Tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận thanh khê, thành phố đà nẵng, tình hình, nguyên nhân và phòng ngừa

84 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:55

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM THANH SƠN TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: TÌNH HÌNH, NGUN NHÂN VÀ PHỊNG NGỪA LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM THANH SƠN TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: TÌNH HÌNH, NGUN NHÂN VÀ PHỊNG NGỪA Chuyên ngành: Tội phạm học Phòng ngừa tội phạm Mã số: 8.38.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS VÕ KHÁNH VINH HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc, khoa, phịng q thầy, Học viện Khoa học Xã hội, nhiệt tình truyền đạt kiến thức q báu cho tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn thạc sĩ Luật học Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến GS.TS Võ Khánh Vinh trực tiếp hướng dẫn, định hướng chun mơn, quan tâm giúp đỡ tận tình tạo điều kiện thuận lợi trình thực luận văn Bên cạnh đó, tơi gửi lời cảm ơn đến quan, bạn bè, đồng nghiệp, quan tâm, tạo điều kiện, chia sẻ, động viên suốt thời gian học tập thực luận văn Mặc dù cố gắng q trình thực luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý q thầy, bạn bè LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn tồn trung thực khơng trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Các thông tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân hướng dẫn khoa học GS TS Võ Khánh Vinh Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Phạm Thanh Sơn MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG TÌNH HÌNH TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 1.1 Những vấn đề lý luận tình hình tội trộm cắp tài sản địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 1.2 Tình hình tội trộm cắp tài sản địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng CHƯƠNG NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TRỘM CẮP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .41 2.1 Những vấn đề lý luận nguyên nhân điều kiện tình hình tội trộm cắp tài sản địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 41 2.2 Hệ thống nguyên nhân điều kiện tình hình tội trộm cắp tài sản địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 42 CHƯƠNG PHÒNG NGỪA TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI 54 3.1 Dự báo tình hình tội trộm cắp tài sản địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng thời gian tới .54 3.2 Các giải pháp phòng ngừa tội trộm cắp tài sản thời gian tới địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 58 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ANQG : An ninh quốc gia BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình CA : Cơng an CAND : Cơng an nhân dân CSKV : Cảnh sát khu vực NCTN : Người chưa thành niên TTATXH : Trật tự an toàn xã hội TAND : Tòa án nhân dân TCTS : Trộm cắp tài sản VKS : Viện kiểm sát XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Mức độ tổng quan tình hình trộm cắp tài sản địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2018 .8 Bảng 1.2 Cơ số tội trộm cắp tài sản quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2018 Bảng 1.3 Cơ số tội phạm trộm cắp quận, huyện địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2018 .10 Bảng 1.4 Mức độ tổng quan tình hình tội trộm cắp tài sản địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng so với quận, huyện địa bàn thành phố Đà Nẵng - giai đoạn từ 2014 đến 2018 11 Bảng 1.5 Cơ cấu theo mức độ nguy hiểm tội trộm cắp tài sản địa bàn quận, huyện thành phố Đà Nẵng tính tốn sở kết hợp hai tiêu chí Cơ số tội phạm Tỷ lệ bị cáo .12 Bảng 1.6 Tỷ lệ tội trộm cắp tài sản so với tội phạm xâm phạm sở hữu địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2018 16 Bảng 1.7 Cơ cấu theo mức độ phạm tội trộm cắp tài sản từ năm 2014 đến năm 2018 tính tốn sở số dân 10 phường thuộc quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 18 Bảng 1.8 Cơ cấu tình hình trộm cắp tài sản đơn vị hành từ năm 2014 đến năm 2018 tính tốn sở diện tích 10 phường thuộc quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng .19 Bảng 1.9 Cơ cấu theo cấp độ nguy hiểm tội trộm cắp tài sản từ năm 2014 2018 10 phường thuộc quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xác định dựa sở kết hợp yếu tố dân cư diện tích 19 Bảng 1.10 Cơ cấu tình hình tội trộm cắp tài sản địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2018 xét theo hình phạt 21 Bảng 1.11 Cơ cấu tình tình trộm cắp tài sản địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2018 xét theo loại tội phạm 22 Bảng 1.12 Cơ cấu tình hình tội trộm cắp tài sản xét vể độ tuổi, giới tính, quốc tịch, tôn giáo người phạm tội .23 Bảng 1.13 Cơ cấu tình hình tội trộm cắp tài sản xét theo trình độ học vấn người phạm tội 25 Bảng 1.14 Cơ cấu tình hình tội trộm cắp tài sản xét theo nghề nghiệp, tiền án, tiền sự, nghiện hút người phạm tội .26 Bảng 1.15 Cơ cấu tình hình tội trộm cắp tài sản xét theo nơi cư trú, hồn cảnh gia đình, tình trạng nhân người phạm tội 27 Bảng 1.16 Cơ cấu tình hình tội trộm cắp tài sản xét theo nạn nhân tội phạm 29 Bảng 1.17 Cơ cấu tình hình tội trộm cắp tài sản địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2018 xét theo địa điểm gây án 34 Bảng 1.18 Cơ cấu tình hình tội trộm cắp tài sản địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2018 xét theo thời gian gây án .35 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 Thực trạng tình hình tội trộm cắp tài sản địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (2014 - 2018) .13 Biểu đồ 1.2 Diễn biến tình hình tội trộm cắp tài sản theo số lượng vụ án địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (2014 - 2018) 14 Biểu đồ 1.3 Diễn biến tình hình tội trộm cắp tài sản theo số lượng người phạm tội địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (2014 - 2018) .14 Biểu đồ 1.4 Tỷ lệ tình hình tội trộm cắp tài sản so với tình hình tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (2014 - 2018) 17 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học khu vực miền Trung Tây Ngun, thành phố Đà Nẵng có vị trí trọng yếu kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh Đà Nẵng phát triển mặt, tất lĩnh vực, chất lượng đời sống, trình độ dân trí, nhu cầu dân sinh, mơi trường đầu tư thơng thống, thu hút nhiều nguồn vốn nước nước Có thành cơng nhờ vào q trình xây dựng, vận dụng đắn đường lối chủ trương, sách chiến lược phát triển thành phố giai đoạn Tuy nhiên, với phát triển mặt trái chế thị trường đặt nhiều khó khăn, thách thức cơng tác đảm bảo an ninh trị TTATXH thành phố Cùng với phát triển chung toàn thành phố, quận Thanh Khê nơi có q trình phát triển kinh tế nhanh, nơi tập trung đông dân cư phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ du lịch với đường bờ biển dài Song song với trình phát triển, tình hình tội phạm địa bàn quận Thanh Khê có diễn biến phức tạp Trong đáng ý tình hình tội phạm TCTS có xu hướng gia tăng chiếm tỷ lệ cao cấu tình hình tội phạm, với phương thức thực tội phạm ngày tinh vi, xảo quyệt Bên cạnh đó, hậu tội phạm TCTS gây không thiệt hại vật chất mà gây bất ổn xã hội an ninh trật tự Mặc dù cấp quyền quận Thanh Khê quan tâm tới công tác đấu tranh, phịng chống tội phạm nói chung tội phạm TCTS địa bàn Tuy nhiên thực tế, số loại tội phạm chưa thực kiềm chế hiệu quả, lên tội phạm TCTS có chiều hướng gia tăng chiếm tỷ lệ cao cấu tình hình tội phạm quận Thanh Khê, đặc biệt tội TCTS năm gần xẩy có diễn biến phức tạp tính chất mức độ Trong vòng năm từ năm 2014 đến năm 2018, Tòa án nhân dân quận Thanh người…, chủ thể khơng chun trách dân phịng cần thực tốt hoạt động bảo vệ an ninh khu phố quần chúng nhân dân tham gia phối hợp cung cấp thông tin, tin báo,tố giác tội phạm, phối hợp tốt với quan chức - Ngăn chặn trường hợp lặp lại hành vi TCTS: Bản chất giải pháp đấu tranh với tội phạm ẩn khách quan tội phạm TCTS Trong trường hợp này, phải kịp thời phát xử lý hành vi phạm tội xảy ra, lực lượng chuyên trách (CAND, VKSND, TAND) quần chúng nhân dân chủ thể thực Bên cạnh đó, lực lượng CAND chủ thể chủ công việc vận động, tuyên truyền khu dân cư để thân người phạm tội gia đình họ nhận thức hậu nguy hiểm mà hành vi gây ra, đồng thời giúp họ nhận thức sách khoan hồng nhà nước để người phạm tội tự thú, đầu thú 3.2.1.3 Những giải pháp không cho tái phạm Nội dung giải pháp cảm hóa người phạm tội để họ không tái phạm, nghĩa không lặp lại