Luận văn kinh tế giải pháp thúc đẩy sự sáng tạo trong công việc của người lao động tại tỉnh đoàn bình dương​

102 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG THÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ SÁNG TẠO TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỈNH ĐỒN BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG THÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ SÁNG TẠO TRONG CƠNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỈNH ĐỒN BÌNH DƯƠNG Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh (Hệ điều hành cao cấp) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Ngô Thị Ánh TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan ý tưởng, nội dung đề xuất đề tài “Giải pháp thúc đẩy sáng tạo công việc người lao động Tỉnh Đồn Bình Dương” cơng trình nghiên cứu riêng thân Các số liệu điều tra, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố tài liệu khác Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2018 Tác giả Phạm Nguyễn Phương Thà MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu 5 Ý nghĩa nghiên cứu đề tài 6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 Các lý thuyết sáng tạo 1.1.1 Khái niệm sáng tạo 1.1.2 Sự sáng tạo người lao động tổ chức 10 1.2 Các nghiên cứu sáng tạo người lao động 11 1.2.1 Các nghiên cứu nước 11 1.2.2 Các nghiên cứu Việt Nam 17 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sáng tạo người lao động tổ chức 20 1.3.1 Tự chủ sáng tạo 20 1.3.2 Động lực nội 21 1.3.3 Phong cách tư sáng tạo 23 1.3.4 Sự hỗ trợ tổ chức 24 1.3.5 Phong cách lãnh đạo chuyển dạng 25 1.3.6 Tự chủ công việc 26 Tóm tắt Chương 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ SÁNG TẠO TRONG CƠNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỈNH ĐỒN BÌNH DƯƠNG 29 2.1 Giới thiệu tổng quan Tỉnh Đồn Bình Dương 29 2.2 Thực trạng sáng tạo người lao động Tỉnh Đồn Bình Dương 36 2.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sáng tạo người lao động Tỉnh Đồn Bình Dương 42 2.3.1 Xác định yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động sáng tạo người lao động Tỉnh Đồn Bình Dương 42 2.3.1.3 Phân tích kết khảo sát định lượng 49 2.3.2 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến sáng tạo người lao động Tỉnh Đồn Bình Dương 52 Tóm tắt chương 56 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ HÀM Ý QUẢN TRỊ THÚC ĐẨY SỰ SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỈNH ĐỒN BÌNH DƯƠNG 57 3.1 Định hướng, mục tiêu thúc đẩy sáng tạo người lao động Tỉnh Đồn Bình Dương 57 3.2 Một số giải pháp thúc đẩy sáng tạo cơng việc người lao động Tỉnh Đồn Bình Dương 58 3.2.1 Tự chủ sáng tạo 58 3.2.2 Động lực nội 58 3.2.3 Phong cách tư sáng tạo 59 3.2.4 Sự hỗ trợ tổ chức 60 3.2.5 Phong cách lãnh đạo chuyển dạng 60 3.2.6 Tự chủ công việc 61 Tóm tắt chương 62 KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC 70 PHỤ LỤC 74 PHỤ LỤC 80 PHỤ LỤC 84 PHỤ LỤC 86 PHỤ LỤC 88 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nghĩa cụm từ ANOVA Analysis of variance EFA Exploratory Factor Analysis KMO Kaiser – Meyer – Olkin Meansure of Sampling Adequacy DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tổng hợp nghiên cứu có liên quan 16 Bảng 2.1 Bảng tổng hợp số lượng ý tưởng đóng góp phịng, ban, đơn vị nghiệp trực thuộc Tỉnh Đồn Bình Dương từ năm 2014 đến năm 2017 40 Bảng 2.2 Thang đo khái niệm sử dụng nghiên cứu 45 Bảng 2.3: Thang đo khái niệm