Tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt trên địa bàn thành phố đà nẵng

85 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:56

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN PHƯỚC HIẾU TÌNH HÌNH CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU CĨ TÍNH CHẤT CHIẾM ĐOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN PHƯỚC HIẾU TÌNH HÌNH CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU CĨ TÍNH CHẤT CHIẾM ĐOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tội phạm học Phòng ngừa tội phạm Mã số: 8.38.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS NGUYỄN NGỌC ANH HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc, khoa, phòng quý thầy, cô Học viện Khoa học Xã hội, nhiệt tình truyền đạt kiến thức q báu cho tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn thạc sĩ Luật học Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến GS.TS Nguyễn Ngọc Anh trực tiếp hướng dẫn, định hướng chuyên môn, quan tâm giúp đỡ tận tình tạo điều kiện thuận lợi trình thực luận văn Bên cạnh đó, tơi gửi lời cảm ơn đến quan, bạn bè, đồng nghiệp, quan tâm, tạo điều kiện, chia sẻ, động viên suốt thời gian học tập thực luận văn Mặc dù cố gắng trình thực luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý quý thầy, cô bạn bè LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực không trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Các thơng tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi hướng dẫn khoa học GS.TS Nguyễn Ngọc Anh Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Trần Phước Hiếu MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương LÝ LUẬN VỀ TÌNH HÌNH CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU CĨ TÍNH CHẤT CHIẾM ĐOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 1.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa tình hình tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt 1.2 Phần tình hình tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng 1.3 Tình hình tội phạm ẩn tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng 16 1.4 Các yếu tố tự nhiên xã hội tác động đến tình hình tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng 26 Chương THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU CĨ TÍNH CHẤT CHIẾM ĐOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ NĂM 2014 ĐẾN NĂM 2018 30 2.1 Thực trạng phần tình hình tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng 30 2.2 Thực trạng phần ẩn tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng 49 Chương DỰ BÁO VÀ GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU CĨ TÍNH CHẤT CHIẾM ĐOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI 53 3.1 Dự báo tình hình tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng 53 3.2 Giải pháp phịng ngừa tình hình tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng 57 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ANTT : An ninh trật tự BLHS : Bộ luật Hình BLTTHS : Bộ luật Tố tụng hình CAND : Cơng an nhân dân TAND : Tịa án nhân dân THTP : Tình hình tội phạm TTATXH : Trật tự an toàn xã hội TTXH : Trật tự xã hội UBND : Uỷ ban nhân dân VKSND : Viện kiểm sát nhân dân XPSH : Xâm phạm sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Mức độ tổng quan tuyệt đối tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2018 31 Bảng 2.2 Mức độ tổng quan tương đối tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt so với THTP địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2018 32 Bảng 2.3 Cơ số tội phạm tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2018 33 Bảng 2.4 Cơ số hành vi phạm tội tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng 33 Bảng 2.5 Mức độ tội danh xảy tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2018 so với số tội danh tổng số tội XPSH có tính chất chiếm đoạt quy định Bộ luật Hình 34 Bảng 2.6 Tỉ lệ số bị cáo số vụ phạm tội tội XPSH có tính chất chiếm đoạt xét xử từ năm 2014 đến năm 2018 35 Bảng 2.7 Mức độ tội danh xảy nhiều tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2018 37 Bảng 2.8 Mức độ tội danh xảy tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 201838 Bảng 2.9 Diễn biến tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng từ 2014-2018 39 Bảng 2.10 Diễn biến số tội phạm cụ thể địa bàn thành phố Đà Nẵng từ 2014-2018 40 Bảng 2.11 Cơ cấu theo địa bàn phạm tội tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 