùng 130 Nguyễn Quỳnh Anh THANG LOI COFFEE ONE MEMBER LIMITED COMPANY Thanh Vu Co., Ltd TM SX DV TOAN HOA ALLCHEMS CO LTD TNHH Tm – Dv – Nhật Minh Thành (Beam Associate ) Tong Teik Pte Ltd Address BCO/ NVO BCO docifish@hcm.vnn.vn 39A, road 61, Ward 14, Govap Disttrict Lot J12F, Road 10, Le Minh Xuan Industrial Zone, Binh Chanh Dist., Hochiminh City C2 T8, Ha Do Building, 20 Phan Van Tri street 497 Dienbienphu St.,3 W.,3 Dist 83 Truong Cong Dinh-Tan Binh Dist., HCMC THE EVERRICH BUILDING, TOWER 1, FLOOR 8, ROOM 807, 968 BA THANG HAI ST.,DIST 11, Ho Chi Minh City, Vietnam 292 Le Qui Don, Dong Xoai, Binh Phuoc, Vietnam Rm 1A, Flr 7, Dao Duy Anh Tower, No.9 Dao Duy Anh Street, Dong Da District, Ha Noi R.2003, 20/F, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Blvd, Dist 1, Hochiminh City, Vietnam 542 Tran Hung Dao Str., Ward 2, Dist.5, Ho Chi Minh City 61a, Tran Quang Dieu Street, Ward 13, District BCO anghes@seafarm.vn BCO Quangho@gmail.com BCO sales@silopcorp.vn BCO phucsimex@gmail.com BCO traffic@simexcodl.com.vn BCO vietnam@socadec.com.vn BCO phunghuuquang@yahoo.com BCO nguyendung.dtk@gmail.com BCO swcommovn@vnn.vn BCO phuc.legia@tamphong.com BCO lanphuong@tannhathuong.co m 69 Thanh Thai St , Ward 14, Dist 10 BCO tanvuong@tanvuongfood.com SỐ 96, ĐƯỜNG HÀ HUY GIÁP, PHƯỜNG QUYẾT THẮNG, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI 62/6 BAU CAT STREET WARD TAN BINH BCO ngocuyen10@gmail.com BCO allchems@hcm.vnn.vn 9/9 Phạm Văn Hai, P.1, Q Tân Bình Tp.HCM BCO beamvn@hcm.vnn.vn Agrex Building, Floor 12, Unit C1 58 Vo Van Tan St., Ward 6, Dist Ho Chi Minh City, Vietnam 132/11 Hoang Hoa Tham Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam KM 17, QUOC LO 26A, BUONMATHUOT, DAKLAK BCO Tuyet.Tran@tongteik.com.sg BCO log@tbl.vn BCO dangxuantung@hcm.vnn.vn 57 Bau Cat Str, Tan BCO thanhvu@tvstarch.com.vn Lô 6, KCN Sa Đéc C, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp Email No Name Company name Address BCO/ NVO Email 39 Ton That Thuyet Street, Ward 18, District 4, HCM city 144A HO HOC LAM, BINH TAN (D/C J34 STREET NO 16, BINH HUNG WARD, BINH CHANH DIST) Thanh Thai, 10, Other, Vietnam 11 BAU CAT NK 44 WARD 13 TAN BINH DIST Thanh Phuoc, Thot not, Other, Vietnam 220 Doan Thi Nghiep Str, Ward 10, My Tho City, Tien Giang, Vietnam 16-18 DT743 ROAD SONG THAN INDUSTRIAL ZONE DI AN BINH DUONG LOT NO II ROAD NO TAN BINH INDUSTRIAL PARK TAN THANH WARD TAN PHU DIST HCMC Lô C27/II Đường 2F, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh BCO thiennam39@gmail.com BCO thiphaco@hcm.vnn.vn BCO thuyvanptc@gmail.com BCO thuyenvan@hcm.vnn.vn BCO tuanviet178@gmail.com BCO cocoman@truongtuan.vn BCO bichlieu@upvn.net BCO vandatco@hcm.vnn.vn BCO vanduc@vanduc.com.vn 41-43 Tran Cao Van BCO lucnt@vietexoticfruit.com 99 / 33 Le Duc Tho, ward 17, Go Vap District 389 HUNG VUONG, WARD 12, DIST.6 BCO hien.viethico@gmail.com BCO vietquangtrading@saigonnet.v n No 1, Street 9, Khu Pho 4, Binh An, Dist 2, Ho Chi Minh City, Vietnam 92-94 LY TU TRONG DIST BCO vtpacking@vnn.vn BCO vinaplast@hcm.vnn.vn 19 linh chieu ward Thu Duc Ho Chi Minh BCO jerry@vietvegetable.vn 36/22 D2 RD, WARD 25 BINH THANH DIST Lot C38/I - C39/I Road Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City 102 NGUYEN DINH CHIEU, DIST.1 AP 12 TAN THANH HUYEN CU CHI BCO vilexim-hcm@hcm.vnn.vn BCO vilfood@vilfood.com