Văn hóa trong hoạt động xét xử vụ án hình sự của tòa án nhân dân

84 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:56

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGƠ VĂN KHƠI VĂN HĨA TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ VĂN KHƠI VĂN HĨA TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA TỊA ÁN NHÂN DÂN Chun ngành : Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 38 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGUYỄN MINH ĐOAN HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu thực cá nhân tơi, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu, nội dung trình bày luận văn hoàn toàn hợp lệ đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tác giả Ngơ Văn Khơi MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA TỊA ÁN NHÂN DÂN 1.1 Khái quát chung hoạt động xét xử vụ án hình tịa án nhân dân 1.2 Khái niệm, đặc điểm, vai trị văn hóa hoạt động xét xử vụ án hình tịa án nhân dân 13 1.3 Nội dung văn hóa hoạt động xét xử vụ án hình tịa án nhân dân 17 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VĂN HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA TỊA ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM 26 2.1 Khái quát thực trạng công tác xét xử 26 2.2 Khơng gian văn hóa xét xử trang phục xét xử 33 2.3 Các chuẩn mực hành vi giao tiếp, ứng xử tiến hành hoạt động xét xử 48 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VĂN HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA TỊA ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 60 3.1 Phương hướng nâng cao văn hóa hoạt động xét xử vụ án hình tòa án nhân dân giai đoạn 60 3.2 Giải pháp nâng cao văn hóa hoạt động xét xử vụ án hình tịa án nhân dân giai đoạn 64 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS: Bộ luật hình BLTTHS: Bộ luật tố tụng hình HĐXX: Hội đồng xét xử HTND: Hội thẩm nhân dân KSV: Kiểm sát viên XHCN: Xã hội chủ nghĩa TAND: Tòa án nhân dân TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao THTT: Tiến hành tố tụng TTHS: Tố tụng hình VKS: Viện kiểm sát MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, với giao thoa kinh tế vấn đề bảo vệ nâng cao ý thức pháp luật cần thiết, cấp bách Dưới tác động kinh tế thị trường kéo theo thay đổi xã hội, ngành, lĩnh vực cách rõ nét Từ quốc gia phát triển bắt đầu tìm kiếm cho bước thích hợp để hội nhập khơng bị hịa tan Một biện pháp để quốc gia lựa chọn đầu tiên: giữ vững văn hóa dân tộc, kết hợn với tinh hoa văn hóa nhân loại để đúc kết cho văn hóa tiên tiến, văn minh đại Ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị ban hành Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/6/2005 Ban hành Nghị số 49-NQ/TW Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 theo tinh thần Nghị Đại hội IX Đảng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế Cùng với Hiến pháp năm 2013 vào sống, đẩy mạnh nâng cao hiệu cải cách tư pháp với mục tiêu: xây dựng tư pháp sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bước đại, phục vụ nhân dân, phụng Tổ quốc, cải cách Tòa án hoạt động xét xử trung tâm cải cách tư pháp Nghị xác định, vai trò trung tâm hệ thống tư pháp Tòa án, hoạt động Tòa án hoạt động trung tâm hoạt động tư pháp Đây bước phát triển tình hình nhận thức lý luận lĩnh vực tư pháp Trong hoàn cảnh đó, giá trị cần bảo vệ vấn đề văn hóa-văn hóa xã hội văn hóa pháp lý Trong phạm vi luận văn, sâu vào phần văn hóa hoạt động xét xử vụ án hình Tịa án nhân dân Tại phiên tịa hình sơ thẩm, tồn chứng cứ, tài liệu vụ án xem xét, đánh giá cơng khai, khách quan tồn diện Trên sở kết phiên tịa hình sơ thẩm, Hội đồng xét xử án định việc giải toàn vụ án, xác định trách nhiệm hình sự, quyền nghĩa vụ cụ thể bên Do đó, phiên tòa xét xử đạt chất lượng tốt, thể tính văn hóa hoạt động xét xử cao sở để án, định xác, khách quan; góp phần hạn chế kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm, khiếu nại giám đốc thẩm, tái thẩm Từ đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, đồng thời ý thức pháp luật người dân nâng cao, pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo đảm Với lý nên chọn đề tài: “Văn hóa hoạt động xét xử vụ án hình Tịa án nhân dân” Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề văn hóa hoạt động xét xử, nước ta từ trước đến ý Chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu văn hóa hoạt động xét xử vụ án hình Tịa án Trong thời gian gần đây, có số ý kiến đề cập đến vấn đề nằm rải rác phần, mục nhỏ viết như: Các báo cáo cơng tác Tịa án; Bùi Ngọc Sơn, Tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức Tòa án ý nghĩa nay, Nghiên cứu lập pháp, số 2, tháng 2/2002 Chuyên đề về: Tư pháp hình so sánh (1999), Thơng tin khoa học pháp lý, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý- Bộ Tư pháp Dương Ngọc Ngưu, Vai trò Hội thẩm nhân dân hoạt động tố tụng – Thực trạng phương hướng đổi mới, lập pháp, đặc san số tháng 3/2003 Dương Thanh Biểu, Thực trạng số giải pháp nâng cao chất lượng công tác hậu cần ngành kiểm sát nhân dân, Tạp chí kiểm sát, tháng 3/2004 Đinh Văn Quế, Thủ tục xét xử vụ án hình sự, NXB TP.HCM Hà Mạnh Trí, Vấn đề tổ chức phiên tòa theo tinh thần Nghị 08 NQ-TW BCT, Tạp chí kiểm sát tháng 8/2003 Phan Trung Hoài, Một số vấn đề sở đảm bảo dân chủ tranh luận phiên tịa hình sự, Tạp chí kiểm sát, số 3/2002 Phạm Minh Tuyên, Kỹ xét xử vụ án hình sự, NXB Thanh niên, Hà Nội Phạm Quốc Hùng, Trị quốc văn hóa truyền thống Việt Nam, nghiên cứu lập pháp, số tháng 3/2001 Phạm Hồng Hải, Vai trò luật sư hoạt động tố tụng – Thực trạng phương hướng đổi mới, lập pháp, đặc san số tháng 3/2003 Nguyễn Duy Giảng, Bàn tranh tụng phiên tịa, Tạp chí kiểm sát tháng 10/2003.Nguyễn Ngọc Chí, Đào Thị Nga, Oan sai TTHS, Nghiên cứu lập pháp, số 2, tháng 2/2003 Nguyễn Minh Đoan, Pháp luật, lối sống văn hóa công sở, NXB Tư pháp, Hà Nội Nguyễn Minh Đoan Vũ Trọng Lâm, Hiệu pháp luật – Những vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia-Sự thật Lê Cảm, Cải cách hệ thống Tòa án giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, Nghiên cứu lập pháp, tháng 4/2002 Lê Trung Mưu, Một số vấn đề rút kinh nghiệm thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử hình phiên tịa theo tinh thần Nghị số 08 NQ-TW BCT tỉnh Thái Bình, Tạp chí kiểm sát, số 1/2004 Trần Văn Nam, Vai trị đạo đức nghề nghiệp thực quyền cơng tố, Tạp chí kiểm sát số 1/2004 Trịnh Tiến Việt, Nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tịa hình sự, Nghiên cứu lập pháp số 7, tháng 7/2003 Được quan tâm cấp vấn đề văn hóa với hướng cải cách tư pháp nước nhà, có điều kiện đào sâu lĩnh vực Ngoài đam mê khoa học, phải coi trách nhiệm với xã hội Với cá nhân cán Tòa án, thân ý thức trách nhiệm với hệ thống Tịa án cấp Chính thế, ngồi mục đích phát huy tính chủ động, sáng tạo học tập, công tác nhằm so sánh lý luận thực tiễn, chúng tơi cịn mong muốn tương lai vấn đề văn hóa hóa hoạt động xét xử quan tâm ý nhiều để hiệu xét xử nâng cao nâng cao tính uy nghiêm, đại, văn minh tư pháp nước nhà Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn có mục đích nghiên cứu nét đến chuyên sâu, có hệ thống sở lý luận thực tiễn cơng tác xét xử vụ án hình Tịa án nhân dân Trên sở rút kết luận đề xuất phương hướng, giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng giải án cịn góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân Với mục đích nêu trên, luận văn có nhiệm vụ: - Trên sở phân tích, làm rõ vấn đề lý luận phiên tòa hình sự, tính văn hóa thể phiên tịa hình sự, nêu lên đặc trưng tính văn hóa thể phiên tịa hình so với phiên tịa dân sự, hành hay văn hóa cơng sở nói chung - Đúc rút kinh nghiệm, kỹ trình xét xử vụ án hình nhằm thể hiện, nâng cao vai trị tính văn hóa hoạt động xét xử vụ án hình - Nêu lên phương hướng, giải pháp nhằm góp phần tăng cường tính văn hóa hoạt động xét xử vụ án hình Tòa án, nâng cao chất lượng xét xử vụ án hình - Nâng cao tính văn hóa hoạt động xét xử vụ án hình góp phần xây dựng hình ảnh hệ thống Tịa án đại, văn minh, xứng đáng với định hướng cải cách hoạt động xét xử Tòa án trung tâm công tác cải cách tư pháp Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu cách bao quát vấn đề có quan hệ trực tiếp đến tính văn hóa hoạt động xét xử vụ án hình sự, đặc biệt sâu vào vấn đề cụ thể chủ thể hoạt động xét xử Hội đồng xét xử nói chung, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa, luật sư, bị cáo, người tham gia tố tụng khác phiên tịa Ngồi ra, cịn có đối tượng liên quan sở vật chất, cảnh quan, trụ sở, cách bố trí, tổ chức phiên tịa,… góp phần khơng nhỏ vào nội dung nghiên cứu luận văn Luận văn sử dụng diễn biến phiên tòa, số liệu thực tế, thống kê hệ thống Tòa án qua năm để phục vụ làm sở cho đề tài Phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu dựa vào phương pháp sau: - Phương pháp vật lịch sử: Dựa phép biện chứng Triết học Mác-Lênin; - Phương pháp thống kê: Các số liệu từ tổng kết ngành hệ thống Tòa án để chứng minh làm cụ thể hóa vấn đề cần nêu - Phương pháp phân tích tài liệu: Phân tích tài liệu thu thập liên quan đến đề tài nhằm giải thích rõ ràng luận điểm; - Phương pháp Logic lịch sử: Liên hệ vấn đề từ thực tiễn năm trước để có nhìn hồn thiện tương lai - Phương pháp điền giả: Làm công tác thực tiễn địa điểm liên quan để đề tài có tính thuyết phục, sát với thực tế Trong phương pháp trên, phương pháp vật lịch sử quan trọng Các phương pháp khác dựa vào lý luận phép biện chứng vật Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Kết nghiên cứu luận văn có ý nghĩa quan trọng phương diện lý luận gắn liền với thực tiễn xét xử cơng trình nghiên cứu mang lại cách nhìn tổng quát văn hóa hoạt động xét xử vụ án hình Tịa án Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng văn hóa hoạt động xét thuận lợi cho người dân có cơng việc Tịa án; góp phần xây dựng hình ảnh Tịa án thân thiện, “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, chỗ dựa nhân dân nơi bảo vệ công lý, bảo vệ quyền người, quyền công dân - Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng xét xử: Nâng cao chất lượng án, định Tịa án; Cơng khai án, định Tịa án Cổng thơng tin điện tử Tịa án nhân dân; Thực công khai, minh bạch hoạt động Tòa án; Phối hợp chặt chẽ với quan tiến hành tố tụng quan có liên quan trình giải loại vụ án; Tăng cường công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử; Đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử loại vụ án, đảm bảo phán Toà án phải pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ quyền người, quyền công dân, đẩy mạnh tranh tụng phiên tịa Tích cực tham mưu chủ trương, biện pháp tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phối hợp với quan tiến hành tố tụng khẩn trương đưa xét xử kịp thời, nghiêm minh vụ án kinh tế, tham nhũng, vụ án lớn mà dư luận xã hội quan tâm Phấn đấu không để xảy việc xét xử oan bỏ lọt tội phạm - Nhóm giải pháp công tác đào tạo: Nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên Thư ký Tòa án đảm bảo vừa hồng vừa chuyên Đào tạo người làm công tác xét xử, người tiến hành tố tụng phiên tịa hình có đạo đức lĩnh nghề nghiệp, có hành vi cách ứng xử có văn hóa chốn cơng đường, chuẩn mực ngôn ngữ, phát ngôn tham gia xét xử Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chủ động xây dựng kế hoạch gắn với nhu cầu thực tiễn; thực nghiêm túc chủ trương Ban cán đảng Tòa án nhân dân tối cao việc tăng cường việc tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng hình thức trực tuyến Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kiến thức xã hội, 65 trình độ ngoại ngữ, tin học, khả sử dụng kỹ thuật tiên tiến cho cán bộ, Thẩm phán hệ thống Tòa án cấp để tạo nguồn nhân lực có chất lượng, giải công việc đạt hiệu cao cho Tịa án - Nhóm giải pháp hướng tới Tịa án điện tử công tác thi đua khen thưởng: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động Tịa án; Làm tốt cơng tác thi đua khen thưởng Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động Tịa án nhằm góp phần thực có hiệu việc đổi mơ hình thủ tục hành – tư pháp, đảm bảo tính cơng khai minh bạch hoạt động Tòa án Đẩy mạnh phong trào thi đua; tổ chức thực tốt Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Nhóm giải pháp hợp tác quốc tế, thơng tin tuyên truyền: Mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế, trước hết quan hệ song phương với nước, đối tác chiến lược, quan trọng nước khu vực; tìm kiếm nguồn hỗ trợ cho hoạt động triển khai thực thi pháp luật Tòa án nhân dân Phối hợp với quan có liên quan làm tốt cơng tác tương trợ tư pháp Đổi phương pháp thông tin tuyên truyền theo hướng tăng cường ứng dựng công nghệ tiên tiến để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, biên tập, xuất phát hành ấn phẩm bảo đảm tơn mục đích; tổ chức sản xuất Chương trình Truyền hình Tịa án nhân dân theo kế hoạch nội dung kỳ phát sóng theo tiến độ Chú trọng việc thơng tin tun truyền vị trí vai trò đặc biệt quan trọng Tòa án Bộ máy Nhà nước theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 Thơng qua đó, xác định nhiệm vụ cụ thể để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động tư pháp Nghiên cứu kinh nghiệm nước cải cách hành tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, tranh tụng phiên tòa Tiếp tục hợp tác với nước giới để thực tốt dự án hỗ trợ kỹ thuật 66 tranh thủ nguồn tài trợ từ nước phục vụ hoạt động Tịa án nhân dân - Nhóm giải pháp đầu tư sở vật chất, xây dựng thang bảng lương: Đảm bảo sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc cho Tòa án; Tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc cung cấp trang thiết bị làm việc cho Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đất nước; củng cố đại hóa sở vật chất phục vụ hoạt động đặc thù Tòa án cấp Phối hợp với quan hữu quan trung ương địa phương tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, mở rộng, cải tạo trụ sở Tòa án nhân dân cấp theo đề án xây dựng trụ sở Tịa án nhân dân; Theo đó, hồn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án: (1) Đề án quy hoạch tổng thể trụ sở Tòa án nhân dân cấp theo quy định Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; (2) Đề án trang bị, phương tiện làm việc Toà án nhân dân cấp giai đoạn IV; Phải có mẫu trụ sở Tòa án cụ thể chung cho nước, giống kiến trúc, diện tích phịng xét xử, có đủ khơng gian để xếp vị trí chỗ ngồi người tiến hành tố tụng tất Tịa án giống Từ cần thay đổi vị trí chỗ ngồi Thư ký phiên tịa, khơng ngồi quay lưng vào HĐXX (vì quay lưng vào HĐXX có ý kiến cho điều tạo hình ảnh khơng ấn tượng quay lưng lại với công ý) mà giống nước, Thư ký bố trí ngồi bên dưới, gần HĐXX để thuận lợi q trình kết nối thơng tin, chuyển đưa chứng HĐXX người có mặt phiên tòa “ phòng xét xử việc hình phải bố trí cho người nhân danh công quyền thật oai phong so với bị cáo ( ) phòng xét xử việc liên quan đến vị thành niên tạo khơng khí chân tình, cứu vớt làm cho vị thành niên đỡ sợ tin tưởng vào đắn, chuẩn mực cán tham gia vụ việc”[34, tr.199] Triển khai xây dựng Đề án thang, bảng lương chế độ cán 67 bộ, công chức, viên chức người lao động Tòa án nhân dân theo tinh thần Nghị số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cải cách sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo Ban đạo tiền lương quốc gia; nâng cao lực sở hạ tầng ứng dụng cơng nghệ thơng tin Tịa án nhân dân để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp tình hình Qua tăng cường cơng tác đầu tư tài chính, cần tiếp tục triển khai trang bị cho Hội thẩm nhân dân mặc áo choàng xét xử giống Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, họ thành viên HĐXX, có quyền biểu ngang Tiếp tục thực Đề án trang bị, phương tiện làm việc Toà án nhân dân cấp, Tòa án nhân dân tối cao trang bị bàn ghế xét xử, tăng âm loa đài theo mơ hình cho phịng xét xử Tịa án nhân dân cấp, qua đảm bảo tính trang nghiêm, bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Đồng thời, Tòa án nhân dân tối cao đẩy nhanh tiến độ xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, định phê duyệt Đề án trang bị tài sản giai đoạn IV (2019-2023) cho Tòa án Thực Nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội trang phục Thẩm phán Tịa án nhân dân, quy định trang phục xét xử Thẩm phán áo chồng, Tịa án nhân dân tối cao tiến hành thiết kế, tổ chức may sắm cấp phát cho Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp để sử dụng thống Việc mua sắm, quản lý, sử dụng, sửa chữa tài sản cơng đơn vị hệ thống Tịa án nhân dân dần vào nề nếp, tài sản công mua sắm, bàn giao kịp thời, quản lý sử dụng mục đích, có hiệu 3.2.2 Xây dựng văn hóa xét xử gắn với văn hóa khoan dung Khoan dung xuất phát từ lịng nhân ái, đòi hỏi đối xử nhân từ, độ lượng người khác, xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ lỗi lầm họ mà tôn trọng nhân cách người phạm tội Văn 68 hóa khoan dung thuật ngữ thể tính đại, có hàm nghĩa xa phạm vi đạo đức, liên quan đến nhiều lĩnh vực văn hóa: trị, tư tưởng, tơn giáo – tín ngưỡng, pháp luật, đạo đức, lối sống, giá trị bên thuộc phẩm chất, cá tính, nhân cách cá nhân, nhóm xã hội hay dân tộc Có thể có nhiều cách định nghĩa khác nhau, song nội hàm văn hóa xét xử khoan dung thường bao gồm nội dung sau đây: Thái độ nghiêm minh, cách nhìn rộng lượng hành vi phạm tội Trong giữ gìn củng cố tính nghiêm minh pháp luật, văn hóa khoan dung địi hỏi tơn trọng điều kiện, hồn cảnh hành vi vi phạm Nó chống lại thái độ kỳ thị, giáo điều áp đặt quan điểm Văn hóa khoan dung hoạt động xét xử vụ án hình khơng phải khoan thứ, hạ cố kiểu bề trên; nhượng bộ, thỏa hiệp Xét xử khoan dung xây dựng nguyên tắc công lý, nghĩa, khơng chấp nhận thỏa hiệp ngun tắc với tội ác bất công xã hội Văn hóa khoan dung xét xử vụ án hình phải xây dựng sở tâm, đức, trí; sáng suốt, có ngun tắc, lấy cơng lý, nghĩa tảng; giải vấn đề sở “có lý, có tình” Vì vậy, khoan dung với kẻ bạo bất công với người lương thiện, phá hoại tảng đạo đức pháp luật cộng đồng Xét xử rập khuôn, nặng mục đích trừng trị có nhiều ngun nhân, có nguyên nhân thiếu tảng văn hóa khoan dung, nhân người văn minh, đến quy phạm văn hóa, đạo đức, pháp luật Văn hóa xét xử mang tính khoan dung tính hồn chỉnh nó, trở thành sức mạnh nêu gương, cảm hóa, thức tỉnh người có hành vi vi phạm pháp luật mạnh mẽ 69 3.2.3 Những công việc cần chuẩn bị tốt nhằm nâng cao kỹ điều khiển phiên tịa đảm bảo tính văn hóa xét xử vụ án hình Để thể tốt tính văn hóa hoạt động xét xử vụ án hình phiên tịa hình cần chuẩn bị: - Nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự: * Mục đích: Việc nghiên cứu hồ sơ vụ án hình nhằm giúp cho Thẩm phán chủ tọa phiên tòa nắm vững nội dung vụ án, để từ có hướng giải vụ án hình cách đắn xác * Yêu cầu: Trong hoạt động tố tụng hình tình tiết vụ án ln có mối quan hệ mật thiết với Vì vậy, để nắm nội dung vụ án cách chắn chủ động q trình xét xử địi hỏi Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải nghiên cứu cách kỹ lưỡng, có hệ thống khoa học tồn tài liệu, chứng thu thập q trình điều tra có hồ sơ Đây sở để Thẩm phán chủ tọa phiên tịa định pháp luật - Các cơng việc chuẩn bị cho mở phiên tịa sơ thẩm hình sự: Phiên tịa tính uy nghiêm hay khơng phụ thuộc vào việc chuẩn bị Thẩm phán người có trách nhiệm liên quan Cần ý công việc sau: Thẩm phán cần rà soát xem thành phần tham gia tố tụng báo gọi, triệu tập đủ hay chưa? Kết tống đạt giấy triệu tập nào? Lệnh trích xuất bị cáo bị tạm giam, Trại tạm giam biết chưa? Việc mời luật sư trường hợp bắt buộc phải có luật sư tiến hành nào, bảo đảm hay chưa, Hội đồng xét xử có thành phần hay chưa? Đặc biệt, vụ án có bị cáo người 18 tuổi phạm tội phải lưu ý đến việc mời Hội thẩm nhân dân, Cảnh sát hỗ trợ tư pháp việc bảo vệ phiên tòa bảo đảm tơn nghiêm phiên tịa xét xử, phục vụ tốt nhiệm vụ trị địa phương để giáo dục ý thức 70 chấp hành pháp luật nhân dân ngày tốt Chuẩn bị tốt kế hoạch xét hỏi điều hành phiên tịa trình tự luật định - Soạn thảo án hình sơ thẩm Bản án hình văn tố tụng hình ghi nhận kết luận định Hội đồng xét xử, xa đánh giá Nhà nước hành vi, người cụ thể hành vi đó, người đó, bị truy tố trước Tịa án Bản án hình kết cuối trình điều tra, truy tố xét xử quan THTT Do vậy, án cần phải phản ánh trung thực, đầy đủ diễn biến vụ án phải xác định rõ thật khách quan Bản án hình có hiệu lực pháp luật thể tính quyền lực Nhà nước việc đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn tội phạm Xét xử vụ án hình sự, mà kết việc Hội đồng xét xử ban hành án để xác định người có tội khơng có tội, phải chịu hình phạt khơng phải chịu hình phạt Bản án có ý nghĩa trị, xã hội sâu sắc, trực tiếp ảnh hưởng tới người bị kết án Bản án hình tuyên người, tội, pháp luật khơng có ý nghĩa mặt đảm bảo pháp chế XHCN thực nghiêm minh mà cịn mang tính răn đe, giáo dục, phịng ngừa tội phạm xã hội, qua tạo niềm tin nhân dân vào công lý Với ý nghĩa pháp lý nêu, án hình cần phải có đầy đủ nội dung mang tính khoa học pháp lý, văn phong phải chuẩn xác, thống theo quy định pháp luật tố tụng hình Các án phải đáp ứng nội dung hình thức như: - Về nội dung: Bản án giải đầy đủ, toàn diện vấn đề vụ án sở Luật nội dung Luật tố tụng Các định án viện dẫn phải xác điểm, khoản, điều Bộ luật hình Bộ luật tố tụng hình - Về mặt hình thức: Văn phong án phải sáng, tả, rõ ràng Bản án thể tên Tòa án xét xử, thời gian, không gian, địa điểm nơi xét xử, thành phần Hội đồng xét xử, người THTT 71 khác KSV, Thư ký phiên tòa người tham gia tố tụng Phần nhận định, phân tích, đánh giá, suy xét phần án phải đảm bảo tính thống nhất, khơng mâu thuẫn lẫn nhau, có kết cấu khoa học, chặt chẽ Cần soạn thảo án hình sơ thẩm theo quy định Điều 260 BLTTHS 2015 Nghị số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19/9/2017 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Một án Tòa án Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành người, tội, pháp luật làm cho người phạm tội “tâm phục, phục” vào quy định pháp luật, sách hình Đảng Nhà nước mà nâng cao ý thức pháp luật đặt niềm tin vào công lý, góp phần nâng cao vai trị, vị trí Tịa án, tạo niềm tin nhân dân vào án Tòa án Muốn vậy, án ban hành phải lập luận chặt chẽ, logic sở phân tích, chứng minh đầy đủ, khách quan, tồn diện chứng thẩm tra, làm rõ phiên tòa định án xác, pháp luật, thấu tình, đạt lý có sức thuyết phục đề cao tính giáo dục, phịng ngừa Chúng tơi khơng có hi vọng sớm chiều có thay đổi trạng mà bước khắc phục tìm đường ngắn để đạt mục đích cuối nâng cao tính thuyết phục xét xử Khổng Tử có tư tưởng trị vì: “Dùng pháp để dẫn đạo nhân dân, dùng hình phạt để chỉnh đón họ, dân tránh phạm tội, lại hổ thẹn; dùng đạo đức để giáo hóa dân chúng, dùng lễ để ước thúc họ, dân chúng khơng biết liêm sỉ, mà lịng người quy phục”[51, tr.20] 72 KẾT LUẬN Văn hóa tồn có chắt lọc, kế thừa tiếp biến liên tục dịng chảy thời gian vơ tận; Văn hóa q trình sáng tạo, có sáng tạo trở thành trì văn hóa; Giá trị văn hóa có chọn lọc có sức thu hút cảm hóa mạnh mẽ người hướng chân, thiện, mỹ, dù kiến hay niềm tin có khác Một điều cần khẳng định tầm quan trọng to lớn văn hóa, khơng nước ta mà nước giới Gần đây, nhiều hội nghị quốc tế coi văn hóa mục tiêu, động lực, nhân tố định phát triển bền vững kinh tế xã hội dân tộc Trong đời hoạt động Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh ln ln coi trọng vấn đề văn hóa Theo Người: “Vì lẽ sinh tồn mục đích sống, người sáng tạo ra, phát minh ngôn ngữ chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, nghệ thuật, văn học , công cụ cho sinh hoạt ngày ăn, mặc, , phương tiện, phương thức sử dụng Toàn sáng tạo văn hóa Văn hóa sử dụng tổng hợp phương thức sinh hoạt với biểu mà lồi người sản sinh nhằm thích ứng nhu cầu đời sống, địi hỏi sinh tồn”[22, tr.431] Trong tình hình nay, đứng trước hội thách thức Bên cạnh hay, tốt, góp phần phát triển kinh tế xã hội văn hóa nước ta, xuất ảnh hưởng khơng thể coi thường nhân tố tiêu cực Tình hình địi hỏi cần có sách đắn kiên để chặn đứng tư tưởng hành động tiêu cực, sai trái, có tâm lớn tiếp tục phát triển hướng văn hóa nước nhà mặt trận tư tưởng, nghiệp xây dựng người, xây dựng sống, lối sống lành mạnh 73 xã hội ta Đối với hệ thống Tòa án cấp vậy, tâm xây dựng pháp lý nói chung hoạt động xét xử vụ án hình nói riêng phải thể tính văn