201842 Bảng 2.12 Cơ cấu theo loại hình phạt áp dụng tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2018 43 Bảng 2.13 Cơ cấu theo độ tuổi tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2018 44 Bảng 2.14 Tỉ lệ vụ án khởi tố vụ án xét xử địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2018 50 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thành phố Đà Nẵng nằm miền Trung Việt Nam với khoảng cách gần chia thủ đô Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Dân số ngày gia tăng, bên cạnh Đà Nẵng địa bàn trung tâm tỉnh miền Trung, điểm đến hấp dẫn số lượng lớn khách du lịch, đặc điểm khiến THTP thành phố Đà Nẵng có diễn biến phức tạp Thành phố Đà Nẵng có trình phát triền kinh tế với tốc độ cao thời gian qua Tuy nhiên, với phát triển mặt trái chế thị trường đặt nhiều khó khăn, thách thức cơng tác đảm bảo an ninh trị TTATXH thành phố quyền cấp thành phố Đà Nẵng quan tâm tới cơng tác phịng, chống tội phạm, THTP hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội kiểm soát Tuy nhiên, số loại tội phạm chưa thực kiềm chế hiệu quả, lên tội XPSH có tính chất chiếm đoạt có chiều hướng gia tăng chiếm tỷ lệ cao cấu tình hình tội phạm thành phố Đà Nẵng Theo số liệu thống kê TAND thành phố Đà Nẵng, khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2018 địa bàn thành phố Đà Nẵng (bao gồm tất vụ án xét xử sơ thẩm tòa án cấp huyện) xét xử 3721 vụ án với 6339 bị cáo; số tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng có 1766 vụ án với 2666 bị cáo, chiếm 47,46% số vụ 42,06% số bị cáo Tỉ lệ nhìn chung cao Trong số đó, nhiều vụ trộm cắp tài sản với 1257 vụ (chiếm 71,18% số vụ), lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy 226 vụ (chiếm 12,8% số vụ), cướp giật tài sản xảy 126 vụ (chiếm 7,13% số vụ), lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy 56 vụ (chiếm 3,17% số vụ) Số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, liên quan đến nhiều thành phần, diễn biến khó lường tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gây hậu nghiêm trọng đến tình hình an ninh trị, kinh tế TTATXH địa bàn nhiều tỉnh thành thời gian dài Mặt khác, thực tiễn phịng, chống tội phạm XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc làm hạn chế kết phòng ngừa chưa tổng kết rút kinh nghiệm Trước thực tiễn cần phải nghiên cứu chuyên sâu tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng để đưa giải pháp phịng ngừa tình hình tội phạm có hiệu sở khoa học Với lý trên, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Tình hình tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng” làm luận văn Thạc sỹ Luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong năm qua, có số cơng trình nghiên cứu khoa học liên quan đến vấn đề THTP nói chung tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt nói riêng cơng bố như: - Luận văn thạc sĩ “Tình hình tội phạm thành phố Đà Nẵng nay” Lê Thị Hồng thực năm 2013 Học viện Khoa học xã hội - Luận văn thạc sĩ “Các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng: Tình hình, nguyên nhân giải pháp phịng ngừa” Phan Đình Vui thực năm 2014 Học viện Khoa học xã hội - Luận văn thạc sĩ “Tình hình tội trộm cắp tài sản địa bàn thành phố Đà Nẵng” Phạm Thị Thu Anh thực năm 2018 Học viện Khoa học xã hội Bên cạnh cịn có số cơng trình khoa học nghiên cứu tội XPSH có tính chất chiếm đoạt phạm vi chun ngành Luật hình Nhìn chung cơng trình nghiên cứu đưa nhiều nguyên nhân, điều kiện giải pháp thiết thực để phòng chống tội phạm XPSH có tính chất chiếm đoạt, nên có giá trị tham khảo cho việc thực cơng trình nghiên cứu nêu Các yếu tố thời gian, không gian (đặc trưng địa bàn) nghiên cứu liên quan đến tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt yếu tố bảo đảm khơng có trùng lặp đề tài, vừa điều kiện để kế thừa cơng trình cơng bố Một là, tái cấu trúc kinh tế theo hướng kinh tế “đô thị thông minh” Thành phố cần tập trung vào lĩnh vực, ngành nghề có lợi thế, đem lại giá trị gia tăng cao, phân công lao động chuyên nghiệp, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu như: dịch vụ y tế, giáo dục - đào tạo, du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, vận tải cảng biển, hàng không, logistics; công nghiệp, nông nghiệp gắn với công nghệ cao, công nghệ thông tin gắn với đô thị sáng tạo khởi nghiệp… Hai là, xây dựng “đô thị sáng tạo khởi nghiệp”, lấy hạt nhân khu công nghệ cao Đại học Đà Nẵng Thành phố cần phát triển sở hạ tầng quy hoạch đồng đại, đầu ứng dụng mạng viễn thông 5G hạ tầng kỹ thuật số phát triển Internet kết nối vạn vật (IoT) trung tâm liệu lớn (Big Data); có sách hấp dẫn để thu hút đầu tư cho lĩnh vực này, tạo nhiều sản phẩm thông minh thúc đẩy khởi nghiệp Ba là, tiếp tục đẩy mạnh phát triển sở hạ tầng phát huy lợi thành phố biển Hành lang kinh tế Đông - Tây kết nối với giới Thành phố phải giải cơ, lâu dài vấn đề đô thị như: giao thông công cộng, quy hoạch kiến trúc, tiết kiệm lượng, bảo vệ mơi trường, phịng tránh biến đổi khí hậu…; hình thành thương hiệu du lịch, dịch vụ đẳng cấp quốc tế, “điểm đến” thu hút nhà đầu tư, doanh nhân, du khách nhân lực trình độ cao Bốn là, cần tạo động lực cho phát triển Theo đó, thành phố cần tập trung nâng cao lực hiệu quản lý cấp, kế thừa tinh thần liệt đổi mới, sáng tạo; thay đổi tư từ mơ hình kinh tế địa phương sang mơ hình kinh tế “đô thị thông minh”; phát triển doanh nghiệp trọng khu vực kinh tế tư nhân; mở rộng thị trường dựa đổi sáng tạo, có khả tạo động lực, dẫn dắt, lan tỏa vùng hội nhập Năm là, trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Thành phố phải tăng dần quy mô dân số gắn với nâng cao chất lượng dân cư tương xứng, bảo đảm bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, chăm lo an sinh xã hội; giải tốt vấn đề xã hội, môi trường; thu hút lao động chất lượng cao vào ngành kinh tế mũi nhọn Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo 63 hướng đến chuẩn mực quốc tế: đưa giáo dục STEM (kết hợp khoa học kỹ thuật, cơng nghệ tốn học) vào quy trình giảng dạy tăng cường ngoại ngữ, tin học cho học sinh từ phổ thông; phát triển vững giáo dục đại học với vai trò trung tâm nòng cốt, dẫn dắt Đại học Đà Nẵng Quá trình giáo dục - đào tạo quan tâm đầu tư tốt đáp ứng nguồn nhân lực cho trình phát triển kinh tế nhanh thành phố Đà Nẵng năm tới lâu dài 3.2.2.3 Các giải pháp xã hội Cùng với giải pháp kinh tế, giải pháp xã hội có vai trị quan trọng việc loại trừ tội phạm nói chung tội phạm XPSH có tính chất chiếm đoạt nói riêng địa bàn thành phố Đà Nẵng Theo tác giả giải pháp xã hội cần thực thời gian tới, cụ thể sau: - Đẩy mạnh hoạt động cho vay vốn, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm Đối với số lao động có nghề, Sở Lao động - Thương binh Xã hội thành phố cần tạo điều kiện thuận lợi để họ tiếp cận thị trường lao động cung cấp thông tin, giới thiệu việc làm, mở hội chợ, trung tâm giới thiệu việc làm - Đầu tư thỏa đáng cho cơng tác đào tạo, dạy nghề: Ngồi việc hỗ trợ Trung ương, thành phố cần quan tâm xếp, củng cố, phát triển mạng lưới sở dạy nghề địa bàn theo quy định Luật Dạy nghề theo hướng xã hội hóa - Thực tốt việc chuyển đổi ngành nghề giải việc làm cho đối tượng thuộc diện thu hồi đất, di dời giải tỏa: Thành phố giao cho Sở Lao động Thương binh Xã hội cần thường xuyên phối hợp với ngành tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến cấp xã, phường chủ trương, kế hoạch, quy định có liên quan đến việc giải việc làm cho người lao động - Các địa phương cần tiếp tục tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại trực tiếp với hộ gia đình tìm hiểu tâm tư nguyện vọng người lao động, qua có biện pháp hỗ trợ vốn, phương tiện làm ăn để giúp họ ổn định sống Đồng thời tiếp tục phối hợp với Đài Phát Truyền hình Đà Nẵng tuyên truyền chủ trương, sách thành phố, kết hợp tổ chức phiên chợ việc làm, qua tạo điều kiện cho lao động có hội tham gia học nghề việc làm, 64 năm tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, đẩy mạnh việc thực lồng ghép nội dung đề án để bảo đảm hiệu - Đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh tế để tạo việc làm, thành phố tạo điều kiện môi trường thuận lợi thủ tục hành sở hạ tầng việc thành lập doanh nghiệp - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, sách thành phố công tác giải việc làm cho người lao động, người lao động diện di dời, giải tỏa - Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động nhằm thu thập, xử lý, phân tích dự báo, quản lý cung cấp thông tin thị trường lao động theo cấp trình độ, ngành nghề, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu đào tạo phát triển kinh tế vùng, ngành, khu công nghiệp Triển khai đề án tuyên truyền giáo dục pháp luật lao động cho người sử dụng lao động người lao động Xây dựng chế phối hợp quản lý lao động người nước - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực tốt xã hội hóa cơng tác phịng, chống tội phạm tệ nạn xã hội Thực tốt đề án chương trình thành phố “3 có” (có việc làm, có nhà ở, có nếp sống văn hóa, văn minh thị) 3.2.2.4 Các giải pháp văn hóa - giáo dục Những hạn chế, yếu công tác giáo dục hoạt động văn hóa sở dẫn đến hình thành nhân cách sai lệch từ hình thành hành vi lệch chuẩn nguồn gốc phát sinh tội phạm nói chung tội phạm XPSH có tính chất chiếm đoạt nói riêng Do vậy, việc trọng xây dựng giải pháp văn hóa – giáo dục có vai trị quan trọng việc loại trừ tội phạm nói chung tội phạm XPSH có tính chất chiếm đoạt nói riêng địa bàn thành phố Đà Nẵng, theo tác giả giải pháp gồm: Các giải pháp lĩnh vực văn hóa Thứ nhất, cần xác định việc trọng xây dựng phát triển văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế - xã hội Kịp thời đề triển khai chương trình, 65 đề án xây dựng phát triển văn hóa sát hợp với giai đoạn phát triển thành phố Đà Nẵng Qua đó, tập trung nguồn lực tinh thần vật chất cần thiết để thực thành cơng chương trình, đề án đề Thứ hai, xác định mục tiêu xây dựng phát triển toàn diện người Đà Nẵng, xem mục tiêu hàng đầu, khâu then chốt xây dựng phát triển văn hóa thành phố Thứ ba, tích cực mạnh dạn thực chương trình, sách mang tính đột phá xây dựng phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị địa bàn thành phố nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa địa bàn thành phố chương trình: “Thành phố khơng”, “Thành phố có”; sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc địa phương Thứ tư, cần phải khéo léo kết hợp thành q trình thị hóa cơng tác chỉnh trang thị để tạo sở hạ tầng cho lĩnh vực văn hóa xây dựng thiết chế văn hóa phù hợp, đóng góp hiệu cho phát triển quản lý văn hóa địa bàn Thứ năm, trọng tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế lĩnh vực văn hóa, văn nghệ để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại xu tất yếu thời đại, song cần phải tăng cường công tác quản lý nhà nước văn hóa góp phần ngăn ngừa yếu tố văn hóa tiêu cực nguyên nhân điều kiện làm phát sinh tội phạm Thứ sáu, kịp thời khắc phục yếu kém, tồn xây dựng phát triển văn hóa, hướng đến xây dựng văn hóa Đà Nẵng phát triển tồn diện bền vững Các giải pháp lĩnh vực giáo dục Thứ nhất, thực phổ cập giáo dục địa bàn tồn thành phố, phổ cập giáo dục có tác động trực tiếp việc nâng cao nhận thức xã hội, nhận thức đạo đức, nhận thức pháp luật cho em học sinh Đồng thời, giúp em có điều kiện để tiếp tục học tập nâng cao trình độ mức cao hơn, tạo khả tìm 66 kiếm việc làm phù hợp, ổn định sống qua giúp em tránh xa tệ nạn xã hội, tránh xa lôi kéo đối tượng xấu, tránh xa điều kiện khả đưa em vào đường phạm tội Thứ hai, xác định mục tiêu giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách kỹ sống, giáo dục trách nhiệm công dân cho học sinh từ bậc tiểu học Vấn đề có vai trị quan trọng việc hình thành, phát triển nhân cách người theo hướng tích cực, tránh xa hành vi lệch chuẩn Thành phố Đà Nẵng cần đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đại cho nhà trường, trọng thu hút vốn đầu tư cho trung tâm giáo dục trọng điểm, đại, thông minh Đầu tư xây dựng sân chơi lành mạnh, phong phú, đa dạng để đáp ứng phục vụ cho lứa tuổi, sở thích em mơ hình đội, nhóm, câu lạc bộ, trung tâm sinh hoạt thể thao, văn hóa Thơng qua sân chơi giúp em có điều kiện học tập, nâng cao nhận thức xã hội, nhận thức pháp luật, hướng em đến hoạt động lành mạnh, phát huy khiếu, sức sáng tạo qua góp phần hạn chế đến mức thấp việc em vào phạm tội Thứ ba, xây dựng mối quan hệ phối hợp gia đình, nhà trường xã hội trở thành mối liên hệ khăng khít Qua đó, giúp kịp thời phát em có biểu lười học, bỏ tiết, trốn học, nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy, cờ bạc, chơi games, tụ tập băng nhóm khơng lành mạnh, sở có biện pháp tác động phù hợp để chủ động cải thiện, uốn nắn, định hướng tâm lý, tư tưởng cho em nhằm góp phần hạn chế hành vi tiêu cực phát sinh 3.2.2.5 Các giải pháp quản lý nhà nước sở kinh doanh dịch vụ Các tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng chủ yếu tội: Trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản… Mục tiêu tội phạm tài sản để chiếm đoạt tài sản đối tượng phạm tội theo quy luật phải tìm nơi tiêu thụ tài sản Những nơi tiêu thu tài sản mà đối tượng phạm tội XPSH có tính chất chiếm đoạt thường hướng đến: Cầm đồ, cửa hàng mua bán mặt hàng qua sử dụng, tổ chức tài chính… Tuy nhiên, hoạt động quản lý quan chức 67 quản lý thiếu chặt chẽ, nhiều kẻ hở dẫn đến khơng kiểm sốt hết sở này, nhiều trường hợp cửa hàng phối hợp với đối tượng để tiêu thụ tài sản phạm tội mà có Do vậy, giải pháp quản lý Nhà nước sở kinh doanh dịch vụ có tác động lớn đến việc loại trừ tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng Theo tác giả giải pháp gồm: - Hoàn thiện văn quản lý nhà nước, phải quy định, phân định rõ ràng chủ thể, chức nhiệm vụ quyền hạn quan chức tham gia quản lý nhà nước sở kinh doanh dịch vụ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện - Tăng cường kiểm tra hoạt động sở nhằm hạn chế phát việc đối tượng phạm tội XPSH có tính chất chiếm đoạt lợi dụng sở để tiêu thụ, hợp thức hóa tài sản phạm tội mà có - Cơng an sở cần tăng cường tun truyền, vận động sở tích cực tố giác tội phạm kịp thời phát đối tượng đến để tiêu thụ tài sản phạm tội mà có báo cho quan chức xử lý, đồng thời làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý số sở kinh doanh có dấu hiệu bất minh để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật 3.2.2.6 Các giải pháp pháp luật Giải pháp pháp luật giải pháp cơng tác phịng ngừa tội phạm nói chung tội phạm XPSH có tính chất chiếm đoạt nói riêng địa bàn thành phố Đà Nẵng Bởi vì, hoạt động đấu tranh, phịng chống tội phạm phải dựa sở pháp lý định Qua nghiên cứu, đánh giá thực trạng tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua, tác giả cho rằng, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng sau đây: - Hoàn thiện quy định Bộ luật Hình BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, nhiên qua nghiên cứu quy định BLHS 68 năm 2015 thực tiễn áp dụng địa bàn thành phố Đà Nẵng, theo quan điểm cá nhân, tác giả mạnh dạn kiến nghị số điểm sau: Thứ nhất, khung số tội XPSH có tính chất chiếm đoạt cần có nội dung mơ tả tội phạm Giúp phân biệt rõ tội XPSH có tính chất chiếm đoạt từ thực tiễn tội phạm xảy ra, phân biệt cụ thể hành vi lừa đảo, hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hay phân biệt thời điểm hồn thành tội Từ đó, quan tiến hành tố tụng có sở để định hình phạt theo quy định BLHS góp phần hạn chế sai sót định hình phạt xác định khơng giai đoạn thực tội phạm, tội danh thực Thứ hai, hoàn thiện lý luận cấu thành tội phạm tội XPSH có tính chất chiếm đoạt Cấu thành tội phạm cần phân tích bình luận cụ thể cho tội danh nhằm tranh cãi định trình áp dụng luật thực tiễn, vấn đề xác định giai đoạn phạm tội, chuyển hóa tội danh, tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, phịng vệ đáng, tình cấp thiết… Thứ ba, hồn thiện quy định hệ thống hình phạt Thực tiễn áp dụng hình phạt với tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2018 cho thấy, đa số áp dụng hình phạt tù có thời hạn, số loại hình phạt tỷ lệ áp dụng thấp không áp dụng như: phạt tiền (hình phạt chính) có trường hợp (chiếm 0,04%), cải tạo khơng giam giữ có 49 trường hợp (chiếm 1,84%), án treo có 300 trường hợp (chiếm 11,25%), hình phạt trục xuất, cảnh cáo khơng áp dụng Tỷ lệ hình phạt tù có thời hạn q lớn dẫn đến áp lực cho công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, bên cạnh đó, trang thiết bị vật chất cho việc áp dụng hình phạt chưa trọng nguyên nhân dẫn hiệu giáo dục cảm hóa người phạm tội khơng đạt u cầu đề Trong BLHS phần tội phạm cụ thể việc quy định khung hình phạt có ba loại hình phạt chính, nhiên, hình phạt cao tù có thời hạn áp dụng phổ biến Để giải thực trạng đó, góc độ luật hình cần hồn thiện theo hướng: Mở rộng, quy định cụ thể tội phạm không áp dụng hình phạt tù mà phải 69 áp dụng hình phạt khác phù hợp với mức độ nguy hiểm hành vi, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm nay, quy định áp dụng hình phạt tù người phạm tội có đặc điểm nhân thân định mà xét thấy với đặc điểm nhân thân để giáo dục, cải tạo cần thiết phải cách ly đời sống xã hội thời gian, thu hẹp lựa chọn hình phạt khung hình phạt định, giảm bớt loại hình phạt khung hình phạt - Hồn thiện quy định Bộ luật Tố tụng hình Quy định vấn đề giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố phù hợp với thực tiễn khả thực tế cán thực công tác Thực tiễn THTP địa thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2018 cho thấy số lượng án khởi tố thực tế 4156 vụ đưa xét xử 3721 vụ, qua số liệu thấy tỷ lệ vụ án khám phá không thành công chiếm tỷ lệ tương đối lớn với 435 vụ chiếm 10,47%, có nhiều tội phạm xảy mà quan điều tra khơng có thông tin tội phạm thông tin chuyển đến khơng kịp thời Tình trạng xảy từ khâu q trình tiếp nhận giải tin báo tội phạm Do vậy, cần bổ sung quy định dẫn giải người bị tố giác, báo tin tội phạm họ không chấp hành giấy mời, giấy triệu tập quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, quy định rõ giải nguồn tin vụ việc có dấu hiệu tội phạm quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát như: Chuyên án, điều tra mở rộng án, bổ sung quy định việc gia hạn kéo dài thời hạn giải tố giác, tin báo tội phạm cần thiết đáp ứng yêu cầu thực tiễn đòi hỏi phải phục hồi việc giải tố giác, tin báo tội phạm 3.2.2.7 Các giải pháp tổ chức Nói đến cơng tác đấu tranh, phịng chống tội phạm nói chung tội phạm XPSH có tính chất chiếm đoạt nói riêng nói đến chức năng, nhiệm vụ quan tiến hành tố tụng Do vậy, quan tiến hành tố tụng cần bố trí cán có lực, có trình độ chun mơn nghiệp vụ, nắm vững pháp luật có phương pháp tiến hành tố tụng khoa học hợp lý 70 Trong tình hình nay, bên cạnh trọng đào tạo kiến thức chuyên môn nghề nghiệp phải đặc biệt trọng đào tạo nhân cách người, đào tạo lập trường quan điểm Các quan chức cần thường xuyên tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ cán công tác chuyên trách để bồi dưỡng nâng cao trình độ Các quan tiến hành tố tụng cần áp dụng quy định pháp luật cách đắn xử lý người phạm tội để đấu tranh có hiệu với tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt Bên cạnh đó, đồng thời tạo điều kiện để người phạm tội cải tạo, giáo dục họ trở thành cơng dân có ích cho xã hội, khơng mặc cảm sai lầm, tội lỗi họ gây nên Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng trào tổ dân cư, thơn, khối phố phịng, chống tội phạm Xây dựng quy chế, phân công cán bộ, đơn vị nghiệp vụ trực tiếp thực công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, sử dụng biện pháp nghiệp vụ để làm rõ hành vi phạm tội đảm bảo yêu cầu pháp luật khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn Xây dựng nhiều kênh thông tin nhằm tiếp nhận kịp thời thơng tin tội phạm XPSH có tính chất chiếm đoạt thơng qua tổ dân phố, đường dây nóng, nguồn thơng tin từ quần chúng nhân dân Xây dựng kế hoạch đấu tranh cơng trấn áp tội phạm XPSH có tính chất chiếm đoạt, tiến hành kiểm tra sở kinh doanh dịch vụ, tụ điểm vui chơi giải trí mà đối tượng có bất minh thu nhập kinh tế, kiểm diện đối tượng có biểu nghi vấn hoạt động phạm tội Đối với VKSND cấp: Trong thời gian VKSND cấp thành phố Đà Nẵng cần giám sát chặt chẽ hoạt động tư pháp nhằm phát sai phạm q trình tố tụng; khơng ngừng nâng cao chun mơn nghiệp vụ, đào tạo nghề nghiệp, tích cực việc quản lý xử lý tin báo, qua VKS tự khởi tố yêu cầu quan điều tra khởi tố vụ án XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn Đối với TAND cấp: TAND thông qua hoạt động xét xử theo chức năng, kịp thời phát sai sót công tác quản lý nhà nước, sơ hở người bị 71 hại, phương thức thủ đoạn tội phạm XPSH có tính chất chiếm đoạt, qua phối hợp với quan chức phòng ngừa tội phạm Q trình xem xét cho tạm hỗn thi hành án, tạm đình thi hành án, xét giảm án phải tiến hành theo quy định pháp luật, án tòa án có giá trị thực tế, góp phần nâng cao chất lượng xét xử, đồng thời góp phần hữu hiệu phịng chống tội phạm nói chung tội XPSH có tính chất chiếm đoạt nói riêng Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành viên phối hợp với công an cấp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên truyền, vận động tồn dân tham gia phịng, chống tội phạm, tham gia cảm hóa, tái hịa nhập người phạm tội Xây dựng nhân rộng mơ hình phịng chống tội phạm khu dân cư, từn khu phố Phát huy vai trị trách nhiệm quyền xã, phường quan, tổ chức việc theo dõi, giáo dục người bị xử phạt cải tạo khơng giam giữ, bị xử phạt án treo góp phần làm cho trình áp dụng hình phạt chấp hành nghiêm chỉnh có hiệu Đồng thời, cấp ủy quyền địa phương cần chủ động xây dựng chương trình kế hoạch đấu tranh, phịng chống tội phạm theo địa bàn quản lý, qua góp phần cấp, ngành ngăn ngừa giảm thiểu THTP nói chung tình hình tội phạm XPSH có tính chất chiếm đoạt nói riêng địa bàn thành phố Đà Nẵng Tiểu kết Chương Trên sở phân tích thực trạng tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt chương Chương luận văn, tác giả đưa dự báo mang tính khoa học tình hình tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian tới Những dự báo dựa đặc điểm tình hình mặt kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng mặt công tác cấp, ngành lĩnh vực có liên quan đến cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm Đồng thời, chương luận văn, tác giả đưa giải pháp ngăn chặn loại trừ tội phạm XPSH có tính chất chiếm đoạt thời gian tới 72 KẾT LUẬN Cùng với xu phát triển chung tình hình kinh tế xã hội nước khu vực, năm tới, thành phố Đà Nẵng có chuyển biến mạnh mẽ tốc độ tăng trưởng kinh tế phát triển sở hạ tầng xã hội, du lịch dịch vụ Tuy nhiên, với phát triển mạnh mẽ xuất nhiều vấn đề xã hội nguyên nhân điều kiện phát sinh, phát triển loại tội phạm hình nói chung tội phạm XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng cịn tồn vấn đề đặt cần phải giải Quá trình nghiên cứu, luận văn làm rõ sở lý luận, yếu tố tự nhiên, xã hội ảnh hưởng đến tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng, đánh giá thực tiễn cơng tác phịng ngừa tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng, kết đạt tồn tại, hạn chế phịng ngừa tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng Bên cạnh đó, luận văn đưa dự báo có sở khoa học THTP nói chung tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt nói riêng địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian tới, từ mạnh dạn đề xuất hướng hồn thiện pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự, hệ thống biện pháp phòng ngừa hệ thống chủ thể phòng ngừa để đáp ứng yêu cầu phịng ngừa tội phạm XPSH có tính chất chiếm đoạt thực tế Do điều kiện thời gian có hạn, trình độ lực nghiên cứu phần cịn hạn chế, tác giả chưa giải hết vấn đề liên quan đến lý luận THTP, thực tiễn tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng, chủ quan kiến nghị, đề xuất nên hạn chế định Rất mong nhận góp ý q thầy bạn./ 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Anh (2017), Tài liệu tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, NXb Thanh niên, Hà Nội Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08/NQ-TW ngày 22/01/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp thời kỳ mới, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/NQ-TƯ ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Bộ Chính trị (2010), Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng, chống tội phạm tình hình mới, Hà Nội Bộ Công an (1999), Kế hoạch số 358/KH-BCA ngày 12/4/1999 thực Nghị số 09/CP chương trình quốc gia phịng, chống tội phạm Chính Phủ, Hà Nội Công an thành phố Đà Nẵng (2018), Báo cáo tổng kết năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Công an thành phố Đà Nẵng (2018), Báo cáo tổng kết cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm xâm phạm TTXH, giai đoạn 2014-2018, Đà Nẵng Trần Nhất Chi (2013), Các tội xâm phạm sở hữu người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Quảng Nam: Tình hình, nguyên nhân giải pháp phòng ngừa, Luận văn thạc sỹ Luật học, Học viện Khoa học xã hội Chính phủ (1998), Nghị số 09/CP ngày 31/7/1998 tăng cường cơng tác phịng, chống tội phạm tình hình mới, Hà Nội 10 Chính phủ (1998), Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 Chương trình quốc gia phịng, chống tội phạm, Hà Nội 11 Chính phủ (2011), Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 Quy định biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng người chấp hành xong án phạt tù, Hà Nội 12 Phan Văn Dũng (2015), Các tội phạm ma túy địa bàn tỉnh Quảng Nam: Tình hình, ngun nhân giải pháp phịng ngừa, Luận văn thạc sỹ Luật học, Học viện Khoa học xã hội 13 Học viện Cảnh sát nhân dân (2002), Giáo trình Tội phạm học, Hà Nội 14 Học viện Cảnh sát nhân dân (2013), Một số vấn đề tội phạm học Việt Nam 15 Lê Thị Hồng (2013), Tình hình tội phạm thành phố Đà Nẵng nay, Luận văn thạc sỹ Luật học, Học viện Khoa học xã hội 16 Nguyễn Thị Mỹ Lệ (2015), Các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người địa bàn tỉnh Quảng Nam: Tình hình, ngun nhân giải pháp phịng ngừa, Luận văn thạc sỹ Luật học, Học viện Khoa học xã hội 17 Dương Tuyết Miên (2010), Bàn tội phạm rõ, tội phạm ẩn tội phạm học, tập chí luật học (số 03), tr 27-32 18 Dương Tuyết Miên (2013), Tội phạm học đại cương, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 19 Nguyễn Văn Nhật (2011), Tình hình tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Quảng Nam nay, Luận văn thạc sỹ Luật học, Học viện Khoa học xã hội 20 Nguyễn Thị Ngọc Phô (2011), “Các tội phạm học sinh sinh viên thực địa bàn tỉnh Quảng Nam: Tình hình, nguyên nhân giải pháp phòng ngừa”, Luận văn thạc sỹ Luật học, Học viện Khoa học xã hội 21 Quốc hội (2003), Bộ luật