BCO VIPESCO@HCM.VNN.VN BCO nhung@woodworthvn.com VSIP, 33 DAI LO HUU NGHI, THUAN AN DIST, BINH DUONG 6th Floor, 41A Nguyen Phi Khanh, District 1, HCM City 61A - 63A Vo Van Tan, Dist 3, Ho Chi Minh City, BCO woventex-hoa@vnn.vn NVO tam.dao@hartrodt.com.vn NVO sea.docs@annam.com.vn Binh Dist 131 Nguyễn Thành Tài 132 Hoành Thanh Giang 133 Thuy Van Co., Ltd 134 Nguyễn Hồ Thanh Vân Trần Minh Thành 135 Nguyễn Việt Tuấn 136 Trương Tuệ Mẫn Trung Thanh Enterprise Truong Tuan Co Ltd 137 Hồ T Bích Liễu UNI-PRESIDENT VIETNAM CO 138 Huỳnh Phúc Duy VAN DAT CO LTD 139 Nguyễn Hoàng Dinh 140 Nguyễn Thanh Lục VAN DUC FOOD EXPORT JOINT STOCK COMPANY Viet Exotic Fruit 141 Nguyễn Hiếu Hiền Viet Hi Co ,Ltd 142 Phạm Thuý Nga 143 Vũ T Tú Quỳnh VIET QUANG TRADING CO LTD Viet Thanh Co.,ltd 144 Trần Mạnh Hà 145 Huỳnh Thu Giang 146 Trần Ngọc Bảo 147 Nguyễn Hữu Tâm VILFOOD CO., LTD 148 Huỳnh Phúc Đạt VIPESCO 149 Trần Hồng Nhung 150 Trần Kim Thư WOODWORTH WOODEN INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD WOVENTEX (VIETNAM) 151 Đào T Mỹ Tâm 152 Nguyễn T Ngọc Hà Thien Nam International Co., Ltd THINH PHAT TRADING AND MANUFACTURIN G CO., LTD THUYEN VAN CO LTD VIETNAM PLASTIC COR (VINAPLAST) Vietvegetable Joint Stock Company VILEXIM A hartrodt logistics (Vietnam) co.,ltd AA LOGISTICS CO No Name Company name Address BCO/ NVO Email 508/2D Cu Lao Str, Ward 2, Phu Nhuan Dist, FL 07th ,Estar Building,147-149 Vo Van Tan Street, Ward 6, District , Ho Chi Minh Lot B2, C2 road, Cat Lai Industrial zone, group 2, Thanh My Loi Ward, District 2, HCMC, Vietnam Fl 3th, 65 Tran Quoc Hoan, Tan Binh Dist 17 Truong Son Street, Airport Area, Tan Binh District, Hochiminh City Unit B2, 5th Floor, 21st Century Building., 326/1 Ung Van Khiem St., Ward 25, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam 35 Trần Quốc Hồn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 85 Ngo Thi Thu Minh, Ward 2, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Viet Nam 55 NGUYEN CUU VAN BINH THANH DISTRICT NVO airsealands@gmail.com NVO michael.nguyen@airsea.com.v n NVO binhmt@alcvietnam.com NVO nini.khanh@vn.allportcargoser vices.com long.pham@ailvietnam.com Vietnam 153 Trần Văn Khiêm 154 Nguyễn Ngọc Tuần 155 Mai Thu Bình ALC Trading and Services Corporation 156 157 Nguyễn Thị Kim Khanh Phạm Văn Long 158 Nguyễn Kim Nga 159 Lê Hoàng Tú 160 Nguyễn T Mỹ Trân ALL PORT CARGO SERVICE Alliance International Logistics Co., Ltd AN PHU AN FORWARDING TRADING & SERVICE CO., LTD ANC International Forwarder & Logistics ANNATTRANS CO.,LTD 161 Huỳnh Minh Vân 162 Vũ Văn Đức BAC AU LOGISTICS TRADING SERVICE CO.LTD Baltrans 163 Hồ Kim Khanh Barwil Sunnytrans 164 Hồ Thị Hồng Nhung BEE LOGISTICS CORPORATION 165 Nguyễn T Ngọc Mai BLUE MARINE CO.,LTD 166 Nguyễn Thanh Trà BNX LOGISTICS 167 Lê Thanh Uyên 168 Nguyễn Văn Đồng 169 Lưu Văn Bá 170 Trần Thị Thanh Mai BRIGHT STAR LOGISTICS BS GLOBAL LOGISTICS CO., LTD Ca Loi Freight International Co., Ltd CEVA LOGISTICS (VIETNAM) CO., LTD 171 Phạm Lê Thanh CLASQUIN VIETNAM 172 Nguyễn Anh Tuấn 173 Nguyễn T Hồng Châu Phạm Thanh Thuỷ COMPASS LOGISTICS & TRADING CO.,LTD Coral Logistics Co., Ltd Courier Oriental Express Co., Ltd 174 AIG (Vietnam) Logistics AIR SEA TRANSPORT CO.,LTD NVO NVO anphuan.co@gmail.com NVO anc@ancshipping.com NVO cus1@annattrans.com.vn NVO batlogistics@hcm.vnn.vn 5/F, Vinamarine