Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động từ thực tiễn tỉnh bình dương

86 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:56

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TĂNG VĂN HOÀNG TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TUNG HÌNH SƯ Hà Nội, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TĂNG VĂN HỒNG TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH DƯƠNG Ngành: Luật Hình sự Tớ tụng hình sư Mã số: 8.38.01.04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TRUNG THÀNH Hà Nội, năm 2019 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH 1.1 Những vấn đề lý luận tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 1.2 Quy định pháp luật hình sự Việt Nam tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 19 Chương 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG ……………29 2.2 Đánh giá thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình sự xét xử vụ án tội xâm phạm sức khỏe Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 29 Chương 3: YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO ÁP DỤNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶCTỔN HẠI VỀ SỨC HỎE CỦA NGƯỜI KHÁC TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH……………………………49 3.1 Yêu cầu 49 3.2 Các giải pháp đảm bảo áp dụng quy định Bộ luật hình sự tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 56 KẾT LUẬN……………………………………………………………… 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS :Bộ luật hình sự BLTTHS :Bộ luật tố tụng hình sự GS TS :Giáo sư Tiến sĩ TAND :Toà án nhân dân TANDTC :Toà án nhân dân tối cao XHCN :Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Con người vớn q xã hội, vậy, quyền người nói chung, tính mạng sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người nói riêng pháp luật tất q́c gia, có Việt Nam ghi nhận bảo vệ Hiến pháp năm 2013 nước ta Điều 20 có quy định: “mọi người có quyền bất khả xâm phạm thân thể, pháp luật bảo hộ sức khỏe, danh dự nhân phẩm, không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay hình thức đối xử khác xâm phận thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự nhân phẩm” Tháng 12 năm 2013 Việt Nam thức gia nhập Cơng ước q́c tế chớng tra năm 1984 thể tâm Việt Nam, đảm bảo cho người hưởng quyền bất khả xâm phạm thân thể Để cụ thể hiến pháp năm 2013, BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người Chương XIV, nhóm tội xâm phạm tính mạng người gồm 13 tội danh quy định điều từ Điều 123 đến Điều 133 Điều 148,149 BLHS; nhóm tội xâm phạm sức khỏe người gồm tội danh quy định các điều từ Điều 134 đến Điều 140 BLHS; nhóm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người gồm 14 tội danh quy định điều từ Điều 141 đến Điều 147 điều từ Điều 150 đến Điều 156 BLHS Tội cớ ý gây thương tích gây tổ hại cho sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh quy định Điều 135 BLHS năm 2015 So với Điều 105 BLHS năm 1999 nội dung cấu thành tội phạm khơng có gì thay đổi Tuy nhiên, việc áp dụng quy định pháp luật hình sự tội phạm tiếp tục gặp khơng khó khăn, vướng mắc Bình Dương tỉnh nằm trung tâm khu vực Đông Nam Bộ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có nhiều khu cơng nghiệp lớn Bên cạnh thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, thì Bình Dương địa bàn phức tạp an ninh trật tự nói chung, tình hình tội phạm nói riêng, có tình hình tội xâm phạm sức khỏe Mặc dù, quan tiến hành tớ tụng hình sự tỉnh Bình Dương, tòa án nhân dân nêu cao vai trị, trách nhiệm việc điều tra, truy tố, xét xử tội xâm phạm sức khỏe người khác, đảm bảo người, tội, pháp luật, không để lọt tội phạm, đồng thời không làm oan người vô tội, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan khác mà việc áp dụng quy định pháp luật hình sự tội xâm phạm sưc