Quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non tư thực trên địa bàn thành phố hồ chí minh

226 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THỊ TUYẾT MINH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI-2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THỊ TUYẾT MINH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 34 04 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT TS LÊ ANH XUÂN HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Luận án cơng trình nghiên cứu khoa học cá nhân nghiên cứu sinh Các tài liệu, số liệu trích dẫn, kết khảo sát luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, thực theo quy định Kết nghiên cứu luận án không trùng lắp với cơng trình nghiên cứu có liên quan công bố Tác giả luận án Phạm Thị Tuyết Minh i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành đến Lãnh đạo Học viện Hành Quốc gia; Khoa Quản lý nhà nước Xã hội, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học; quý thầy cô Học viện Hành Quốc gia tận tình giảng dạy, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tham gia học tập, nghiên cứu, sinh hoạt khoa học thực đề tài luận án Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến cô hướng dẫn PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết TS Lê Anh Xuân – Học viện Hành Quốc gia nhiệt tình, trách nhiệm thân thiện bảo, giúp đỡ, động viên tác giả suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Phịng Giáo dục Đào tạo quận 2, quận 3, quận Phú Nhuận, quận Thủ Đức, quận Tân Bình, quận Cần Giờ; UBND huyện Cần Giờ, UBND phường 10,12 quận 10, UBND phường 17, 25, 26 quận Bình Thạnh, UBND phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Ban Giám hiệu trường mầm non tư thục, cha mẹ học sinh hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi; đồng nghiệp gia đình khích lệ, tạo điều kiện tốt cho trình học tập, nghiên cứu thực luận án Bản thân dù cố gắng nghiên cứu tài liệu, vận dụng kiến thức Thầy/Cô truyền đạt, học hỏi từ nhà khoa học, hạn chế nhiều mặt nên luận án tránh khỏi hạn chế, thiếu sót nội dung Rất mong nhận ý kiến góp ý, hướng dẫn thêm từ quý Thầy/Cô đồng nghiệp để luận án hoàn thiện hơn./ Hà Nội, 2019 Tác giả Phạm Thị Tuyết Minh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết khoa học Những đóng góp luận án Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 8 Cấu trúc luận án Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 10 1.1 Nghiên cứu giáo dục mầm non tư thục 10 1.1.1 Các cơng trình giới 10 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 14 1.2 Nghiên cứu quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục 17 1.2.1 Các cơng trình nghiên cứu ngồi nước: 17 1.2.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 19 1.3 Nhận xét kết nghiên cứu tổng quan 27 1.4 Những vấn đề nghiên cứu đặt cho luận án 28 Kết luận chương 30 Chương CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON TƯ THỤC 32 2.1 Khái niệm liên quan đến đề tài luận án 32 2.1.1 Giáo dục mầm non 32 2.1.2 Giáo dục mầm non tư thục 35 2.1.3 Quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục 42 2.2 Nội dung quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục 44 2.2.1 Xây dựng triển khai quy hoạch, kế hoạch hóa thực chiến lược phát triển giáo dục mầm non tư thục 44 iii 2.2.2 Xây dựng tổ chức thực văn pháp luật giáo dục mầm non tư thục 45 2.2.3 Xây dựng tổ chức thực sách giáo dục mầm non tư thục 47 2.2.4 Xây dựng kiện toàn tổ chức máy quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục 50 2.2.6 Thanh tra, kiểm tra giáo dục mầm non tư thục 55 2.3 Vai trò quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục 57 2.3.1 Định hướng phát triển giáo dục mầm non giáo dục mầm non tư thục 57 2.3.2 Điều chỉnh phát triển giáo dục mầm non tư thục 60 2.3.3 Hỗ trợ tạo điều kiện phát triển giáo dục mầm non tư thục 61 2.3.4 Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tư thục đáp ứng nhu cầu xã hội 61 2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục 62 2.4.1 Yếu tố trị 62 2.4.2 Thể chế sách 63 2.4.3 Năng lực đội ngũ cán công chức 64 2.4.4 Nguồn lực tài sở vật chất 65 2.4.5 Truyền thông công nghệ thông tin 65 2.4.6 Quá trình biến động dân số thị hóa 66 2.5 Kinh nghiệm quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục học kinh nghiệm cho Thành phố Hồ Chí Minh 67 2.5.1 Kinh nghiệm số địa phương nước 67 2.5.2 Bài học kinh nghiệm cho Thành phố Hồ Chí Minh 72 Kết luận chương 75 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 77 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 77 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 77 3.1.2 Điều kiện kinh tế 78 3.1.3 Điều kiện xã hội 79 3.1.4 Tác động điều kiện phát triển đến giáo dục mầm non tư thục Thành phố Hồ Chí Minh 81 3.2 Khái quát giáo dục mầm non tư thục địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 85 iv 3.2.1 Khái quát giáo dục mầm non 85 3.2.2 Quy mô lớp học sinh trường mầm non tư thục 86 3.2.3 Quy mô chất lượng giáo viên giáo dục mầm non tư thục 88 3.2.4 Quy mô chất lượng sở vật chất trường mầm non tư thục 92 3.3 Phân tích thực trạng quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 92 3.3.1 Xây dựng triển khai thực quy hoạch, kế hoạch hóa thực chiến lược phát triển giáo dục mầm non tư thục 92 3.3.2 Xây dựng tổ chức thực văn quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục 95 3.3.3 Xây dựng tổ chức thực sách giáo dục mầm non tư thục 103 3.3.4 Xây dựng kiện toàn tổ chức máy quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục 106 3.3.5 Xây dựng phát triển đội ngũ cán quản lý giáo viên sở giáo dục mầm non tư thục 110 3.3.6 Thanh tra, kiểm tra, đánh giá giáo dục mầm non tư thục 116 3.4 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 121 3.4.1 Kết đạt quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 121 3.4.2 Hạn chế quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 123 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 125 Kết luận chương 127 Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 130 4.1 Dự báo nhu cầu giáo dục mầm non giáo dục mầm non tư thục địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 130 4.1.1 Dự báo nhu cầu phát triển giáo dục mầm non 130 4.1.2 Dự báo nhu cầu phát triển giáo dục mầm non tư thục 132 4.1.3 Yêu cầu quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục 133 4.1.4 Cơ hội thách thức quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục 134 4.2 Quan điểm định hướng phát triển giáo dục mầm non giáo dục mầm non tư thục 136 4.2.1 Quan điểm Đảng phát triển giáo dục mầm non giáo dục mầm non tư thục 136 v 4.2.2 Định hướng phát triển ngành giáo dục mầm non giáo dục mầm non tư thục 139 4.2.3 Định hướng Thành phố Hồ Chí Minh giáo dục mầm non giáo dục mầm non tư thục 141 4.3 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 142 4.3.1 Xây dựng tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục mầm non tư thục phù hợp yêu cầu điều kiện Thành phố Hồ Chí Minh 143 4.3.2 Rà soát, bổ sung cụ thể hoác văn quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục 145 4.3.3 Kiện toàn tổ chức máy quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục 150 4.3.