Bldg, 89 Pasteur , q1 148 Khanh Hoi Street, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam Hai Au Bldg, 2nd FL, 39B Truong Son Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam 4th FL., Dinh Le BLDG, 01 Dinh Le St., Dist 4, HCMC, VietNam 40 Le Van Linh St., Dist 4, HCM City, Vietnam 2A Pho Quang Str., Ward 2, Tan Binh Dist 59 Truong Son Str, ward 2, Tan Binh Dist, Hcm City D20 Bau Cat St., Tan Binh NVO info.sgn@baltrans.com NVO barwil.sales@sunnytrans.com NVO nhunghtt@beelogistics.com NVO sales@bluemarinelogistics.com NVO tra@bnxlogistics.com NVO uyen@brightstar-logistics.com NVO steven@bsgloballogistics.com NVO clhcm@hcm.vnn.vn Unit 802 8th Floor CT Plaza, 60A Truong Son Str., Tan Binh Dist HCMC, Vietnam ETOWN Bldg, 3rd Fl, 364 Cong Hoa, Ward 13, Tan Binh Dist, HCMC 42/37 Hoang Dieu Str Ward 12, District 4, HCMC, VN NVO Melanie.Mai@cevalogistics.co m NVO plt.sgn@clasquin.com NVO frank@compass.vn Thi Sach St., Dist.1 NVO coral@corallog.com 130/C102 Pham Van Hai St., Tan Binh NVO coesgn@hcm.vnn.vn No Name Company name Address Công ty TNHH Giao nhận S.A.S.VN CTG LOGISTICS & SHIPPING AGENCIES Cty CP Thương mại Vận tải OFT Cty Liên Doanh Vận tải Việt Nhật CTY TNHH GIAO NHẬN HÀNG HÓA JUPITER PACIFIC Cty TNHH TMDV Container Việt Nhật / VIJACONT Cty TNHH TMDV GN Thế Kỷ Mới (NEWCENTURY) 58 Phan Đình Giót, P.2, Q Tân Bình, Hồ Chí Minh 175 Đặng Thanh Hương 176 Nguyễn Thuỳ Mai 177 Bùi Ngọc Tuyết 178 Lâm T Tường Vy 179 Nguyễn Bích Thuỷ 180 Huỳnh Xuân Đức 181 Trần Minh Thông 182 Phạm Khánh Bình 183 Lê T Ngọc Oanh 184 Nguyễn Minh Tuấn 185 Nguyễn Hoàng Anh 186 Phùng Văn Quyết DANKO Logistics (Vietnam) Co., Ltd 187 Phạm Thuý Hằng DB SCHENKER VIETNAM 188 Nguyễn T Kim Đan Dextra Transport Vietnam Co., Ltd 189 Trịnh Thu Thảo DH LOGISTICS CO., LTD 190 Nguyễn T Mai Thi 191 Phạm Lê Hương 192 Lê Văn Thịnh DHA LOGISTICS ONE MEMBER LIMITED COMPANY DHL GLOBAL FORWARDING ( VIETNAM) CORP DHP TRANS 193 Nguyễn T Thanh Hoa 194 Nguyễn Như Hạnh 195 Trần T Thu Thảo Chau My Transport Trading & Service Co., Ltd CHI MINH LOGISTICS CO., LTD Dai Viet Transport and Trading Service Co., Ltd DAMCO Dong Do Trading and Service Co., Ltd DSV Air & Sea Co., Ltd E.I FREIGHT FORWARDING CO., LTD BCO/ NVO NVO office@straightairvn.com.vn Quang Thy Bldg.,116D Hoang Dieu St., Dist 4, HCMC, VN 110 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP Hồ Chí Minh 18A Lưu Trọng Lư, Q.7, TP.HCM 112 Đường Hồng Hà Phường Quận Tân Bình NVO sales10@ctg-logistics.com NVO oft.com@hcm.vnn.vn NVO javitrans@hcm.fpt.vn NVO admin@jupiterpacific.com.vn 115 D3 Văn Thánh Bắc, Q.Bình Thạnh NVO xuanduc.huynh@vijacont.com Lơ B, Cư Xá Nguyễn Thái Bình, 46 Hồng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 06 Cam Ba Thuoc St., Ward 7, Phu Nhuan NVO ncclvn@hcm.fpt.vn NVO atransco-sales@hcm.vnn.vn 355/6 NO TRANG LONG STR., W.13, BINH THANH DIST., HCM , VIETNAM 167/18 Tran Van Kieu St., Ward 1, Dist.6 NVO CML@chiminhlogistics.com NVO davietrans@hcm.vnn.vn 28 Phung Khac Khoan, Dist 1, HCMC Room 5A, Transviet Tower, 51 Yen The Str., Ward 2, Tan Binh Dist., Unit 601 6th Floor CT Plaza, 60A Truong Son Str., Tan Binh Dist HCMC, Vietnam Fl 3, New Port Building, No 400/3 Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh - Vietnam 3&4 FL, NO NGUYEN KHANG, CAU GIAY, HA NOI st floor, Kicotrans Building, 05 Dong Da Street, Ward 