Nâng cao chất lượng công chức cấp xã của huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an

135 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 18:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI - NGUYỄN THANH TÂM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ CỦA HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI - NGUYỄN THANH TÂM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ CỦA HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ : 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS,TS NGUYỄN THỊ MINH NHÀN HÀ NỘI, NĂM 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tôi, hướng dẫn PGS,TS Nguyễn Thị Minh Nhàn Luận văn hoàn thành nỗ lực thân, số liệu, kết nêu Luận văn xác thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả Nguyễn Thanh Tâm ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu hồn chỉnh luận văn mình, lời tơi xin chân thành lịng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Thương mại trang bị kiến thức q báu giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu luận văn Đặc biệt tơi xin trân trọng tỏ lịng biết ơn đến PGS,TS Nguyễn Thị Minh Nhàn người trực tiếp hướng dẫn đóng góp nhiều ý kiến quan trọng sâu sắc cho tơi q trình làm luận văn Bản thân cố gắng, nỗ lực nghiên cứu khả có hạn, thời gian nghiên cứu chưa nhiều nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế định, mong nhận ý kiến đóng góp q thầy, bạn học để giúp tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Nguyễn Thanh Tâm iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC HỘP xi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu luận văn 10 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ N NG CAO CHẤT LƢỢNG C NG CHỨC CẤP 11 1.1 Một số khái niệm cốt lõi 11 1.1.1 Khái niệm công chức 11 1.1.2 Khái niệm công chức cấp xã 12 1.1.3 Khái niệm chất lượng công chức cấp xã 13 1.1.4 Khái niệm nâng cao chất lượng công chức cấp xã 15 1.2 Đặc điểm công chức cấp xã 16 1.3 Tiêu ch đánh giá chất lƣợng công chức cấp 1.3 18 ệp vụ 18 iv t 1.3.2 T t ụ 21 1.3.3 Kết thực nhiệm vụ ược giao 22 1.4 Nội dung n ng cao chất lƣợng công chức cấp 23 1.4.1 Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng công chức cấp xã 23 1.4.2 Tổ chức triển khai nâng cao chất lượng công chức cấp xã 25 1.4.3 Kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng công chức cấp xã 29 1.5 Các ếu tố ảnh hƣởng đến n ng cao chất lƣợng công chức cấp xã 30 1.5 1.5 1.5 tt ể ự tế – xã h tt ể ụ 1.5.4 Sự phát triển c 1.5 Q ất lượng công chức cấp xã 30 t tạ tư l 31 32 tạ ư v trí, vai trị c iểm c a cấp lý 34 ũ chức cấp xã 35 CHƢƠNG 2: TH C TRẠNG N NG CAO CHẤT LƢỢNG C NG CHỨC CẤP CỦA HU ỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN 37 2.1 Khái quát chung hu ện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 37 2.1.1 V t í 212 G lý u kiện tự nhiên t ệ xã t tấ a huyện Nghi L c 37 ệ N 2.2 Th c trạng chất lƣợng công chức cấp L 38 hu ện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 39 221 ự tạ 222 ự tạ 223 ự tạ t t ệ ụ thi hành công vụ ết t ự ệ ệ ụ ượ a công chức cấp xã 39 ứ ấp xã 47 c a công chức cấp xã 49 2.3 Th c trạng nội dung n ng cao chất lƣợng công chức cấp hu ện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 56 231 ự tạ x ựng kế hoạch nâng cao chất lượng công chức cấp xã 56 232 ự tạ tổ chức triển khai nâng cao chất lượng công chức cấp xã 60 v 233 ự tạ ểm tra, giám sát nâng cao chất lượng công chức cấp xã 73 2.4 Th c trạng ếu tố ảnh hƣởng