Luận văn kinh tế mối quan hệ giữa các yếu tố quản trị doanh nghiệp và chất lượng kiểm toán tại các công ty niêm yết ở việt nam​

139 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU HIỀN MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CHẤT LƢỢNG KIỂM TỐN TẠI CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH-NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU HIỀN MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CHẤT LƢỢNG KIỂM TOÁN TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ THU HIỀN TP HỒ CHÍ MINH-NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Kính thưa quý thầy cô, tên Nguyễn Thị Thu Hiền, học viên cao học khoá 24 ngành kế toán - Trường đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Tất tài liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ danh mục tài liệu tham khảo Các số liệu kết luận văn tác giả trực tiếp thu thập, thống kê xử lý Tên tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu nghiên cứu CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC VỀ CHẤT LƢỢNG KIỂM TOÁN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu nước 1.2 Tổng quan nghiên cứu nước 1.3 Khe hổng nghiên cứu 13 Tóm tắt chương 15 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16 2.1 Chất lượng kiểm toán đo lường chất lượng kiểm toán 16 2.1.1 Khái niệm chất lượng kiểm toán 16 2.1.2 Đo lường chất lượng kiểm toán 18 2.1.2.1 Đo lường chất lượng kiểm toán dựa yếu tố đầu vào 19 2.1.2.2 Đo lường chất lượng kiểm toán dựa yếu tố đầu 21 2.2 Quản trị doanh nghiệp mối quan hệ với chất lượng kiểm toán 23 2.2.1 Định nghĩa quản trị doanh nghiệp 23 2.2.2 Các thành phần quản trị doanh nghiệp 24 2.2.3 Quản trị doanh nghiệp mối quan hệ với chất lượng kiểm toán 27 2.3 Quy định pháp luật quản trị doanh nghiệp Việt Nam 28 2.4 Lý thuyết đại diện bất cân xứng thông tin 29 Tóm tắt chương 31 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Quy trình nghiên cứu 32 3.2 Mơ hình nghiên cứu 33 3.3 Phát triển giả thuyết nghiên cứu 39 3.3.1 Cấu trúc Hội đồng quản trị chất lượng kiểm toán 39 3.3.2 Cấu trúc sở hữu chất lượng kiểm toán 43 3.3.3 Các đặc tính doanh nghiệp chất lượng kiểm toán 46 3.4 Chọn mẫu nghiên cứu 49 3.5 Thu thập liệu 49 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 50 3.7 Mơ hình thực nghiệm 51 3.8 Định nghĩa đo lường biến 52 Tóm tắt chương 58 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 59 4.1 Kết nghiên cứu 59 4.1.1 Kết phân tích thống kê mơ tả 59 4.1.2 Kết phân tích tương quan biến mơ hình 62 4.1.3 Kết phân tích hồi quy 65 4.1.3.1 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 65 4.1.3.2 Kiểm định hệ số hồi quy 67 4.2 Bàn luận kết nghiên cứu 69 4.2.1 Quy mô Hội đồng quản trị 70 4.2.2 Sự kiêm nhiệm CEO/Chủ tịch HĐQT 70 4.2.3 Sự độc lập HĐQT 70 4.2.4 Sở hữu cổ đông lớn 71 4.2.5 Sở hữu nhà quản lý 71 4.2.6 Sở hữu tổ chức đầu tư 72 4.2.7 Các biến kiểm soát khác 72 Tóm tắt chương 74 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 5.1 Kết luận 75 5.2 Kiến nghị 75 5.3 Những hạn chế hướng nghiên cứu tương lai 80 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Việt BCTC Báo cáo tài Big Bốn cơng ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam bao gồm Deloitte, PwC, E&Y, KPMG CEO Giám đốc điều hành CLKT Chất lượng kiểm tốn CTCP Cơng ty Cổ phần CTKT Cơng ty kiểm tốn ĐHCĐ Đại hội cổ đơng HĐQT Hội đồng quản trị QTCT Quản trị công ty TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh TTCK Thị trường chứng khốn DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tóm tắt số nghiên cứu tác động yếu tố quản trị doanh nghiệp chất lượng kiểm toán 35 Bảng 3.2 Tóm tắt chi tiết mẫu lựa chọn 50 Bảng 3.3 Giải thích biến mơ hình 57 Bảng 4.1 Thống kê mô tả 59 Bảng 4.2 Phân tích tương quan 63 Bảng 4.3 Mơ hình kiểm định Omnibus 66 Bảng 4.4 Tóm tắt mơ hình (model summary) 66 Bảng 4.5 Bảng phân loại dự đoán 67 Bảng 4.6 Các biến mơ hình hồi quy 68 Bảng 4.7 Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết 69 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sự tách biệt quyền sở hữu thành phần quản trị doanh nghiệp 25 Hình 2.2 Các mối quan hệ quan sát yếu tố HĐQT tương quan với quản trị doanh nghiệp 26 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 32 Hình 3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 34 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chất lượng kiểm tốn ln vấn đề trăn trở nhà đầu tư, đối tượng quan tâm đến báo cáo tài doanh nghiệp Chất lượng kiểm toán yếu tố quan trọng để đảm bảo báo cáo tài thật đáng tin cậy Tuy nhiên, xuất liên tục vụ bê bối doanh nghiệp thất bại cơng ty kiểm tốn thời đại dường hậu tự nhiên báo cáo tài khơng trung thực vắng mặt kiểm toán chất lượng (Adeyemi Fagbemi, 2010; Lennox, 1999) Các vụ tai tiếng Enron, Worldcom, Sunbeam, Global Crossing vài ví dụ điển hình giới Ở Việt Nam, kể đến vụ bê bối kiểm tốn Cơng ty cổ phần Bông Bạch Tuyết hay Công ty gỗ Trường Thành Các vụ scandal doanh nghiệp sụp đổ doanh nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịng tin cơng chúng, khiến nhà đầu tư phải gánh chịu tổn thất kinh tế nặng nề; làm dấy lên mối lo ngại sụt giảm chất lượng kiểm tốn Tính trung thực hệ thống báo cáo tài đặt câu hỏi, uy tín kiểm tốn viên bị nghi ngờ hệ thống quản trị doanh nghiệp cơng ty bị đổ lỗi thiếu tính độc lập kiểm tốn viên giám sát Hội đồng quản trị DeFond Francis (2005) tuyên bố hậu vụ bê bối doanh nghiệp làm tầm quan trọng kiểm toán độc lập mối liên hệ chúng với vai trị giám sát quản trị cơng ty Đây điều thu hút ý nhà kinh tế khoa học nỗ lực nghiên cứu gần để kiểm tra chất lượng kiểm toán Đại đa số tài liệu nghiên cứu trước quản trị doanh nghiệp chất lượng kiểm toán tập trung nước phát triển Rất người biết mối quan hệ quản trị doanh nghiệp, chất lượng kiểm tốn chất lượng thơng tin tài báo cáo nước phát triển Việt Nam trường hợp tương tự Ở Việt Nam, nghiên cứu chất lượng kiểm tốn cịn hạn chế, 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 TIC TIP TLG TMT TNA TNC TPC TRA TS4 TV1 UDC UIC VAF VCF 0.5913 0.5674 0.6469 0.745 0.5541 0.5619 0.2704 0.7109 0.7823 0.6854 0.6769 0.51 0.8241 0.9179 0.0012 0.0014 0.0645 0.33 0.039 0.0367 0.0308 0.2499 0.002 0.00033 0.0058 0.0002 0.6025 0.7711 0.733 0.3186 0.144 0.1109 0.155 0.8323 0.2715 0.5549 0.7062 0.6384 0.9302 0.9797 5 5 7 5 5 0 0.2 0.4444 0 0.4 0.2 0.14285 0.14285 0 0 0.2 0 0.2 0.6667 26.28 26.87 27.67 28.33 27.93 26.51 27.05 27.82 27.73 28.22 27.59 26.76 27.27 28.78 0.12 0.2045 0.32 0.8 0.7251 0.0543 0.451 0.2444 0.7585 0.8209 0.62 0.4746 0.33 0.31 0.115 0.095 0.1688 0.024 0.082 0.0693 0.0479 0.1718 0.0035 0.02 0.006 0.1038 0.06 0.1285 1 0 0 0 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 VHG VID VIP VIS VNE VNG VNL VNM VNS VOS VPK VPS VRC VSC VSH VSI VTB VTO ACM ALT AMC AMV ARM ASA ATS 0.1544 0.298 0.5628 0.5728 0.3505 0.3927 0.0562 0.5568 0.7494 0.6516 0.11 0.2867 0.1492 0.2567 0.7485 0.6 0.5554 0.5258 0.2221 0.5302 0.4 0.385 0.6809 0.064 0.6423 0.0007 0.1041 0.0123 0.118 0.00002 0.6249 0.0013 0.661 0.00116 0.455 0.4393 0.01 0.2363 0.0028 0.5945 0.00023 0.5465 0.0004 0.6702 0.00132 0.75 0.00164 0.589 0.00034 0.0968 0.0012 0.642 0.00001 0.8715 0.0015 0.7041 0.011 0.6357 0.6432 0.124 0.000168 0.005 0.2955 0.1596 0.4 0.162 0.0049 0.5013 0.0002 0.1939 6 7 5 5 5 5 5 0 0 0.2857 0.4 0 0 0.6 0.1667 0.14285 0.14285 0.6 0.2 0 0.2222 0.2 0.2 0 0.1667 0 0.2 0 0 0.4 0.4 0.2 28.13 26.69 28.13 28.63 28 26.53 26.47 30.97 28.76 29.07 26.73 27.01 26.3 28.02 29.44 26.76 27.28 28.24 27.25 26.05 25.16 23.74 25.34 25.69 24.91 0.005 0.2362 0.34 0.75 0.32 0.5633 0.4559 0.225 0.5084 0.8534 0.6089 0.3868 0.33 0.1134 0.5359 0.4577 0.7 0.396 0.21 0.038 0.41 0.41 0.629 0.26 0.37 0.0003 0.0114 0.044 0.03 0.0265 0.0229 0.092 0.3287 0.0959 -0.0861 0.004 0.1309 0.0134 0.1454 0.0425 0.085 0.0225 0.0473 0.013 0.078 0.15 0.039 0.0743 0.0126 0.03 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 B82 BBS BHT BII BKC BLF BPC BSC BST BTS BXH C92 CAN CAP 0.0668 0.5653 0.2911 0.1686 0.1281 0.5812 0.6282 0.8761 0.452 0.9051 0.7699 0.6646 0.0876 0.1434 0.06 0.1031 0.0435 0.0026 0.0952 0.0793 0.0082 0.2752 0.22 0.4086 0.0171 0.0659 0.00146 0.3968 0.1905 0.0117 0.51789 0.0032 0.4959 0.9345 0.4 0.96114 0.7711 0.0014 0.3251 0.0615 5 5 5 5 5 1 0 0 1 0 0.4 0 0 0.4 0.2 0.3333 26.93 26.29 25.86 27.33 26.24 27.15 26.09 24.52 23.6 29.04 25.61 26.52 25.8 25.38 0.89 0.5929 0.88 0.1919 0.399 0.77 0.5365 0.1968 0.2473 0.665 0.59 0.81 0.2926 0.3501 0.0001 0.0331 -0.16 0.0061 0.007 0.0081 0.0791 0.0368 0.0849 0.032 0.065 0.006 0.0224 0.1804 0 0 0 0 0 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 CCM CDN CEO CJC CLH CLM CMC CMS CPC CSC CTB CTC CTP CTT CTX CVN DAD DAE DBC DC2 DC4 DGC DL1 DLR DNC 0.4055 0.8667 0.4149 0.7789 0.6426 0.5541 0.6931 0.4205 0.4454 0.5758 0.455 0.5656 0.15 0.4838 0.8126 0.0858 0.5565 0.4831 0.3672 0.5007 0.41 0.6174 0.73534 0.7549 0.8579 0.15 0.0005 0.00042 0.0032 0.0052 0.0034 0.313 0.0581 0.0216 0.0053 0.0323 0.005 0.028 0.0149 0.0858 0.0129 0.008 0.0112 0.0025 0.029 0.262 0.05717 0.05604 0.2361 0.0447 0.759 0.2554 0.1862 0.5848 0.5541 0.1201 0.0267 0.3324 0.1733 0.6038 0.0522 0.5138 0.3345 0.9922 0.5799 0.3086 0.4046 0.5162 0.3597 0.2097 0.12689 0.09 0.067 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.2857 0.2 0.6 0.6 0 0.4 0.6 0 0 0 0.4 0.1111 0.2 0 0.4 0 26.09 27.67 28.97 25.93 26.82 27.08 25.33 26.56 25.57 26.68 26.96 26.32 25.05 27.2 28.34 24.86 25.31 24.38 29.34 25.11 26.34 27.3 26.23 25.71 25.15 0.3909 0.22 0.59 0.71 0.72 0.76 0.422 0.4462 0.3631 0.7 0.85 0.675 0.1432 0.91 0.73 0.6499 0.2069 0.2 0.58 0.62 0.7 0.11 0.2339 0.722 0.57 0.041 0.13 0.06 0.028 0.063 0.0199 0.0043 0.0032 0.0947 0.04 0.0257 -0.035 0.1765 0.009 0.001 -0.004 0.1344 0.1217 0.082 0.04 0.02 0.21 0.05 -0.0778 0.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 DNM DNP DP3 DPS DZM EBS ECI FDT FID GMX HBE HCC HDA HGM 0.325 0.532 0.4605 0.0835 0.3836 0.55 0.72 0.5091 0.085 0.6617 0.6587 0.2229 0.7494 0.00703 0.002 0.07 0.0028 0.2 0.0043 0.0589 0.045 0.0376 0.0045 0.00753 0.045 0.00323 0.2709 0.099 0.322 0.054 0.0735 0.52 0.67 0.45 0.023 0.07 0.6687 0.5971 0.074 0.5143 5 5 7 5 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.2 0 0.2 0.6667 0 25.62 27.87 26 27.08 26.25 25.84 24.33 25.5 26.29 25.41 24.47 25.75 26.04 26.24 0.4365 0.72 0.3296 0.43 0.6259 0.25 0.181 0.73 0.09 0.28 0.407 0.5189 0.3058 0.15 0.1095 0.0272 0.121 0.025 0.0268 0.07 0.075 0.04 0.013 0.19 0.041 0.1491 0.076 0.0675 0 0 0 0 0 0 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 HHC HHG HJS HLC HLD HOM HPM HST HTC HUT HVT IDJ IDV INN ITQ KHB KHL KKC KMT KSK KST KVC L14 L18 L35 0.51 0.0736 0.74 0.7421 0.6652 0.8525 0.75 0.4338 0.4166 0.1887 0.685 0.3139 0.483 0.2213 0.075 0.0778 0.1897 0.2538 0.8388 0.0655 0.5518 0.2642 0.5457 0.596 0.034 0.0736 0.0005 0.00007 0 0.00066 0.0724 0.0826 0.00622 0.0105 0.0061 0.0367 0.221 0.075 0.0004 0.1178 0 0.0042 0.0444 0.0305 0.1231 0.5779 0.0127 0.7447 0.7848 0.9045 0.096 0.75 0.1223 0.441 0.1869 0.685 0.3662 0.0898 0.1335 0.08 0.04079 0.0038 0.0315 0.3831 0.00006 0.5878 0.0011 0.2642 0.3398 0.5101 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0.25 0 0 0.2857 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.94 27.08 26.92 29.06 27.25 28.19 24.72 24.16 26.7 29.86 26.85 26.35 26.79 26.92 26.77 26.61 25.83 25.9 27 26.72 25.77 27.45 26.82 27.35 26.22 0.35 0.43 0.44 0.9281 0.32 0.45 0.37 0.4638 0.4658 0.6039 0.7 0.03 0.7237 0.4515 0.4147 0.1793 0.53 0.48 0.77 0.405 0.6274 0.3374 0.79 0.843 0.8047 0.07 0.07 0.06 0.014 0.0649 0.03 -0.11 0.0271 0.1718 0.067 0.07 -0.02 0.098 0.115 0.0027 -0.00015 -0.24 0.22 0.00976 -0.012 0.03948 0.02 0.0605 0.0087 0.0103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 L43 L44 L61 L62 LAS LBE LCD LCS LHC LIG LUT MAC MBG MCC 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 MCF MEC MHL MIM MLS MNC NAG NBC NBP NFC NGC NHC NHP NTP OCH PBP PCE PCG PCN PCT PDC PGS PGT PHC PHP 0.5609 0.0157 0.3506 0.0023 0.51 0.0059 0.6557 0.0078 0.6982 0.000056 0.5282 0.0103 0.7431 0.0304 0.4642 0.0112 0.1678 0.0744 0.3124 0.05004 0.1776 0.1144 0.0107 0.22725 0.03125 0.4974 0.0092 0.6 0.516 0.4899 0.4109 0.8278 0.6045 0.5341 0.7671 0.5486 0.718 0.465 0.502 0.2465 0.7409 0.655 0.639 0.835 0.794 0.8471 0.6114 0.1876 0.4124 0.418 0.331 0.9256 0.00132 0.0065 0.1717 0.074 0.0062 0.0003 0.3467 0.00016 0.1 0.021 0.002 0.0023 0.0007 0.0166 0.1325 0.0005 0.2179 0 0.1571 0.069 0.00008 0.5657 0.35642 0.614 0.5649 0.8309 0.0226 0.3619 0.51 0.0877 0.11 0.1099 0.251 0.1904 0.504 5 5 5 5 5 0 1 0 1 0.4 0 0.6 0.2 0.4 0.2 0.2 0 26.76 26.51 27.39 26.97 28.64 23.81 25.39 26.15 26.01 27.78 27.11 26.16 25.71 25.04 0.8252 0.9013 0.8 0.813 0.53 0.0801 0.752 0.7 0.319 0.6267 0.69 0.2246 0.323 0.11 0.0009 -0.0759 0.014 0.008 0.0505 0.0845 0.0302 0.0028 0.0594 0.0047 0.0017 0.11 0.0643 0.16 0 0 0 0 0 0 0.6 0.487 0.04 0.8278 0.4958 0.2082 0.8031 0.8889 0.618 0.1046 0.352 0.11 0.7906 0.8509 0.0735 0.75 0.8063 0.8471 0.49 0.2071 0.5499 0.014 0.0855 0.9544 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.1667 0.2 0 25.85 27.43 25.81 25.36 25.77 26.73 26.52 28.27 26.66 26.14 25.37 24.85 26.68 28.83 28.21 25.48 26 26.21 24.52 26.39 26 28.44 25.07 27.35 29.21 0.3003 0.076 0.8167 0.001136 0.65 0.0374 0.769 0.014 0.5365 0.1341 0.7443 0.0223 0.4864 0.0324 0.78 0.02 0.31 0.06 0.18 0.086 0.78 0.03 0.15 0.22 0.26 0.0156 0.4674 0.113 0.27 -0.0375 0.53 0.0791 0.1792 0.128 0.14 0.00065 0.1632 -0.0734 0.1177 0.0731 0.2619 0.0256 0.5702 0.1519 0.023 -0.0897 0.77 0.027 0.23 0.09 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 PJC PLC PMB PMC PMP PMS POT PPE PPP PPY PSE PSW PTD PVB 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 PVC PVE PVG PVS QHD QST RCL S55 S74 SAF SAP SCI SCL SD4 SD6 SD7 SD9 SDC SDG SDN SDP SDT SDU SEB SED 0.5006 0.0044 0.7907 0.001879 0.8239 0.3244 0.0004 0.8334 0.0048 0.691 0.00856 0.77336 0.0092 0.7046 0.0465 0.5933 0.4461 0.8843 0.0002 0.75 0.75 0.6456 0.2375 0.6279 0.45 0.4524 0.3588 0.6725 0.323 0.2596 0.4929 0.1182 0.5313 0.7953 0.8006 0.64 0.3121 0.65 0.65 0.2644 0.585 0.712 0.8745 0.61 0.337 0.6227 0.743 0.873 0.5129 0.0046 0.00006 0.0001 0.1775 0.0733 0.00233 0.118 0.0007 0.1074 0.00003 0.0022 0.0622 0.0001 0.0003 0.1092 0.00058 0.017 0.0035 0.0076 0.00058 0.0008 0.003 0.5711 0.8904 0.9531 0.6361 0.8334 0.7266 0.6142 0.531 0.0054 0.7349 0.8594 0.92 0.0184 0.6865 5 5 5 5 5 0 0.2 0.2 0.14285 0 0 1 0 0 0.2 0 0 0.2 25.97 28.06 26 26.42 25.69 26.38 27.59 23.72 25.59 25.96 26.14 26.28 26.22 26.82 0.48 0.138 0.2 0.1975 0.55 0.478 0.6838 0.27 0.43 0.3894 0.2895 0.1763 0.7278 0.21 0.102 0.1348 0.107 0.2649 0.0452 0.072 0.024 -0.23 0.062 0.1148 0.104 0.1084 0.0467 -0.12 1 0 0 1 0.49 0.528 0.4561 0.586 0.0037 0.0093 0.4222 0.034 0.2822 0.7514 0.5592 0.679 0.1781 0.7068 0.786 0.05047 0.74 0.5127 0.8018 0.409 0.3211 0.6736 0.5301 0.5193 0.6147 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0.125 0.14285 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0.2 1 0 0 0 0 0 28.15 27.68 27.9 30.28 25.84 24.25 26.35 26.78 27.47 25.84 23.29 27.06 26.42 27.71 28 26.95 27.97 25.6 26.2 24.93 27.45 28.49 27.48 26.65 26.33 0.57 0.7037 0.7084 0.468 0.33 0.43 0.2154 0.39 0.5672 0.3362 0.31 0.7755 0.4 0.86 0.66 0.73 0.5569 0.6085 0.61 0.5 0.812 0.65 0.62 0.265 0.2967 0.0034 0.028 0.0005 0.044 0.19 0.08 0.0406 0.098 -0.0682 0.1798 -0.038 0.0076 0.0034 0.0231 0.033 -0.42 0.02 0.0262 0.06 0.1 0.082 0.0346 0.006 0.2038 0.1326 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 SGC SGD SJ1 SJE SMN SMT SPP SRA SSM TC6 TCS TET TFC THT 0.6008 0.6478 0.2233 0.2686 0.5312 0.6278 0.2399 0.1375 0.2732 0.51 0.5089 0.8082 0.6273 0.51 0.0071 0.00284 0.0026 0.0075 0.00352 0.0588 0.0863 0.2043 0.00005 0.044 0.1669 0.00084 0.5167 0.2451 0.3932 0.269 0.5855 0.599 0.0464 0.0021 0.2828 0.593 0.5869 0.8083 0.003 0.5607 7 5 5 5 5 0.2857 0 0 0 0 0 0.14285 1 0 0 0 0 25.84 25.02 27.32 27.4 25.16 25.95 27.67 23.78 25.65 28.06 28.36 25.04 26.7 27.21 0.3024 0.23 0.7908 0.6 0.314 0.5549 0.7539 0.28 0.35 0.7778 0.87 0.08 0.51 0.5664 0.17 0.05 0.0263 0.065 0.1011 0.0696 0.0199 0.13 0.08 0.0006 0.0005 0.048 0.0104 0.037 0 0 0 0 0 0 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 TIG TJC TMX TNG TPP TSB TST TTZ TV2 TV3 TV4 TVC TXM UNI V12 VBC VBH VC1 VC2 VC7 VC9 VCC VCG VCM VCS 0.2946 0.4695 0.7614 0.3112 0.9496 0.51004 0.409 0.1737 0.7202 0.6816 0.7156 0.0651 0.7431 0.1617 0.6934 0.8322 0.2828 0.5513 0.5123 0.36 0.597 0.51 0.2629 0.7249 0.1434 0.02 0.011 0.0097 0.0936 0.0007 0.0026 0.0076 0.00583 0.0554 0.0043 0.1785 0.0003 0.0032 0.0114 0.0238 0.0113 0.0176 0.0233 0.0001 0.26 0.5441 0.6717 0.9184 0.729 0.51013 0.3281 0.8121 0.7803 0.7469 0.0675 0.756 0.1607 0.5261 0.8322 0.7928 0.8272 0.5553 0.371 0.649 0.6049 0.8719 0.5967 0.747 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 27.51 26 25.69 28.24 26.66 25.62 25.92 25.35 28 26.28 26.27 27.24 25.94 25.84 26.98 26.66 23.68 27.41 28.54 27.09 27.95 27.28 29.97 25.9 28.83 0.11 0.34 0.32 0.7177 0.73 0.45 0.52 0.25 0.79 0.66 0.3 0.41 0.3548 0.06 0.83 0.74 0.2747 0.7013 0.8885 0.77 0.86 0.86 0.45 0.61 0.57 0.052 0.05 0.0644 0.043 0.052 0.0434 0.0055 0.015 0.0681 0.0497 0.09 0.039 0.0549 0.0039 0.02 0.0695 -0.35 0.016 0.008 0.0284 0.01 0.031 0.04 0.065 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.2 0.5 0.2 0 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0.1111 0.4 0.2 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 VGC VGS VIE VMC VMS VNC VNF VSA VTC VTL VTS VTV VXB 0.7882 0.1388 0.8284 0.51 0.5804 0.6053 0.6896 0.5174 0.685 0.4994 0.6295 0.6371 0.00125 0.0062 0.0091 0.0035 0.00218 0.01433 0.0002 0.0022 0.2098 0.0895 0.0052 0.0167 0.9325 0.062 0.49 0.514 0.5288 0.6559 0.7291 0.5716 0.5442 0.462 0.4182 0.70875 0.49765 5 7 5 5 0 0 0 0 0 0.2 0 0.14285 1 0 29.93 27.74 23.73 28.44 25.6 26.14 26.01 27.07 25.84 25.58 24.75 28.13 26 0.61 0.5344 0.5 0.89 0.039 0.2058 0.2143 0.4657 0.6727 0.76 0.179 0.74 0.6652 0.039 0.047 -0.1699 0.0125 -0.0829 0.1342 0.1377 0.0894 0.033 0.0168 0.013 0.035 0.034 0 1 1 0 0 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU Correlations [DataSet1] C:\Users\Administrator\Documents\Untitled1.sav Correlations Pearson Correlation Chat luong kiem toan So huu So huu So huu Quy Su Su doc cac co nha to mo kiem lap dong quan chuc cua nhiem HĐQT lon ly dau tu HDQT CEO 192** -.208** 419** 213** 000 000 000 392 392 392 192** Chat luong Sig (2-tailed) kiem toan N Pearson Correlation So huu cac co Sig (2-tailed) dong lon N Pearson Correlation 000 392 392 -.208** 007 Quy mo cong ty duoc kiem toan Don bay tai chinh Ty suat sinh loi ROA -.258** 211** 430** -.102* 146** 000 000 000 000 043 004 392 392 392 392 392 392 392 007 584** -.016 -.294** 039 042 108* 105* 883 000 753 000 437 402 033 038 392 392 392 392 392 392 392 392 -.402** -.058 436** -.020 -.072 048 -.045 000 256 000 695 155 344 377 392 392 392 392 392 392 392 So huu nha Sig (2-tailed) quan ly 000 883 N 392 392 392 Pearson Correlation 419** 584** -.402** 123* -.407** 131** 251** -.004 157** So huu to Sig (2-tailed) chuc dau tu 000 000 000 015 000 010 000 940 002 N 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 Pearson Correlation 213** -.016 -.058 123* -.050 085 301** -.080 121* Sig (2-tailed) 000 753 256 015 325 093 000 115 016 N 392 392 392 392 392 392 392 392 392 Pearson Correlation -.258** -.294** 436** -.407** -.050 -.045 -.151** -.112* -.019 000 000 000 000 325 379 003 026 710 392 392 392 392 392 392 392 392 392 Quy mo cua HDQT Su kiem nhiem Sig (2-tailed) CEO N 392 392 .211** 039 -.020 131** 085 -.045 Su doc lap Sig (2-tailed) HĐQT 000 437 695 010 093 379 N 392 392 392 392 392 392 430** 042 -.072 251** 301** -.151** 145** 000 402 155 000 000 003 004 392 392 392 392 392 392 392 -.102* 108* 048 -.004 -.080 -.112* Don bay tai Sig (2-tailed) chinh 043 033 344 940 115 N 392 392 392 392 Pearson Correlation 146** 105* -.045 004 038 392 392 Pearson Correlation Quy mo Pearson Correlation cong ty Sig (2-tailed) duoc kiem toan N Pearson Correlation Ty suat sinh loi Sig (2-tailed) ROA N 145** -.047 094 004 357 063 392 392 392 194** 125* 000 013 392 392 392 -.047 194** -.326** 026 357 000 392 392 392 392 392 157** 121* -.019 094 125* -.326** 377 002 016 710 063 013 000 392 392 392 392 392 392 392 392 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Logistic Regression [DataSet1] C:\Users\Administrator\Documents\Untitled1.sav Case Processing Summary Unweighted Cases a Selected Cases Included in Analysis Missing Cases Total Unselected Cases Total N Percent 392 392 392 100.0 100.0 100.0 a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Dependent Variable Encoding Original Value Internal Value Cong ty khong duoc kiem toan boi Big Cong ty duoc kiem toan boi Big 000 392 392 Block 0: Beginning Block Classification Tablea,b Observed Step Chat luong kiem toan Predicted Chat luong kiem toan Percentage Correct Cong Cong ty khong ty duoc duoc kiem kiem toan toan boi boi Big Big Cong ty khong duoc kiem toan boi Big Cong ty duoc kiem toan boi Big 273 100.0 119 0 Overall Percentage 69.6 a Constant is included in the model b The cut value is 500 Variables in the Equation B Step Constant -.830 S.E .110 Wald df 57.141 Sig 000 Variables not in the Equation Score df Step Variables BS CD BI MS MO IO SZ LEV ROA Overall Statistics Exp(B) 436 Sig 17.709 26.135 17.467 14.491 16.985 68.667 72.320 4.093 8.332 1 1 1 1 000 000 000 000 000 000 000 043 004 133.671 000 Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig Step Step Step 159.641 000 Block 159.641 000 Model 159.641 000 Model Summary -2 Log likelihood Cox & Snell R Square 321.625a Nagelkerke R Square 335 473 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Observed Predicted Chat luong kiem toan Percentage Correct Cong ty Cong ty khong duoc duoc kiem kiem toan toan boi boi Big Big Step Chat luong kiem toan Cong ty khong duoc kiem toan boi Big 246 27 90.1 Cong ty duoc kiem toan boi Big 50 69 58.0 Overall Percentage a The cut value is 500 80.4 Variables in the Equation B S.E Wald df a Sig Exp(B) BS 100 129 606 436 1.105 CD -.866 405 4.581 032 421 BI 2.290 815 7.889 005 9.871 MS 155 897 030 863 1.168 MO -2.818 2.583 1.190 275 060 IO 2.733 780 12.265 000 15.383 SZ 775 125 38.761 000 2.171 LEV -2.479 723 11.770 001 084 ROA -.998 2.189 208 649 369 Constant -22.932 3.271 49.155 000 000 Step a Variable(s) entered on step 1: BS, CD, BI, MS, MO, IO, SZ, LEV, ROA MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CHẤT LƯỢNG KIỂM TỐN TẠI CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM Tóm tắt Các vụ bê bối tài quốc tế gần giới dẫn đến nhiều điều tra hiệu thực tiễn quản trị doanh nghiệp chất lượng kiểm toán Tuy nhiên, hầu hết nghiên cứu trước liên quan đến chế quản trị doanh nghiệp chất lượng kiểm toán chất lượng báo cáo tài tập trung vào nước phát triển, nghiên cứu thực Việt Nam Vì vậy, nghiên cứu cung cấp chứng thực nghiệm mối quan hệ yếu tố quản trị doanh nghiệp chất lượng kiểm toán từ nước phát triển, Việt Nam Một tổng thể gồm 392 công ty niêm yết lựa chọn mẫu đại diện 60% tổng số công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam năm 2016 liệu cho nghiên cứu thu thập chủ yếu từ báo cáo thường niên báo cáo tài kiểm tốn Phân tích hồi quy logistic sử dụng để điều tra mối quan hệ chất lượng kiểm tốn đo lường dựa quy mơ cơng ty kiểm tốn (Big 4/ Non-Big 4) biến phụ thuộc đặc điểm chế quản trị doanh nghiệp biến độc lập Các đặc điểm quản trị doanh nghiệp nghiên cứu tập trung vào đặc điểm hội đồng quản trị (quy mô hội đồng quản trị, kiêm nhiệm CEO, độc lập hội đồng quản trị) cấu trúc sở hữu (sở hữu cổ đông lớn, nhà quản lý sở hữu tổ chức) Kết nghiên cứu độc lập Hội đồng quản trị quyền sở hữu tổ chức có mối quan hệ có ý nghĩa với chất lượng kiểm tốn Nghiên cứu cho thấy cơng ty có xu hướng kiểm toán Big mức độ độc lập Hội đồng quản trị quyền sở hữu tổ chức tăng lên Hai yếu tố giúp cải thiện trình định trở nên minh bạch khách quan nâng cao tính độc lập việc lựa chọn chất lượng kiểm toán viên bên Ngược lại kiêm nhiệm CEO có tác động tiêu cực đến chất lượng kiểm tốn; kiêm nhiệm ảnh hưởng đến tính độc lập HĐQT việc định kiểm toán viên Từ khóa: Chất lượng kiểm tốn, quy mơ Hội đồng quản trị, kiêm nhiệm CEO, độc lập Hội đồng quản trị, sở hữu tổ chức đầu tư THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE FACTORS AND AUDIT QUALITY IN VIETNAMESE LISTED COMPANIES ABSTRACT Recent financial international scandals around the world have led to a number of investigations into the effectiveness of corporate governance practices and audit quality However, most of the previous studies related to corporate governance mechanism and audit quality as well as financial reporting quality concentrated on developed countries, very scanty studies have been conducted in Vietnam Therefore, this study provides empirical evidence on the relationship between corporate governance factors and audit quality from a developing country, Vietnam A total of three hundred ninety two (392) listed companies were selected as the sample representing 60 % of total number of listed companies on the Vietnamese Stock Exchange in year 2016 and data for the study were obtained primarily from annual reports and audited financial statements The analysis of logistic regression was used to investigate the relationship between the audit quality measured based on the audit firms size (Big 4/Non-Big4) as a dependent variable, and corporate governance mechanisms' characteristics as independent variables The corporate governance characteristics for this study focuses on the board of directors composition (board size, CEO duality, board independence and ownership structure (majority shareholders, managerial ownership, and institutional ownership) Findings from the study show that board independence and institutional ownership significantly have relationship with audit quality This study suggests that companies tend to audit by Big if the level of board independence and institutional ownership increase These two elements will improve the decision making process to be more transparent and objective and enhance the independence in selecting quality of external auditor In contrast, CEO duality has a negative impact on the audit quality; this duality influences on the board of directors independence in appointing to the auditor Key words: Audit quality, board size, CEO duality, board independence, institutional ownership ... cứu luận văn mối mối quan hệ yếu tố quản trị doanh nghiệp chất lượng kiểm toán công ty niêm Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi khơng gian: Phân tích mối quan hệ yếu tố quản trị doanh nghiệp. .. kiểm toán độc lập 2.2.3 Quản trị doanh nghiệp mối quan hệ với chất lượng kiểm toán Cơ chế quản trị doanh nghiệp hiệu chất lượng kiểm toán hai yếu tố quan trọng công ty đặc biệt nhóm cơng ty lớn...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU HIỀN MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CHẤT LƢỢNG KIỂM TỐN TẠI CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế mối quan hệ giữa các yếu tố quản trị doanh nghiệp và chất lượng kiểm toán tại các công ty niêm yết ở việt nam​ , Luận văn kinh tế mối quan hệ giữa các yếu tố quản trị doanh nghiệp và chất lượng kiểm toán tại các công ty niêm yết ở việt nam​