2, NVO hoanganh.nguyen@damco.co m sales.sgn03@danko.com.vn NVO Email NVO thuyhang.pham@dbschenker.com NVO dan@dextragroup.com NVO trinhthao@dhlogistics.com.vn NVO seafreight@dha-logistics.vn E-TOWN Building - 11th Floor, 364 Cong Hoa Street, Tan Binh District No 3, Doc Lap Residential, Doc Lap Str, Tan Quy Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam 264 Ter2 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.3 NVO huong.pham@dhl.com NVO sales02@dhptrans.com NVO dongdotrading@hcm.fpt.vn 5th Floor, Saigon Riverside Office Center 2A-4A Ton Duc Thang Street District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 8th Fl, The Flemington Tower, 182 Le Dai Hanh, Ward 15, Dist 11, HCMC NVO nhu.hanh@vn.dsv.com NVO thu.thao@expeditors.com No Name Company name 196 Nguyễn Công Thắng 197 Nguyễn Thu Nguyệt 198 Nguyễn Huỳnh Nam Quang EXPO SERVICES AND LOGISTICS (ESL) 199 Nguyễn Thanh Cương FAR EAST SHIPPING AGENCY 200 Trần Thanh Sang FDI CO., LTD 201 Nguyễn T Mỹ Hạnh 202 Phạm Thuỳ Dương FREIGHT TRANSPORT INT'L CO., LTD GDS LOGISTICS TRADING CORP 203 Nguyễn T Thuý Hà Geodis Wilson Vietnam Co., Ltd 204 Phạm T Hoà GH TRANS 205 Phan Thanh Nguyên 206 Nguyễn T Năm 207 Huỳnh T Thanh Trúc GLOBAL LOGISTICS Co.,Ltd GLORY INTERNATIONAL CO , LTD GOLDEN WAVE CO.,LTD 208 Trần Bích Châu 209 Nguyễn Hoàng Nguyên 210 Phan T Thanh Nhàn 211 Nguyễn T Thanh Vân 212 Nguyễn Thanh Sang 213 Nguyễn Thị Tuyết Như HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS LLP 214 Phạm Thị Thanh Hằng HL Shipping Co., LTD 215 Nguyễn Thanh HNT Logistics & East Sea Forwarding Co., Ltd ECLIPSE CORPORATION HAI LIEN TRADING & SERVICES CO., LTD HAIKHANH FREIGHT FORWARDERS JOINT STOCK COMPANY Harbour Asia Logistics Co Ltd HAZEL WRIGHTS VIET NAM CO LTD Headway Address BCO/ NVO NVO info@tmforwarding.com 2nd Floor, Viconship Saigon Building., 6-8 Doan Van Bo Str, Ward 9, District 4, HCMC, Vietnam R.405, 4th Fl., Saigon House Bldg., 386-388 Hoang Dieu, Str., Dist 4, Hochiminh City, Vietnam 16 Pho Duc Chinh Str., Nguyen Thai Binh Ward,Dist 1, HCMC, Vietnam 39B 9th Floor, Truong Son Street, Ward 4, Tan Binh District, HCMC, VIETNAM 10 PHO QUANG STREET, WARD 2, TAN BINH DIS., HCM WASECO BUILDING, 5TH FLOOR, ROOM 507, 10 PHO QUANG STREET, WARD 02, TAN BINH DIST 2th Floor, Hai Au Building, 39B Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam Viconship Building, No.2F, Street No.4F, Tan Thuan Tay ward, District 7, HCM City, VietNam 42/31 Nguyen Hue St., Ben Nghe Ward , Dist 1., Hochiminh City 277/ 45 Xo Viet Nghe Tinh St, Ward 15, Binh Thanh Dt , HCMC, Vietnam th Floor, COSMOBIZ Holding, 174 D1 Str, 25 Ward, Binh Thanh Dist, HCMC, Viet Nam Tecasin Business Centre, Room 106, 243-243B Hoang Van Thu str Tan Binh District, HCMC 220/1 Phan Van Han Str, 17 Ward, Binh Thanh Dist NVO eslyne@e-corp.vn NVO quannhn@esl.com.vn NVO fasashipping@fasa.com.vn NVO fdicrs03@fdivn.com NVO trans04@fti-log.com.vn NVO julia@gdslogistics.com NVO ha.nguyen@vn.geodiswilson.c om NVO sally@ghtrans.com.vn NVO phannguyen@global-logs.com NVO cs2@glorycorporation.com.vn NVO truchuynh@goldenwave.vn NVO jessica@hailien.com.vn NVO cus01.hcm@haikhanh.com Phung Khac Khoan Street, Tan Binh District 103 Pham Viet Chanh St., Ward 19, Binh Thanh Dist, HCMC, VN 5th Floor Dinh Le Tower, No.01 Dinh Le Street 4th Floor, SCSC Building 30 Phan Thuc Duyen