Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện tiên phước, tỉnh quảng nam

90 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:51

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN PHƯỚC TÙNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN PHƯỚC TÙNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ XUÂN SANG HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CẢM ƠN Cho phép bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến tất đơn vị cá nhân quan tâm, tạo điều kiện cho tơi q trình học tập nghiên cứu Trước hết, xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình đầy trách nhiệm TS Lê Xn Sang suốt q trình học tập hồn thành luận văn Cùng gửi lời cảm ơn đến quý thầy, cô Học viện Khoa học xã hội truyền đạt kiến thực hữu ích để tơi vận dụng vào luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo chun viên phịng Tài kế hoạch Văn Phòng UBND huyện Tiên Phước giúp đỡ, hỗ trợ tơi suốt q trình thực luận văn Trân trọng cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Trong trình thực luận văn này, tác giả có tham khảo, kế thừa sử dụng thông tin, số liệu từ số tài liệu sách chuyên ngành, luận văn, tạp chí, tham luận… theo danh mục tài liệu tham khảo Tác giả cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng chịu hồn tồn trách nhiệm cam đoan Tác giả luận văn Nguyễn Phước Tùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP XÃ 1.1 Cơ sở pháp lý lý luận chung quản lý ngân sách nhà nước 1.2 Cơ sở pháp lý lý luận quản lý ngân sách cấp xã .11 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ngân sách cấp xã 21 1.4 Các tiêu, tiêu chí đánh giá kết công tác quản lý ngân sách cấp xã 23 1.5 Kinh nghiệm thực tiễn quản lý ngân sách cấp xã số địa phương .24 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM .30 2.1 Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội huyện Tiên Phước .30 2.2 Tổ chức máy quản lý ngân sách cấp xã huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam .34 2.3 Thực trạng ngân sách nhà nước cấp xã huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam 37 2.4 Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước cấp xã địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam 45 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản lý nsnn cấp xã địa bàn huyện Tiên Phước, giai đoạn 2014-2018 .56 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TẠI HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM 62 3.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam với huyện Tiên Phước .62 3.2 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện tiên phước giai đoạn 2019 – 2022 62 3.3 Định hướng quản lý ngân sách xã địa bàn huyện Tiên Phước đến năm 2020, tầm nhìn 2030 64 3.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách xã địa bàn huyện Tiên Phước .69 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT ANQP An ninh quốc phòng CSHT Cơ sở hạ tầng GTGT Gía trị gia tăng HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc nhà nước KTTT Kinh tế thị trường KTXH Kinh tế - xã hội NSNN Ngân sách nhà nước NSX Ngân sách xã TTCN Tiểu thủ công nghiệp TNCN Thu nhập cá nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp UBND Uỷ ban nhân dân XDCB Xây dựng XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Giá trị sản xuất huyện Tiên Phước giai đoạn 2014 -2018 32 Bảng 2.2: Tổng hợp thu ngân sách cấp xã thị trấn địa bàn huyện Tiên Phước, giai đoạn 2014 -2018 theo lĩnh vực 38 Bảng 2.3: Tổng hợp chi ngân sách cấp xã thị trấn địa bàn huyện Tiên Phước, giai đoạn 2014 -2018 42 theo lĩnh vực 42 Bảng 2.4: Tổng hợp chi ngân sách cấp xã thị trấn địa bàn huyện Tiên Phước, giai đoạn 2014 -2018 theo lĩnh vực 47 Bảng 2.5: Kết thu ngân sách cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Tiên Phước ( giai đoạn 2014 – 2018) 50 Bảng 2.6: Kết thu ngân sách xã, thị trấn địa bàn huyện Tiên Phước (giai đoạn 2014- 2018) 52 Bảng 2.7: Bảng so sánh tỷ lệ toán so với dự toán: 