nghiên cứu 46 Bảng 2.4 KMO and Bartlett's Test 50 Bảng 2.5 Phân tích Anova hồi quy tuyến tính 50 Bảng 2.6 Kết hồi quy 51 Bảng 2.7 Đánh giá người lao động yếu tố ảnh hưởng đến sáng tạo 52 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Mơ hình nghiên cứu Eder & Sawyer 13 Hình 1.2: Mơ hình nghiên cứu Tierney & cộng (1999) 14 Hình 1.3: Mơ hình nghiên cứu Houghton & Diliello (2009) 15 Hình 2.1 Biên chế cán bộ, công chức, viên chức người lao động quan Tỉnh Đồn Bình Dương 31 Hình 2.2 Số lượng ý tưởng sáng tạo người lao động Tỉnh Đồn Bình Dương qua năm từ 2014 – 2017 38 Hình 2.3 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến sáng tạo người lao động Tỉnh Đồn Bình Dương 44 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sáng tạo người lao động nguồn lực quan trọng việc đổi tổ chức sáng tạo người lao động lợi cạnh tranh tổ chức (Zhou, 2003), tổ chức ngày tìm kiếm giải pháp để thúc đẩy sáng tạo người lao động tổ chức (Oldham, 2003) Trong nhiều tổ chức người làm việc theo đội, sáng tạo người lao động thường đề cập nhiều bối cảnh (Shalley cộng sự, 2004) Do để tồn tại, thích ứng đạt lợi cạnh tranh, tổ chức cần phải khai thác tiềm sáng tạo người lao động, ý tưởng sáng tạo người lao động sử dụng yếu tố cấu thành cho đổi mới, thay đổi nâng cao lực cạnh tranh cho tổ chức (Zhou & George, 2003) Amabile cộng (1996) cho đổi bắt nguồn từ ý tưởng sáng tạo người lao động, việc tăng cường khuyến khích khả sáng tạo người lao động cần thiết điều kiện tất yếu tạo lợi canh tranh thành công cho tổ chức (Walton, 2003) Sáng tạo khơng phải điều kỳ diệu hay đến từ bàn tay vơ hình mà xuất phát từ thân người Vì thế, người tài sản quan trọng yếu tố người coi nguồn lực chủ yếu giá trị, tăng trưởng trì lợi cạnh tranh cho tổ chức (Pfeffer, 1994) Ngày nay, sáng tạo người công nhận nguồn tài nguyên kinh tế quan trọng kể từ nghiên cứu sáng tạo làm tăng suất tăng mức sống người lao động (Florida, 2002) Như vậy, việc quản lý sáng tạo khơng địi hỏi xác định người lao động có tiềm sáng tạo mà phải tìm hiểu xem yếu tố ảnh hưởng đến sáng tạo người lao động để người lãnh đạo, quản lý khơi nguồn sáng tạo cho người lao động, phát triển nguồn nhân lực Trong bối cảnh giới nay, tổ chức không quan tâm đánh giá quan trọng sáng tạo người lao động tổ chức phòng - Cấp dành thời gian để giải thích huấn luyện cho vấn đề mà chưa biết công việc Câu 9: Theo anh chị, tự Theo nghiên cứu trước, Tự Các thành viên đồng chủ cơng việc gì? chủ cơng việc niềm tin ý với khái niệm người vào khả thực tốt cơng việc đó, dựa kiến thức, kỹ kinh Thay đổi nội dung Theo nghiên cứu nghiệm lĩnh vực “Tơi hội đủ tài trước, Tự chủ công - Tôi tự tin vào khả tạo kỹ để làm tốt việc niềm tin ý tưởng cơng việc mình” người vào khả - Tôi tự tin vào khả giải thành “Tơi nhận thấy thực tốt vấn đề cách sáng tạo tơi có kỹ cơng việc đó, kiến thức cần thiết dựa kiến thức, kỹ - Tơi có khả phát triển ý để hồn thành công kinh nghiệm tưởng vượt xa so với người việc lĩnh vực khác cách hiệu quả” giúp - Tơi hội đủ tài kỹ người trả lời dễ hiểu để làm tốt cơng việc - Tơi thấy hào hứng việc thử nghiệm ý tưởng PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Chào Anh/ Chị Tôi tên Phạm Nguyễn Phương Thà học viên lớp EMBA3 – Khóa 2016 trường Đại học Kinh Tế TP HCM Hiện tiến hành khảo sát để làm sở liệu cho luận văn cao học với đề tài: Giải pháp thúc đẩy sáng tạo công việc người lao động Tỉnh Đồn Bình Dương Rất mong Anh/ Chị vui lòng trả lời bảng câu hỏi sau theo quan điểm cá nhân Mọi thơng tin Anh/ Chị có giá trị đóng góp cho nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn!Anh/ Chị Hãy chọn dấu X vào lựa chọn mà Anh/ Chị cho phù hợp với Anh/ Chị Số Kí TT hiệu Câu hỏi Hoàn Bất Trung Đồng Hoàn toàn đồng lập ý toàn bất đồng đồng ý ý TỰ CHỦ SÁNG TẠO TC1 Tôi có nhiều ý tưởng sáng tạo TC2 Tơi thích cơng việc làm cho tơi suy nghĩ theo cách sáng tạo TC3 Tôi giỏi việc tìm cách thức để giải vấn đề TC4 Tơi có đủ sở vật chất, trang thiết bị để thực cơng việc ĐỘNG LỰC NỘI TẠI DL1 Tôi tự tin vào khả để thực công việc DL2 Tơi thích tạo quy trình để thực công việc DL3 Tôi chuyên gia cơng việc DL4 Tơi dễ dàng thực công việc yêu cầu nơi làm việc PHONG CÁCH TƯ DUY SÁNG TẠO TD1 Người lao động ghi nhận việc làm sáng tạo công việc 10 TD2 Mọi ý tưởng đánh giá công 11 TD3 Người lao động khuyến khích giải vấn đề cách sáng tạo 12 TD4 Tơi có chế tốt để khuyến khích phát triển ý tưởng sáng tạo 13 TD5 Người lao động khuyến khích chấp nhận thách thức cơng việc 14 TD6 Phần thưởng trao cho ý tưởng đổi sáng tạo SỰ HỖ TRỢ CỦA TỔ CHỨC 15 HT1 Tơi có nhiều hội để sử dụng khả sáng tạo công việc 16 HT2 Mọi ý tưởng đánh giá công tổ chức tơi 17 HT3 Tơi có hội tham gia vào nhiều nhóm khác để làm việc 18 HT4 Tôi tự định hồn thành cơng việc 19 HT5 Khả sáng tạo sử dụng cho tất việc làm PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CHUYỂN DẠNG 20 LD1 Cấp hành động theo cách mà khiến tôn trọng tạo cảm giác gần gũi thân quen 21 LD2 Cấp ln nói với độ quan trọng kết thực cơng việc: lợi ích rủi ro 22 LD3 Cấp tơi tin tưởng tơi hồn thành tốt nhiệm vụ 23 LD4 Cấp huy động người lao động tìm nhiều cách khác để giải cố xảy (về chất lượng, môi ư, máy móc…) biện pháp đề phịng 24 LD5 Cấp dành thời gian để giải thích huấn luyện cho vấn đề mà chưa biết cơng việc TỰ CHỦ CƠNG VIỆC 25 CV1 Tôi tự tin vào khả tạo ý tưởng 26 CV1 Tơi tự tin vào khả giải vấn đề cách sáng tạo 27 CV3 Tơi có khả phát triển ý tưởng vượt xa so với người khác 28 CV4 Tơi nhận thấy tơi có kỹ kiến thức cần thiết để hồn thành cơng việc cách hiệu 29 CV5 Tơi thấy hào hứng việc thử nghiệm ý tưởng SỰ SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 30 ST1 Tơi thích tìm giải pháp cho vấn đề phức tạp 31 ST2 Tơi thích tìm nhiều ý tưởng cho cơng việc 32 ST3 Tơi thích tham gia vào việc tư phân tích vấn đề 33 ST4 Tơi tự định hồn thành cơng việc Họ tên: Năm sinh: Phịng/Ban/Đơn vị: Số năm công tác: Nam: Cảm ơn Anh/ Chị tham gia thực bảng khảo sát Trân trọng! Nữ PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA CỦA THANG ĐO Giá trị trung Phương sai Hệ số tương Cronbach’s bình xóa xóa biến quan biến tổng alpha xóa biến biến TỰ CHỦ SÁNG TẠO TC1 10,88 4,050 0,619 0,726 TC2 10,85 4,251 0,647 0,715 TC3 10,83 4,479 0,568 0,752 TC4 11,20 3,815 0,576 0,756 Cronbach’s Alpha thang đo tự chủ sáng tạo = 0,789 ĐỘNG LỰC NỘI TẠI DL1 10,50 5,389 0,818 0,832 DL2 10,56 5,374 0,767 0,849 DL3 10,57 5,456 0,715 0,869 DL4 10,73 5,446 0,717 0,869 Cronbach’s Alpha thang đo động lực nội = 0,887 PHONG CÁCH TƯ DUY SÁNG TẠO TD1 20,57 7,181 0,107 0,829 TD2 20,02 6,533 0,499 0,693 TD3 20,05 5,842 0,682 0,640 TD4 20,46 5,963 0,593 0,664 TD5 20,11 6,233 0,594 0,668 TD6 20,25 6,249 0,556 0,677 Cronbach’s Alpha thang đo phong cách tư sáng tạo = 0,736 SỰ HỖ TRỢ CỦA TỔ CHỨC HT1 13,54 10,957 0,687 0,768 HT2 13,73 11,024 0,692 0,767 HT3 13,70 12,234 0,539 0,811 Giá trị trung Phương sai Hệ số tương Cronbach’s bình xóa xóa biến quan biến tổng alpha xóa biến biến HT4 13,89 11,869 0,553 0,807 HT5 13,66 11,315 0,620 0,788 Cronbach’s Alpha thang đo hỗ trợ tổ chức = 0,829 PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CHUYỂN DẠNG LD1 15,55 7,722 0,736 0,844 LD2 15,65 8,251 0,756 0,840 LD3 15,72 7,736 0,699 0,854 LD4 15,47 9,364 0,530 0,888 LD5 15,61 7,497 0,832 0,819 Cronbach’s Alpha thang đo phong cách lãnh đạo chuyển dạng = 0,877 TỰ CHỦ CÔNG VIỆC CV1 15,17 5,904 0,633 0,767 CV2 15,22 6,101 0,592 0,780 CV3 15,31 5,832 0,702 0,745 CV4 15,32 6,591 0,538 0,794 CV5 15,26 6,566 0,544 0,793 Cronbach’s Alpha thang đo tự chủ công việc = 0,813 SỰ SÁNG TẠO ST1 11,46 1,843 0,493 0,638 ST2 11,62 1,638 0,493 0,634 ST3 11,61 1,784 0,431 0,671 ST4 11,52 1,557 0,539 0,603 Cronbach’s Alpha thang đo sáng tạo = 0,701 Nguồn: Kết xử lý bẳng phần mềm SPSS, 2018 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CỦA CÁC BIẾN ĐỘC LẬP Component LD5 0,890 LD2 0,828 LD1 0,809 LD3 0,766 LD4 0,680 DL1 0,888 DL4 0,841 DL2 0,841 DL3 0,815 TD3 0,851 TD5 0,774 TD4 0,761 TD6 0,719 TD2 0,707 HT2 0,809 HT1 0,794 HT5 0,759 HT4 0,729 HT3 0,683 CV3 0,811 CV1 0,766 CV2 0,749 CV5 0,707 CV4 0,661 Component TC2 0,821 TC3 0,749 TC1 0,748 TC4 0,702 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Nguồn: Kết xử lý bẳng phần mềm SPSS, 2018 PHỤ LỤC Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 789 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted if Item Deleted Correlation Item Deleted TC1 10.88 4.050 619 726 TC2 10.85 4.251 647 715 TC3 10.83 4.479 568 752 TC4 11.20 3.815 576 756 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 887 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted DL1 10.50 5.389 818 832 DL2 10.56 5.374 767 849 DL3 10.57 5.456 715 869 DL4 10.73 5.446 717 869 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 736 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted if Item Deleted Correlation Item Deleted TD1 20.57 7.181 107 829 TD2 20.02 6.533 499 693 TD3 20.05 5.842 682 640 TD4 20.46 5.963 593 664 TD5 20.11 6.233 594 668 TD6 20.25 6.249 556 677 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 829 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted if Item Deleted Correlation Item Deleted TD2 16.29 5.142 532 820 TD3 16.32 4.471 742 761 TD4 16.74 4.662 614 799 TD5 16.39 4.802 660 786 TD6 16.52 4.886 590 805 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 824 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted if Item Deleted Correlation Item Deleted HT1 13.54 10.957 687 768 HT2 13.73 11.024 692 767 HT3 13.70 12.234 539 811 HT4 13.89 11.869 553 807 HT5 13.66 11.315 620 788 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 877 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted if Item Deleted Correlation Item Deleted LD1 15.55 7.722 736 844 LD2 15.65 8.251 756 840 LD3 15.72 7.736 699 854 LD4 15.47 9.364 530 888 LD5 15.61 7.497 832 819 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 813 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CV1 15.17 5.904 633 767 CV2 15.22 6.101 592 780 CV3 15.31 5.832 702 745 CV4 15.32 6.591 538 794 CV5 15.26 6.566 544 793 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 701 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted ST1 11.46 1.843 493 638 ST2 11.62 1.638 493 634 ST3 11.61 1.784 431 671 ST4 11.52 1.557 539 603 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 768 2240.847 df 378 Sig .000 Total Variance Explained Componen Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings t Total % of Cumulativ Varianc e% Total % of Cumulativ Varianc e% e 5.36 3.63 2.92 2.41 1.91 1.74 Total e 19.174 19.174 12.986 32.159 10.437 42.596 8.626 51.222 6.837 58.059 6.217 64.276 911 3.253 67.529 852 3.043 70.573 818 2.922 73.495 10 778 2.779 76.274 11 640 2.284 78.558 12 598 2.137 80.695 13 556 1.987 82.682 14 541 1.933 84.616 15 473 1.689 86.304 16 441 1.576 87.880 17 407 1.454 89.334 18 391 1.397 90.731 19 356 1.271 92.002 20 342 1.223 93.225 21 335 1.196 94.420 22 319 1.139 95.559 23 296 1.057 96.616 24 264 943 97.559 25 237 845 98.404 26 185 659 99.063 27 163 583 99.646 28 099 354 100.000 5.36 3.63 2.92 2.41 1.91 1.74 19.174 12.986 32.159 10.437 42.596 8.626 51.222 6.837 58.059 6.217 64.276 Rotated Component Matrix a Cumulativ Varianc e% e 19.174 Extraction Method: Principal Component Analysis % of 3.39 3.10 3.05 2.99 2.93 2.52 12.113 12.113 11.084 23.196 10.899 34.095 10.683 44.779 10.468 55.246 9.030 64.276 Component LD5 890 LD2 828 LD1 809 LD3 766 LD4 680 DL1 888 DL4 841 DL2 841 DL3 815 TD3 851 TD5 774 TD4 761 TD6 719 TD2 707 HT2 809 HT1 794 HT5 759 HT4 729 HT3 683 CV3 811 CV1 766 CV2 749 CV5 707 CV4 661 TC2 821 TC3 749 TC1 748 TC4 702 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations b Model Summary Model R 740 R Square a 547 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 530 a Predictors: (Constant), CV, DL, TD, HT, LD, TC b Dependent Variable: ST 28454 Durbin-Watson 1.793 a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 15.744 2.624 Residual 13.035 161 081 Total 28.780 167 F Sig 32.410 000 b a Dependent Variable: ST b Predictors: (Constant), CV, DL, TD, HT, LD, TC Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B a Std Error (Constant) 849 252 TC 109 037 DL 133 TD t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF 3.369 001 172 2.917 004 813 1.230 031 245 4.306 000 873 1.146 147 043 190 3.449 001 926 1.079 HT 180 028 360 6.492 000 915 1.093 LD 122 035 207 3.522 001 818 1.222 CV 114 039 167 2.915 004 854 1.171 a Dependent Variable: ST Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation TC 168 1.75 5.00 3.6458 65628 DL 168 1.00 5.00 3.5298 76154 TD 168 2.20 5.00 4.1131 53596 HT 168 1.40 5.00 3.4262 82898 LD 168 1.80 5.00 3.9000 70141 ST 168 3.00 5.00 3.8512 41513 CV 168 2.00 5.00 3.8143 60835 Valid N (listwise) 168 ... TRỊ THÚC ĐẨY SỰ SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỈNH ĐỒN BÌNH DƯƠNG 57 3.1 Định hướng, mục tiêu thúc đẩy sáng tạo người lao động Tỉnh Đồn Bình Dương 57 3.2 Một số giải pháp thúc đẩy. .. đến sáng tạo công việc người lao động Tỉnh Đồn Bình Dương - Phân tích thực trạng sáng tạo người lao động công việc Tỉnh Đồn Bình Dương - Đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm góp phần thúc đẩy sáng tạo. .. lục, luận văn gồm có chương sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết sáng tạo người lao động Chương 2: Thực trạng sáng tạo công việc người lao động Tỉnh Đồn Bình Dương Chương 3: Giải pháp thúc đẩy sáng tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế giải pháp thúc đẩy sự sáng tạo trong công việc của người lao động tại tỉnh đoàn bình dương​ , Luận văn kinh tế giải pháp thúc đẩy sự sáng tạo trong công việc của người lao động tại tỉnh đoàn bình dương​