Street, Tan Binh District Ho Chi Minh City, Viet Nam 29 Huynh Van Banh ST., Ward 17, Phu Nhuan Dist., HCMC, Vietnam 12M, Nguyen Thi Minh NVO sgn.cus@harbour.asia NVO imhcm1@hazelwrights.com NVO christian@headway.com.vn NVO jnhu@vn.hellmann.net NVO CINDY@HLSHIPPING.COM NVO phuongnguyen@hntshipping.c 1A Cong truong Me Linh (Lau 5) , Dist.1 Email No Name Company name Phương Trading Co., Ltd 216 Lê Ngọc Bảo Trinh 217 Trần Minh Khôi Hoa Phuong Trading Service Co., Ltd HOANG HA LOGISTICS 218 Nguyễn Trần Mỹ Tâm Honour Lane Logistics Co.,Ltd 219 Nguyễn Hạnh Phúc 220 Trần Thu Phượng Hong Phuc Forwarding Co., Ltd HQ TRANS 221 Lê Ngọc Hải HT CARGO 222 Trần Danh Tuyền Huong Nam Logistics Co Ltd 223 Nguyễn Hoàng Giang Icon Freight Services Co Ltd., 224 Lê Thị Bích IFB International FreightBridge VietNam Co., Ltd 225 Nguyễn Như Ngọc 226 Nguyễn T Thu Hằng 227 Trịnh Hoàng Hải INDO TRANS LOGISTICS CO., LTD JUPITER PACIFIC Forwarding System K&N 228 Trần Minh Thái 229 Lê Yến Huê 230 Trần Văn Tuấn 231 Phạm T Thu Hoài 232 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 233 Tăng Thuỳ Trang 234 Phạm Bích Ngọc 235 Từ T Thuý Vũ K.T.A Vietnam Shipping Service Co., Ltd KIM HUNG LONG CO., LTD Kim Son Forwarding Co., Ltd KL EXPRESS CORP Lien Luc Dia Logistic Co., Ltd (TCI) LIGENTIA Logwin Air & Ocean Hong Kong Ltd (Hochiminh Branch) MEKONG CARGO FREIGHT Address Khai Str., Dakao Ward, dist 1, HCMC, VN 784/44E Nguyen Kiem St., Ward 3, Go Vap BCO/ NVO Email om.vn NVO lnbtrinh@yahoo.com Lơ III-22, đường 19/5A, nhóm CN III, KHU CONG NGHIEP TAN BINH , Q TAN PHU' Rm 12B4, No 343 Pham Ngu Lao Str Dist HCMC 43/11 Su Van Hanh (noi dai) St., Ward 12, Dist.10 NVO info@hoangha.com NVO tammyvn@hlsholding.com NVO hpt-intl@hcm.vnn.vn 15/48 A Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, Tp HCM 41 Tran Quoc Hoan Str, Tan Binh Dist, Hochiminh City, Vietnam 43/1A Ung Van Khiem Street, Ward 25, Bin Thanh District, Ho Chi Minh City, Binh Thanh 3B, 3rd Floor, Nam An Building,167-169 Dien Bien Phu Street, Dakao Ward, District 8th Floor, VIMEDIMEX Building, 246 Cong Quynh Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, HCMC 52 Trường Sơn, P.12, Q.Tân Bình NVO PHUONG.HQT@HUYNHQUO CTRANS.COM.VN NVO ht.cs1@ht-cargo.com.vn NVO tuyen@huongnamlog.com.vn NVO giang-vn@iconfrtservices.com NVO britneyhcmvn@ifbgroup.net.vn NVO benanh@itlvn.com 112 HONG HA Str., Ward.2, TAN BNG DisT NVO thuhang@jupiterpacific.com.vn 9/F, Sacombank Tower, 266-268 NKKN, Dist 3, HCMC 132 Nguyen Thai Binh St., Nguyen Thai Binh Ward, Dist.1 Floor 10th, Unit 1011 Giay Viet Plaza, 180-182 Ly Chinh Thang, Dist 3, HCMC, 41 Nguyen Thi Minh Khai St., Dist.1 NVO hai.trinh@kuehne-nagel.com NVO kta@hcm.vnn.vn NVO op@khl-logistics.com NVO ksshipvn@hcm.fpt.vn RM 202 HOA LAM OFFICE CENTRE, 02 THI SACH STREET DIST 01, HOCHIMINH CITY 62A Pham Ngoc Thach (Room 1B) , Dist.3 NVO sarah@klexpress.com.vn NVO tci@tci.com.vn Floor 8, Phuong Nam Building, 157 Vo Thi Sau Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam Kim Do Office Building, 4th Floor, unit 402 123 Le Loi Ave., District NVO Tang.Trang@ligentia.com NVO ngoc.phambich@logwinlogistics.com 8th FL, Mekong Tower, 235-241 Cong Hoa Str., NVO vu.tu@mekongtransport.com No Name Company name Address BCO/ NVO Email Dist Tan Binh 236 Lê Kim Phụng 237 Nguyễn T Đào 238 Lê Bảo Di 239 Nguyễn Ngọc Hân 240 