Vai trò của công đoàn đối với đời sống tinh thần người lao động ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh long an

101 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:55

LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi nhận nhiều giúp đỡ từ thầy cơ, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Trương Xuân Trường tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn tất quý Thầy, Cô Khoa Xã hội học Học viện Khoa học Xã hội truyền đạt kiến thức bổ ích suốt thời gian học tập trường tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn tới Liên đoàn Lao động tỉnh Long An cấp Cơng đồn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ thực khảo sát cung cấp số liệu để thực cơng trình nghiên cứu Trong suốt q trình nghiên cứu thực luận văn, thân tâm huyết, nhiệt tình cố gắng, song khơng thể tránh khỏi sai sót Với tinh thần nghiêm túc cầu thị, mong nhận đóng góp q báu q Thầy, Cơ đồng nghiệp để việc nghiên cứu đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Tân An, tháng 03 năm 2019 Tác giả Nguyễn Hữu Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ “Vai trị Cơng đồn đời sống tinh thần người lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi địa bàn tỉnh Long An” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan Nếu sai tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm trước pháp luật Tất tham khảo kế thừa trích dẫn tham chiếu đầy đủ Người cam đoan Nguyễn Hữu Tài MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 11 1.1 Các khái niệm liên quan đề tài 11 1.1.1 Vai trò 11 1.1.2 Vai trị tổ chức Cơng đồn 11 1.1.3 Đời sống văn hóa tinh thần 13 1.1.4 Người lao động 17 1.1.5 Doanh nghiệp, người sử dụng lao động 18 1.1.6 Doanh nghiệp vốn đầu tư nước 20 1.2 Lý thuyết vận dụng 21 1.2.1 Lý thuyết vai trò 21 1.2.2 Lý thuyết cấu trúc chức 21 1.3 Cơ sở pháp lý vai trị tổ chức Cơng đoàn 23 1.3.1 Cơ sở pháp lý đảm bảo thực vai trò tổ chức Cơng đồn 23 1.3.2 Cơ cấu tổ chức Cơng đồn Việt Nam 24 1.3.3 Tính chất tổ chức Cơng đồn 26 1.3.4 Chức tổ chức Cơng đồn 26 1.3.5 Nội dung vai trò tổ chức Cơng đồn 27 1.4 Tình hình chung doanh nghiệp có vốn đầu tư nước tỉnh Long An giới thiệu địa bàn khảo sát 29 1.4.1 Tình hình chung 29 1.4.2 Sơ lược địa bàn tiến hành khảo sát 33 1.4.3 Giới thiệu mẫu khảo sát 34 Tiểu kết Chương 35 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI Ở LONG AN HIỆN NAY 36 2.1 Đời sống sinh hoạt vật chất tinh thần người lao động 36 2.1.1 Việc làm, thu nhập mức sống 36 2.1.2 Đời sống tinh thần 39 2.2 Các yếu tố tác động đến đời sống tinh thần người lao động doanh nghiệp vốn đầu tư nước 44 2.2.1 Các yếu tố nhân xã hội 44 2.2.2 Các yếu tố thể chế, sách đầu tư sở vật chất hạ tầng địa phương, quan tâm doanh nghiệp tổ chức Cơng đồn 52 Tiểu kết Chương 55 Chương 3: THỰC TRẠNG VAI TRỊ CỦA TỔ CHỨC CƠNG ĐỒN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI Ở LONG AN HIỆN NAY 57 3.1 Thực trạng công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động 57 3.1.1 Hoạt động tuyên truyền, phố biến chủ trương, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước doanh nghiệp vốn đầu tư nước 57 3.1.2 Công tác phối hợp tuyên truyền vận động, tổ chức cho người lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề 59 3.1.3 Cơng đồn tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ-thể dục thể thao công nhân lao động 60 3.1.4 Tổ chức Cơng đồn với việc phát động phong trào thi đua 62 3.1.5 Hoạt động tương trợ, bảo vệ lợi ích người lao động 64 3.2 Hạn chế, nguyên nhân hạn chế học kinh nghiệm 68 3.2.1 Hạn chế nguyên nhân hạn chế tổ chức Cơng đồn 68 3.2.2 Bài học kinh nghiệm 72 3.3 Giải pháp phát huy vai trị tổ chức Cơng đồn cơng tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động 73 3.3.1 Nhóm vấn đề tổ chức Cơng đồn sở doanh nghiệp 74 3.3.2 Nhóm vấn đề tổ chức Cơng đồn cấp sở 78 3.3.3.Nhóm vấn đề liên quan đến yếu tố sách, thể chế 79 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐ Cơng đồn CĐCS Cơng đồn sở CNLĐ Công nhân lao động CNVCLĐ Công nhân, viên chức người lao động DN Doanh nghiệp TƯLĐTT Thoả ước lao động tập thể PBGDPL Phổ biến giáo dục pháp luật VHVN-TDTT Văn hóa văn nghệ-Thể dục thể thao DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Phương tiện sinh hoạt phương tiện tiêu dùng văn hóa Bảng 2.2 Hoạt động giải trí thu hút cơng nhân Bảng 2.3 Tham gia hoạt động giải trí thời gian rỗi nam nữ Bảng 2.4 Tham gia hoạt động giải trí, văn hóa tinh thần so với trình độ học vấn Bảng 2.5 Nhóm độ tuổi tham gia hoạt động giải trí văn hóa tinh thần CNLĐ Bảng 2.6 Mức sống thể qua chi tiêu tham gia hoạt động giải trí văn hóa tinh thần CNLĐ Bảng 3.1 Các nội dung CĐ phối hợp với DN tổ chức cho CNLĐ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề Bảng 3.2 Các hoạt động VHVN-TDTT CĐCS tổ chức DN Bảng 3.3 Nội dung Tổ chức Cơng đồn phát động thi đua DN Bảng 3.4 CĐ phát động phong trào tương trợ CNLĐ Bảng 3.5 Mức độ hài lòng hoạt động tổ chức CĐ hoạt động tham gia, chăm lo, bảo vệ CNLĐ DANH MỤC CÁC BIỂU Biểu đồ 2.1 Thâm niên lao động Biểu đồ 2.2 Mức độ hài lịng cơng việc làm Biểu đồ 2.3 Thu nhập Biểu đồ 2.4 Mức chi tiêu Biểu đồ 2.5 NLĐ tham gia hoạt động giải trí văn hóa tinh thần với Biểu đồ 2.6 Giới tính Biểu đồ 2.7 Trình độ học vấn, chuyên môn Biểu đồ 2.8 Độ tuổi Biểu đồ 2.9 Tình trạng nhân Biểu đồ 2.10 Giờ làm việc Biểu đồ 2.11 Khu vui chơi, sinh hoạt, mua sắm nơi cư trú CNLĐ Biểu đồ 2.12 Mức độ tổ chức hoạt động giải trí VHVN,TDTT DN Biểu đồ 2.13 Cơ sở vật chất DN Biểu đồ 3.1 Hoạt động tuyên truyền PBGDPL tổ chức Cơng đồn DN Biểu đồ 3.2 Mức độ hoạt động tun truyền PBGDPL tổ chức Cơng đồn DN Biểu đồ 3.3 Công tác vận động tuyên truyền CNLĐ học tập, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, tay nghề Biểu đồ 3.4 Mức độ Cơng đồn tổ chức hoạt động vui chơi giải trí Biểu đồ 3.5 Cơng đồn phát động phong trào thi đua Biểu đồ 3.6 CĐ phối hợp với chủ DN tổ chức đối thoại vối CNLĐ Biểu đồ 3.7 Vai trò tổ chức CĐ đối thoại DN Biểu đồ 3.8 Chất lượng nội dung TƯLĐTT Biểu đồ 3.9 Nguyên nhân ảnh hưởng vai trò CĐ DN bị hạn chế MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thấm nhuần quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh năm tháng hoạt động nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê nin cơng nhân phong trào cơng nhân, Cơng đồn phải tổ chức rộng rãi công nhân, lao động phải có hệ thống chặt chẽ… Cơng đồn có nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, văn hóa cơng nhân, lao động [43, tr.247] Vì thế, từ thành lập công đổi toàn diện đất nước theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa (XHCN), vị trí, vai trị tổ chức Cơng đồn ngày quan tâm tổ chức tập hợp giai cấp công nhân lao động nhà máy, doanh nghiệp cán bộ, công chức, viên chức người lao động quan hành nghiệp Trong nghiệp đổi nay, việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động tiêu chí hoạt động tổ chức Cơng đồn Việt Nam góp phần tồn Đảng, tồn dân xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc bối cảnh đặt trọng tâm vào đổi kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế Những năm qua, vai trò tổ chức Cơng đồn đánh giá cao nhiều lĩnh vực hoạt động số hạn chế định, có cơng tác chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Đây hoạt động quan trọng thiếu đời sống người thời đại nào, công nhân lao động (CNLĐ) doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước Đây vấn đề Đảng Nhà nước quan tâm ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, từ đời sống tinh thần công nhân lao động năm qua cấp quyền doanh nghiệp nước quan tâm Xã hội ngày phát triển nhu cầu chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động ngày trở nên cần thiết, điều khơng giúp tái tạo sức lao động mà nâng cao sáng tạo, nhiệt huyết người lao động Tuy nhiên, hoạt động nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần người lao động, người lao động doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngồi cịn nhiều khó khăn, bất cập; nhiều mục tiêu, tiêu chưa đạt yêu cầu, chưa đáp ứng nhu cầu người lao động, đặc biệt công nhân khu cơng nghiệp có hội tiếp cận, tham gia hoạt động văn hóa, giải trí Đời sống tinh thần nghèo nàn thực trạng chung hầu hết công nhân Trên địa bàn tỉnh Long An nay, với thu hút đầu tư doanh nghiệp nước nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động kinh tế tỉnh nhà; hoạt động khu, cụm công nghiệp địa bàn bước vào nề nếp, hiệu góp phần giải việc làm cho 260.000 cơng nhân lao động; vấn nạn nhập cư người lao động đến từ tỉnh, thành khác, đặc biệt công tác chăm lo đời sống tinh thần cho họ vấn đề nan giải đòi hỏi quan tâm, vào cấp uỷ Đảng, quan quản lý Nhà nước tổ chức trị-xã hội tồn tỉnh Nhằm mục đích tăng cường vai trị tổ chức Cơng đồn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, tác giả chọn vấn đề: "Vai trị Cơng đồn đời sống tinh thần người lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi địa bàn tỉnh Long An" làm đề tài luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Xã hội học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Từ lâu vấn đề vai trị tổ chức Cơng đồn đề cập Hiến pháp ghi nhận dành cho tổ chức Cơng đồn điều riêng (Điều 10) Từ đến nay, trải qua hai lần sửa đổi Hiến pháp (năm 1992 năm 2013) Điều 10 Hiến pháp không thay đổi Nhiều nghị Đảng, văn bản, định Chính phủ có nhiều cơng trình nghiên cứu Trong phạm vi nghiên cứu hạn hẹp đề tài, xin sơ lược số đề tài nghiên cứu, luận văn, văn bản, viết liên quan đến đề tài: - Tham gia ý kiến góp ý nhằm nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa phục vụ CNLĐ doanh nghiệp địa phương Thời gian qua, Chính phủ, địa phương chủ DN quan tâm xây dựng dự án nhà cho công nhân nhiều hình thức khác như: nhà xã hội, nhà thương mại giá rẻ Tuy nhiên, việc quan tâm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội kèm, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống NLÐ lại chưa đầy đủ Do vậy, đời sống CNLÐ DN nhiều khó khăn Do đó, tổ chức CĐ cần chủ động, tích cực tham gia góp ý việc quy hoạch phát triển Khu, cụm công nghiệp cần phải dành quỹ đất xây dựng thiết chế văn hoá nhà cho CNLĐ theo quy định pháp luật Tích cực vận động tổ chức, DN, cá nhân thực xã hội hố kinh phí xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá phục vụ nhu cầu giải trí CNLĐ Bên cạnh đó, nhiều địa phương, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao xuống cấp cần tu, bảo dưỡng để đáp ứng nhu cầu NLĐ; vậy, quyền địa phương cần đầu tư có sách ưu đãi đầu tư nhiều để với DN DN vốn nước đầu tư xây dựng: nhà giá rẻ, nhà trẻ, khu vui chơi, giải trí phục vụ cho CNLĐ Ngồi ra, CĐCS DN cần tranh thủ quan tâm, hỗ trợ chủ DN để chăm lo đời sống tinh thần: đầu tư trang thiết bị, sân bãi, …phục vụ giải trí cho CNLĐ DN đồng thời động viên, khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ cho CNLĐ tham gia hoạt động giải trí gắn với phong trào thi đua sản xuất DN chăm lo cho họ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tái tạo sức lao động góp phần tăng suất lao động, giữ chân lao động có tay nghề gắn bó, cống hiến cho DN - Tiếp tục xây dựng hoàn thiện thiết chế Cơng đồn phục vụ cho CNLĐ doanh nghiệp Là tổ chức bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đồn viên, NLĐ; tổ chức CĐ ln gắn bó, thấu hiểu thiếu thốn, xúc họ; sau nhiều trăn trở, tính tốn, Tổng LÐLÐ Việt Nam xây dựng "Ðề án xây dựng thiết chế cơng đồn 79 phục vụ cơng nhân, người lao động khu chế xuất, khu công nghiệp" Ðề án "bước ngoặt lịch sử", mang tính đột phá tổ chức CĐ chiến lược đổi phương thức tập hợp, phát triển đoàn viên tổ chức CĐ tình hình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Với mong mỏi đáp ứng phần nhu cầu lớn đời sống tinh thần cho CNLÐ suốt năm qua, hộ giá rẻ, phù hợp thu nhập khả chi trả; dịch vụ khám, chữa bệnh, siêu thị, nhà trẻ, nhà mẫu giáo… Việc lựa chọn đầu tư thiết chế CĐ dựa nguyên tắc, địa phương cấp ủy, quyền giao đất sạch, có hạ tầng điện, nước, giao thơng đến chân cơng trình Để thực được, tổ chức CĐ cần: Tiếp tục xin chủ trương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa thể thao phục vụ cơng nhân khu cơng nghiệp Tích cực đầu tư xây dựng trang bị sở vật chất, trang thiết bị như: nhà văn hố, cung văn hố lao động, thư viện, phịng đọc, nhà thi đấu, nhà ăn tập thể, khu vui chơi, khn viên văn hố, trường học, nhà trẻ, dịch vụ thương mại cho CNLĐ theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 Thủ tướng Chính phủ xây dựng dự án đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa phục vụ cơng nhân theo giai đoạn; Chỉ thị 52-CT/TW ngày 09/01/2016 tăng cường lãnh đạo Đảng công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ khu cơng nghiệp, khu chế xuất; Quyết định 655/QĐ-TTg 2017 ngày 12/5/2017 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng thiết chế cơng đồn khu công nghiệp, khu chế xuất".… Tiến hành khảo sát, tìm kiếm, lựa chọn đất có diện tích phù hợp vị trí tốt nhất, sở Ban tham mưu cho Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam đề nghị cấp ủy đảng, quyền địa phương tạo điều kiện, chấp thuận chủ trương địa điểm đầu tư để triển khai đầu tư dự án thiết chế CĐ theo Đề án Thủ tướng phê duyệt Tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiến hành thực xã hội hoá việc xây dựng cơng trình phúc lợi xã hội, thiết chế văn hóa, thể dục thể thao phục vụ cho CNLĐ sau làm việc căng 80 thẳng theo Đề án "Đầu tư xây dựng thiết chế cơng đồn khu cơng nghiệp, khu chế xuất" địa bàn Long An năm tới lực lượng lao động tỉnh phát triển nhiều áp lực lớn nhu cầu hưởng thụ thiết chế Cơng đồn tăng cao Bên cạnh đó, cơng tác tun truyền, truyền thơng cho việc thực đề án tỉnh nhà cần quan tâm, thực tốt giúp cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp đoàn viên, CNLĐ hiểu, chung tay thực kiên khơng để tình trạng xây xong khơng có cơng nhân vào ở, gây lãng phí vốn đầu tư, tạo nhiều hệ lụy dư luận xấu xã hội - Tiếp tục cải thiện nâng cao đời sống vật chất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động Đảm bảo đời sống vật chất, tạo điều kiện để CNLĐ tham gia xây dựng đời sống văn hóa Đảm bảo tiền lương thu nhập thực tế CNLĐ tương xứng với công lao động, thực nghiêm túc sách, pháp luật lao động, bảo hiểm an sinh xã hội, Cần thực chế độ, sách NLĐ ký kết TƯLĐTT, xây dựng thang bảng lương DN, thực theo quy định Bộ Luật Lao động thời gian làm việc, làm thêm thù lao làm thêm giờ; DN hỗ trợ cho CNLĐ khoản phí như: tiền thuê nhà trọ hàng tháng, chi phí lại CNLĐ xa, tiền ăn ca, đào tạo nghề miễn phí, trợ cấp khó khăn, trơng giữ nhà trẻ chế độ phúc lợi, an sinh xã hội khác,… Phối hợp mở lớp đào tạo nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho CNLĐ; giới thiệu hướng nghiệp cho CNLĐ tạo cho họ có việc làm ổn định, có thu nhập tương đối đảm bảo sống cho gia đình, giúp họ có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động để tham gia hoạt động giải trí theo nhu cầu Cần có sách hỗ trợ đầu tư xây dựng trường học, nhà trẻ, mẫu giáo cho em CNLĐ; nhà đa năng, khu vui chơi giải trí CNLĐ khu, cụm cơng nghiệp 81 KẾT LUẬN Là tỉnh nông nghiệp, Long An tiến trình cơng nghiệp hố, thu hút lực lượng lao động đông đảo tạo nên nhiều áp lực công tác quản lý, đầu tư, chăm lo cho CNLĐ tỉnh nhà Trong xu chung đó, DN có vốn đầu tư nước ngồi có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế đất nước nơi tạo áp lực nặng nề cho cấp, ngành địa phương Qua nghiên cứu vai trị Cơng đồn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi địa bàn tỉnh cơng tác chăm lo đời sống tinh thần cho CNLĐ vấn đề quan tâm thiết; từ rút số điểm sau: Là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đáng đoàn viên, NLĐ, chỗ dựa người lao động; Cơng đồn ln hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tương thân tương ái, giúp lúc khó khăn ổn định sống gia đình; đồng thời CĐ quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán CĐCS nhằm nâng cao lực, trình độ hướng dẫn cán CĐ biết cách trang bị thêm kỹ để hoạt động Đổi nội dung, phương pháp hoạt động CĐCS DN theo hướng tập trung vào 82 việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người lao động, giải tranh chấp lao động, giáo dục ý thức pháp luật, kỷ luật lao động Tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; chăm lo đời sống tinh thần cho CNLĐ đặc biệt CNLĐ DN vốn đầu tư nước ngồi- nơi xem quan trọng để vai trò CĐ phát huy rõ khâu bị đánh giá “mờ nhạt” hoạt động tổ chức Do vậy, nâng cao hiệu quả, vai trò CĐ việc bảo quyền lợi ích hợp pháp NLĐ DN có vốn đầu tư nước ngồi địa bàn tỉnh Long An nói chung chăm lo đời sống tinh thần cho NLĐ nói riêng yêu cầu thiết đặt cho không cho tổ chức Công đồn mà cịn Đảng, Nhà nước, nhiều tổ chức nhà khoa học cần quan tâm, nghiên cứu đặc biệt giai đoạn Tổ chức Cơng đồn DN có vốn đầu tư nước tỉnh Long An phát huy tác dụng đáp ứng yêu cầu thực tiễn thực cơng việc vơ khó khăn phải xây dựng vừa đấu tranh để khẳng định mới, loại bỏ cũ, lạc hậu, chậm tiến Với nỗ lực mình, thời gian qua tổ chức CĐ thu kết to lớn, trước hết phát huy quyền làm chủ NLĐ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đáng CNLĐ Tổ chức Cơng đồn cấp tỉnh tích cực, chủ động đề xuất với lãnh đạo DN thực hiện, bảo đảm chế độ, tiền lương, tiền thưởng quyền lợi khác cho CNLĐ Các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho NLĐ bước quan tâm, cải thiện; đời sống CNLĐ nâng cao vật chất lẫn tinh thần Hiện sở vật chất tỉnh ngày hoàn thiện trở thành đô thị loại III nước; khu, cụm công nghiệp đầu tư ngày nhiều địa bàn hai huyện Bến Lức, Đức Hoà, thu hút lượng CNLĐ lớn đặc biệt công nhân nhập cư Từ kéo theo đời sống người dân nói chung CNLĐ nói riêng ngày nâng lên, đời sống vật chất CNLĐ đảm bảo họ quan tâm đến đời sống tinh thần Nhu cầu giải trí nhu cầu đáng người CNLĐ DN vốn đầu tư nước ngồi nhu cầu quan trọng giúp tinh thần thoải mái, tái tạo sức lao động 83 Các hình thức vui chơi giải trí CNLĐ hai huyện phong phú, đa dạng thu hút nhiều CNLĐ như: truy cập internet; mạng xã hội như: zalo, facebook, … ưa chuộng; uống cà phê với bạn bè, công viên, nghe nhạc, xem tivi, đọc báo, mua sắm, chơi thể thao,…; khác nhóm tuổi, thu nhập, thời gian làm việc, giới tính, trình độ học vấn CNLĐ tham gia vào hoạt động vui chơi giải trí khác Và tùy theo mức thu nhập cao hay thấp thì họ mua sắm, hát karaoke, xem tivi, …nhưng CNLĐ có thu nhập thấp tivi phương tiện giải trí chủ yếu họ Trình độ học vấn, thời gian làm việc mức thu nhập ảnh hưởng nhiều đến việc lựa chọn loại hình giải trí; người có trình độ học vấn cao, có thời gian làm việc ổn định, mức thu nhập cao họ muốn tham gia hoạt động giải trí bên ngồi, tham gia hoạt động xã hội để họ tiếp cận với thông tin kiến thức phục vụ cho nhu cầu Tuy đạt nhiều kết khả quan phải thừa nhận tổ chức CĐ CĐCS DN có vốn đầu tư nước ngồi cịn bộc lộ số hạn chế định công tác tuyên truyền vận động chưa thường xuyên liên tục; phụ thuộc giới chủ, chưa có tiếng nói độc lập; quan hệ lao động có lúc, có nơi chưa hài hoà; vấn đề nhà ở, nhà trẻ, trường học cho em CNLĐ; phong trào VHVN-TDTT chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí tinh thần; tệ nạn ma tuý, tín dụng đen… ngày làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng sống NLĐ Trên sở phạm vi nghiên cứu hạn hẹp đề tài, thiết nghĩ tổ chức CĐ cần thực tốt giải pháp thuộc nhóm vấn đề liên quan sau: Tổ chức CĐCS - nơi trực tiếp phát huy vai trò tổ chức cần phải bám sát chủ trương, đường lối cấp để hoạt động phải vào tình hình thực tế địa phương, DN Cần tăng cường phối hợp thống tổ chức CĐ với NSDLĐ, NLĐ DN nhằm phát huy tốt dân chủ nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ, ổn định DN Muốn phải tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức CĐCS; đổi phương thức tổ chức hoạt động tổ chức CĐ để phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ tổ chức Phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất; phối hợp tổ chức phong trào VHVN-TDTT, công 84 tác xã hội từ thiện nhằm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ doanh nghiệp Đối với tổ chức Cơng đồn cấp: Trong trình triển khai thực hoạt động nhằm phát huy vai trò tổ chức CĐ cần có lãnh đạo chặt chẽ tổ chức Đảng; phối hợp chặt chẽ, đồng với quan quản lý Nhà nước, tổ chức liên quan việc thực vai trị mình, đảm bảo phù hợp quan điểm hợp tác quốc tế đặc điểm, tình hình cụ thể DN có vốn đầu tư nước ngồi địa bàn tỉnh Bên cạnh đó, cần tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán CĐ có đủ phẩm chất, lực tổ chức hoạt động Ngoài ra, liên quan đến yếu tố sách, thể chế cần: tham gia ý kiến góp ý nhằm nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa phục vụ CNLĐ DN địa phương Tiếp tục xây dựng hoàn thiện thiết chế CĐ phục vụ cho CNLĐ DN; tiếp tục cải thiện nâng cao đời sống vật chất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ Hiên tại, đất nước ta xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN mà chất xây dựng nhà nước dân, dân dân; với quan tâm lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng hoạt động tổ chức Cơng đồn lĩnh vực dân chủ, phát huy quyền làm chủ CNLĐ, có DN có vốn đầu tư nước ngồi Cùng với nỗ lực vươn lên tất CNLĐ, tổ chức CĐ CĐ DN cần phát huy hết nguồn lực thực có hiệu việc nâng cao vai trị tổ chức DN, để phát huy quyền làm chủ CNLĐ lĩnh vực đời sống xã hội 85 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng (2008), Chỉ thị 22-CT/TW ngày 5/6/2008 tăng cường lãnh đạo, đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến doanh nghiệp Ban Bí thư Trung ương Đảng (2016), Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016, tăng cường lãnh đạo Đảng công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất Ban Chấp hành Đảng Tỉnh Long An (2005), Lịch sử Đảng Long An (1930-2000), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2010), Đổi tổ chức hoạt động Cơng đồn tình hình mới, NXB Lao động, Hà Nội Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2013), Chương trình số 1468/CTr-TLĐ ngày 09/10/2013 nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thực có hiệu thoả ước lao động tập thể Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2013), Hướng dẫn 1840/HD-TLĐ ngày 04/12/2013 thực quyền trách nhiệm Cơng đồn thương lượng tập thể, ký kết thực Thoả ước lao động tập thể Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI (2014), Nghị số 3a/NQ-TLĐ ngày 17 tháng 02 năm 2014 nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cơng nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2014), Hướng dẫn 1580/HD-TLĐ ngày 21/10/2014 đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết tổ chức thực thoả ước lao động tập thể Cơng đồn sở Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2014), Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ ngày 02/6/2014 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hướng dẫn Cơng đồn thực giám sát phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 Bộ Chính trị việc ban hành Quy chế giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể trị - xã hội 10 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2015), Hướng dẫn số 1499/HD-TLĐ ngày 21/9/2015 Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam hướng dẫn Cơng đoàn tham gia tổ chức Hội nghị người lao động xây dựng quy chế đối thoại doanh nghiệp 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (2008), Nghị 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (2014), Nghị 33-NQ/TW ngày 09/ 6/2014 xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 13 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An (2016), Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 25 tháng năm 2016, tăng cường lãnh đạo Đảng công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cơng nhân lao động khu, cụm công nghiệp 14 Ban Tuyên giáo, Tỉnh uỷ Long An (2010), Lịch sử ngành Tuyên giáo Tỉnh Long An (1930-2010), NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 15 Ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2007) nghiên cứu đề tài: Nâng cao đời sống văn hố tinh thần cơng nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất Thạc sĩ Trương Thanh Cần 16 Chính phủ (2013), Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 Chính phủ Quy định chi tiết khoản điều 63 Bộ Luật Lao động thực quy chế dân chủ sở nơi làm việc 17 Chính phủ (2015), Nghị định số 138/2015/NĐ-CP ngày hướng dẫn thực Luật Doanh nghiệp 18 Chính phủ (2016), Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2018 Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 19 Chính phủ (2018), Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 Chính phủ Quy định chi tiết khoản điều 63 Bộ Luật Lao động thực quy chế dân chủ sở nơi làm việc 20 Cục Thống kê tỉnh Long An (2016), Niên giám thống kê tỉnh Long An 2015 21 Cục Thống kê tỉnh Long An (2017), Niên giám thống kê tỉnh Long An 2016 22 Đảng Khối quan tỉnh (2014), Lịch sử Đảng khối quan tỉnh Long An (1945-2010), Cơng ty TNHH In bao bì Hưng Phú, Bình Dương 23 Đảng tỉnh Long An (2015), Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Công ty In Quân đội 2-TP.HCM 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 27 Địa chí Long An (1989), Nxb Long An & Nxb Khoa học XH 28 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2005), Nghị 4a/NQ-BCH.TLĐ ngày 06/01/2005 nâng cao hiệu hoạt động Cơng đồn việc tham gia xây dựng, thực quy chế dân chủ quan, đơn vị, doanh nghiệp 29 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2009), Nghị số 01/NQ-TLĐ ngày 18/6/2009 đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thực Thoả ước lao động tập thể 30 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2015), Nghị số 02/NQ-ĐCT ngày 17/11/2015 đẩy mạnh đối thoại sở khu vực doanh nghiệp 31 Vũ Quang Hà (2002), Xã hội học đại cương, NXB Thống kê, Hà Nội 32 Huyện ủy Bến Lức (2000), Đất người huyện Bến Lức tỉnh Long An, Công ty in Phan Văn Mảng, Long An 33 Nguyễn Thị Hà (2014), Vai trị Cơng đồn việc bảo vệ quyền lợi ích người lao động doanh nghiệp Việt Nam, Luận văn chuyên ngành Luật, bảo vệ năm 2014 Đại học Quốc gia Hà Nội 34 Liên đoàn Lao động huyện Bến Lức (2017), Văn kiện Đại hội Cơng đồn huyện Bến Lức, nhiệm kỳ 2017-2022 35 Liên đồn Lao động huyện Đức Hịa (2017), Văn kiện Đại hội Cơng đồn huyện Đức Hịa, nhiệm kỳ 2017-2022 36 Liên đoàn Lao động tỉnh Long An (2012), Kế hoạch phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh với tổ chức trị- xã hội việc thực Quy chế dân chủ doanh nghiệp tỉnh Long An 37 Liên đoàn Lao động tỉnh Long An (2013), Báo cáo kết thực Luật Lao động doanh nghiệp Nhà nước 38 Liên đoàn Lao động tỉnh Long An (2013), Báo cáo sơ kết năm thực Chỉ thị 22-CT/TW ngày 5/6/2008 tăng cường lãnh đạo, đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến doanh nghiệp 39 Liên đoàn Lao động tỉnh Long An (2014), Báo cáo kết thực Luật Lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 40 Liên đoàn Lao động tỉnh Long An (2015), Báo cáo tổng kết công tác năm 2015, phương hướng năm 2016 41 Liên đoàn Lao động tỉnh Long An (2016), Báo cáo đánh giá công tác phối hợp Liên đoàn Lao động Bảo hiểm Xã hội tỉnh năm 2015 42 Liên đoàn Lao động tỉnh Long An (2016), Báo cáo đánh giá công tác phối hợp Liên đoàn Lao động Sở Lao động, Thương binh Xã hội tỉnh Long An năm 2015 43 Hồ Chí Minh (2000) tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 44 Hồ Chí Minh (2000) tồn tập, tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 45 Hồ Chí Minh (2000) tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 46 Nguyễn Văn Minh, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam, thực trạng hướng đi, Tạp chí Đầu tư, T10/2015 47 Nguyễn Văn Q (2016), Vai trị tổ chức Cơng đồn việc thực Quy chế dân chủ doanh nghiệp tỉnh Long An, Luận văn ngành Chính trị học, bảo vệ năm 2016 Đại học Vinh 48 Quốc hội (2005), Luật Doanh nghiệp, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 49 Quốc hội (2005), Luật Đầu tư, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 50 Quốc hội (2005), Luật Thương mại, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 51 Quốc hội (2012), Bộ Luật Lao động, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội [42] 52 Quốc hội (2012), Luật Công đồn, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 53 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội 54 Quốc hội (2014), Luật Doanh nghiệp, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 55 Quốc hội (2014), Luật Đầu tư, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 56 Quốc hội (1980), Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội 57 Nguyễn Hồng Sơn (2014), Nghị Trung ương Khóa VIII - phát triển toàn diện sáng tạo đường lối xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam, tạp chí Lý luận trị, (số 2), tr 37-42 58 Vũ Quang Thọ (chủ biên) (2015), Xây dựng lối sống văn hóa cơng nhân Việt Nam - lý luận thực tiễn, NXB Lao động, Hà Nội 59 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 phê duyệt đề án xây dựng đời sống văn hóa cơng nhân khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 60 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 61 Nguyễn Anh Tuấn (2012), Vai trị Cơng đồn việc bảo vệ quyền lợi người lao động doanh nghiệp vốn đầu tư nước Việt Nam, Luận văn chuyên ngành Luật, bảo vệ năm 2012 Đại học Quốc gia Hà Nội 62 Đặng Ngọc Tùng (2010), “Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2011 -2020”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 63 Đặng Ngọc Tùng (2013), “Tăng cường lãnh đạo Đảng, nâng cao tính chủ động, sáng tạo hoạt động Cơng đồn”, www.tapchicongsan.org.vn, ngày 5/9/2013 64 Đặng Ngọc Tùng (2014), “Đổi hoạt động Cơng đồn Việt Nam đáp ứng u cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố hội nhập quốc tế”, www.tapchicongsan.org.vn,ngày 28/7/2014 65 UBND tỉnh Long An (2017), Báo cáo kết phát triển kinh tế xã hội 2017 phương hướng 2018 66 UBND tỉnh Long An (2018), Báo cáo kết phát triển kinh tế xã hội 2018 phương hướng 2019 67 UBND tỉnh Long An (2016), Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến năm 2020 68 V I Lênin (2006) toàn tập, tập 6, Nxb Tiến bộ, Mockba 69 V I Lênin (2006) toàn tập, tập 7, Nxb Tiến bộ, Mockba 70 Viện Ngôn ngữ học (2000), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 71 Viện Triết học (2009), Từ điển Triết học, Nxb KHXH, Hà Nội 72 Nguyễn Viết Vượng (2012), “Nghiên cứu mối quan hệ ba bên Nhà nước, người sử dụng lao động với người lao động điều kiện kinh tế thị trường” ... chức Cơng đồn doanh nghiệp mà đặc biệt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Chương THỰC TRẠNG VỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI Ở LONG AN HIỆN NAY... đời sống tinh thần người lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước địa bàn tỉnh 4.2 Khách thể nghiên cứu Cơng nhân lao động, cán Cơng đồn doanh nghiệp vốn đầu tư nước tỉnh Long An 4.3 Phạm vi... [50, tr.2] Doanh nghiệp vốn đầu tư nước doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước thành lập Việt Nam tự quản lý tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của công đoàn đối với đời sống tinh thần người lao động ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh long an , Vai trò của công đoàn đối với đời sống tinh thần người lao động ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh long an