53 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân sách Nhà nước (NSNN) vấn đề hệ trọng Quốc gia, đóng vai trị quan trọng hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đối ngoại đất nước Đối với kinh tế thị trường nay, ngân sách nhà nước có vai trị cơng cụ định hướng vĩ mơ tồn kinh tế, xã hội, định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội Nguồn tài đảm bảo nhà nước điều tiết kinh tế theo hướng vĩ mơ Nó phụ thuộc vào việc quản lý nguồn thu NSNN Để huy động đầy đủ nguồn thu vào ngân sách nhằm thực tiêu nhà nước hình thức thu ngân sách phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương đất nước Trong ngân sách Nhà nước có cấp ngân sách xã Qua năm thực Luật Ngân sách Nhà nước, cơng tác quản lý tài ngân sách đạt số kết định, đóng góp quan trọng vào công tác quản lý hoạt động kinh tế - xã hội quyền sở xã, thị trấn Để thực Luật Ngân sách nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài ban hành văn luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Chính quyền địa phương triển khai thực thi nội dung Luật Ngân sách nhà nước Thực theo hướng dẫn công tác quản lý tài ngân sách cấp có ngân sách xã Trong tiến trình đổi kinh tế, hình thức thu NSNN địa phương bước thay đổi, điều chỉnh để thực nhiệm vụ tập trung nguồn thu cho NSNN Cùng với trình quản lý thu NSNN việc quản lý chi NSNN có vị trí quan trọng quản lý điều hành NSNN góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội đất nước, điều kiện đất nước hội nhập kinh tế giới Tuy nhiên, năm qua, việc thực quản lý thu, chi NSNN nhiều hạn chế bất cập (từ quy trình lập, chấp hành toán, đến kiểm tra, giám sát…) ảnh hưởng đến hiệu hiệu lực quản lý ngân sách nhà nước sở xã Việc tăng cường kiểm tra, kiểm sốt, hồn thiện quy trình quản lý ngân sách cấp xã huyện Tiên Phước cần thiết giai đoạn Xuất phát từ lý trên, học viên chọn đề tài: “Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản lý kinh tế với mục tiêu góp phần giải vấn đề tồn tại, nâng cao hiệu công tác quản lý ngân sách cấp xã địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong năm qua việc nghiên cứu quản lý NSNN nước ta chủ đề nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Kể từ Quốc hội khóa IX thơng qua luật NSNN (1996), Quốc hội khóa XI thơng qua luật NSNN sửa đổi (tháng 12/2002) thức có hiệu lực vào tháng 4/2005; luật NSNN (2015), Quốc hội khóa XIII thơng qua luật ngân sách nhà nước thức có hiệu lực vào năm 2017 có số cơng trình nghiên cứu mang tính đại diện cụ thể sau: - “Quản lý ngân sách nhà nước quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng”, tác giả Trần Tường Vân, luận văn thạc sỹ kinh doanh quản lý, Học viện Chính trị- Hành quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2013 - Giải pháp tăng cường quản lý ngân sách nhà nước cấp xã địa bàn huyện Quan Hóa – Thanh Hóa Nguyễn Đức Huy, luận văn thạc sỹ kinh tế, học viện Tài chính, Hà Nội - Hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách cấp xã, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Thanh Huyền, luận văn Thạc sỹ Kinh tế, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hà Nội - Đổi chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước Nguyễn Việt Cường, Học viện Tài (2005) - “ Quản lý ngân sách nhà nước huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội” Bùi Mạnh Thắng; Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh quản lý, Học viện Chính trị- Hành quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2013 - Ðối với tổ chức thực thi công tác thu NSX đội thu thuế xã phải củng cố thêm máy tổ chức số lượng chất lượng Với mục tiêu đặt thời gian tới cán thuế không trực tiếp thu mà đơn nộp thuế phải tự tính, tự kê khai nộp thuế tất yếu cần có quan tâm từ quan, ban ngành liên quan để thực đạo, giám sát kiểm tra chặt chẽ nhằm tăng cường hiệu thu ngân sách 3.3.6 Thực chi Ngân sách xã hiệu quả, tiết kiệm - Song song với trình thu ngân sách, chi NSX phải đảm bảo thực theo chế độ, tiêu chuẩn khoản chi phải có đủ điều kiện chi theo quy định Các nội dung chi phải theo dõi sát phản ánh kịp thời Ngay từ khâu lập dự toán, chi NSX cần phải phản ánh đầy đủ, mục lục ngân sách trình sử dụng khoản chi phải đảm bảo mục đích, nội dung Đặc biệt điều kiện nguồn thu cịn hạn chế chi ngân sách phải thật tiết kiềm, hiệu Việc thực chi ngân sách phải vào tồn quỹ NSX ưu tiên chi cho người mục chi thường xuyên Ðây khoản chi "cứng", chiếm tỷ trọng lớn chi nên phải ý tránh tình trạng nợ sinh hoạt phí, phụ cấp cán xã Đối với khoản chi mua sắm, hội nghị, hội họp….cần hạn chế, thực hành tiết kiệm khoản chi khác - Một vấn để không phần quan trọng đặt phải bố trí hợp lý nhu cầu chi tiêu, tạo cấu thu chi phù hợp với đặc điểm địa phương, đảm bảo thực chức nhiệm vụ quyền cấp xã góp phần xây dựng xã, thị trấn ngày phát triển Việc xác định tỷ lệ đầu tư đủ, hợp lý cho lĩnh vực y tế, giáo dục nhằm phát triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí, thúc đẩy q trình thị hóa diễn mạnh mẽ địa bàn Khoản chi cho đầu tư XDCB nâng lên song cơng tác quản lý cịn thiếu chặt chẽ Chính vậy, cần phải áp dụng biện pháp cứng rắn để công tác quản lý lĩnh vực hiệu hơn, tránh thất thoát cho NSX Tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển cố gắng nâng cao thời gian tới, phù hợp với phát triển kinh tế Thông qua việc cân đối, bố trí cấu chi năm phù hợp nhằm hoàn thiện 68 cấu kinh tế địa bàn huyện đảm bảo phát triển kinh tế ổn định, vững Trong lĩnh vực nông nghiệp tiến hành nơng nghiệp hóa sản xuất, khuyến khích áp dụng phương pháp tiên tiến, đại vào sản xuất - Mọi khoản chi thực có đủ điều kiện tiến hành qua hệ thống KBNN Cán quản lý theo dõi sát chi đầu tư XDCB cần xem xét nội dung chi có hợp lý khơng? Cần có phối hợp đánh giá quan liên quan đến chất lượng cơng trình, tài sản mua sắm để đảm bảo giá trị chi Ðây khâu bị xem nhẹ chưa thực tốt công tác quản lý ngân sách 3.3.7 Cân đối Ngân sách xã Thực theo nguyên tắc chi không vượt số thu, kể khoản thu bổ sung từ Ngân sách cấp Cân đối NSX phải đảm bảo tính vững chắc, cân đối tích lũy với tiêu dùng, nguồn thu nhiệm vụ chi giao Trong thời gian tới phấn đấu 100% xã, thị trấn thực tốt sách, chế độ thu chi NSX, hạn chế sai phạm công tác quản lý, đảm bảo thực dự toán vượt mức dự toán thu ngân sách HÐND xã phê chuẩn 3.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách xã địa bàn huyện Tiên Phước 3.4.1 Hoàn thiện chế phân cấp quản lý ngân sách, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp xã Để hoàn thiện chế phân cấp quản lý kinh tế - xã hội phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp xã: HĐND tỉnh Quảng Nam cần có chế phân cấp quản lý kinh tế - xã hội hợp lý, rõ ràng phù hợp với phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp xã, nên phân cấp nguồn thu nhiều cho ngân sách cấp xã, nguồn thu tiền sử dụng đất, bảo đảm cho cấp xã có chủ động lớn nguồn thu thẩm quyền định chi ngân sách, sở chủ động bố trí thực tốt kế hoạch hoạt động quản lý nhà nước công tác chuyên môn địa phương Cần xem xét việc phân cấp cho quyền cấp xã có nguồn thu độc lập tương đối, tạo cho cấp xã tích cực chủ động việc nuôi dưỡng khai 69 thác nguồn thu Khoản thu độc lập, có tính ổn định cao giúp quyền cấp xã chủ động bố trí khoản chi tiêu cố định mình, khơng bị lệ thuộc q nhiều vào cấp Xây dựng hệ thống định mức, tiêu chuẩn chi tiêu cho phù hợp: Cùng với đà phát triển hội nhập đất nước, hệ thống tiêu chuẩn, định mức chi tiêu cần phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu hội nhập tốc độ tăng giá Các định mức chi tiêu hợp lý giúp quan, đơn vị tính tốn xác nguồn lực tài cần thiết có khoa học để chi tiêu kinh phí cách tiết kiệm thích hợp Cho đến hệ thống định mức, tiêu chuẩn chi tiêu sử dụng nhiều định mức cũ mang tính lạc hậu, cần tiếp tục hoàn thiện định mức chi tiêu cụ thể - đặc biệt lĩnh vực hành chính, sở khách quan sát hợp với thực tế, theo hướng tạo chủ động cho quan, đơn vị khuyến khích tiết kiệm 3.4.2 Tăng cường lãnh đạo, đạo, kiểm tra, kiểm soát quan quản lý Chú trọng tăng cường lãnh, đạo, kiểm tra kiểm sốt cấp uỷ Đảng, quyền, tổ chức đoàn thể quan chức công tác quản lý NSX Một số việc cụ thể sau: - Quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, HĐND xã đưa chủ trương, nghị thực dự toán, toán thu, chi ngân sách hàng năm theo Luật NSNN đồng thời giám sát chặt chẽ việc chấp hành dự toán, toán UBND cấp xã - UBND cấp xã chấp hành nghiêm chỉnh Nghị HĐND cấp xã dự toán, toán thu, chi ngân sách hàng năm, cấp, ngành tham gia phối hợp với HĐND cấp xã thực giám sát việc chấp hành, điều hành UBND cấp xã thực Nghị Đảng uỷ, HĐND cấp xã đề - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt q trình thu chi tiêu khoản chi NSX nhằm khắc phục tình trạng xã thu, chi xong tiến hành kiểm tra, kiểm soát 70 Trong năm đến, UBND huyện cần đạo quan chức thực đến kiểm tra việc thực quản lý NSX xã năm, thực 01 tra quản lý NSX thời gian năm xã, 05 ta NSX/năm xã theo kế hoạch hàng năm Đối với xã có dấu hiệu vi phạm có đơn thư khiếu nại có rõ ràng cần thực tra, kiểm tra đột xuất thông báo kết tra, kiểm tra phương tiện thông tin đại chúng Trong trường hợp cần thiết thuê đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán NSX Nhiệm vụ cụ thể quan quản lý địa bàn huyện sau: - Đối với Sở Tài chính: Là quan cấp thống quản lý tốn cơng tác quản lý NSX địa bàn toàn tỉnh, thực hiện: Hướng dẫn, triển khai thực kịp thời sách, chế độ, quy định Nhà nước hoạt động tài xã Kiểm tra, rà soát lại hệ thống quy phạm pháp luật địa phương, đặc biệt quy định huy động, quản lý, sử dụng quỹ cơng chun dùng, nguồn huy động đóng góp tự nguyện nhân dân cấp xã quản lý thực Kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành sách, chế độ, quy định cơng tác quản lý hoạt động tài xã quan cấp phịng Tài KH, Uỷ ban nhân dân cấp xã - Đối với ngành thuế Cục thuế tỉnh Chi cục thuế cấp huyện với chức năng, nhiệm vụ tăng cường việc hướng dẫn, tuyên truyền, triển khai thực văn quy phạm pháp luật Thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế cho đối tượng nộp thuế, quan quyền cấp Đối với Chi cục thuế huyện, cần phối hợp với UBND xã để làm tốt cơng tác lập dự tốn thu ngân sách, tránh để bỏ sót nguồn thu tận thu, thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước - Phòng Tài – Kế hoạch huyện Ban hành văn hướng dẫn điều hành ngân sách huyện, tạo thống 71 quản lý, điều hành ngân sách địa bàn Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cấp xã thực tốt công tác lập, chấp hành toán ngân sách; kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn bổ sung từ ngân sách cấp trên, chế độ hạch toán kế toán theo chế độ kế toán nhà nước Đề xuất, kiến nghị với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài giải pháp cần thiết để tăng cường quản lý hoạt động tài xã địa bàn - Đối với Kho bạc nhà nước cấp huyện: Với chức quản lý Ngân quỹ nhà nước đơn vị Nhà nước giao nhiệm vụ kiểm soát khoản chi NSNN KBNN thực kiểm soát chi thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN chuẩn chi, để tránh chồng chéo nội dung kiểm soát quan tài KBNN cần xác định rõ nội dung kiểm soát quan kho bạc, có phân định chức nhiệm vụ đơn vị trình quản lý chi ngân sách xã Phạm vi kiểm soát chi KBNN kiểm tra tính hợp pháp hợp lý hồ sơ, chứng từ mua bán; tính hợp pháp chữ ký người chuẩn chi kế toán trưởng đơn vị; số tiền chi trả có nằm dự tốn duyệt có mục lục ngân sách nhà nước hay không cuối việc tuân thủ định mức, tiêu chuẩn chi tiêu ngân sách hành Cơ quan KBNN trực tiếp chi tiền ngân sách cho đơn vị cần phải thực kiểm tra điều kiện thực cấp tiền theo lệnh quan tài KBNN đình việc chi tiêu trường hợp khơng đủ điều kiện sử dụng tiền cấp không quy định Tăng cường vai trò, trách nhiệm hoạt động tốn kiểm sốt chi, kịp thời đảm bảo kinh phí hoạt động cấp xã tuân thủ theo chế độ quy định Thực chế độ báo cáo theo quy định hoạt động NSX, đặc biệt thu NSX, tạo điều kiện cho Ban tài xã hạch tốn, theo dõi đầy đủ nội dung, thông tin liên quan đến thu, chi NSX - Hội đồng nhân dân cấp: HĐND cấp, đặc biệt HĐND cấp xã cần tăng cường hoạt động giám sát hoạt động tài xã, đặc biệt giám sát việc chấp hành dự toán HĐND cấp xã định, giám sát việc triển 72 khai thực sách chế độ đối tượng đảm bảo xã hội, người có cơng, giám sát việc thực giải pháp tài để quản lý, điều hành hoạt động tài xã, để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương - Ban tra nhân dân: Ban tra nhân dân giám sát việc thực sách, pháp luật, việc giải khiếu nại, tố cáo, việc thực quy chế dân chủ sở quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cấp xã Thông qua Ban tra nhân dân để thực quyền giám sát nhân dân Cần tăng cường vai trò, nhiệm vụ Ban tra nhân dân quản lý hoạt động tài xã, nhằm phòng ngừa, phát vi phạm việc thực sách, pháp luật, việc giải khiếu nại, tố cáo, việc thực quy chế dân chủ sở hoạt động tài xã quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cấp xã 3.4.3 Tăng cường quản lý chu trình ngân sách cấp xã Cần tiếp tục đổi quy trình lập dự tốn ngân sách, hồn thiện thủ tục chế chấp hành ngân sách, đổi phương thức toán ngân sách Đặc biệt, cần chuyển định mức phân bổ ngân sách cho lĩnh vực dựa đầu vào sang vào kết đầu ra, cụ thể: - Đối với công tác lập dự toán thu, chi ngân sách xã Dự toán thu NSX phải dựa sở đánh giá tình hình thực năm trước, phân tích, dự báo tình hình đầu tư Nhà nước, khả tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế, tình hình đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân địa bàn, đặc biệt sở kinh tế trọng điểm, có số thu lớn; đảm bảo tính đúng, tính đủ lĩnh vực thu, sắc thuế theo quy định pháp luật thuế, chế độ thu, đặc biệt sách, chế độ ban hành sửa đổi thu NSNN doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Dự toán thu phải xây dựng tinh thần “phấn đấu” theo hướng dẫn cấp phải đảm bảo tính khả thi cao, đồng thời phải thông qua HĐND cấp xã trước tổng hợp gửi phịng Tài - KH huyện 73 Dự toán chi ngân sách xây dựng phải đảm bảo phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế xã hội, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi HĐND tỉnh khả huy động nguồn thu vào ngân sách địa phương, phải đảm bảo nguyên tắc cân đối ngân sách - Đối với công tác chấp hành ngân sách Công tác chấp hành thu ngân sách: cần quan, cấp quyền địa phương quan tâm triển khai từ đầu năm, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo chế độ quy định, đảm bảo nguồn đáp ứng nhiệm vụ chi bố trí dự tốn Cơng tác chấp hành chi ngân sách: UBND cấp xã có trách nhiệm thống nhất, quản lý điều hành chi NSX theo dự toán HĐND cấp xã định Quá trình điều hành dự toán chi NSX UBND cấp xã cần phải đảm bảo nội dung chủ yếu sau: Tổ chức điều hành chi ngân sách phải thực theo dự toán phê duyệt cách chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chi nội dung, mục đích, đảm bảo định mức, sách chế độ, thực tốn theo mục lục NSNN, gắn trách nhiệm chủ tài khoản kế toán NSX Đối với nguồn chưa giao dự toán chi tiết như: Nguồn tăng thu, chi khác dự phòng ngân sách thực phân chi phải báo cáo có ý kiến đồng ý Thường trực HĐND xã Các nhiệm vụ chi đột xuất ngồi dự tốn phải cân nhắc, tính tốn trước định, với ngun tắc tìm nguồn bổ sung hợp pháp định chi, trường hợp phát sinh nhiệm vụ chi dự tốn khơng thể trì hỗn mà dự phịng ngân sách khơng đủ đáp ứng, UBND cấp xã cần xếp lại nhiệm vụ chi chưa cần thiết, thống với Chủ tịch Phó chủ tịch HĐND cấp xã để thực hiện, tuyệt đối không thực vay cá nhân, sử dụng nguồn thu chưa qua ngân sách để “đáp ứng” chi Các xã phải có kế hoạch, phương án phân bổ dự toán chi chi tiết đến quý, tháng, cân đối phù hợp với nguồn thu để từ chủ động điều hành chi, 74 đảm bảo hợp lý đạt hiệu Đồng thời tránh tình trạng ứ đọng khoản chi cuối năm, dẫn đến tình trạng để tồn ngân sách nguồn NSX hạn hẹp Kiên khơng để xã có tượng nợ đọng lương, phụ cấp khoản đóng góp theo lương cán xã; nghiêm cấm việc để phát sinh công nợ chi thường xuyên Đối với chi đầu tư XDCB, cơng trình phải phê duyệt cấp có thẩm quyền, phải xác định đủ nguồn vốn đầu tư cho phép tiến hành xây dựng Đối với lĩnh vực chi đầu tư XDCB: Mọi thủ tục XDCB quyền xã phải thực quy chế quản lý trình tự đầu tư xây dựng ban hành theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn thực số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tư 28/2012/TT-BTC ngày 24/2/2012 Bộ Tài quy định quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, thị trấn Các dự án đầu tư cấp xã quản lý phải có quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội xã, có đầy đủ thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định hành Nhà nước Chủ tịch UBND xã thực việc quản lý vốn đầu tư phải đảm bảo mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, dân chủ cơng khai, minh bạch; chấp hành chế độ quản lý tài -đầu tư - xây dựng Nhà nước Đối với lĩnh vực chi thường xuyên: Phấn đấu xây dựng định mức chi phù hợp với quy mô khối xã để làm phân bổ dự toán chi cho NSX hàng năm Về khoản chi hành Nhà nước, yêu cầu phải đảm bảo cho quyền xã hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, nguyên tắc chi phải đảm bảo chế độ, kịp thời khoản phụ cấp sinh hoạt phí cán xã đương chức Khuyến khích đơn vị thực chế khốn chi hành để đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, thiết thực hiệu quả, tránh lãng phí khoản chi hội nghị, tiếp khách, khánh tiết mua sắm tài sản 75 - Công tác tốn ngân sách Cơng tác tốn NSX cần phải Uỷ ban nhân dân cấp xã quan tâm thực hiện, tốn thu phải có số thu phát sinh địa bàn điều tiết NSX hưởng Thuyết minh tốn NSX phải giải trình cách rõ ràng, đánh giá khái quát tình hình thực dự tốn, phân tích rõ ngun nhân tăng, giảm tiêu thu, chi ngân sách so với dự tốn giao đầu năm để có sở cho HĐND thảo luận phê chuẩn toán; đồng thời cung cấp thêm thông tin cần thiết cho công tác quản lý NSX chu trình sau, địi hỏi thuyết minh toán xã phải: HĐND cấp xã phải đề cao trách nhiệm trình thảo luận phê chuẩn tốn NSX Trước trình HĐND xã phê duyệt tốn, Chủ tịch Phó chủ tịch HĐND xã phải thẩm tra có báo cáo thẩm tra toán thu, chi NSX Báo cáo tốn NSX nộp phịng Tài - kế hoạch cần phải đảm bảo thời gian theo quy định, thuyết minh đầy nội dung theo yêu cầu, tránh trường hợp nộp chậm, thiếu biểu mẫu, thiếu nội dung, không thuyết minh nội dung theo yêu cầu, gây khó khăn cho q trình tổng hợp tốn cấp Ngoài biểu mẫu báo cáo toán theo quy định Chế độ kế toán nhà nước Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 Bộ Tài chính, phịng Tài - kế hoạch lập biểu mẫu hướng dẫn theo yêu cầu, đảm bảo thu thập đầy đủ thông tin phục vụ công tác tập hợp toán báo cáo quan cấp Cơng tác thẩm định tốn phịng Tài - kế hoạch huyện cấp xã cần phải tăng cường, không dừng việc thẩm định số thu, số chi so với số qua Kho bạc nhà nước, việc hạch toán kế toán, hồ sơ chứng từ , cần quan tâm đến việc quản lý, điều hành NSX, tính hợp lý, hợp pháp khoản thu, chi ngân sách, trường hợp cần thiết báo cáo với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, yêu cầu 76 HĐND cấp xã điều chỉnh lại nghị toán NSX phê chuẩn 3.4.4 Thực cải cách hành quản lý ngân sách xã Định hướng phát triển nguồn thu cho NSX cần có quy hoạch định hướng phát triển phù hợp với tình hình thực tế địa phương Trên sở quy hoạch chung huyện, xã, thị trấn phải có định hướng xây dựng mục tiêu cụ thể để lập kế hoạch cho phù hợp Kế hoạch NSX phải xây dựng dài hạn, ổn định chia mục tiêu cụ thể năm Kế hoạch phải xây dựng từ sở, bàn bạc, thống Đảng bộ, HĐND UBND xã sở quy định quản lý, điều hành ngân sách Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý NSX: Trong giai đoạn nay, công nghệ thơng tin phát triển nhanh chóng Hoạt động quản lý tài ngân sách ngày địi hỏi cao tính kịp thời xác Do vậy, việc ứng dụng tin học vào công tác quản lý kinh tế tài cần thiết Các cấp ngân sách ngành, quan liên quan phải có phát triển tin học cách đồng bộ, thường xuyên nâng cao chương trình, đổi thiết bị, đồng thời nâng cao trình độ người sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao cơng tác quản lý để đảm bảo tính kịp thời xác Tiểu kết Chương Trên sở kết nghiên cứu chương 2, chương luận văn đề xuất phương hướng giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách xã huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam gồm giải pháp đề xuất theo điều tra số giải pháp cụ thể hoàn thiện chu trình quản lý ngân sách sách xã, giải pháp hoàn thiện máy tổ chức giải pháp hồn thiện sách quản lý ngân sách xã 77 KẾT LUẬN Từ việc nghiên cứu đề tài “Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã địa bàn huyện Tiên Phước” tác giả rút số kết luận sau: Một là, Quản lý NSX hoạt động thực thi quyền hành pháp Nhà nước, tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực pháp luật hoạt động thu, chi NSX, hành vi hoạt động người quan Nhà nước cấp sở để tiến hành thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước nhằm trì, xây dựng phát triển NSX đáp ứng nhu cầu quản lý NSX quyền cấp xã nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phịng địa phương Hai là, Công tác quản lý NSX địa bàn huyện có bước tiến Huyện Tiên Phước phân định nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp xã; tăng cường đề cao vai trị quyền cấp xã việc điều hành quản lý NSX Bên cạnh đó, cơng tác toán dần vào nề nếp với chất lượng ngày nâng cao Ba là, Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã nội dung quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quản lý Nhà nước tài chính, giúp cho quyền cấp sở sử dụng nguồn lực ngân sách cách chủ động, qua khơi thơng nguồn lực tiềm tàng xử lý vấn đề phát sinh kịp thời, hiệu Bốn là, Từ kết nghiên cứu đề tài luận văn: “ Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam” hệ thống hóa sở lý luận chế quản lý ngân sách xã Qua giúp ta hiểu rõ hơn, đầy đủ chế quản lý ngân sách xã huyện Tiên Phước Quản lý ngân sách xã tốt hoạt động quyền phát huy, góp phần cho quản lý ngân sách nhà nước nói chung hiệu Năm là, Trong năm qua, với đổi kinh tế xã hội, quản lý ngân sách nhà nước cấp xã địa bàn huyện Tiên Phước có chuyển biến định, bước đổi nhằm thực đảm bảo theo luật NSNN 78 chủ trương sách Đảng, nhà nước có nhiều thay đổi tiến cách thức điều hành quản lý ngân sách, thay đổi linh hoạt chế sách tạo điều kiện cho cấp xã hồn thành nhiệm vụ Với trình độ, kinh nghiệm thời gian thực luận văn có hạn, mặc khác nội dung đề tài phức tạp đa dạng tác giả cố gắng thực đáp ứng mục tiêu đặt nhiên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả xin trân thành cảm ơn ý kiến đóng góp quí báu Thầy giáo, nhà quản lý UBND huyện, phịng Tài huyện Tiên Phước bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ em trình nghiên cứu hồn thành đề tài nghiên cứu Em xin trân trọng cảm ơn ! 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết thực tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị Đại hội Đảng huyện Tiên Phước lần thứ XVI, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 Báo cáo tình hình thực thu - chi NSNN địa bàn huyện Tiên Phước giai đoạn 2011- 2016 Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Giáo trình Kinh tế học vĩ mơ, Nhà xuất giáo dục, Hà Nội Bộ Tài (2003), Thơng tư 59/2003/TT-BTC Hướng dẫn thực nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Bộ Tài (2003), Thơng tư 60/2003/TT-BTC Quy định quản lý ngân sách xã hoạt động tài khác xã, phường, thị trấn Bộ Tài (2016), Thông tư số 344/2016/TT-BT quy định quản lý ngân sách xã hoạt động tài khác xã, phường, thị trấn Bộ Tài (2003), Thông tư 79/2003/ TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, toán khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Bộ Tài (2003), Thông tư 80/ 2003/ TT-TBC Hướng dẫn tập trung quản lý khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Bộ Tài (2011), Thơng tư 146/2011/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế tốn Ngân sách Tài xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 2/12/2005 Bộ Tài chính, Hà Nội 10 Nguyễn Thị Chắt (2005), Giải pháp chủ yếu để quản lý điều hành ngân sách xã có hiệu theo tinh thần Luật Ngân sách năm 2002, tr.55, Nxb Thống kê, Hà Nội 11 Chính phủ (2003), Nghị định số 73/2003/NĐ-CP Ban hành Quy chế xem xét, định dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn toán ngân sách địa phương, Hà Nội 12 Nguyễn Việt Cường (2005), Đổi chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, Học viện Tài 13 Nguyễn Quốc Cường (2013), Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước, NXB Lao động, Hà Nội 14 Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam (2016), Niên giám thống kê huyện Tiên Phước năm 2015- 2017 15 Đặng Văn Du (2010), Giáo trình quản lý chi ngân sách nhà nước, Học viện Tài chính, Hà Nội 16 Giáo trình quản lý tài cơng, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 17 Tơ Thiện Hiền (2012), Nâng cao hiệu quản lý ngân sách nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến 2020 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (20165), Nghị 21/2016/NQ- HĐND phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi định mức chi thường xuyên ngân sách cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước 19 Nguyễn Đức Huy, Giải pháp tăng cường quản lý ngân sách nhà nước cấp xã địa bàn huyện Quan Hóa – Thanh Hóa, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội 20 Huyện ủy Tiên Phước (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng huyện Tiên Phước,nhiệm kỳ 2015 -2020 21 Huyện ủy Tiên Phước (2015), Nghị Đại hội Đảng huyện Tiên Phước, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm (2015-2020), Tiên Phước 22 Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách cấp xã, tỉnh Hưng Yên, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, Học viện Chính trị- Hành quốc gia Hà Nội 23 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước 24 Phòng Tài - Kế hoạch huyện Tiên Phước, Các tập dự toán thu, chi huyện Tiên Phước năm 2014, 2015,2016, 2017 25 Phịng Tài - Kế hoạch huyện Tiên Phước, Các tập toán thu, chi huyện Tiên Phước năm 2014,2015,2016, 2017 26 Quốc hội (2015), Luật Ngân sách nhà nước văn hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà Nội 27 Phạm Huy Thọ (2003), Công tác tổ chức quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước xã Minh Tân huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây cũ, Luận văn thạc sỹ học viện Hành 28 Bùi Mạnh Thắng (2013), Quản lý ngân sách nhà nước huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh quản lý, Học viện Chính trị- Hành quốc gia Hồ Chí Minh 29 UBND huyện Tiên Phước (2015), Quy hoạch Tổng thể phát triển KT-XH huyện Tiên Phước giai đoạn 2015- 2020 30 UBND huyện Tiên Phước, Quyết định giao tiêu kế hoạch dự toán ngân sách năm 2014, 2015, 2016, 2017 31 Trần Tường Vân (2013), Quản lý ngân sách nhà nước quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ kinh doanh quản lý, Học viện Chính trị- Hành quốc gia Hồ Chí Minh Trang web 32 Website http://www.google.com.vn (Tìm kiếm) 33 Website http://www.mof.gov.vn (Bộ Tài chính) 34 Website http://www.tapchitaichinh.vn (Tạp chí điện tử tài chính) ... học quản lý ngân sách nhà nước cấp xã Chương 2: Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước cấp xã địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách cấp. .. cấp xã địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP XÃ 1.1 Cơ sở pháp lý lý luận chung quản lý ngân sách nhà nước 1.1.1 Ngân sách nhà nước. .. huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam .34 2.3 Thực trạng ngân sách nhà nước cấp xã huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam 37 2.4 Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước cấp xã địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện tiên phước, tỉnh quảng nam , Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện tiên phước, tỉnh quảng nam