Nguyễn Thanh Long 241 Trần Kiên Cường 242 Nguyễn Hoàng An 243 Nguyễn Thanh Phong 244 Nguyễn Thuý Phương 245 Lê T Kim Yến 246 Trịnh T Cát Tường 247 Trần Kim Ngân PANTOS VIETNAM 248 Nguyễn Tường Vi PANVINA 249 Trần Gia Tuấn PAX GLOBAL 250 Nguyễn Hoàng Dung 251 Trần Thanh Nghiêm 252 Trần Duy Nhất 253 Lê Chí Thiện 254 Võ Ngọc Anh PREFORD Co., Ltd PRIORITY CARGO SERVICES COMPANY LIMITED Phuc Thinh Transportation Co., Ltd Quang Hung Transportting Forwarding Services Co., Ltd RTG Co.,LTD 255 Nguyễn T Tuyết Nga 256 Nguyễn Chí Thanh 257 Hà Kim Dung Minh Dang ProductionTrading-Service Co., Ltd MINH MINH TRANSPORT LOGISTICS MKP Trading and Service Co., Ltd MORNING STAR MS CORPORATION MP CONSOL CO., LTD N.F.C Trading & Service Co., Ltd NAM VIET LOGISTICS CO., LTD Ocean Transport Logistics Service Co., Ltd Ocean World Shipping Logistics Co., Ltd OCEANTOP TRANSPORTATI ON CO., LTD Panalpina World Transport (Vietnam) Co., Ltd Saigon Freight Services Co., Ltd Sao Mai Forwarding Co., Ltd (Morning Star) SEA SKY SHIPPING( VIET 80/101Bis Tran Quang Dieu St., Ward 14, Dist.3 NVO minhdang101@hcm.vnn.vn 2/49 PHAN THUC DUYEN STREET, WARD 4, TAN BINH DISTRICT, HO CHI MINH CITY, VIET NAM 23 Pasteur St., Dist.1 NVO sunny@m-mlogistics.com NVO MKP@hcm.vnn.vn 44A Hậu Giang, Q.Tân Bình, TP.HCM NVO m.star.fwd@hcm.vnn.vn Floor, 01 Dinh Le, W 12, Dist 4, 767/6 Tran Hung Dao St., Ward 1, Dist.5 572 LE QUANG DINH ST., WARD 1,GO VAP DIST., HCM CITY, VIETNAM 54 Hoang Dieu Street, District 4, Hochiminh City, Vietnam 232 Khanh Hoi st., Ward 6, District 4, Hochiminh city, Vietnam No 110/28 Ong Ich Khiem Str, Ward.5, Dist.11, Ho Chi Minh City, VN 3/F Sea Gull Building 39B Truong Son Street Tan Binh District , Ho Chi Minh City, Vietnam Hochiminh : #801, 8FL., Sailing Tower, 111A Pasteur St., Ben Nghe Wrd., Dist 1, HCMC Rm 15, 3rd Floor, No I1517, D2 Street, Binh Thanh Dist., Hochiminh City, VN 113 dao anh, ward 9, pn dist 43 Le Thi Hong Gam Str., Dist.1, HCM City,VN 7/2 NGUYEN CANH DI STR., WARD 4TH, TAN BINH DIST., HOCHIMINH CITY NVO kenny@mpconsol.com.vn NVO mfc@hcm.vnn.vn NVO andy@namvietlogistics.com NVO sgn.sales@oceanlink.vn NVO phuong@oceanworld.com.vn NVO jenny@oceantop-vn.com NVO Tuong.Trinh@panalpina.com NVO ngan.tran@pantos.com NVO candy@panvina.com.vn NVO gia.tuan@paxglobalcargo.com NVO ops1@preford.com.vn NVO steven@pcsco.com.vn 27 Pho Duc Chinh St., Dist.1 NVO pnt-trans@hcm.vnn.vn 146 Khanh Hoi St., Dist.4 NVO sunnytrans.liner@hcm.vnn.vn 51 Yen The, Ward 2,Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, VietNam 99 Nguyen Van Troi St., Phu Nhuan 23A Hau Giang St., Tan Binh NVO annievo.sgn@realcolog.com NVO raf.ocean@hcm.vnn.vn NVO m.star.fwd@hcm.vnn.vn 181 Dao Duy Anh Str., Ward 9, Phu Nhuan Dist, NVO wendyhe@seaskyshipping.com No Name Company name Address BCO/ NVO Email NAM)CO.,LTD HCM City, Viet Nam 4/7A,4th floor,Hau Giang St , Ward 4, Tan Binh District,HoChiMinh City,Vietnam 161 Ky Con Q1 NVO Lnguyen@seagatelogistics.co m NVO mdoffice@sgnlogistics.com.vn 147 Nguyen Tat Thanh St, Dist.4, Hochiminh City NVO hieuzls@starshipvietnam.com.vn Room 65, 3rd Floor, Nhat Nghe Building 49 Hoang Van Thu street, Ward 15, Phu Nhuan District, , HCM City 1A Me Linh Square, District 45 Dinh Tien Hoang St,Dist1,HCMC 135/37/74 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22, Binh Thanh Dist., HoChiMinh