đến n ng cao chất lƣợng công chức cấp hu ện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 77 241 t 242 tt ể tế - xã 2.4.3 tt ể ụ t 2.4.4 Tình hình phát triển c 245 Q tư ất lượng công chức cấp xã 77 ệ N L 81 huyện Nghi L c 84 l huyện Nghi L c 85 ểm c a cấp quản lý huyện Nghi L c v v trí, vai trị công chức cấp xã 86 2.5 Đánh giá chung nội dung n ng cao chất lƣợng công chức cấp hu ện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 87 251 Đ chất lượng công chức cấp xã c a huyện Nghi L c 87 252Đ n i dung nâng cao chất lượng công chức cấp xã c a huyện Nghi L c 89 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PH P ĐẨY MẠNH N NG CAO CHẤT LƢỢNG C NG CHỨC CẤP Ở HU ỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN 92 3.1 Định hƣớng số tiêu phát triển inh tế - hội hu ện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đến năm 25 92 311 Đ 312 M t tt ể ỉt tế - xã tt ể ệ N tế - xã ế L tỉnh Nghệ An 92 ệ N 3.2 Mục tiêu quan điểm n ng cao chất lƣợng công chức cấp L 94 hu ện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 95 Mụ t 322 Q ất lượ ể ất lượ ứ ấ xã 95 ứ ấ xã 97 3.3 Đề xuất số giải pháp đẩy mạnh n ng cao chất lƣợng công chức cấp hu ện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 97 3.3.1 Hoàn thiện xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng công chức cấp xã huyện Nghi L c 97 vi 3 Đổi m i tổ chức triển khai nâng cao chất lượng công chức cấp xã huyện Nghi L c 106 333 ệ N L ể t t ất lượ ứ ấ xã 108 3.3.4 Các giải pháp khác 109 3.4 Kiến nghị 110 341 Đ iv 110 Đ i v i UBND tỉnh Nghệ An 111 KẾT LUẬN 112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CCHC : Cải cách hành HTXSNV : Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ HTTNV : Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTNVNCHCNL: Hồn thành nhiệm vụ cịn hạn chế lực KHTNV : Khơng hồn thành nhiệm vụ UBMTTQ : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Cơ cấu dân số lao động Nghi Lộc giai đoạn 2017-2019 38 Bảng 2.2 Thống kê số lượng, cấu trình độ chun mơn 40 công chức cấp xã huyện Nghi Lộc giai đoạn 2016-2020 40 Bảng 2.3 Thống kê số lượng, cấu trình độ lý luận trị 42 công chức cấp xã huyện Nghi Lộc giai đoạn 2016-2020 42 Bảng 2.4 Thống kê trình độ quản lý nhà nước cơng chức cấp xã huyện Nghi Lộc giai đoạn 2016- 2020 43 Bảng 2.5 Thống kê kỹ tin học, ngoại ngữ công chức cấp xã 44 huyện Nghi Lộc giai đoạn 2016- 2020 44 Bảng 2.6 Tổng hợp kết xếp loại công chức cấp xã huyện Nghi Lộc giai đoạn 2016-2019 50 Bảng 2.7 Tổng hợp tiến độ hồn thành nhiệm vụ cấp giao cơng chức cấp xã kiểm tra giai đoạn 2016-2020 52 Bảng 2.8 Nội dung kế hoạch nâng cao chất lượng công chức cấp xã huyện Nghi Lộc 58 Bảng 2.9 Tổng hợp kết tuyển dụng đảm nhận chức danh công chức cấp xã huyện Nghi Lộc giai đoạn 2015-2019 62 Bảng 2.10 Thống kê hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã địa bàn huyện Nghi Lộc giai đoạn 2016-2020 65 Bảng 2.11 Tổng hợp kết đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã huyện giai đoạn 2016-2020 67 Bảng 2.12 Số lượng, chuyên ngành bố trí theo chức danh công chức cấp xã địa bàn huyện Nghi Lộc 69 Bảng 2.13 Tổng hợp kết bố trí công chức xã, thị trấn thuộc huyện Nghi Lộc giai đoạn 2016-2020 70 108 điểm, cơng chức có lực chuyên môn yếu, cần phải xem xét, đánh giá 3.3.3 T ng cư ng kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng công chức cấp xã huyện Nghi Lộc M t là: Tập trung xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, sát thực tiễn Thực