Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích tình hình chi đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2015

93 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 14:38

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu phân tích tình hình chi đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HẰNG DUY PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Tháng 5/2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HẰNG DUY PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS Dương Thị Bình Minh TP Hồ Chí Minh - Tháng 5/2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Phân tích tình hình chi đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường sử dụng vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2015” cơng trình nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Kết nghiên cứu người khác sử dụng luận văn trích dẫn theo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn NGUYỄN HẰNG DUY MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 1.1.1 Khái niệm đầu tư 1.1.2 Khái niệm đầu tư giao thông đường 1.1.3 Đặc điểm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường 1.2 VAI TRỊ CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ 10 1.2.1 Đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội 10 1.2.2 Đẩy mạnh phát triển kinh tế 11 1.2.3 Phát triển văn hoá - xã hội 11 1.2.4 Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 12 1.2.5 Bảo đảm an ninh quốc phòng 13 1.2.6 Đẩy mạnh hội nhập giao lưu quốc tế 13 1.3 VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 13 1.3.1 Các nguồn vốn đầu tư phát triển giao thông đường 13 1.3.2 Vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước 15 1.3.3 Đặc điểm vốn ngân sách phát triển giao thông đường 16 1.3.4 Vai trò vốn ngân sách phát triển giao thông đường 17 1.4 NỘI DUNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 18 1.4.1 Đầu tư vào hạ tầng giao thơng đường theo chu kì dự án 18 1.4.2 Đầu tư vào hạ tầng giao thông đường theo lĩnh vực đầu tư 20 1.4.3 Đầu tư vào hạ tầng giao thông đường theo khu vực đầu tư 21 1.4.4 Đầu tư vào hạ tầng giao thông đường theo vùng lãnh thổ 21 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 22 1.5.1 Các nhân tố kinh tế 22 1.5.2 Đặc điểm tự nhiên địa phương 23 1.5.3 Các nhân tố trị, pháp luật 24 1.5.4 Các sách nhà nước trình độ quản lý 24 1.5.5 Thực trạng xuống cấp giao thông vận tải đường 26 1.5.6 Các nhân tố khác 27 1.6 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 27 1.7 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 29 1.7.1 Thái Lan 30 1.7.2 Bangladesh 30 1.7.3 Trung Quốc 31 1.7.4 Hàn Quốc 31 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 35 2.1 SƠ LƯỢC HỆ THỐNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU 35 2.2 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 38 2.2.1 Cơ chế quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho giao thông đường 38 2.2.2 Tình hình sử dụng vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường 41 2.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 43 2.3.1 Phân tích Đầu tư vào hạ tầng giao thông đường theo chu kì dự án 43 2.3.2 Phân tích Đầu tư vào hạ tầng giao thông đường theo lĩnh vực đầu tư 43 2.3.2.1 Đầu tư xây dựng đường 43 2.3.2.2 Đầu tư nâng cấp tu bảo dưỡng đường 45 2.3.3 Phân tích đầu tư vào hạ tầng giao thông đường theo khu vực đầu tư 46 2.3.3.1 Đầu tư giao thông nông thôn 46 2.3.3.2 Đầu tư giao thông đô thị 47 2.3.4 Phân tích Đầu tư vào hạ tầng giao thông đường theo vùng lãnh thổ 50 2.4 THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG VIỆC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN NĂM CĂN 50 2.5 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN NĂM CĂN 51 2.5.1 Các nhân tố kinh tế 51 2.5.2 Đặc điểm tự nhiên địa phương 53 2.4.3 Thực trạng xuống cấp hạ tầng đường 54 2.4.4 Trình độ quản lý 55 2.6 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI VỀ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI HUYỆN NĂM CĂN 56 2.7 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU 61 2.7.1 Kết đạt 61 2.7.2 Hạn chế 62 2.7.3 Nguyên nhân 63 2.7.3.1 Nguyên nhân khách quan 63 2.7.3.2 Nguyên nhân chủ quan 64 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 67 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 67 3.1.1 Quan điểm đầu tư phát triển giao thông đường 67 3.1.2 Mục tiêu quy hoạch 67 3.1.3 Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường năm 2016 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030 68 3.1.3.1 Khu đô thị Năm Căn 68 3.1.3.2 Khu đô thị Hàm Rồng 68 3.1.3.3 Khu đô thị Đất Mới 68 3.1.3.4 Các khu dân cư nông thôn 68 3.1.4 Nhu cầu vốn cho đầu tư ngân sách nhà nước phát triển giao thông đường khu vực nông thôn 69 3.2 GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 71 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập quy hoạch, kế hoạch 71 3.2.2 Tăng cường hiệu công tác quản lý nhà nước 72 3.2.3 Tăng cường công tác giám sát chất lượng, tiến độ xây dựng tra, kiểm tra tài dự án giao thông đường 73 3.2.4 Tăng hiệu cơng tác giải phóng 74 3.2.5 Phát triển nguồn nhân lực 75 3.2.6 Ứng dụng khoa học, công nghệ 75 3.2.7 Hoàn thiện chế đầu thầu tăng cường quản lý công tác đấu thầu 76 3.2.8 Tăng cường đầu tư giao thông đô thị giao thông nông thôn 76 3.2.9 Giải pháp khác 77 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT FDI: Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) GDP: Tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product) GTĐB: Giao thông đường NSNN: Ngân sách nhà nước ODA: Hỗ trợ phát triển thức (Official Development Assistance) XDCB: Xây dựng WTO: Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Mạng lưới giao thông đường huyện Năm Căn 36 Bảng 2.2 Phân loại chiều dài đường mặt đường 37 Bảng 2.3 Hạ tầng giao thông nông thôn huyện Năm Căn phân theo xã, thị trấn 37 Bảng 2.4 Kế hoạch vốn giao thông đường huyện Năm Căn 39 Bảng 2.5 Chi ngân sách nhà nước cho giao thông đường huyện Năm Căn 41 Bảng 2.6 Tình hình thực đầu tư giao thông đường huyện Năm Căn 42 Bảng 2.7 Vốn đầu tư xây dựng giao thông đường huyện Năm Căn 43 Bảng 2.8 Chi đầu tư xây dựng giao thông đường huyện Năm Căn phân loại theo đường huyện, đường xã 44 Bảng 2.9 Vốn đầu tư bảo trì sửa chữa đường huyện Năm Căn 45 Bảng 2.10 Tình hình huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường huyện Năm Căn 46 Bảng 2.11 Chi đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường huyện Năm Căn 48 Bảng 2.12 So sánh trạng hạ tầng giao thông đường huyện Năm Căn giai đoạn 2004 - 2015 50 Bảng 2.13 Tổng sản phẩm xã hội theo giá thực tế huyện Năm Căn 52 Bảng 2.14 Chỉ số phát triển tổng giá trị xã hội theo giá so sánh 2010 phân theo ngành kinh tế huyện Năm Căn 53 Bảng 2.15 Khối lượng hành khách hàng hóa vận chuyển qua đường huyện Năm Căn 56 Bảng 2.16 Thu nhập bình quân đầu người huyện Năm Căn 57 Bảng 2.17 Số doanh nghiệp hoạt động huyện Năm Căn phân theo xã, thị trấn … 57 Bảng 2.18 Số doanh nghiệp hoạt động huyện Năm Căn phân theo ngành kinh tế 58 65 - Công tác huy động vốn đối ứng nhân dân chủ yếu tinh thần tự giác nên việc huy động chưa cao, gây khó khăn việc thi công nhà thầu không đủ vốn để thực thực không đồng cấp vốn đến đâu làm đến đó, đoạn thực đoạn khơng thực đến cơng trình hồn thành phải nâng cấp, sửa chữa - Tình trạng nợ đọng vốn đầu tư vào hạ tầng cơng trình giao thơng cịn do: + Chưa xem xét cân đối kỹ lưỡng tổng nguồn vốn khai thác đầu tư + Chất lượng khảo sát, thiết kế ban đầu khơng xác, chưa xác định đầy đủ yếu tố có liên quan dẫn đến phát sinh nhiều khối lượng ngồi thiết kế dự tốn + Trình tự thẩm định, phê duyệt dự án, tốn cịn rườm rà, kéo dài + Do nhà thầu bỏ thầu thấp để trúng thầu, thực không đủ vốn để thực thiếu lực tài sử dụng vốn cơng trình thực cho cơng trình khác - Do trình độ chun môn tay nghề đội ngũ quản lý đội ngũ kĩ thuật thi cơng cơng trình lĩnh vực đầu tư chưa cao, chưa thể đáp ứng yêu cầu cơng việc; mặt khác, trình độ lực lượng lao động thi cơng cơng trình khơng đảm bảo nên tình trạng hỏng hóc, chất lượng xảy nhiều mà để khắc phục phát sinh tốn nhiều chi phí - Việc ứng dụng khoa học công nghệ đại xây dựng chưa cao, phần đội ngũ cán thiếu lực nên ứng dụng công nghệ đại địi hỏi trình độ chun mơn cao - Cơng tác đền bù giải phóng mặt thực khơng tốt nhiều cơng trình tiến hành xong nhiều đoạn có đoạn chưa thể di dời dân để tiến hành giải phóng mặt với nhiều nguyên nhân mà chủ yếu sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư chưa thỏa đáng, kiểm kê thiếu, sai sót dẫn đến bồi 66 thường chưa phù hợp; mặt khác, ý thức người dân yêu cầu bồi thường cao quy định dẫn đến không giao mặt cho đơn vị thi cơng Điển hình dự án xây dựng Đường Hồ Chí Minh, 13 hộ dân khóm 3, thị trấn Năm Căn không giao mặt để đơn vị thi công thực TÓM TẮT CHƯƠNG Từ tái lập đến huyện Năm Căn không ngừng đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thông đường bộ, để đạt kết q trình đạo, điều hành lãnh đạo đóng góp nhân dân địa phương bước đầu đạt kết định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập Khu kinh tế Năm Căn, thị trấn Năm Căn công nhận trở thành Đô thị loại có 2/8 xã đạt chuẩn nơng thơn Từ yếu tố quan trọng trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy Năm Căn tiếp tục xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng sở, chỉnh trang đô thị, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo thành Trung tâm tổng hợp đầu mối giao thơng giao lưu hàng hóa, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng tỉnh Cà Mau khu vực lân cận Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt hạn chế cần khắc phục việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường huyện Năm Căn như: khảo sát, thiết kế; đấu thầu; việc tốn, tốn cơng trình hồn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng; việc kiểm tra, giám sát việc quan trọng góp phần tích cực việc phát kịp thời sai sót, vi phạm q trình thi cơng từ khắc phục kịp thời tránh lãng phí vốn ngân sách nhà nước, để thực việc cần phải có đội ngũ cán bộ, cơng chức có trình độ, lực 67 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU 3.1 Định hướng phát triển giao thông đường huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020 3.1.1 Quan điểm đầu tư phát triển giao thông đường - Giao thông đường phận quan trọng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nói chung kết cấu hạ tầng giao thơng nói riêng, cần đầu tư phát triển để tạo tiền đề, làm động lực phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nghiệp công nghiệp hố - đại hố, đáp ứng tiến trình hội nhập khu vực quốc tế, góp phần tăng cường an ninh, quốc phòng đất nước - Coi trọng việc trì, củng cố, nâng cấp để tận dụng tối đa kết cấu hạ tầng giao thông có, đồng thời với việc đầu tư xây dựng cơng trình thực cấp thiết, trọng nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông khu trọng điểm - Ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện vận tải hành khách công cộng; giao thông nông thôn để khoảng cách nông thôn thành thị ngày gần - Bảo vệ cơng trình giao thơng đường trách nhiệm quyền địa phương, ngành người dân 3.1.2 Mục tiêu quy hoạch - Huyện Năm Căn từ năm 2016 - 2020 tầm nhìn đến đến năm 2030 đầu mối giao thương quốc tế tỉnh Cà Mau vùng Đồng sông Cửu Long; động lực phát triển kinh tế tiểu vùng phía Nam tỉnh Cà Mau với trọng tâm phát triển cơng nghiệp khí, đóng tàu biển dịch vụ tài chính, viễn thơng - Trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái đặc trưng rừng ngập mặn; trung tâm công nghiệp, thương mại - dịch vụ nuôi trồng, chế biến thủy sản vùng Đồng sơng Cửu Long 68 - Có vị trí chiến lược quốc phòng, an ninh vùng Đồng sông Cửu Long quốc gia 3.1.3 Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường từ năm 2016 - 2020 tầm nhìn đến đến năm 2030 3.1.3.1 Khu Đô thị Năm Căn - Tuyến quốc lộ 1A (đường Hồ Chí Minh) tuyến đường Xuyên Á Campuchia Chiều dài đoạn qua Khu kinh tế Năm Căn khoảng 15km, theo tiêu chuẩn đường đô thị, lộ giới đường 40m (mặt đường 10,5m bên, giải ngăn cách 3m, vỉa hè bên 8m, hai bên đường xây dựng tuyến đường song hành - Đường đê Biển Đông: Tiêu chuẩn cấp IV đồng sử dụng, mặt đường rộng 7,0m bên; đường 9,0m; hành lang bảo vệ đường bên 10m Trong khu kinh tế Năm Căn, tuyến có chiều dài khoảng 10km - Đường đê Biển Tây: Là tuyến đê bao phía Tây tỉnh, đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng sử dụng, mặt đường rộng 7,0m; đường 9,0m; hành lang bảo vệ đường bên 10m Trong khu kinh tế Năm Căn, tuyến có chiều dài khoảng 1,2km - Tỉnh lộ: Trong ranh giới Khu kinh tế Năm Căn khơng có tuyến đường tỉnh, nhiên dọc ranh giới phía tây có tuyến đường tỉnh 988B (đường Đầm Dơi - Phú Tân) dài 52,0km gần ranh phía Đơng có đường tỉnh 988C (đường Cà Mau - Đầm Dơi - Phú Tân) dài 45,1km 3.1.3.2 Khu Đơ thị Hàm Rồng Phía Bắc khu kinh tế, tiếp giáp sơng Bảy Háp, dọc theo phía Đơng Quốc lộ 1A (đường Hồ Chí Minh) đường huyện 60 (đường Hàm Rồng - Cây Dương) Là đô thị chuyên ngành thương mại - dịch vụ, sản xuất tiểu thủ cơng nghiệp 3.1.3.3 Khu Đơ thị Đất Mới Phía Tây quốc lộ 1A kênh tắc Năm Căn, dọc theo phía Tây Quốc lộ 1A (đường Hồ Chí Minh) hai bên kênh xáng Cái Nai, rạch Ông Tà, rạch Ông Do (xã Đất Mới Là đô thị chuyên ngành dịch vụ khu kinh tế 3.1.3.4 Các khu dân cư nông thôn 69 Các khu vực dân cư nông thôn bao gồm thị tứ, trung tâm xã, cụm tuyến dân cư nông thôn phân bố vùng sản xuất nông nghiệp theo tuyến GTĐB đường thủy gồm: trung tâm xã Hàng Vịnh phát triển trung tâm hữu; trung tâm xã Hàm Rồng tái bố trí ngã ba kênh Chống Mỹ - kênh Cái Ngay trung tâm xã Đất Mới tái bố trí ngã ba kênh Cạn sơng Bảy Háp 3.1.4 Nhu cầu vốn cho đầu tư ngân sách nhà nước phát triển giao thông đường khu vực nơng thơn Bảng 3.1: Kế hoạch thực tiêu chí giao thông đường khu vực nông thôn xây dựng nông thôn đến cuối năm 2016 Đường trục ấp, liên ấp cứng hóa theo cấp Đường ngõ, xóm khơng lầy lội vào mùa mưa Bộ Giao thông vận tải Tổng TT Huyện Năm Căn số cần xây dựng Tổng số km Tỷ lệ xây dựng Tổng Tổng số số cần km xây xây dựng dựng cứng hóa Ghi Tỷ lệ (Km) (Km) % (Km) (Km) % Xã Đất Mới 131.00 22.00 17.0 135.00 40.0 3.0 Xã Hàm Rồng 20.00 12.00 66.70 42.00 28.1 46.3 Xã Hàng Vịnh 28.81 22.58 78.3 21.4 9.7 45.4 Xã Hiệp Tùng 25.30 7.49 29.6 45.4 1.7 3.8 Xã Tam Giang 57.94 15.49 26.7 147.51 28.6 13.4 Xã Tam Giang Đông 16.00 14.00 43.0 14.00 18.0 20.0 Xã Lâm Hải 55.89 22.89 40.90 67.83 10.8 15.9 334.94 116.45 34.7 473.12 136.9 28.9 Tổng số tồn huyện Nguồn: Phịng Kinh tế - Hạ tầng huyện Năm Căn 70 Bảng 3.2: Kế hoạch thực phát triển giao thông nông thôn 2016 - 2020 Nhu cầu vốn đầu tư GTNT TT Huyện Năm Căn từ 2016 - Kế hoạch bảo trì GTNT Phần Phần đường cầu Kế hoạch đầu tư phát triển GTNT Nhu cầu vốn bảo trì GTNT (triệu đồng) 2020 (triệu đồng) Km Cầu Phần Phần đường cầu Đường trục ấp, liên ấp cứng hóa theo cấp Bộ GTVT Km (Triệu đồng) Đường ngõ, xóm Phần cầu không lày (nếu đầu tư lội vào mùa mưa riêng) Km (Triệu đồng) Xã Đất Mới 102.230 3.0 4.0 2.500 900 46.5 47.430 65.0 51.400 Xã Hàm Rồng 122.698 5.0 3.0 4.500 800 68.7 70.074 46.6 47.324 Xã Hàng Vịnh 97.749 8.0 9.0 16.000 12.000 48.4 63.339 11.6 6.410 Xã Hiệp Tùng 60.400 0.0 2.0 0.00 400 17.8 20.000 43.8 40.000 Xã Tam Giang 44.345 0.0 1.0 0.00 200 54.1 44.145 0.0 0.00 Xã Tam Giang Đông 47.575 4.5 3.0 4.800 1.600 20.0 21.175.20 14.0 20.000 Xã Lâm Hải 143.420 7.0 5,0 8.200 1.300 76.1 81.930.68 87.8 51.989 618.417 27.5 27.0 36.000 17.200 331.6 348.093.66 268.8 217.123 Tổng số toàn huyện Nguồn: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Năm Căn Cầu (Triệu đồng) Ghi 71 3.2 Giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường sử dụng vốn ngân sách nhà nước huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020 3.2.1 Hoàn thiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch Quy hoạch kế hoạch có ý nghĩa quan trọng, định đến chất lượng hiệu hoạt động đầu tư phát triển vào hạ tầng giao thông đường Quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông đường sở để đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới giao thông hợp lý thống nước, có quy mơ phù hợp với vùng lãnh thổ, tạo điều kiện khai thác tiềm có phát triển lực hạ tầng giao thơng đường nói riêng lực ngành giao thơng vận tải nói chung Về ngun tắc cơng tác lập quy hoạch phải trước bước nhiên công tác quy hoạch địa phương nhiều hạn chế, chưa rõ ràng, cụ thể (chủ yếu cấp xã, thị trấn) khiến cho hiệu hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường sử dụng vốn NSNN thời gian qua hạn chế như: Dự báo nhu cầu phát triển chưa thật xác làm cho cơng tác đầu tư dàn trải, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, nơi nhiều vốn, nơi lại thiếu vốn để đầu tư; khơng thể dự đốn hết tình hình biến động tình hình kinh tế, trị, xã hội…nên ảnh hưởng trực tiếp đến công tác huy động sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước Để nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, quy hoạch thời gian tới cần có giải pháp như: Thứ nhất, đầu tư hợp lý cho hệ thống trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ cho công tác lập quy hoạch; thu thập thơng tin cách xác để phục vụ cho công tác quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường kinh tế Thứ hai, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ lập quy hoạch biện pháp đưa đào tạo, tập huấn, học hỏi kinh nghiệm nước có trình độ phát triển cao Thứ ba, trình lập quy hoạch cần cân đối nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng đường với khả cung ứng vốn NSNN Việc lập quy hoạch cần phải bám sát với tình hình thực tiễn NSNN nguồn vốn khác tránh tình trạng lập xong quy hoạch khơng có vốn để thực hiện, quy hoạch, kế hoạch trước hết cần tập trung vào dự án cấp bách trước 72 Thứ tư, trình lập kế hoạch cần dự đốn, tính đến yếu tố ảnh hưởng, rủi ro hay xảy giá nguyên vật liêu, sắt, thép, xi măng…tăng, đặc biệt huyện Năm Căn chủ yếu sơng rạch phải tính đến yếu tố thủy triều dâng cao vào tháng 9, 10, 11, 12…để thực cao độ mặt đường hay độ thơng thuyền cầu yếu tố quan trọng tránh tình trạng phải điều chỉnh, bổ sung dự toán phát sinh thêm chi phí 3.2.2 Tăng cường hiệu cơng tác quản lý nhà nước Thứ nhất, tăng cường trách nhiệm Ban quản lý dự án: Xác định rõ trách nhiệm thành viên ban quản lý dự án có cán kĩ thuật, cán tài chính, cán giám sát…đảm bảo cho cơng trình quản lý tốt gắn trách nhiệm Ban quản lý dự án với vốn sử dụng tiến độ chất lượng cơng trình Đảm bảo quản lý cơng trình theo giá dự tốn cơng trình, thời gian xây dựng cơng trình phải hồn thành theo thời gian phê duyệt, xây dựng quy chế hợp lý nhằm khen thưởng xử lý kịp thời (nếu có) Thứ hai, tạo lập mơi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng việc đấu thầu xây dựng, chọn nhà thầu đủ tiêu chuẩn tài chính, an tồn lao động, bảo vệ môi trường tiêu chuẩn chất lượng cơng trình, đảm bảo nguồn thơng tin minh bạch đến với thành phần kinh tế Làm tốt công tác không giúp cho tốc độ phát triển hạ tầng giao thông đường ngày nhanh hơn, ngày giảm gánh nặng cho nhà nước mà qua ngày nâng cao tiêu chuẩn kĩ thuật nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ mà vốn NSNN nhà nước sử dụng để đầu tư vào hệ thống hạ tầng giao thơng đường có hiệu Thứ ba, tăng cường trách nhiệm phòng Kinh tế - Hạ tầng: Các cơng trình hạ tầng giao thơng nơng thơn địa bàn huyện Năm Căn chủ yếu phòng Kinh tế - Hạ tầng tư vấn thiết kế báo cáo kinh tế kỹ thuật cơng trình Tuy nhiên, qua xem xét kết luận tra số cơng trình thi cơng thiếu so với thiết kế, ngun nhân báo cáo kinh tế kỹ thuật lập không với thực tế (thừa) Thứ tư, tăng cường trách nhiệm phịng Tài - Kế hoạch việc tốn cơng trình hồn thành đưa vào sử dụng: Theo báo cáo toán XDCB nằm 2015 phịng Tài - Kế hoạch năm có 129 dự án hồn thành đề nghị 73 tốn thẩm tra tốn 80 dự án, cịn lại 49 dự án chậm tốn Do cần tăng cường đẩy nhanh cơng tác tốn dứt điểm cơng trình xây dựng hồn thành có biện pháp xử lý việc chậm trễ khâu toán, vượt thời hạn kéo dài Thứ năm, tăng cường phối hợp kiểm soát chi Kho bạc phịng Tài - Kế hoạch, làm tốt cơng tác tránh tình trạng tạm ứng vượt mức quy định, nợ tạm ứng chưa toán tiếp tục tạm ứng; đồng thời kiểm sốt vốn cơng trình có định phê duyệt toán chênh lệch thừa, thiếu để tất toán tài khoản Kho bạc 3.2.3 Tăng cường công tác giám sát chất lượng, tiến độ xây dựng tra, kiểm tra tài dự án giao thông đường Đây công tác đặc biệt quan trọng có tác dụng trực tiếp việc giảm thất thốt, lãng phí từ cơng trình Việc sử dụng tiết kiệm, mức mục đích vốn NSNN ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu sử dụng vốn NSNN chất lượng công trình tiêu chí quan trọng biểu hiệu sử dụng vốn NSNN Một cơng trình xây dựng không đảm bảo chất lượng phải phá làm lại hay chi phí sửa chữa lớn dẫn đến lãng phí vốn nghiêm trọng nên để đảm bảo chất lượng cơng trình thực tiến độ dự án cơng trình phải tham gia giám sát chất lượng, đánh giá, tra kiểm tra thường xuyên Việc kiểm soát chặt chẽ, tốn vốn đầu tư mục đích, khối lượng hồn thành góp phần tránh thất lãng phí, cơng tác tra giữ vai trò quan trọng việc đảm bảo sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, chống lãng phí thất thốt, phịng chống tham nhũng sử dụng vốn ngân sách nhà nước phát triển hạ tầng giao thông đường Công tác tra phải nội dung cần tra dự án cần phải tra: tiến hành tra cần xác định rõ nội dung tra, đối tượng tra, thời kỳ tra, thời hạn tra… tránh tra dàn trải, tra nhiều vào nội dung không cần thiết, sở xây dựng phương án tổ chức tra khoa học bố trí lực lượng hợp lý để tiến hành có hiệu mục đích tra Các cơng trình giao thông đường dự án tương đối phức tạp nên nhiệm vụ tra nặng nề, phức tạp khơng chuẩn bị kĩ khó tiến hành tra có hiệu 74 Sau tiến hành tra cần phải đưa kết luận kiến nghị tra xác, chặt chẽ, rõ ràng tránh tình trạng nể nang, tham nhũng vốn đầu tư ngân sách nhà nước Làm tốt công tác đưa định giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn nâng cao chất lượng cơng trình 3.2.4 Tăng hiệu cơng tác giải phóng mặt Cơng tác giải phóng mặt vấn đề đáng quan tâm công đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đường có sách giải phóng mặt nguyên nhân chủ yếu phối hợp Ban quản lý dự án với quyền địa phương, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau Trong thời gian qua cơng tác giải phóng mặt nhằm tạo quỹ đất cho cơng trình giao thơng đường gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công nhiều dự án ảnh hưởng trực tiếp đến quy hoạch chiến lược đầu tư địa phương, thực tế cho thấy nhiều cơng trình bị chậm trễ vài năm Nguyên nhân dẫn đến tình trạng là: - Sự bng lỏng cơng tác quản lý đất đai nói chung đất dành cho xây dựng nói riêng, nhiều khu vực cắm mốc để xây dựng đường cầu người dân cố tình xây dựng trái quy định, lấn chiếm trái phép khiến cho thực dự án gây nhiều khó khăn làm tăng chi phí giải phóng mặt - Việc cắm mốc giới tuyến đường tương lai không thực trước thời gian dài xây dựng mở rộng tuyến đường cũ phải bỏ nhiều chi phí giải phóng mặt - Chính sách, đơn giá đền bù cho người dân chưa thoả đáng, đặc biệt người dân vùng nơng thơn Nhiều cơng trình xây dựng phần đất người dân thu hồi đất nhà nước lại khơng bố trí tái định cư kịp thời cho người dân chuyển đổi ngành nghề sinh sống Để giải vấn đề thời gian tới cần phải có giải pháp kịp thời để thực tốt cơng tác giải phóng mặt bằng: Thứ nhất, xây dựng quy hoạch trung hạn dài hạn cách chi tiết để xây dựng hạ tầng đường bộ, sở lập quy hoạch quỹ đất có sách thu hồi đất hợp lý với cột mốc giới ổn định 75 Thứ hai, công bố rộng rãi quy hoạch đất đai quỹ đất cho xây dựng đường quỹ đất hành lang bảo vệ đường để nhân dân nắm chủ trương nhà nước phát triển hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức tự giác người dân Thứ ba, xây dựng, điều chỉnh giá đền bù hợp lý với giá trị đất đai phù hợp với tình hình thực tế địa phương thời kỳ định vấn đề tác động lớn đến việc chấp thuận di dời người dân Khi mà lợi ích người dân đảm bảo, đủ bù đắp thiệt hại đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tiết kiệm thời gian chi phí, tăng hiệu sử dụng vốn NSNN Thứ tư, có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quỹ đất cắm mốc giới để xây dựng hay vi phạm hành lang bảo vệ đường Cần xử phạt kinh tế mạnh mẽ, kết hợp với hệ thống pháp luật trường hợp vi phạm 3.2.5 Phát triển nguồn nhân lực Để phát huy hiệu sử dụng vốn ngân sách nhà nước phát triển kinh tế - xã hội nói chung đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường nói riêng cần phải chuẩn bị tốt nguồn nhân lực Vì vậy, cần phải có giải pháp để nhằm nâng cao số lượng chất lượng nguồn nhân lực Thứ nhất, thực đa phương hoá, đa dạng hoá phương thức cách thức đào tạo cán quản lý thực dự án, học tập nước có nhiều kinh nghiệm quản lý đầu tư Thứ hai, thực chế độ tuyển dụng cán thơng qua thi tuyển để sàng lọc thay cán khơng đủ lực, tìm thêm nguồn nhân lực mới, trọng đào tạo cán giỏi Thứ ba, có sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; thưởng phạt cách hợp lý để khuyến khích người lao động đội ngũ cán làm việc hiệu từ khích lệ tinh thần thực nhiệm vụ 3.2.6 Ứng dụng khoa học công nghệ Khoa học công nghệ ngày đóng vai trị quan trọng việc phát triển kinh tế đầu tư vào phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, việc áp dụng công nghệ cao đại rút ngắn thời gian xây dựng cơng trình xây dựng 76 hay xây dựng cơng trình đại Vì vậy, khuyến khích dự án sử dụng cơng nghệ cao tận dụng nguồn nguyên vật liệu chỗ nhiên phải trọng đến chất lượng cơng trình theo tiêu chuẩn đại 3.2.7 Hoàn thiện chế đầu thầu tăng cường quản lý công tác đấu thầu Trong thời gian qua, công tác đấu thầu bộc lộ nhiều yếu làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ dự án quy chế đấu thầu chưa hồn thiện thiếu thơng tin nhà quản lý cần hoàn thiện chế đấu thầu để phát huy tối đa hiệu vốn ngân sách nhà nước Thứ nhất, đấu thầu dự án cạnh tranh rộng rãi để lựa chọn nhà thầu phù hợp đảm bảo chất lượng tiến độ dự án, khơng nên chia cơng trình làm nhiều gói thầu q nhỏ để tránh tình trạng lãng phí, khơng đảm bảo tính tổng thể gói thầu q nhỏ khơng khuyến khích nhà thầu tham gia đấu thầu, gây khó khăn cho quản lý Thứ hai, quản lý đấu thầu phải thực xuyên suốt từ khâu chuẩn bị đến khâu tổ chức đầu thầu, đánh giá sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu, kí kết hợp đồng Tránh trường hợp nhà thầu trúng thầu có tên hợp đồng thực gói thầu lại nhà thầu khác Nghiêm minh xử lý trường hợp móc nối với nhà quản lý để làm thất thoát vốn nhà nước Thứ ba, cần cơng khai hố cơng tác đấu thầu sử dụng cách thông tin đấu thầu báo, đài để nhà thầu tiện theo dõi, đánh giá hoạt động ban quản lý dự án, đưa đầy đủ thông tin dự án để nhà thầu có phương án dự thầu hợp lý tránh tình trạng đưa phương án thiếu khả thi khó thực 3.2.8 Tăng cường đầu tư giao thông đô thị giao thông nông thôn Trước hết giải pháp đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đô thị, huyện Năm Căn có vị trí thuận lợi giao thơng đường lẫn đường thủy phương tiện lưu thông qua lại nhiều; đồng thời, Dự án đường Hồ Chí Minh thơng xe kỹ thuật đến huyện Ngọc Hiển tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch tham quan Đất Mũi, Khai Long…vì vậy, cần có giải pháp để nâng cao khả phục vụ hệ thống hạ tầng giao thông đường như: Thứ nhất, xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển mạng lưới giao thông đường địa bàn huyện tránh tình trạng xây dựng đường xong đào lên 77 dựng đường nước gây khó khăn lưu thông ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cơng trình Thứ hai, tăng cường quản lý trật tự an tồn giao thơng, xử phạt nghiêm khắc với hành vi vi phạm an tồn giao thơng, nguồn thu đáng kể để tái đầu tư nâng cao ý thức thành viên tham gia giao thông việc bảo vệ mạng lưới giao thông đường Bên cạnh đó, giao thơng nơng thơn đóng vai trò quan trọng, nhằm đảm bảo cho phát triển cân khu vực thành thị nơng thơn công tác đầu tư vào phát triển hạ tầng giao thơng nơng thơn tiến hành giải pháp như: Thứ ba, tiếp tục thực biện pháp khuyến khích người dân với nhà nước tham gia đầu tư, điều không tranh thủ nguồn lực dân mà nâng cao trách nhiệm người dân công tác bảo vệ nâng cao hạ tầng giao thơng tiết kiệm chi phí xây dựng cơng trình giúp nhà nước có điều kiện đầu tư vào vùng khác 3.2.9 Giải pháp khác Thứ nhất, hạn chế tình trạng sạt lở bờ sơng: Do có vị trí gần biển nên tình trạng sạt lở bờ sơng tác động không nhỏ đến ổn định tuyến hạ tầng giao thông đường bộ, đường giao thông nông thơn Nhằm hạn chế tình trạng trên, cần thực số giải pháp sau: + Trong trình lựa chọn hướng tuyến, định vị tim đường cần tránh điểm có nguy sạt lở, cần tạo khoảng lưu khơng phù hợp, đảm bảo vị trí đắp đất gia cố bờ sông (kết hợp tận dụng vật liệu nạo vét sông, kênh rạch) + Phát động phong trào trồng loại bám rể tốt dọc theo bờ sông vừa tạo môi trường xanh, vừa chống sạt lở bờ sông Thứ hai, tu, sửa chữa kịp thời: Việc tu sửa chữa kịp thời xuất hư hỏng nhỏ quan trọng, hạn chế hư hỏng lớn xảy (yêu cầu vốn lớn) Ngồi ra, cịn hạn chế tai nạn giao thông Thứ ba, công tác tuyên truyền vận động: Chính quyền địa phương xã, thị trấn phải thực tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn bảo vệ đường giao thơng, việc giữ gìn bảo vệ đường vừa nghĩa vụ vừa quyền lợi người 78 dân, công tác tuyên truyền vận động tốt hạn chế việc tu, sửa chữa thường xuyên giảm chi phí cho NSNN TĨM TẮT CHƯƠNG Phát triển thị nhằm mục tiêu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mục tiêu phấn đấu tỉnh Cà Mau nói chung huyện Năm Căn nói riêng Để thực mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng giao thơng vận tải nói chung hệ thống giao thơng đường nói riêng phải quan tâm đầu tư phát triển qua giai đoạn Trong bối cảnh đó, để phát triển kinh tế - xã hội có nhiều mục tiêu để thực NSNN có hạn việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông sau cho tiết kiệm đạt hiệu vơ khó Việc đánh giá phân tích tình hình đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường địa phương thấy mặt tích cực hạn chế cịn tồn từ có giải pháp khắc phục cụ thể, thiết thực gắn với thực tế địa phương góp phần vào cơng phát triển cơng nghiệp hóa, đại hóa tỉnh Cà Mau Theo đó, việc chi đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường huyện Năm Căn cần trọng vấn đề sau: (i) hồn thiện cơng tác lập quy hoạch, kế hoạch; (ii) tăng cường hiệu công tác quản lý nhà nước; (iii) tăng cường công tác giám sát chất lượng, tiến độ xây dựng tra, kiểm tra tài dự án giao thơng đường bộ; (iv) tăng hiệu giải phóng mặt bằng; (v) phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội; (vi) ứng dụng khoa học cơng nghệ; (vii) hồn thiện chế đấu thầu tăng cường quản lý công tác đấu thầu; (viii) tăng cường đầu tư giao thông đô thị giao thông nông thôn; (ix) giải pháp khác 79 KẾT LUẬN Cơ sở hạ tầng giao thông đường huyết mạch kinh tế đất nước trình phát triển quốc gia giao thông đường nhận quan tâm đặc biệt Việt Nam hàng năm vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thơng đường nói riêng hạ tầng giao thơng vận tải nói chung ln có quan tâm đặc biệt thường quan tâm trước bước tỷ trọng vốn từ NSNN ln giữ mức cao Đó điều kiện cần thiết tạo động lực cho tăng trưởng nhanh hạ tầng giao thông đường tạo bàn đạp lớn cho phát triển chung đất nước Việt Nam thức trở thành thành viên tổ chức thương mại giới WTO ngày hội nhập sâu vào kinh tế tồn cầu vấn đề đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đưịng mang ý nghĩa chiến lược lâu dài Trong giai đoạn vốn NSNN nguồn vốn chủ đạo tập trung vào phát triển hệ thống sở hạ tầng đường theo tiêu chuẩn giới ngày đáp ứng tốc độ phát triển nhanh kinh tế năm tới Với dự án nghiên cứu phân tích số liệu giai đoạn 2011 - 2015 việc sử dụng vốn NSNN chi đầu tư phát triển hạ tầng đường huyện Năm Căn, tác giả đề xuất giải pháp có phát triển nguồn nhân lực đề cập Chương 4; khn khổ luận văn chưa phân tích, nghiên cứu cụ thể nguồn nhân lực quan trọng việc thực nhiệm vụ địa phương Bên cạnh yếu tố điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau tác giả có đề cập nhiên chưa nghiên cứu cụ thể Với đề xuất luận văn, hy vọng nguồn tham khảo có giá trị định cho nghiên cứu khác sau Đồng thời, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp từ q thầy, nhà khoa học bạn học viên để tác giả hồn thiện nghiên cứu ... ĐOAN Tơi cam đoan luận văn ? ?Phân tích tình hình chi đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường sử dụng vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2015? ?? cơng trình... đường sử dụng vốn ngân sách nhà nước huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2015 nào? - Các nhân tố tác động đến tình hình đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường sử dụng vốn ngân sách nhà. .. ngân sách nhà nước huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2015 b Mục tiêu cụ thể - Phân tích, đánh giá tình hình chi đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường sử dụng vốn ngân sách nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích tình hình chi đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2015, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích tình hình chi đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2015

Mục lục

Xem thêm