Tố tụng hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Quốc hội (2009), Bộ luật Hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Quốc hội (2011), Luật Thi hành án hình nước Cộng Hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Quốc hội (2015), Bộ luật Tố tụng hình nước CHXHCN Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Quốc hội (2015), Bộ luật Hình nước CHXHCN Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Phạm Văn Tỉnh (2000), Các phương pháp nghiên cứu tình hình tội phạm, số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Công an nhân dân 28 Phạm Văn Tỉnh (2009), “Khái niệm tình hình tội phạm với hệ lụy “dễ tính” khoa học”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật (số 11), tr.1-9 29 Phạm Văn Tỉnh (2007), Một số vấn đề lý luận tình hình tội phạm Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 30 Phạm Văn Tỉnh (2008), “Nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm nước ta - Mơ hình lý luận”, Tạp chí Nhà nước pháp luật (số 6), tr 1-9 31 Phạm Văn Tỉnh (2013), Tập giảng, tội phạm học Việt Nam - Một số chuyên đề đại cương 32 Phạm Văn Tỉnh (2007), “Vấn đề định nghĩa khái niệm tội phạm học nhu cầu nâng cao trình độ lý luận tội phạm học nước ta”, Tạp chí Nhà nước pháp luật (số 12), tr 11-19 33 Thủ tướng Chính phủ (1998), Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm 34 Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng (2014 - 2018), Báo cáo tổng kết công tác năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 35 Trần Hữu Tráng (2010), “Bàn nguyên nhân tội phạm”, Tạp chí Luật học (số 11) 36 Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 37 Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình Luật Hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 38 Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình Luật Tố tụng hình Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 39 Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2014), Giáo trình Luật Hình Việt Nam Phần tội phạm, Nxb Hồng Đức, Hội Luật gia Việt Nam 40 Đào Trí Úc (1993), Hệ thống biện pháp phòng ngừa xã hội tội phạm, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Bộ Nội vụ, tr.18-22 41 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2015), Báo cáo Báo cáo sơ kết năm triển khai thực Chỉ thị 48 CT/TW Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phịng, chống tội phạm tình hình 42 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (2014 - 2018), Báo cáo tổng kết công tác năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 43 Viện Nghiên cứu nhà nước pháp luật (2000), Tội phạm học Việt Nam, số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 44 Trịnh Tiến Việt (2008), Khái niệm phịng ngừa tội phạm góc độ tội phạm học, Tạp chí khoa học Đại học quốc gia Hà Nội (Số 24), tr.185-199 45 Võ Khánh Vinh, Phạm Hồng Hải, Đào Trí Úc, Nguyễn Mạnh Kháng, Phạm Văn Tỉnh (2000), Tội phạm học Việt Nam - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 46 Võ Khánh Vinh (2002), Dự báo tình hình tội phạm, số vấn đề lý luận - thực tiễn, Nxb Công an nhân dân 47 Võ Khánh Vinh (2008), Giáo trình Tội phạm học, Đại học Huế, Trung tâm đào tạo từ xa 48 Võ Khánh Vinh (2008), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Cơng an nhân dân 49 Võ Khánh Vinh (2009), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Giáo dục 50 Phan Đình Vui (2014), Các tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng: Tình hình, nguyên nhân giải pháp phòng ngừa, Luận văn thạc sỹ Luật học, Học viện Khoa học xã hội 51 Nguyễn Xuân Yêm (2003), Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 52 Nguyễn Xuân Yêm (2005), Phòng, chống tội phạm Việt Nam thời kỳ đổi mới, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội ... Phần tình hình tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng 1.3 Tình hình tội phạm ẩn tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng. .. 1.2.4 Tính chất tình hình tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng Tính chất tình hình tội XPSH có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng thể số lượng tội phạm. .. 1.3 Tình hình tội phạm ẩn tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Đà Nẵng 1.3.1 Khái niệm tình hình tội phạm ẩn tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt trên địa bàn thành phố đà nẵng , Tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt trên địa bàn thành phố đà nẵng