khỏe tội cớ ý gây thương tích gây hại cho sức khỏe người khác hạn chế, thiếu sót định, cần phải khắc phục Vì vậy, việc nghiên cứu cách hệ thớng, tồn diện, chun sâu vấn đề lý luận, quy định pháp luật thực định tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe nười khác thực tiễn áp dụng tỉnh Bình Dương nhằm làm phong phú thêm vấn đề lý luận, làm rõ khó khăn, vướng mắc, hạn chế thực áp dụng qua kiến nghị giải pháp đảm bảo áp dụng quy định luật hình sự năm 2015 tội phạm địi hỏi cấp bách Do đó, tác giả chọn đề tài: “Tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động từ thực tiễn tỉnh Bình Dương” để nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật hình sự Tớ tụng hình sự Tình hình nghiên cứu Ở Việt Nam có nhiều cơng trình nghiên cứu tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm người nói chung, nhóm tội phạm xâm phạm sức khỏe người nói riêng - Ở cấp độ giáo trình: có giáo trình Luật hình sự Việt Nam – phần tội phạm GS.TS Vô Khánh Vinh chủ biên nhà xuất Khoa học xã hội phát hành năm 2014 Trong giáo trình có đề cập đến vấn đề lý luận quy định pháp luật hình sự tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người khác, có tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng tinh thần bị kích động mạnh Ngồi giáo trình này, cịn có giáo trình luật hình sự Việt Nam – phân tội phạm sở đào tạo ngành luật khác khoa Luật – Đại học Quốc Gia; Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật Thành phớ Hồ Chí Minh.v.v đề cập đến tội phạm khía cạnh lý luận quy định luật thực định - Ở cấp độ bình luận khoa học BLHS, có ćn Bình luận khoa học BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (phần tội phạm) 1, GS.TS Nguyễn Ngọc Hóa chủ biên, nhà xuất tư pháp phát hành năm 2018, có bình luận tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác tinh thần bị kích động mạnh - Ở cấp độ luận án, luận văn thạc sĩ: có nhiều luận án, luận văn thạc sĩ đề cập đến tội phạm này, điển hình luận án Tiến sĩ: “Trách nhiệm hình tội xâm phạm sức khỏe từ thực tiễn tỉnh Hải Dương”, có đề cập đến vấn đề trách nhiệm hình sự đồi với tội xâm phạm sức khỏe nói chung, tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người người khác tinh thần bị kích động mạnh - Ở cấp độ báo cáo khoa học: có nhiều báo khoa học liên quan đến chủ đề cơng bớ tạp chí chun ngành, điển hình bài: “Bàn số quy định BLHS năm 2015 tội xâm phạm sức khỏe” tác giả Nguyễn Huy Tài – Tạp chí Kiểm sát số – 2018; bài: “Một số ý kiến tội cố ý gây thương tích tổn hại cho sức khỏe người khác theo quy định Điều 134 BLHS năm 2015” tác giả Phan Minh Tun, Tạp chí Tịa án nhân dân sớ 12 (Kỳ II tháng 6/2018); bài: “Kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định tội xâm phạm sức khỏe người khác BLHS năm 2015 giải pháp đảm bảo áp dụng” tác giả Nguyễn Duy Hữu, Tạp chí Tịa án nhân dân sớ 24 (Kỳ II tháng 12/2016); bài: “Phân biệt tội giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh tội giết người vượt giới hạn phòng vệ đáng” tác giả Vũ Thị Tớ Nga, Tạp chí Kiểm sát sớ 7/2016; bài: “Một số vấn đề cần lưu ý áp dụng tội giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Điều 125 BLHS năm 2015” tác giả Đặng Thu Hiền, Tạp chí Nghề luật sớ tháng 5/2016.v.v Như vậy, có nhiều cơng trình khoa học đề cập đến tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác cấp độ khác Song mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu cơng trình thấy rằng, chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu cách hệ thớng, tồn diện, chun sâu tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh từ thực tiễn địa bàn cụ thể tỉnh Bình Dương Qua xác định nội dung luận văn không trùng với cơng trình khoa học cơng bớ chủ đề Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận, quy định BLHS năm 1999 BLHS năm 2015 tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh thực tiễn áp dụng tỉnh Bình Dương, luận văn hướng tới việc thiết lập giải pháp bảo đảm áp dụng quy định BLHS tội phạm 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, luận văn đặt giải nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Phân tích, luận giải làm rõ vấn đề lý luận tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, phân biệt tội phạm với sớ tội phạm khác có liên quan - Bình luận, đánh giá quy định pháp luật hình sự Việt Nam tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe trạng thái tinh thần bị kích động mạnh người khác, bất cập, khó khăn, vướng mắc thực tiễn áp dụng - Khảo sát, đánh giá thực tiễn áp dụng quy địn BLHS tội cớ ý gây thương tíc gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, kết đạt được, hạn chế, thiếu sót nguyên nhân - Đưa giải pháp đảm bảo áp dụng quy định BLHS năm 2015 tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng thái bị kích động mạnh Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu luận văn bao gồm: Những vấn đề lý luận, quy định pháp luật hình sự thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình sự tội cớ ý thương tích gây tổn hại sức khỏe người khác trạng thái bị kích động mạnh 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu phạm vi lý luận chuyên ngành Luật hình sự về: “Tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe điều kiện, thời gian để phát huy khả chuyên môn nghiệp vụ nhằm phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, bảo vệ công lý, công xã hội Do vậy, cần nghiên cứu bổ nhiệm lại lần thứ hai đối với Thẩm phán có phẩm chất trị, đạo đức cơng vụ vững vàng, có kiến thức chun mơn sâu rộng, vững tuổi, sức khỏe để đảm nhiệm chức danh Thẩm phán + Trong bối cảnh kinh tế thị trường đời sống sinh hoạt nay, cần quan tâm đến việc cải cách chế độ tiền lương đãi ngộ khác, đặc biệt “trợ cấp nghề nghiệp” cho đội ngũ Thẩm phán, để học thực sự yên tâm thực thi công vụ, hạn chế biểu tiêu cực khơng đáng có + Cùng với việc nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ xét xử cho đội ngũ Thẩm phán cần trọng cơng tác giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức cơng vụ cho đội ngũ Có đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn, hạn chế biểu suy thối tư tưởng, đạo đức, lới sống đội ngũ Thẩm phán Hai là: Đối với Hội thẩm nhân dân cán tư pháp khác (thư ký Tịa án, Thẩm tra viên…) Đới với đội ngũ này, cần tập trung triển khai biện pháp cụ thể để nâng cao vai trò, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, tin học, kiến thức xã hội cho họ Bên cạnh đó, nghiên cứu đổi bổ sung chuẩn, điều kiện tuyển chọn Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên, đặc biệt tiêu chí kiến thức pháp luật Tiêu chí cần quy định cụ thể, rõ ràng Người nghiên cứu cho rằng, để Hội thẩm nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm xét xử vụ án hình sự nói chung, vụ án tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác, ngồi u cầu chung, họ phải có kiến thức xã hội sâu rộng, kiến thức tâm lý vững 67 vàng nguyên nhân dẫn đến tình trạng tinh thần bị kích động mạnh người phạm tội đẩy họ đến việc phạm tội chủ yếu yếu tố tâm sinh lý – xã hội người phạm tội Đồng thời, Hội thẩm nhân dân phải thường xuyên giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức, lới sớng có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đới với họ Để họ phát huy trách nhiệm, vai trò hoạt động xét xử, tránh tượng ỷ lại vào định Thẩm phán xét xử vụ án hình sự, vi phạm nguyên tắc “Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập tuân theo pháp luật” 3.2.2.2 Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ Tòa án với quan hữu quan trình giải vụ án + Trước hết, ba quan tiến hành tớ tụng hình sự cần phải có sự phới hợp chặt chẽ śt q trình giải vụ án Ḿn vậy, phải xây dựng chế phối hợp khoa học nhằm tạo mối quan hệ cần thiết, bổ sung cho nhau, hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, tình trạng “quyền anh, quyền tơi” q trình giải vụ án ba quan Đối với vụ án cần xác định nội dung, hình thức phới hợp phù hợp, việc phối hợp phải đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, triển khai từ có vụ án xảy śt q trình giải vụ án Ở giai đoạn tớ tụng hình sự cần xác định cụ thể nội dung phối hợp cho sát với tình hình thực tế Kinh nghiệm cho thấy, ba quan tiến hành tớ tụng hình sự (cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án) phới hợp tớt với việc điều tra, truy tớ, xét xử tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác nói riêng, vụ án hình sự nói chung tiến hành nhanh chóng, kịp thời xác Việc định tội danh định hình phạt Tịa án đảm bảo người, tội, pháp luật, hạn chế tối đa sai sót, việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung 68 + Ngoài ra, để định tội danh định hình phạt thỏa đảng phù hợp trình xét xử vụ án tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức hỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, TAND cần trọng phối hợp với quan bổ trợ tư pháp với quan hữu quan khác Riêng đới với tội phạm này, TAND nói riêng, quan tiến hành tớ tụng hình sự nói chung cân phải phối hợp chặt chẽ, kịp thời với quan giám định tư pháp, luật có quy định tỷ lệ tổn thương thể dấu hiệu định tội định khung hình phạt Do vậy, chưa có kết luận quan giám định tư pháp tỷ lệ tổn thương thể thì chưa thể điều tra, truy tố, xét xử Tỷ lệ tổn thương thể có ý nghĩa quan trọng đối với định tội danh định hình phạt (lựa chọn khung hình phạt để áp dụng bị cáo) Có thể thấy, hoạt động chun mơn, nghiệp vụ mang tính chất khoa học mình, quan giám định tư pháp cung cấp cho quan tiến hành tớ tụng hình sự kết giám định tỷ lệ tổn thương thể người bị hại để phục vụ công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử Do vậy, việc giám định địi hỏi khách quan, xác, phải dựa sở khoa học việc định tội danh định hình phạt xác, có sở Mọi trường hợp giám định khơng kịp thời, khơng xác ảnh hưởng lớn đến chất lượng xét xử vụ án tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh + Trong q trình xét xử vụ án tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, người tham gia tớ tụng hình sự đóng vai trị khơng nhỏ đới với việc làm sáng tỏ sự thật khách quan vụ án, luật sư bào chữa Do vậy, Hội đồng xét xử phải tôn trọng lắng nghe ý kiến họ tranh tụng phiên tòa Thực tế cho thấy, phiên tịa có luật sư bào chữa tham gia 69 việc giải vụ án xác, công nhân đạo hơn, khách quan hơn, quyền lợi ích hợp pháp người bị hại bảo vệ tốt Tuy nhiên, vai trò luật sư chưa thật sự đề cao xã hội, hoạt động tố tụng Vì để phát huy vai trị luật sư bào chữa hoạt động tớ tụng hình sự nói chung, hoạt động tranh tụng phiên tịa nói riêng phải có biện pháp để phát triển nâng cao lực đội ngũ luật sư để bảo đảm ngày có nhiều luật sư giỏi, am hiểu pháp luật quốc gia, pháp luật quốc tế, thông thạo ngoại ngữ, tinh thông kỹ hành nghề luật sư, có trình độ ngang tầm với đội ngũ luật sư khu vực giới Đồng thời xây dựng chế phối hợp đảm bảo cho luật sư thực tốt quyền, nghĩa vụ trách nhiệm mình quy định pháp luật lương tâm nghề nghiệp, chế bảo đảm cho luật sư thực tớt việc tranh tụng phiên tịa 3.2.2.3 Chú trọng công tác lãnh đạo, đạo tra, kiểm tra, giám sát xét xử, tổng kết thực tiễn, xây dựng án lệ vụ án cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh + Để đảm bảo cho TAND định tội danh định hình phạt xác, khách quan, người, tội, pháp luật, vấn đề không phần quan trọng phải tăng cường lãnh đạo, đạo, tra, kiểm tra, giám sát hoạt động xét xử TAND Trong Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ trị