quán triệt nghiêm túc văn kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng công chức cấp xã nhằm nâng cao nhận thức lãnh đạo thân công chức tầm quan trọng công tác kiểm tra hoạt động nâng cao chất lượng công chức cấp xã Các phòng, ngành thường xuyên bám nắm sở; tăng cường công tác kiểm tra việc thực nhiệm vụ công vụ đội ngũ công chức để kịp thời phát hiện, hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời sai sót, vi phạm, khuyết điểm thực nhiệm vụ giao đội ngũ công chức cấp xã Tăng cường thực chế độ tra, kiểm tra công vụ định kỳ đột xuất, đồng thời tăng cường chế độ giám sát thường xuyên công chức cấp xã Phát huy vai trò giám sát HĐND, UBMTTQ công chức cấp xã, gắn liền với hoạt động kiểm tra, tra công tác cải cách hành thực quy chế dân chủ xã để kịp thời phát ngăn chặn sai phạm cơng chức q trình quản lý, đồng thời xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm hoạt động quản lý nhà nước cán bộ, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương hành Cần tập trung đạo kiểm tra, giám sát việc công chức cấp xã đảm nhiệm chức danh, vị trí dễ phát sinh tượng tiêu cực như: quản lý đất đai, chế độ, sách bảo trợ xã hội, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo; giám sát công tác tiếp công dân, giải đơn thư khiếu nại tố cáo công dân Hai là: Quan tâm lãnh đạo, đạo công tác kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng công chức cấp xã, nâng cao trách nhiệm người đứng 109 đầu cấp ủy, quyền huyện Gắn với kiểm tra, giám sát cần đưa giải pháp xử lý kịp thời tồn tại, hạn chế phát Ba là: Đổi phương pháp hình thức kiểm tra Tăng cường cơng tác kiểm tra thường xuyên, trực tiếp Cần lựa chọn vấn đề "Nổi cộm", nội dung "Nóng" dư luận quan tâm quản lý đất đai, sách xã hội… để kiểm tra Việc kiểm tra phải vào hoạt động cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác đánh giá, xếp loại kết thực nhiệm vụ chuyên môn giao B n là: Tăng cường phối hợp chặt chẽ việc kiểm tra, giám sát quyền, cấp ủy với cơng tác giám sát đồn thể trị - xã hội để đảm bảo phản ánh đánh giá tình hình, khách quan, tồn diện 3.3.4 Các giải pháp khác ứ ất: Tiếp tục đổi quan điểm cấp lãnh đạo địa phương vị trí, tầm quan trọng công chức cấp xã Cấp ủy, quyền, ban, ngành, đồn thể từ huyện đến xã, thị trấn gắn với sinh hoạt định kỳ tổ chức thơng qua hội nghị chun đề, giảng tập huấn làm rõ vai trị, chức năng, nhiệm vụ đội ngũ cơng chức cấp xã Từ việc nhận thức vị trí, vai trị cơng chức cấp xã để đổi nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, quyền, quan tham mưu công tác cán cấp việc xây dựng phát triển đội ngũ cơng chức cấp xã Qua nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực kiểm tra giám sát việc thực nâng cao chất lượng cơng chức cấp xã bố trí thời gian, kinh phí, sở vật chất phục vụ tốt hoạt động nâng cao chất lượng công chức cấp xã địa bàn ứ : Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ công địa phương Tiếp tục tuyên truyền lợi ích việc cung ứng dịch vụ công nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức cán bộ, công chức, người dân doanh nghiệp lợi ích việc cung ứng dịch vụ cơng trực tuyến, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, công dân Hiện nay, huyện Nghi Lộc thực 103 quy trình dịch vụ 110 cơng mức độ 16 quy trình mức độ tổng số 256 quy trình triển khai (chiếm 46%) Vì vậy, cần phải tiếp tục triển khai rà sốt, đưa thủ tục hành địa bàn để thực tiếp nhận theo mức độ mức độ 4, phấn đấu đến năm 2025 80% thủ tục hành thực mức