Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh hộ gia đình trên địa bàn huyện núi thành, tỉnh quảng nam

81 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:50

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ BÔNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ BÔNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số : 8340410 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Đình Long Đà Nẵng - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Thị Bông MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH NÓI CHUNG VÀ KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH NĨI RIÊNG 1.1 Khái quát hộ kinh doanh nói chung kinh doanh hộ gia đình nói riêng 1.2 Khái niệm đặc điểm quản lý nhà nước kinh doanh hộ gia đình 12 1.3 Vai trò quản lý nhà nước kinh doanh hộ gia đình .16 1.4 Nội dung quản lý nhà nước kinh doanh hộ gia đình 18 1.5 Những nhân tố tác động đến quản lý nhà nước kinh doanh hộ gia đình 23 Kết luận Chương 25 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 26 2.1 Tổng quan huyện Núi Thành, tỉnh Quẩng Nam .26 2.2 Quy định pháp luật hành quản lý nhà nước hộ kinh doanh nói chung kinh doanh hộ gia đình nói riêng .29 2.3 Thực trạng quản lý nhà nước kinh doanh hộ gia đình địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 33 2.4 Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước kinh doanh hộ gia đình địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 49 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 58 3.1 Các để xây dựng giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình 58 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình .62 3.3 Một số kiến nghị ủy ban nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.69 KẾT LUẬN .71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCHC : Cải cách hành CNH : Cơng nghiệp hóa DNNN : Doanh nghiệp nhà nước ĐTNT : Đối tượng nộp thuế HĐH : Hiện đại hóa KHCN : Khoa học công nghệ KTM : Kinh tế mở KTTT : Kinh tế thị trường NSNN : Ngân sách nhà nước SXKD : Sản xuất kinh doanh TW : Trung ương XHCN : Xã hội chủ nghĩa UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng Số lao động số sở sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2015-2017 40 Bảng Thực trạng quản lý hộ gia đình kinh doanh 42 Bảng Kết kiểm tra hộ nghỉ kinh doanh 2016-2017 44 Bảng Kết thu nộp thuế hộ kinh doanh cá thể 46 Bảng Báo cáo thực triển khai kế toán hộ năm 2017 47 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đại hội Đảng lần thứ VI đến Đại hội Đảng lần thứ XII, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày hoàn thiện chứng minh tính đắn thực tế giúp đất nước ta khỏi thời kỳ khó khăn kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng có lúc thuộc nhóm cao giới Trong đó, vai trị kiến tạo Nhà nước, vai trò doanh nghiệp nhà nước, vai trị kinh tế tư nhân có hộ kinh doanh nói chung, kinh doanh hộ gia đình nói riêng nhìn nhận trụ cột để tạo nên sức mạnh kinh tế cho quốc gia Với quan điểm phải có sách khuyến khích thành phần kinh tế phát triển, không phân biệt đối xử, kỳ thị, định kiến với thành phần kinh tế Ban Chấp thành Trung ương khố XII biểu trí nêu phương án để trình với Đại hội vấn đề thành phần kinh tế Theo phương án này, nước ta có thành phần kinh tế sau: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (trong có kinh doanh hộ gia đình), kinh tế tư nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi Trong giữ vai trị chủ đạo khu vực kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể, trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Khu vực kinh tế tư nhân có vai trị quan trọng, động lực phát triển kinh tế Doanh nghiệp cổ phần ngày phát triển, trở thành hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh phổ biến, thúc đẩy xã hội hoá sản xuất kinh doanh sở hữu Đồng thời, cần phải thống quan điểm đạo phát triển kinh doanh hộ gia đình Nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ để phát triển nông thôn thành thị; khuyến khích hộ liên kết hình thành hình thức tổ chức hợp tác tự nguyện, làm vệ tinh cho doanh nghiệp phát triển lớn Theo kết Tổng điều tra sở kinh tế, hành nghiệp năm 2012, tỉnh Quảng Nam có tổng số 23.557 đơn vị kinh tế, HCSN tăng 35,1% so với năm 2007 Trong đó: Khu vực doanh nghiệp 1.112 đơn vị tăng 68,74%; sở sản xuất kinh doanh cá thể 20.471 đơn vị (tăng 35,78%); đơn vị HCSN 1.946 đơn vị (tăng 16,11%); sở tơn giáo, tín ngưỡng 28 đơn vị (tăng 12%) Do đó, kinh doanh hộ gia đình góp phần quan trọng vào cơng xóa đói giảm nghèo, ổn định nâng cao đời sống nhân dân Tuy vậy, bên cạnh thành tựu đạt được, kinh doanh hộ gia đình cịn bộc lộ nhiều yếu kém, hạn chế như: quy mô nhỏ bé, phân tán, manh mún, vốn ít, cơng nghệ lạc hậu, trình độ tay nghề người lao động thấp, sức cạnh hàng hóa thấp đặt cho cơng tác quản lý nhà nước yêu cầu đảm bảo việc phát triển, mở rộng để đảm bảo quyền nghĩa vụ kinh doanh hộ gia đình phát tiển chung xã hội Hiện nay, kinh doanh hộ gia đình có đóng góp to lớn phát triển kinh tế Trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hộ gia đình chủ chiếm giữ tỷ trọng lớn Mặt khác, khó khăn vướng mắc chế sách, tâm lý xã hội ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển phận kinh tế Trên thực tế kinh doanh hộ gia đình phát triển chưa tương xứng với tiềm Vì vậy, với mong muốn góp phần làm rõ sở lý luận thực tiễn kinh doanh hộ gia đình, sở đề giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy kinh doanh hộ gia đình phát triển phạm vi nước nói chung, đề tài nghiên cứu “Quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam” tác giả lựa chọn làm luận văn thạc sĩ Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu * Mục tiêu nghiên cứu Trên sở lý luận thực tiễn quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình phân tích thực trạng quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; từ đề giải pháp để tăng cường quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình địa bàn huyện Núi Thành, Quảng Nam giai đoạn tới đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 * Nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Thứ nhất: Nghiên cứu vấn đề lý luận quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Thứ hai: Phân tích, đánh giá từ thực trạng quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình địa bàn nghiên cứu để tìm bất cập, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân Thứ ba: Đề xuất giải pháp cho việc tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình địa bàn huyện Núi Thành, Quảng Nam Câu hỏi nghiên cứu - Quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình bao gồm nội dung gì? - Thực trạng cơng tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thời gian qua nào? - Nhân tố tác động đến công tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam? - Giải pháp phù hợp để hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thời gian tới? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận văn: Kinh doanh hộ gia đình (thuộc thành phần kinh tế tư nhân) - Phạm vi nghiên cứu: Địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giai đoạn (từ năm 2015 đến năm 2017) Phương pháp nghiên cứu - Luận văn thực dựa sở nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ trương, sách Nhà nước thành phần kinh tế nói chung, kinh doanh hộ gia đình nói riêng Ngồi ra, luận văn cịn tham khảo có Để chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng mà Đại hội Đảng huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra, cần có sách khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển sang phát triển sản xuất hàng hóa, giúp đỡ hộ nơng dân chuyển sản xuất nơng nghiệp sang ngành cơng nghiệp dịch vụ, theo cấu lao động chuyển dịch từ lĩnh vực nơng nghiệp sang lĩnh vực 3.1.1.3 Phát triển đa dạng hóa ngành nghề sở trọng phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, thủ công nghiệp, công nghiệp chế biến thương nghiệp bán lẻ Phương hướng thời gian tới kinh doanh hộ gia đình huyện Núi Thành cần tập trung phát triển ngành nghề sau: - Đối với ngành nông nghiệp: Tạo điều kiện hỗ trợ hộ nông dân đầu tư phát triển nông nghiệp, chuyển đổi cấu trồng vật ni, chuyển diện tích trồng lúa sang trồng cho suất cao như: dược liệu, dưa sa lát xuất khẩu, Khuyến khích hộ nơng dân tích tụ vốn, đất đai, mở rộng quy mơ sản xuất thành kinh tế trang trại gia đình Khuyến khích hình thức hợp tác hộ kinh doanh nơng nghiệp, hình thành vùng chun canh tập trung nhằm cung cấp khối lượng lớn hàng nông sản cho công nghiệp chế biến, làm sở thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến phát triển - Đối với ngành thủy sản: Gồm đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản, phát triển xã: Tam Tiến, Tam Hòa, Tam Giang, Tam Hải, Tam Quang phần Tam Nghĩa - Đối với ngành công nghiệp: Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nơng, thuỷ sản quy mơ hộ, nhóm hộ lĩnh vực như: xay xát, gia công chế biến lương thực thực phẩm Từng bước hình thành sở chế biến quy mô vừa nhỏ, làm vệ tinh cho sở sản xuất lớn Công nghiệp chế biến phát triển khơng góp phần đẩy mạnh mặt hàng nông sản chuyển từ xuất sản phẩm sơ chế sang sản phẩm tinh chế, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nơng thơn mà cịn tạo điều kiện giải đầu cho nông nghiệp, tháo gỡ bế tắc việc tìm 60 kiếm thị trường tiêu thụ hàng nông, thuỷ sản kinh doanh hộ gia đình - Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ: Cần tiếp tục thực sách tự hoá thương mại, thúc đẩy hộ kinh doanh thương mại phát triển, đảm bảo lưu thơng hàng hố thơng suốt đến tận ngõ ngách địa phương, xã, vùng xa trung tâm huyện, thị trấn 3.1.2 Quan điểm phát triển kinh doanh hộ gia đình Trên sở định hướng trên, việc đổi công tác quản lý nhà nước kinh doanh hộ gia đình địa bàn huyện Núi Thành cần dựa quan điểm chủ yếu sau: Một là, thống nhận thức vai trị, vị trí kinh doanh hộ gia đình phận cấu thành kinh tế q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, giải vấn đề bản, lâu dài quy hoạch phát triển kinh tế, bảo vệ mơi trường, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế gắn với tiến xã hội Hai là, thống nhất, đồng liên thơng cơng tác quản lý nhà nước phịng ban, trọng cơng tác tăng cường xây dựng kết nối trực tuyến sở liệu thơng tin có tính pháp lý, chuẩn xác hộ kinh doanh; Ba là, đổi nội dung quản lý nhà nước hộ gia đình kinh doanh theo lộ trình, dần bước đồng với giải pháp có liên quan cải cách hành chính, cải cách luật pháp, đổi nguồn nhân lực, cấu lại khu vực doanh nghiệp, chuyển đổi cấu kinh tế, thực cam kết quốc tế theo hướng nâng cao suất, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh kinh tế; Bốn là, ưu tiên phát triển hộ kinh doanh khu vực nông thôn nhằm khai thác nguồn nhân lực dồi dào, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất đời sống dân cư nông thôn, đồng thời giảm sức ép di cư vào trung tâm công nghiệp đô thị lớn 61 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình 3.2.1 Hồn thiện việc hoạch định chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển hộ gia đình kinh doanh, tạo mơi trường pháp lý cho kinh doanh hộ gia đình Giải pháp hoàn thiện việc hoạch định chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển hộ gia đình kinh doanh, tạo môi trường pháp lý cho kinh doanh hộ gia đình trước tiên phải tiến tới ban hành luật doanh nghiệp chung thống tạo khung khổ pháp lý bình đẳng cho thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh Cụ thể: Thứ nhất, Nhà nước cần có chế sách hỗ trợ cụ thể hộ kinh doanh cá thể như: Cải cách hành khâu cấp phép, quản lý sở sản xuất kinh doanh cá thể Thực tế cho thấy, có chế, sách khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, tập trung vào loại hình doanh nghiệp chưa có chế, sách cụ thể hộ kinh doanh cá thể Bộ máy quản lý Nhà nước số địa phương hạn chế, bất cập, tình trạng thiếu chuyên nghiệp số cán bộ, công chức nhà nước… khiến cho hoạt động sản xuất cá thể gặp khơng khó khăn, phiền hà Cần quy định chặt chẽ điều kiện sản xuất kinh doanh cần thường xuyên kiểm tra theo loại hình kinh doanh loại hình kinh doanh có điều kiện như: Bán thuốc, khám chữa bệnh, Karaoke, xăng dầu… theo dõi biến động thị trường, từ giải vấn đề vướng mắc Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt chống hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng, vệ sinh an tồn thực phẩm, đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, tránh để hộ làm chiếu lệ hay quản lý chồng chéo, gây phiền hà cho nhân dân Thứ hai, cần đơn giản hóa thủ tục vay vốn để tạo điều kiện thuận lợi cho sở sản xuất kinh doanh cá thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay Các sách vay vốn cần phù hợp với ngành nghề kinh doanh linh hoạt thời gian vay tài sản chấp Có sở kinh doanh cá thể có 62 hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu hoạt động Thứ ba, bối cảnh hội nhập kinh tế râu rộng nay, việc sản xuất với quy mơ nhỏ, thiếu tính liên kết hộ kinh doanh cá thể khó cạnh tranh Do vậy, cần có liên kết sở kinh doanh cá thể với thành hội nghề nghiệp, hay Hợp tác xã nghề nghiệp, sở kinh doanh cá thể với thị trường Bên cạnh đó, Nhà nước nên khuyến khích sở kinh doanh cá thể có đủ điều kiện nên chuyển đổi mơ hình hoạt động với quy mơ lớn hơn, nguồn lực tài phong phú dồi Thứ tư, từ góc độ sở sản xuất kinh doanh cá thể, chủ sở cá thể cần thay đổi quan niệm nhận thức truyền thống, nhanh chóng tiếp cận nâng cao trình độ quản lý nói chung quản trị tài nói riêng, mạnh dạn trau dồi trang bị công cụ quản lý, công nghệ chuyên nghiệp giúp định đầu tư tốt hơn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao hơn, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh rõ ràng, chiến lược tiếp thị, mở rộng thị trường, tiếp cận với mơ hình quản lý tài tiên tiến để áp dụng thành cơng cho sở sản xuất kinh doanh cá thể Về phía Chính quyền, cần hỗ trợ tìm kiếm đầu hướng dẫn để sở liên doanh, liên kết từ khoa học công nghệ thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định cho số mặt hàng công nghiệp mũi nhọn tỉnh như: Đồ gỗ mỹ nghệ, gốm, đúc đồng, đúc nhôm, sản xuất giấy… Nhà nước bà đỡ việc hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề trình độ quản lý cho chủ sở người lao động cách mở lớp đào tạo quản lý, đào tạo nghề, nâng cao trình độ cho lao động phổ thông, đối tượng lao động sở Giải pháp giúp nâng cao tay nghề, qua nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh thị trường Năm là, Nhà nước cần tạo điều kiện để hộ sản xuất kinh doanh có mặt để ổn định sản xuất, ngành nghề sản xuất thủ công mỹ nghệ hay làng nghề truyền thống cần quy hoạch theo vùng xa khu dân cư như: Xây dựng 63 Cụm công nghiệp làng nghề tập trung, chợ đầu mối… để tránh gây ô nhiễm môi trường, chủ sở cần trang bị kiến thức biện pháp nhằm giảm thiếu tác động tới mơi trường xung quanh Có thể khẳng định, sở kinh tế cá thể huyện Núi Thành năm qua có phát triển nhanh số lượng, lớn mạnh quy mô đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế giải nhiều công ăn việc làm, tạo ổn định trật tự an ninh xã hội Song để mơ hình kinh tế phát triển cách bền vững hiệu huyện Núi Thành cần thực nhiều giải pháp như: Tạo điều kiện vốn, tìm kiếm mở rộng thị trường, tạo liên kết sở SXKD với nhau, nâng cao trình độ chun mơn, đổi cơng nghệ, thay đổi mẫu mã kiểu dáng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi… với giải pháp triển khai đồng sở kinh tế cá thể huyện Núi Thành ngày phát triển đóp góp tích cực vào thành cơng chung kinh tế - xã hội cho tỉnh sớm đưa huyện Núi Thành trở thành đầu tàu kinh tế tỉnh Nghị Đại hội lần thứ XXI huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề 3.2.2 Giải pháp tài chính, tín dụng Hiện hầu hết hộ kinh doanh huyện Núi Thành tình trạng thiếu vốn trầm trọng, vốn trung dài hạn Đây khó khăn hạn chế lớn kinh doanh hộ gia đình Giải pháp khắc phục tình trạng là: - Giải pháp để huy động vốn từ dân cư: + Các đơn vị sản xuất kinh doanh cá thể phải tự tìm giải pháp khỏi cảnh thiếu thốn, đói nghèo thực biện pháp tạo vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh theo hướng nâng cao suất, chất lượng Muốn tạo vốn khơng có cách khác hộ phải vươn lên nỗ lực + Các cấp quyền tỉnh cần có chế sách thích hợp để huy động vốn nhàn rỗi dân cư, hình thành thị trường vốn địa phương - Giải pháp hỗ trợ từ vốn tín dụng ngân hàng: Cùng với việc huy động nguồn vốn dân cư, cần có hỗ trợ tạo điều 64 kiện từ phía nhà nước Vì vậy, phải đổi sách vốn tín dụng để hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn cách dễ dàng thuận lợi hơn, cụ thể là: + Tạo sân chơi bình đẳng cho thành phần kinh tế, tạo cho hộ kinh doanh bình đẳng tiếp cận vốn, bình đẳng lãi suất Muốn hộ phải dùng giá trị quyền sử dụng đất vào việc chấp để vay vốn ngân hàng + Về đối tượng cho vay, tổ chức tín dụng cần tập trung cho vay đối tượng đầu tư phát triển công nghiệp dịch vụ nông thôn, đặc biệt trọng đến phát triển làng nghề đầu tư vào dự án ứng dụng thành tựu KHCN vào sản xuất đổi cơng nghệ, thay máy móc, thiết bị, cơng nghệ lạc hậu + Đẩy mạnh tốc độ phát triển dịch vụ ngân hàng Các tổ chức tín dụng cần đẩy mạnh tốc độ phát triển dịch vụ nghề, đặc biệt dịch vụ toán, với tiện ích ngày cao, nhanh, xác, an toàn, thủ tục thuận tiện để thu hút khách hàng thuộc kinh doanh hộ gia đình đến với ngân hàng ngày nhiều Tuỳ theo điều kiện cụ thể, ngân hàng có biện pháp thu hút khách hàng mở tài khoản tiền gửi toán, tài khoản cá nhân, tạo điều kiện để phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt, đồng thời hỗ trợ cho hoạt động nắm bắt khách hàng tốt Nâng cao chất lượng tư vấn, cung cấp thông tin để khách hàng hiểu rõ quy chế cho vay, lập dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng trình thực thủ tục vay vốn + Tăng cường nguồn vốn trung dài hạn Phát triển kinh doanh hộ gia đình nằm trình CNH, HĐH kinh tế quốc dân Do nhu cầu vay vốn trung dài hạn tăng nhanh phận kinh tế Các tổ chức tín dụng cần có định hướng tăng cường nguồn vốn trung dài hạn theo nội dung sau: Xây dựng sách lãi suất huy động tiền trung dài hạn hợp lý để thu hút nhiều nguồn vốn khách hàng; Thực bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ quyền lợi cho người gửi tiền; Áp dụng hình thức huy động vốn phù hợp với nhu cầu tiền gửi khách hàng 65 Sớm cải cách hành theo hướng đơn giản hố thủ tục vay vốn để sở kinh doanh cá thể vay vốn cách nhanh chóng, kịp thời triển khai phương án sản xuất kinh doanh Cần có sách đào tạo đào tạo lại cán ngân hàng nhằm nâng cao kiến thức, trình độ cho cán bộ, nhân viên ngân hàng, đặc biệt để nâng cao trình độ, thẩm định tín dụng Tăng cươờng kiểm tra trước, sau cho vay, quan điểm nắm bắt tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng để có đánh giá tổng quát, khách hàng cho vay 3.2.3 Giải pháp sách thuế Có thể nói sách thuế ln có tác động nhạy cảm vấn đề mang tính thời kinh doanh hộ gia đình Để quan, cấp quyền tỉnh quản lý tốt đối tượng này, đồng thời giúp cho hộ kinh doanh thực tốt nghĩa vụ thuế nhà nước cần có giải pháp sau: - Củng cố, mở rộng áp dụng chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ kinh doanh hộ gia đình Tăng cươờng hướng dẫn thủ tục kê khai, tính thuế, lập hồ sơ miễn giảm thuế, toán thuế nộp thuế để đối tươợng nộp thuế tự thực nghĩa vụ thuế - Mở rộng diện nộp thuế theo hình thức kê khai, thu hẹp dần phương pháp nộp thuế khoán Đối với đối tượng cần phải nộp thuế theo hình thức khốn, cần hồn thiện quy trình xác định mức khốn đảm bảo cơng khai, dân chủ, cơng hộ khoán; chống hành vi tiêu cực việc xác định mức khoán hộ kinh doanh nộp khốn - Khuyến khích phát triển dịch vụ tư vấn thuế, kế toán thuế, cung cấp dịch vụ thuế, hạch toán kế toán để giúp cá nhân hiểu rõ sách thuế, làm tốt cơng tác kế toán Mở rộng dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho đối tươợng nộp thuế để hướng dẫn đối tượng nộp thuế thực tốt cơng tác kế tốn, quản lý hoá đơn chứng từ - Đề cao trách nhiệm nghĩa vụ đối tượng nộp thuế việc tự tính, tự kê khai tự nộp thuế, đồng thời tăng cường trách nhiệm quyền hạn tổ chức 66 quản lý thu thuế quan quản lý nhà nước việc kiểm tra, kiểm soát trước, sau nộp thuế 3.2.4 Giải pháp khuyến khích, tạo mơi trường hoạt động cho kinh doanh hộ gia đình Những năm tới, việc khuyến khích, tạo mơi trường hoạt động cho kinh doanh hộ gia đình, huyện Núi Thành cần tập trung tháo gỡ vấn đề sau: - Tiếp tục cải thiện thủ tục hành liên quan đến vấn đề đăng ký kinh doanh giấy phép kinh doanh giảm chi phí kinh doanh Tiếp tục thực cải cách hành chính: Tập trung rà soát, loại bỏ quy định, thủ tục khơng phù hợp, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhân dân Tăng thêm thủ tục hành liên thơng (giải nhiều thủ tục địa điểm), giúp tổ chức, công dân thuận tiện, tiết kiệm thời gian chi phí việc làm thủ tục hành Việc cải cách hành nói chung, cải cách thủ tục hành có liên quan đến vấn đề đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh chi phí giao dịch khơng thức cần theo hướng coi việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa trách nhiệm huyện, cấp quyền Theo đó, UBND huyện Núi Thành cần tập trung rút ngắn thời gian đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép sửa đổi bổ sung theo quy định, giảm đến xóa bỏ chi phí khơng thức, tiếp tục cải thiện tình hình cung cấp thơng tin cải thiện thái độ giao tiếp cán quản lý nhà nước vấn đề cần quan tâm hàng đầu quan quản lý nhà nước Trong năm tới, trọng tâm cải cách hành đổi mạnh mẽ cơng tác đạo, điều hành, tập trung cải thiện môi trường hoạt động cho hộ kinh doanh nâng cao số lực cạnh tranh Muốn vậy, huyện Núi Thành cần trọng tới công tác cán quản lý nhà nước; tập trung vào nâng cao lực ý thức trách nhiệm, tính động sáng tạo, chủ động đạo, điều hành thực thi công vụ cán công chức; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản lý điều hành thực thi cơng vụ; củng cố hệ thống trị địa bàn huyện Núi Thành thực 67 sạch, vững mạnh Để làm điều này, việc chăm lo đời sống cán công chức cần quan tâm mức để đội ngũ cán công chức yên tâm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước địa bàn có hiệu lực hiệu - Tăng cường tính minh bạch tiếp cận thơng tin Hiện nay, tính minh bạch tiếp cận thông tin huyện Núi Thành đạt mức độ trung bình, nhiều vấn đề cần phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ thông tin ngân sách huyện, thông tin dự án đầu tư Trung ương, đồ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch dự án xây dựng sở hạ tầng mới, sách ưu đãi đầu tư huyện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Đồng thời phía hộ kinh doanh, cần chủ động tiếp cận thông tin thông qua tiếp cận với quan quản lý nhà nước, tham gia đối thoại với quyền, qua Đồn Đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân, qua hiệp hội doanh nghiệp, góp ý trực tiếp cho quan Nhà nước có liên quan, diễn đàn đối thoại mạng 3.2.5 Giải pháp kiểm tra, tra, giám sát hộ gia đình kinh doanh Đối với sở sản xuất kinh doanh công tác quản lý, kiểm tra giám sát nhà nước không việc ngăn chặn sai phạm hoạt động sản xuất kinh doanh, mà điều quan trọng tạo hành lang pháp lý cho hộ kinh doanh tuân thủ thực theo quy định pháp luật Tuy nhiên, thời gian vừa qua huyện Núi Thành tình trạng vi phạm pháp luật cịn phổ biến như: trốn lậu thuế, hoạt động khơng có giấy phép kinh doanh, hàng giả… Để nâng cao vai trò hiệu lực quản lý nhà nước kinh doanh hộ gia đình cần thực số giải pháp sau: Thứ nhất, xác định rõ chức quản lý nhà nứơc kinh doanh hộ gia đình để nắm vững tình hình đăng kí kinh doanh hoạt động hộ kinh doanh Muốn cần thực tốt việc phân công, phân cấp việc quản lý hộ kinh doanh, cụ thể là: - Phòng Kinh tế, hạ tầng thực chức “tiền kiểm” việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, việc tổ chức đăng kí kinh doanh quy định thống 68 tồn huyện - Phịng tài kế hoạch thực nhiệm vụ “hậu kiểm” hướng dẫn thực sách tài chính; thực nghĩa vụ thu nộp ngân sách nhà nước; tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; báo cáo tài xây dựng chế giám sát hoạt động kinh doanh hộ gia đình - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành lĩnh vực có liên quan đến kinh doanh hộ gia đình như: đầu tư, đất đai, xây dựng…Để tạo điều kiện giải nhanh chóng thủ tục hành chính, đổi phong cách làm việc, đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh sở sản xuất kinh doanh cá thể nhằm ngăn chặn biểu sai phạm sản xuất kinh doanh Việc kiểm tra giám sát phải đảm bảo chức năng, thẩm quyền quy định pháp luật Tránh tình trạng kiểm tra tuỳ tiện, gây phiền hà cản trở đến hoạt động sản xuất sở sản xuất kinh doanh cá thể - Coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán làm công tác tra, kiểm tra đảm bảo có trình độ, tinh thần trách nhiệm cao công việc đặc biệt có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp - Cần chống hành vi lợi dụng tra, kiểm tra để sách nhiễu hộ gia đình, vụ lợi cá nhân Người kiểm tra mắc sai phạm phải chịu trách nhiệm hình vật chất thiệt hại hộ kinh doanh kiểm tra 3.3 Một số kiến nghị ủy ban nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam - Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành tổ chức thực quản lý nhà nước hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập theo quy định pháp luật - Thực phân cấp quản lý hộ kinh doanh cho phòng ban thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; theo dõi, kiểm tra, đơn đốc, tổng hợp tình hình quản lý hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập quan - Phối hợp chặt chẽ với quan quản lý nhà nước tỉnh, trung ương việc xây dựng, ban hành chế sách, pháp luật hoạt động kinh doanh Báo 69 cáo UBND tỉnh, Chính phủ, Bộ, quan ngang Bộ vấn đề phát sinh thực tế triển khai công tác quản lý nhà nước hộ kinh doanh địa phương để kịp thời ban hành sách, biện pháp khắc phục - Xây dựng ban hành Quy chế phối hợp thực quản lý nhà nước doanh nghiệp nói chung, hộ kinh doanh nói riêng sau đăng ký thành lập địa bàn địa phương - Phối hợp với quan hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác quản lý nhà nước hộ kinh doanh; xây dựng, triển khai chương trình phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, người quản lý hộ kinh doanh - Tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp nói chung, hộ kinh doanh nói riêng, trực tiếp ghi nhận, xử lý phản ánh hộ kinh doanh, người quản lý hộ kinh doanh vấn đề bất cập công tác quản lý nhà nước hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập kiến nghị lên quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời khắc phục, xử lý Kết luận Chương Trên sở đánh giá thực trạng, phân tích tình hình đặc điểm yếu tố tác động, luận văn xác định phương hướng, quan điểm nâng cao hoạt động quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình huyện Núi Thành thời gian tới Để thực thành công quan điểm, định hướng phát triển hoạt động kinh doanh hộ gia đình huyện Núi Thành thời gian tới cần thực đồng nhóm giải pháp từ đổi mới, hồn thiện chế sách quản lý nhà nước tới phát huy lực hộ gia đình phát huy vai trị tổ chức trị xã hội: Một là, hoàn thiện việc hoạch định chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển hộ gia đình kinh doanh, tạo môi trường pháp lý cho kinh doanh hộ gia đình; hai là, giải pháp tài chính, tín dụng; ba là, giải pháp sách thuế; bốn là, giải pháp khuyến khích, tạo mơi trường hoạt động cho kinh doanh hộ gia đình; năm là, giải pháp kiểm tra, tra, hậu kiểm, giám sát hộ gia đình kinh doanh 70 KẾT LUẬN Trong năm vừa qua thực công đổi đất nước, với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần nhằm khai thác nguồn lực thành phần kinh tế, kinh doanh hộ gia đình có điều kiện hồi sinh phát triển Với đóng góp to lớn kinh doanh hộ gia đình huyện Núi Thành giải việc làm góp phần xố đói giảm nghèo; huy động nguồn lực cịn tiềm ẩn dân cư sản xuất kinh doanh; đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng sản phẩm quốc nội tạo lượng hàng hoá lớn phục vụ nhu cầu tiêu dùng xuất khẩu, góp phần tạo cân đối quỹ hàng hoá - tiền tệ chứng tỏ chủ trương, đường lối sách Đảng ta phát triển hàng hoá kinh tế nhiều thành phần hoàn toàn phù hợp với quy luật khách quan, phù hợp với thực tiễn kinh tế Việt Nam Nhờ chủ trương, đường lối, sách đắn Đảng Nhà nước, hộ kinh doanh nói chung kinh doanh hộ gia đình nói riêng huyện Núi Thành đạt kết tích cực cho thấy khu vực kinh tế có nhiều tiềm cần khai thác phát huy nhiên bên cạnh cịn bộc lộc nhiều hạn chế làm ăn phi pháp, trốn thuế, hoạt động khơng có giấy phép kinh doanh làm hàng giả…làm ảnh hưởng gây tổn hại đến lợi ích người tiêu dùng xã hội Mặt khác nhiều sở cịn gặp khó khăn vốn, mặt hàng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Những hạn chế khó khăn khơng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đến thu nhập đại phận dân cư mà làm vai trò động lực phát triển phận kinh tế này, đồng thời làm ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế xã hộ tồn huyện Do đó, để khắc phục hạn chế, khó khăn, thúc đẩy kinh doanh hộ gia đình phát triển lành mạnh, hướng, thời gian tới cần quán triệt quan điểm: tiếp tục thực quán sách phát triển kinh tế nhiều thành phần; quán triệt quan điểm Đảng phát triển hộ kinh doanh nói chung, kinh doanh hộ gia đình nói riêng Đồng thời tiếp tục xây dựng chế, sách phù 71 hợp khuyến khích kinh doanh hộ gia đình phát triển, khơng ngừng nâng cao hiệu sức cạnh tranh, tạo thêm nhiều việc làm, có mức tăng trưởng cao đóng góp nhiều vào tổng sản phẩm tồn huyện Vì vậy, cơng tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cần trọng Qua việc đánh giá vai trị, vị trí thực trạng phát triển kinh doanh hộ gia đình huyện Núi Thành, luận văn nhằm mục đích làm rõ công tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình, tạo điều kiện để kinh doanh hộ gia đình phát triển thời gian tới Trên sở phân tích vị trí, vai trò thực trạng làm rõ nội dung quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình, luận văn đề xuất số định hướng công tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình nhằm góp phần phát triển kinh doanh hộ gia đình thời gian tới Đồng thời đưa số giải pháp nhằm hồn thiện thiện cơng tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình phận kinh tế 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ Kế hoạch Đầu tư (2010), Kết điều tra sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, Hà Nội [2] Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (2011), Báo cáo điều tra khảo sát tình hình phát triển hộ kinh doanh tỉnh Bắc Ninh Vĩnh Phúc, Hà Nội [3] Chính phủ (2015), Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 15/4 đăng ký doanh nghiệp, Hà Nội [4] Cục Thống kê Quảng Nam (2016), Báo cáo tình hình hoạt động sở kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 2011 - 2015, Quảng Nam [5] Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam (2017), Kết điều tra cá thể tỉnh Quảng Nam qua năm 2012-2016, Quảng Nam [6] Đảng Cộng sản Việt Nam (2015), Văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [7] Kết luận số 64-KL/TW ngày 09/02/2010 Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục đổi chế, sách khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, Hà Nội [8] Khổng Văn Thắng (2014), Tổng quan sở kinh tế hành nghiệp tỉnh Bắc Ninh Tạp chí Con số Sự kiện Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch Đầu tư, (Số 2), tr 23-30 [9] Mai Thị Thanh Xuân Đặng Thị Thu Hiền (2013), Phát triển kinh tế hộ gia đình Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh, Tập 29, Số (2013) 1-9 [10] Ngô Huy Cương Phạm Thị Hương Giang (2012), Suy nghĩ việc sửa đổi Luật Quản lý thuế 2006, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (số 10) [11] Tạp chí Cộng sản online (2012), Bức tranh kinh tế hộ nông dân số vấn đề đặt [12] Thủ tướng Chính phủ Việt Nam (2009), Quyết định số 491/QĐ-TTg Về việc ban hành tiêu chí quốc gia NTM, Hà Nội [13] Trần Ngọc Bút (2002), Phát triển kinh tế tư nhân định hướng XHCN, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [14] Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (2012), Điều tra sâu kinh tế hộ gia đình nơng thơn, Hà Nội [15] Vũ Đình ánh (2004), “Vai trò khu vực kinh tế tư nhân kinh tế thị trường định hướng XHCN”, Lý luận trị Các website: [16] Trang thông tin điện tử Núi Thành: www.nuithanh.gov.vn [17] Cục thống kê tỉnh Quảng Nam: www.qso.gov.vn [18] Tổng cục thống kê: www.gso.gov.vn ... tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thời gian qua nào? - Nhân tố tác động đến công tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình. .. đề lý luận quản lý nhà nước hộ kinh doanh nói chung kinh doanh hộ gia đình nói riêng Chương Thực trạng quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. .. tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh hộ gia đình địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH NÓI CHUNG VÀ KINH DOANH HỘ GIA
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh hộ gia đình trên địa bàn huyện núi thành, tỉnh quảng nam , Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh hộ gia đình trên địa bàn huyện núi thành, tỉnh quảng nam