đề nhiệm vụ: “Đổi tăng cường lãnh đạo Đảng, phát huy vai trò giám sát quan dân cử, công luận nhân dân hoạt động tư pháp” [*, tr.68] Đây công việc cần thiết, phải tiến hành thường xuyên, kịp thời Thực tế cho thấy, địa phương làm tớt cơng tác 70 hoạt động xét xử Tịa án nói chung, hoạt động định tội danh định hình phạt vụ án tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác nói riêng địa phương hạn chế, thiếu sót hoạt động xét xử Tịa án phát khắc phục kịp thời, hạn chế, thiếu sót tác động làm giảm chất lượng, hiệu xét xử vụ án Tịa án Mặc dù có vị trí, vai trị quan trọng vậy, thấy cơng tác lãnh đạo, đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động xét xử Tịa án có nơi, có lúc bị bng lỏng, chưa thường xuyên, kịp thời, nhìn chung chất lượng chưa cao Trong Đảng, quyền địa phương xã hội thiếu chế lãnh đạo, đạo, kiểm tra, giám sát cách đầy đủ, cơng khai, minh bạch có hiệu để ngăn chặn, kịp thời khắc phục hạn chế, yếu hoạt động xét xử Tòa án Việc tra, kiểm tra, giám sát nội ngành Tòa án đối với việc thực chức xét xử thì dường chưa đạt kết mong muốn, nhiều nguyên nhân khác Trong đó, giám sát từ bên ngồi, Q́c hội, Hội đồng nhân dân cấp quan tra chun ngành đơi cịn mang tính hình thức, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu thực tế Giám sát nhân dân thì chưa thật sự phát huy tác dụng Khẩu hiệu: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” sớ địa phương cịn mang tính hình thức, thực tế chưa có quy định cụ thể, chặt chẽ quyền giám sát người dân đới với hoạt động xét xử Tịa án Những hạn chế, yếu công tác lãnh đạo, đạo, kiểm tra, giám sát ảnh hưởng không nhỏ đối với chất lượng, hiệu xét xử TAND Do vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu xét xử, đảm bảo việc định tội danh định TAND người, tội, pháp luật, hạn chế tối đa oan, sai tố tụng hình sự cần trọng đổi tăng cường công tác lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phương Tòa án cấp Việc lãnh đạo, đạo phải kịp thời, sát với tình hình thực tế mang tính định hướng, khơng can thiệp q sâu vào hoạt động tác nghiệp Tòa án đảm bảo: 71 “Khi xét xử, Tịa án hồn tồn độc lập tuân theo pháp luật” Mặt khác cần xây dựng chế giám sát nhân dân đối với hoạt động xét xử Tòa án cách cụ thể, cơng khai minh bạch, quy định rõ quyền nghĩa vụ giám sát nhân dân đới với hoạt động xét xử Tịa án, quan tiến hành tố tụng khác Nêu cao vai trò, trách nhiệm quan tra chuyên ngành việc thực nhiệm vụ tra việc thực chức xét xử Tòa án Đề cao vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động tư pháp (trong có hoạt động xét xử) Viện kiểm sát Tổ chức nhiều phiên tòa xét xử lưu động nơi xảy vụ án vừa để nhân dân địa phương có điều kiện giám sát hoạt động xét xử, vừa để phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân + Cùng với việc đẩy mạnh công tác lãnh đạo, đạo, tra, kiểm tra, giám sát nêu trên, cần định kỳ tổ chức tổng kết thực tiễn xét xử, để đánh giá kết đạt được, rút kinh nghiệm định tội danh định hình phạt, kinh nghiệm tổ chức phiên tòa phổ biến rộng rãi kinh nghiệm tồn ngành Tịa án đủ điều kiện xây dựng thành án lệ Đồng thời tổng kết công tác xét xử cần hạn chế, thiếu sót cơng tác xét xử, đề phương hướng, biện pháp khắc phục kịp thời, hạn chế, thiếu sót gây ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu xét xử, đối với việc định tội danh định hình phạt 3.2.2.4 Đầu tư kịp thời, thỏa đáng kinh phí, phương tiện công tác, phương tiện khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến cho quan tiến hành tố tụng hình sự thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao Trong Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ trị “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” đề phương hướng “tổ chức quan tư pháp chế định bổ trợ tư pháp hợp lý, khoa học đại cấu tổ chức điều kiện, phương tiện làm việc” [ 72 ] Đây phương hướng đắn, bối cảnh tác động cách mạng 4.0 Trong bới cảnh đó, để đảm bảo cho TAND định tội danh định hình phạt đúng, nâng cao chất lượng, hiệu xét xử, Nhà nước cần đầu tư thỏa đáng kinh phí, đảm bảo điều kiện vật chất cho phù hợp với đặc thù quan tư pháp, đặc biệt TAND Chỉ tiêu trang bị phương tiện phục vụ công tác điều tra vụ án, công tác giám định tư pháp, công tác xét xử tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tư pháp nói chung, hoạt động xét xử nói riêng Trên giải pháp triển khai đồng bộ, kịp thời, liệt chắn đảm bảo áp dụng quy định pháp luật hình sự tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh Qua góp phần nâng cao chất lượng xét xử TAND tỉnh Bình Dương phạm vi nước Kết luận chương Qua nghiên cứu chương rút sớ kết luận sau: + Xuất phát từ thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình sự tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, đặt vấn đề cần thiết phải thiết lập hệ thống giải pháp khác nhằm đảm bảo áp dụng quy định pháp luật hình sự tội phạm thời gian tới + Việc đề giải pháp đảm bảo áp dụng quy định pháp luật hình sự tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại sức khỏe cho người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh tiến hành dựa yêu cầu mà thực tiễn nước ta tỉnh Bình Dương đặt Do vậy, chương luận văn tập trung phân tích, luận giải yêu cầu đảm bảo áp dụng quy định pháp luật hình sự tội phạm này, tập trung vào yêu cầu như: Yêu cầu bảo vệ quyền người, yêu cầu 73 cải cách tư pháp, u cầu đấu tranh phịng, chớng tội phạm Những u cầu vấn đề có tính ngun tắc, tính định hướng đới với hoạt động áp dụng pháp luật hình sự để định tội danh định hình phạt tội phạm + Trên sở yêu cầu này, luận văn đưa hai nhóm giải pháp: nhóm giải pháp hồn thiện pháp luật (chủ yếu pháp luật hình pháp luật tố tụng hình sự” nhóm giải pháp đảm bảo áp dụng quy định pháp luật hình sự tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại sức khỏe cho người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh Những giải pháp chủ yếu tập trung vào khắc phục hạn chế, thiếu sót thực tiễn áp dụng TAND tỉnh Bình Dương phạm vi nước Đó giải pháp đới với nguồn nhân lực (chủ thể áp dụng) vật lực (kinh phí, điều kiện, phương tiện làm việc…) Những giải pháp xây dựng sở lý luận thực tiễn, có tính khả thi cao 74 KẾT LUẬN Tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác (trong có tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh) xảy đời sớng xã hội, gây thiệt hại đến quyền tôn trọng bảo vệ sức khỏe người, gây an tồn trật tự cơng cộng Để có sở pháp lý thớng cho việc phịng, chớng tội phạm này, pháp luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến quy định hành vi cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác tội danh ngày hoàn thiện Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự để định tội danh định hình phạt đối với tội phạm phạm vi nước tỉnh Bình Dương cịn có khó khăn, vướng mắc hạn chế định, làm giảm chất lượng, hiệu áp dụng pháp luật hình sự đấu tranh phịng chớng tội phạm quan bảo vệ pháp luật, có TAND nói chung, TAND tỉnh Bình Dương nói riêng Có khó khăn, vướng mắc hạn chế do: nhận thức lý luận tội phạm cịn có quan điểm khác nhau, chưa thống nhất; quy định pháp luật hình sự pháp luật tố tụng hình sự nhiều bất cập Trong thực tiễn áp dụng pháp luật để giải vụ án tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh TAND nói chung, TAND tỉnh bình Dương nói riêng cịn hạn chế, sai sót, ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu pháp luật hình sự đấu tranh phịng, chớng tội phạm Với nhận thức vậy, tác giả luận văn tập trung nghiên cứu làm sáng tỏ thêm vấn đề lý luận, đánh giá quy định pháp luật hình sự Việt Nam thực tiễn áp dụng TAND, rút kết đạt được, hạn chế, sai sót nguyên nhân Kết nghiên cứu 75 vấn đề cung cấp luận khoa học lý luận thực tiễn để tác giả luận văn thiết lập hệ thống giải pháp đảm bảo áp dụng quy định pháp luật hình sự tội phạm quan có thẩm quyền nhằm bảo vệ tốt quyền người, quyền công dân, đáp ứng u cầu đấu tranh phịng, chớng tội phạm tình hình Trong trình nghiên cứu thực luận văn, có nhiều cớ gắng tránh khỏi hạn chế định Tác giả kính mong nhận sự đóng góp nhà khoa học, cán thực tiễn đồng nghiệp để đề tài luận văn hoàn thiện hơn./ 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Văn Beo (2008) Luật hình Việt Nam - Phần tội phạm, Nxb Đại học Cần Thơ; Phạm Văn Beo (2008) “Phạm tội trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, sớ 16, tr 25-29; Bộ Chính trị (2002) Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/11/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, ban hành ngày 02/01/2002, Hà Nội; Bộ Chính trị (2005) Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Chiến lược cải cách đến năm 2020, ban hành ngày 02/06/2005, Hà Nội; Bộ Tư pháp, Tạp chí Dân chủ Pháp luật (2000) Số chuyên đề Bộ luật hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999, Hà Nội Lê Cảm, Trịnh Tiến Việt (2004) Định tội danh: Lý luận, hướng dẫn mẫu 350 tập thực hành, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội Phạm Văn Cần (2000) “Phân biệt dấu hiệu tội giết người tội cớ ý gây thương tích dẫn đến chết người”, Tạp chí Kiểm sát, sớ 2, tr 1415; Nguyễn Chí Cường (2011) “Một số đề xuất, kiến nghị từ thực tiễn thi hành Điều 104 BLHS”, Tạp chí Kiểm sát ,số 5, tr 47-48; Lê Đăng Doanh (2008) “Một số kỹ luật sư việc định tội danh sớ tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe người”, Tạp chí Nghề luật, sớ 1, tr 28-30; 10 Nguyễn Văn Dũng (2018) “Bàn tội cố ý gây thương tích gây tổn hại sức khỏe người khác Điều 134 BLHS năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2017”, Tạp chí TAND, sớ 1, tr 19-26; 11 Hồng Thái Duy (2017) “Cơng ước chớng tra biện pháp thực thi hiệu nghĩa vụ thành viên Việt Nam”, Tạp chí Luật học, số 11, tr 3-14; 12 Nguyễn Văn Duyến (2006) “Phân biệt tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác vượt q giới hạn phịng vệ đáng với tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, Tạp chí TAND, sớ 3, tr 18-21; 13 Đỗ Đức Hồng Hà (2005) “Phân biệt loại tội cố ý gây thương tích trường hợp nạn nhân người có lỗi có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác người thân thích người phạm tội”, Tạp chí TAND, sớ 24, tr 10-12; 14 Đỗ Đức Hồng Hà (2004) “Phân biệt tội giết người với tội cố ý gây thương tích”, Tạp chí TAND, sớ 3, tr 7-11; 15 Đặng Thu Hiền (2016) “Một số vấn đề cần lưu ý áp dụng tội giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Điều 125 BLHS năm 2015”, Tạp chí Nghề luật, sớ 5, tr 68-71; 16 Nguyễn Ngọc Hịa (Chủ biên) (2018) Bình luận khoa học BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần tội phạm) - Quyển 1, Nxb Tư Pháp, Hà Nội; 17 Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ biên) (2014) Giáo trình luật hình Việt Nam - Tập 1, Nxb CAND, Hà Nội; 18 Nguyễn Thị Hòa (2017) Tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏa người khác theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hải Phòng, Luận văn Thạc sĩ, Học viện KHXH, Hà Nội; 19 Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ biên) (2018) Bình luận khoa học BLTTHS năm 2005, Nxb Lao động, Hà Nội; 20 Trần Minh Hưởng (2011) “Một sớ khó khăn, vướng mắc việc áp dụng Điều 104 BLHS tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác”, Tạp chí Kiểm sát, sớ 10, tr 24-40; 21 Trần Minh Hưởng (2002) Tìm hiểu tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người, Nxb Lao động, Hà Nội; 22 Nguyễn Duy Hữu (2016) “Kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định