Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

122 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 14:39

Bài luận văn này thực hiện không chỉ thực hiện dựa trên phân tích số liệu vĩ mô, mà tác giả còn thực hiện tham gia nghiên cứu khảo sát để nắm được tình hình thực tiễn đang diễn ra tại các ngân hàng để có thể đánh giá một cách sát sao hơn công tác phòng chống rửa tiền trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ đó khái quát tình hình thực hiện của nước ta. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN THÔNG QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN THÔNG QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỚ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRƯƠNG THỊ HỜNG Tp Hờ Chí Minh, tháng 03 năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên đề tài: “ Phòng chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Trương Thị Hồng Tên học viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Sinh ngày: 11/06/1988 Nơi sinh: Ninh Bình Q qn: Xã n Hịa huyện n Mơ tỉnh Ninh Bình Là học viên khóa K23 trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hờ Chí Minh Mã học viên: 7701230552 Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu tơi nghiên cứu soạn thảo Tôi không chép viết cơng bố mà khơng trích dẫn ng̀n gốc Nếu có sai phạm nào, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm TP Hờ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2016 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỔ, BIỂU ĐỔ, HÌNH ẢNH CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận văn 1.6 Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu CHƯƠNG II: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẤN ĐỀ RỬA TIỀN VÀ CƠNG TÁC PHỊNG CHỐNG RỬA TIỀN THÔNG QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 2.1 Lý luận chung về vấn đề rửa tiền 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Ảnh hưởng hoạt động rửa tiền đến đời sống xã hội, kinh tế, trị 2.1.2.1 Rửa tiền gây ổn định kinh tế 2.1.2.2 Rửa tiền làm suy yếu khu vực kinh tế tư nhân 2.1.2.3 Rửa tiền làm suy yếu tồn thị trường tài 2.1.2.4 Rửa tiền làm cản trở việc hội nhập quốc tế 2.1.2.5 Những ảnh hưởng khác 10 2.2 Tổng quan về rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng 10 2.2.1 Một số dấu hiệu đáng ngờ giao dịch mà bọn tội phạm lợi dụng để rửa tiền 11 2.2.1.1 Thông tin khách hàng 11 2.2.1.2 Các tài khoản giao dịch bị điều tra bị khởi kiện 11 2.2.1.3 Tính chất, đặc điểm giao dịch 12 2.2.1.4 Các khoản vay có khơng chấp 13 2.2.2 Một số phương thức rửa tiền phổ biến 13 2.2.2.1 Rửa tiền thơng qua đầu tư nước ngồi 14 2.2.2.2 Rửa tiền thông qua công ty bảo hiểm 14 2.2.2.3 Rửa tiền cách sử dụng hóa đơn, chứng từ giả 14 2.2.2.4 Rửa tiền thơng qua sịng bạc 15 2.2.2.5 Rửa tiền thông qua xổ số cá cược hợp pháp 15 2.2.2.6 Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng 16 2.2.3 Điều kiện phát sinh rửa tiền qua hệ thống ngân hàng 16 2.2.3.1 Hệ thống pháp luật phòng, chống rửa tiền chưa đầy đủ 16 2.2.3.2 Bộ máy tổ chức phòng, chống rửa tiền hạn chế 17 2.2.3.3 Một số quy định toán tạo thuận lợi cho hoạt động rửa tiền 17 2.3 Hệ thống ngân hàng phịng chớng rửa tiền thơng qua hệ thớng ngân hàng 20 2.3.1 Cơ sở pháp lý phòng chống rửa tiền giới 20 2.3.1.1 FATF 21 2.3.1.2 Ủy ban Basel giám sát ngân hàng 21 2.3.2 Phòng chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng 27 2.3.2.1 Ban hành Luật quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền 28 2.3.2.2 Thành lập quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền 28 2.3.2.3 Thiết lập quy trình phịng, chống rửa tiền ngân hàng thương mạ 29 2.4 Phịng chớng rửa tiền thế giới 30 2.4.1 Phòng chống rửa tiền Mỹ 30 2.4.2 Phòng chống rửa tiền Singapore 32 2.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 34 2.5 Tổng quan học thuật 35 2.5.1 Nghiên cứu nước 35 2.5.2 Các nghiên cứu nước 37 2.6 Đóng góp của đề tài 38 2.7 Kết luận chương 38 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN THÔNG QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 39 3.1 Tình hình hoạt động rửa tiền tại thành phớ Hồ Chí Minh 39 3.1.1 Tình hình kinh tế xã hội liên quan đến hoạt động rửa tiền 39 3.1.1.1 Thị trường tài tiền tệ 40 3.1.1.2 Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước 40 3.1.1.3 Phương tiện toán 41 3.1.1.3 Kiều hối 42 3.1.1.4 Hoạt động đầu tư 44 3.1.1.5 An ninh trật tự xã hội 44 3.1.2 Hoạt động rửa tiền thời gian qua 44 3.2 Thực trạng hoạt động rửa tiền thông qua hệ thớng ngân hàng địa bàn thành phớ Hồ Chí Minh 46 3.2.1 Hoạt động rửa tiền thành phố Hờ Chí Minh 46 3.2.1.1 Rửa tiền thông qua giao dịch tiền mặt 48 3.2.1.2 Rửa tiền thông qua kiều hối 48 3.2.1.3 Rửa tiền thông qua hoạt động đầu tư 48 3.2.2 Những phương thức rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thành phố Hờ Chí Minh 50 3.3 Thực trạng phịng, chớng rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam địa bàn thành phồ Hồ Chí Minh 51 3.3.1 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hờ Chí Minh 51 3.3.1.1 Xây dựng hệ thống pháp luật phòng, chống rửa tiền 51 3.3.1.2 Thành lập quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền 53 3.3.1.3 Tăng cường phối hợp phịng, chống rửa tiền quan có liên quan 56 3.3.1.4 Nâng cao nhận thức ngân hàng thương mại phòng, chống rửa tiền 56 3.3.1.5 Hợp tác quốc tế cơng tác phịng, chống rửa tiền 57 3.3.2 Thực trạng phòng chống rửa tiền các ngân hàng địa bàn thành phố Hờ Chí Minh 57 3.3.2.1 Nhận thức rủi ro hoạt động rửa tiền 59 3.3.2.2 Công tác đào tạo 60 3.3.2.3 Kiểm soát, quản lý cơng tác phịng chống rửa tiền 61 3.4 Đánh giá cơng tác phịng chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam địa bàn thành phớ Hồ Chí Minh 62 3.4.1 Những kết đạt 62 3.4.2 Những tồn 63 3.4.2.1 Vấn đề nhận thức công tác phòng, chống rửa tiền 63 3.4.2.2 Các ngân hàng thương mại chưa tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật phòng, chống rửa tiền 64 3.4.2.3 Cơ sở vật chất ngân hàng thương mại, Cục Phòng, chống rửa tiền chưa thể đáp ứng yêu cầu phòng, chống rửa tiền 64 3.4.2.4 Đội ngũ cán Cục phòng, chống rửa tiền vừa thiếu, vừa yếu 65 3.4.2.5 Đội ngũ nhân viên làm cơng tác phịng, chống rửa tiền ngân hàng thương mại chưa quan tâm mức 65 3.4.2.6 Các yếu tố nội hệ thống ngân hàng tạo hội cho tội phạm rửa tiền 65 3.4.3 Nguyên nhân tồn 66 3.4.3.1 Chưa có tuyên truyền cho cơng chúng mục tiêu, biện pháp thực phịng, chống rửa tiền 66 3.4.3.2 Các quy phạm pháp luật phòng, chống rửa tiền yếu 66 3.4.3.3 Chi phí đầu tư phầm mềm chống rửa tiền lớn so với quy mô ngân hàng thương mại 66 3.5 Kết luận chương III: 67 CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 68 4.1 Đối tượng nghiên cứu 68 4.2 Phương pháp nghiên cứu 69 4.3 Những nhân tố liên quan tới vấn đề nghiên cứu 70 4.4 Chọn mẫu nghiên cứu và thu thập liệu 4.5 Sơ đồ quy trình nghiên cứu 71 4.6 Tổng hợp kết điều tra nghiên cứu 72 4.7 Hạn chế của nghiên cứu 73 4.8 Kết luận 73 CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC PHỊNG CHỐNG RỬA TIỀN THƠNG QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 74 5.1 Nhóm giải pháp thuộc về nhà nước 74 5.1.1 Về luật pháp 75 5.1.2 Về sách 75 5.1.2.1 Hạn chế sử dụng tiền mặt toán 75 5.1.2.2 Tăng cường cơng tác phịng, chống loại tội phạm nguồn, đặc biệt tội phạm tham nhũng 76 5.1.2.3 Thành lập trung tâm thông tin tài sản quốc gia 76 5.1.3 Tổ chức thực 77 5.2 Nhóm giải pháp thuộc về ngân hàng nhà nước 78 5.2.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống rửa tiền 78 5.2.2 Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin phòng, chống rửa tiền cho Cục phòng, chống rửa tiền 79 5.2.3 Ban hành quy chế giám sát việc tuân thủ các quy định phòng, chống rửa tiền 79 5.2.4 Thường xuyên tổ chức buổi tọa đàm phòng, chống rửa tiền với ngân hàng thương mại 80 5.2.5 Tăng cường hợp tác quốc tế 80 5.3 Nhóm giải pháp ngân hàng thương mại 80 5.3.1 Đánh giá rủi ro 81 5.3.2 Xây dựng chương trình phịng chống rửa tiền thơng qua quản lý khách hàng 82 5.3.2.1 Nhận dạng khách hàng 82 5.3.2.2 Chấp nhận khách hàng 83 5.3.2.3 Quản lý thường xuyên tài khoản giao dịch 84 5.3.2.4 Quản lý rủi ro 84 5.3.2.5 Lưu trữ hồ sơ 84 5.3.3 Đào tạo 85 5.3.4 Hiện đại hóa cơng nghệ cơng tác phịng chống rửa tiền 85 5.3.5 Nâng cao tinh thần cảnh giác ý thức phòng chống rửa tiền cán nhân viên 86 5.3.6 Phối hợp chặt chẽ với Cục phòng chống rửa tiền 86 5.4 Kết luận chương V 87 KẾT LUẬN CHUNG 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH Hình 3.1: Sơ đờ nghiên cứu khoa học…………………………………… 39 Hình 4.1 Tỷ lệ tiền mặt tổng phương tiện toán……………… 44 Hình 4.2 Kiều hối Việt Nam giai đoạn 1994-2014……….……………… 46 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU Chương trình bày cấp thiết đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu kết cấu luận văn 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Trong thập kỷ gần đây, tồn cầu hóa kèm theo các hoạt động xuyên biên giới các kinh tế ngầm phát triển thúc đẩy các doanh nghiệp bất hợp pháp Các hoạt động tội phạm buôn bán ma túy, buôn bán người, di cư buôn lậu, buôn bán phận thể vũ khí, mại dâm tống tiền tạo lợi nhuận khổng lồ thúc đẩy nhu cầu cho hoạt động rửa tiền Vì vấn nạn rửa tiền ngày trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng đến toàn kinh tế, cản trở phát triển xã hội, kinh tế, chính trị văn hóa xã hội tồn giới Rửa tiền khơng làm suy yếu đến thân ngân hàng mà mối đe dọa cho khu vực tài tổng thể quốc gia Đặc biệt các khủng hoảng tài chính xảy đặt nhiều thách thức tất các nước, cần thiết việc tăng cường minh bạch liêm chính hệ thống tài chính quốc gia ngày trở nên quan trọng Do địi hỏi phải có chế giám sát hoạt động rửa tiền không để bảo vệ toàn vẹn hệ thống tài chính, mà cịn để đảm bảo cơng quỹ huy động để giải khủng hoảng tài chính không bị lạm dụng chiếm dụng Phòng chống rửa tiền yếu tố quan trọng việc thúc đẩy ngành tài mạnh mẽ bền vững Khi trung tâm tiền tệ hàng đầu giới nỗ lực chống lại hoạt động rửa tiền tội phạm rửa tiền lại có thêm động để chuyển hoạt động rửa tiền sang quốc gia nổi, có Việt Nam Tuy nhiên cơng tác phòng chống rửa tiền nước ta chưa thực trọng Cơng tác phịng chống rửa tiền các ngân hàng thương mại Việt Nam ý vài năm gần thiếu công cụ, hệ thống nguồn lực cần thiết Chính tác lựa chọn đề tài: “Phịng chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam” làm đề tài luận văn PHỤ LỤC 3: CÂU HỎI KHẢO SÁT Câu hỏi 1: Anh/ chị làm việc ngân hàng nơi anh/ chị công tác bao lâu? □ Dưới năm □ năm Câu hỏi 2: Anh/ chị vui lòng cho biết thời gian cơng tác với vị trí tại? □Dưới 1năm □ năm Câu hỏi 3: Anh/chị có nắm quy trình phịng chống rửa tiền ngân hàng khơng? □ Có □ Khơng Nếu có anh/ chị vui lịng cho biết quy trình thực nào? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu hỏi 4: Ngay thời gian đầu tuyển dụng anh/chị có đào tạo phịng, chống rửa tiền khơng? □ Có □ Khơng Câu hỏi 5: Anh/chị có quan tâm đến vấn đề phịng chống rửa tiền hay khơng? □ Có □ Khơng Câu hỏi 6: Theo anh/ chị rửa tiền có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến hoạt động ngân hàng □ Có □Khơng □Ý kiến khác……………………… Câu hỏi 7: Anh/chị tham gia khóa đào tạo phịng chống rửa tiền cho ngân hàng anh/ chị tổ chức? □0 □1 □ Trên Câu hỏi 8: Các khóa đào tạo phịng chống rửa tiền có tổ chức cách thường xun khơng? □ Có □ Khơng Câu hỏi 9: Ngân hàng anh/chị có thực kiểm tra kiến thức phịng chống rửa tiền? □ Có □ Khơng Câu hỏi 10: Anh/chị làm phát thấy giao dịch có tính bất thường? □Thực giao dịch bình thường khơng quan tâm tới tính chất giao dịch chứng từ giao dịch hợp lệ □Từ chối giao dịch □Trì hỗn giao dịch báo cáo với lãnh đạo □Thực giao dịch bình thường báo cáo với nhân viên phụ trách báo cáo giao dịch đáng ngờ Câu hỏi 11: Tại quan anh/ chị làm việc người thực báo cáo giao dịch đáng ngờ? □Khơng lập báo cáo □Có phân công nhân viên chuyên trách □Bản thân nhân viên thực giao dịch với khách hàng □Kiểm soát viên giao dịch Câu hỏi 12: Anh/ chị cảm thấy việc thực báo cáo (Nếu thân người phỏng vấn thực báo cáo)? □ Cảm thấy phiền phức □ Bình thường nghiệp vụ giống các nghiệp vụ khác Câu hỏi 13: Anh/chị có thường xuyên cung cấp danh sách các đối tượng nằm danh sách đen tổ chức nước giới ghi nhân? □ Có □ Khơng Câu hỏi 14: Ngân hàng anh/chị có chương trình phần mềm hỗ trợ theo dõi cơng tác phịng chống rửa tiền hay khơng? □ Có □ Khơng Anh /chị vui lịng nêu cảm nhận thân chương trình phần mềm hỗ trợ cơng tác phịng chống rửa tiền ngân hàng (nếu có) ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu hỏi 15: Khi mở tài khoản cho cá nhân, tổ chức hệ thống yêu cầu cung cấp gốc, xác thực, có chứng thực giấy tờ đăng ký chính thức ghi tên đơn vị, hình thức pháp lý, trụ sở chính, các tài liệu nhận dạng quyền hạn người đứng danh nghĩa tổ chức, chủ sở hữu hưởng lợi? □ Có □ Khơng Câu hỏi 16: Khi thực giao dịch với khách hàng, anh/chị có quan tâm đến mục đích giao dịch khách hàng hay khơng? □ Có □ Khơng Câu hỏi 17: Anh/chị có thường xun đánh giá tính rủi ro khách hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền? □ Có □ Khơng Câu hỏi 18: Khi khách hàng thực giao dịch anh/ chị có yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ chứng minh nhân thân yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ, xác thơng tin cá nhân chứng từ giao dịch? □ Có □ Khơng □ Chỉ số trường hợp Anh chị vui lòng nêu rõ các trường hợp Câu hỏi 19: Cơng tác phịng chống rửa tiền phòng giao dịch, chi nhánh nơi anh chị cơng tác có thường xun kiểm tra, giám sát? □ Có □ Khơng Câu hỏi 20: 20.1 Anh/ chị vui lịng cho biết ngân hàng anh/chị có quy định biện pháp xử lý nhân viên không nghiêm túc thực hay vi phạm quy trình phịng chống rửa tiền? □ Có □ Khơng 20.2 Nếu có , theo anh/ chị biện pháp có thực hiệu khơng? □ Có □ Khơng BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN Câu hỏi khảo sát Câu hỏi 1: Thâm niên công tác Câu hỏi 2: Số năm kinh nghiệm vị trí Câu hỏi 3: Tỷ lệ hiểu biết quy trình phịng chống rửa tiền Câu hỏi 4: Tỷ lệ đào tạo phòng chống rửa tiền tuyển dụng Câu hỏi 5: Tỷ lệ quan tâm đến vấn đề phòng chống rửa tiền Câu hỏi 6: Ảnh hưởng rửa tiền đến hoạt động ngân hàng Câu hỏi 7: Số lần tham gia các khóa đào tạo phịng chống rửa tiền Câu hỏi 8: Mức độ thường xuyên việc tổ chức các khóa đào tạo phịng chống rửa tiền Câu hỏi 9: Kiểm tra kiến thức phòng chống rửa tiền Câu hỏi 10:Cách xử lý phát giao dịch bất thường Dưới năm Trên năm Dưới năm Trên năm Có Khơng Có Khơng Có Khơng Tích cực Tiêu cực Ý kiến khác ≥2 Có tỷ lệ 18% 82% 30% 70% 20% 80% 0% 100% 10% 90% 5% 80% 15% 6% 87% 7% 0% Khơng 100% Tiêu chí Có Khơng Khơng quan tâm Tìm cách từ chối giao dịch Trì hỗn báo cáo lãnh đạo Giao dịch bình thường báo cáo với nhân viên chuyên trách Không báo cáo 94% 6% 40% 10% 30% 20% 10% Có nhân viên chuyên trách riêng Câu hỏi 11: Nhân viên báo cáo giao dịch Cá nhân người thực giao đáng ngờ dịch Kiểm soát viên Câu hỏi 12: Cảm nhận phải đảm nhận Phiền phức công tác báo cáo giao dịch đáng ngờ Bình thường Câu hỏi 13: Mức độ cung cấp danh sách Có các đối tượng nằm danh sách đen Không các tổ chức nước quốc tế Có Câu hỏi 14:Phần mềm hỗ trợ theo dõi cơng tác phịng chống rửa tiền Khơng Câu hỏi 15: Yêu cầu cung cấp giấy tờ Có pháp lý các cá nhân , tổ chức mở Không tài khoản Câu hỏi 16: Quan tâm tới mục đích giao Có dịch khách hàng Khơng Có Câu hỏi 17: Thường xuyên đánh giá rủi rorửa tiền khách hàng Không Câu hỏi 18: Yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy Có thân thực giao dịch Khơng Có Câu hỏi 19:Kiểm tra cơng tác phịng chống rửa tiền Khơng Câu hỏi 20.1: Biện pháp xử lý kỷ luật đối Có khơng biết với nhân viên khơng tn thủ quy định phịng chống rửa tiên Không Câu hỏi 20.2 Mức độ hiệu biện Có pháp xử lý kỷ luật cơng tác phịng Khơng chống rửa tiền 10% 70% 10% 65% 5% 70% 30% 13% 87% 100% 0% 15% 85% 5% 95% 90% 10% 28% 72% 15% 80% 5% 95% 5% PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH 100 CÁN BỘ NHÂN VIÊN THAM GIA PHỎNG VẤN STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH NGÂN HÀNG TÊN PGD/ CN ĐẶNG THIÊN KIM GIAO DỊCH SACOMBANK VIÊN PGD HĨC MƠN ĐỒN BÍCH LIỄU GIAO DỊCH ACB VIÊN PGD GỊ MÂY ĐỒN THỊ BÍCH VÂN GIAO DỊCH HD BANK VIÊN PGD NGUYỄN OANH DƯƠNG THỊ THI GIAO DỊCH ANZ VIÊN HCM HUỲNH THỊ THÚY PHƯƠNG GIAO DỊCH DONGABANK VIÊN PGD HĨC MƠN LÊ LINH GIANG GIAO DỊCH SCB VIÊN SÀI GÒN LÊ THANH PHƯƠNG GIAO DỊCH PHƯƠNG NAM VIÊN BÌNH THẠNH LÊ THỊ RƯỢI GIAO DỊCH EXIMBANK VIÊN PGD TRẦN QUANG KHẢI LÊ THỊ TRANG GIAO DỊCH VPBANK VIÊN PGD AN SƯƠNG 10 LÊ THỊ TUYỀN GIAO DỊCH SACOMBANK VIÊN PGD HĨC MƠN 11 NGƠ THỊ THU THỦY GIAO DỊCH VPBANK VIÊN PGD TÂN PHÚ 12 NGUYỄN HUYỀN THẢO GIAO DỊCH DONGABANK VIÊN PGD QUẬN 13 NGUYỄN HÀ THI GIAO DỊCH PGD PHAN TIENPHONGBANK VIÊN ĐĂNG LƯU 14 NGUYỄN HOÀNG ANH GIAO DỊCH VPBANK VIÊN PGD TÂN PHÚ 15 NGUYỄN KIM CHUNG GIAO DỊCH EXIMBANK VIÊN CN SÀI GỊN 16 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG ANH GIAO DỊCH HSBC VIÊN HCM 17 NGUYỄN MỘNG TRANG GIAO DỊCH VPBANK VIÊN Q.5 18 NGUYỄN NGỌC HÂN GIAO DỊCH VIB VIÊN NGUYỄN THÁI SƠN 19 NGUYỄN NGỌC KIM ANH GIAO DỊCH OCB VIÊN BÌNH TÂY 20 NGUYỄN THỊ HÀ GIAO DỊCH SCB VIÊN PGD QUANG TRUNG 21 NGUYỄN THỊ LÀI GIAO DỊCH SCB VIÊN PGD NGUYỄN KIỆM 22 NGUYỄN THỊ MỸ LINH GIAO DỊCH ACB VIÊN PGD THỊ NGHÈ 23 NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG GIAO DỊCH DONGABANK VIÊN PGD SỐ 12 24 NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG GIAO DỊCH DONGABANK VIÊN PGD LÝ THƯỜNG KIỆT 25 NGUYỄN NGỌC LINH KHA GIAO DỊCH ANZ VIÊN HCM 26 NGUYỄN NỮ DUY LINH GIAO DỊCH HD BANK VIÊN CN TÂN BÌNH 27 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN GIAO DỊCH BẢN VIỆT VIÊN HCM 28 NGUYỄN THỊ THANH GIAO DỊCH KIENLONGBANK VIÊN PGD QUANG TRUNG 29 NGUYỄN THỊ THÚY AN GIAO DỊCH ACB VIÊN PGD GÒ MÂY 30 PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG GIAO DỊCH DONGABANK VIÊN PGD LÊ TRỌNG TẤN 31 PHẠM THỊ THANH BẠCH GIAO DỊCH DONGABANK VIÊN CN PHÚ NHUẬN 32 VÕ THỊ MINH DUYÊN GIAO DỊCH EXIMBANK VIÊN CN THỦ ĐỨC 33 PHÙNG THỊ VƯƠNG GIAO DỊCH SACOMBANK VIÊN PGD Q.12 34 TÔ THỊ THU TRANG GIAO DỊCH DONGABANK VIÊN PGD BẠCH ĐẰNG 35 TRẦN NGỌC DIỄM PHƯƠNG GIAO DỊCH DONGABANK VIÊN PGD SỐ 36 TRƯƠNG THỊ ANH GIAO DỊCH MB VIÊN PGD THỦ ĐỨC 37 VÕ ĐỨC NHÃ GIAO DỊCH OCB VIÊN HCM 38 TRẦN THỊ NƯƠNG GIAO DỊCH BIDV VIÊN HCM 39 TẠ THỊ THANH THỦY GIAO DỊCH GP BANK VIÊN PGD PHAN ĐĂNG LƯU 40 TRẦN THỊ HOÀI THU GIAO DỊCH VCB VIÊN PGD QUANG TRUNG 41 TRẦN THỊ THU THỦY GIAO DỊCH SACOMBANK VIÊN CN 8/3 42 TRẦN THỊ KIM TƯỞNG GIAO DỊCH ACB VIÊN PGD LÊ TRỌNG TẤN 43 PHÙNG NGỌC THẢO GIAO DỊCH EXIMBANK VIÊN CN BÌNH THẠNH 44 NHÂN BÙI ĐINH QUỐC VIÊN TÍN KHÁNH DỤNG STANDARD CHARTERED HCM 45 CAO HOÀNG HẢI VÂN NHÂN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG 46 ĐẶNG QUANG ĐẠO NHÂN VIÊN TÍN DỤNG PVCOMBANK HCM 47 ĐẶNG VĂN THẢO NHÂN VIÊN TÍN DỤNG SACOMBANK PGD HĨC MƠN 48 HỒNG VIỆT TÚ NHÂN VIÊN TÍN DỤNG EXIMBANK PGD TRẦN QUANG KHẢI 49 NGUYỄN ANH TUẤN NHÂN VIÊN TÍN DỤNG KIENLONGBANK PGD LÝ THƯỜNG KIỆT 50 NGUYỄN BÌNH HẢI NHÂN VIÊN TÍN DỤNG AGRIBANK QUẬN 51 NGUYỄN LƯƠNG HỒNG NHÂN VIÊN TÍN DỤNG OCB BÌNH TÂN 52 NGUYỄN NGỌC CHÂU NHÂN VIÊN TÍN DỤNG CITIBANK HCM 53 NGUYỄN PHƯƠNG VINH NHÂN VIÊN TÍN DỤNG EXIMBANK PGD TRẦN QUANG KHẢI 54 NGUYỄN QUANG VINH NHÂN VIÊN TÍN DỤNG VIỆT Á HCM DONGABANK PGD SỐ 12 55 PHAN TIẾN LUÂN NHÂN VIÊN TÍN DỤNG AGRIBANK CN HCM 56 NGUYỄN THỊ DUNG NHÂN VIÊN TÍN DỤNG VIETINBANK PGD PHAN XÍCH LONG 57 VŨ ĐĂNG KHOA NHÂN VIÊN TÍN DỤNG SACOMBANK BÌNH TÂY 58 VŨ HỒNG NAM NHÂN VIÊN TÍN DỤNG VCB CN HCM 59 PHẠM VĂN HỒNG NHÂN VIÊN TÍN DỤNG VIB HCM 60 TRẦN THỊ THANH HUYỀN NHÂN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG DONGABANK CN GỊ VẤP 61 TRẦN TRIỆU ANH KHOA NHÂN VIÊN TÍN DỤNG LIENVIETPOSTBA NK CN Q.1 62 TRẦN VĂN CHÂU NHÂN VIÊN TÍN DỤNG SHB HCM 63 TRẦN THỊ ANH KIỀU NHÂN VIÊN TÍN DỤNG VCB CN HCM 64 TRƯƠNG VŨ ANH NHÂN VIÊN TÍN DỤNG DONGABANK PGD TRẦN HƯNG ĐẠO 65 PHẠM MINH HIỆP NHÂN VIÊN TÍN DỤNG 66 HUỲNH THỊ THANH KIỂM DONGABANK SOÁT VIÊN PGD BẠCH ĐẰNG 67 LÊ THỊ VÂN KIỂM DONGABANK SỐT VIÊN PGD PHAN XÍCH LONG 68 NGUYỄN NGỌC TRÚC KIỂM MB SOÁT VIÊN QUẬN 69 NGUYỄN THỊ THANH TÚ KIỂM MB SOÁT VIÊN CN THỦ ĐỨC 70 THÁI THỊ HẢI YẾN KIỂM DONGABANK SOÁT VIÊN PGD LÊ VĂN SỸ 71 ĐẶNG THÚY LINH NHÂN VIÊN TƯ VẤN ACB PGD GÒ MÂY 72 NGUYỄN HỮU HIẾU DONGABANK QTK NGUYỄN THỊ THẬP 73 NGUYỄN HUỲNH PHÚ THỦ QUỸ DONGABANK PGD NGUYỄN THỊ TẦN 74 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG THỦ QUỸ SACOMBANK PGD HĨC MƠN 75 NGUYỄN NGỌC MINH THY THỦ QUỸ ACB PGD GÒ MÂY THỦ QUỸ SACOMBANK PGD BÌNH TÂN 76 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 77 PGBANK PGD PHAN XÍCH LONG NGƠ HÀ THANH THỦ QUỸ PHONG SACOMBANK CN THỦ ĐỨC 78 PHAN THỊ THANH TÂM THỦ QUỸ PGBANK HCM 79 NGUYỄN THANH TRÚC THỦ QUỸ PHƯƠNG NAM GÒ VẤP 80 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN THỦ QUỸ ACB PGD LÝ CHÍNH THẮNG 81 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN THỦ QUỸ DONGABANK QTK SỐ 17 82 NGUYỄN VĂN HẢI THỦ QUỸ AGRIBANK CN XUYÊN Á 83 NGUYỄN THỊ TRÚC LIÊM KIỂM NGÂN PHƯƠNG NAM PGD GÒ VẤP 84 TRỊNH THỊ BÍCH KIỂM NHUNG NGÂN PHƯƠNG NAM PGD SƯ VẠN HẠNH 85 TRẦN THỊ BẢO CHÂU KIỂM NGÂN PGBANK HCM 86 VÕ TẤN TIẾN THỦ QUỸ TECHCOMBANK HCM NGUYỄN ANH TUẤN NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN PGBANK KINH DOANH 87 THỦ QUỸ HCM 88 89 90 91 92 93 94 NGUYỄN DUY AN NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN DONGABANK KINH DOANH PGD TRẦN HƯNG ĐẠO NGUYỄN TẤN TRƯƠNG NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN SACOMBANK KINH DOANH CN HCM NGUYỄN THỊ THANH HOA NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN VPBANK KINH DOANH BÌNH THẠNH NGUYỄN TIẾN HÙNG NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN MB KINH DOANH BẮC SÀI GÒN PHẠM TRUNG HÒA NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN VIỆT THÁI KINH DOANH CN SÀI GÒN PHAN THỊ MỸ HÀ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN BẮC Á KINH DOANH PGD PHAN ĐĂNG LƯU TRẦN THỊ MỸ NGỌC NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN MARITIMEBANK KINH DOANH HCM 95 96 97 98 99 100 TRẦN VĂN TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN HD BANK KINH DOANH HCM VĂN BÁ MINH TUẤN NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN DONGABANK KINH DOANH PGD SỐ 12 BÙI THỊ NGÂN GIANG CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH THẺ HCM LÊ THỊ THANH TUYỀN NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN VPBANK KINH DOANH QUẬN LỀU VĂN KHANG NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN ACB KINH DOANH PGD PHAN XÍCH LONG VÕ THỊ PHƯƠNG TRANG CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CN HCM ANZ VNCB ... động rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng - Thực trạng phòng chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam - Đánh giá cơng tác phịng chống rửa tiền thơng qua hệ thống ngân hàng địa bàn thành. .. động rửa tiền - Tổng quan hoạt động rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng - Hoạt động phòng chống rửa tiền thơng qua hệ thống ngân hàng - Trình bày nghiên cứu nước hoạt động rửa tiền thông qua hệ. .. động ngân hàng Thứ hai: Đánh giá cơng tác phịng chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam địa bàn thành phố Hờ Chí Minh Thứ ba: Đề xuất giải pháp thực cơng tác phịng chống rửa tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Mục lục

Xem thêm