City, Vietnam 5/A1 Thang Long St., Tan Binh Add: Lucky Star Bldg., Fl., Nguyen Van Trang St., Ben Thanh Wd., Dist.1, HCM City, VN 345/39F Tran Hung Dao Road, Cau Kho Ward, District 1, Ho Chi Minh City RM 705, FL7, 45 DINH TIEN HOANG, P Ben Nghe, Q1 16B2 Cuu Long St, Ward 02, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh city 27/35 CONG HOA P4, TAN BINH Rm 1201, 12Fl, Waseco Bldg, 10 Pho Quang St., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam 6th Floor, SaiGon Prime Building, 107-109-111 Nguyen Dinh Chieu Str., Ward 6, District 3, HCM City 135 / 11 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam Add: 109/2 Le Quoc Hung Str, Ward 12, Dist 4, HCMC, Vietnam 75 Bui Huu Nghia St., Binh Thanh NVO kenny@tttcshipping.com NVO NVO nancy.hien@tmforwarding.co m JackyThanh@thi-group.com NVO tanquoclogistics@gmail.com NVO tqtco@hcm.vnn.vn NVO twister@tfsfrt.com.vn NVO adesh@tidewatershipping.com NVO hai@timlogistics.vn NVO cloud.van@tllogistics.com NVO jacky@todaycargo.com NVO hai.ta@tollgroup.com NVO lisa@topocean.com.vn NVO export.ops@totatrans.com NVO ttcvn@hcm.fpt.vn NVO pata.com@bdvn.vnd.net 25-25A ,No 81 St.,Tan Quy Ward, Dist 7, Hochiminh City, Vietnam 107/785C Nguyen Kiem Street, Ward 3, Go Vap District, HCM City NVO fcl-dept4@thamico.com NVO sales2@tt-trans.com.vn 258 Nguyễn Phi Long SEAGATE LOGISTICS CO.,LTD 259 Nguyễn Việt Anh SGN Corp 260 Trần Trung Hiếu 261 Nguyễn Hữu Phước Star Vietnam Shipping Services Co., Ltd (Starvina) Success Progress Int'l Transport ( 3TC ) 262 Nguyễn T Thu Hiền 263 Lê Minh Thành 264 Trương Hữu Dũng 265 Nguyễn Mai Châu 266 Trần T Bích Thuỷ 267 Adesh TIDE WATER SHIPPING 268 Trần Thanh Hải TIM LOGISTICS CO., LTD 269 Nguyễn Phi Vân TL LOGISTICS CO., LTD 270 Lê Hoàng Vũ 271 Tạ Thị Minh Hải Today Cargo Logistics Toll Global Forwarding 272 Nguyễn Ngọc Thanh TOPOCEAN CONSOLIDATION SERVICE CO., LTD (VIETNAM 273 Trần Đức Anh TOTA TRANS CO., LTD 274 Hồ Việt Quân 275 Trần Minh Quang 276 Nguyễn Ngọc Thư 277 Tiêu Thảo Linh TTC SHIPPING & TRANSPORT AGENCIES LTD Thai Binh A Luc Trading Forwarding Services Co., Ltd (Pata) THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP Thanh Truc Transportation Forwarding Service Trading T&M Forwarding Ltd T.H.I.GROUP VIETNAM TAN QUOC LOGISTICS CO., LTD Tan Quyet Thang Logistics Co., Ltd TFS FREIGHT INT’L SERVICES J.V CO No Name Company name Address BCO/ NVO Email 24 Tan Vinh Str.,Dist 04,Hcmc,Vn 4/F, 49 Bui Dinh Tuy Str., Ward 24, Binh Thanh District 9th-10th Floor - TMS Building, 172 Hai Ba Trung., Dist.1, Hochiminh City, Vietnam 5th Floor, Etown 2, 364 Cong Hoa St., Tan Binh Dist 2/F, Dinh Le Tower, 01 Dinh Le Street, District 4, Ho Chi Minh City, Viet Nam 5th Floor, SCSC Building 30 Phan Thuc Duyen Street, Tan Binh District Ho Chi Minh City, Viet Nam FL., 01 PHO QUANG ST., WARD 2, TAN BINH DIST., HCM CITY NVO alicehang@thl.vn NVO mark@transcon.com.vn NVO lien.ntb@transimexsaigon.com NVO laura@inter-union.com NVO export@uni-global.com.vn NVO nnguyen2@go2uti.com NVO trang.tran@vls.com.vn ROOM NO 631 NGUYEN TRAI DIST NVO vento@hcm.fpt.vn 35 PHUNG KHAC KHOAN ST DIST1, HCMC ROOM 201 , FL, 25 DINH BO LINH STR , W 24, BINH THANH DIST , HCM CITY NVO victory-trans@hcm.vnn.vn NVO Sales01@vietaumy.com.vn 46 Hoa Phuong Street, Ward 02, Phu Nhuan District NVO shara@vietnam-ship.com 70 (Ground flr) Hoang