tội xâm phạm sức khỏe người khác BLHS năm 2015 giải pháp đảm bảo áp dụng”, Tạp chí TAND, sớ 24, tr 1-6; 23 Tạ Quang Khải (2010) “Bàn tội phạm có yêu tớ gây thương tích trường hợp từ chới giám định người bị hại vụ án hình sự”, Tạp chí Kiểm sát, sớ 10, tr24-40; 24 Trần Văn Luyện (2000) Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người (sách tham khảo), Nxb Chính trị q́c gia, Hà Nội; 25 Nguyễn Đức Mai (2003) “Phân biệt tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người với tội giết người vơ ý làm chết người”, Tạp chí TAND, sớ 4, tr 10-12; 26 Dương Tuyết Miên (2007) Định tội danh định hình phạt, Nxb CAND, Hà Nội; 27 Nguyễn Thị Tố Nga (2006) “Phân biệt tội cố ý giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh tội giết người vượt giới hạn phịng vệ đáng”, Tạp chí Kiểm sát, sớ 9, tr 42-48; 28 Phạm Văn Phước (2015) Tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Ninh Thuận, Luận văn thạc sĩ, Học viện KTXH, Hà Nội; 29 Dương Mai Phương (2017) Tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh lạng Sơn, Luận văn thạc sĩ, Học viện KTXH, Hà Nội; 30 Đinh Văn Quế (2006) Bình luận khoa học BLHS - Phần tội phạm - Quyển 1, Nxb thành phố Hồ Chí Minh; 31 Đinh Văn Quế (2018) “Phân biệt tội giết người với tội cớ ý gây thương tích dẫn đến chết người luật hình sự năm 2015”, Tạp chí Kiểm sốt, sớ 7; 32 Nguyễn Huy Tài (2018) “Bàn số quy định BLHS năm 2015 tội xâm phạm đến sức khỏe”, Tạp chí Kiểm sát, số 4, tr 56-60; 33 Nguyễn Huy Tài (2018) “Quy định tội xâm phạm sức khỏe người khác giai đoạn lịch sử pháp luật hình sự”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, sớ 2, tr31-35; 34 Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dương (2018) Thống kê vụ án xét xử sơ thẩm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người giai đoạn 2014 - 2018 35 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (2018) Một số bạn án hình sơ thẩm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người giai đoạn 2014 - 2018; 36 Tịa án nhân dân tới cao (1986) Nghị số 04/HĐTP Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành số quy định BLHS, ban hành ngày 29/11/1986, Hà Nội; 37 Tòa án nhân dân tới cao (1975) Tập luật lệ hình 38 Tịa án nhân dân tới cao (2018) Thống kê vụ án xét xử sơ thẩm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người giai đoạn 2001-2017, Hà Nội 39 Nguyễn Văn Trượng (2009) “Phân biệt tội giết người với tội cớ ý gây thương tích (trường hợp dẫn đến chết người)”, Tạp chí TAND ,sớ 13, tr18-22; 40 Nguyễn Anh Tuấn (2000) “Một số vấn đề lý luận thực tiễn tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác BLHS năm 1999), Tạp chí Nhà nước pháp luật, sớ 7, tr77-82; 41 Phạm Minh Tuyên (2018) “Một số ý kiến tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác theo quy định Điều 134 BLHS năm 2015”, Tạp chí TAND, số 12, tr1-5; 42 Võ Khánh Vinh (2013) (Chủ biên) Giáo trình luật hình Việt Nam phần tội phạm, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội; 43 Võ Khánh Vinh (2011) Lý luận chung định tội danh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội; 44 Trần Thị Quang Vinh (Chủ biên) (2015) Giáo trình luật hình Việt Nam (Phần tội phạm - Quyển 1), Nxb Hồng Đức; ... TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH 1.1 Những vấn đề lý luận tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng thái tinh. .. Nam tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 1.2.1 Khái quát trình quy định tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác. .. THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH 1.1 Những vấn đề lý luận tội cớ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động từ thực tiễn tỉnh bình dương , Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động từ thực tiễn tỉnh bình dương