Luận văn kinh tế trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tác động đến động lực làm việc của nhân viên trường hợp một số ngân hàng trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

147 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH DƯƠNG BÍCH HUỆ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN: TRƯỜNG HỢP MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng nghiên cứu) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ĐĂNG KHOA TP.Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất nội dung luận văn hồn tồn hình thành phát triển từ quan điểm cá nhân tôi, hướng dẫn khoa học giảng viên hướng dẫn Các số liệu kết có luận văn hoàn toàn trung thực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …… Tác giả luận văn Dương Bích Huệ MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ biểu đồ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3.3 Đối tượng khảo sát 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 1.6 Cấu trúc luận văn .7 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các lý thuyết liên quan đến đề tài 2.1.1 Lý thuyết bên liên quan 2.1.2 Các lý thuyết động viên nhân viên 11 2.2 Cơ sở lý thuyết trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 15 2.2.1 Khái niệm trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 15 2.2.2 Các thành phần trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 17 2.3 Mối liên hệ trách nhiệm xã hội, bên liên quan động lực làm việc nhân viên 21 2.4 Giả thuyết nghiên cứu 22 2.4.1 Mối liên hệ hoạt động CSR đối người lao động tác động tích cực đến động lực làm việc nhân viên 23 2.4.2 Mối liên hệ hoạt động CSR khách hàng tác động tích cực đến động lực làm việc nhân viên 25 2.4.3 Mối liên hệ hoạt động CSR cộng đồng tác động tích cực đến động lực làm việc nhân viên 25 2.4.4 Mối liên hệ hoạt động CSR đối tác tác động tích cực đến động lực làm việc nhân viên 27 2.5 Tình hình thực trách nhiệm xã hội ngân hàng đặc điểm ngành ngân hàng đại bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 28 2.5.1 Tình hình thực trách nhiệm xã hội ngành ngân hàng năm 2018 28 2.5.2 Đặc điểm ngành ngân hàng địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2018 30 2.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 35 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1 Quy trình nghiên cứu .35 3.2 Nghiên cứu định tính .36 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 36 3.2.2 Trình tự buổi thảo luận 36 3.2.3 Thiết kế thang đo 37 3.3 Nghiên cứu định lượng 42 3.3.1 Phương thức chọn mẫu 42 3.3.2 Kích thước mẫu 43 3.3.3 Phương pháp phân tích liệu 43 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 4.1 Mô tả mẫu .45 4.2 Kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha 47 4.2.1 Kiểm định thang đo biến độc lập 47 4.2.2 Kiểm định thang đo biến phụ thuộc 48 4.3 Phân tích nhân tố EFA 49 4.3.1 Phân tích nhân tố EFA cho biến độc lập 50 4.3.2 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc 53 4.4 phân tích hồi quy kiểm định giả thuyết .54 4.4.1 Kiểm định tương quan Person 54 4.4.2 Phân tích hồi quy 56 4.5 Phân tích khác biệt biến định tính .62 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu 65 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 5.1 Kết luận 68 5.2 Hàm ý đóng góp sách quản lý doanh nghiệp .70 5.2.1 Trách nhiệm xã hội người lao động 70 5.2.2 Trách nhiệm xã hội khách hàng 73 5.2.3 Trách nhiệm xã hội cộng đồng 75 5.3 Hạn chế đề tài 77 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu CSR : Trách nhiệm xã hội TBL : Hành động sách cụ thể theo ngữ cảnh cụ thể có tính đến kỳ vọng bên liên quan ba điểm cuối hiệu suất kinh tế, xã hội môi trường TP HCM SHB : Thành phố Hồ Chí Minh : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội Standard Chartered : Ngân hàng Standard Chartered VietBank VCB VpBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thương tín : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Các thành phần CSR qua nghiên cứu 20 Bảng 3.1: Thang đo trách nhiệm xã hội người lao động 37 Bảng 3.2: Thang đo trách nhiệm xã hội khách hàng 39 Bảng 3.3 Thang đo trách nhiệm xã hội cộng đồng 40 Bảng 3.4 Thang đo động lực làm việc người lao động 41 Bảng 4.1 Mô tả thông tin mẫu (n=200) 45 Bảng 4.2 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha biến độc lập .48 Bảng 4.3: Hệ số tin cậy Cronbach Alpha biến phụ thuộc .49 Bảng 4.4 Hệ số KMO kiểm định Bartlett 50 Bảng 4.5 Ma trận xoay nhân tố .51 Bảng 4.6 Bảng kết phân tích nhân tố EFA biến phụ thuộc 53 Bảng 4.7 Mối tương quan biến 55 Bảng 4.8 Kết kiểm dịnh tương quan phần dư 58 Bảng 4.9 Bảng mô hình hồi quy Anova 60 Bảng 4.10 Hệ số hồi quy .60 Bảng 4.11 Kết kiểm định Anova cho biến độ tuổi 62 Bảng 4.12 Kết kiểm định Anova cho biến thâm niên .63 Bảng 4.13 Kết kiểm định Anova cho biến cấp bậc 63 Bảng 4.14 Kết bảng so sánh khác biệt cho biến cấp bậc 64 Bảng 4.15 Kết kiểm định Anova cho biến phòng ban 64 Bảng 4.16 Thống kê mô tả biến (N=200) 66 Bảng 5.1 Bảng mô tả biến trách nhiệm xã hội người lao động 71 Bảng 5.2 Bảng thống kê mô tả biến trách nhiệm xã hội khách hàng 73 Bảng 5.3 Bảng thống kê mô tả biến trách nhiệm xã hội cộng đồng 75 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ Trang Hình 2.1: Mơ hình bên liên quan Hình 2.2 Mơ hình nghiên cứu lý thuyết 23 Hình 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 34 Hình 3.1 Các bước quy trình nghiên cứu 35 Biểu đồ 4.1 Biểu đồ phân phối chuẩn phần dư P-P lot phần dư .57 Biểu đồ 4.2 Biểu đồ Histogram phần dư .58 Biểu đồ 4.3 Biểu đồ phân tán phần dư dự đốn chuẩn hóa Scattter lo .59 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Trách nhiệm xã hội từ lâu khơng cịn khái niệm mẻ giới kinh doanh Năm 2018, môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày cao việc thực hoạt động trách nhiệm xã hội (sau gọi tắt CSR) trở thành chiến lược cơng ty, doanh nghiệp có ngân hàng hướng tới để đạt thành cơng kinh doanh Bên cạnh đó, áp lực tồn cầu bảo vệ phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên có giới hạn phát triển kinh tế tác động đến thay đổi chiến lược doanh nghiệp xoay quanh việc tập trung tích hợp chiến lược CSR vào kinh doanh Theo định nghĩa cổ điển Carroll’s (1979) CSR bao gồm bốn loại trách nhiệm xã hội bao gồm trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm pháp luật, trách nhiệm đạo đức trách nhiệm bác ái, từ thiện Aupperle cộng (1985) nhấn mạnh đến ba loại trách nhiệm pháp luật, trách nhiệm đạo đức trách nhiệm bác đại diện cho mối quan tâm công ty hay doanh nghiệp xã hội cho định hướng xã hội tổ chức đánh giá hợp lý thơng qua tầm quan trọng ba thành phần phi kinh tế so với thành phần kinh tế Theo quan điểm bên liên quan: bên liên quan gồm bên liên quan thuộc tổ chức (nội cho công ty) bên liên quan kinh tế xã hội (bên ngồi cơng ty) Cùng với nhau, ba loại bên tạo thành vòng tròn đồng tâm trung tâm bên liên quan thuộc tổ chức cơng ty, vịng trịn lớn bên liên quan kinh tế công ty Cả hai vịng trịn ngồi vịng trịn bên ngồi lớn nhất, đại diện cho xã hội bên liên quan xã hội công ty (Werther Chandler, 2010) Như trách nhiệm doanh nghiệp xã hội không ngừng việc tạo lợi nhuận giá trị gia tăng cho xã hội mà đóng góp khác doanh nghiệp cho xã hội Một quan điểm tương tự Peter Drucker (2001): “Lợi nhuận công ty giống oxy người Nếu bạn khơng có đủ, bạn  CSR giúp nhân viên hài lòng, trung thành có động lực  CSR giúp trì lịng trung thành khách hàng  CSR mang lại lợi ích tài cho công ty  Do nhiều bên liên quan tạo áp lực trực tiếp Khác Anh/chị vui lòng lựa chọn mức độ đồng ý phát biểu sau Với quy ước điểm: = Hồn tồn khơng đồng ý = Không đồng ý = Phân vân có đồng ý hay khơng (trung lập) = Đồng ý = Hoàn toàn đồng ý Trách nhiệm xã hội người lao động là: Cung cấp hệ thống lương thưởng, phúc lợi công Tạo mơi trường làm việc an tồn Khuyến khích giao tiếp cởi mở, trung thực, linh hoạt với người lao động Người lao động tham gia đề xuất, đóng góp cơng việc có liên quan quy trình, nghiệp vụ, sản phẩm, biểu mẫu Đào tạo phát triển kỹ năng, nghiệp vụ cho người lao động Quy trình, sách sản phẩm rõ ràng minh bạch, đại Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch Trách nhiệm xã hội khách hàng là: 5 Thực phương pháp giải khiếu nại khách hàng Cung cấp thông tin thật cho khách hàng 10 Tránh quảng cáo, khuyến mại sai gây hiểu nhầm với mục đích để lừa dối khách hàng 11 Có hệ thống bảo mật thơng tin khách hàng 12 Có sách chăm sóc khách hàng sinh nhật, lễ, tết 13 Hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, hiệu Trách nhiệm xã hội cộng đồng là: 14 Tài trợ cho hoạt động thể thao, văn hóa địa phương dự án hoạt động cộng đồng khác 15 Quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện địa phương 16 Đầu tư vào phát triển cộng đồng (như đầu tư vào đường sá, trường học bệnh viện) 17 Tham gia vào hiệp hội tổ chức cộng đồng 18 Tạo điều kiện cho nhân viên tham gia vào hoạt động cộng đồng Động lực làm việc người lao động là: 19 Vấn đề khó, tơi thích cố gắng để giải 20 Tơi thấy hài lịng ngân hàng cung cấp thông tin cho xã hội cách trung thực 21 Tơi thích làm việc ngân hàng có uy tín có phúc lợi cho người lao động tốt 22 Tôi muốn công việc cho hội để phát triển nghề nghiệp 23 Tôi thấy thoải mái tham gia đề xuất, đóng góp cơng việc có liên quan quy trình, nghiệp vụ, sản phẩm, biểu mẫu 24 Tơi thích làm việc công ty quan tâm đến phát triển cộng đồng Chân thành cảm Anh/Chị!!! PHỤ LỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SƠ BỘ (N=100) KẾT QUẢ CHẠY CRONBACH ALPHA Thang đo trách nhiệm xã hội người lao động Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 911 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted NLD01 25.81 19.287 686 902 NLD02 25.80 18.768 756 895 NLD03 26.00 18.101 719 898 NLD04 26.07 17.803 690 903 NLD05 25.91 18.446 691 901 NLD06 25.94 17.067 823 886 NLD07 25.91 18.446 768 893 Thang đo trách nhiệm xã hội khách hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 846 Item-Total Statistics KH08 KH09 KH10 KH11 KH12 KH13 Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 21.44 12.087 585 828 21.38 11.814 655 815 21.42 11.155 592 830 21.14 11.819 669 813 21.47 12.009 547 836 21.35 11.361 738 799 Thang đo trách nhiệm xã hội cộng đồng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 855 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CD14 15.99 8.232 751 803 CD15 15.93 8.530 615 841 CD16 15.90 8.899 654 829 CD17 16.17 8.547 670 825 CD18 15.81 8.822 663 827 Thang đo trách nhiệm xã hội động lực làm việc người lao động Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 836 Scale Mean if Item Deleted Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DLLV19 DLLV20 DLLV21 DLLV22 DLLV23 DLLV24 21.57 21.23 20.83 20.79 21.02 21.06 9.096 9.553 9.233 9.157 8.727 8.703 480 420 650 746 738 727 841 851 802 787 784 785 PHỤ LỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC (N=200) KIỂM ĐỊNH THANG ĐO Kiểm định thang đo trách nhiệm xã hội người lao động Reliability Statistics Cronbach's Alpha 889 NLD01 NLD02 NLD03 NLD04 NLD05 NLD06 NLD07 N of Items Scale Mean if Item Deleted 25.22 25.13 25.33 25.40 25.28 25.29 25.28 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 17.348 17.501 16.807 16.663 16.735 16.328 16.898 638 720 687 655 684 701 720 Kiểm định thang đo trách nhiệm xã hội khách hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha 868 N of Items 879 871 873 877 873 871 869 Item-Total Statistics KH08 KH09 KH10 KH11 KH12 KH13 Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 20.90 13.433 679 844 20.74 13.731 702 840 20.78 13.703 591 860 20.58 13.602 700 840 20.92 14.018 592 859 20.76 13.218 746 832 Kiểm định thang đo trách nhiệm xã hội cộng đồng Cronbach's Alpha N of Items 840 CD14 CD15 CD16 CD17 CD18 Scale Mean if Item Deleted 16.09 16.03 15.99 16.21 15.87 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 7.264 763 774 7.738 615 816 7.804 660 804 7.725 622 814 8.244 565 828 Kiểm định thang đo trách nhiệm xã hội động lực làm việc Cronbach's Alpha N of Items 796 Item-Total Statistics DLLV19 DLLV20 DLLV21 DLLV22 DLLV23 DLLV24 Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 21.11 8.239 434 797 20.92 7.968 497 780 20.45 8.268 609 752 20.49 8.452 616 753 20.65 8.300 565 761 20.70 8.070 638 745 Phân tích EFA biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .895 1998.213 153 000 Communalities Initial NLD01 NLD02 NLD03 NLD04 NLD05 NLD06 NLD07 KH08 KH09 KH10 KH11 KH12 KH13 CD14 CD15 CD16 CD17 CD18 Extraction 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 529 632 595 608 593 654 663 628 673 527 644 522 700 757 608 653 551 509 Extraction Method: Principal Component Analysis Component 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Component Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 7.996 44.422 44.422 7.996 44.422 44.422 1.759 9.773 54.196 1.759 9.773 54.196 1.290 7.167 61.363 1.290 7.167 61.363 913 5.070 66.433 830 4.609 71.041 705 3.917 74.959 649 3.607 78.566 557 3.094 81.661 528 2.932 84.593 462 2.566 87.159 416 2.310 89.469 379 2.108 91.576 316 1.758 93.335 294 1.635 94.970 277 1.540 96.510 249 1.386 97.896 217 1.203 99.099 162 901 100.000 Total Variance Explained Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 4.079 22.660 22.660 3.715 20.640 43.300 3.251 18.063 61.363 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Extraction Method: Principal Component Analysis NLD07 NLD02 KH13 NLD03 KH08 NLD05 NLD06 NLD01 KH09 KH11 CD14 NLD04 KH12 CD17 Component Matrixa Component 752 751 728 -.307 719 718 712 697 697 694 693 641 574 640 605 -.316 601 424 -.384 414 327 -.424 .601 KH10 588 CD18 564 CD16 539 CD15 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a components extracted NLD06 NLD04 NLD07 NLD05 NLD02 NLD03 NLD01 KH13 KH09 KH11 KH08 KH10 KH12 CD14 CD16 CD15 CD17 CD18 376 403 565 562 Rotated Component Matrixa Component 762 752 716 333 680 677 675 606 301 343 752 751 735 363 684 678 656 308 826 780 743 673 640 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Normalization.a a Rotation converged in iterations Component Component Transformation Matrix 3 641 -.250 -.725 590 -.444 675 491 860 137 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Phân tích EFA biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig Communalities Initial 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 842 336.005 15 000 Extraction DLLV19 339 DLLV20 423 DLLV21 594 DLLV22 600 DLLV23 510 DLLV24 607 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 3.073 51.210 51.210 3.073 51.210 51.210 775 12.918 64.128 699 11.655 75.783 598 9.966 85.749 469 7.809 93.558 387 6.442 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component DLLV24 DLLV22 DLLV21 DLLV23 DLLV20 DLLV19 779 774 771 714 651 582 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a components extracted Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated Phân tích tương quan Person Correlations TB.NLD TB.KH 676** Pearson Correlation TB.NLD 000 Sig (2-tailed) N 200 200 ** Pearson 676 Correlation TB.KH 000 Sig (2-tailed) N 200 200 ** Pearson 554 489** Correlation TB.CD 000 000 Sig (2-tailed) N 200 200 ** Pearson 713 628** TB.DLL Correlation 000 000 V Sig (2-tailed) N 200 200 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) TB.CD TB.DLLV ** 554 713** 000 200 489** 000 200 628** 000 200 000 200 616** 200 616** 000 200 000 200 200 Phân tích hồi qui Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed TB.CD, TB.KH, Enter b TB.NLD Method a Dependent Variable: TB.DLLV b All requested variables entered Model R 776a Model Summaryb R Square Adjusted R Std Error of the Square Estimate 602 596 35709 Durbin-Watson 1.825 a Predictors: (Constant), TB.CD, TB.KH, TB.NLD b Dependent Variable: TB.DLLV Model Regression Residual Total Sum of Squares 37.843 24.992 62.836 ANOVAa df Mean Square 196 199 F 12.614 128 a Dependent Variable: TB.DLLV b Predictors: (Constant), TB.CD, TB.KH, TB.NLD Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Sig 98.929 t Sig .000b Collinear ity Statistics B (Constant) TB.NLD TB.KH TB.CD 1.090 343 161 234 Std Error Beta 180 054 048 045 Toleranc e 415 209 284 6.063 6.361 3.355 5.163 000 000 001 000 477 524 669 Coefficientsa Model Collinearity Statistics VIF (Constant) TB.NLD 2.095 TB.KH 1.908 TB.CD 1.495 a Dependent Variable: TB.DLLV Collinearity Diagnosticsa Model Dimensio Eigenvalue Condition Variance Proportions n Index (Constant) TB.NLD TB.KH TB.CD 3.961 1.000 00 00 00 00 016 15.689 41 07 41 18 014 16.755 58 00 02 76 008 21.638 01 93 57 07 a Dependent Variable: TB.DLLV Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std Deviation N Predicted Value 1.8279 4.7814 4.1433 43608 200 Residual -1.13548 1.23691 00000 35438 200 Std Predicted -5.310 1.463 000 1.000 200 Value Std Residual -3.180 3.464 000 992 200 a Dependent Variable: TB.DLLV ... nhiệm xã hội đến động lực làm việc nhân viên: trường hợp số ngân hàng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định thành phần trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ảnh hưởng đến động. .. thuyết chương tác động trách nhiệm xã hội động lực làm việc nhân viên (Skudiene Auruskevicience, 2012), tác động việc thực trách nhiệm xã hội đến động lực làm việc nhân viên ngân hàng Bahawapur... Hoạt động CSR đối người lao động tác động tích cực đến động lực làm việc nhân viên 2.4.2 Mối liên hệ hoạt động CSR khách hàng tác động tích cực đến động lực làm việc nhân viên Trách nhiệm xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tác động đến động lực làm việc của nhân viên trường hợp một số ngân hàng trên địa bàn thành phố hồ chí minh​ , Luận văn kinh tế trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tác động đến động lực làm việc của nhân viên trường hợp một số ngân hàng trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Mục lục

Xem thêm