hành vi phạm tội sau chấp hành xong án Để thực nội dung cần có nhiều giải pháp sau: Trước hết cần trọng đến hình thức nội dung cải tạo phạm nhân họ chấp hành án Tức phải làm tốt việc giáo dục, cảm hóa, phục hồi nhân phẩm cho phạm nhân Hai là, ban ngành quyền địa phương cần làm tốt cơng tác tái hịa nhập cộng đồng, thực làm cho người sau chấp hành xong hình phạt tù không gặp phải rào cản, kỳ thị xã hội; tạo nhiều việc làm để người có điều kiện sống ổn định, khơng bị dụ dỗ, lôi kéo từ bỏ ý định quay lại đường phạm tội Ba là, lực lượng Công an sở cần làm tốt công tác quản lý nghiệp vụ người sau chấp hành xong hình phạt tù, kịp thời phát chuyển biến tiêu cực nhận thức, hành động họ để ngăn chặn họ tái phạm Bốn là, tuyên truyền người phạm tội, thành viên gia đình bạn bè họ hậu nguy hiểm tội phạm gây hậu pháp lý phải 61 gánh chịu thực hành vi phạm tội, giải pháp có tác dụng răn đe, ngăn chặn người có ý định tiếp tục phạm tội 3.2.2 Các biện pháp loại trừ tình hình tội phạm 3.2.2.1 Những biện pháp mặt kinh tế Biện pháp kinh tế là biện pháp phòng ngừa xã hội chung biện pháp phòng ngừa dựa nỗ lực cải thiện toàn diện điều kiện kinh tế, nâng cao đời sống vật chất (và tinh thần) nhân dân, giải công ăn, việc làm cho người lao động, xóa đói giảm nghèo xã hội Thứ nhất, tiếp tục thực mạnh mẽ có hiệu chương trình xóa đói giảm nghèo; cải thiện đời sống nhóm hộ nghèo, cận nghèo, đào tạo nghề, cho vay vốn, ưu tiên giáo dục, đào tạo, đầu tư… đối tượng nghèo, gia đình khó khăn, gia đình thuộc diện sách, em nông dân đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo xã hội Thứ hai, tập trung phát triển kinh tế - xã hội địa bàn quận Thanh Khê Xây dựng ngành thương mại - dịch vụ quận phát triển văn minh, đại, gắn với phát triển chung Thành phố Tốc độ tăng trưởng ngành thương mại, dịch vụ thời kỳ 2016- 2020 13,4% Tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ tăng từ 59% vào năm 2015 lên 65% năm 2020 Khẩn trương xây dựng Thanh Khê trở thành trung tâm thương mại Thành phố Từng bước quy hoạch, xếp đẩy mạnh phát triển cụm Thương mại - Dịch vụ hình thành Phát triển mạnh hoạt động xuất nhập với tham gia thành phần kinh tế, quản lý thống Nhà nước, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, góp phần thay đổi tập quán sản xuất phương thức kinh doanh theo hướng sản xuất hàng hố tập trung quy mơ lớn Phát triển du lịch quận Thanh Khê trước mắt lâu dài phải gắn kết chặt chẽ với hệ thống du lịch thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Thứ ba, tăng mức đầu tư ngân sách, ưu tiên đầu tư kinh phí, phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phịng, chống tội phạm Có 62 chế, sách thu hút nguồn lực hỗ trợ cơng tác phòng, chống tội phạm từ tổ chức kinh tế, xã hội, tổ chức phi phủ, doanh nghiệp, doanh nhân nhân dân Thực đầy đủ, kịp thời chế độ, sách cán làm công tác chuyên trách, bán chuyên trách, người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác phịng, chống tội phạm; có sách động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích; chế độ hỗ trợ thỏa đáng cho tập thể, gia đình, cá nhân bị thương, hi sinh bị thiệt hại tài sản tham gia phòng, chống tội phạm 3.2.2.2 Những biện pháp trị Tiếp tục thực có hiệu Chỉ thị số 48 – CT/TW, ngày 22/10/2010 Bộ Chính trị “Tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng, chống tội phạm tình hình mới”; Chỉ thị số 09 – CT/TW, ngày 01/12/2011 Bộ Chính trị “Tăng cường lãnh đạo Đảng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tình hình mới” Tham mưu cho cấp ủy, quyền địa phương quan tâm phát triển kinh tế, mở lớp dạy nghề tạo công ăn việc làm cho niên; đạo tổ chức trị xã hội, Đoàn niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh thường xuyên phát động phong trào, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh, thiếu niên, phối hợp với lực lượng Công an việc quản lý, giáo dục niên có biểu vi phạm địa phương Đảng quận Thanh Khê đúc kết rút nhiều học kinh nghiệm sâu sắc Trước hết đoàn kết, thống toàn Đảng quận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững đoàn kết, thống Đảng hệ thống trị, bảo đảm lãnh đạo toàn diện Đảng lĩnh vực, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; ý thức tự giác tinh thần trách nhiệm, động, sáng tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức – viên chức, vai trò nêu gương người đứng đầu quan Đảng, quyền, tổ chức trị-xã hội Làm tốt cơng tác tuyên truyền, vận động nhân dân; lắng nghe tiếp thu ý kiến đáng quần chúng nhân dân sửa chữa khuyết điểm, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ trị địa phương; phát huy 63 vai trị giám sát, phản biện Mặt trận, đồn thể nhân dân để xây dựng hệ thống trị vững mạnh Một mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng quận Thanh Khê xây dựng quận theo hướng phát triển nhanh bền vững, phấn đấu phát triển ngành thương mại-dịch vụ thành lĩnh vực mũi nhọn; tập trung đầu tư đồng kết cấu hạ tầng thị hồn thiện vào năm 2020 Đảng quận đặt yêu cầu thực số giải pháp mang tính đột phá lĩnh vực hạn chế mà nhiệm kỳ qua số lĩnh vực trọng yếu cần phải tập trung đầu tư phát triển mạnh 3.2.2.3 Những biện pháp mặt pháp luật Nhà nước quản lý xã hội pháp luật, pháp luật có vai trị quan trọng đời sống xã hội Pháp luật phương tiện để thể chế hóa tư tưởng Đảng thể Nghị quyết, Chỉ thị Đảng, bảo đảm lãnh đạo Đảng lĩnh vực đời sống xã hội; phương tiện để Nhà nước quản lý mặt đời sống xã hội; pháp luật quy định phương pháp kết nối quan hệ xã hội, đảm bảo đầy đủ quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia quan hệ xã hội Để phòng ngừa tội phạm TCTS địa bàn quận Thanh Khê thời gian tới, theo tác giả cần áp dụng biện pháp mặt pháp luật sau: Thứ nhất, hồn thiện pháp luật hình tội trộm cắp Một là, Điều 173 BLHS năm 2015 cần hồn thiện theo hướng mơ tả rõ ràng, cụ thể hành vi phạm tội TCTS Hai là, cần có hướng dẫn cụ thể áp dụng tình tiết định khung “hành để tẩu thốt” mơ tả chi tiết giai đoạn chuyển hóa tội danh từ tội trộm cắp tài sản sang tội cướp tài sản hay cưỡng đoạt tài sản Thực tiễn công tác đấu tranh phịng chống tội TCTS cho thấy, có nhiều trường hợp hành vi phạm tội có chuyển hóa tội danh trộm cắp tài sản hay cướp giật tài sản hay cưỡng đoạt tài sản, điều gây tranh cãi vấn đề định tội danh Từ đó, quan tiến hành tố tụng có sở để định hình phạt theo quy định BLHS Ba là, kiến nghị quan lập pháp nên bổ sung thêm dấu hiệu định khung 64 tăng nặng “xâm phạm chỗ người khác” tội TCTS khoản Điều 173 BLHS năm 2015 Bởi vì, theo Hiến pháp năm 2013, quyền sở hữu tài sản quyền bất khả xâm phạm chỗ quy định rõ Do vậy, đối tượng thực hành vi TCTS rõ ràng đồng thời xâm phạm hai khách thể pháp luật bảo vệ, cần đưa hành vi “xâm phạm chỗ người khác” vào tình tiết định khung tăng nặng Thứ hai, tăng cường tập huấn pháp luật hình Cơng tác đào tạo nhìn chung chưa theo kịp u cầu thực tiễn đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhiều cán trường phải thời gian tiếp cận không ngừng học hỏi kiến thức theo kịp với thực tiễn tình hình tội phạm, nhiều trường hợp hoạt động tư pháp bị chi phối tác động, không giữ vững lĩnh trị Do vậy, yêu cầu đặt công tác đào tạo cán làm công tác pháp luật tình hình xây dựng đội ngũ cán không giỏi chuyên môn mà phải vững vàng lập trường tư tưởng trị Các quan chức cần thường xuyên tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ cán công tác chuyên trách để bồi dưỡng nâng cao trình độ Thứ ba, tăng cường tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật Thực tiễn sở lý luận, tri thức hình thành dù gián tiếp hay trực tiếp, có nguồn gốc từ thực tiễn, vậy, công tác tổng kết thực tiễn việc áp dụng pháp luật có vai trị quan trọng việc hồn thiện phát huy tối đa công cụ pháp luật phịng ngừa tội phạm nói chung phịng ngừa tội TCTS nói riêng Cần tổng kết, tổ chức hội nghị chuyên đề hướng dẫn quan tiến hành tố tụng áp dụng thống pháp luật công tác điều tra, truy tố xét xử vụ án TCTS 3.2.2.4 Những biện pháp mặt văn hóa-giáo dục Những hạn chế, yếu công tác giáo dục hoạt động văn hóa sở dẫn đến hình thành nhân cách sai lệch từ hình thành hành vi 65 lệch chuẩn nguồn gốc phát sinh tội phạm nói chung tội phạm TCTS nói riêng địa bàn quận Thanh Khê Do vậy, việc trọng xây dựng giải pháp văn hóa – giáo dục có vai trò quan trọng việc loại trừ tội phạm nói chung tội phạm TCTS nói riêng địa bàn thành phố Đà Nẵng, theo tác giả giải pháp gồm: Các giải pháp lĩnh vực văn hóa Thứ nhất, cần xác định việc trọng xây dựng phát triển văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế - xã hội quận Kịp thời đề triển khai chương trình, đề án xây dựng phát triển văn hóa sát hợp với giai đoạn phát triển quận Thanh Khê tình hình Qua đó, tập trung nguồn lực tinh thần vật chất cần thiết để thực thành cơng chương trình, kế hoạch, đề án đề Thứ hai, với thành phố, quận Thanh Khê cần xác định mục tiêu xây dựng phát triển toàn diện người, xem mục tiêu hàng đầu, khâu then chốt xây dựng phát triển văn hóa thành phố nói chung quận Thanh Khê nói riêng Thứ ba, tích cực mạnh dạn thực chương trình, sách mang tính đột phá xây dựng phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị địa bàn quận nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa Tiếp tục thực Chỉ thị 43 “Văn hóa văn minh thị”; triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thị văn minh” theo tiêu chí Tổ chức tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước nhiều hình thức phong phú Thứ tư, cần phải khéo léo kết hợp thành trình thị hóa cơng tác chỉnh trang thị để tạo sở hạ tầng cho lĩnh vực văn hóa xây dựng thiết chế văn hóa phù hợp, đóng góp hiệu cho phát triển quản lý văn hóa địa bàn Quản lý tổ chức triển khai hoạt động hiệu Công viên 29/3, không gian văn hóa, sinh hoạt cơng đồng quận 66 Thứ năm, quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao sở; tích cực vận động quần chúng tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên Tổ chức câu lạc thể thao; phát hiện, bồi dưỡng khiếu để trở thành vận động viên Thứ sáu, tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng cơng trình thiết chế văn hóa thể thao phường; tập trung hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, mơ hình khai thác Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng phường; trọng tâm tổ chức hoạt động câu lạc bộ, hội nhóm nhằm khai thác hiệu thiết chế văn hóa đầu tư Các giải pháp lĩnh vực giáo dục Thứ nhất, tiếp tục quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; ưu tiên đầu tư sở vật chất xây dựng trường lớp theo hướng chuẩn hóa; tiếp tục cải tạo, nâng cấp cơng trình vệ sinh trường học Chuẩn bị tập trung nguồn lực nhằm đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục cấp học địa bàn Thực phổ cập giáo dục địa bàn quận, phổ cập giáo dục có tác động trực tiếp việc nâng cao nhận thức xã hội, nhận thức đạo đức, nhận thức pháp luật cho em học sinh Đồng thời, giúp em có điều kiện để tiếp tục học tập nâng cao trình độ mức cao hơn, tạo khả tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định sống qua giúp em tránh xa tệ nạn xã hội, tránh xa lôi kéo đối tượng xấu, tránh xa điều kiện khả đưa em vào đường phạm tội Thứ hai, xác định mục tiêu giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách kỹ sống, giáo dục trách nhiệm công dân cho học sinh từ bậc tiểu học Vấn đề có vai trị quan trọng việc hình thành, phát triển nhân cách người theo hướng tích cực, tránh xa hành vi lệch chuẩn Thành phố Đà Nẵng cần đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đại cho nhà trường, trọng thu hút vốn đầu tư cho trung tâm giáo dục trọng điểm, đại, thông minh Đầu tư xây dựng sân chơi lành mạnh, phong phú, đa dạng để đáp ứng phục vụ cho lứa tuổi, thông qua sân chơi giúp em có điều kiện học tập, nâng cao nhận thức xã hội, nhận thức pháp luật, hướng em đến 67 hoạt động lành mạnh, phát huy khiếu, sức sáng tạo qua góp phần hạn chế đến mức thấp việc em vào phạm tội Thứ ba, xây dựng mối quan hệ phối hợp gia đình, nhà trường xã hội trở thành mối liên hệ khăng khít Qua đó, giúp kịp thời phát em có biểu lười học, bỏ tiết, trốn học, nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy, cờ bạc, chơi games, tụ tập băng nhóm khơng lành mạnh, sở có biện pháp tác động phù hợp để chủ động cải thiện, uốn nắn, định hướng tâm lý, tư tưởng cho em nhằm góp phần hạn chế hành vi tiêu cực phát sinh 3.2.2.5 Những biện pháp mặt xã hội Cùng với giải pháp kinh tế, văn hóa giáo dục, giải pháp xã hội có vai trị quan trọng việc loại trừ tội phạm nói chung tội phạm TCTS nói riêng địa bàn thành phố Đà Nẵng Theo tác giả giải pháp xã hội cần thực thời gian tới, cụ thể sau: - Đẩy mạnh hoạt động cho vay vốn, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm Đối với số lao động có nghề, Phịng Lao động - Thương binh Xã hội quận cần tạo điều kiện thuận