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý giáo viên sở giáo dục mầm non tư thục 154 4.3.5 Cụ thể hóa sách giáo dục mầm non tư thục 157 4.3.6 Tổ chức thực đồng hoạt động tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục mầm non tư thục 158 4.3.7 Đẩy mạnh truyền thông công nghệ thông tin quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục 163 4.4 Kết khảo sát giải pháp khuyến nghị 164 4.4.1 Tính cấp thiết tính khả thi giải pháp 164 4.4.2 Khuyến nghị 167 Kết luận chương 170 KẾT LUẬN 172 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 174 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 175 PHỤ LỤC 183 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGH : Ban Giám hiệu CBQL : Cán quản lý CBCC : Cán công chức CNTT : Công nghệ thông tin GD : Giáo dục GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GDMN : Giáo dục mầm non GDMNTT : Giáo dục mầm non tư thục GV : Giáo viên 10 ECD : Phát triển thời thơ ấu (Early Childhood Development) 11 HĐND : Hội đồng nhân dân 12 KT-XH : Kinh tế xã hội 13 NV : Nhân viên 14 NCL : Ngoài công lập 15 MN : Mầm non 16 QLGD : Quản lý giáo dục 17 QLNN : Quản lý nhà nước 18 PCGD : Phổ cập giáo dục 19 PCGDMN : Phổ cập giáo dục mầm non 20 NV : Nhân viên 21 TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh 22 UBND : Ủy ban nhân dân 23 UNESCO : Tổ chức Giáo dục - Khoa học Văn hóa Liên hợp quốc(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 24 UNICEF : Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc 25 XHH : Xã hội hóa 26 XHHGD : Xã hội hóa giáo dục vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng 2 Bảng Bảng Bảng 3 Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng 10 Bảng 11 Bảng 12 Bảng 13 Bảng 14 So sánh GDMN công lập GDMN tư thục……………… 40 Một số số theo dõi, giám sát 57 Diện tích, dân số quận, huyện, trường mầm non TPHCM 83 Thống kê so sánh số trường MNTT, nhóm, lớp tư thục qua năm 87 Thống kê số trẻ, số giáo viên công lập tư thục bậc mầm non TPHCM, năm học 2012-2013 đến 2017-2018 88 Tỷ trọng số trường học, lớp học, phòng học, giáo viên học sinh mầm non (nhà trẻ mẫu giáo) TPHCM, năm học 2011-2012 đến 2015-2016 89 Thực trạng số GVMN bỏ việc, nghỉ việc hàng năm TPHCM (trong năm gần TPHCM) 91 Tổng hợp ý kiến đánh giá thực trạng quy hoạch, thực kế hoạch phát triển GDMNTT 94 Đánh giá hệ thống văn quản lý nhà nước 97 Đánh giá tính phù hợp quy định giáo dục mầm non tư thục 97 Mức độ hiệu việc ban hành tổ chức thực văn quản lý nhà nước 100 So sánh số trường, số lớp mầm non khu công nghiệp, khu chế xuất thực tế quy hoạch 104 Mức độ hiệu hoạt động máy QLNN 108 Cán công chức đánh giá mức độ hiệu 113 Tự đánh giá sở GDMNTT 113 Thời gian tra, kiểm tra GDMNTT 117 Bảng 15 Mức độ hiệu hoạt động tra, kiểm tra GDMNTT 117 Bảng Tính cấp thiết giải pháp 165 Bảng Tính khả thi giải pháp 166 viii kiem tra danh gia thuc hien VB Frequency Valid hoan toan khong hieu qua khong hieu qua hieu qua phan hieu qua rat hieu qua Total