hóa pháp lý cao, đảm bảo cơng lý, cơng bằng, văn minh Bởi phiên tịa hình thể rõ nét Nhân danh quyền lực sức mạnh cưỡng chế nhà nước Pháp luật TTHS pháp luật hình nước ta, mục đích thể tính nhân văn, vị tha Đó cải tạo giáo dục người Chính nên vấn đề tun truyền, vận động người hiểu thực theo pháp luật cơng tác văn hóa góp phần khơng nhỏ Hồ Chí Minh nói: “Cơng bố đạo luật chưa phải việc xong, mà phải tuyên truyền, giáo dục lâu dài thực tốt” [22, tr.524] Mục đích việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật để bước nâng cao ý thức pháp luật văn hóa pháp lý tầng lớp nhân dân hiểu rõ đầy đủ giá trị xã hội, chức quan trọng pháp luật Chính thể quốc gia thành cơng nhà lập pháp nhập tôn giáo, pháp luật, phong tục tập quán làm thành luân lý đạo đức Những giáo điều bốn loại hình nêu gọi LỄ Nhờ giữ LỄ mà thể họ chiến thắng Phần văn hóa hoạt động xét xử mà chúng tơi trình bày cốt chữ LỄ Khâu vừa thể quyền lực nhà nước, tính nghiêm minh hệ thống pháp luật vừa có tác dụng giáo dục, ảnh hưởng sâu rộng nhân dân Trong chuyên đề: Tư pháp hình so sánh “Mặc dù văn hóa ln ln coi yếu tố tách rời hệ thống pháp luật yếu tố nghiên cứu Tập quán án lệ, pháp điển luật châu Âu lục địa, quan điểm Nga coi luật pháp nhân đạo giống vị trí quan trọng lời tuyên thệ luật hồi giáo Đó thí dụ văn hóa để ta đánh giá truyền thống pháp luật”[47, tr.59] 74 Tóm lại, hệ thống Tịa án sớm ý thức vị trí vai trị văn hóa phát triển xã hội, phát triển hệ thống Tịa án Khi nói đến văn hóa chiến lược văn hóa, cịn phải đề cập nhiều mặt khác nữa, mặt có liên quan đến nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước thời Còn hệ thống Tòa án, để đảm bảo phiên tòa xét xử vụ án hình mang đậm tính văn hóa pháp đình vừa thể tính uy nghiêm, vừa thể tính khoan dung, nhân đạo, thể công lý, công bằng, đại, văn minh có giá trị hạt nhân cốt lõi phát triển văn hóa hoạt động xét xử thông qua quy định pháp luật như: nơi xử án, bố trí, trang hồng phịng xử án, trang phục phiên tịa, ngơn ngữ, hành vi, đạo đức, cách ứng xử phiên tòa, kỹ điều hành phiên tòa Thẩm phán chủ tọa Vấn đề lại giải pháp thực hồn cảnh cho có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với văn hóa dân tộc thực tiễn Cơng trình nhìn nhận chúng tơi vấn đề văn hóa hoạt động xét xử vụ án hình Tịa án nhân dân Hi vọng thời gian tới có nhiều cơng trình nghiên cứu nhiều tác giả vấn đề để có cách đánh giá xây dựng tốt 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật TTHS năm 2004 Bộ luật TTHS năm 2015 Bộ luật hình năm 1999 Bộ luật hình năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 Báo cáo cơng tác ngành Tịa án phương hướng nhiệm vụ công tác qua năm Bùi Ngọc Sơn, Tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức Tòa án ý nghĩa hiễn nay; Nghiên cứu lập pháp, số 2, tháng 2/2002 Bùi Minh Thanh, Những mặt trái kinh tế thị trường ảnh hưởng chúng đến tội phạm lĩnh vực kinh tế, Tạp chí kiểm sát, tháng 1/2004 Bùi Thị Huyền, Phiên tòa sơ thẩm dân - Những vấn đề lý luận thực tiễn; NX B Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội Chuyên đề về: Tư pháp hình so sánh (1999); Thơng tin khoa học pháp lý; Viện nghiên cứu khoa học pháp lý- Bộ Tư pháp 10 C Mác Enghen toàn tập; NXB Chính trị quốc gia; Hà Nội 11 Cole,1990 12 Dương Ngọc Ngưu, Vai trò Hội thẩm nhân dân hoạt động tố tụng – Thực trạng phương hướng đổi mới, lập pháp, đặc san số tháng 3/2003 13 Dương Thanh Biểu, Thực trạng số giải pháp nâng cao chất lượng công tác hậu cần ngành kiểm sát nhân dân, Tạp chí kiểm sát, tháng 3/2004 14 Đào Trí Úc: Nhà nước pháp quyền nghiệp đổi mới, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 15 Đỗ Huy, Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đinh Văn Quế, Thủ tục xét xử vụ án hình sự, NXB TP.HCM 17 Giáo trình luật hình sự, NXB Cơng an nhân dân, Đại học Quốc gia Hà Hội 18 Giáo trình luật tố tụng hình sự, NXB Cơng an nhân dân, Đại học Quốc gia Hà Nội 19 Giáo trình Triết học Mác Leenin; NXB.GD 20 Hà Mạnh Trí, Vấn đề tổ chức phiên tòa theo tinh thần Nghị 08 NQ-TW BCT, Tạp chí kiểm sát tháng 8/2003 21 Hồ Chí Minh, Nhà nước pháp luật, NXB Pháp lý, Hà Nội 22 Hồ Chí Minh tồn tập, tập 3, tập 9, xuất lần thứ hai, NXB Chính trị Quốc gia 23 Hồ Sỹ Quý, Tìm hiểu văn hóa văn minh, NXB Chính trị quốc gia 24 Montesquieu, Tinh thần pháp luật, NXB Giáo dục, trường ĐH KHXH&NV; Khoa luật 25 Phan Trung Hoài, Một số vấn đề sở đảm bảo dân chủ tranh luận phiên tịa hình sự, Tạp chí kiểm sát, số 3/2002 26 Phạm Minh Hạc – Nguyễn Khoa Điềm, Về phát triển văn hóa xây dựng người thời kỳ cơng nghiệp hóa, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Phạm Minh Tuyên, Kỹ xét xử vụ án hình sự, NXB Thanh niên, Hà Nội 28 Phạm Quốc Hùng, Trị quốc văn hóa truyền thống Việt Nam, nghiên cứu lập pháp, số tháng 3/2001 29 Phạm Hồng Hải, Vai trò luật sư hoạt động tố tụng – Thực trạng phương hướng đổi mới, lập pháp, đặc san số tháng 3/2003 30 Nguyễn Duy Giảng, Bàn tranh tụng phiên tịa, Tạp chí kiểm sát tháng 10/2003 31 Nguyễn Hữu Kỉnh, Tạp chí kiểm sát,12/2003 32 Nguyễn Lân, Từ điển từ ngữ Việt Nam; NXB.Tp.HCM; 33 Nguyễn Ngọc Chí, Đào Thị Nga, Oan sai TTHS, Nghiên cứu lập pháp, số 2, tháng 2/2003 34 Nguyễn Minh Đoan, Pháp luật, lối sống văn hóa cơng sở, NXB Tư pháp; Hà Nội 35 Nguyễn Minh Đoan Vũ Trọng Lâm, Hiệu pháp luật – Những vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia-Sự thật 36 Nguyễn Văn Dân, Con người văn hóa Việt Nam thời kỳ đổi hội nhập, NX B Khoa học xã hội, Hà Nội 37 Nguyễn Việt Hùng, Bắc Giang tổ chức sơ kết năm thực tổ chức phiên tòa xét xử theo tinh thần Nghị 08 38 Nguyễn Xuân Yêm, Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm, NXB Công an nhân dân; Hà Nội 39 NQ/TW-BCT, Nghiên cứu lập pháp, tháng 12/2003 40 Lê Cảm, Cải cách hệ thống Tòa án giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, Nghiên cứu lập pháp, tháng 4/2002 41 Lênin, Bàn ngôn ngữ, NXB Giáo dục 42 Lê Thị Nga, Tổ chức TAND khu vực – Vấn đề lý luận thực tiễn, lập pháp, đặc san số tháng 3/2003 43 Lê Trung Mưu, Một số vấn đề rút kinh nghiệm thực hành quyền cơng tố kiểm sát xét xử hình phiên tòa theo tinh thần Nghị số 08 NQ-TW BCT tỉnh Thái Bình, Tạp chí kiểm sát, số 1/2004 44 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 45 Montesquieu, Tinh thần pháp luật, NXBGD trường ĐH KHXH&NV khoa luật; Hà Nội 46 Tập thể nhiều tác giả, Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa, Ban tư tưởng văn hóa trung ương; Hà Nội 47 Thơng tin khoa học pháp lý; Viện nghiên cứu khoa học pháp lý; Bộ Tư pháp 48 Trần Văn Nam, Vai trò đạo đức nghề nghiệp thực quyền cơng tố, Tạp chí kiểm sát số 1/2004 49 Trịnh Khắc Triệu, Vai trò, nhiệm vụ việc tranh luận Kiểm sát viên phiên tịa sơ thẩm vụ án hình sự, Tạp chí kiểm sát; 10/2003 50 Trịnh Tiến Việt, Nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tịa hình sự, Nghiên cứu lập pháp số 7, tháng 7/2003 51 Trí Tuệ, Luận ngữ tinh hoa; NXB Mũi Cà Mau 52 Trích từ Sanad, 1991 53 Vũ Đức Khiển, Phạm Xuân Chiến; Họ chưa bị coi có tội; quyền nghĩa vụ bị cao, NXB pháp lý; Hà Nội 54 Vũ Xuân Thu, Bàn sách tiền lương chế độ phụ cấp KSV, cán cơng chức VKSND, Tạp chí kiểm sát tháng 12/2003 55 Viện ngôn ngữ, Từ điển Tiếng Việt phổ thông, NXB Tp HCM 56 X.X Alếchxayép: Pháp luật sống (Đồng Ánh Quang dịch, Nguyễn Đình Lộc hiệu đính), Nxb Pháp lý, Hà Nội ... Đặc điểm văn hóa hoạt động xét xử vụ án hình sự: Văn hóa hoạt động xét xử vụ án hình Tịa án nhân dân có đặc điểm riêng, khác biệt so với văn hóa xét xử vụ án khác như: - Những giá trị nhân đạo,... xét xử vụ án hình Tịa án nhân dân Chương 2: Thực trạng văn hóa hoạt động xét xử vụ án hình Tịa án nhân dân Việt Nam Chương 3: Phương hướng giải pháp nâng cao văn hóa hoạt động xét xử vụ án hình. .. Tịa án nhân dân Việt Nam giai đoạn CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA TỊA ÁN NHÂN DÂN 1.1 Khái quát chung hoạt động xét xử vụ án hình tịa án nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn hóa trong hoạt động xét xử vụ án hình sự của tòa án nhân dân , Văn hóa trong hoạt động xét xử vụ án hình sự của tòa án nhân dân