mức độ mức độ Để đạt điều đó, thân cơng chức phải tự học tập nâng cao kỹ tin học khả giải nhiệm vụ chuyên môn Đồng thời sở để UBND huyện Nghi Lộc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao kỹ cho đội ngũ công chức địa bàn ứ b : Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động địa phương Tiếp tục thực đồng giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng giáo dục, đào tạo Tập trung nâng cao chất lượng toàn diện cấp học, bậc học, tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội huyện Thực tốt phân luồng định hướng nghề nghiệp cho học sinh tốt nghiệp trung học sở, trung học phổ thông Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật huyện Xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục đáp ứng tốt yêu cầu đổi chương trình giáo dục phổ thông 2018 Tập trung làm tốt công tác đào tạo có trọng tâm, trọng điểm Xây dựng chế, sách để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cơng tác xã khó khăn, đặc biệt xã xa trung tâm để thu hút em địa phương công tác, tạo nguồn cung nhân lực dồi cho công chức cấp xã thời gian tới 3.4 Kiến nghị 3.4.1 Đối v i quan Trung ương M tl Bộ Nội vụ cần nghiên cứu xem xét, sửa đổi quy định việc tiếp nhận không qua thi tuyển cán cấp xã thành công chức cấp xã quy định Khoản điều Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 Bộ Nội vụ hướng dẫn số quy định cán bộ, công chức cấp xã người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố theo hướng 111 nên áp dụng đối với: công chức cấp xã bầu giữ chức vụ quy định cán cấp xã đảm nhiệm chức vụ (không thời hạn bị kỷ luật) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, tiếp nhận trở lại, không nên thực tiếp nhận đối tượng cán bầu giữ chức vụ cán mà chưa công chức cấp xã Bởi trường hợp hình thành qua bầu cử theo Đại hội nhiệm kỳ Bí thư Đồn Thanh niên, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Phụ nữ Về bản, có trình độ đào tạo ”chắp vá”, chưa quy, kỹ tin học cịn hạn chế dẫn tới khó khăn việc thực nhiệm vụ giao địa phương Hai là, Bộ Nội vụ cần tham mưu sửa đổi quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức cho phù hợp cấp xã cho phù hợp với thực tiễn Hiện nay,theo quy định Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 25/6/2019 Chính phủ đơn vị hành cấp xã bố trí số lượng cán bộ, công chức cụ thể theo phân loại sau (khơng bao gồm Trưởng Cơng an quy): Loại 1: 22; loại 2: 20 người; loại 3: 18 người Nhưng số lượng chức danh cán 12 người (xã loại 1, loại 2) 11 người (xã loại 3), nên công chức bố trí số lượng ít, ảnh hưởng tới cơng tác tham mưu thực nhiệm vụ quản lý nhà nước địa phương Đồng thời không phù hợp cấu chức danh lãnh đạo người làm việc chuyên môn phù hợp theo tinh thần Nghị Trung ương khóa 12 Trung ương xếp, cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức 3.4.2 Đối v i UBND tỉnh Nghệ An M tl Tỉnh ủy cần quan tâm, tạo điều kiện mở lớp đào tạo trình độ trung cấp lý luận trị - hành địa phương để tạo điều kiện cho đội ngũ công chức cấp xã học tập, củng cố lý luận trị thân Hai là, UBND tỉnh cần xây dựng quy chế tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ cơng chức cấp xã phù hợp với tình hình thực tế địa phương Trong đó, cần phân cấp, giao quyền cho quyền cấp huyện cơng tác quản lý đội ngũ công chức cấp xã để địa phương chủ động, thực tốt công tác xây dựng, nâng cao chất lượng công chức cấp xã địa bàn 112 KẾT LUẬN Nâng cao chất lượng công chức cấp xã có ý nghĩa quan trong việc đảm bảo vai trò điều