Percent Valid Percent 24 98 87 68 8.5 2.5 34.5 30.6 23.9 8.5 2.5 34.5 30.6 23.9 284 100.0 100.0 thong ke soat danh gia he thong VB Frequency Percent Valid Percent Valid Valid hoan toan khong hieu qua khong hieu qua hieu qua phan hieu qua rat hieu qua 13 61 138 57 15 4.6 21.5 48.6 20.1 5.3 4.6 21.5 48.6 20.1 5.3 Total 284 100.0 100.0 khong hieu qua hieu qua phan hieu qua rat hieu qua xu ly vi pham quy dinh cua VB Frequency Percent Valid Percent 30 10.6 10.6 92 32.4 32.4 158 55.6 55.6 1.4 1.4 Total Valid 284 co khong Total Valid Cumulative Percent 4.6 26.1 74.6 94.7 100.0 Cumulative Percent 10.6 43.0 98.6 100.0 100.0 Danh gia tam quan cua GDMN TT tai Tp.HCM Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong quan 21 7.4 7.4 7.4 Binh thuong 49 17.3 17.3 24.6 Quan 59 20.8 20.8 45.4 Rat quan 155 54.6 54.6 100.0 Total Valid 100.0 Cumulative Percent 8.5 10.9 45.4 76.1 100.0 284 100.0 100.0 lap bo phan chuyen trach quan ly GDMNTT Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 56 19.7 19.7 228 80.3 80.3 284 100.0 19.7 100.0 100.0 can lap bo phan chuyen quan ly GDMNTT Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent rat can thiet 4 can thiet 135 47.5 47.5 47.9 khong can thiet 23 8.1 8.1 56.0 hoan toan khong can thiet 125 44.0 44.0 100.0 Total 284 201 100.0 100.0 co cau to chuc Frequency Percent Valid hoan toan khong hieu qua khong hieu qua hieu qua phan hieu qua rat hieu qua Total Valid Percent 22 81 84 65 32 7.7 28.5 29.6 22.9 11.3 7.7 28.5 29.6 22.9 11.3 284 100.0 100.0 Co quy che hoat dong cu the Frequency Percent Valid Percent Valid hoan toan khong hieu qua hieu qua phan hieu qua rat hieu qua 126 104 48 2.1 44.4 36.6 16.9 2.1 44.4 36.6 16.9 Total 284 100.0 100.0 che chinh sach Frequency Percent Valid hoan toan khong hieu qua khong hieu qua hieu qua phan hieu qua rat hieu qua Total Valid Percent 16 71 93 56 48 5.6 25.0 32.7 19.7 16.9 5.6 25.0 32.7 19.7 16.9 284 100.0 100.0 phoi hop lien nganh Frequency Percent Valid Valid Percent hoan toan khong hieu qua khong hieu qua hieu qua phan hieu qua rat hieu qua 15 30 105 105 29 5.3 10.6 37.0 37.0 10.2 5.3 10.6 37.0 37.0 10.2 Total 284 100.0 100.0 du bao va dinh huong Frequency Percent Valid Missing Total Valid Percent hoan toan khong hieu qua khong hieu qua hieu qua phan hieu qua 140 91 35 17 49.3 32.0 12.3 6.0 49.5 32.2 12.4 6.0 Total 283 99.6 100.0 284 100.0 System trien khai van ban quan lý 202 Cumulative Percent 7.7 36.3 65.8 88.7 100.0 Cumulative Percent 2.1 46.5 83.1 100.0 Cumulative Percent 5.6 30.6 63.4 83.1 100.0 Cumulative Percent 5.3 15.8 52.8 89.8 100.0 Cumulative Percent 49.5 81.6 94.0 100.0 Valid khong hieu qua hieu qua phan hieu qua rat hieu qua Frequency 60 122 87 15 Percent 21.1 43.0 30.6 5.3 Valid Percent 21.1 43.0 30.6 5.3 284 100.0 100.0 Total Valid khong hieu qua hieu qua phan hieu qua rat hieu qua xay dung van hoa truong/lop Frequency Percent Valid Percent 82 28.9 28.9 138 48.6 48.6 40 14.1 14.1 24 8.5 8.5 Total 284 100.0 Cumulative Percent 21.1 64.1 94.7 100.0 Cumulative Percent 28.9 77.5 91.5 100.0 100.0 phoi hop gia dinh, nha truong, xa hoi Frequency Percent Valid Percent Valid hoan toan khong hieu qua khong hieu qua hieu qua phan hieu qua rat hieu qua 11 57 150 56 10 3.9 20.1 52.8 19.7 3.5 3.9 20.1 52.8 19.7 3.5 Total 284 100.0 100.0 dam bao chat luong nuoi duong, cham soc tre Frequency Percent Valid Percent