Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng

83 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:50

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ THANH SƠN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ THANH SƠN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM SỸ AN HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế “Quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh doanh nghiệp địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng” hoàn toàn trung thực không trùng lắp với đề tài khác lĩnh vực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Ngô Thanh Sơn MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát doanh nghiệp 1.2 Quản lý nhà nước doanh nghiệp 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .23 2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 23 2.2 Thực trạng hoạt động doanh nghiệp địa bàn quận Ngũ Hành Sơn 30 2.3 Thực trạng công tác quản lý nhà nước doanh nghiệp quận Ngũ Hành Sơn 42 2.4 Đánh giá chung tình hình quản lý nhà nước doanh nghiệp quận Ngũ Hành Sơn 54 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 59 3.1 Các để xây dựng giải pháp quản lý nhà nước doanh nghiệp 59 3.2 Một số giải pháp quản lý nhà nước doanh nghiệp 63 3.3 Kiến nghị 68 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa DVTM Dịch vụ thương mại DN Doanh nghiệp DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ ĐKKD Đăng ký kinh doanh GTGT Giá trị gia tăng GDP Tổng sản phẩm nước KHCN Khoa học công nghệ NLTS Nông lâm thủy sản NHTM Ngân hàng thương mại PTNT Phát triển nông thôn TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTHC Thủ tục hành UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Dân số quận Ngũ Hành Sơn từ năm 2013 – 2017 25 Bảng 2.2 Nguồn lao động quận Ngũ Hành Sơn từ năm 2013 – 2017 26 Bảng 2.3 Cơ cấu ngành kinh tế quận Ngũ Hành Sơn từ năm 2013 -2017 .28 Bảng 2.4 Số DN quận Ngũ Hành Sơn thực tế hoạt động, giai đoạn 2013 - 2017 .30 Bảng 2.5 Số lượng tốc độ phát triển bình quân DN quận Ngũ Hành Sơn hoạt động sản xuất kinh doanh theo khu vực kinh tế loại hình doanh nghiệp, giai đoạn 2013 -2017 31 Bảng 2.6 Số lượng DN quận Ngũ Hành Sơn chia theo ngành kinh tế, giai đoạn 2013 – 2017 .32 Bảng 2.7 Số lao động số lao bình quân DNVVN quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2013-2017 33 Bảng 2.8 DNVVN quận Ngũ Hành Sơn phân theo quy mô lao động, giai đoạn 2013-2017 34 Bảng 2.9 Lao động DNVVN quận Ngũ Hành Sơn chia theo khu vực, loại hình ngành kinh tế, giai đoạn 2013-2017 34 Bảng 2.10 DN quận Ngũ Hành Sơn phân theo quy mô nguồn vốn thời điểm 31/12, giai đoạn 2013-2017 .37 Bảng 2.11 Quy mô nguồn vốn DN quận Ngũ Hành Sơn chia theo loại hình ngành kinh tế, giai đoạn 2013-2017 38 Bảng 2.12 Một số tiêu DN quận Ngũ Hành Sơn, giai đoạn 20132017 40 Bảng 2.13 Kết sản xuất kinh doanh DN quận Ngũ Hành Sơn, giai đoạn 2013-2017 41 Bảng 2.14 Doanh nghiệp hoạt động tính đến tháng 4/2018 .49 Bảng 3.1 Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 – 2020 Quận .61 Bảng 3.2 Cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 – 2020 quận 62 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Hệ thống quan quản lý nhà nước doanh nghiệp 19 Hình 1.2 Sơ đồ quan quản lý nhà nước theo “ vòng đời” doanh nghiệp 20 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Tổng giá trị sản xuất quận Ngũ Hành Sơn từ 2013 - 2017 27 Biểu đồ 2.2 Tình hình tăng số lượng DN quận Ngũ Hành Sơn .31 Biểu đồ 2.3 Số lượng doanh nghiệp tư nhân thực tế tồn tính đến 31/12/2017 53 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong q trình hình thành phát triển