Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tự cân đối ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

105 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 14:39

Mục tiêu của đề tài là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tự cân đối ngân sách cấp xã ở tỉnh Cà Mau, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường năng lực tự cân đối ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH DƯƠNG HỮU TẢNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TỰ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu khác Ngày 20 tháng 02 năm 2016 Tác giả Dƣơng Hữu Tảng ii CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐBSCL ĐBSCL GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc nhà nƣớc NSNN Ngân sách Nhà nƣớc TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy ban nhân dân iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i CÁC TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ vi Chƣơng TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Chƣơng CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 NGÂN SÁCH CẤP XÃ 2.1.1 Ngân sách nhà nƣớc 2.1.2 Hệ thống NSNN 2.1.3 Đặc điểm, vai trò ngân sách xã 2.1.4 Cân đối ngân sách cấp xã 2.1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến cân đối NSNN xã 13 2.1.6 Khả tự cân đối lợi ích tự cân đối ngân sách cấp xã 16 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 17 2.3 TÓM TẮT CHƢƠNG 25 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 KHUNG LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 27 3.1.1 Khung nghiên cứu 27 iv 3.1.2 Mô hình nghiên cứu 28 3.2 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 30 3.2.1 Phƣơng pháp thu thập liệu 30 3.2.2 Phƣơng pháp phân tích liệu 31 3.3 TÓM TẮT CHƢƠNG 31 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 THỰC TRẠNG TỰ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP XÃ Ở TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2012 - 2014 32 4.1.1 Tình hình thu, chi ngân sách cấp xã tỉnh Cà Mau giai đoạn 2012 - 2014 32 4.1.2 Khả tự cân đối ngân sách cấp xã Cà Mau giai đoạn 2012 - 2014 37 4.1.3 Những khó khăn, hạn chế cơng tác quản lý tự cân đối ngân sách cấp xã tỉnh Cà Mau 39 4.2 PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TỰ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP XÃ TẠI TỈNH CÀ MAU 42 4.2.1 Thống kê mô tả biến mơ hình nghiên cứu 42 4.2.2 Kết phân tích hồi quy yếu tố đến khả tự cân đối ngân sách cấp xã địa bàn tỉnh Cà Mau 44 4.2.3 Ảnh hƣởng yếu tố đến khả tự cân đối ngân sách cấp xãtrên địa bàn tỉnh Cà Mau 47 4.3 TÓM TẮT CHƢƠNG 49 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 50 5.1 KẾT LUẬN 50 5.1.1 Về khả tự cân đối ngân sách cấp xã tỉnh Cà Mau 50 5.1.2 Về yếu tố ảnh hƣởng đến khả tự cân đối ngân sách cấp xã tỉnh Cà Mau 50 5.2 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ CÂN ĐỐI v NGÂN SÁCH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 51 5.2.1 Tiếp tục thực chuyển dịch cấu kinh tế 51 5.2.2 Đổi công tác quản lý nguồn thu 52 5.2.3 Tăng cƣờng đổi công tác quản lý chi ngân sách cấp xã 55 5.2.4 Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh địa bàn để phát triển kinh tế bền vững 57 5.2.5 Hoàn thiện phân cấp quản lý NSNN cấp xã 58 5.2.6 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ - thông tin vào công tác quản lý thuế 59 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 60 5.4 TÓM TẮT CHƢƠNG 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO ix PHỤ LỤC xi PHỤ LỤC 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU xi PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2012 - 2014 xix vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Các biến mơ hình phân tích 29 Bảng 4.1: Thu ngân sách xã tỉnh Cà Mau giai đoạn 2012 - 2014 32 Bảng 4.2: Tỷ lệ (%) phân chia cho ngân sách cấp xã Cà Mau 2012– 2014 34 Bảng 4.3: Tỷ trọng khoản thu phân chia cho ngân sách cấp xã tỉnh Cà Mau giai đoạn 2012 - 2014 34 Bảng 4.4: Thu ngân sách xã theo địa bàn huyện giai đoạn 2012 - 2014 36 Bảng 4.5: Tỷ trọng chi thƣờng xuyên theo địa bàn huyện giai đoạn 2012 2014 37 Bảng 4.6: Số lƣợng xã đạt tự cân đối thay đổi tỷ lệ (%) phân chia 38 Bảng 4.7: Thống kê mơ tả biến mơ hình phân tích định lƣợng 43 Bảng 4.8: Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến khả tự cân đối ngân sách cấp xã tỉnh Cà Mau 2012 - 2014 46 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Hệ thống NSNN Việt Nam Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 27 Hình 4.1: Cơ cấu nguồn thu ngân sách cấp xã Cà Mau 2012 - 2014 33 Hình 4.2: Chi thƣờng xuyên cấp xã địa bàn tỉnh Cà Mau 2012 - 2014 36 Hình 4.3: Cơ cấu GDP Cà Mau 2004 - 2013 39 Chƣơng TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Ở Việt Nam, quyền cấp xã quyền sở nơi trực tiếp nắm bắt, giải nguyện vọng nhân dân, trực tiếp tổ chức lãnh đạo nhân dân triển khai thực chủ trƣơng, sách, pháp luật Nhà nƣớc Để thực đƣợc chức năng, nhiệm vụ mình, quyền cấp xã địi hỏi nguồn lực tài đáp ứng lớn có ý nghĩa tiên mà chủ yếu ngân sách nhà nƣớc (NSNN) đảm bảo Chính việc quản lý ngân sách tài cấp xã cách tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch khoa học cần thiết Là ngân sách cấp sở việc chấp hành theo Luật NSNN, ngân sách cấp xã đƣợc chịu chi phối nghị sách nhà nƣớc cấp tỉnh (Luật NSNN, 2002) Do vậy, công tác quản lý ngân sách cấp xã đƣợc thực tốt, đặc biệt tăng cƣờng khả tự cân đối có vai trị quan trọng, góp phần thực thắng lợi cơng tác quản lý nhà nƣớc địa phƣơng Kể từ thực Luật NSNN 2002 đến nay, tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm đến việc tăng cƣờng khả tự cân đối ngân sách cấp xã Tính đến hết năm 2015, có 15 tổng số 101 xã, phƣờng, thị trấn, tƣơng đƣơng với tỷ lệ 15% ngân sách cấp xã, địa bàn tỉnh đạt tự cân đối Nhƣ đến 85% tổng số xã, phƣờng, thị trấn địa bàn chƣa thể đạt tự cân đối Vấn đề đặt cần phải xác định đƣợc yếu tố có ảnh hƣởng đến khả tự cân đối ngân sách cấp xã địa bàn tỉnh Cà Mau tác động mạnh, yếu yếu tố để có có giải pháp phù hợp nhằm tăng cƣờng lực tự cân đối ngân sách cho cấp xã địa bàn tỉnh Cà Mau Đó lý tác giả chọn đề tài“Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả tự cân đối ngân sách cấp xã địa bàn tỉnh Cà Mau” làm luận văn thạc sĩ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến khả tự cân đối ngân sách cấp xã tỉnh Cà Mau, từ đề xuất giải pháp tăng cƣờng lực tự cân đối ngân sách cấp xã địa bàn tỉnh thời gian tới 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Yếu tố ảnh hƣởng đến khả tự cân đối ngân sách cấp xã địa bàn tỉnh Cà Mau? Những yếu tố ảnh hƣởng nhƣ đến khả tự cân đối ngân sách cấp xã địa bàn tỉnh Cà Mau? Các giải pháp phù hợp để tăng cƣờng lực tự cân đối ngân sách cấp xã địa bàn tỉnh Cà Mau? 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Ngân sách cấp xã, khả tự cân đối ngân sách cấp xã yếu tố ảnh hƣởng đến khả tự cân đối ngân sách cấp xã đối tƣợng nghiên cứu đề tài 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: bao gồm 101 xã, phƣờng, thị trấn thuộc huyện tỉnh Cà Mau, chiếm tỷ lệ 100% tổng số xã, phƣờng, thị trấn tỉnh Phạm vi thời gian: liệu thứ cấp sử dụng đề tài đƣợc giới hạn khoảng thời gian năm từ năm 2012 đến năm 2014 Đề tài không sử dụng liệu sơ cấp 1.4.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 31 ThuBSNSN N TCNSNN TTCTX SLCCVC 13 13 13 13 4833.077 5050 87.70769 46.07692 719.3364 853.575 6.494672 1.754116 3977 4217 72.6 43 6848 7613 93 47 -> Year = 2013, Huyen = U Minh Variable Obs PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChi a ThuNSNN 8 8 ThuBSNSN N TCNSNN TTCTX SLCCVC 8 8 Mean Std Dev Min Max 11.25 6.125 487.5 4005.912 7071068 834523 376.5539 628.5173 10 200 2786.2 12 1200 4779.3 4005.912 4285.3 89.4125 22.625 628.5173 637.6127 2.54583 1.30247 2786.2 3165.2 86.1 20 4779.3 5111.3 93 24 Std Dev Min Max -> Year = 2014, Huyen = Cai Nuoc Variable Obs Mean PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChi a ThuNSNN 11 11 11 11 11 11.63636 5.636364 8027.579 7095.73 1.206045 1.286291 1381.153 700.4384 1 10 13 6143.41 11485.84 5894.16 8551.65 ThuBSNSN N TCNSNN TTCTX SLCCVC 11 11 11 11 4361.135 6813.769 75.6 24.09091 483.4002 717.3422 4.448146 1.044466 3782.68 5067.23 5885.08 8377.6 67.7 82.8 23 25 -> Year = 2014, Huyen = Dam Doi Variable Obs Mean Std Dev Min Max 32 PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChi a ThuNSNN 16 16 16 16 16 10.0625 5.5625 1856.188 7799.438 9979145 9639329 1444.476 1840.121 400 4762 12 6493 11245 ThuBSNSN N TCNSNN TTCTX SLCCVC 16 16 16 16 6596.75 7486 87.96875 22.125 1388.682 1672.605 4.855336 1.408309 4054 4752 71.8 20 9200 10739 92.7 24 -> Year = 2014, Huyen = Nam Can Variable Obs Mean Std Dev Min Max PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChi a ThuNSNN 8 8 10.125 5.375 2130.625 4246.463 0 9910312 12 9161254 2404.3 300 7930 1220.531 3342.285 7156.894 ThuBSNSN N TCNSNN TTCTX SLCCVC 8 8 4246.463 5003.088 87.0875 44.25 1220.531 3342.285 7156.894 1549.066 4112.118 8726.894 3.322408 81 92.1 7071068 44 46 -> Year = 2014, Huyen = Ngoc Hien Variable Obs Mean Std Dev Min Max PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChi a ThuNSNN 7 7 10.14286 5.857143 737.1429 5727.746 0 6900656 11 1.214986 432.5781 60 1170 697.7992 4485.158 6581.577 ThuBSNSN N 4528.985 319.9927 3986.458 4956.147 33 5727.746 TCNSNN 89.14286 TTCTX 25 SLCCVC -> Year = 2014, Huyen = Phu Tan Mean 697.7992 4485.158 6581.577 1.72613 87.6 91.6 25 25 Variable Obs Std Dev Min Max PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChi a ThuNSNN 9 9 10.22222 6.111111 1090 4227.657 0 1.092906 12 1.166667 553.8502 500 2100 500.113 3556.239 5187.012 ThuBSNSN N TCNSNN TTCTX SLCCVC 9 9 4227.657 5228.769 90.6 24.11111 500.113 3556.239 5187.012 966.1485 4003.239 6748.342 1.703673 87.7 92.1 1.054093 23 25 -> Year = 2014, Huyen = TP Ca Mau Variable Obs Mean Std Dev Min Max PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChi a ThuNSNN 17 17 17 17 17 2941176 10.94118 1312.971 4361.353 4696682 1.144038 9354143 1085.569 597.1651 136 3364 12 3210 5716 ThuBSNSN N TCNSNN TTCTX SLCCVC 17 17 17 17 3905.118 4968.529 86.67059 43.52941 475.1976 570.5759 6.266854 1.504894 2909 4160 72.5 41 4689 5905 93 46 -> Year = 2014, Huyen = Thoi Binh Variable Obs PhiNN 12 Mean Std Dev Min Max 0 34 TTGTSX SLKT TTChuaChi a ThuNSNN 12 12 12 12 10.75 5.166667 553.0833 5157.833 1.05529 1.114641 507.4242 450.3095 ThuBSNSN N 12 4931.367 437.656 12 5157.833 450.3095 TCNSNN 12 89.09167 2.48759 TTCTX 12 22.75 1.544786 SLCCVC -> Year = 2014, Huyen = Tran Van Thoi Variable Obs Mean Std Dev 110 4460 12 1925 5731.3 4214.19 5632.998 4460 5731.3 85.5 92.9 20 25 Min Max PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChi a ThuNSNN 13 13 13 13 13 0769231 10.53846 1487.692 5756.692 2773501 1.198289 1.224745 3091.503 1268.324 220 4691 12 11610 9688 ThuBSNSN N TCNSNN TTCTX SLCCVC 13 13 13 13 5486.846 5756.692 88.40769 46.07692 1062.656 1268.324 5.305887 1.754116 4394 4691 72.2 43 8643 9688 92.5 47 -> Year = 2014, Huyen = U Minh Variable Obs PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChi a ThuNSNN 8 8 ThuBSNSN N TCNSNN TTCTX SLCCVC 8 8 Mean Std Dev Min Max 10.375 5.5 552.5 4781.938 9161254 1.414214 447.844 863.159 190 3206.8 12 1380 5788.2 4781.938 5040.438 87.2125 23 863.159 875.0542 1.851206 1.603567 3206.8 3561.8 85.4 20 5788.2 6155.2 91.1 25 35 total PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChia ThuNSNN ThuBSNSNN TCNSNN TTCTX SLCCVC, over(Year) Total estimation Number of obs = 303 2012: Year = 2012 2013: Year = 2013 2014: Year = 2014 Over PhiNN 2012 2013 2014 Total Std Err [95% Conf Interval] 19 3.947151 19 3.947151 17 3.778889 11.2326 26.7674 11.2326 26.7674 9.563713 24.43629 1091 12.39193 1060 11.06616 1068 11.40088 1066.615 1115.385 1038.223 1081.777 1045.565 1090.435 568 11.79322 556 10.97452 546 11.38596 544.7927 591.2073 534.4038 577.5962 523.5941 568.4059 TTChuaChi a 2012 2013 2014 176197.7 24447 218303.2 30242.97 202734.9 26669.95 128089.7 224305.7 158789.5 277816.8 150252.4 255217.3 ThuNSNN 2012 2013 2014 416691.1 15502.29 518153.1 20120.62 564088.4 16553.69 386184.9 447197.3 478558.7 557747.5 531513.2 596663.6 ThuBSNSN N 2012 2013 2014 349252.3 11908.29 440152.7 14933.58 492391.9 12220.56 325818.6 372686.1 410765.6 469539.7 468343.7 516440.1 TCNSNN 2012 2013 2014 432449.9 12334.98 531227.2 17170.32 583424.8 13944.55 408176.5 456723.3 497438.6 565015.8 555984 610865.6 TTGTSX 2012 2013 2014 SLKT 2012 2013 2014 36 TTCTX 2012 2013 2014 8721.3 58.02402 8723.3 67.70137 8764.7 58.57505 8607.117 8835.483 8590.074 8856.526 8649.433 8879.967 SLCCVC 2012 2013 2014 3115 106.2413 3151 105.4042 3161 105.3229 2905.933 3324.067 2943.58 3358.42 2953.74 3368.26 total PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChia ThuNSNN ThuBSNSNN TCNSNN ChiTX SLCCVC if Huyen=="Cai > Nuoc" Total estimation PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChi a ThuNSNN ThuBSNSN N TCNSNN ChiTX SLCCVC Number of obs Total Std Err 33 386 179 252508.7 222428.7 122800 210533 161832 797 6.339361 6.892024 11361.14 7827.662 4247.79 7528.366 6019.852 5.766281 = 33 [95% Conf Interval] 373.0871 164.9614 229366.9 206484.3 114147.5 195198.2 149570 785.2545 398.912 193.038 275650 238373 131452 225867 174094 808.745 total PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChia ThuNSNN ThuBSNSNN TCNSNN ChiTX SLCCVC if Huyen=="Dam > Doi" Total estimation Number of obs Total Std Err = 48 [95% Conf Interval] 37 4.81460 PhiNN 1.399088 -.8146017 506.546 491 7.728092 475.4531 TTGTSX 291.451 275 8.177551 258.5489 SLKT 106869 TTChuaChi 85476 10634.42 64082.31 a 378262 347244 15418.6 316225.8 ThuNSNN 320175 ThuBSNSN 292452 13781.07 264728.1 N 359397 330512 14358.51 301626.4 TCNSNN 255677 243059 6272.578 230440.2 ChiTX 1064.63 1044 10.25629 1023.367 SLCCVC total PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChia ThuNSNN ThuBSNSNN TCNSNN ChiTX SLCCVC if Huyen=="Nam > Can" Total estimation PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChi a ThuNSNN ThuBSNSN N TCNSNN ChiTX SLCCVC Number of obs Total Std Err 246 126 53799 79464.27 79464.27 98933.27 98933.27 1062 1.383128 4.625073 4.625073 11654.86 5484.35 5484.35 6225.734 6225.734 3.310064 = 24 [95% Conf Interval] 4.86121 255.567 135.567 77908.9 90809.5 90809.5 111812 111812 1068.84 -.8612186 236.4323 116.4323 29689.08 68119.03 68119.03 86054.36 86054.36 1055.153 total PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChia ThuNSNN ThuBSNSNN TCNSNN ChiTX SLCCVC if Huyen=="Ngo > c Hien" Total estimation Number of obs Total Std Err = 21 [95% Conf Interval] 38 PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChi a ThuNSNN ThuBSNSN N TCNSNN ChiTX SLCCVC 217 117 16615 100246.5 86862.17 100246.5 86973 525 (omitted) 4.427189 5.531727 2036.952 4532.701 2912.259 4532.701 3993.402 207.765 105.461 12365.99 90791.45 80787.3 90791.45 78642.91 226.235 128.539 20864.0 109701 92937.0 109701 95303.0 total PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChia ThuNSNN ThuBSNSNN TCNSNN ChiTX SLCCVC if Huyen=="Phu > Tan" Total estimation PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChi a ThuNSNN ThuBSNSN N TCNSNN ChiTX SLCCVC Number of obs Total Std Err 287 157 30090 91534.39 91534.39 109889.4 104889.4 651 (omitted) 6.306285 5.39943 2598.659 4035.159 4035.159 5693.824 4172.598 5.262348 = 27 [95% Conf Interval] 274.0372 145.9013 24748.38 83240 83240 98185.57 96312.49 640.1831 299.962 168.098 35431.6 99828.7 99828.7 121593 113466 661.816 ix total PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChia ThuNSNN ThuBSNSNN TCNSNN ChiTX SLCCVC if Huyen=="TP > Ca Mau" Total estimation PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChi a ThuNSNN ThuBSNSN N TCNSNN ChiTX SLCCVC Number of obs Total Std Err 15 538 274 60867 205749 174097 238400 226255 2201 3.286335 8.3666 8.445117 7769.553 4579.067 4584.286 4392.259 3715.324 11.54816 = 51 [95% Conf Interval] 8.399201 521.1952 257.0375 45261.39 196551.7 164889.2 229577.9 218792.6 2177.805 21.6008 554.804 290.962 76472.6 214946 183304 247222 233717 2224.19 total PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChia ThuNSNN ThuBSNSNN TCNSNN ChiTX SLCCVC if Huyen=="Tho > i Binh" Total estimation PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChi a ThuNSNN ThuBSNSN N TCNSNN ChiTX SLCCVC Number of obs Total Std Err 386 201 20620 161755.8 153510.2 161755.8 157169.4 805 (omitted) 6.351603 6.313251 2946.108 4369.546 4365.742 4369.546 4216.286 8.742344 = 36 [95% Conf Interval] 373.1056 188.1834 14639.08 152885.1 144647.3 152885.1 148609.9 787.2521 398.894 213.816 26600.9 170626 162373 170626 165728 822.747 x total PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChia ThuNSNN ThuBSNSNN TCNSNN ChiTX SLCCVC if Huyen=="Tra > n Van Thoi" Total estimation PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChi a ThuNSNN ThuBSNSN N TCNSNN ChiTX SLCCVC Number of obs Total Std Err 411 209 64790 194191 184758 194191 184758 1797 1.685854 6.99624 7.089651 22413.85 7119.333 6282.249 7119.333 6282.249 10.66228 = 39 [95% Conf Interval] 6.41283 425.163 223.352 110164 208603 197475 208603 197475 1818.58 -.4128339 396.8369 194.6478 19415.54 179778.7 172040.3 179778.7 172040.3 1775.415 total PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChia ThuNSNN ThuBSNSNN TCNSNN ChiTX SLCCVC if Huyen=="U M > inh" Total estimation PhiNN TTGTSX SLKT TTChuaChi a ThuNSNN ThuBSNSN N TCNSNN ChiTX SLCCVC Number of obs Total Std Err 257 132 12470 96318.9 96318.9 102641 102641 545 (omitted) 5.103281 5.778521 2014.65 4516.818 4516.818 4525.253 4525.253 6.537517 = 24 [95% Conf Interval] 246.4431 120.0462 8302.38 86975.15 86975.15 93279.8 93279.8 531.4761 by Year, sort : table Huyen KNCandoi70, col row -> Year = 2012 267.556 143.953 16637.6 105662 105662 112002 112002 558.523 xi KNCandoi70 Huyen Total Cai Nuoc Dam Doi Nam Can Ngoc Hien Phu Tan TP Ca Mau Thoi Binh Tran Van Thoi U Minh Total 10 16 7 17 12 12 98 1 11 16 17 12 13 101 -> Year = 2013 KNCandoi70 Huyen Total Cai Nuoc Dam Doi Nam Can Ngoc Hien Phu Tan TP Ca Mau Thoi Binh Tran Van Thoi U Minh Total 10 16 17 12 12 99 1 11 16 17 12 13 101 -> Year = 2014 KNCandoi70 Huyen Total Cai Nuoc Dam Doi 10 16 11 16 xii Nam Can Ngoc Hien Phu Tan TP Ca Mau Thoi Binh Tran Van Thoi U Minh Total 17 12 13 100 17 12 13 101 by Year, sort : table Huyen KNCandoi100, col row -> Year = 2012 Huyen Cai Nuoc Dam Doi Nam Can Ngoc Hien Phu Tan TP Ca Mau Thoi Binh Tran Van Thoi U Minh Total KNCandoi100 Total 15 7 16 12 12 86 11 1 1 15 11 16 17 12 13 101 -> Year = 2013 Huyen Cai Nuoc Dam Doi Nam Can Ngoc Hien Phu Tan TP Ca Mau Thoi Binh KNCandoi100 Total 15 7 17 12 11 1 11 16 17 12 xiii Tran Van Thoi U Minh Total 12 87 14 13 101 -> Year = 2014 Huyen Cai Nuoc Dam Doi Nam Can Ngoc Hien Phu Tan TP Ca Mau Thoi Binh Tran Van Thoi U Minh Total KNCandoi100 Total 11 16 17 12 12 89 12 11 16 17 12 13 101 summarize PhiNN TTGTSX SLKT TyleDieutiet QuymoTT TLKT QuymoTC TTCTX SLCCVC Variable Obs Mean Std Dev Min Max PhiNN TTGTSX SLKT TyleDieutie t QuymoTT 303 303 303 1815182 10.62376 5.511551 3860845 1.161052 1.133052 303 303 38.82214 6.887767 16.06402 7.982035 100 1.173843 4.094345 9.667765 TLKT QuymoTC TTCTX SLCCVC 303 303 303 303 8.497773 86.49934 31.11221 0 2777408 7.854459 9.704732 6.111681 67.7 93 10.48022 19 47 13 xiv tsset ID Year panel variable: ID (strongly balanced) time variable: Year, 2012 to 2014 delta: unit regress Y PhiNN TTGTSX SLKT TyleDieutiet QuymoTT QuymoTC TTCTX SLCCVC, vce(robust) Linear regression Y PhiNN Number of obs = 303 F( 8, 294) = 255.42 Prob > F = 0.0000 R-squared = 0.8994 Root MSE = 1322 Coef t P>|t| [95% Conf Interval] 047872 4.31 0.000 1123506 TTGTSX 0170719 0058632 2.91 0.004 0055327 SLKT TyleDieutie t -.0076977 0065051 -1.18 0.238 -.0205001 001301 4.90 0.000 0038123 QuymoTT 1658607 0095546 17.36 0.000 1470565 QuymoTC TTCTX -.1392884 0256777 -.0125697 0026701 -5.42 0.000 -4.71 0.000 -.1898239 -.0178246 SLCCVC _cons 0000118 0008825 1.058819 3786718 0.01 0.989 2.80 0.006 -.001725 3135682 vif 2065659 Robust Std Err .0063728 300781 028611 005104 008933 184664 088753 -.0073148 001748 1.80407 xv Variable VIF 1/VIF PhiNN QuymoTT TyleDieutie t TTCTX QuymoTC TTGTSX SLCCVC SLKT 2.74 2.67 0.364516 0.374610 2.32 2.24 1.24 1.13 1.07 1.03 0.430664 0.446301 0.807993 0.888499 0.937134 0.966291 Mean VIF 1.81 ... 4.2.2 Kết phân tích hồi quy yếu tố đến khả tự cân đối ngân sách cấp xã địa bàn tỉnh Cà Mau 44 4.2.3 Ảnh hƣởng yếu tố đến khả tự cân đối ngân sách cấp x? ?trên địa bàn tỉnh Cà Mau ... cƣờng lực tự cân đối ngân sách cho cấp xã địa bàn tỉnh Cà Mau Đó lý tác giả chọn đề tài? ?Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả tự cân đối ngân sách cấp xã địa bàn tỉnh Cà Mau? ?? làm luận văn thạc sĩ 3... HỎI NGHIÊN CỨU Yếu tố ảnh hƣởng đến khả tự cân đối ngân sách cấp xã địa bàn tỉnh Cà Mau? Những yếu tố ảnh hƣởng nhƣ đến khả tự cân đối ngân sách cấp xã địa bàn tỉnh Cà Mau? Các giải pháp phù hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tự cân đối ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tự cân đối ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Mục lục

Xem thêm