Tư tưởng hồ chí minh về văn hóa và vận dụng xây dựng văn hóa công sở tại trường cao đẳng điện lực thành phố hồ chí minh

83 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:55

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI KPĂ HOA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HĨA VÀ VẬN DỤNG XÂY DỰNG VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Hà Nội - Năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI KPĂ HOA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HĨA VÀ VẬN DỤNG XÂY DỰNG VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Chính trị học Mã số: 8310201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐINH NGỌC THẠCH Hà Nội - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa vận dụng xây dựng văn hóa cơng sở Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Đinh Ngọc Thạch Các tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trung thực thơng tin trích dẫn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng Tác giả Kpă Hoa LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu học viên Cao học Khoa Triết học, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Học viện Khoa học Xã Hội, tạo điều kiện thuận lợi mặt để học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý thầy, cô giáo, người phụ trách khoa Triết học truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập Học viện Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đinh Ngọc Thạch, thầy tận tình dạy, truyền đạt cho tơi kiến thức, kinh nghiệm có giá trị, giúp tơi hồn thành Luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn tập thể, Chi Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ tạo điều kiện cho học tập, tiếp cận nghiên cứu tài liệu chun mơn q trình học tập làm Luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2019 Học viên MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HĨA VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 11 1.1 Lý luận chung văn hóa 11 1.1.1 Một số khái niệm văn hóa .11 1.1.2 Các chức văn hóa 15 1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa 17 1.2.1 Khái niệm, vị trí, vai trị tính chất văn hóa tư tưởng Hồ Chí Minh 17 1.2.2.Quan điểm chức văn hóa số lĩnh vực văn hóa tư tưởng Hồ Chí Minh 21 1.3 Quan điểm Đảng Nhà nước văn hóa, văn hóa trị văn hóa cơng sở giai đoạn 23 1.3.1 Quan điểm Đảng Nhà nước văn hóa văn hóa trị .23 1.3.2 Quan điểm Đảng Nhà nước văn hóa cơng sở 31 Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 39 2.1 Tổng quan Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh 39 2.2 Thực trạng xây dựng văn hóa cơng sở Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015 đến 42 2.2.1 Nội dung công tác xây dựng văn hóa cơng sở Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh .42 2.2.2 Các kết đạt 52 2.2.3 Hạn chế nguyên nhân xây dựng văn hóa cơng sở Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 56 2.3 Giải pháp nâng cao hiệu thực văn hóa cơng sở Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 59 2.3.1 Nâng cao hiệu tổ chức quản lý tuyên truyền .59 2.3.2 Nâng cao lực chuyên môn tác phong giảng viên phù hợp với yêu cầu trường thuộc ngành Điện 61 2.3.3 Đổi nội dung, xây dựng kế hoạch 64 2.3.4 Xây dựng đội ngũ thực chế phối hợp .66 KẾT LUẬN 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Văn hóa tảng tinh thần xã hội trình độ mà cịn động lực thúc đẩy phát tiển kinh tế - xã hội Văn hóa kết tinh từ giá trị tốt đẹp người, cộng đồng, từ đời sống dân tộc, xã hội Vì vậy, văn hóa vừa mục tiêu, vừa động lực cho hoạt động phát triển kinh tế, đồng thời văn hóa tiên tiến khơng phục vụ riêng cho dân tộc, cho quốc gia mà cịn đóng góp tích cực vào phát triển chung cách mạng giới, nội dung tích cực tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh Trong số tên tuổi vĩ đại tổ chức văn hóa giới (UNESCO) nghị kỷ niệm, Hồ Chí Minh trường hợp đặc biệt Người vừa tơn vinh anh hùng giải phóng dân tộc, vừa ghi nhận nhà văn hóa kiệt xuất Tư tưởng, nghiệp, nhân cách Hồ Chí Minh trở thành hệ giá trị văn hóa lồi người Kể từ sau Đảng ta khẳng định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động cách mạng, vệc nghiên cứu giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn Trong đó, tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa chiếm vị trí quan trọng Ngay từ thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm đến vấn đề văn hóa, coi nhiệm vụ quan trọng để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng người, phát triển đất nước; Đảng sớm đề quan niệm đường lối văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc phát triển văn hóa dân tộc bắt nhịp thời đại Trải qua tám thập kỷ lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta quán không ngừng bổ sung đường lối xây dựng văn hóa phù hợp với tiến trình phát triển cách mạng nước ta Tháng năm 1998, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII Đảng họp Nghị “Về xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc” Nghị Trung ương khóa VIII xác lập hệ thống sách để xây dựng phát triển văn hóa, đáng ý sách “kinh tế văn hóa” nhằm gắn văn hóa với hoạt động kinh tế, khai thác tiềm tài hỗ trợ cho phát triển văn hóa sách “văn hóa kinh tế” nhằm bảo đảm cho văn hóa thể rõ hoạt động kinh tế: “Văn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa động lực, vừa mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” [9, tr.55] Trong giai đoạn nay, hòa nhập vào xu chung nước khu vực giới, Đảng Nhà nước ta chủ trương phát huy nguồn lực để phát triển đất nước phát triển nhanh, có hiệu bền vững; tăng trưởng kinh tế liền với phát triển văn hóa, thực tiến công xã hội, bảo vệ cải thiện môi trường; kết hợp kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phịng, an ninh Vì vậy, văn hóa phận hữu toàn hoạt động xã hội, phát huy giá trị văn hóa dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần nhân dân góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội đất nước Nước ta qua chặng đường 30 năm đổi mang tầm vóc cách mạng, q trình cải biến cách mạng sâu sắc, toàn diện triệt để lĩnh vực đời sống Từ đại hội XII, đảng ta xác định phải bảo đảm tính đồng đổi kinh tế đổi trị Đổi kinh tế bật xây dựng phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường đại, vận động theo quy luật thị trường, nâng cao lực cạnh tranh hội nhập kinh tế hội nhập quốc tế Động lực phương thức để xây dựng phát triển kinh tế thị trường đại, văn minh khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, vốn người, thành phần quan trọng bậc vốn xã hội Đó phải kinh tế giải hài hòa mối quan hệ lợi ích cá nhân xã hội, hoạt động sản xuất - kinh doanh phải tuân thủ luật pháp nhà nước, làm giàu hợp pháp, đáng khuyến khích bảo vệ Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thiết phải Đảng lãnh đạo quản lý nhà nước pháp quyền theo tinh thần thượng tôn pháp luật, định hướng trị phát triển kinh tế thị trường Theo Hồ Chí Minh, trị nghĩ rộng cũng văn hóa văn hóa nghĩ sâu cũng trị, văn hóa khơng bên ngồi mà kinh tế trị Do đó, bảo đảm tốt định hướng trị phát triển kinh tế thị trường có ý nghĩa đem văn hóa trị thâm nhập vào kinh tế mục tiêu phát triển xã hội, phát triển người với thước đo tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, công xã hội, tốc độ tăng trưởng phải gắn liền với chất lượng tăng trưởng Chất lượng không kinh tế mà cịn văn hóa, văn hóa kinh tế kinh tế văn hóa Xây dựng văn hóa cơng sở xây dựng lề lối, nề nếp làm việc khoa học, có trật tự kỷ cương, tuân theo nội quy, quy định chung khơng tính dân chủ Trong mơi trường làm việc ngày động chuyên nghiệp nay, bên cạnh việc sáng tạo để tìm phương pháp giúp làm việc nhanh đạt hiệu cao việc xây dựng giá trị riêng thân thơng qua việc hình thành thói quen, lề lối làm việc, phong cách ứng xử hành vi văn minh, lịch chốn công sở điều quan trọng Văn hố nơi cơng sở khơng thể đạo đức, phẩm chất cán bộ, công nhân viên chức thực thi nhiệm vụ mà cịn thể trình độ văn hố người Để bảo đảm tính trang nghiêm hiệu hoạt động quan, đơn vị, nhà trường giai đoạn nay, việc xây dựng chuẩn mực văn hóa cơng sở ln cần thiết Đồng thời, thân công tác trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị trường học thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam Tập đồn Điện lực Việt Nam có cam kết Tập đồn với Đảng Chính phủ “Sống, lao động học tập theo gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh” Do Tập đồn Điện lực ln trọng xây dựng giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức cam kết văn hóa để tất đơn vị hệ thống xác lập hệ thống giá trị người đơn vị chia sẻ, chấp nhận, đề cao ứng xử theo giá trị tạo nên khác biệt coi truyền thống riêng đơn vị Vì tơi chọn đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa vận dụng xây dựng văn hóa cơng sở Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh” để thực luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng văn hóa cơng sở tìm hiểu phổ biến, từ cách tiếp cận khác nhau, bật có hướng chính: Trước hết, cơng trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa: Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hoá Việt Nam” tác giả Lê Xuân Vũ Nhà xuất Sự Thật ấn hành năm 1989, sách đề cập đến vấn đề tồn cống hiến Chủ tịch Hồ Chí Minh văn hoá Việt Nam: lý luận cách mạng văn hoá Việt Nam, đạo hoạt động Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà văn, nhà thơ, nhà báo cách mạng Tập sách nét chấm phá cho tranh tổng qt hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh văn hoá xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam, phát triển làm phong phú chủ nghĩa Mác - Lênin từ thực tế Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từ thực tế Việt Nam phát triển làm phong phú chủ nghĩa Mác - Lênin cách mạng văn hoá Người giải thành công vấn đề xây dựng văn hố dày cơng vun đắp qua cách mạng văn hoá: Cách mạng văn hoá giai đoạn dân tộc dân chủ nhân dân cách mạng văn hoá giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa Cái trước tạo tiền đề cho sau sau bước phát triển tất yếu trước Tiếp theo sách “Bác Hồ truyền thống văn hoá dân tộc” Thanh Lê biên soạn Nhà xuất Thanh niên ấn hành năm 2003 Nội dung sách dành phần lớn để nghiên cứu, giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh Với tư cách nhà trị, nhà tư tưởng thiên tài; Nhà văn hoá kiệt xuất, danh nhân văn hoá giới; Nhà giáo mẫu mực, người khai sáng giáo dục Việt Nam Đồng thời, ngịi bút phân tích tác giả, Hồ Chí Minh lên nhà xã hội học vĩ đại, người đặt móng xây dựng xã hội mới, người Việt Nam; Đối với nghiệp cách mạng giới, Hồ Chí Minh lại thân chủ nghĩa quốc tế vơ giúp đội ngũ giảng viên có thêm thời gian nghiên cứu khoa học tài liệu kiến thức nhằm nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho thân Mỗi cán bộ, giảng viên, người lao động nhà trường tuyên truyền viên nâng cao ứng xử văn hóa cơng sở, khơng ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy công tác phục vụ hoạt động đào tạo phát triển nhà trường gắn với q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Trong giai đoạn hội nhập kinh tế giới đón nhận cách mạng 4.0 năm gần Tập đoàn Điện lực Việt Nam xác định Tập đoàn kinh tế hàng đầu lĩnh vực lượng Việt Nam khu vực, đóng vai trị chủ đạo việc đảm bảo an ninh lượng quốc gia Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh nơi đào tạo quy ngành Điện phía Nam, ln ý thức rõ vai trị đào tạo nghề ngành kỹ thuật lượng Nhà trường trì ngành đào tạo truyền thống ngành Hệ thống điện; Quản lý, sửa chữa vận hành trạm biến áp 110KV 220KV; Kế toán, Quản trị kinh doanh ngành Điện; trọng đào tạo với rèn luyện tác phong, ý thức kỷ luật, giáo dục kỹ mềm, kỹ sử dụng ngoại ngữ, tin học Ngồi nỗ lực khơng ngừng việc xây dựng, đầu tư triển khai ngành đào tạo Viễn thông, Điện Công nghiệp, Tự động hóa năm 2019 mở ngành đào tạo khu vực phía Nam ngành Năng lượng mặt trời Điều thể truyền thống tập thể nhà trường không ngừng đổi mới, học hỏi hồn thiện mơi trường giáo dục, tạo hấp dẫn người học tạo hội việc làm cho học sinh, sinh viên trước xu hội nhập Do đó, để thu hút tuyển sinh nhà trường trước thách thức đổi công tác tuyển sinh năm gần cơng tác giáo dục đào tạo Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đòi hỏi cần cải tiến trang thiết bị, sở vật chất, ứng dụng công nghệ đại cơng sở vào giảng dạy; địi hỏi cán bộ, giảng viên người lao động ln đồn kết, tự giác học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện tác phong, quan tâm định hướng giáo dục tới người học khơng tài mà cịn đức, phát huy tinh thần “dạy tốt, học tốt” Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn: “Giáo 63 dục nghiệp quần chúng Giáo dục nhằm đào tạo người kế tục nghiệp cách mạng to lớn Đảng nhân dân ta, ngành, cấp đảng quyền địa phương phải thực quan tâm đến nghiệp này, phải chăm sóc nhà trường mặt, đẩy nghiệp giáo dục ta lên bước phát triển mới” [31, tr.270] 2.3.3 Đổi nội dung, xây dựng kế hoạch Xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công nhiệm vụ, nội dung cụ thể thực văn hóa cơng sở cán bộ, giảng viên, người lao động học sinh, sinh viên Mỗi đơn vị khoa, phòng xây dựng chương trình riêng phải theo kế hoạch, định hướng chung nhà trường Thường xuyên theo dõi, đánh giá kết thực quy định văn hóa cơng sở nhà trường Phịng Tổ chức Hành đơn vị tham mưu cho lãnh đạo nhà trường hoạt động theo dõi, đánh giá kết thực quy định văn hóa cơng sở nhằm đánh giá khách quan, xác thường xuyên thực trạng chấp hành quy chế đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động Trong đó, phận Thanh tra - Pháp chế cần xây dựng cụ thể kế hoạch theo dõi, đánh giá; xác định tiêu chí thực đánh giá định kì, tổ chức rút kinh nghiệm sau đợt đánh giá Kết đánh giá hiệu thực quy chế văn hóa công sở sở để Ban Giám hiệu nhà trường có điều chỉnh hợp lí nhằm tạo điều kiện tốt cho cán bộ, giảng viên, người lao động thực thi nhiệm vụ mình, góp phần vào nghiệp phát triển nhà trường Nhà trường, đơn vị thuộc phận tổ chức phổ biến, triển khai thực Quy định văn hóa cơng sở cho cán bộ, viên chức, người lao động; sở chức năng, nhiệm vụ giao, quy định để đưa cụ thể Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp Nhà trường Các trường hợp cá nhân tập thể vi phạm tùy theo hình thức, tính chất mức độ vi phạm mà Lãnh đạo nhà trường xem xét hình thức xử lý kỷ luật theo nội quy, quy định Hàng năm đưa nội dung thực văn hóa cơng sở vào chấm điểm thi đua cá nhân tập thể khoa, phịng 64 Trong q trình thực hiện, có vướng mắc đề nghị đơn vị phản ánh Phịng Tổ chức Hành để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với văn hóa Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Điện lực miền Nam ngành Điện lực Tiếp tục tăng cường nâng cao nhận thức trách nhiệm cấp uỷ Đảng, quyền quan liên quan việc thực nhiệm vụ xây dựng văn hố cơng sở Tăng cường đầu tư sở vật chất trang thiết bị cho hoạt động văn hoá thể thao du lịch Đổi cách thức hoạt động để tạo mẻ, thu hút đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động học sinh, sinh viên, học viên tham gia Tạo sân chơi lành mạnh, có hội giao lưu, gặp gỡ sau thời gian làm việc, tăng tình đồn kết gắn bó với nhà trường Việc nội quy quan trọng, quan trọng việc thực phải có phối hợp tổ chức nhà trường để kiểm tra, đánh giá, chấm điểm phải làm thường xun liên tục Ln khuyến khích đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động đề xuất sáng kiến công việc cũng kiến tạo môi trường văn hóa cơng sở thuận lợi, tạo điều kiện để hồn thành tốt cơng việc giao Xây dựng gìn giữ bầu khơng khí làm việc nơi cơng sở điều quan trọng Khơng thể có cơng sở văn hóa nội tồn căng thẳng, soi xét lẫn nhau; cấp nghi ngờ cấp trên, cấp đề phịng cấp dưới… Khơng thể văn hóa, cán bộ, công chức làm việc để đến tháng nhận lương, ngồi khơng quan tâm đến vấn đề khác Cải thiện môi trường làm việc tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, người lao động tạo động lực kích thích người hăng hái dạy học thực công tác chuyên môn Cụ thể: nhà trường cần tăng cường sửa chữa, bổ sung mua sắm trang thiết bị dạy học, máy móc, âm thanh, máy chiếu cho phịng học; đạo Phòng Quản trị thường xuyên kiểm tra, bảo quản kiểm kê tài sản theo định kì, đảm bảo công hiệu suất sử dụng trang thiết bị 65 phục vụ trình làm việc giảng dạy; thực sửa chữa, mở rộng xây phòng làm việc đảm bảo diện tích, tiện nghi làm việc cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường Xây dựng thực văn hóa cơng sở xây dựng nếp làm việc khoa học, có kỉ cương, dân chủ Điều địi hỏi tồn đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phải quan tâm, nâng cao nhận thức ý thức chấp hành quy định, quy chế ban hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu công sở hành nghiệp, từ góp phần vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Điện nói riêng nước nói chung 2.3.4 Xây dựng đội ngũ thực chế phối hợp Tiếp tục triển khai đầu tư mức cho nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến xây dựng văn hóa Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; đổi phương pháp, hình thức nội dung tuyên truyền, phổ biến văn hóa cơng sở, văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Điện lực Việt Nam Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường cần có chế cụ thể việc quản lý, quy chế hoạt động cho cán làm cơng tác cố vấn văn hóa cơng sở trường để vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tạo đội ngũ tuyên truyền, phổ biến văn hóa cơng sở nghiêm túc, nhiệt huyết, tận tâm Việc bồi dưỡng kiến thức văn hóa cơng sở nên thực đa dạng hóa hình thức: phối hợp tổ chức lớp tập huấn theo chuyên đề, cập nhập văn văn hóa cơng sở, văn hóa doanh nghiệp cho cán cốt cán, luân phiên cử các bộ, giảng viên, người lao động tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức văn hóa doanh nghiệp Tổng Cơng ty Tập đoàn, bồi dưỡng định kỳ tập thể nhà trường, biên soạn tài liệu hướng dẫn thực văn hóa cơng sở… Chủ thể giáo dục, cán giảng dạy nhân tố định chất lượng giáo dục cho người học nhà trường Chủ thể, mà cán quản lý, giảng viên nhân tố trung tâm trình thực văn hóa cơng sở Vì vậy, 66 nhà trường cần trọng việc quan tâm, sâu sát kiểm tra việc thực văn hóa cơng sở, nâng cao chất lượng, uy tín đội ngũ cán bộ, giảng viên Mặt khác, đội ngũ cán bộ, giảng viên phải tích cực tự áp dụng quy chế, điều lệ, nội quy để kiểm sốt hành vi cá nhân cơng sở; hịa đồng, gắn bó thành viên với nhà trường Triển khai đồng biện pháp đảm bảo 100% cán bộ, viên chức, lao động người học thực nghiêm: mặc đồng phục, đeo bảng tên theo quy định, tuân thủ giấc, lề lối, tác phong làm việc học tập, không hút thuốc lá, uống rượu, bia, chất kích thích, đồ uống có cồn làm việc học Nghiêm túc thực cơng tác 5S, quy trình quản lý chất lượng ISO Ứng xử văn minh, lịch sự, trách nhiệm cao cơng việc Cam kết giữ gìn môi trường xanh - đẹp nơi làm việc nơi cư trú Đồng thời phát huy tính chủ động, tích cực tổ chức như: Cơng đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, đội xung kích, lực lượng tình nguyện cơng tác triển khai thực văn hóa cơng sở Cần phải đồng quản lý từ Đảng, quyền cơng tác thực văn hóa cơng sở Cơng tác đánh giá, kiểm tra phải thực trọng phải thực thường xuyên, kịp thời thực chất hơn, nhằm làm cho cán bộ, giảng viên, người lao động người học nhận thức - đủ tầm quan trọng hoạt động xựng văn hóa cơng sở Là sở để khen thưởng kịp thời, nhân rộng cá nhân, mơ hình tốt; kịp thời điều chỉnh hoạt động hiệu Đề xuất khen thưởng tự khen thưởng theo thẩm quyền đơn vị trường, cá nhân thuộc khoa, phịng có nhiều hoạt động tích cực cơng tác xây dựng văn hóa cơng sở nhà trường, việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tiểu kết chương Chúng ta sống thời đại mà khoa học, kỹ thuật công nghệ đem đến biến đổi lớn lao cho sống người, trở thành 67 động lực vô quan trọng phát triển dân tộc, quốc gia Nhưng cũng thời điểm cần nhìn lại yêu cầu phát triển bền vững với vai trị, vị trí đặc biệt văn hóa Vì vậy, quan điểm văn hóa tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề có ý nghĩa chiến lược, vừa mang ý nghĩa thời quan trọng Trong việc xây dựng phát triển văn hóa, cụ thể nếp sống văn hóa cơng sở q trình lâu dài có nghĩa to lớn phát triển đất nước Đó khơng mục tiêu phấn đấu vươn tới giá trị cao đẹp cho sống mà thể tảng sức mạnh phát triển bình diện đời sống xã hội Xây dựng văn hóa cơng sở xây dựng lề lối, nề nếp làm việc khoa học, có trật tự kỷ cương, tuân theo nội quy, quy định chung khơng tính dân chủ Văn hóa cơng sở hình thành q trình hoạt động lâu dài cơng sở góp phần tạo dựng niềm tin, đồn kết trí tập thể việc nâng cao hiệu chất lượng hoạt động nhà trường Cách hành xử văn hóa chốn cơng sở thực tế mang lại nhiều lợi ích Có thể nói, văn hóa ứng xử cơng sở nói chung văn hóa ứng xử nơi mơi trường giáo dục nói riêng thước đo văn minh cán bộ, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh hay nói khác phản ánh nhận thức cũng ý thức cá nhân môi trường làm việc nơi cơng sở mang tính chất giáo dục Con người tác động đến việc hình thành văn hóa cơng sở đồng thời văn hóa với giá trị bền vững kế thừa tiếp thu có chọn lọc từ khứ đến tại, tương lai; từ mơi trường bên đến bên ngồi cơng sở có tác động trở lại góp phần hồn thiện nhân cách, phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, viên chức, người lao động Xây dựng văn hóa cơng sở xây dựng môi trường làm việc đại, chuyên nghiệp, thân thiện hiệu Từ tạo bầu khơng khí cởi mở giúp cán bộ, viên chức, người lao động hứng khởi làm việc đưa chất lượng hiệu công việc ngày hiệu Để nâng cao hiệu thực quy chế văn hóa cơng sở, tạo nét văn hóa riêng cho nhà trường đòi hỏi phải thực nhiều giải pháp đồng bộ, có đồng thuận cố gắng tinh thần tự giác cán bộ, giảng viên, nhân viên 68 người học Mong giải pháp góp phần nâng cao chất lượng xây dựng văn hóa cơng sở, góp phần vào chất lượng giáo dục, đào tạo phát triển Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Việc hoàn thiện giải pháp nâng cao hiệu thực văn hóa cơng sở Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa tầm quan trọng to lớn, góp phần nâng cao chất lượng hiệu xử lý, giải công việc, xây dựng lề lối làm việc, học tập khoa học đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên người học nhà trường Đưa văn hóa cơng sở vào nhà trường giảng đường hướng phù hợp với yêu cầu nghiệp đổi mới, xu hội nhập Bởi đó, văn hóa cơng sở khơng góp phần xây dựng, phát triển Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh mà cịn hình thành nên hệ học sinh, sinh viên học viên sau trường có tác phong chuyên nghiệp, có đạo đức, có nhân cách, có ứng xử văn hóa, có tinh thần tập thể, gương mẫu lối sống, chấp hành kỷ luật, giữ gìn đồn kết, đề cao tinh thần trách nhiệm công việc Như để tạo mơi trường văn hóa tốt cơng sở, vấn đề quan trọng tự nhận thức tính tự giác cao cán bộ, giảng viên, nhân viên người học, đặc biệt người lãnh đạo đứng đầu giữ vai trò định việc tạo chế nghiêm minh, môi trường thân thiện để thành viên có điều kiện phát triển, tăng cường tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy lực không ngừng cống hiến Cuộc sống trở nên tốt đẹp biết ứng xử văn hóa, sống với tâm, tình, người nhìn cởi mở, vị tha, chân tình, tạo mơi trường thực văn hóa 69 KẾT LUẬN Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Người để lại cho hệ cách mạng đời sau gia tài đồ sộ hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, có tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa Đã có nhiều cách tiếp cận văn hóa Hồ Chí Minh, dù tiếp cận theo hệ thống hay theo vấn đề, theo lát cắt lịch sử hay đồng đại tất làm sáng rõ mạch tư Hồ Chí Minh từ giải phóng dân tộc đến giải phóng giai cấp giải phóng người Văn hóa phạm trù liên quan tới tất hoạt động phát triển thân người, làm hoàn thiện tạo nên nét đặc trưng riêng người Hồ Chí Minh nhấn mạnh phương diện tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ đạo đức văn hóa Người cho văn hóa khơng thể tách rời với quốc gia dân tộc, tăng trưởng kinh tế phải đơi với phát triển văn hóa giải vấn đề xã hội Văn hóa xây dựng bồi đắp nên suốt chiều dài lịch sử, làm nên tảng tinh thần xã hội, giữ vai trò quan trọng vừa mục tiêu, vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Sự phát triển giới nay, hoàn cảnh Việt Nam ba thập kỷ qua từ bước vào đổi cho thấy sáng rõ tầm nhìn trí tuệ Hồ Chí Minh vấn đề văn hóa Với người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu tượng ngời sáng đạo đức cách mạng, gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho nghiệp cách mạng Đảng, dân tộc, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân Người gương cho hệ Việt Nam noi theo Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, ngày cơng sở nhận thức sâu sắc văn hóa làm nên nguồn lực xã hội to lớn, thấm sâu vào trình phát triển Sự phát triển quan, đơn vị có dấu ấn khai sáng văn hóa Sinh thời, Người cho bốn lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, xã hội phải coi quan trọng ngang Phải đặt yêu cầu phát triển văn hóa ngang tầm hài hịa với phát triển kinh tế 70 Chính vậy, Tập đồn Điện lực Việt Nam trọng xây dựng trì nề nếp văn hóa đặc thù phát huy lực thúc đẩy đóng góp tất người vào việc đạt mục tiêu chung tổ chức, văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp giá trị tinh thần cốt lõi doanh nghiệp, doanh nghiệp tự công bố, lựa chọn hướng tới Là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh vận dụng giá trị văn hóa nói chung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa, quan điểm Đảng, Nhà nước xây dựng phát triển văn hóa, cũng giá trị văn hóa doanh nghiệp, văn hóa cơng sở để xây dựng giá trị văn hóa cốt lõi, xây dựng quy tắc ứng xử riêng, phù hợp với đặc trưng văn hóa Xây dựng văn hóa cơng sở q trình lâu dài cơng tác khơng dừng lại nhận thức, ban đầu xây dựng thể chế mang tính chất bắt buộc, địi hỏi người thay đổi hành vi, cách ứng xử thao tác dần trở thành tự giác, tự nguyện sau tự thân người cảm nhận giá trị hành vi ứng xử có văn hóa Văn hóa cơng sở vấn đề phức tạp, thấy kết trước mắt, mà q trình, có tính kế thừa cao Vì vậy, cơng tác xây dựng văn hóa cơng sở Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cần rút kinh nghiệm, bổ sung, thực lâu dài cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, thấu hiểu giá trị triết lý sứ mệnh, tầm nhìn hệ giá trị cốt lõi văn hóa đơn vị, để xây dựng người xã hội chủ nghĩa Trong công tác xây dựng phát triển nhà trường, khơng đơn hồn thành hay vượt mức tiêu kế hoạch đề ra, nghiêm túc thực cơng tác 5S, quy trình quản lý chất lượng ISO, xây dựng nơi làm việc đại, ngăn nắp, đẹp… Mà điều quan trọng hoàn thành nhiệm vụ cơng sở có trình độ chun môn nghiệp vụ không ngừng nâng cao, thường xuyên tự trau dồi thân trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức Cán bộ, giảng viên, người lao động nhà trường thực tác phong làm việc đầy đủ, giờ, trang phục đồng bộ, 71 thái độ giao tiếp nhã nhặn, lịch sự, tạo ấn tượng người học, đơn vị bạn đến liên hệ công việc để lại cảm giác thoải mái, dễ chịu họ Nét đẹp văn minh thể cơng việc, tránh tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu Tiếp tục hoàn thiện sở lý luận xây dựng văn hóa cơng sở Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh nhằm góp phần thực tốt cơng tác nhà trường trọng chất lượng đào tạo, đặt đạo đức, lý tưởng tình cảm cách mạng, lối sống xã hội chủ nghĩa lên hàng đầu, xây dựng tín nhiệm xã hội Tơn vinh giá trị nghề giáo, lấy thực tiễn làm sở đổi mới, lấy người học làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu ngành Điện xã hội nhằm thực chiến lược trọng tâm “trồng người”, phận hợp thành phát triển kinh tế-xã hội, định thành công nghiệp cách mạng Từ cán bộ, giảng viên, người lao động có biện pháp tu dưỡng, rèn luyện thân để hướng tới xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp hơn, hiệu hơn, xứng đáng đơn vị đào tạo nguồn nhân lực giỏi nghề, tận tâm, cầu nối tin cậy ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nơi đào tạo tiên tiến, đại ngành điện phía Nam Kết hợp hài hòa nhiệm vụ giáo dục, đào tạo xây dựng, phát triển văn hóa cơng sở Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh vừa phải tạo người có khả nắm bắt cơng nghệ đại, vừa có trách nhiệm cao với đất nước, góp phần tránh nguy tụt hậu để nước ta sánh vai với cường quốc năm châu lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh mong mỏi Chỉ có vậy, đảm bảo phát triển bền vững Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Cơng ty Điện lực miền Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội trình hội nhập quốc tế với xu tồn cầu hố nay, góp phần xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp, dân tộc Việt Nam độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Tuyên giáo Trung ương (2014) Tài liệu nghiên cứu Nghị số chủ trương Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội Trần Văn Bách (2000) Giáo trình lý luận văn hóa đường lối văn hóa Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương Đảng (2018) Nghị hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ, https://moha.gov.vn/nghi-quyet-tw4/van-ban-chi-dao/toan-van-nghi-quyet-trunguong-4-khoa-xii-38020.html, ngày cập nhật 27/4/2018 Báo Cứu quốc, ngày 08/10/1945 Chính phủ (2007) Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế văn hóa cơng sở quan hành nhà nước, ngày ban hành 02/8/2007, Hà Nội C Mác Ph Ăngghen (2005) Toàn tập, tập 42, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội C.Mác, Ph.Ăngghen Lênin (1977) Về văn học nghệ thuật, Nxb Sự thật, Hà Nội Nguyễn Minh Doan chủ biên (2011) Pháp luật, lối sống văn hóa cơng sở, Nxb Tư pháp, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1998) Văn kiện Hội nghị lần thứ - Ban chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016) Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Phạm Văn Đồng (1998) Chủ tịch Hồ Chí Minh tinh hoa dân tộc, trí tuệ thời đại, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13 Trần Văn Giàu (2000) “Sự hình thành hệ thống tư tưởng yêu nước Việt Nam” Phác thảo chân dung văn hóa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Võ Nguyên Giáp (2018) Thế giới cịn đổi thay tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi, Nxb Chính trị quốc gia thật, Hà Nội 15 Lương Viên Hải (2008) “Văn hóa - triết lý triết học”, Tạp chí Triết học, số 10/2008 16 Cao Thu Hằng (2016) Xây dựng nhân cách người Việt Nam góc độ truyền thống, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Nguyễn Hùng Hậu (2004) Triết lý văn hóa Phương Đơng, Nxb Đại học Sư Phạm 18 Trịnh Duy Huy (2007) Vấn đề xây dựng đạo đức điều kiện kinh tế thị trường nước ta nay, Luận án Tiến sĩ Viện Triết học - Viện Khoa học xã hội Việt Nam 19 Nguyễn Văn Huyên chủ biên (2006) Văn hóa-mục tiêu động lực phát triển, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Thanh Lê (2003) Bác Hồ truyền thống văn hoá dân tộc, Nxb Thanh niên, Hà Nội 21 Thanh Lê (2004) Giáo dục lối sống nếp sống mới, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 22 Đỗ Hồng Linh,Vũ Kim Yến (2014) Phong cách Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 23 Hồ Chí Minh (1994) Biên niên sử, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Hồ Chí Minh (1996) Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Hồ Chí Minh (1996) Tồn tập, tập 8, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 Hồ Chí Minh (1996) Tồn tập, tập 10, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 27 Hồ Chí Minh (2011) Tồn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Hồ Chí Minh (1997) Về văn hóa, Bảo tàng Hồ Chí Minh xuất bản, Hà Nội 29 Nguyễn Chí Mỳ (1999) Sự thay đổi giá trị đạo đức kinh tế thị trường với việc xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán quản lý nước ta nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Nhà xuất Chính trị quốc gia (2008) Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Nhà xuất Lao động (2005) Tư tưởng Hồ Chí Minh Giáo dục, Nxb Lao động, Hà Nội 32 Nhà xuất Lao động (2013) Văn hóa ứng xử nghệ thuật giao tiếp nơi công sở quan hành nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, tham gia giao thông, Nxb Lao động, Hà Nội 33 Nhà xuất Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (2002), Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa giới, Nxb Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 34 Nhiều tác giả (2015) Sức mạnh văn hóa Việt Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nxb Quân đội nhân dân , Hà Nội 35 Bùi Đình Phong (2017) Hồ Chí Minh trí tuệ văn hóa, NXb Thanh niên, Hà Nội 36 Bùi Đình Phong (2017) Tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng người Việt Nam, NXb Thanh niên, Hà Nội 37 Bùi Đình Phong (2017) Văn hóa minh triết Hồ Chí Minh, NXb Thanh niên, Hà Nội 38 Bùi Đình Phong (2017) Văn hóa, đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh, NXb Thanh niên, Hà Nội 39 Nguyễn Văn Phúc (1996) “Về vai trò giáo dục đạo đức phát triển nhân cách chế thị trường”, Tạp chí Triết học, Số 6/1996 40 Đình Quang (1999) Nhận thức xử lý văn hóa giới, Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội 41 Hồ Sỹ Quý chủ biên (2003) Con người phát triển người quan niệm C.Mác Ăngghen, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (2013) Quy tắc ứng xử văn hóa quan Tập đồn Điện lực Việt Nam, Trung tâm thơng tin Điện lực, Hà Nội 43 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (2015) Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết 05 năm cơng tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp EVN (Giai đoạn 2011-2015), Trung tâm thông tin Điện lực, Hà Nội 44 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (2014) Tài liệu xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Trung tâm thơng tin Điện lực, Hà Nội 45 Tập đồn Điện lực Việt Nam (2009) Văn hóa EVN, Hà Nội 46 Phạm Minh Thảo chủ biên (1998) Văn hóa giáo dục, giáo dục văn hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 47 Nguyễn Thế Thắng (2016) Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển kinh tế với văn hóa, https://www.bqllang.gov.vn/chu-tich-ho-chi-minh/nghien-cuuhoc-tap-tu-tuong-ho-chi-minh/5634-van-dung-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-phat-trienkinh-te-voi-van-hoa.html, ngày cập nhật 02/12/2016 48 Nguyễn Văn Thâm (2009) Giáo trình Kĩ thuật tổ chức điều hành công sở, Nxb Khoa học Kĩ thuật 49 Đức Thịnh (2015) Văn hóa đạo đức lối sống, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 50 Lê Văn Tích (2007) Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào sống, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 Hồng Trinh (2000) Bản sắc văn hóa dân tộc đại hóa văn hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 52 Hoàng Trinh (2001) Chủ nghĩa xã hội với tư cách chủ nghĩa nhân văn văn hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 53 Trung tâm Khoa học xã hội nhân văn Quốc gia - Viện thông tin khoa học xã hội (1996) Những vấn đề đạo đức điều kiện kinh tế thị trường, Hà Nội 54 Đàm Thế Vinh, Nguyễn Ngọc Ánh (2014) “Tăng cường công tác giáo dục giá trị truyền thống dân tộc cho hệ trẻ Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 216/2014 55 Huỳnh Khái Vinh (2001) Một số vấn đề lối sống đạo đức, chuẩn mực giá trị xã hội, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 56 Lê Xuân Vũ (1989) Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hố Việt Nam, Nxb Sự Thật, Hà Nội 57 Trần Quốc Vượng chủ biên (2009) Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 58 Hồng Vy (2006) Những vấn đề văn hóa đời sống văn hóa xã hội Việt Nam nay, Nxb Thông tin, Hà Nội ... công trình nghiên cứu coi tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa vận dụng xây dựng văn hóa cơng sở trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Việc nghiên cứu sâu hơn, chi tiết văn hóa cơng sở vận dụng. .. tiễn xây dựng văn hóa cơng sở Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh năm gần 38 Chương THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. .. nâng cao hiệu thực văn hóa cơng sở trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Đối tư? ??ng phạm vi nghiên cứu Đối tư? ??ng nghiên cứu luận văn tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa văn hóa cơng sở Trường Cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng hồ chí minh về văn hóa và vận dụng xây dựng văn hóa công sở tại trường cao đẳng điện lực thành phố hồ chí minh , Tư tưởng hồ chí minh về văn hóa và vận dụng xây dựng văn hóa công sở tại trường cao đẳng điện lực thành phố hồ chí minh