hội nhập tài chính và chính sách tiền tệ tại việt nam

244 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 14:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN HỒNG HÀ HỘI NHẬP TÀI CHÍNH VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – THÁNG 05 NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN HỒNG HÀ HỘI NHẬP TÀI CHÍNH VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Tài Ngân hàng MÃ SỐ: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP HỒ CHÍ MINH – THÁNG 05 NĂM 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Trần Hồng Hà, nghiên cứu sinh khóa 21, niên khóa 2016-2019, Trường Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Luận án cơng trình nghiên cứu riêng tác giả với sự hướng dẫn người hướng dẫn khoa học Số liệu kết nghiên cứu luận án trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ chuyên đề TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021 Người cam đoan Trần Hồng Hà ii TÓM TẮT Bối cảnh tồn cầu hóa tài đặt thách thức cho điều hành sách tiền tệ quốc gia Lý thuyết Bộ ba bất khả thi kinh tế vĩ mô quốc tế cho thấy, quốc gia theo đuổi hai ba lựa chọn cố định tỷ giá, độc lập sách tiền tệ nước sự di chuyển tự dịng vốn quốc tế hay hội nhập tài Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu nhận thấy, thơng qua dịng chảy vốn quốc tế, hội nhập tài tồn cầu làm cho điều kiện tài nước trở nên biến động với thay đổi thị trường vốn bên ngồi Thị trường tài nước nhạy cảm với nhân tố toàn cầu làm cho lãi suất ngắn hạn dài hạn ngày tách rời Bởi lãi suất dài hạn tác động lên hoạt động tài kinh tế thực nên sự không gắn kết lãi suất ngắn hạn dài hạn gây khó khăn quản lý ổn định tài kinh tế vĩ mô Mục tiêu chung luận án làm rõ tác động ảnh hưởng hội nhập tài đến sách tiền tệ Việt Nam để từ đề xuất giải pháp cho tiến trình hội nhập tài điều hành sách tiền tệ bối cảnh tồn cầu hóa tài gia tăng xu tất yếu Các mục tiêu cụ thể bao gồm (i) làm rõ tác động hội nhập tài đến độc lập sách tiền tệ; (ii) làm rõ vai trò nhân tố bên ngồi truyền dẫn sách tiền tệ Việt Nam điều kiện hội nhập tài (iii) gợi ý sách cho tiến trình hội nhập tài điều hành sách tiền tệ Việt Nam tương lai Với mơ hình Phân phối trễ tự hồi quy (ARDL), kết nghiên cứu rằng, (i) hội nhập tài tăng làm giảm độc lập sách tiền tệ ngắn hạn quý với mức (-) 1.8649, (ii) ổn định tỷ giá tăng làm giảm độc lập sách tiền tệ dài hạn mức (-) 1.6302 quý ngắn hạn mức (-) 0.5027, nhiên lại giúp tăng độc lập CSTT sau quý với hệ số tác động 0.9884 (iii) dự trữ ngoại hối chưa có tác động hỗ trợ cho độc lập CSTT Kết từ mơ hình Véc tơ tự hồi quy dạng cấu trúc (SVAR) cho thấy nhân tố bên ngồi tăng dần vai trị truyền dẫn CSTT Việt Nam thể qua phản iii ứng nhanh, mạnh, kéo dài lãi suất dài hạn Việt Nam rủi ro toàn cầu lãi suất dài hạn Mỹ Tỷ trọng mức độ giải thích thay đổi lãi suất dài hạn Việt Nam hai nhân tố tăng lên qua thời gian Trong đó, lãi suất dài hạn Việt Nam phản ứng mạnh với lạm phát nước, không phản ứng với thay đổi sản lượng Đáng quan tâm lãi suất dài hạn Việt nam phản ứng chiều với lãi suất ngắn hạn nước hai tháng chuyển hướng ngược chiểu kể từ tháng thứ ba mức độ giải thích hay vai trò nhân tố nước thay đổi lãi suất dài hạn theo hướng giảm dần qua thời gian Trên sở đánh giá thực trạng trình HNTC điều hành CSTT Việt Nam thời gian qua, với kết thực nghiệm thu được, luận án gợi ý điều hành sách Việt Nam cần tiếp cận với ba nhóm giải pháp Thứ nhất, độc lập CSTT, cần điều hành linh hoạt tỷ giá để tăng tính chủ động điều hành CSTT, giảm áp lực dự trữ ngoại hối dịng vốn biến động Quy mơ dự trữ ngoại hối cần tăng đáp ứng nhu cầu phòng ngừa cho giai đoạn bất ổn thị trường dẫn đến sự bốc dừng đột ngột dòng vốn quốc tế Thứ hai, truyền dẫn CSTT, nên thiết kế khung CSTT bổ sung nhiệm vụ ổn định tài nhằm tăng tính khả thi đạt mục tiêu cuối mối quan hệ bền vững với mục tiêu khác Đồng thời cần phối hợp với biện pháp an tồn vĩ mơ phối hợp sách khu vực tồn cầu nhằm hạn chế ảnh hưởng từ nhân tố bên ngồi đến truyền dẫn sách tiền tệ nước Thứ ba, tiến trình HNTC Việt Nam, trước hết cần sử dụng phương pháp thực đo lường mức độ HNTC để lượng hóa quy mơ tích lũy dịng vốn, kiểm sốt rủi ro biến động dịng vốn xuất giai đoạn thị trường giới bất ổn Quá trình HNTC cần điều chỉnh thành phần dòng vốn theo hướng an toàn phát huy hiệu phát triển kinh tế, tăng cường thu hút vốn FDI có chất lượng, cải thiện môi trường để thu hút vốn FPI quản lý chặt chẽ vốn đầu tư khác iv MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH x GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO NGHIÊN CỨU 1.2 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 10 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 10 1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .11 1.7 ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 14 1.8 CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 17 NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM 18 2.1 HỘI NHẬP TÀI CHÍNH 18 2.1.1 Khái niệm hội nhập tài .18 2.1.2 Các thành phần dịng chảy tài quốc tế 20 2.1.3 Thước đo hội nhập tài 24 2.2 CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 29 2.2.1 Khái niệm sách tiền tệ 29 2.2.2 Mục tiêu sách tiền tệ 29 2.2.3 Cơng cụ sách tiền tệ .37 2.2.4 Độc lập sách tiền tệ 47 2.2.5 Truyền dẫn sách tiền tệ .51 v 2.3 TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP TÀI CHÍNH ĐẾN ĐỘC LẬP CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 59 2.3.1 Mơ hình IS-LM 59 2.3.2 Mơ hình Mundell-Fleming 62 2.3.3 Lý thuyết Bộ ba bất khả thi 65 2.3.4 Bộ ba bất khả thi kết hợp dự trữ ngoại hối 68 2.4 TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP TÀI CHÍNH 70 2.5 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM .74 2.5.1 Tác động hội nhập tài đến độc lập sách tiền tệ 74 2.5.2 Truyền dẫn sách tiền tệ điều kiện hội nhập tài .89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 99 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 101 3.1 QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU 101 3.2 TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP TÀI CHÍNH ĐẾN ĐỘC LẬP CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM 103 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu 103 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu 105 3.2.3 Quy trình xử lý liệu 109 3.3 TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP TÀI CHÍNH 111 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu 112 3.3.2 Mơ hình nghiên cứu 114 3.3.3 Quy trình xử lý liệu 119 KẾT LUẬN CHƯƠNG 122 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 123 4.1 QÚA TRÌNH HỘI NHẬP TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM 123 4.1.1 Khái quát trình hội nhập tài Việt Nam 123 4.1.2 Mức độ hội nhập tài thực Việt Nam 131 vi 4.1.3 Đánh giá q trình hội nhập tài Việt Nam 137 4.2 THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM 138 4.2.1 Mục tiêu sách tiền tệ Việt Nam 138 4.2.2 Công cụ điều hành sách tiền tệ Việt Nam 142 4.2.3 Đánh giá trình điều hành sách tiền tệ Việt Nam 150 4.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP TÀI CHÍNH ĐẾN ĐỘC LẬP CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM 152 4.3.1 Thống kê mô tả biến 152 4.3.2 Kiểm định nghiệm đơn vị 154 4.3.3 Xác định độ trễ tối ưu 155 4.3.4 Ước lượng tác động dài hạn 155 4.3.5 Ước lượng tác động ngắn hạn 157 4.3.6 Các kiểm định cần thiết 158 4.3.7 Thảo luận kết nghiên cứu 160 4.4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP TÀI CHÍNH 162 4.4.1 Thống kê mô tả biến 162 4.4.2 Kiểm định nghiệm đơn vị 164 4.4.3 Xác định độ trễ tối ưu 165 4.4.4 Các kiểm định cần thiết 166 4.4.5 Phân tích phản ứng đẩy 167 4.4.6 Phân rã phương sai 170 4.4.7 Thảo luận kết nghiên cứu 172 4.5 THẢO LUẬN CHUNG 173 KẾT LUẬN CHƯƠNG 176 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 177 5.1 KẾT LUẬN 177 5.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 180 5.2.1 Đối với độc lập sách tiền tệ Việt Nam 180 vii 5.2.2 Đối với truyền dẫn sách tiền tệ Việt Nam 186 5.2.3 Đối với hội nhập tài Việt Nam 188 5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 191 KẾT LUẬN CHƯƠNG 193 KẾT LUẬN 194 TÀI LIỆU THAM KHẢO 197 PHỤ LỤC ccxii viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt CSTT Chính sách tiền tệ HNTC Hội nhập tài NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTƯ Ngân hàng Trung ương DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt ADB ARDL Cụm từ tiếng Việt Ngân hàng Phát triển châu Á Mơ hình Phân phối trễ tự hồi quy Cụm từ tiếng Anh Asian Development Bank Auto-Regressive Distributed Lag BOP Cán cân tốn Balance of Payment GEM Quan sát kinh tế tồn cầu Global Economic Monitor GMM Phương pháp ước lượng tổng quất Generalized Method of Moments IFS Thống kê Tài quốc tế International Financial Statistics IMF Quỹ Tiền tệ quốc tế International Monetary Fund OLS SVAR TSLS Phương pháp bình phương nhỏ Véc tơ tự hồi quy dạng cấu trúc Phương pháp bình phương nhỏ hai giai đoạn Ordinary Least Square Structural Vecto Auto-regression Two-Stage Least Squares VAR Véc tơ tự hồi quy Vecto Auto-Regression VIX Rủi ro toàn cầu Volatility Index WB Ngân hàng giới World Bank ccxvii RES 2.392509 1.425866 1.677934 C 1.860792 0.510102 3.647884 EC = MI - (-0.2568*FNI -1.6302*ES + 2.3925*RES + 1.8608 ) F-Bounds Test Test Statistic F-statistic k Actual Sample Size 0.1031 0.0009 Null Hypothesis: No levels relationship Signif I(0) I(1) Asymptotic: n=1000 10% 2.37 3.2 5% 2.79 3.67 2.5% 3.15 4.08 1% 3.65 4.66 Value 7.293168 40 Finite Sample: n=40 Bảng A6 Ước lượng mối quan hệ ngắn hạn ARDL Error Correction Regression Dependent Variable: D(MI) Selected Model: ARDL(1, 1, 2, 0) Case 2: Restricted Constant and No Trend Date: 08/25/20 Time: 21:58 Sample: 2009Q1 2019Q2 Included observations: 40 ECM Regression Case 2: Restricted Constant and No Trend Variable Coefficient Std Error t-Statistic D(IFI) -1.864860 0.910601 -2.047943 D(ES) -0.502710 0.288184 -1.744409 D(ES(-1)) 0.988383 0.290885 3.397848 CointEq(-1)* -0.935351 0.146034 -6.405003 R-squared 0.575173 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.539771 S.D dependent var Prob 0.0488 0.0907 0.0018 0.0000 -0.006732 0.277961 ccxviii 20 1.4 15 1.2 1.0 10 0.8 0.6 0.4 -5 0.2 -10 0.0 -15 -0.2 -20 2011 2012 2013 2014 2015 CUSUM 2016 2017 2018 -0.4 2019 2011 2012 2013 2014 2015 CUSUM of Squares 5% Significance 2016 2017 2018 2019 5% Significance Hình A2 Kiểm định tính ổn định mơ hình Bảng A7 Kiểm định tự tương quan phần dư Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.252862 Prob F(2,30) Obs*R-squared 0.663121 Prob Chi-Square(2) 0.7782 0.7178 Series: Residuals Sample 2009Q3 2019Q2 Observations 40 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 8.16e-16 0.002117 0.290164 -0.372051 0.181171 -0.276725 2.022802 Jarque-Bera Probability 2.102037 0.349582 0.3 Hình A3 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư Bảng A8 Kiểm định phương sai thay đổi Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.461647 9.690894 3.171797 Prob F(7,32) Prob Chi-Square(7) Prob Chi-Square(7) 0.2162 0.2068 0.8687 ccxix PHỤ LỤC B KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM Bảng B1 Bảng tính biến số mơ hình 2009M01 2009M02 2009M03 2009M04 2009M05 2009M06 2009M07 2009M08 2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 2010M11 2010M12 2011M01 2011M02 2011M03 2011M04 2011M05 2011M06 2011M07 2011M08 2011M09 2011M10 LVIX DI_US_10Y 3.7996 3.8193 0.3433 3.8021 -0.1063 3.6393 0.1810 3.4650 0.4315 3.3721 0.4571 3.2648 -0.1730 3.2323 0.1580 3.2159 -0.1856 3.1885 -0.0218 3.1653 -0.0967 3.0559 0.0623 3.0274 0.1458 3.1153 -0.0580 2.8774 -0.0335 2.8579 0.2194 3.4635 -0.3573 3.3984 -0.1767 3.2412 -0.2092 3.2087 -0.2177 3.1143 -0.0403 3.0142 -0.1310 3.0005 0.1477 2.8662 0.4156 2.8516 0.1040 2.8582 0.1666 3.0313 -0.2211 2.7877 0.1368 2.8280 -0.2250 2.9525 -0.1306 2.9563 -0.0182 3.5562 -0.6131 3.5981 -0.3399 3.4913 0.1783 DIP DIF -4.1100 -6.7630 -1.9740 -1.2770 3.3700 1.9070 2.0590 2.6670 1.1660 -5.6360 1.6180 17.9930 -28.9630 11.9130 -1.1120 2.9230 -2.0760 0.3580 -0.8970 -3.8740 6.6370 -0.2590 -5.6110 1.6910 3.6580 -6.1360 2.1930 -1.8560 6.1760 -3.1030 -3.7910 6.1550 -6.6580 -2.7112 -3.5214 -2.0138 -3.6477 -1.6436 -0.6270 -1.3428 0.4479 0.5746 1.3596 2.1644 1.1043 0.8404 0.9996 -0.2291 -0.1849 -0.3579 -0.4974 -0.0108 0.7419 0.7380 1.4287 0.6575 0.4189 0.1430 1.5829 3.6167 2.2735 1.0398 1.3403 0.8532 -0.5950 -0.8359 DI_VN_ON DI_VN_10Y 0.9477 0.7937 -0.0777 1.1034 0.7909 -0.3054 0.1238 0.9001 -0.0215 -0.6519 0.5088 -1.3814 0.9090 -0.8461 -0.5007 1.3523 1.1193 -0.6329 -0.9392 1.1317 0.5019 1.4866 -0.7605 -0.8711 0.7816 2.7352 -0.1762 2.7674 1.8528 -1.8172 -3.3042 2.8648 0.0382 0.2245 -0.5733 -0.0252 -0.0037 0.1871 0.0954 0.0350 -0.0848 0.8791 -0.2659 0.5080 0.5019 0.4187 0.3433 -0.0152 -0.2164 -0.1887 -0.3320 -0.0791 -0.0062 0.1132 0.0173 -0.0339 0.0377 0.3535 0.3252 0.0913 0.3008 -0.1401 -0.1645 -0.0719 0.0973 0.1432 ccxx 2011M11 2011M12 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10 2012M11 2012M12 2013M01 2013M02 2013M03 2013M04 2013M05 2013M06 2013M07 2013M08 2013M09 2013M10 2013M11 2013M12 2014M01 2014M02 2014M03 2014M04 2014M05 2014M06 2014M07 2014M08 2014M09 2014M10 2014M11 2014M12 2015M01 2015M02 2015M03 3.4639 3.2208 3.0071 2.9135 2.7830 2.8805 3.0446 3.0507 2.8659 2.7530 2.7269 2.7897 2.8155 2.8511 2.6031 2.6442 2.5674 2.6367 2.6022 2.8445 2.6372 2.6539 2.6873 2.7349 2.5591 2.6527 2.6561 2.7389 2.6971 2.6531 2.5237 2.4459 2.5093 2.6021 2.6002 2.8936 2.5962 2.7907 2.9507 2.7666 2.6955 -0.2020 -0.1098 -0.0161 0.0032 0.1552 -0.0614 -0.2099 -0.1594 -0.1136 0.2277 0.0428 0.0155 -0.1356 -0.0029 0.1886 0.0596 -0.0567 -0.1477 0.2095 0.4039 0.2676 0.2608 0.0787 -0.2119 0.0187 0.0804 -0.0315 -0.1616 -0.0344 0.0625 -0.1009 0.0734 -0.0676 -0.0387 0.1261 -0.2470 -0.0492 -0.1985 -0.3111 0.0792 0.0291 2.8080 -0.6110 -9.9070 24.4630 -15.5600 1.0170 -0.7280 1.2350 -1.9200 -1.7000 5.2520 -4.8920 0.1100 1.0570 15.1730 -31.2000 15.7000 0.2000 0.9000 -0.2000 0.5000 -2.6000 1.2000 0.3000 -0.2000 1.3000 -4.0000 12.2000 -10.5000 1.3000 -0.1000 0.2000 1.4000 -0.8000 1.9000 -0.7000 3.2000 -1.5000 7.9000 -10.5000 2.1000 -1.7547 -1.7038 -0.8592 -0.8270 -2.2908 -3.6128 -2.1954 -1.4468 -1.5426 -0.3131 1.4378 0.5199 0.0853 -0.2769 0.2644 -0.0528 -0.3740 -0.0320 -0.2554 0.3306 0.5992 0.2132 -1.1991 -0.3795 -0.1371 0.2532 -0.5865 -0.8014 -0.2621 0.0626 0.2717 0.2617 -0.0419 -0.6349 -0.6812 -0.3919 -0.6276 -0.7656 -0.9002 -0.6023 0.5946 -2.4028 -2.3505 0.0266 -0.6161 -1.2552 -2.4984 -2.2970 2.6468 -0.6602 -1.2899 0.9851 -0.7750 -1.2563 0.2207 -0.3696 0.3539 -0.0156 -0.0707 -0.6738 -0.5372 2.3892 0.3852 -0.9392 0.6270 -0.0502 -1.2691 0.6665 -1.4967 0.1122 0.2118 1.4440 -0.4167 0.1436 0.3992 -1.1433 0.3469 0.2932 -0.2552 -0.1647 0.9531 0.0511 -0.2020 -0.2074 0.1923 -0.0534 -0.3538 -0.4199 -0.9579 -0.2726 0.1618 -0.0308 -0.0389 0.2997 -0.1254 -0.3969 -0.0780 -0.0458 -0.1008 -0.2394 -0.1653 -0.2747 0.0774 -0.1242 0.1065 0.0933 -0.0916 -0.1071 0.0272 0.0200 -0.1118 -0.1477 0.1353 -0.0818 -0.0706 -0.5114 -0.7027 -1.0159 0.2990 0.3690 -0.0259 -0.3298 -0.1268 ccxxi 2015M04 2015M05 2015M06 2015M07 2015M08 2015M09 2015M10 2015M11 2015M12 2016M01 2016M02 2016M03 2016M04 2016M05 2016M06 2016M07 2016M08 2016M09 2016M10 2016M11 2016M12 2017M01 2017M02 2017M03 2017M04 2017M05 2017M06 2017M07 2017M08 2017M09 2017M10 2017M11 2017M12 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06 2018M07 2018M08 2.6023 2.5907 2.6630 2.6639 2.9667 3.1936 2.8208 2.7856 2.8918 3.1662 3.1143 2.7631 2.6603 2.6982 2.8778 2.5771 2.5177 2.6546 2.6800 2.7237 2.5235 2.4517 2.4450 2.4764 2.5754 2.3873 2.3527 2.3287 2.4829 2.3455 2.3151 2.3552 2.3287 2.4036 3.1119 2.9457 2.9051 2.6479 2.6158 2.5762 2.5295 -0.0507 0.2966 0.1938 -0.0462 -0.0832 0.0115 -0.1126 0.1317 -0.1046 -0.1474 -0.3049 0.0688 -0.0256 0.0296 -0.1406 -0.1454 0.1075 0.0809 0.1369 0.3211 0.2587 -0.0443 -0.0249 0.0099 -0.1044 0.0433 -0.0892 0.1248 -0.0327 -0.0021 0.1665 -0.0880 -0.0385 0.1886 0.2502 -0.0723 0.1129 0.1538 -0.0279 -0.0285 0.0945 0.4000 -2.0000 3.6000 0.2000 -2.3000 1.1000 -1.3000 0.1000 0.1000 -3.1000 2.0000 -1.7000 1.7000 -0.1000 -0.4000 -0.2000 0.1000 0.3000 -0.6000 0.2000 1.1000 -7.6000 14.5000 -9.7000 1.9000 -0.2000 1.4000 -0.5000 0.3000 4.8000 3.8000 0.2000 -6.0000 10.7000 -13.9000 0.7000 0.7000 -2.3000 5.2000 2.0000 -3.0000 0.0605 -0.0403 0.0503 -0.1008 -0.2920 -0.6113 0.0000 0.3411 0.2582 0.1998 0.4732 0.4242 0.1978 0.3874 0.1167 -0.0020 0.1767 0.7741 0.7451 0.4270 0.2203 0.4799 -0.1943 -0.3775 -0.3458 -1.1082 -0.6529 -0.0187 0.8345 0.0504 -0.4289 -0.3579 -0.0216 0.0528 0.5053 -0.4911 0.0823 1.1113 0.8111 -0.2094 -0.4814 0.0622 -0.4260 1.0049 -1.1932 1.3997 0.1274 -1.2950 -0.8682 1.5064 -0.3220 -0.8277 0.6194 0.4861 -1.6126 -0.4410 -0.4172 -0.4443 -0.4034 -0.0054 0.9905 1.8782 0.0705 -0.7165 1.2989 0.0860 0.1206 -1.4270 -1.3728 -0.8777 0.2938 -0.0263 0.1347 -0.2610 0.4897 0.7057 -1.1919 0.1247 0.6495 -0.0517 0.9527 1.6012 0.0601 -0.0145 0.1235 0.0918 0.0828 0.2187 0.0716 -0.0669 -0.1199 0.0554 0.0447 -0.0890 0.0072 -0.0290 -0.0451 0.0256 -0.0718 -0.2114 -0.5178 -0.0957 -0.0414 0.0363 -0.0369 -0.0514 -0.1133 -0.0575 -0.0146 -0.3537 -0.0322 0.0571 -0.0065 -0.0441 -0.2378 -0.5122 -0.2333 -0.1663 0.1481 0.2136 0.1267 0.1541 0.1868 ccxxii 2018M09 2018M10 2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2.5580 2.9628 2.9647 3.2146 2.9741 2.7236 2.6731 2.5610 2.8167 2.7488 2.5882 2.9433 VIX Mean 18.32466 Median 16.26010 Maximum 45.57053 Minimum 10.12545 Std Dev 7.115604 Observations 126 0.1268 0.1584 -0.1499 -0.3883 -0.1085 -0.0502 -0.1522 0.0414 -0.0983 -0.2953 -0.0204 -0.3811 -2.2000 -1.4000 1.9000 1.8000 -3.3000 2.0000 -0.9000 0.1000 0.9000 -1.2000 0.8000 0.7000 0.0014 -0.0849 -0.4357 -0.4750 -0.4200 0.0758 0.0612 0.2322 -0.0568 -0.7165 0.2783 -0.1754 -0.2549 0.3879 0.5895 -0.9589 -0.5290 0.0176 -0.0420 0.0397 0.2327 0.6436 -0.5972 -0.3184 0.0895 0.0287 0.0119 -0.0663 -0.1496 -0.1565 0.0666 -0.0553 -0.0688 -0.0875 -0.1230 -0.2137 Bảng B2 Thống kê mô tả biến I_US_10Y IP IF I_VN_ON I_VN_10Y 2.493565 8.800594 6.269985 4.816350 8.210783 2.403202 8.105500 4.581179 3.733627 8.652483 3.755953 27.93500 23.01658 16.50121 12.26164 1.510776 -10.10000 -0.002206 0.685768 4.208751 0.578483 4.491586 5.371556 3.334750 2.482914 126 126 126 126 126 ccxxiii VIX I_US_10Y 50 4.0 3.5 40 3.0 30 2.5 20 2.0 10 1.5 1.0 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 09 10 11 12 13 IP 14 15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 16 17 18 19 IF 30 25 20 20 15 10 10 -10 -20 -5 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 09 10 11 12 I_VN_ON 13 14 I_VN_10Y 20 14 16 12 12 10 8 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 09 10 11 12 13 14 15 Hình B1 Thống kê mơ tả biến Bảng B3 Kiểm định tính dừng Biến Rủi ro tồn cầu – LVIX Null Hypothesis: LVIX has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.848150 Test critical values: 1% level -3.482453 5% level -2.884291 10% level -2.578981 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Prob.* 0.0032 ccxxiv Biến Lãi suất dài hạn Mỹ – I_US_10Y Null Hypothesis: I_US_10Y has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values t-Statistic -2.021564 -3.482879 -2.884477 -2.579080 Biến Lãi suất dài hạn Mỹ lấy sai phân bậc – D(I_US_10Y) Null Hypothesis: D(I_US_10Y) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.685709 Test critical values: 1% level -3.482879 5% level -2.884477 10% level -2.579080 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Prob.* 0.2774 Prob.* 0.0000 Biến Sản lượng công nghiệp – D(IP) Null Hypothesis: DIP has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values t-Statistic -11.75661 -3.483751 -2.884856 -2.579282 Prob.* 0.0000 ccxxv Biến Lạm phát – D(IF) Null Hypothesis: DIF has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values t-Statistic -4.092973 -3.483751 -2.884856 -2.579282 Prob.* 0.0014 t-Statistic -1.824473 -3.482453 -2.884291 -2.578981 Prob.* 0.3673 Biến Lãi suất ngắn hạn Việt Nam – I_VN_ON Null Hypothesis: I_VN_ON has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Biến Lãi suất ngắn hạn Việt Nam lấy sai phân bậc – I_VN_ON Null Hypothesis: D(I_VN_ON) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.992035 Test critical values: 1% level -3.483312 5% level -2.884665 10% level -2.579180 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Prob.* 0.0000 ccxxvi Biến Lãi suất dài hạn Việt Nam – I_VN_ON Null Hypothesis: I_VN_10Y has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic -0.163822 -3.482879 -2.884477 -2.579080 Prob.* 0.9388 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Biến Lãi suất dài hạn Việt Nam lấy sai phân bậc 1– D(I_VN_ON) Null Hypothesis: D(I_VN_10Y) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.343981 Test critical values: 1% level -3.483312 5% level -2.884665 10% level -2.579180 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Prob.* 0.0000 Bảng B4 Lựa chọn độ trễ tối ưu mơ hình VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LVIX D(I_US_10Y) D(IP) D(IF) D(I_VN_ON) D(I_VN_10Y) Exogenous variables: C Date: 07/24/20 Time: 21:26 Sample: 2009M01 2019M06 Included observations: 121 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ -712.8521 NA 0.004803 11.68865 11.82583 11.74437 -537.5854 330.5844 0.000499 9.424153 10.38441* 9.814208* -493.8080 78.30101* 0.000442* 9.297692* 11.08103 10.02208 -464.4689 49.61414 0.000497 9.405998 12.01241 10.46472 -442.6611 34.75071 0.000639 9.636765 13.06626 11.02982 ccxxvii Bảng B5 Kiểm định nhận dạng mức Log likelihood -558.2906 LR test for over-identification: Chi-square(8) 3.680332 Probability 0.8848 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 Hình B1 Kiểm định tính ổn định mơ hình Bảng B6 Kiểm định tự tương quan phần dư VAR Residual Serial Correlation LM Tests Date: 07/24/20 Time: 21:29 Sample: 2009M01 2019M06 Included observations: 123 Null hypothesis: No serial correlation at lag h Lag 10 11 12 LRE* stat 45.63076 54.33678 33.50286 37.76927 48.25900 46.10069 36.05652 36.39728 21.53534 43.09797 32.68224 48.34088 df 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 Prob 0.1305 0.0255 0.5879 0.3884 0.0832 0.1207 0.4660 0.4502 0.9730 0.1936 0.6272 0.0820 Rao F-stat 1.283165 1.542669 0.929696 1.052988 1.360993 1.297048 1.003356 1.013216 0.589856 1.208580 0.906112 1.363424 df (36, 446.3) (36, 446.3) (36, 446.3) (36, 446.3) (36, 446.3) (36, 446.3) (36, 446.3) (36, 446.3) (36, 446.3) (36, 446.3) (36, 446.3) (36, 446.3) Prob 0.1310 0.0257 0.5887 0.3892 0.0836 0.1213 0.4668 0.4510 0.9731 0.1943 0.6279 0.0824 ccxxviii Response of D(I_VN_10SA) to Shock1 using Structural VAR Factors 04 03 02 01 00 -.01 -.02 -.03 10 15 20 25 30 35 Hình B2 Phản ứng lãi suất dài hạn với rủi ro toàn cầu Response of D(I_VN_10SA) to Shock2 using Structural VAR Factors 06 05 04 03 02 01 00 -.01 10 15 20 25 30 Hình B3 Phản ứng lãi suất dài hạn Việt Nam với lãi suất dài hạn Mỹ 35 ccxxix Response of D(I_VN_10SA) to Shock3 using Structural VAR Factors 04 03 02 01 00 -.01 -.02 -.03 10 15 20 25 30 35 Hình B4 Phản ứng lãi suất dài hạn Việt Nam với tăng trưởng sản lượng nước Response of D(I_VN_10SA) to Shock4 using Structural VAR Factors 08 07 06 05 04 03 02 01 00 10 15 20 25 30 Hình B5 Phản ứng lãi suất dài hạn Việt Nam với lạm phát nước 35 ccxxx Response of D(I_VN_10SA) to Shock5 using Structural VAR Factors 04 03 02 01 00 -.01 -.02 -.03 10 15 20 25 30 35 Hình B6 Phản ứng lãi suất dài hạn Việt Nam với lãi suất ngắn hạn nước Variance Decomposition of D(I_VN_10SA) using Structural VAR Factors 100 80 60 40 20 10 15 Shock1 Shock4 20 Shock2 Shock5 25 30 Shock3 Shock6 Hình B7 Phân rã phương sai biến lãi suất dài hạn Việt Nam 35 ccxxxi Bảng B7 Phân rã phương sai biến lãi suất dài hạn Việt Nam Period 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 S.E 0.164215 0.218428 0.244029 0.260731 0.271743 0.278582 0.283239 0.286506 0.288804 0.290442 0.291617 0.292475 0.293100 0.293557 0.293893 0.294141 0.294323 0.294457 0.294555 0.294628 0.294682 0.294721 0.294750 0.294772 0.294788 0.294799 0.294808 0.294814 0.294819 0.294822 0.294825 0.294826 0.294828 0.294829 0.294830 0.294830 Shock1 1.196162 1.114085 1.468685 1.928036 3.223557 4.616618 5.688296 6.484396 7.105895 7.569392 7.891827 8.121992 8.288929 8.408134 8.493893 8.556097 8.601390 8.634494 8.658719 8.676509 8.689598 8.699225 8.706315 8.711538 8.715385 8.718220 8.720308 8.721845 8.722978 8.723813 8.724427 8.724879 8.725213 8.725458 8.725639 8.725772 Shock2 0.103887 0.182003 5.091722 5.727557 5.704441 5.732867 5.794539 5.806329 5.795786 5.788976 5.783767 5.777936 5.773530 5.770441 5.768130 5.766438 5.765211 5.764338 5.763707 5.763243 5.762909 5.762664 5.762485 5.762354 5.762257 5.762186 5.762134 5.762095 5.762067 5.762046 5.762030 5.762019 5.762011 5.762004 5.762000 5.761997 Shock3 0.000000 0.011591 0.019654 0.163947 0.212330 0.211855 0.208809 0.214448 0.213470 0.213171 0.213264 0.212814 0.212700 0.212520 0.212351 0.212263 0.212176 0.212114 0.212071 0.212037 0.212013 0.211995 0.211981 0.211972 0.211965 0.211959 0.211956 0.211953 0.211951 0.211949 0.211948 0.211947 0.211947 0.211946 0.211946 0.211946 Shock4 0.000000 10.42207 13.84874 13.99966 13.87899 13.81294 13.74414 13.67742 13.63637 13.61613 13.60628 13.60301 13.60333 13.60513 13.60723 13.60912 13.61072 13.61198 13.61292 13.61362 13.61414 13.61451 13.61478 13.61498 13.61513 13.61523 13.61531 13.61537 13.61541 13.61544 13.61546 13.61548 13.61549 13.61550 13.61551 13.61551 Shock5 3.050471 4.404673 4.699175 4.678631 4.610508 4.526411 4.485327 4.444054 4.409531 4.384089 4.366412 4.353142 4.343368 4.336306 4.331178 4.327419 4.324660 4.322643 4.321162 4.320073 4.319273 4.318684 4.318250 4.317931 4.317696 4.317523 4.317395 4.317301 4.317232 4.317181 4.317144 4.317116 4.317096 4.317081 4.317070 4.317062 Shock6 95.64948 83.86558 74.87203 73.50216 72.37018 71.09931 70.07888 69.37335 68.83895 68.42825 68.13845 67.93110 67.77815 67.66746 67.58722 67.52867 67.48584 67.45443 67.43142 67.41452 67.40207 67.39292 67.38618 67.38122 67.37757 67.37488 67.37290 67.37144 67.37036 67.36957 67.36899 67.36856 67.36824 67.36801 67.36784 67.36771 ... độ hội nhập tài thực Việt Nam, tác động hội nhập tài đến độc lập sách tiền tệ Việt Nam, vai trị nhân tố bên ngồi truyền dẫn sách tiền tệ Việt Nam điều kiện hội nhập tài Qua xem xét q trình hội. .. HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM 138 4.2.1 Mục tiêu sách tiền tệ Việt Nam 138 4.2.2 Cơng cụ điều hành sách tiền tệ Việt Nam 142 4.2.3 Đánh giá q trình điều hành sách tiền tệ Việt Nam. .. TRÌNH HỘI NHẬP TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM 123 4.1.1 Khái qt q trình hội nhập tài Việt Nam 123 4.1.2 Mức độ hội nhập tài thực Việt Nam 131 vi 4.1.3 Đánh giá trình hội nhập tài Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: hội nhập tài chính và chính sách tiền tệ tại việt nam , hội nhập tài chính và chính sách tiền tệ tại việt nam

Từ khóa liên quan