Valid hoan toan khong hieu qua khong hieu qua hieu qua phan hieu qua 139 125 12 2.8 48.9 44.0 4.2 2.8 48.9 44.0 4.2 Total 284 100.0 100.0 203 Cumulative Percent 3.9 23.9 76.8 96.5 100.0 Cumulative Percent 2.8 51.8 95.8 100.0 Frequency Valid Percent Valid Percent hoan toan khong hieu qua khong hieu qua hieu qua phan hieu qua Rat hieu qua 32 71 118 38 25 11.3 25.0 41.5 13.4 8.8 11.3 25.0 41.5 13.4 8.8 Total 284 100.0 100.0 chinh sach ho tro phat trien GDMNTT Frequency Percent Valid Percent Valid hoan toan khong hieu qua khong hieu qua hieu qua phan hieu qua Rat hieu qua 40 88 115 28 13 14.1 31.0 40.5 9.9 4.6 14.1 31.0 40.5 9.9 4.6 Total 284 100.0 100.0 chinh sach cho doi ngu CBQL,GV Frequency Percent Valid Percent Valid hoan toan khong hieu qua khong hieu qua hieu qua phan hieu qua Rat hieu qua 33.00 Total 17 21 93 84 66 6.0 7.4 32.7 29.6 23.2 1.1 6.0 7.4 32.7 29.6 23.2 1.1 284 100.0 100.0 chinh sach cho tre MN Frequency Percent Valid Valid Percent hoan toan khong hieu qua khong hieu qua hieu qua phan hieu qua Rat hieu qua 12 18 103 84 67 4.2 6.3 36.3 29.6 23.6 4.2 6.3 36.3 29.6 23.6 Total 284 100.0 100.0 phan cong, phoi hop thuc hien chinh sach Frequency Percent Valid Percent Valid hoan toan khong hieu qua khong hieu qua hieu qua phan hieu qua Rat hieu qua 22 11 121 68 62 7.7 3.9 42.6 23.9 21.8 7.7 3.9 42.6 23.9 21.8 Total 284 100.0 100.0 204 Cumulative Percent 11.3 36.3 77.8 91.2 100.0 Cumulative Percent 14.1 45.1 85.6 95.4 100.0 Cumulative Percent 6.0 13.4 46.1 75.7 98.9 100.0 Cumulative Percent 4.2 10.6 46.8 76.4 100.0 Cumulative Percent 7.7 11.6 54.2 78.2 100.0 kiem tra thuc hien chinh sach Frequency Percent Valid Percent Valid Valid hoan toan khong hieu qua khong hieu qua hieu qua phan hieu qua Rat hieu qua 53 73 111 31 16 18.7 25.7 39.1 10.9 5.6 18.7 25.7 39.1 10.9 5.6 Total 284 100.0 100.0 danh gia, tong ket, dieu chinh chinh sach Frequency Percent Valid Percent khong hieu qua 139 48.9 49.3 hieu qua phan 118 41.5 41.8 hieu qua 25 8.8 8.9 Total Missing System Total Valid 99.3 284 100.0 Cumulative Percent 49.3 91.1 100.0 100.0 Muc thuong xuyen kiem tra tra cac hoat dong GDMNTT hien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Thuong xuyen 50 17.6 17.6 17.6 Dinh ky (moi nam lan) 186 65.5 65.5 83.1 "3 thang hoac thang" 48 16.9 16.9 100.0 Total Valid 282 Cumulative Percent 18.7 44.4 83.5 94.4 100.0 Hoan toan khong hieu qua Khong hieu qua hieu qua phan hieu qua Rat hieu qua Total 284 100.0 100.0 hoat dong sau TT,KT Frequency Percent Valid Percent 72 70 78 33 31 25.4 24.6 27.5 11.6 10.9 25.4 24.6 27.5 11.6 10.9 284 100.0 100.0 205 Cumulative Percent 25.4 50.0 77.5 89.1 100.0 quy dinh ve co cau to chuc cua nha truong khong phu hop 86 28.6 28.6 phu hop phan 110 36.5 36.5 phu hop 105 34.9 34.9 Valid Total 301 100.0 100.0 quy dinh ve chuan HT,PHT,GV Frequency Percent Valid Missing Valid Percent hoan toan khong phu hop khong phu hop phu hop phan phu hop 28 115 117 35 9.3 38.2 38.9 11.6 9.5 39.0 39.7 11.9 Total 295 98.0 100.0 System Total 2.0 301 100.0 quy dinh ve dao tao, boi duong cho HT,PHT,GV Frequency Percent Valid Percent Valid 28.6 65.1 100.0 khong phu hop phu hop phan phu hop Total 126 126 49 41.9 41.9 16.3 41.9 41.9 16.3 301 100.0 100.0 Cumulative Percent 41.9 83.7 100.0 quy dinh ve cap dat, cho thue dat Frequency Percent Valid Percent Valid Missing hoan toan khong phu hop khong phu hop phu hop phan 90 131 77 29.9 43.5 25.6 30.2 44.0 25.8 Total 298 99.0 100.0 1.0 301 100.0 System Total Valid khong phu hop phu hop phan phu hop Total Missing System Total Valid khong phu hop phu hop phan phu hop Total Missing Total System quy dinh ve xa hoi hoa Frequency Percent Valid Percent 39 13.0 13.3 140 46.5 47.6 115 38.2 39.1 294 97.7 2.3 301 100.0 99.0 1.0 301 100.0 206 Cumulative Percent 30.2 74.2 100.0 Cumulative Percent 13.3 60.9 100.0 100.0 quy dinh ve tieu chuan truong/lop Frequency Percent Valid Percent 59 19.6 19.8 135 44.9 45.3 104 34.6 34.9 298 Cumulative Percent 9.5 48.5 88.1 100.0 100.0 Cumulative Percent 19.8 65.1 100.0 quy dinh ve trach nhiem quan ly Frequency Percent Valid Percent 85 28.2 28.8 130 43.2 44.1 80 26.6 27.1 khong phu hop phu hop phan phu hop Valid Total Missing System Total 295 98.0 2.0 301 100.0 100.0 quy dinh ve kiem dinh CLGDMN Frequency Percent Valid Percent Valid Missing khong phu hop phu hop phan phu hop 21 148 128 7.0 49.2 42.5 7.1 49.8 43.1 Total 297 98.7 100.0 1.3 301 100.0 System Total Cumulative Percent 28.8 72.9 100.0 Cumulative Percent 7.1 56.9 100.0 Statistics du bao va dinh huong phat trien truong/lop Valid Missing N Mean Std Deviation trinh chuyen mon cua GV 301 2.4718 50003 phan tich, trien phoi hop voi xay dung van khai cac van ban gia dinh, nha hoa truong/lop quan ly truong, xa hoi 301 3.5814 83518 301 3.3953 73019 Statistics nam cong tac hoan lien tuc CTBDCBQL GDMN 301 301 301 0 1.3787 1.4286 1.5083 trung cap SPMN N Valid Missing Mean trung cap SPMN Frequency Percent Valid Percent Valid dat khong dat 187 114 62.1 37.9 62.1 37.9 Total 301 100.0 100.0 nam cong tac lien tuc GDMN Frequency Percent Valid Percent Valid dat khong dat 3.00 174 125 57.8 41.5 57.8 41.5 Total 301 100.0 100.0 207 301 3.6944 97276 300 3.4000 93608 khong qua 65 tuoi Cumulative Percent 62.1 100.0 Cumulative Percent 57.8 99.3 100.0 301 1.0000 dam bao chat luong nuoi duong, cham soc tre 301 4.0498 74889 khong BCNN 301 1.0000 hoan CTBDCBQL Frequency Percent Valid Percent Valid dat khong dat 148 153 49.2 50.8 49.2 50.8 Total 301 100.0 100.0 Frequency Valid Missing 117 122 52 38.9 40.5 17.3 40.2 41.9 17.9 Total 291 96.7 100.0 10 3.3 301 100.0 System trung cap cao dang dai hoc sau dai hoc Total Missing Valid Percent duoi 35 tuoi tu 35 den 45 tuoi tren 45 tuoi Total Valid tuoi Percent Cumulative Percent 49.2 100.0 trinh hoc van Frequency Percent Valid Percent 36 12.0 12.2 177 58.8 59.8 78 25.9 26.4 1.7 1.7 296 98.3 1.7 301 100.0 System Total Missing Valid Percent hoan toan khong hieu qua khong hieu qua hieu qua phan hieu qua rat hieu qua 80 91 116 1.0 2.0 26.6 30.2 38.5 1.0 2.0 27.0 30.7 39.2 Total 296 98.3 100.0 1.7 301 100.0 System Total nguon von Frequency Percent Valid Cumulative Percent 12.2 72.0 98.3 100.0 100.0 tu chu ve tai chinh Frequency Percent Valid Cumulative Percent 40.2 82.1 100.0 Valid Percent khong hieu qua hieu qua phan hieu qua rat hieu qua 34.00 28 108 89 75 9.3 35.9 29.6 24.9 9.3 35.9 29.6 24.9 Total 301 100.0 100.0 208 Cumula tive Percent 1.0 3.0 30.1 60.8 100.0 Cumulative Percent 9.3 45.2 74.8 99.7 100.0 co so vat chat tot Frequency Percent Valid Percent Valid Missing rat tot tot binh thuong khong tot kem 44 107 70 63 15 14.6 35.5 23.3 20.9 5.0 14.7 35.8 23.4 21.1 5.0 Total 299 99.3 100.0 301 100.0 System Total Valid thang/lan thang/lan thang/lan nam/lan 5.00 Total Missing Total System Cumulative Percent 14.7 50.5 73.9 95.0 100.0 thoi gian tra, kiem tra Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 3.0 3.1 3.1 120 39.9 40.7 43.7 52 17.3 17.6 61.4 109 36.2 36.9 98.3 1.7 1.7 100.0 295 98.0 2.0 301 100.0 209 100.0 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN Câu Cases Case Processing Summary N Valid 284 Excludeda Total 284 % 100.0 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 685 Độ tin cậy thang đo nên nằm khoảng 0.6 loại biến câu c8.7 Cases Case Processing Summary N Valid 284 Excludeda Total 284 Cronbach's Alpha % 100.0 100.0 N of Items 801 210 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation co cau to chuc Co quy che hoat dong cu the che chinh sach trinh chuyen mon kinh nghiem cong tac phoi hop lien nganh 17.2430 16.5951 17.0845 16.5845 16.8838 16.8944 12.170 15.175 11.851 13.947 11.898 18.893 751 541 782 684 755 -.057 Cronbach's Alpha if Item Deleted 719 776 710 745 717 887 Tương tự, loại c11.6 Cases Case Processing Summary N Valid 284 Excludeda Total 284 Cronbach's Alpha % 100.0 100.0 N of Items 649 => Tương tự thỏa mãn Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation du bao va dinh huong trinh chuyen mon trien khai van ban quan lý xay dung van hoa truong/lo phoi hop gia dinh, nha truong, xa hoi 12.8592 12.3380 12.2641 12.5775 7.436 5.553 5.100 5.043 043 510 504 575 Cronbach's Alpha if Item Deleted 732 548 542 507 12.4683 5.458 407 595 Loại c13.1 Cases Case Processing Summary N Valid 284 Excludeda Total 284 Cronbach's Alpha % 100.0 100.0 N of Items 601 => Thỏa mãn Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation quy dinh hien hanh ve TT,KT To chuc thuc hien TT,KT phuong phap TT,KT noi dung TT,KT nghiep vu cua doi ngu TT,KT hoat dong sau TT,KT 18.4965 18.3627 18.2007 18.0810 17.7782 19.5035 7.523 7.603 7.242 7.637 7.997 8.519 Loại c16.6 211 430 443 498 428 401 024 Cronbach's Alpha if Item Deleted 518 515 490 521 536 733 PHỤ LỤC PHỎNG VẤN SÂU Đề tài sử dụng phương pháp vấn sâu bán cấu trúc vấn Tổng cộng có vấn trực tiếp gồm Phó chủ tịch quận, Phó Bí thư phường, cán phòng GD&ĐT, cán quản lý trường mầm non tư thục Ngoài Điều lệ trường MNTT, Bộ GD&ĐT, quyền Thành phố có ban hành văn quy định riêng cho GDMNTT khơng? (PTP1, PTP2) Chế độ sách CBQL giáo viên sở GDMNTT nào? Có phù hợp khơng? Việc xây dựng thực văn QLNN GDMNTT địa bàn thực nào? Những bất cập quy định sở GDMNTT? Đội ngũ cán công chức UBND, Phịng GD&ĐT có đảm bảo hoạt động quản lý GDMN địa bàn không? Hoạt động đội ngũ CBCC GDMNTT nào? (Về nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý?) Cơ quan thực tra, kiểm tra sở GDMNTT? Quy trình tuyển dụng giáo viên mầm non sở GDMNTT nào? Có đảm bảo số lượng chất lượng khơng? Nhà trường làm thiếu giáo viên? Bảng mã hóa đối tượng tham gia vấn Đối tượng Phó chủ tịch quận Phó Bí thư phường Trưởng phịng GD&ĐT Phó trưởng phịng GD&ĐT Hiệu trưởng trường MNTT Tre Xanh – Quận Hiệu trưởng trường MNTT Thỏ Ngọc– Quận Hiệu trưởng trường MNTT Thiên Anh – Bình Thạnh Hiệu trưởng trường MNTT Tuổi thơ – Quận Hình thức Phỏng vấn sâu Phỏng vấn sâu Phỏng vấn sâu Phỏng vấn sâu Phỏng vấn sâu Mã hóa PCT1 PBT1 TP1 PTP1, PTP2, PTP3 HT1 Phỏng vấn sâu HT2 Phỏng vấn sâu HT3 Phỏng vấn sâu HT4 212 PHỤ LỤC SƠ ĐỒ WEBSITE QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON Tên website: quanlygiaoducmamnon CÁC WEBSITE THAM KHẢO www.moet.gov.vn www.chinhphu.vn www.mamnon.com https://spmamnon.edu.vn/ http://edu.hochiminhcity.gov.vn http://pgdquan3.hcm.edu.vn/ BỐ CỤC CƠ BẢN CỦA WEBSITE BỐ CỤC CHI TIẾT CỦA WEBSITE 2.1 TRANG CHỦ: gồm module TRANG CHỦ GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG PHỐI HỢP LIÊN KẾT LIÊN HỆ + Thông tin tổng quan website + Tin tức Sự kiện Giáo dục mầm non 2.2 GIỚI THIỆU TRANG CHỦ GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG PHÔI HỢP LIÊN KẾT LIÊN HỆ Giới thiệu website Đây website thức ngành mầm non TPHCM, liên kết với hệ thống website Bộ Giáo Dục, Vụ giáo dục mầm non, UBND TPHCM, UBND quận, huyện Sở GDĐT TPHCM, Phòng GDMN, Phòng GDĐT quận, huyện trường mầm non Mục đích website nhằm: • Phục vụ cho tồn ngành mầm non địa bàn TPHCM • Website có kênh truyền thơng phục vụ phản ánh thông tin người dân GDMN • Đối tượng truy cập thường xuyên, bao gồm: Các nhà làm công tác quản lý giáo dục mầm non.Các nhà chun mơn, chun viên, tâm sinh lí, dinh dưỡng, sức khỏe trẻ em.Giáo viên, sinh viên ngành mầm non Phụ huynh trẻ em độ tuổi thiếu niên - nhi đồng • Thơng tin kiện liên quan đến mầm non cập nhật thường xuyên lên Website mầm non phục vụ cho việc tìm hiểu, trao đổi thơng tin GDMN thành phố 213 2.3 NỘI DUNG TRANG CHỦ GIỚI THIỆU NỘI DUNG PHỐI HỢP LIÊN KẾT LIÊN HỆ 2.3.1 QLNN ĐỐI VỚI GDMN -GDMN -GDMNTT -QLNN ĐỐI VỚI GDMN - QLNN ĐỐI VỚI GDMNTT 2.3.2 VĂN BẢN QUẢN LÝ - Văn quy phạm pháp luật - Văn đạo điều hành - Mẫu văn quản lý 2.3.3 CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC MẦM NON * Chính phủ * Thủ tướng Chính phủ * Bộ Giáo dục Đào tạo * HĐND Thành phố Hồ Chí Minh * UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2.3.4 BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC -SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QLNN VỀ GDMN (https://thuvienphapluat.vn/vanban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-127-2018-ND-CP-quy-dinh-trach-nhiem-quanly-nha-nuoc-ve-giao-duc-335845.aspx) 2.3.5 THANH TRA, KIỂM TRA VỀ GDMNT https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-ve-cong-nhan-datchuan-quoc-gia-voi-truong-mam-non-167159-d1.html 2.4 PHỐI HỢP - Cơ quan phối hợp - Nội dung phối hợp + Cấp phép thành lập hoạt động + Vệ sinh an toàn thực phẩm + Sức khỏe 2.5 LIÊN KẾT - Bộ Giáo dục Đào tạo 214 - UBND Thành phố Hồ Chí Minh - Sở Giáo dục Đào tạo - UBND quận/huyện - Phòng Giáo dục Đào tạo - UBND phường/xã 2.6 LIÊN HỆ - Truyền thông - Phiếu khảo sát FOOTER (CHÂN TRANG) TRANG QUẢN TRỊ (dành cho quản trị website) THÔNG TIN MẦM NON ( bên trái ) 5.1 Giáo dục mầm non 5.2 Giáo viên mầm non 5.3 Trẻ vào lớp 5.4 Chia sẻ, hợp tác 215 ... THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 130 4.1 Dự báo nhu cầu giáo dục mầm non giáo dục mầm non tư thục địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ... Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 121 3.4.1 Kết đạt quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ... học quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục Chương Thực trạng quản lý nhà nước giáo dục mầm non tư thục địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Chương Quan điểm giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non tư thực trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non tư thực trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan