Trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh quảng nam

87 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:55

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TỪ VĂN HOÀNG LĨNH TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TỪ VĂN HỒNG LĨNH TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Luật Hình Tố tụng Hình Mã số : 838.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN HIỂN HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu kết nêu luận văn bảo đảm độ tin cậy, xác Những kết luận khoa học luận văn kế thừa từ tác giả khác trích dẫn đầy đủ Tác giả luận văn Từ Văn Hoàng Lĩnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội 1.2 Trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội pháp luật quốc tế pháp luật số nước giới 16 CHƯƠNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 22 2.1 Trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội theo Bộ luật Hình Việt Nam hành 22 2.2 Thực tiễn áp dụng trách nhiệm hình người 18 tuổi thực địa bàn tỉnh Quảng Nam 51 2.3 Những hạn chế, bất cập nguyên nhân hạn chế, bất cập từ thực tiễn áp dụng TNHS người 18 tuổi địa bàn tỉnh Quảng Nam 58 CHƯƠNG HỒN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG 61 3.1 Một số đề xuất tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật hình trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội 61 3.2 Một số giải pháp bảo đảm áp dụng trách nhiệm hình với người 18 tuổi 69 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bộ luật Hình BLHS Bộ luật Hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 BLHS 1999 Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 BLHS 2015 Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 BLTTHS 2015 Tịa án nhân dân TAND Trách nhiệm hình TNHS DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thống kê số lượng người 18 tuổi phạm tội theo nhóm tuổi giới tính địa bàn tỉnh Quảng Nam 52 Bảng 2.2: Các nhóm tội phạm mà người 18 tuổi thực địa bàn tỉnh Quảng Nam .53 Bảng 2.3: Tỷ lệ người 18 tuổi phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm địa bàn tỉnh Quảng Nam 54 Bảng 2.4: Các hình phạt áp dụng với người 18 tuổi phạm tội TAND địa bàn tỉnh Quảng Nam 55 Bảng 2.5: Các biện pháp tha miễn TNHS biện pháp tư pháp áp dụng người 18 tuổi phạm tội địa bàn tỉnh Quảng Nam 57 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, tình hình kinh tế - xã hội nước có nhiều chuyển biến tích cực, nhiên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, có nhiều cố gắng công tác xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật công tác tổ chức, thực thi pháp luật nước ta số điểm hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng hiệu hoạt động điều tiết xã hội pháp luật Bên cạnh đó, mặt tiêu cực kinh tế thị trường gây nên ảnh hưởng không nhỏ đến đạo đức, tiến xã hội, đặc biệt nhóm đối tượng thiếu niên, người cịn q trình phát triển, hoàn thiện thể chất, tâm sinh lý nhân cách sống Một phận không nhỏ thiếu niên trở nên hư hỏng, không lo tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao lực thân mà chạy theo lối sống thực dụng, ích kỷ, có lối hành xử côn đồ, hãn Thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử cho thấy chủ thể thực tội phạm khơng có xu hướng trẻ hóa độ tuổi mà tinh vi, xảo quyệt hành vi phạm tội Luật hình với tư cách ngành luật đời sớm nhất, mang nhiệm vụ quan trọng hệ thống pháp luật bảo vệ chế độ xã hội, trật tự xã hội Chính sách pháp luật hình nước ta việc truy cứu TNHS người 18 tuổi phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ nhận thức hành vi sai trái rèn luyện, tu dưỡng thân trở thành cơng dân tốt, có ích cho xã hội, góp sức vào cơng xây dựng bảo vệ tổ quốc thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Vì vậy, Bộ luật hình nước ta dành chương riêng để quy định vấn đề người 18 tuổi phạm tội Điều thể quan tâm, tư tưởng nhân đạo, tiến Đảng Nhà nước ta người 18 tuổi phạm tội nói riêng thiếu niên nói chung phù hợp với xu hướng quốc tế yêu cầu bảo vệ ngày tốt quyền lợi ích người 18 tuổi Trong bối cảnh BLHS 2015 vừa đời đánh dấu bước tiến quan trọng tư lập pháp hình đề cao hiệu phịng ngừa tính hướng thiện việc xử lý người phạm tội mà đặc biệt người 18 tuổi phạm tội tôn trọng bảo đảm thực thi quyền người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 Cần thiết có nghiên cứu khoa học mang tính tổng hợp quy định TNHS người 18 tuổi phạm tội đánh giá mặt thực tiễn thi hành quy định BLHS 2015 để kịp thời có phương hướng, giải pháp tiếp tục hoàn thiện quy định TNHS người 18 tuổi phạm tội Vì lý đó, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” để làm luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong năm qua, mức độ khác có cơng trình khoa học đề cập trực tiếp gián tiếp đến đề tài giáo trình, sách chuyên khảo, bình luận nghiên cứu vấn đề người 18 tuổi phạm tội TNHS Tiêu biểu, có cơng trình nghiên cứu sau đây: Đối với sách bình luận, sách chuyên khảo, sách giáo trình có cơng trình nghiên cứu sau: “Chương XVI: Trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội” giáo trình Luật Hình Việt Nam (Phần chung) Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân; “Chương XVI: Trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội” giáo trình Luật Hình Việt Nam (Phần chung) Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh; “Chương XVI: Trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội” sách giáo trình Luật hình Việt Nam tập thể tác giả GS.TSKH Lê Văn Cảm chủ biên Đối với cơng trình dạng viết đăng tạp chí khoa học pháp lý kể đến cơng trình như: “Ngun tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội thể Bộ luật hình sự” TS Lê Thị Sơn đăng tạp chí Luật học số 3/2015; “Hồn thiện quy định trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội” Ths Cao Thị Oanh đăng tạp chí Luật học số 10/2007; “Quy định hình phạt tổng hợp hình phạt người chưa thành niên phạm tội Bộ luật hình Việt Nam số kiến nghị” PGS.TS Dương Tuyết Miên đăng tạp chí Luật học số 3/2014 Một số đề tài luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ khai thác, nghiên cứu khía cạnh xung quanh vấn đề TNHS người 18 tuổi phạm tội như: luận văn “Trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội luật hình Việt Nam” Dương Thị Ngọc Thương, khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2013; “Các biện pháp giám sát, giáo dục biện pháp tư pháp người 18 tuổi phạm tội” Trần Hồng Nhung, khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2017; “Các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội Luật hình Việt Nam” Nguyễn Tiến Hoàn, khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2013; “Chính sách hình Việt Nam người 18 tuổi phạm tội: khía cạnh so sánh” Ngơ Thị Tuyết Thanh, Học viện khoa học xã hội, năm 2018; luận án “Chính sách hình người chưa thành niên phạm tội Việt Nam nay” Hoàng Minh Đức, Học viện khoa học xã hội, năm 2016 Các cơng trình nghiên cứu khoa học nêu góp phần không nhỏ vào hệ thống lý luận khoa học pháp lý TNHS nói chung TNHS người 18 tuổi phạm tội nói riêng Tuy nhiên, đa số cơng trình kể chưa đề cập cách hệ thống, toàn diện TNHS người 18 tuổi phạm tội, bối cảnh BLHS vừa ban hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 Chính vậy, việc nghiên cứu TNHS người 18 tuổi phạm tội với thay đổi quy định pháp luật hình tương quan với quy định TNHS người phạm tội nói chung yêu cầu, đòi hỏi pháp luật quốc tế tư pháp người chưa thành niên vấn đề mà tác giả mong muốn giải Trong trình nghiên cứu, tác giả có kế thừa, tiếp thu có chọn lọc nhiều tri thức từ cơng trình nghiên cứu khoa học nêu việc hồn thiện nghiên cứu khoa học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu cách tồn diện có hệ thống TNHS người 18 tuổi phạm tội theo quy định Luật Hình Việt Nam, bên cạnh đó, sở phân tích, đánh giá số liệu thống kê từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam từ năm 2014 đến năm 2018, hạn chế, bất cập thực tiễn từ đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật hình TNHS người 18 tuổi phạm tội 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu nêu trên, đề tài phải giải nhiệm vụ sau: Thứ nhất, làm rõ số vấn đề mặt lý luận liên quan đến TNHS người 18 tuổi phạm tội thông qua việc nghiên cứu cách có hệ thống trách nhiệm pháp lý, TNHS người phạm tội nói chung TNHS người 18 tuổi phạm tội nói riêng Thứ hai, nghiên cứu quy định pháp luật hình Việt Nam hành, quy định pháp luật quốc tế pháp luật số quốc gia TNHS người 18 tuổi phạm tội Trong làm rõ nguyên tắc xử lý, quy định hình thức nội dung TNHS người 18 tuổi phạm tội hình phạt, biện pháp tư pháp, án tích,… Thứ ba, nghiên cứu thực tiễn áp dụng TNHS người 18 tuổi phạm tội thông qua số liệu thu thập từ thực tiễn xét xử địa bàn tỉnh Quảng Nam Từ đó, hạn chế, bất cập việc áp dụng TNHS người 18 tuổi Thứ tư, đề xuất số giải pháp tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật TNHS người 18 tuổi phạm tội số giải pháp góp phần bảo đảm áp dụng TNHS người 18 tuổi phạm tội Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận thực tiễn TNHS người 18 tuổi phạm tội 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn có số giới hạn phạm vi nghiên cứu sau: Thứ nhất, tác giả nghiên cứu quy định TNHS người 18 tuổi có khả tự cải tạo việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội Cũng theo hướng dẫn nghị trường hợp không cho hưởng án treo “người phạm tội người chủ mưu, cầm đầu, huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tính chất chun nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, cố ý gây hậu đặc biệt nghiêm trọng” Có thể thấy, phụ thuộc vào đánh giá người áp dụng pháp luật “có khả tự cải tạo”, “khơng gây nguy hiểm cho xã hội”, “không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an tồn xã hội”, “cơn đồ”, “dùng thủ đoạn xảo quyệt” mà người phạm tội có hưởng án treo hay khơng Đối với người 18 tuổi phạm tội phải ưu tiên áp dụng chế tài không giam giữ biện pháp mang tính giáo dục mà án treo biện pháp đáp ứng tiêu chí Vì vậy, tác giả cho rằng, cần sớm quy định nguyên tắc với nội dung ưu tiên áp dụng án treo người 18 tuổi phạm tội Qua đó, thể tính khoan hồng ưu tiên giáo dục người 18 tuổi phạm tội, đồng thời kim nam cho người áp dụng pháp luật xem xét áp dụng án treo người 18 tuổi phạm tội Ngoài ra, thời gian thử thách người 18 tuổi phạm tội hưởng án treo, tác giả cho cần rút ngắn so với người phạm tội người từ đủ 18 tuổi đảm bảo đáp ứng yêu cầu giáo dục, cải tạo họ Theo tác giả thời gian thách người 18 tuổi phạm tội hưởng án treo ba phần tư so với người từ đủ 18 tuổi phạm tội phù hợp Như vậy, thời gian thử thách án treo người 18 tuổi phạm tội không 04 năm 06 tháng ba phần hai mức phạt tù mà họ phải chấp hành không cho hưởng án treo 3.1.2 Về hình thức trách nhiệm hình Thứ nhất, nghiên cứu bổ sung hình phạt – Lao động phục vụ cộng đồng áp dụng người 18 tuổi phạm tội Liên quan đến vấn đề tăng cường xử lý chuyển hướng người 18 tuổi phạm tội, Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị “Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020”, 67 rõ: “Coi trọng việc hoàn thiện sách hình thủ tục tố tụng tư pháp, đề cao hiệu phịng ngừa tính hướng thiện việc xử lý người phạm tội ” Việc nghiên cứu bổ sung hình phạt nêu góp phần tăng cường hội khả áp dụng biện pháp cưỡng chế không mang tính giam giữ người 18 tuổi phạm tội Bên cạnh đó, Bộ luật hình nhiều nước giới Liên bang Nga, Úc, Cộng hòa Liên bang Đức,… quy định loại hình phạt đạt nhiều hiệu tích cực Thứ hai, biện pháp tư pháp giáo dục trường giáo dưỡng, cần sớm bổ sung quy định pháp luật bên cạnh Nghị định số 52/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng Nghị định số 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành đưa vào trường giáo dưỡng sở giáo dục bắt buộc, qua nâng cao hiệu áp dụng tạo phân hóa rõ nét so với biện pháp xử lý hành Hiện nay, theo quy định pháp luật biện pháp giáo dục trường giáo dưỡng vừa biện pháp tư pháp vừa biện pháp xử lý hành Do đó, cần có quy định riêng để tạo phân hóa rõ nét hai loại biện pháp từ có cách quản lý, giáo dục phù hợp nhằm đạt hiệu cao Ngoài ra, biện pháp tư pháp giáo dục trường giáo dưỡng chưa quan tâm mức nên hiệu khơng cao, dẫn tới Tịa án thường ngại áp dụng biện pháp Vì cần có quan tâm nội dung chương trình giáo dục hình thức giáo dục, bên cạnh chương trình dạy nghề, kỹ sống để họ nhanh chóng hịa nhập với cộng đồng Thứ ba, cần mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cải tạo khơng giam giữ So với BLHS 1999 phạm vi áp dụng hình phạt cải tạo khơng giam giữ BLHS 2015 người 18 tuổi phạm tội mở rộng Điều phù hợp với định hướng tăng cường áp dụng chế tài không tước tự người 18 tuổi phạm tội Tuy nhiên, từ thực tiễn cho thấy, mở rộng chưa đáp ứng cách triệt để định hướng Theo quy định Điều 100 Điều 36 BLHS 2015 hình phạt cải tạo khơng giam giữ áp dụng đối 68 với người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi phạm tội nghiêm trọng vô ý phạm tội nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi phạm tội nghiêm trọng, có nơi làm việc ổn định có nơi cư trú rõ ràng xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội Có thể thấy, điều kiện “đang có nơi làm việc ổn định” người 18 tuổi nói chung người từ đủ 14 đến 16 tuổi nói riêng khơng khả thi Ở độ tuổi này, họ phần lớn học tập sở giáo dục sống phụ thuộc vào gia đình Ít trường hợp có việc làm trường hợp có nơi làm việc ổn định lại Tác giả cho rằng, người 18 tuổi phạm tội, cần mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cải tạo khơng giam giữ theo hướng bổ sung trường hợp người 18 tuổi “đang học tập sở giáo dục, đào tạo dạy nghề” qua phù hợp với thực tiễn áp dụng 3.2 Một số giải pháp bảo đảm áp dụng trách nhiệm hình với người 18 tuổi 3.2.1 Đẩy mạnh công tác hướng dẫn áp dụng pháp luật việc áp dụng quy định pháp luật hình trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội Trong công xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, công tác hướng dẫn áp dụng quy định pháp luật hình có vai trị quan trọng, điều kiện quan trọng đảm bảo cho việc pháp luật áp dụng cách thống đồng Tuy nhiên, việc thực cơng tác cịn chậm, chất lượng chưa cao, nhiều văn quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chưa ban hành kịp thời làm cho số luật, luật chậm vào sống, không phát huy đầy đủ hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước đời sống xã hội Bên cạnh đó, bối cảnh BLHS ban hành năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, nhiều điểm luật chưa hướng dẫn chi tiết tạo nên lung túng công tác áp dụng pháp luật hình Thực trạng xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan vận động kinh tế thị trường làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp gây ảnh hưởng đến công tác soạn thảo văn 69 hướng dẫn, công tác nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn chưa coi trọng, phối hợp quan có thẩm quyền chưa cao,…Để khắc phục thực trạng nêu trên, nhằm nâng cao chất lượng đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn quy định chi tiết hướng dẫn thi hành quy định pháp luật hình TNHS người 18 tuổi phạm tội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tác giả đề xuất số giải pháp sau: Một là, tăng cường công tác phối hợp quan tư pháp hình mà cụ thể Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát Tòa án hoạt động nghiệp vụ Hai là, quan tư pháp hình có thẩm quyền hướng dẫn áp dụng pháp luật hình cần thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá việc áp dụng quy định pháp luật hình TNHS người 18 tuổi phạm tội Từ có nhìn tồn diện vấn đề có hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung cách kịp thời, phù hợp với thực tiễn Ba là, rà soát lại văn hướng dẫn có, hủy bỏ văn khơng cịn hiệu lực khơng cịn phù hợp với thực tiễn để có kế hoạch ban hành văn cụ thể, thống nhất, hạn chế tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn văn bản, đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội Bốn là, nâng cao lực chuyên gia chuyên viên tham gia vào công tác soạn thảo văn hướng dẫn áp dụng pháp luật hình Bên cạnh đó, mở rộng tham gia quan, tổ chức, nhà khoa học có chế tiếp thu ý kiến đóng góp để văn sát với đời sống xã hội, đảm bảo tính khả thi hiệu 3.2.2 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ đội ngũ cán thuộc quan tư pháp công tác giải vụ án người 18 tuổi phạm tội Chất lượng cán tư pháp giải vụ án người 18 tuổi phạm tội có ý nghĩa quan trọng Việc áp dụng pháp luật vào việc giải vụ án người 18 tuổi phạm tội có trình tự thủ tục nội dung luật định 70 hay không đội ngũ cán tư pháp thực Trong Các hướng dẫn Liên Hợp Quốc làm việc với trẻ em hệ thống tư pháp đề cập đến vấn đề này, theo “tất người tiếp xúc chịu trách nhiệm trẻ em hệ thống tư pháp hình cần phải đào tạo tập huấn quyền người, nguyên tắc quy định Công ước quyền trẻ em quy tắc tiêu chuẩn khác Liên Hợp Quốc hoạt động tư pháp liên quan đến người chưa thành niên; cần coi phần khơng thể thiếu chương trình đào tạo chuyên môn họ” Thực tiễn cho thấy công tác cịn nhiều hạn chế, thiếu sót Tinh thần trách nhiệm, lực trình độ, kinh nghiệm cơng tác phẩm chất đạo đức phận cán tư pháp yếu Phần lớn đội ngũ cán quan tư pháp chưa đào tạo, bồi dưỡng mặt tâm lý học kiến thức khoa học giáo dục người 18 tuổi phạm tội Bên cạnh đó, mơ hình Tịa án gia đình người chưa thành niên mang lại nhiều giá trị thực tiễn nhân rộng đến TAND cấp Điều đặt yêu cầu cần phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao tiêu chuẩn trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức pháp luật lực chuyên môn cán bộ, bồi dưỡng tâm lý học khoa học giáo dục lứa tuổi vị thành niên cho cán quan tư pháp nói chung cán giải vụ án người 18 tuổi phạm tội nói riêng Cụ thể là, thường xuyên bồi dưỡng trị đạo đức, đặc biệt học tập để nâng cao nhận thức cán bộ, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán… quy định pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình để vận dụng pháp luật xác vào trường hợp cụ thể thực tế Công tác xây dựng đội ngũ cán cần tập trung từ giai đoạn tuyển chọn, sàng lọc kỹ Kịp thời phát cán có lực chuyên môn cao thông qua thực tiễn công tác, đánh giá cao đồng nghiệp, cấp kể quan tư pháp khác Từ có cơng tác đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với lực chuyên môn nhu cầu thực tiễn 71 3.2.3 Tăng cường vai trò quan Nhà nước, tổ chức xã hội, gia đình nhà trường việc giám sát, giáo dục người 18 tuổi Hiện nay, trách nhiệm gia đình, nhà trường quan Nhà nước, tổ chức xã hội việc giám sát, giáo dục người 18 tuổi dần coi trọng Việc giáo dục, động viên, tạo điều kiện cho người 18 tuổi phạm tội nhận lỗi lầm hồn thiện thân địi hỏi phải có tham gia rộng rãi quần chúng nhân dân, quan, tổ chức đặc biệt gia đình, người thân thích người 18 tuổi Trong số trường hợp, pháp luật hình quy định gia đình, nhà trường, quan Nhà nước, tổ chức xã hội có trách nhiệm phối hợp giám sát, giáo dục người 18 tuổi phạm tội Cụ thể là, chế tài không giam giữ giáo dục xã, phường, thị trấn, giáo dục trường giáo dưỡng, cải tạo không giam giữ,…bên cạnh việc phải đáp ứng địi hỏi hồn thành tốt nhiệm vụ mình, gia đình, nhà trường, quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức xã hội cần phải phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo người 18 tuổi phạm tội nhận hậu pháp lý bất lợi hành vi trái pháp luật họ gây sớm nhận tránh xa điều sai trái Điều thể vận dụng đắn sức mạnh tổng hợp xã hội nhằm mục đích loại trừ điều kiện bất lợi, khả tái phạm phạm tội mới, giúp người 18 tuổi phạm tội chủ động nhận lỗi lầm, tích cực cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội Để làm vậy, đòi hỏi phải nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục người 18 tuổi Gia đình người gần gủ i với người 18 tuổi, phải theo sát để kịp thời có uốn nắn, sửa chữa suy nghĩ, hành động chưa phù hợp, chỗ dựa tinh thần cho người 18 tuổi họ vấp ngã Bản thân bậc cha mẹ cần tự bồi dưỡng, nâng cao kiến thức tác hại phòng, chống lại tệ nạn xã hội Nhà trường bên cạnh việc dạy kiến thức, phải truyền đạt cho người 18 tuổi kinh nghiệm sống, nâng cao kỹ làm việc đội nhóm, gắn kết học viên Cùng với đó, kiến thức pháp luật cần lồng ghép vào chương trình giảng dạy để dần hình thành ý thức tuân thủ pháp luật người 18 tuổi Các quan Nhà 72 nước có thẩm quyền, tổ chức xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thi, chương trình văn hóa, văn nghệ Nâng cao tinh thần trách nhiệm cơng dân đấu tranh, phịng, chống hành vi vi phạm phạm pháp luật Thường xuyên kiểm tra kiên xử lý hành vi vi phạm pháp luật có tuyên dương, khen thưởng thích đáng Trong cơng tác phối hợp giám sát, giáo dục người 18 tuổi phạm tội, gia đình, nhà trường, quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức xã hội cần thường xuyên trao đổi, liên lạc để có hỗ trợ kịp thời, phù hợp, qua giúp đỡ người 18 tuổi trở thành cơng dân tốt, có ích cho xã hội 3.2.4 Tiếp tục hồn thiện mơ hình Tịa án gia đình người chưa thành niên Hiện nay, mơ hình Tịa án gia đình người chưa thành niên triển khai thành lập Tòa án cấp cao, cấp tỉnh số Tòa án cấp huyện Tịa án gia đình người chưa thành niên có nhiệm vụ xét xử “vụ án hình có bị cáo người 18 tuổi vụ án hình có người bị hại người 18 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng tâm lý cần hỗ trợ điều kiện sống, học tập khơng có mơi trường gia đình lành mạnh người 18 tuổi khác” Thẩm phán Hội thẩm tham gia giải vụ án phải người có kinh nghiệm, hiểu biết tâm lý người 18 tuổi, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ giải vụ án có tham gia người 18 tuổi Có thể nói, mơ hình Tịa án gia đình người chưa thành niên giải pháp có tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác Tịa án nói chung, cơng tác xét xử, giải vụ việc gia đình người chưa thành niên nói riêng Tuy nhiên, mơ hình cịn mẻ, sơ khai cần tiếp tục nghiên cứu, hồn thiện Điều địi hỏi phải thường xuyên thực công tác tổng kết, rút kinh nghiệm tiếp thu sáng kiến Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán cần tiến hành theo lộ trình phù hợp đảm bảo mặt nội dung để họ có nhận thức đầy đủ công tác xét xử vụ án có tham gia người 18 tuổi 73 3.2.5 Đảm bảo phát huy vai trò người bào chữa, người làm chứng người tham gia tố tụng khác trình giải vụ án hình người 18 tuổi thực Người bào chữa, người làm chứng người tham gia tố tụng khác nhân tố quan trọng góp phần tìm thật khách quan vụ án Trong trình điều tra, truy tố, xét xử, người tiến hành tố tụng phải tạo điều kiện thuận lợi để người tham gia tố tụng thực đầy đủ quyền nghĩa vụ Có quan tiến hành tố tụng giải vụ án cách khách quan, pháp luật, tránh vụ án oan, sai, góp phần tích cực vào tiến trình cải cách tư pháp Bộ Chính trị đề Theo đó, Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị nêu rõ, cần phải “nâng cao chất lượng công tố kiểm sát viên phiên tòa, bảo đảm tranh tụng dân chủ với luật sư, người bào chữa người tham gia tố tụng khác ”; “việc phán Toà án phải chủ yếu vào kết tranh tụng phiên tòa sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên, người bào chữa, bị cáo, nhân chứng, nguyên đơn, bị đơn người có quyền, lợi ích hợp pháp để án, định pháp luật”; “các quan tư pháp có trách nhiệm tạo điều kiện để luật sư tham gia vào trình tố tụng: tham gia hỏi cung bị can, nghiên cứu hồ sơ vụ án, tranh luận dân chủ phiên tịa…” Để làm điều đó, đòi hỏi phải thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng để thân người tiến hành tố tụng phải có nhận thức đắn, thấm nhuần quan điểm nêu Người tham gia tố tụng phải tự trang bị cho kiến thức pháp luật cần thiết để thực nghĩa vụ bảo vệ quyền thân Tiểu kết Chương Mặc dù BLHS 2015 vừa đời với nhiều điểm mang tính đột phá, tiến nhiều ngun nhân khách quan chủ quan mà phải tiến hành sửa đổi, bổ sung sau Tuy nhiên, tác giả cho rằng, điểm cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để quy định pháp luật TNHS người 18 tuổi 74 phù hợp với pháp luật quốc tế thực tiễn đời sống xã hội Bên cạnh đó, đời sống xã hội vận động, phát triển không ngừng, nhiều vấn đề phát sinh đòi hỏi pháp luật nói chung phải liên tục thay đổi để kịp thời điều chỉnh quan hệ xã hội mới, vấn đề Vì vậy, nhu cầu hồn thiện pháp luật đặt kể BLHS vừa sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2018 Thơng qua q trình nghiên cứu lý luận thực tiễn, tác giả xin đề xuất số hướng tiếp tục hoàn thiện quy định BLHS số giải pháp nhằm bảo đảm áp dụng TNHS với người 18 tuổi Qua đó, tác giả hi vọng nguồn tham khảo hữu ích cho nhà lập pháp tiến hành nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật hình sự, góp phần bảo vệ tốt quyền lợi người 18 tuổi phạm tội 75 KẾT LUẬN TNHS chế định có ảnh hưởng lớn đến chế định liên quan khác Trong đó, TNHS người 18 tuổi phạm tội chế định quan trọng, điều thể thông qua việc BLHS dành chương riêng để quy định vấn đề liên quan đến chế định Thông qua việc nghiên cứu đề tài “Trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” tác giả xin đưa số kết luận sau: Vấn đề TNHS nói chung TNHS người 18 tuổi phạm tội nói riêng vấn đề nhiều nhà nghiên cứu nước quan tâm, đặc biệt năm gần quyền người, quyền trẻ em dần quốc gia giới tôn trọng bảo vệ Điều đòi hỏi Nhà nước cần có sách, quy định pháp luật phù hợp khơng với pháp luật quốc tế mà cịn phù hợp với truyền thống đạo đức dân tộc, qua đảm bảo phát triển hệ tương lai đất nước TNHS người 18 tuổi phạm tội TNHS người đủ 14 tuổi chưa đủ 18 tuổi thời điểm thực tội phạm, hành vi họ xâm hại đến quan hệ xã hội luật hình bảo vệ Đây đối tượng mang đặc điểm thể chất tâm sinh lý đặc biệt, đó, khả nhận thức khả điều khiển hành vi họ hạn chế so với người thành niên Điều đặt đòi hỏi phải áp dụng TNHS với họ thơng qua trình tự, thủ tục tố tụng định, với quy định có nội dung mang tính đặc thù Bên cạnh đó, ngun nhân điều kiện thúc đẩy hành vi phạm tội người 18 tuổi chủ yếu bắt nguồn từ thiếu sót, bất cập sai lầm việc nuôi dưỡng, giáo dục xây dựng tổ chức mối quan hệ sống người lớn Vì vậy, sách hình người 18 tuổi phạm tội nước ta dựa nguyên tắc “chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh trở thành cơng dân có ích cho xã hội” Từ việc nghiên cứu vấn đề thuộc nội dung TNHS người 18 tuổi 76 phạm tội, tác giả đề xuất số giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình số giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng quy định BLHS 2015 TNHS người 18 tuổi phạm tội Tuy nhiên, chế định TNHS người 18 tuổi phạm tội chế định rộng phức tạp, nên góc độ đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ, chắn vấn đề mà tác giả chưa giải cách triệt để Tác giả hi vọng, kết nghiên cứu luận văn góp phần vào hệ thống cơng trình nghiên cứu khoa học nước nhà, nguồn tài liệu để học giả, nhà nghiên cứu, nhà lập pháp học viên tham khảo, qua tiếp tục hồn thiện chế định TNHS người 18 tuổi phạm tội 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08-NQ/TW “Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới”, ban hành ngày 2/1/2002, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48-NQ/TW “Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”, ban hành ngày 24/5/2005, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Hà Nội Bộ Tư pháp – Vụ Pháp luật hình - hành chính, UNICEF Việt Nam (2012), Báo cáo đánh giá pháp luật thực tiễn thi hành pháp luật xử lý chuyển hướng, tư pháp phục hồi người chưa thành niên vi phạm pháp luật, NXB Tư pháp, Hà Nội Lê Cảm (2000), Những vấn đề lý luận trách nhiệm hình sự, Các nghiên cứu chuyên khảo Phần chung luật hình sự, Tập III, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Lê Cảm (2005), Những vấn đề khoa học luật hình (Phần chung), sách chuyên khảo sau đại học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội Lê Cảm (2016), “Suy ngẫm định hướng tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình Việt Nam tương lai”, Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội: Luật học, tập 32 (số 2), tr 1-10 Chính phủ (2001), Nghị định số 52/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng, ban hành ngày 23/8/2001, Hà Nội Chính phủ (2012), Nghị định số 10/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục xã, phường, thị trấn người chưa thành niên phạm tội, ban hành ngày 17/2/2012, Hà Nội 10 Chính phủ (2018), Nghị định số 37/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành biện pháp giám sát giáo dục người 18 tuổi phạm tội miễn trách nhiệm hình sự, ban hành ngày 10/3/2018, Hà Nội 11 Nguyễn Minh Đức (2014), Nguyên nhân, điều kiện người 18 tuổi vi phạm pháp luật hình giải pháp phịng ngừa (sách chun khảo), Nxb Tư pháp, Hà Nội 12 Nguyễn Ngọc Hòa, Lê Thị Sơn (2006), Từ điển pháp luật hình sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội 13 Học viện khoa học xã hội (2014), Luật hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 14 Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên Hợp Quốc (1997), Các hướng dẫn Viên 15 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2018), Nghị số 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 Điều 106 Bộ luật hình tha tù trước thời hạn có điều kiện, ban hành ngày 24/4/2018, Hà Nội 16 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2018), Nghị số 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình án treo, ban hành ngày 15/5/2018, Hà Nội 17 Liên Hợp Quốc (1985), Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu Liên Hợp Quốc hoạt động tư pháp người vị thành niên 18 Liên Hợp Quốc (1989), Công ước Quyền trẻ em 19 Liên Hợp Quốc (1990), Các hướng dẫn Liên Hợp Quốc phòng ngừa phạm pháp người chưa thành niên 20 Liên Hợp Quốc (1990), Các quy tắc Liên Hợp Quốc bảo vệ người chưa thành niên bị tước tự 21 PGS.TS Dương Tuyết Miên (2001), “Quyết định hình phạt trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt”, Tạp chí luật học, số 4, tr 34-38 22 PGS.TS Dương Tuyết Miên (2014), “Quy định hình phạt tổng hợp hình phạt người chưa thành niên phạm tội Bộ luật hình Việt Nam số kiến nghị”, Tạp chí luật học, số 3, tr 24-29 23 Đặng Thanh Nga – Trương Quang Vinh (2011), Người chưa thành niên phạm tội – Đặc điểm tâm lý sách xử lý, Nxb Tư pháp, Hà Nội 24 PGS TS Trần Đinh Nhã (2001), Bình luận khoa học BLHS Việt Nam 1999 (Chương IX: Xóa án tích), NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 25 Minh Nhất (2015), “Một số vấn đề chung tổng hợp hình phạt theo quy định Bộ luật hình sự”, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, , (15/2/2019) 26 Đỗ Ngọc Quang (2006), Trách nhiệm hình tội phạm tham nhũng, Nxb Tư pháp, Hà Nội 27 Nguyễn Văn Quân (2018), “Góp phần nhận thức lại trách nhiệm pháp lý góc độ lý luận”, Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội: Luật học, tập 34 (số 1), tr 1-7 28 Quốc hội Liên Bang Nga (1995), Bộ luật Hình 29 Quốc hội Nhật Bản (1907), Bộ luật Hình 30 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1999), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 31 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật hòa giải sở, Hà Nội 32 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp, Hà Nội 33 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 34 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật Tố tụng hình sự, Hà Nội 35 Quốc hội Trung Quốc (1997), Bộ luật Hình 36 Tịa án nhân dân tối cao (2018), Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình có người tham gia tố tụng người 18 tuổi thuộc thẩm quyền Tịa gia đình người chưa thành niên, ban hành ngày 21/9/2018, Hà Nội 37 Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2012), Giáo trình Luật Hình Việt Nam (Phần Chung), Nxb Hồng Đức, Hà Nội 38 Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Luật Hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 39 GS.TSKH Đào Trí Úc (1993), Mơ hình lý luận BLHS Việt Nam (Phần chung), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 40 Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tịa án nhân dân tối cao – Bộ Cơng an – Bộ Tư pháp – Bộ Lao động – Thương binh Xã hội (2011), Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành số quy định Bộ luật Tố tụng hình người tham gia tố tụng người chưa thành niên, ban hành ngày 12/7/2011, Hà Nội 41 Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao – Bộ Công an – Bộ Tư pháp – Bộ Lao động – Thương binh Xã hội (2018), Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH phối hợp thực quy định Bộ luật Tố tụng hình thủ tục tố tụng người 18 tuổi, ban hành ngày 21/12/2018, Hà Nội 42 Trịnh Tiến Việt (2012), Hoàn thiện quy định Phần chung Bộ luật Hình trước yêu cầu đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 43 Trịnh Tiến Việt (2013), Tội phạm trách nhiệm hình sự, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội 44 Võ Khánh Vinh (2012), Xã hội học pháp luật – Những vấn đề bản, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Trang web 45 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/ 46 http://www.russian-criminal-code.com/ 47 http://hr.law.vnu.edu.vn 48 http://www.quangnam.gov.vn ... NHIỆM HÌNH SỰ CỦA NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ... VIỆT NAM HIỆN HÀNH VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 2.1 Trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội theo Bộ luật Hình Việt Nam. .. TNHS người 18 tuổi phạm tội giải pháp đảm bảo áp dụng TNHS CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Trách nhiệm hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh quảng nam , Trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh quảng nam

Từ khóa liên quan