lợi để họ tiếp cận thị trường lao động cung cấp thông tin, giới thiệu việc làm, mở hội chợ, trung tâm giới thiệu việc làm - Đầu tư thỏa đáng cho công tác đào tạo, dạy nghề: Ngoài việc hỗ trợ Trung ương thành phố, quận cần quan tâm xếp, củng cố, phát triển mạng lưới sở dạy nghề địa bàn - Thực tốt việc chuyển đổi ngành nghề giải việc làm cho đối tượng thuộc diện thu hồi đất, di dời giải tỏa: Quận cần thường xuyên phối hợp với ngành, cấp tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến phường chủ trương, kế hoạch, quy định có liên quan đến việc giải việc làm cho người lao động Kết hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, sách thành phố quận công tác giải việc làm cho người lao động, người lao động diện di dời, giải tỏa 68 - Đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh tế để tạo việc làm, quận tạo điều kiện môi trường thuận lợi thủ tục hành sở hạ tầng việc thành lập doanh nghiệp - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực tốt xã hội hóa cơng tác phịng, chống tội phạm tệ nạn xã hội Thực tốt đề án chương trình thành phố “3 có” (có việc làm, có nhà ở, có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị) 3.2.2.6 Những biện pháp mặt kiểm soát xã hội Thứ nhất, mục tiêu tội phạm TCTS hướng đến tài sản để chiếm đoạt tài sản đối tượng phạm tội theo quy luật phải tìm nơi tiêu thụ tài sản Những nơi tiêu thu tài sản mà đối tượng phạm tội TCTS thường hướng đến: Cầm đồ, cửa hàng mua bán mặt hàng qua sử dụng, tổ chức tài chính… Tuy nhiên, hoạt động quản lý quan chức quản lý thiếu chặt chẽ, nhiều kẻ hở dẫn đến khơng kiểm sốt hết sở này, nhiều trường hợp cửa hàng phối hợp với đối tượng để tiêu thụ tài sản phạm tội mà có Do vậy, giải pháp kiểm sốt xã hội, quản lý Nhà nước sở kinh doanh dịch vụ có tác động lớn đến việc loại trừ tội phạm TCTS địa bàn quận Thanh Khê Theo tác giả giải pháp gồm: - Hoàn thiện văn quản lý nhà nước, phải quy định, phân định rõ ràng chủ thể, chức nhiệm vụ quyền hạn quan chức tham gia quản lý nhà nước sở kinh doanh dịch vụ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện - Tăng cường kiểm tra hoạt động sở nhằm hạn chế phát việc đối tượng phạm tội TCTS lợi dụng sở để tiêu thụ, hợp thức hóa tài sản phạm tội mà có - Cơng an sở cần tăng cường tuyên truyền, vận động sở tích cực tố giác tội phạm kịp thời phát đối tượng đến để tiêu thụ tài sản phạm tội mà có báo cho quan chức xử lý 69 - Công an sở đơn vị chức cần làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý số sở kinh doanh có dấu hiệu bất minh để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, không để xảy trường hợp liên kết với đối tượng phạm tội để tiêu thụ tài sản Thứ hai, nói đến cơng tác đấu tranh, phịng chống tội phạm nói chung tội phạm TCTS nói riêng nói đến chức năng, nhiệm vụ quan tiến hành tố tụng Do vậy, quan tiến hành tố tụng cần bố trí cán có lực, có trình độ chun mơn nghiệp vụ, nắm vững pháp luật có phương pháp tiến hành tố tụng khoa học hợp lý Tiểu kết Chương Trên sở trình nghiên cứu làm rõ tình hình, nguyên nhân điều kiện tội TCTS địa bàn quận Thanh Khê, chương luận văn đưa dự báo mang tính khoa học tình hình tội TCTS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng thời gian tới Các dự báo dựa đặc điểm tình hình mặt kinh tế - xã hội quận Thanh Khê mặt công tác cấp, ngành địa phương lĩnh vực có liên quan đến cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm nói chung tội phạm TCTS địa bàn quận Đồng thời, chương luận văn, tác giả nghiên cứu đề hệ thống giải pháp ngăn chặn loại trừ tội phạm TCTS địa bàn quận Thanh Khê thời gian tới Có thể thấy giải pháp phù hợp đặc điểm tình hình tội TCTS địa bàn quận mang tính ứng dụng cao cơng tác đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm thời gian tới 70 KẾT LUẬN Tình hình TCTS thành phố Đà Nẵng nói chung quận Thanh Khê nói riêng năm qua vấn đề nhức nhối xã hội, gây nhiều thiệt hại tài sản cho cá nhân, hộ gia đình; quan tổ chức, doanh nghiệp; nhà nước; gây bất an cho nhiều người; gây an ninh, trật tự an toàn xã hội địa phương Do vậy, việc nghiên cứu thực trạng để có biện pháp phịng ngừa phù hợp với tình hình thực tế địi hỏi mang tính cấp thiết Q trình nghiên cứu, luận văn phân tích làm rõ nguyên nhân điều kiện tình hình tội TCTS địa bàn quận gồm: Các yếu tố tiêu cực mơi trường sống mơi trường gia đình, nhà trường, xã hội với Nhà nước chủ thể quản lý; Các sai lệch thuộc nhân thân người phạm tội sai lệch ý thức pháp luật, trình động hóa hành vi phạm tội, q trình kế hoạch hóa thực hóa hành vi phạm tội, từ việc nghiên cứu đề biện pháp phòng ngừa hiệu Trên sở kết nghiên cứu tình hình tội phạm, nguyên nhân điều kiện, tác giả đưa dự báo mang tính khoa học tình hình tội TCTS địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng thời gian tới hệ thống biện pháp phòng ngừa tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an tồn xã hội, bảo vệ tài sản cơng dân, tổ chức, Nhà nước ngày tốt Những dự báo giải pháp dựa đặc điểm tình hình mặt kinh tế - xã hội quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng mặt công tác cấp, ngành lĩnh vực có liên quan đến cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm nói chung tội TCTS nói riêng Luận văn kết trình mà tác giả nghiên cứu cơng phu, nhiên, với khả kinh nghiệm nghiên cứu thân cịn hạn chế nên q trình thực hồn thành luận văn khơng tránh khỏi khiếm khuyết định Vì vậy, tác giả mong nhận góp ý Q Thầy, Cơ giáo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận thực tiễn lĩnh vực tội phạm học điều tra tội phạm để luận văn hoàn thiện 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Nghị số 02-NQ/HNTW ngày 24/12/1996 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố nhiệm vụ đến năm 2000 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội Nghị Trung ương khóa XI đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo Ban đạo 138 Chính phủ (1999), Kế hoạch số 01/BCĐ138/CP, ngày 10/12/1999 việc triển khai thực Nghị số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 Chính phủ Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị số 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 Hội Nghị Trung ương khóa XI xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước Ban chấp hành Đảng quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng khóa X, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng quận lần thứ X Bộ trị (2005), Nghị số 49/NQ-TW, ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Bộ trị (2010), Chỉ thị số 48/CT-TW, ngày 22/10/2010 tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phịng, chống tội phạm tình hình Bộ Công an (1999), Kế hoạch số 358/KH-BCA, ngày 12/4/1999 thực Nghị số 09/NQ-CP Chương trình quốc gia phịng, chống tội phạm Chính phủ Bộ giáo dục đào tạo (2006), Giáo trình triết học Mác - Lê Nin, Nxb trị quốc gia 10 Lê Cảm, Trần Văn Độ, Nguyễn Ngọc Hịa, Phạm Bích Ngọc, Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Văn Hương, Dương Tuyết Miên, Lê Thị Sơn, Trương Quang Vinh (2012), Giáo trình Luật hình Việt Nam tập 2, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 11 Chính phủ (1998), Nghị số 09/NQ-CP ngày 31/7/1998 tăng cường cơng tác phịng, chống tội phạm tình hình 12 Cục thống kê thành phố Đà Nẵng, Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 13 Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (2013), Nghị số 11/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 việc thông qua Đề án nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an tồn xã hội địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020 15 Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự, Phần tội phạm, tập II: Các tội xâm phạm sở hữu, NXB Tổng hợp Tỉnh Hồ Chí Minh 16 Quốc hội (1992), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 17 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1993), Bộ luật Tố tụng hình nước Cộng hịa XHCN Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Quốc hội (2009), Bộ luật hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 19 Quốc hội (2013), Nghị số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 Quốc hội khóa 13 cơng tác phịng, chống vi phạm pháp luật tội phạm, công tác Viện kiểm sát nhân dân, Tịa án nhân dân cơng tác thi hành án dân năm 2013 20 Hồ Sĩ Sơn (2012), “Khái niệm dấu hiệu tội phạm nhìn từ góc độ so sánh pháp luật hình số nước giới”, Tạp chí Nhà nước pháp luật số (10/2012), Tr 91-99 21 Tăng Văn Sử (1997), Điều tra vụ án phạm tội có tổ chức trộm cắp tài sản công dân nơi cư trú đại bàn tỉnh Bình Phước, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Hà Nội 22 Nguyễn Trung Thành (2000), “Nguyên nhân điều kiện tội phạm học có tổ chức Việt Nam nay”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 6/2000, tr 53-60 23 Thủ tướng Chính phủ (1998), Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 phê duyệt Chương trình quốc gia phịng, chống tội phạm 24 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 25 Lê Thế Tiệm tập thể tác giả (1994), “Tội phạm Việt Nam, thực trạng, nguyên nhân giải pháp”, Đề tài KX.04.14, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 26 Phạm Văn Tỉnh (1994), “Tình trạng người phạm tội nước ta vấn đề tuyên truyền giáo dục pháp luật”, Tạp chí Công an nhân dân (số 10/1994), Tr 56-58 27 Phạm Văn Tỉnh (1996), “Cơ chế hành vi phạm tội - sở để xác định nguyên nhân biện pháp phịng ngừa tội phạm”, Tạp chí Kiểm sát (số 01 03/1996), Tr 18-21 32; Tr 29-32 28 Phạm Văn Tỉnh (2007), Một số vấn đề lý luận tình hình tội phạm Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 29 Phạm Văn Tỉnh (2007), “Vấn đề định nghĩa khái niệm tội phạm học nhu cầu nâng cao trình độ lý luận tội phạm học nước ta”, Tạp chí Nhà nước pháp luật (số 12/2007), Tr 69-73 30 Phạm Văn Tỉnh (2008), “Nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm nước ta - mơ hình lý luận”, Tạp chí Nhà nước pháp luật (số 6/2008), Tr 79-84 31 Phạm Văn Tỉnh (2009), “Tội phạm học phòng ngừa tội phạm”, Tạp chí Nhà nước pháp luật (số 4/2009), Tr 57-64 32 Phạm Văn Tỉnh (2013), “Tội phạm ẩn thống kê”, Tạp chí Nhà nước pháp luật (số 12/2013), Tr 57-61 33 Phạm Văn Tỉnh (2013), Bài giảng tội phạm học năm 2013 34 Phạm Văn Tỉnh, Đào Bá Sơn (2010), Đấu tranh với tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ nước ta nay, Nxb Cơng an nhân dân 35 Tịa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, Báo cáo thống kê án hình năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 36 Trần Hữu Tráng (2010), “Bàn nguyên nhân tội phạm”, Tạp chí Luật học (số 11/2010), tr.43-51 37 Trường Đại học CSND (1998), Giáo trình Phương pháp điều tra loại tội phạm cụ thể, Tập 1, Hà Nội 38 Trường Đại học Luật Hà Nội (1994), Giáo trình Luật hình phần chung, Hà Nội 39 Vũ Xuân Trường (2004), Một số vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động phòng ngừa tội phạm lực lượng Cảnh sát nhân dân sở, NXB Công an nhân dân 40 Đào Trí Úc, Võ Khánh Vinh, Trần Văn Độ, Trần Đình Nhã, Nguyễn Ngọc Hịa, Đặng Quang Phương, Ngô Ngọc Thủy, Phạm Văn Tỉnh (1994), Tội phạm học, Luật Hình Tố tụng hình sự, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 Võ Khánh Vinh, Phạm Hồng Hải, Đào Trí Úc, Nguyễn Mạnh Khánh, Phạm Văn Tỉnh (2000), Tội phạm học Việt Nam - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 42 Trịnh Tiến Việt (2008), “Khái niệm phịng ngừa tội phạm góc độ tơi phạm học”, Tạp chí khoa học ĐHGQHN, Kinh tế - Luật 24/208, Tr 185 - 199 43 Viện nghiên cứu Nhà nước Pháp luật (1993), Mơ hình lý luận BLHS Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 44 VKSND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Báo cáo thống kê án hình năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 45 VKSND quận Hải Châu, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Báo cáo thống kê án hình năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 46 Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học đại phịng ngừa tội phạm, NXB Cơng an nhân dân 47 Nguyễn Xuân Yêm (2005), Phòng chống loại tội phạm Việt Nam thời kỳ đổi mới, NXB Công an nhân dân, Hà Nội ... thống nguyên nhân điều kiện tình hình tội trộm cắp tài sản địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 42 CHƯƠNG PHÒNG NGỪA TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG... nguyên nhân điều kiện tình hình tội trộm cắp tài sản địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng... 2: Nguyên nhân điều kiện tình hình tội trộm cắp tài sản địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Chương 3: Phịng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận thanh khê, thành phố đà nẵng, tình hình, nguyên nhân và phòng ngừa , Tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận thanh khê, thành phố đà nẵng, tình hình, nguyên nhân và phòng ngừa