hành, quản lý máy Nhà nước cấp xã, ngày thực tốt công tác quản lý nhà nước địa phương kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế Mặc dù thời gian qua, công chức cấp xã nước ta tăng cường số lượng chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tình hình Tuy nhiên, hoạt động Nâng cao chất lượng cơng chức cấp xã cịn nhiều tồn tại, hạn chế công tác đào tạo, bồi dưỡng đánh giá, xếp loại hàng năm Do vậy, cần phải tiếp tục đổi mới, Nâng cao chất lượng công chức cấp xã, công chức thực nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước kinh tế Trong đó, cần tiếp tục quan tâm xây dựng kế hoạch Nâng cao chất lượng công chức cấp xã; tiếp tục đổi nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; đổi công tác tuyển dụng; tăng cường kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng đánh giá cơng chức cấp xã hàng năm; tiếp tục có chế, sách thuận lợi cho cơng chức cấp xã làm việc phát triển Trên sở sở lý luận nâng cao chất lượng công chức cấp xã kết phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công chức xã, tác giả đề xuất hệ thống giải pháp để nâng cao chất lượng công chức xã, đáp ứng yêu cầu thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Nghi Lộc giai đoạn 2020-2025 Về bản, luận văn hướng hồn thành mục tiêu hệ thống hóa sở lý luận Nâng cao chất lượng công chức cấp xã Về ý nghĩa thực tiễn, luận văn góp phần làm nội dung cịn tồn tại, hạn chế cơng chức cấp xã địa bàn Từ đó, giúp cho cơng chức cấp xã tự hồn thiện mình, đồng thời sở cho 113 quan quản lý xây dựng quy hoạch, kế hoạch nâng cao chất lượng công chức xã Tuy nhiên, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã vấn đề có nhiều nội dung rộng lớn phức tạp, phụ thuộc nhiều yếu tố Vì khó giải cách đầy đủ toàn diện vấn đề, từ nội dung luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong muốn thầy, giáo bạn cho ý kiến đóng góp để hồn thiện luận văn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Đảng huyện Nghi Lộc (2015) - Ngh Đại h i Đảng b huyện khóa XXVIII nhiệm kỳ 2015-2020; Ban Chấp hành Đảng huyện Nghi Lộc (2020) - Ngh Đại h i Đảng b huyện khóa XXIX nhiệm kỳ 2020-2025; Ban chấp hành Trung ương Đảng (2013), Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 “M t s vấ từ ế ổi m i, hoàn thiện hệ th ng tr tiếp tụ ở” Ban chấp hành Trung ương Đảng (2018), Nghị số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa XII “M t s vấn v tiếp tụ gọn, hoạt ổi m i, xếp tổ chức b máy c a hệ th ng tr tinh ng hiệu lực, hiệu quả” Ban chấp hành Trung ương Đảng (2018), Nghị số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII v cơng tác cán b Ban Tổ chức Cán Chính phủ - Viện Khoa học Tổ chức nhà nước (1998), Đạ ức, phong cách, l l i làm việc c a cán b , công t e tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Chính trị (2018), Nghị số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 việc xếp đơn vị hành cấp huyện cấp xã tư Bộ Nội vụ (2019), ng dẫn m t s 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 i hoạt nh v cán b , công chức cấp xã ng không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân ph Mai Quốc Chánh (1999), N ứ Quốc gia ầ ệ ó ệ ất lượ ó ất lự Nhà xuất trị 10 Chi cục Thống kê huyện Nghi Lộc (2020), báo cáo s liệu th ng kê ạn 2015-2020 111 Phạm Minh Chính (2018), “20 ữ b ọ ý ú í i hoạt 13 Chính phủ (2011), Ngh b i v i cán b , công chức xã, ng không chuyên trách cấp xã nh s 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 ng, th trấn 14 Chính phủ (2019), Ngh ổi, bổ sung m t s sử ế lượ nh s 92/2009/NĐ-CP ngày 22/19/2009, V chức danh, s lượng, m t s chế v cơng xã ệ t ”, Tạp chí Cộng sản, số 907 12 Chính phủ (2009), Ngh p ng, th trấn nhữ t ự nh s 34/2019/ NĐ-CP ngày 24/4/2019 i hoạt nh v cán b , công chức cấp xã ng không chuyên trách cấp xã, thơn, tổ dân ph 15 Chính phủ (2015), Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 Chính phủ quy định đánh giá phân loại cán bộ, cơng chức, viên chức 16 Chính phủ (2017), Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 56/2015/NĐ-CP 17 Chính phủ (2020), Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 18 Nguyễn Đăng Dung (1997), “ ổ chức quy ư cở a ”, Nxb Đồng Nai 19 Nguyễn Kim Diện (2012), “N í tỉ Hả Dư ất lượ ũ ứ ” - Luận án Tiến sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội; 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011) V qu c lần thứ XI, Nxb Sự thật, Hà Nội ệ Đại h Đại biểu toàn 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Ngh 22 Nguyễn Quốc Đạt (2014), "xây dự ũ th ng tr xã, th trấn huyệ N ĩ Đ ó X b ch ch t c a hệ tỉnh Nghệ An thực trạng giải pháp"; 23 Chu Thị Hạnh (2019), “N huyện Kim Bảng, tỉ H N ất lượng công chức cấp xã c a ” - Luận văn Thạc sĩ quản lý kinh tế, trường đại học Thương mại 24 Bùi Thanh Hải (2020), “ í xã t tt ể a bàn th xã Quảng Yên, tỉnh Quả N ũ công chức cấp ” Luận văn thạc sỹ kinh tế, trường đại học Thương mại 25 Nguyễn Hữu Hải (2010), Tiêu chí ụ tạ í ất lượ ứ , Tạp chí Tổ chức nhà nước tháng 3/2010 26 Vũ Hồng Hào (2016), "Nâng cao chất lượ ũ b , công chức cấp xã Nghệ An"; 27 Đỗ Thị Thu Hằng (2004), "N chức cấp xã t lực c ũ công ạn nay" - Luận văn Thạc sĩ quản lý hành cơng, Học viện Hành chính, Hà Nội 28 Trịnh Đức Hùng (2009), "Nâng cao chất lượng thực thi công vụ c a ũ b , công t a bàn thành ph Hà N i" - Luận văn thạc sĩ quản lý hành cơng, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội; 29 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Châu Nguyễn Trà My (2020), “G ải pháp nâng cao chất lượ ũ i b , công chức cấp xã”, Báo Quãng Ngãi online ngày 09/5/2020 31 Phạm Đình Nhịn (2017), “Nâng cao chất lượng cán b , công chức, viên chức” - Báo Quân đội Nhân dân online ngày 02/12/2017 32 Nguyễn Minh Phương, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (2019), “Y ầ ổ tạ bồ ưỡ b ứ ứ ầ ậ tế”, 33 Phòng Nội vụ Huyện Nghi Lộc (2020) báo cáo s lượng, chất lượng ạn 2015-2020 công chức cấp xã 34 Nguyễn Minh Sản (2009), “P l ật v cán b , cơng chức lý luận thực tiễ ” Nxb Chính trị - quy n cấp xã - Những vấ Hành chính, Hà Nội 35 Quốc hội (2008), L ật b 36 Quốc hội (2015), L ật ổ ứ ứ 37 Quốc hội (2019), L ật ứ í ổ t L ật b ứ 38 Trần Đình Thảo (2015), “X Đạ L tỉ Q ả N :t ự t ự ũ ữ ả ứ ệ ”, tạp chí “Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng”; 39 Đồn Văn Tình (2015), "Nâng cao chất lượ ũ chức cấp xã, góp phần xây dựng quy b , cơng ững mạnh" - Tạp chí tổ chức nhà nước 40 Lê Trọng Tuyến, Học viện Chính trị Bộ Quốc phịng (2018), “N ứ ụ b ứ t ệ ” Sinh hoạt lý luận trị Học viện Chính trị Khu vực III, số (153), tr 26-30 41 Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm đồng chủ biên (2001), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượ công nghiệp hóa, hiệ ó ũ b th i kỳ ẩy mạnh ất c, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 42 Viện Ngôn ngữ học (2006), Từ ển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN (Đối tượng: Cán quản lý đánh giá) Để phục vụ đề tài nghiên cứu "Nâng cao chất lượng công chức cấp xã huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An", để tìm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã Rất mong hợp tác ông (bà) (Tất ý kiế ó ó a ơng, bà nhằm mụ í nghiên cứu khoa học, ngồi không phục vụ cho mụ ục vụ cho việc í ) PHẦN 1: THƠNG TIN CÁ NHÂN Xin đánh dấu (x) vào vng thích hợp Giới tính Nam Nữ Độ tuổi Dưới 30 Từ 30 - 45 Từ 46 - 60 Chức vụ Cấp Trưởng phịng Lãnh đạo UBND cấp xã Cấp phó phịng PHẦN II: KHẢO SÁT Ý KIẾN ng (bà) cho biết đánh giá th n ỹ nghiệp vụ công chức cấp hu ện Nghi Lộc (khoanh vào ô phù hợp) Mức độ đánh giá Nội dung TT Kỹ xử lý, tham mưu ban hành văn Kỹ xử lý tình Kỹ phối hợp Tốt Khá Trung bình Kém ng (bà) cho biết đánh giá th n chất lƣợng th c nhiệm vụ chu ên môn công chức cấp ( hoanh vào ô phù hợp) Mức độ đánh giá Nội dung TT Tốt Khá Trung bình Thực nhiệm vụ chất lượng, hiệu cao Tiến độ thực đảm bảo thời gian Thực nhiệm vụ quy định Xin chân thành hợp tác c a ông (bà)? Kém PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN (Đối tượng lấy ý kiến: Người dân thực thủ tục hành chính) Để phục vụ đề tài nghiên cứu "Nâng cao chất lượng công chức cấp xã huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An", để tìm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã Rất mong hợp tác ông (bà) ó (Tất ý kiế ó a ông, bà nhằm mụ í ục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, ngồi khơng phục vụ cho mụ í ) PHẦN 1: THƠNG TIN CÁ NHÂN Xin đánh dấu (x) vào vng thích hợp Giới tính Nam Nữ Độ tuổi Dưới 30 Từ 30 - 45 Từ 46 - 60 Trên 60 Nghề nghiệp Kinh doanh Nội trợ Sinh viên Khác PHẦN II: KHẢO SÁT Ý KIẾN cấp ng (bà) cho biết đánh giá th n thái độ công chức ( hoanh vào ô phù hợp) Mức độ đánh giá TT Nội dung đánh giá Lịch sự, tôn trọng người dân Tinh thần trách nhiệm, giải thích rõ ràng Cởi mở, gần gũi Tốt Khá Trung bình Kém ng (bà) cho biết đánh giá th n tiến độ giải qu ết công việc công chức cấp ( hoanh vào ô phù hợp) Mức độ đánh giá TT Nội dung đánh giá Công khai, minh bạch Nội dung giải xác Đảm bảo thời gian quy định Xin chân thành Tốt Khá ự hợp tác c a ơng (bà)? Trung bình Kém PHỤ LỤC Danh mục câu hỏi vấn sâu TT Nội dung câu hỏi Đối tƣợng đƣợc hỏi Quan điểm ông bà nguyên nhân Trưởng phòng Nội vụ dẫn tới kỹ nghiệp vụ công chức cấp xã huyện chưa đánh giá cao Thái độ cơng chức cấp xã Trưởng phịng Nội vụ nhân dân thi hành công vụ ng (bà) đánh tiến độ Trưởng phòng Tài thực nhiệm vụ cơng chức Địa ngun – Mơi trường ng (bà) đánh chất Trưởng phòng: Tài lượng thực nhiệm vụ công chức nguyên – Môi trường; đảm nhận chức danh thuộc lĩnh vực Tài – kế hoạch; phịng tham mưu quản lý Trưởng phòng Tư pháp; Chánh văn phòng UBND huyện ... nâng cao chất lượng công chức cấp xã Chƣơng 2: Thực trạng nâng cao chất lượng công chức cấp xã huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Chƣơng 3: Một số giải pháp đẩy mạnh nâng cao chất lượng công chức cấp. .. nâng cao chất lượng công chức cấp xã huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu thời gian tới Đây sở để cấp ủy, quyền huyện. .. cao chất lƣợng công chức cấp hu ện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 56 231 ự tạ x ựng kế hoạch nâng cao chất lượng công chức cấp xã 56 232 ự tạ tổ chức triển khai nâng cao chất lượng công chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng công chức cấp xã của huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an , Nâng cao chất lượng công chức cấp xã của huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an