Dieu str., Ward 12, Dist 4, HCM City 18B Nam Quoc Cang Street ,(R.202), Pham Ngu Lao ward, Dist 01, HCM city, Vietnam R 606, PARK B, INDOCHINA PARK TOWER, 04 NGUYEN DINH CHIEU ST, DIST 1, HCM CITY Floor 6, Hai Au Building, 39B Truong Son, Ward Tan Binh Dist - HoChiMinh City, Vietnam B12 Bach Dang St., Ward 2, Tan Binh NVO ronald@scforce.com NVO vtl@vtl.com.vn NVO docs@vietasiaco.com.vn NVO seafreight@vietcofreight.com NVO vts@hcm.vnn.vn 139 Pasteur St., 7th Fl.Dist 3, Ho Chi Minh city, Vietnam No 4/2, D2 Str., Ward 25, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City, VIETNAM B12 BACH DANG ST TAN BINH DIST HCMC NVO sgn-linh@vitraco.org NVO project@voltransvn.com NVO import@vtsgrouplogistics.com Co., Ltd 278 Phạm Thuý Hằng 279 Trần Ngọc Minh 280 Nguyễn T Bích Liên TRANSIMEXSAIGON 281 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh TRANSPORT UNION CO.,LTD 282 Nguyễn Thanh Trúc UNI-GLOBAL LOGISTICS JSC 283 Nguyễn Ngọc Quyên UTI 284 Trần T Thuỳ Trang 285 Nguyễn Minh Toàn 286 Trần T Nguyệt Ánh 287 Lê Ngọc Huy 288 Nguyễn T Tố Loan 289 Phạm Hùng Dũng 290 Nguyễn Thị Quỳnh VANGUARD LOGISTICS SERVICES (VIETNAM) VEN TOAN TRADING SERVICE PRODUCER CO LTD VICTORY TRANS CORP VIET AU MY FORWARDING AND TRANSPORTATI ON CO , LTD VIET NAM SHIPPING SERVICES CORPORATION VIET SECURIFORCE CARGO CO.,LTD VIET TOTAL LOGISTICS (VTL) Co., ltd 291 Mai Thanh Trà VIETASIA LOGISTICS 292 Phạm Kim Loan VIETCO FREIGHT CO., LTD 293 Lương Hồng Vân 294 Nguyễn Văn Thanh 295 Nguyễn T Tố Quyên 296 Nguyễn Thanh Minh Vinh Thinh Trading-Service Co., Ltd VITRACO INTERNATIONAL LOGISTICS VOLTRANS LOGISTICS CO., LTD VTS CO., LTD THL LOGISTICS CO.,LTD Transcon No Name Company name Address BCO/ NVO Email NVO mui.nguyen@weiss-rohlig.net NVO kypham@accord.com.vn NVO yichenglogistics@vnn.vn NVO hcm.procurement@vn.yusenlogistics.com VIETNAM 297 Nguyễn Thị Mùi Weiss-Rohlig 298 Phạm Thế Kỳ 299 Phạm Thanh Tâm World Link Co., Ltd YICHENG 300 Trần T Kim Thanh YUSEN LOGISTICS SOLUTIONS (VIETNAM) CO., LTD HD Tower, 9th Floor 25bis Nguyen Thi Minh Khai, District Ho-Chi-Minh city, Vietnam 163 Hai Ba Trung St., Ward 6, Dist.3 2Fl, No 561 NGUYEN KIEM STREET, WARD 9, PHU NHUAN DISTRICT, HCM CITY 2A-4A Ton Duc Thang, District 1, HCMC, Vietnam BCO: công ty Xuất nhập NVO: công ty Forwarder/Logistics ... ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THÚY NGA CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÁC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁC CÔNG TY FORWARDER. .. biệt TP Hồ Chí Minh, tác giả chọn thực đề tài ? ?Các yếu tố tác động đến định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải container đường biển công ty Xuất nhập công ty Forwarder TP Hồ Chí Minh? ?? Các hãng... đoan luận văn ? ?Các yếu tố tác động đến định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải container đường biển công ty Xuất nhập cơng ty Forwarder TP Hồ Chí Minh? ?? cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ kinh tế các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải container đường biển của các công ty xuất nhập khẩu và các công ty forwarder tại tp hồ chí minh , Luận văn thạc sĩ kinh tế các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải container đường biển của các công ty xuất nhập khẩu và các công ty forwarder tại tp hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm