Luận văn kinh tế tác động của tăng trưởng doanh thu đến thành quả hoạt động của doanh nghiệp nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh​

122 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o - PHÙNG THỊ THU HƯƠNG TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƯỞNG DOANH THU ĐẾN THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o PHÙNG THỊ THU HƯƠNG TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƯỞNG DOANH THU ĐẾN THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH CHUN NGÀNH: KẾ TỐN MÃ SỐ: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS HÀ XUÂN THẠCH TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đề tài: "Tác động tăng trưởng doanh thu đến thành hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm doanh nghiệp niêm yết Sàn Giao Dịch Chứng Khốn TP Hồ Chí Minh" cơng trình nghiên cứu tác giả tự thực Các số liệu nghiên cứu thu thập từ nguồn đáng tin cậy Tác giả sử dụng kiến thức học với hướng dẫn người hướng dẫn khoa học để thực nghiên cứu Kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khác TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2018 Tác giả Phùng Thị Thu Hương MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Bố cục đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.1 Các nghiên cứu nước 1.2 Các nghiên cứu nước .8 1.3 Nhận xét xác định khe trống nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 12 2.1 Tổng quan tăng trưởng doanh nghiệp 12 2.1.1 Khái niệm tăng trưởng doanh nghiệp 12 2.1.2 Đo lường tăng trưởng 12 2.2 Tổng quan thành hoạt động doanh nghiệp 13 2.2.1 Khái niệm thành hoạt động .13 2.2.2 Chỉ tiêu đo lường thành hoạt động 13 2.3 Mối quan hệ tăng trưởng thành hoạt động doanh nghiệp 15 2.4 Tổng quan quy mô, tuổi, tỷ lệ nợ nguồn vốn doanh nghiệp 17 2.5 Lý thuyết 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG .19 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Khung nghiên cứu chung 20 3.2 Thiết kế nghiên cứu 21 3.2.1 Quy trình nghiên cứu .21 3.2.2 Xây dựng giả thuyết 22 3.2.3 Xây dựng mơ hình nghiên cứu dự kiến 27 3.2.4 Đo lường biến nghiên cứu .30 3.3 Thu thập xử lý liệu 36 3.3.1 Mẫu nghiên cứu .36 3.3.2 Cơng cụ xử lý, phân tích liệu .38 KẾT LUẬN CHƯƠNG .40 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 41 4.1 Dữ liệu nghiên cứu 41 4.2 Thống kê mô tả .41 4.3 Phân tích tương quan kiểm tra đa cộng tuyến 44 4.4 Kết phân tích hồi quy .45 4.4.1 Phân tích hồi quy mơ hình 45 4.4.2 Phân tích hồi quy mơ hình 51 4.4.3 Phân tích hồi quy mơ hình 56 4.5 Kiểm định giả thuyết bàn luận kết nghiên cứu 61 4.5.1 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 61 4.5.2 Bàn luận kết nghiên cứu 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG .65 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý NGHIÊN CỨU 67 5.1 Kết luận 67 5.2 Hàm ý quản lý 68 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu tương lai 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI BCTC Báo cáo tài BCTN Báo cáo thường niên HOSE Sàn Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh TP Thành phố DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Mã hóa tên biến 28 Bảng 4.1 Danh sách 10 lĩnh vực phân theo chuẩn GICS HOSE 37 Bảng 4.2 Mô tả số lượng doanh nghiệp mẫu nghiên cứu 41 Bảng 4.3 Thống kê mô tả biến 42 Bảng 4.4 Kết phân tích tương quan biến .44 Bảng 4.5 Kết xác định nhân tố phóng đại phương sai VIF .45 Bảng 4.6 Kết hồi quy mơ hình 1a theo phương pháp .46 Bảng 4.7 Kết hồi quy mơ hình 1a sau khắc phục phương sai sai số thay đổi 46 Bảng 4.8 Kết hồi quy mơ hình 1b theo phương pháp .47 Bảng 4.9 Kết hồi quy mơ hình 1b sau khắc phục phương sai sai số thay đổi 48 Bảng 4.10 Kết hồi quy mơ hình 1c theo phương pháp 49 Bảng 4.11 Kết hồi quy mơ hình 1c sau khắc phục phương sai sai số thay đổi 50 Bảng 4.12 Kết hồi quy mô hình 2a theo phương pháp 51 Bảng 4.13 Kết hồi quy mơ hình 2a sau khắc phục phương sai sai số thay đổi 52 Bảng 4.14 Kết hồi quy mơ hình 2b theo phương pháp 52 Bảng 4.15 Kết hồi quy mơ hình 2b sau khắc phục phương sai sai số thay đổi 53 Bảng 4.16 Kết hồi quy mơ hình 2c theo phương pháp 54 Bảng 4.17 Kết hồi quy mơ hình 2c sau khắc phục phương sai sai số thay đổi 55 Bảng 4.18 Kết hồi quy mơ hình 3a theo phương pháp 56 Bảng 4.19 Kết hồi quy mơ hình 3a sau khắc phục phương sai sai số thay đổi 57 Bảng 4.20 Kết hồi quy mơ hình 3b theo phương pháp 57 Bảng 4.21 Kết hồi quy mơ hình 3b sau khắc phục phương sai sai số thay đổi 58 Bảng 4.22 Kết hồi quy mô hình 3c theo phương pháp 59 Bảng 4.23 Kết hồi quy mơ hình 3c sau khắc phục phương sai sai số thay đổi 60 Bảng 4.24 Bảng tổng hợp kết phân tích hồi quy .61 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Khung nghiên cứu .20 Hình 3.2 Quy trình nghiên cứu 21 Hình 3.3: Mơ hình nghiên cứu đề xuất .27 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Quá trình hội nhập quốc tế kinh tế Việt Nam diễn ngày sâu rộng, kinh tế phát triển tạo nhiều áp lực cho doanh nghiệp, doanh nghiệp muốn tồn phải khơng ngừng phát triển nâng cao lực cạnh tranh Trong đó, doanh nghiệp đánh giá có vị trí đặc biệt quan trọng, đóng vai trị định đến q trình phát triển kinh tế Do vậy, trình hoạt động doanh nghiệp ln nhận quan tâm đối tượng hữu quan bên bên doanh nghiệp, đối tượng dựa thành hoạt động doanh nghiệp để đưa định phù hợp Theo Phạm Văn Dược cộng (2014) hoạt động kinh doanh doanh nghiệp toàn nghiệp vụ kinh tế phát sinh trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp, phản ảnh thơng qua hệ thống tiêu kinh tế, báo cáo kế toán Thành hoạt động hiểu đơn giản kết có từ q trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Theo Ismail et al (2014) cho đo lường thành hoạt động doanh nghiệp quan trọng tổ chức định giá trị phân bổ cho đối tượng hữu quan Theo Abbasi Malik (2015) việc đánh giá thành hoạt động trình phức tạp, trình hoạt động doanh nghiệp bị tác động nhiều nhân tố khác Trên giới có nhiều tác giả nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thành hoạt động doanh nghiệp Theo Houthoofd Hendrickx (2012) thành doanh nghiệp bị ảnh hưởng yếu tố cụ thể không đồng nguồn lực lực, khác biệt chiến lược cạnh tranh công ty Cụ thể số nhân tố đặc trưng quan trọng doanh nghiệp như: chiến lược đầu tư phát triển, quy mô doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, địn bẩy tài chính,… Cũng theo Houthoofd Hendrickx (2012) việc xác định nhân tố biến đổi xác định thành hoạt động doanh nghiệp tảng nghiên cứu doanh nghiệp, điều nói lên tầm quan trọng tương đối yếu tố tuổi, quốc gia, ngành, nhóm chiến lược, v.v Kết hồi quy mơ hình 2b sau khắc phục phương sai sai số thay đổi Fixed-effects (within) regression Number of obs = 1175 Group variable: mck Number of groups = 235 R-sq: within = 0.0441 Obs per group: = between = 0.0269 avg = 5.0 overall max = = 0.0304 corr(u_i, Xb) = -0.1257 F(4,234) = 94.40 Prob > F = 0.0000 (Std Err adjusted for 235 clusters in mck) -| ros | Robust Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -ttdt | -.0791022 0051711 -15.30 0.000 -.08929 -.0689144 qm | 1.089904 9432459 1.16 0.249 -.7684351 2.948243 tdn | 0654163 0511951 1.28 0.203 -.035446 1662785 tln | -1.268292 8670479 -1.46 0.145 -2.97651 4399254 _cons | -22.34631 19.40012 -1.15 0.251 -60.56753 15.87491 -+ -sigma_u | 3.775387 sigma_e | 3.1344565 rho | 59196492 (fraction of variance due to u_i) 4.6 Mô hình 2c Kết hồi quy mơ hình 2c theo phương pháp FEM Fixed-effects (within) regression Number of obs = 1175 Group variable: mck Number of groups = 235 R-sq: within = 0.0457 Obs per group: = between = 0.0251 avg = 5.0 overall = 0.0300 max = corr(u_i, Xb) = -0.1136 F(7,933) = 6.38 Prob > F = 0.0000 -ros | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -ttdt | -.0616028 1175108 -0.52 0.600 -.2922189 qm | 1.026178 3522061 2.91 0.004 3349698 1.717386 tdn | 0689111 0723152 0.95 0.341 -.0730082 2108304 971958 -1.36 0.174 -3.230591 5843631 ttdtvqm | 0256543 0742128 0.35 0.730 -.119989 1712977 ttdtvtdn | -.0110741 0120225 -0.92 0.357 -.0346684 0125202 ttdtvtln | -.0984002 3697064 -0.27 0.790 -.8239526 6271522 _cons | -21.05195 6.912061 -3.05 0.002 -34.61694 -7.486962 tln | -1.323114 1690133 -+ -sigma_u | 3.7727873 sigma_e | 3.1368278 rho | 59126664 (fraction of variance due to u_i) -F test that all u_i=0: F(234, 933) = 6.91 Prob > F = 0.0000 Kết hồi quy mơ hình 2c theo phương pháp REM Random-effects GLS regression Number of obs = 1175 Group variable: mck Number of groups = 235 R-sq: within = 0.0428 Obs per group: = between = 0.0426 avg = 5.0 overall = 0.0420 max = corr(u_i, X) = (assumed) Wald chi2(7) = 51.42 Prob > chi2 = 0.0000 ros | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -ttdt | -.0734802 116241 -0.63 0.527 -.3013085 154348 qm | 8383073 1861171 4.50 0.000 4735245 1.20309 tdn | 0730338 0477227 1.53 0.126 -.020501 1665686 tln | -2.419526 7246649 -3.34 0.001 -3.839843 -.9992088 ttdtvqm | 0346973 0733104 0.47 0.636 -.1089884 1783829 ttdtvtdn | -.0083031 0119034 -0.70 0.485 -.0316333 0150272 ttdtvtln | -.0956758 3663611 -0.26 0.794 -.8137303 6223787 _cons | -16.84391 3.773924 -4.46 0.000 -24.24067 -9.447158 -+ -sigma_u | 3.2843572 sigma_e | 3.1368278 rho | 5229633 (fraction of variance due to u_i) -Kết kiểm định Hausman Coefficients -| (b) (B) (b-B) | fe re Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E -+ -ttdt | -.0616028 -.0734802 0118774 0172282 qm | 1.026178 8383073 1878706 2990144 tdn | 0689111 0730338 -.0041227 0543326 tln | -1.323114 -2.419526 1.096412 6477369 0256543 0346973 -.0090429 0115383 ttdtvtdn | -.0110741 -.0083031 -.002771 0016881 ttdtvtln | -.0984002 -.0956758 -.0027243 0496222 ttdtvqm | -b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 54.35 Prob>chi2 = 0.0000 Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (235) = 2.2e+08 Prob>chi2 = 0.0000 Kết hồi quy mơ hình 2c sau khắc phục phương sai sai số thay đổi Fixed-effects (within) regression Number of obs = 1175 Group variable: mck Number of groups = 235 R-sq: within = 0.0457 Obs per group: = between = 0.0251 avg = 5.0 overall = 0.0300 max = corr(u_i, Xb) = -0.1136 F(7,234) = 1770.15 Prob > F = 0.0000 (Std Err adjusted for 235 clusters in mck) | ros | Robust Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -ttdt | -.0616028 1257402 -0.49 0.625 -.3093303 1861246 qm | 1.026178 9790493 1.05 0.296 -.9026997 2.955055 tdn | 0689111 0526187 1.31 0.192 -.0347558 1725781 tln | -1.323114 8615554 -1.54 0.126 -3.02051 3742824 ttdtvqm | 0256543 0882734 0.29 0.772 -.1482578 1995664 ttdtvtdn | -.0110741 0132408 -0.84 0.404 -.0371606 0150123 ttdtvtln | -.0984002 4049061 -0.24 0.808 -.8961273 699327 _cons | -21.05195 20.12719 -1.05 0.297 -60.70561 18.60171 -+ sigma_u | 3.7727873 sigma_e | 3.1368278 rho | 59126664 (fraction of variance due to u_i) -4.7 Mơ hình 3a Kết hồi quy mơ hình 3a theo phương pháp FEM Fixed-effects (within) regression Number of obs = 940 Group variable: mck Number of groups = 235 R-sq: within = 0.0120 Obs per group: = between = 0.0230 avg = 4.0 overall = 0.0146 max = F(1,704) = 8.55 Prob > F = 0.0036 corr(u_i, Xb) = 0.0402 -evam | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -ttdt | 0632474 0216277 _cons | 2454482 142916 2.92 0.004 0207849 1057099 1.72 0.086 -.0351444 5260409 -+ -sigma_u | 3.3155056 sigma_e | 4.3728656 rho | 36502568 (fraction of variance due to u_i) -F test that all u_i=0: F(234, 704) = 2.30 Prob > F = 0.0000 Kết hồi quy mơ hình 3a theo phương pháp REM Random-effects GLS regression Number of obs = 940 Group variable: mck Number of groups = 235 R-sq: within = 0.0120 Obs per group: = between = 0.0230 avg = 4.0 overall = 0.0146 max = Wald chi2(1) = 12.64 Prob > chi2 = 0.0004 corr(u_i, X) = (assumed) -evam | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -ttdt | 0721184 0202816 _cons | 2417232 216224 3.56 0.000 0323671 1.12 0.264 -.182068 1118696 6655144 -+ -sigma_u | 2.4869275 sigma_e | 4.3728656 rho | 24439351 (fraction of variance due to u_i) -Kết kiểm định Hausman Coefficients -| (b) (B) | fe re (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E -+ -ttdt | 0632474 0721184 -.008871 0075108 -b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 1.39 Prob>chi2 = 0.2376 Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects evam[mck,t] = Xb + u[mck] + e[mck,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) -+ evam | 25.65044 5.064626 e | 19.12195 4.372866 u | 6.184809 2.486928 Test: Var(u) = chibar2(01) = 83.28 Prob > chibar2 = 0.0000 Kết hồi quy mơ hình 3a sau khắc phục phương sai sai số thay đổi Random-effects GLS regression Number of obs = 940 Group variable: mck Number of groups = 235 R-sq: within = 0.0120 Obs per group: = between = 0.0230 avg = 4.0 overall max = = 0.0146 corr(u_i, X) = (assumed) Wald chi2(1) = 2.31 Prob > chi2 = 0.1287 (Std Err adjusted for 235 clusters in mck) -| evam | Robust Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -ttdt | 0721184 0474699 1.52 0.129 -.0209209 1651576 _cons | 2417232 2185303 1.11 0.269 -.1865883 6700347 -+ -sigma_u | 2.4869275 sigma_e | 4.3728656 rho | 24439351 (fraction of variance due to u_i) -4.8 Mơ hình 3b Kết hồi quy mơ hình 3b theo phương pháp FEM Fixed-effects (within) regression Number of obs = 940 Group variable: mck Number of groups = 235 R-sq: within = 0.0182 Obs per group: = between = 0.0208 avg = 4.0 overall = 0.0167 max = corr(u_i, Xb) = -0.1669 F(4,701) = 3.25 Prob > F = 0.0117 -evam | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -ttdt | 0624884 0216116 2.89 0.004 0200571 1049196 qm | 8539056 6246747 1.37 0.172 -.372552 2.080363 tdn | 1153609 139866 0.82 0.410 -.1592455 3899674 tln | 7387716 1.680142 0.44 0.660 -2.559942 4.037485 _cons | -19.16364 12.32421 -1.55 0.120 -43.36043 5.033146 -+ -sigma_u | 3.3656875 sigma_e | 4.3683727 rho | 37249767 (fraction of variance due to u_i) -F test that all u_i=0: F(234, 701) = 2.25 Prob > F = 0.0000 Kết hồi quy mơ hình 3b theo phương pháp REM Random-effects GLS regression Number of obs = 940 Group variable: mck Number of groups = 235 R-sq: within = 0.0151 Obs per group: = between = 0.0482 avg = 4.0 overall = 0.0293 max = corr(u_i, X) = (assumed) Wald chi2(4) = 22.35 Prob > chi2 = 0.0002 -evam | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -ttdt | 0690303 0202614 3.41 0.001 0293186 108742 qm | 4772923 1897682 2.52 0.012 1053533 8492312 tdn | 0825212 055355 1.49 0.136 -.0259725 191015 tln | -1.172747 8336534 -1.41 0.159 -2.806678 4611838 _cons | -10.31809 3.940588 -2.62 0.009 -18.0415 -2.594678 -+ -sigma_u | 2.4490565 sigma_e | 4.3683727 rho | 23914451 (fraction of variance due to u_i) -Kết kiểm định Hausman Coefficients -| (b) (B) | fe re (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E -+ -ttdt | 0624884 0690303 -.0065419 0075191 qm | 8539056 4772923 3766133 5951525 tdn | 1153609 0825212 0328397 1284458 tln | 7387716 -1.172747 1.911518 1.458732 -b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = Prob>chi2 = 3.52 0.4748 Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects evam[mck,t] = Xb + u[mck] + e[mck,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) -+ evam | 25.65044 5.064626 e | 19.08268 4.368373 u | 5.997878 2.449056 Test: Var(u) = chibar2(01) = 76.81 Prob > chibar2 = 0.0000 Kết hồi quy mơ hình 3b sau khắc phục phương sai sai số thay đổi Random-effects GLS regression Number of obs = 940 Group variable: mck Number of groups = 235 R-sq: within = 0.0151 Obs per group: = between = 0.0482 avg = 4.0 overall max = = 0.0293 corr(u_i, X) = (assumed) Wald chi2(4) = 3.99 Prob > chi2 = 0.4076 (Std Err adjusted for 235 clusters in mck) -| evam | Robust Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -ttdt | 0690303 0470971 1.47 0.143 -.0232782 1613388 qm | 4772923 4880189 0.98 0.328 -.4792071 1.433792 tdn | 0825212 0563977 1.46 0.143 -.0280163 1930587 tln | -1.172747 1.416718 -0.83 0.408 -3.949463 1.603969 _cons | -10.31809 10.12874 -1.02 0.308 -30.17006 9.53388 -+ -sigma_u | 2.4490565 sigma_e | 4.3683727 rho | 23914451 (fraction of variance due to u_i) -4.9 Mơ hình 3c Kết hồi quy mơ hình 3c theo phương pháp FEM Fixed-effects (within) regression Number of obs = 940 Group variable: mck Number of groups = 235 R-sq: within = 0.1574 Obs per group: = between = 0.0602 avg = 4.0 overall = 0.1151 max = F(7,698) = 18.63 Prob > F = 0.0000 corr(u_i, Xb) = 0.0069 -evam | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ ttdt | 3630549 1691618 2.15 0.032 0309279 6951818 qm | 4845828 5861159 0.83 0.409 -.6661786 1.635344 tdn | 0414291 1307755 0.32 0.751 -.2153313 2981896 tln | -.0747089 1.568203 -0.05 0.962 -3.153669 3.004251 ttdtvqm | 3937758 1245452 3.16 0.002 1492476 638304 ttdtvtdn | -.163461 0179501 -9.11 0.000 -.1987036 -.1282183 ttdtvtln | -1.313351 5206825 -2.52 0.012 -2.335642 -.2910592 _cons | -10.3998 11.56775 -0.90 0.369 -33.11155 12.31195 -+ -sigma_u | 3.2412573 sigma_e | 4.0556394 rho | 38976644 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(234, 698) = 2.50 Prob > F = 0.0000 Kết hồi quy mơ hình 3c theo phương pháp REM Random-effects GLS regression Number of obs = 940 Group variable: mck Number of groups = 235 R-sq: within = 0.1559 Obs per group: = between = 0.0857 avg = 4.0 overall = 0.1241 max = Wald chi2(7) corr(u_i, X) = (assumed) Prob > chi2 = 150.14 = 0.0000 -evam | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -ttdt | 3347512 1602211 2.09 0.037 0207236 6487788 qm | 5185084 1873739 2.77 0.006 1512623 8857545 tdn | 0301181 0541997 0.56 0.578 -.0761113 1363475 tln | -1.694985 8157957 -2.08 0.038 ttdtvqm | 415962 1196012 3.48 0.001 -3.293915 -.0960549 181548 6503761 ttdtvtdn | -.1681449 0172506 -9.75 0.000 -.2019554 -.1343343 ttdtvtln | -1.487345 4895713 -2.446887 -.5278027 -3.04 0.002 _cons | -10.44911 3.876143 -2.70 0.007 -18.04622 -2.852013 -+ -sigma_u | 2.5126681 sigma_e | 4.0556394 rho | 27737374 (fraction of variance due to u_i) -Kết kiểm định Hausman Coefficients -| (b) (B) | fe re (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E -+ -ttdt | 3630549 3347512 0283037 054267 qm | 4845828 5185084 -.0339256 5553583 tdn | 0414291 0301181 011311 tln | -.0747089 -1.694985 1.620276 1.339305 1190152 ttdtvqm | 3937758 415962 -.0221863 0347429 ttdtvtdn | -.163461 -.1681449 0046839 0049622 ttdtvtln | -1.313351 -1.487345 1739941 1772856 -b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = Prob>chi2 = 4.39 0.7344 Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects evam[mck,t] = Xb + u[mck] + e[mck,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) -+ evam | 25.65044 5.064626 e | 16.44821 4.055639 u | 6.313501 2.512668 Test: Var(u) = chibar2(01) = 103.59 Prob > chibar2 = 0.0000 Kết hồi quy mơ hình 3c sau khắc phục phương sai sai số thay đổi Random-effects GLS regression Number of obs = 940 Group variable: mck Number of groups = 235 R-sq: within = 0.1559 Obs per group: = between = 0.0857 avg = 4.0 overall = 0.1241 max = Wald chi2(7) corr(u_i, X) = (assumed) = Prob > chi2 91.03 = 0.0000 (Std Err adjusted for 235 clusters in mck) -| evam | Robust Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -ttdt | 3347512 4488924 0.75 0.456 -.5450617 1.214564 qm | 5185084 5652409 0.92 0.359 -.5893435 1.62636 tdn | 0301181 0457558 0.66 0.510 -.0595617 1197979 tln | -1.694985 1.652591 -1.03 0.305 -4.934004 1.544034 415962 3890271 1.07 0.285 -.3465171 1.178441 ttdtvtdn | -.1681449 0373742 -4.50 0.000 -.241397 -.0948927 ttdtvtln | -1.487345 1.077316 -1.38 0.167 -3.598845 _cons | -10.44911 11.48745 -0.91 0.363 -32.9641 ttdtvqm | 624155 12.06587 -+ -sigma_u | 2.5126681 sigma_e | 4.0556394 rho | 27737374 (fraction of variance due to u_i) ... "Tác động tăng trưởng doanh thu đến thành hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm doanh nghiệp niêm yết Sàn Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh" cơng trình nghiên cứu tác giả tự thực Các. .. HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o PHÙNG THỊ THU HƯƠNG TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƯỞNG DOANH THU ĐẾN THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN... tiễn nêu trên, tác giả chọn thực đề tài "Tác động tăng trưởng doanh thu đến thành hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm doanh nghiệp niêm yết Sàn giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh", nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế tác động của tăng trưởng doanh thu đến thành quả hoạt động của doanh nghiệp nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh​ , Luận văn kinh tế tác động của tăng trưởng doanh thu đến thành quả hoạt động của doanh nghiệp nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh​