Luận văn kinh tế ảnh hưởng của các nhân tố chất lượng kiểm toán đến ý định tiếp tục sử dụng công ty kiểm toán bằng chứng thực nghiệm tại địa bàn thành phố hồ chí minh​

150 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HÀ HOÀNG NHÂN ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐẾN Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG CƠNG TY KIỂM TỐN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -HÀ HOÀNG NHÂN ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐẾN Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG CƠNG TY KIỂM TỐN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS VÕ VĂN NHỊ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu tác giả thực Các số liệu luận văn trung thực Kết luận văn chưa công bố công trình khác Tất phần kế thừa, tài liệu tham khảo tác giả trích dẫn đầy đủ ghi nguồn cụ thể danh mục tài liệu tham khảo Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 Tác giả Hà Hồng Nhân MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU .1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 2.3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu .5 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 6 Kết cấu luận văn .6 CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG CƠNG TY KIỂM TỐN 1.1 Tổng quan nghiên cứu trước liên quan đến chất lượng kiểm toán ý định tiếp tục sử dụng cơng ty kiểm tốn .7 1.1.1 Các nghiên cứu giới .7 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam 14 1.2 Khe hổng nghiên cứu 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 18 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 19 2.1 Các khái niệm sử dụng nghiên cứu 19 2.1.1 Chất lượng dịch vụ 19 2.1.2 Chất lượng kiểm toán chất lượng dịch vụ kiểm toán 19 2.2 Lý thuyết về chất lượng dịch vụ ảnh hưởng chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành khách hàng 21 2.2.1 Lý thuyết mơ hình chất lượng dịch vụ (Mơ hình SERVQUAL) .21 2.2.2 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ lòng trung thành khách hàng 23 2.3 Chất lượng dịch vụ kiểm toán ảnh hưởng nhân tố chất lượng dịch vụ kiểm toán đến ý định tiếp tục sử dụng cơng ty kiểm tốn khách hàng 25 2.3.1 Mơ hình chất lượng dịch vụ kiểm toán Duff (2004) 25 2.3.2 Mơ hình chất lượng kiểm tốn Duff (2009) 27 2.3.3 Ảnh hưởng nhân tố chất lượng kiểm toán đến việc khách hàng tiếp tục sử dụng cơng ty kiểm tốn- mơ hình Butcher cộng (2012) 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Quy trình nghiên cứu 33 3.2 Nghiên cứu định tính 35 3.2.1 Các phương pháp nghiên cứu định tính 35 3.2.2 Dữ liệu thu thập quy trình phân tích liệu 35 3.3 Nghiên cứu định lượng .36 3.3.1 Thiết kế mẫu 36 3.3.2 Thiết kế bảng câu hỏi 37 3.3.3 Thu thập liệu phân tích liệu .38 3.3.3.1 Thu thập liệu xử lý liệu 38 3.3.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo .39 3.3.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 40 3.3.3.4 Phân tích hồi quy nhị phân – Hồi quy Binary logistics .41 3.4 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 42 3.4.1 Mơ hình nghiên cứu thang đo sơ 42 3.4.2 Giả thuyết nghiên cứu .48 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 51 4.1 Kết nghiên cứu định tính .51 4.1.1 Ghi nhận ý kiến từ vấn khảo sát sơ chuyên gia 51 4.1.2 Hình thành mơ hình nghiên cứu thang đo thức 52 4.2 Kết nghiên cứu định lượng 56 4.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 56 4.2.2 Phân tích độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha 57 4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 62 4.2.3.1 Kết kiểm định KMO Barlett’s 62 4.2.3.2 Thực phân tích nhân tố theo Principal components với phép quay Varimax .63 4.2.3.3 Ma trận nhân tố với phương pháp xoay Principal Varimax 63 4.2.4 Mơ hình nghiên cứu, thang đo giả thuyết nghiên cứu sau hiệu chỉnh 65 4.2.5 Kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu 67 4.2.5.1 Đánh giá mức độ phù hợp ý nghĩa tồn diện mơ hình 67 4.2.5.2 Đánh giá khả dự báo mơ hình .68 4.2.5.3 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 70 4.2.5.4 Nhận xét hệ số hồi quy biến độc lập 71 4.2.6 Kiểm định khác biệt cảm nhận chất lượng kiểm tốn nhóm khách hàng có ý định tiếp tục sử dụng nhóm khách hàng thay đổi CTKiT 72 4.3 Bàn luận so sánh kết nghiên cứu với nghiên cứu thực 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 CHƯƠNG KẾT LUẬN CHUNG VÀ MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 78 5.1 Kết luận chung 78 5.2 Một số hàm ý sách nhằm cải thiện khía cạnh chất lượng dịch vụ kiểm tốn để tăng cường khả trì khách hàng cơng ty kiểm tốn địa bàn TP Hồ Chí Minh 78 5.2.1 Cải thiện khả đáp ứng dịch vụ kiểm tốn theo hồn cảnh u cầu cụ thể khách hàng .79 5.2.2 Nâng cao uy tín cơng ty kiểm tốn thị trường để tạo niềm tin chất lượng kiểm toán cho khách hàng người sử dụng báo cáo tài .79 5.2.3 Tăng cường tính độc lập kiểm toán 80 5.2.4 Nâng cao khảng chuyên môn liên quan đến q trình kiểm tốn đơn vị cụ thể 80 5.2.5 Nâng cao khả thực cơng việc kiểm tốn kiểm tốn viên nhóm kiểm tốn 81 5.2.6 Các hàm ý sách khác liên quan đến đảm bảo chất lượng kiểm toán mức độ cao kinh nghiệm làm việc kiểm toán viên 81 5.3 Một số hàm ý sách công ty sử dụng dịch vụ kiểm tốn địa bàn TP Hồ Chí Minh 82 5.4 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu tương lai 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTC Bộ tài BCTC Báo cáo tài CTKiT Cơng ty kiểm tốn CLDVKiT Chất lượng dịch vụ kiểm toán CLKiT Chất lượng kiểm toán KiTV Kiểm toán viên TNHH Trách nhiệm hữu hạn VACPA Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Mơ hình SERVQUAL Parasuraman cộng (1985) 21 Bảng 2.2 Mơ hình SERVQUAL hiệu chỉnh Parasuraman cộng (1988) 22 Bảng 2.3 Các nhân tố mơ hình CLKiT Duff (2004) 25 Bảng 3.1 Thang đo nghiên cứu sơ 43 Bảng 4.1: Thang đo thức 51 Bảng 4.2: Mơ tả mẫu nghiên cứu 55 Bảng 4.3: Kết phân tích độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha 56 Bảng 4.4 Kết phân tích lần hai độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha sau loại biến quan sát 59 Bảng 4.5 Kết kiểm định KMO Barlett’s 61 Bảng Bảng eigenvalues phương sai trích 62 Bảng 4.7 Bảng ma trận xoay nhân tố 63 Bảng 4.8 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 67 Bảng 4.9 Kiểm định ý nghĩa tồn diện mơ hình 67 Bảng 4.10 Mức độ dự báo mơ hình 68 Bảng 4.11 Kết kiểm định giả thuyết 70 Bảng 4.12 Hồi qui biến độc lập 71 Bảng 4.13 Kết kiểm định khác biệt nhóm tiếp tục sử dụn thay đổi CTKiT 72 IND_3 2.78 12.272 747 826 IND_4 2.99 11.629 771 816 Nhân tố Chuyên môn Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 260 100.0 0 260 100.0 a.Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 738 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted EXP_1 1.27 5.557 533 688 EXP_2 67 5.325 597 610 EXP_3 63 5.671 558 658 Nhân tố kinh nghiệm Case Processing Summary N Cases Valid 260 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 797 % 100.0 0 260 100.0 Cronbach's Alpha if Item Deleted 781 EXPR_1 Scale Mean if Item Deleted 5.52 Scale Variance if Item Deleted 11.563 Corrected Item-Total Correlation 534 EXPR_2 5.67 9.189 663 721 EXPR_3 5.65 11.394 533 782 EXPR_4 5.63 9.616 721 689 Nhân tố Đáp ứng Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total 260 % 100.0 0 260 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 748 Cronbach's Alpha if Item Deleted 809 RES_1 Scale Mean if Item Deleted 3.95 Scale Variance if Item Deleted 68.236 Corrected Item-Total Correlation 043 RES_2 3.66 52.472 674 670 RES_3 3.69 52.679 635 678 RES_4 3.64 53.196 650 676 RES_5 3.70 51.329 693 664 RES_6 4.07 69.257 012 815 RES_7 3.75 50.094 773 646 Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total a.Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics % 260 100.0 0 260 100.0 Cronbach's Alpha N of Items 900 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted RES_2 2.86 42.246 736 881 RES_3 2.88 41.724 728 883 RES_4 2.84 43.117 701 888 RES_5 2.90 41.411 745 879 RES_7 2.95 39.940 848 856 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx ChiSquare df Sig .861 4711.763 496 000 Communalities REP_1 Initial 1.000 Extraction 747 REP_2 1.000 748 REP_3 1.000 758 REP_4 1.000 795 CAP_2 1.000 587 CAP_3 1.000 752 CAP_5 1.000 743 CAP_6 1.000 644 CAP_8 1.000 747 ASR_1 1.000 637 ASR_2 1.000 437 ASR_3 1.000 532 ASR_4 1.000 677 ASR_5 1.000 611 ASR_6 1.000 637 ASR_7 1.000 622 IND_1 1.000 660 IND_2 1.000 746 IND_3 1.000 757 IND_4 1.000 805 EXP_1 1.000 648 EXP_2 1.000 701 EXP_3 1.000 664 EXPR_1 1.000 543 EXPR_2 1.000 737 EXPR_3 1.000 584 EXPR_4 1.000 748 RES_2 1.000 692 RES_3 1.000 691 RES_4 1.000 675 RES_5 1.000 738 RES_7 1.000 842 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Cumulat ive % 8.687 27.146 27.146 3.519 10.996 38.142 3.050 9.530 47.672 2.164 6.762 54.434 1.710 5.345 59.778 1.441 4.504 64.282 1.334 4.170 68.453 929 2.904 71.356 775 2.422 73.778 10 680 2.125 75.903 11 601 1.878 77.781 12 579 1.809 79.590 13 560 1.750 81.340 14 512 1.598 82.938 15 481 1.504 84.443 16 441 1.379 85.822 17 424 1.324 87.146 18 404 1.263 88.409 19 392 1.224 89.634 20 367 1.148 90.782 21 349 1.091 91.873 22 335 1.048 92.921 23 308 963 93.884 24 284 889 94.773 25 269 841 95.613 26 259 810 96.423 27 235 735 97.158 28 214 669 97.827 29 197 617 98.444 30 188 589 99.033 31 169 527 99.559 32 141 441 100.000 Extraction Sums of Squared Loadings % of Tot Varian Cumulat al ce ive % 8.6 27.14 27.146 87 3.5 10.99 38.142 19 3.0 9.530 47.672 50 2.1 6.762 54.434 64 1.7 5.345 59.778 10 1.4 4.504 64.282 41 1.3 4.170 68.453 34 Rotation Sums of Squared Loadings % of Tot Varian Cumulat al ce ive % 4.1 12.98 12.987 56 3.6 11.34 24.334 31 3.5 11.10 35.441 54 3.0 9.502 44.943 41 2.8 8.789 53.732 12 2.6 8.158 61.890 11 2.1 6.563 68.453 00 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component IND_3 707 RES_2 695 RES_7 691 RES_4 686 REP_3 668 RES_5 658 IND_2 657 RES_3 657 REP_2 649 IND_1 637 REP_4 585 -.392 IND_4 576 320 REP_1 573 -.447 EXPR_3 416 ASR_1 438 605 ASR_6 443 600 ASR_4 427 598 ASR_7 446 581 ASR_5 459 573 ASR_3 388 544 ASR_2 399 478 CAP_8 425 -.713 CAP_5 505 -.644 CAP_3 452 -.634 CAP_6 383 -.624 CAP_2 415 -.611 EXPR_2 398 -.621 328 EXPR_4 417 -.548 379 EXP_2 EXPR_1 EXP_1 -.312 341 -.457 -.361 313 357 -.437 413 323 408 482 465 -.451 -.317 354 -.309 -.356 -.353 EXP_3 -.363 -.348 Extraction Method: Principal Component Analysis a.7 components extracted .461 469 442 Rotated Component Matrixa Component ASR_4 797 ASR_1 780 ASR_6 779 ASR_7 762 ASR_5 756 ASR_3 691 ASR_2 602 RES_7 864 RES_5 788 RES_2 743 RES_3 734 RES_4 712 CAP_8 845 CAP_3 844 CAP_5 815 CAP_6 770 CAP_2 730 REP_4 849 REP_1 809 REP_3 776 REP_2 758 IND_4 856 IND_2 771 IND_3 737 IND_1 305 673 EXPR_4 829 EXPR_2 822 EXPR_3 692 EXPR_1 672 EXP_2 799 EXP_3 773 EXP_1 746 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a.Rotation converged in iterations PHỤ LỤC 10 THANG ĐO HIỆU CHỈNH SAU BƯỚC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA Subcategory Danh tiếng Khả STT REP_1 REP_2 REP_3 REP_4 CAP_2 CAP_3 CAP_5 CAP_6 CAP_8 ASR_1 10 ASR_2 11 ASR_3 12 ASR_4 13 ASR_5 14 Sự đảm bảo CÂU HỎI CTKiT có xu hướng tổ chức văn phịng phân cấp thay văn phịng tập trung Danh tiếng CTKiT tích cực CTKiT bị buộc tội vụ kiện chống lại (cáo buộc hoạt động kiểm tốn khơng đầy đủ) CTKiT có quy mơ doanh thu số lượng kiểm toán viên lớn mức trung bình cơng ty địa bàn CTKiT tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng hệ thống kiểm soát nội khách hàng Các thành viên làm việc với tinh thần làm việc nhóm thống cơng việc ln tận tâm suốt q trình thực hợp đồng kiểm toán CTKiT báo cáo vấn đề thiếu sót kiểm sốt nội đơn vị đưa khuyến nghị hữu ích Các thành viên nhóm kiểm tốn có hiểu biết đầy đủ hoạt động Ban Giám đốc, HĐQT khách hàng CTKiT sử dụng rộng rãi kỹ thuật thống kê để tiến hành kiểm tốn CTKiT tích cực khuyến khích nhân viên tham gia khóa học tham dự hội thảo lĩnh vực mà cơng ty có khách hàng lớn CTKiT có tỷ lệ luân chuyển nhân viên kiểm toán cao Các thành viên nhóm kiểm tốn ln chuyển theo kỳ kiểm toán Trước chấp nhận khách hàng mới, CTKiT tiến hành điều tra trước tham gia thực thủ tục kiểm soát rủi ro bao gồm việc tiến hành tìm hiểu tổng quát nhà quản trị cấp cao Công việc thành viên thiếu kinh nghiệm nhóm kiểm tốn thực Độc lập Chun mơn Kinh nghiệm Sự đáp ứng ASR_6 15 ASR_7 16 IND_1 17 IND_2 18 IND_3 19 IND_4 20 EXP_1 21 EXP_2 22 EXP_3 23 EXPR_1 24 EXPR_2 25 EXPR_3 26 EXPR_4 27 RES_2 28 giám sát người quản lý nhóm kiểm tốn CTKiT có hướng dẫn nghiêm ngặt thủ tục phải hoàn thành trước ký báo cáo kiểm toán Báo cáo kiểm toán giấy tờ làm việc kiểm tra partner thứ hai CTKiT có kỹ việc đưa bút toán kế toán chấp nhận cho giao dịch tạo kết mà ban quản lý mong muốn CTKiT ln giữ thái độ hồi nghi nghề nghiệp Các nhân viên kiểm toán giao nhiệm vụ tham gia có tiêu chuẩn đạo đức cao Trong tất giao dịch khách hàng với CTKiT nói chung thành viên nhóm kiểm tốn nói riêng, CTKiT thành viên nhóm kiểm tốn không tham gia vào hành động ảnh hưởng đến độc lập họ Partner giao phụ trách kiểm tốn có nhiều hiểu biết ngành nghề kinh doanh khách hàng Các kiểm tốn viên phân cơng tham gia am hiểu chuẩn mực kế toán kiểm toán Người quản lý kiểm toán người giám sát giao nhiệm vụ phụ trách kiểm toán có nhiều hiểu biết ngành nghề kinh doanh khách hàng CTKiT thực kiểm tốn 2-3 năm Partner phụ trách kiểm tốn 2-3 năm Giám đốc kiểm toán phụ trách kiểm tốn 2-3 năm Trưởng nhóm kiểm tốn phụ trách kiểm tốn 2-3 năm Có trao đổi thường xun nhóm kiểm tốn thành viên Ban kiểm soán/ Kiểm toán nội RES_3 29 RES_4 30 RES_5 31 RES_7 32 Có liên lạc thường xun nhóm kiểm tốn Ban quản trị khách hàng CTKiT giữ thông tin quản lý HĐQT, BGĐ thơng báo năm tài q trình lập báo cáo tài ảnh hưởng HĐQT, BGĐ Partner giám đốc kiểm toán thường xun đến thăm nhóm kiểm tốn q trình tiến hành kiểm toán Các kiểm toán viên độc lập hợp tác với kiểm toán viên nội PHỤ LỤC 11 KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HỢP, TOÀN DIỆN VÀ MỨC ĐỘ DỰ BÁO CỦA MƠ HÌNH Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 149.871 000 Block 149.871 000 Model 149.871 000 Model Summary -2 Log likelihood Step Nagelkerk eR Square Cox & Snell R Square 144.720a 438 646 a.Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted Retention Step Observed Retention Overall Percentage a.The cut value is 500 Percentage Correct 44 22 66.7 16 178 91.8 85.4 PHỤ LỤC 12 ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN CÁC ĐIỂM THỰC TẾ VÀ DỰ BÁO CỦA BIẾN PHỤ THUỘC PHỤ LỤC 13 HỆ SỐ HỒI QUY Variables in the Equation B Step 1a S.E Wald df Sig Exp(B) REP 419 209 4.015 045 1.520 CAP 526 183 8.238 004 1.692 ASR 443 221 4.017 045 1.558 IND 526 213 6.091 014 1.691 EXP 678 267 6.479 011 1.971 EXPR 499 215 5.365 021 1.646 RES 722 198 13.341 000 2.059 -.537 459 1.368 242 585 Constant a Variable(s) entered on step 1: REP, CAP, ASR, IND, EXP, EXPR, RES PHỤ LỤC 14 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ CẢM NHẬN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TỐN GIỮA HAI NHĨM KHÁCH HÀNG Group Statistics REP CAP ASR IND Retentio n N Mean Std Deviatio n 66 -.6288 91593 11274 194 9278 1.35119 09701 66 -.1333 1.02842 12659 194 9732 1.32090 09483 66 -.0801 1.20390 14819 194 7135 95820 06880 66 0000 1.21845 14998 194 1.309 88655 06365 66 -.0859 1.00988 12431 194 6031 1.08264 07773 1.27681 15716 86285 06195 EXP EXP R RES 66 194 1.272 2.076 Std Error Mean 66 -.8455 68280 08405 194 1.254 1.45897 10475 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F REP CAP ASR Equal variance s assumed Equal variance s not assumed Equal variance s assumed Equal variance s not assumed Equal variance s assumed 13.76 7.362 4.531 Sig .000 007 034 t-test for Equality of Means t df 95% Confidence Interval of the Difference Sig (2tailed ) Mean Differenc e Std Error Differenc e Lower Upper -8.698 258 000 -1.55662 17896 1.90902 1.20422 -10.466 166.19 000 -1.55662 14873 1.85028 1.26297 -6.194 258 000 -1.10653 17865 1.45832 -.75474 -6.996 143.23 000 -1.10653 15817 1.41918 -.79388 -5.430 258 000 -.79364 14616 1.08145 -.50582 IND EXP EXP R RES Equal variance s not assumed Equal variance s assumed Equal variance s not assumed Equal variance s assumed Equal variance s not assumed Equal variance s assumed Equal variance s not assumed Equal variance s assumed Equal variance s not assumed 11.48 1.083 21.41 44.06 001 299 000 000 -4.858 94.557 000 -.79364 16338 1.11801 -.46927 -9.368 258 000 -1.30928 13977 1.58450 1.03405 -8.036 89.545 000 -1.30928 16293 1.63299 -.98557 -4.541 258 000 -.68895 15173 -.98774 -.39016 -4.699 119.60 000 -.68895 14661 -.97924 -.39867 -5.731 258 000 -.80330 14018 1.07934 -.52727 -4.755 86.067 000 -.80330 16893 1.13913 -.46748 -11.271 258 000 -2.10009 18633 2.46702 1.73317 -15.638 233.78 000 -2.10009 13430 2.36468 1.83550 ... HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -HÀ HOÀNG NHÂN ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐẾN Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG CƠNG TY KIỂM TỐN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ... kiểm định nhân tố CLKiT đến ý định tiếp tục sử dụng CTKiT mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định tiếp tục sử dụng CTKiT khách hàng Đối tượng khảo sát công ty sử dụng dịch vụ kiểm toán nộp BCTC kiểm. .. giả lựa chọn đề tài nghiên cứu: ? ?Ảnh hưởng nhân tố chất lượng kiểm toán đến ý định tiếp tục sử dụng cơng ty kiểm tốn: Bằng chứng thực nghiệm địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.” Mục tiêu nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế ảnh hưởng của các nhân tố chất lượng kiểm toán đến ý định tiếp tục sử dụng công ty kiểm toán bằng chứng thực nghiệm tại địa bàn thành phố hồ chí minh​ , Luận văn kinh tế ảnh hưởng của các nhân tố chất lượng kiểm toán đến ý định tiếp tục sử dụng công ty kiểm toán bằng chứng thực nghiệm tại địa bàn thành phố hồ chí minh​