kinh tế quốc gia nào, doanh nghiệp đơn vị sở, tế bào kinh tế, phận tạo tổng sản phẩm nước Sự phát triển doanh nghiệp giải phóng phát triển sức sản xuất, huy động phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần định vào phục hồi tăng trưởng kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách tham gia giải có hiệu vấn đề xã hội như: tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo,… Có thể nói vai trị doanh nghiệp có định phát triển bền vững mặt kinh tế mà định đến ổn định lành mạnh hóa vấn đề xã hội Quản lý nhà nước doanh nghiệp vấn đề có nội dung rộng, liên quan đến nhiều chủ đề Ở nước ta nay, quản lý nhà nước doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh vấn đề có tính cấp thiết, đặc biệt quận, thành phố lớn Luật Doanh nghiệp 2014 đơn giản hóa thủ tục, giảm nhiều rào cản gia nhập thị trường, Luật Đầu tư 2014 xóa bỏ phân biệt đối xử nhà đầu tư, bảo đảm hỗ trợ đầu tư Tuy nhiên theo nhận định nhiều nhà kinh tế, doanh nghiệp chưa phát huy hết tiềm mình, cịn gặp nhiều khó khăn Nguyên nhân phần thân doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm định kinh tế thị trường, chưa đủ động sáng tạo kinh doanh Quan trọng chưa có khn khổ sách rõ ràng Nhà nước việc đưa biện pháp hữu hiệu tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy hết khả Hiện nay, việc quản lý doanh nghiệp đăng ký thành lập sau thành lập thực theo quy định luật văn hướng dẫn thi hành, quy định quản lý doanh nghiệp quan cấp Trên thực tế, thành phố Đà Nẵng nay, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp việc quản lý doanh nghiệp sau thành lập thực nhiều chủ thể khác nhau, việc quản lý nhà nước doanh nghiệp khó thống nhất, đặc biệt cấp quận, huyện cịn chưa rõ chức năng, nhiệm vụ, dẫn đến cơng tác quản lý nhà nước doanh nghiệp chưa đạt hiệu cao Xuất phát từ bất cập trên, em xin chọn đề tài “Quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh doanh nghiệp địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng” Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Phát triển kinh tế hướng hàng đầu để xây dựng quốc gia phồn thịnh Trong trọng tâm vấn đề phát triển kinh tế thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nước Nhận thấy điều Đảng Nhà nước ta trọng xây dựng môi trường kinh doanh cởi mở cho doanh nghiệp đặc biệt vấn đề quản lý doanh nghiệp- bước khởi đầu để doanh nghiệp gia nhập vào hoạt động kinh tế nước quốc tế Bởi vậy, vấn đề quản lý doanh nghiệp Chính phủ trọng cải cách nhiều học giả, nhà nghiên cứu lựa chọn nghiên cứu, có nhiều đề tài nghiên cứu vấn đề giai đoạn phát triển kinh tế đất nước, điển hình như: cơng trình “Quản lý nhà nước doanh nghiệp Nhà nước điều kiện hội nhập Việt Nam” Nhà xuất Đại học Kinh tế năm 2010 [5]; “Một số khía cạnh quản lý nhà nước doanh nghiệp Nhà nước kinh tế thị trường Việt Nam” Nhà xuất Đại học Quốc gia năm 2012 [6]; “Quản lý kinh tế quan Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước” Nhà xuất Đại học Quốc gia năm 2014 [4] Ngồi ra, có Luận án tiến sỹ luật học năm 2013 Lê Văn Hưng với đề tài “Cơ sở lý luận việc hoàn thiện pháp luật tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam (từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh)” [3] Nhìn chung cơng trình nghiên cứu nói dừng lại việc nghiên cứu, đánh giá nội dung, thực trạng việc quản lý nhà nước doanh nghiệp Nhà nước Trong cơng trình “Quản lý nhà nước Doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Phạm Thị Ngọc Ánh có đánh giá khái quát công tác quản lý nhà nước Doanh nghiệp góc độ kinh tế học ba nội dung: hoạch định chiến lược mơi trường pháp lý; sách hỗ trợ doanh nghiệp công tác tra, kiểm tra, hậu kiểm thành phố Đà Nẵng [2] Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh, tăng cường việc tuân thủ pháp luật, ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu tư xây dựng đề án 8925/ĐA-BKHĐT ngày 26/12/2011 “Đổi quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập” [1] Đề án cung cấp liệu quan trọng đổi nước ta công tác quản lý doanh nghiệp, mối quan hệ Nhà nước doanh nghiệp, khung khổ pháp lý công tác Nhà nước doanh nghiệp Đặc biệt, giải pháp đề án mang tính khả thi, áp dụng tỉnh thành phố tạo chuyển biến tích cực việc quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến doanh nghiệp - Phân tích thực trạng nêu hạn chế, nguyên nhân cản trở việc thành lập phát triển doanh nghiệp, rút đánh giá tổng quát tình hình quản lý doanh nghiệp, chế sách phát triển doanh nghiệp địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thời gian qua 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Đề xuất giải pháp đổi quản lý nhà nước doanh nghiệp địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài hoạt động quản lý nhà nước doanh nghiệp địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Nghiên cứu quản lý nhà nước cấp Quận doanh nghiệp - Về mặt không gian: Các doanh nghiệp địa bàn quận Ngũ Hành Sơn - Về thời gian: Nghiên cứu chủ yếu giai đoạn 2013 – 2017 Bởi giai đoạn sát với thời điểm nay, số liệu báo cáo theo năm hoàn chỉnh Giải pháp đến năm 2020 GO Quận Định hướng cấu kinh tế Quận minh họa bảng số liệu 3.2 Bảng 3.2 Cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 – 2020 quận Chỉ tiêu GO (Tỷ đồng) Năm Cơ cấu (%) 2018 2020 2018 2020 Tổng GO 17.387 19.563 100 100 CNXD 8.182 9045 47,06 46,23 Nông nghiệp 747 776 4,3 3,97 Dịch vụ 8457 9734 48,64 49,76 Nguồn: Chi cục thống kê quận Ngũ Hành Sơn Bảng số liệu 3.2 cho ta thấy định hướng cấu kinh tế quận Ngũ Hành Sơn từ đến năm 2020 tăng tỷ trọng ngành dịch vụ lên 49,76%, giảm tỷ trọng ngành CNXD 46,23% ngành nơng nghiệp cịn 3,97% c Các quan điểm có tính nguyên tắc xây dựng giải pháp Kinh tế tăng trưởng nhanh - hiệu - bền vững - Phát triển kinh tế - xã hội quận Ngũ Hành Sơn thực mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố, vùng kinh tế trọng điểm - Phát triển kinh tế - xã hội quận Ngũ Hành Sơn đặt mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với quận, huyện thành phố, địa phương vùng, tận dụng tối đa lợi vị trí địa lý đầu mối giao thông để phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch Tranh thủ tối đa hỗ trợ, hợp tác, liên kết Trung ương, quận, huyện bên - Lấy hiệu kinh tế - xã hội làm mục tiêu để xác định cấu kinh tế cấu đầu tư nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng nhanh Đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ với tốc độ cao - Phát triển kinh tế gắn với tiến công xã hội - Các quan điểm phát triển bền vững, bảo đảm hài hoà yếu tố phát triển kinh tế với tiến công xã hội, bảo vệ tái tạo môi trường tự nhiên, làm cho chất lượng sống cải thiện không ngừng - Thực chiến lược phát triển người, nâng cao dân trí chất lượng 62 nguồn nhân lực; không ngừng cải thiện nâng cao đời sống nhân dân - Phát triển kinh tế - xã hội gắn với trật tự xã hội an ninh Quốc phòng Gắn việc phát triển kinh tế với việc phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tăng cường an ninh quốc phịng, phát triển văn hố - xã hội, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phát huy nhân tố người, bảo đảm cho quận Ngũ Hành Sơn phát triển theo hướng đô thị công nghiệp đại song hài hoà với cảnh quan tự nhiên 3.2 Một số giải pháp quản lý nhà nước doanh nghiệp 3.2.1 Đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt thủ tục thuế - Tiếp tục thực tốt cơng tác cải cách hành cơng khai thủ tục hành chính; đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành thuế, đại hóa, tự động hóa tích hợp quản lý đăng ký kinh doanh quản lý cấp mã số thuế Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn chặt với trình cải cách thủ tục hành thuế áp dụng thuế điện tử - Đảm bảo kiện toàn tổ chức máy làm công tác kiểm tra, tra thuế nói chung kiểm tra tra hồn thuế nói riêng Đẩy mạnh kiểm tra tra nội ngành, trọng đến việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật cán toàn ngành Triển khai kiểm tra có định hồn thuế, tập trung vào xử lý kịp thời nghiêm minh trường hợp vi phạm - Kiểm tra tra hữu thực tế hàng hóa, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chủ sở hữu thực hàng hóa - Cán thuế cần đẩy mạnh tuyên truyền sách, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp - Thuế lĩnh vực nhạy cảm, đó, ngành thuế cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tinh giản biên chế, tránh tiêu cực, nhũng nhiễu Đẩy mạnh cải cách hành chính, chống thất thu thuế nợ thuế; tuyên truyền để người sản xuất, kinh doanh hiểu rõ nghĩa vụ nộp thuế - Tiếp tục cải cách hành chính, cán thuế cần tiếp tục triển khai tiến độ đề án điện tử dịch vụ nộp thuế đất đai, hộ cá nhân Đồng thời thực thí điểm khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy; thí điểm khai thuế điện tử hoạt động cho thuê nhà; thí điểm nộp thuế điện tử cá nhân 63 kinh doanh thông qua tổ chức nhận ủy nhiệm thu thuế - Đơn giản hóa thủ tục đăng ký thuế lần đầu người nộp thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước trực tiếp nộp thuế quận Ngũ Hành Sơn Giảm thiểu giấy tờ không cần thiết liên quan đến thủ tục đăng ký thuế lần đầu người nộp thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước trực tiếp nộp thuế 3.2.2 Tăng cường biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp * Hỗ trợ pháp lý - Tăng cường hỗ trợ pháp lý dành riêng cho doanh nghiệp cổng thông tin điện tử đồng bộ, tạo chuyển biến nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật ý thức tuân thủ pháp luật doanh nghiệp, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước pháp luật doanh nghiệp tốt - Hỗ trợ miễn phí doanh nghiệp cơng bố thơng tin đăng ký kinh doanh cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp quận, thành phố - Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị doanh nghiệp xử lý kịp thời phản ánh kiến nghị doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước địa bàn * Hỗ trợ tài chính, tín dụng - Khuyến khích ngân hàng tăng cường nguồn vốn tín dụng cho vay đầu tư, sản xuất kinh doanh, có sách mở, tạo điều kiện cho vay khơng hạn chế số lượng, thành phần - Tạo điều kiện pháp lý để doanh nghiệp vay vốn xác định giá trị tài sản đất, quyền sử dụng đất để doanh nghiệp chấp - Có sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với khoản tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc tư vấn doanh nghiệp - Thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp Phát triển tổ chức tư vấn nghiệp vụ thị trường chứng khoán thị trường vốn - Thành lập quỹ đầu tư vốn đầu tư mạo hiểm quỹ chủ yếu cho vay dự án theo ý tưởng mới, có triển vọng, có độ rủi ro cao thu lợi nhuận lớn - Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật nâng cao lực quản trị doanh nghiệp 64 vừa nhỏ; tư vấn, hướng dẫn cho đối tượng xây dựng kế hoạch kinh doanh dự án vay vốn từ ngân hàng * Hỗ trợ đất đai, mặt sản xuất - Hồn chỉnh cơng tác quy hoạch đất đai, kế hoạch chi tiết sử dụng đất mạng lưới quan đăng ký đất đai - Tiếp tục thực chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp gây ô nhiễm khỏi khu vực phát triển đô thị 3.2.3 Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh Quận Ngũ Hành Sơn cần ban hành quy chế phối hợp quan quản lý nhà nước từ quận Ngũ Hành Sơn đến quận, huyện, phường, xã doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh, giao cho Phòng Kinh tế quan đầu mối, chịu trách nhiệm trước quận Ngũ Hành Sơn việc chủ trì, phối hợp với cấp, ngành quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh; phải phân định rõ trách nhiệm cấp, ngành trước quận Ngũ Hành Sơn việc thực nhiệm vụ quản lý nhà nước doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành quản lý theo quy định pháp luật Tăng cường ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào công tác phối hợp, trao đổi thơng tin tồn diện doanh nghiệp; xây dựng hệ thống sở liệu quản lý doanh nghiệp, hệ thống sở liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh doanh nghiệp dùng chung để kết nối, chia sẻ liệu pháp lý doanh nghiệp, tiến tới công khai rộng rãi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận Giải dứt điểm trường hợp giải thể; đề xuất biện pháp để thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký mẫu dấu dấu nhằm ngăn chặn kịp thời trường hợp doanh nghiệp giải thể tiến hành hoạt động kinh tế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Tăng cường phối hợp việc tuyên truyền, phổ biến quán triệt quy định pháp luật cho doanh nghiệp thông qua hoạt động tổ chức đảng đoàn thể; xây dựng đạo điểm doanh nghiệp điển hình tiên tiến thực tốt 65 quy định pháp luật nhằm tuyên truyền, nhân rộng khối doanh nghiệp 3.2.4 Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao - Việc đào tạo, bồi dưỡng dựa sở quy hoạch, xác định rõ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng phận, chức danh để tiến hành loại hình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp - Chủ động phối hợp chặt chẽ với sở đào tạo học viện, trường đại học tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức Quận; mời cán có chun mơn sâu, có kinh nghiệm thực tiễn, tham gia giảng dạy, bồi dưỡng… - Đổi nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức; ý bồi dưỡng kiến thức kỹ nghiệp vụ kinh nghiệm giải tình cụ thể, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học viên; tăng cường hoạt động hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn sở - Thường xuyên kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ trình học tập, rèn luyện học viên; tiếp tục đổi hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết đào tạo bảo đảm thực chất; theo dõi, đánh giá hiệu sử dụng, trưởng thành đội ngũ cán theo thời gian, sở có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho phù hợp - Tập trung đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận trị; kiến thức quản lý kinh tế, quản lý đô thị, quản lý hành cơng, luật số lĩnh vực cần thiết khác; bồi dưỡng cập nhật thông tin, kiến thức chun mơn, nghiệp vụ, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thối tư trưởng trị, đạo đức, lối sống cán công chức quản lý hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Kết công tác đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo gắn liền với thực tiễn nhiệm vụ trị quan, đơn vị, nhu cầu người học, có đa dạng hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng chi tiết nội dung đảm bảo tiến độ thời gian - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức triển khai thực theo kế hoạch cần được Ban Thường vụ Thành ủy UBND Thành phố phê duyệt Kết đào tạo, bồi dưỡng cán góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ 66 cán nói chung đội ngũ cán chủ chốt Quận nói riêng - Việc cử cán cơng chức học phải vào yêu cầu nhiệm vụ quan, đơn vị tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, vị trí việc làm, nhằm phục vụ tốt cơng tác bố trí, xếp, điều động, ln chuyển, bổ nhiệm cán Kiên không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề bạt, giới thiệu cán ứng cử chưa có đủ tiêu chuẩn chức danh theo quy định - Cơ chế ưu đãi, có triển vọng phát triển tạo sức hút nhiều sinh viên ngành quản lý kinh tế, trúng tuyển lớp nguồn kiểm tra tạo điều kiện cho học viên tiếp xúc công việc theo chuyên ngành, dự họp cấp ủy, hội nghị quán triệt nghị quyết; tham gia đoàn kiểm tra, giám sát chi ủy; dự thảo báo cáo, kết luận kiểm tra 3.2.5 Nâng cao hiệu tra, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp Quận Ngũ Hành Sơn cần tiếp tục cam kết tăng cường công cụ hỗ trợ, công khai thông tin để khuyến khích bên thứ ba tham gia vào q trình giám sát doanh nghiệp Khuyến khích thực giám sát nội doanh nghiệp, giám sát xã hội chủ thể khác nhằm hỗ trợ Nhà nước quản lý, giám sát doanh nghiệp, đồng thời nhằm giảm bớt rủi ro cho tổ chức, cá nhân giao dịch kinh tế, tạo môi trường minh bạch an tồn Các tổ chức, cá nhân tìm kiếm thơng tin thơng qua cổng thơng tin điện tử quận Ngũ Hành Sơn, hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp đặt câu hỏi chuyên mục “Hỏi - Đáp” cổng thông tin điện tử quận Ngũ Hành Sơn Các ngành chức có trách nhiệm đăng tải tồn thơng tin việc cấp phép, thu hồi giấy phép, doanh nghiệp bị xử lý vi phạm pháp luật phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử đơn vị đăng tải cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị doanh nghiệp xử lý kịp thời phản ánh kiến nghị doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước địa bàn Các ngành chức tăng cường công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp tư nhân theo chức thẩm quyền, thủ tục pháp luật quy định, bảo đảm tính xác, khách quan, cơng khai, dân chủ Giải nhanh chóng, dứt khốt trường hợp giải thể; kịp thời thu hồi giấy 67 chứng nhận đăng ký kinh doanh, dấu nhằm ngăn chặn kịp thời phát sinh không mong muốn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Quận cần quản lý theo dõi tốt “ hộ khẩu” doanh nghiệp tư nhân địa bàn việc chấp hành treo biển hiệu, trụ sở doanh nghiệp; phối hợp với quan Nhà nước có thẩm quyền cấp thành phố việc tra, kiểm tra doanh nghiệp tư nhân; thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn tiếp nhận phản ảnh để kiến nghị 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với UBND thành phố Đà Nẵng - Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật + Tổ chức xây dựng kịp thời văn quy phạm hướng dẫn thi hành để sau Quốc hội thông qua, văn pháp luật nhanh chóng vào thực tế, tránh tình trạng quy định pháp lý ban hành mà không thực + Sửa đổi, bổ sung luật liên quan, hoàn thiện hệ thống văn hướng dẫn (bao gồm trình tự, thủ tục để thực hiện) thành lập, tổ chức, quản lý nội bộ, giải thể chuyển đổi doanh nghiệp theo hướng tôn trọng quyền tự kinh doanh người dân + Tiến hành cơng tác rà sốt, tỉ mỉ, lập danh mục số điểm kiến nghị cần chỉnh sửa sách, hướng dẫn chồng chéo, vơ hiệu hóa lẫn nhau, khơng thực thực tế + Tăng cường cơng khai minh bạch sách, pháp luật liên quan tới doanh nghiệp, rà soát sửa đổi quy định liên quan tới doanh nghiệp nhằm tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân - Làm rõ chế phối hợp + Quy định rõ quyền hạn trách nhiệm quan nhà nước quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập + Ban hành quy chế phối hợp cụ thể quan nhà nước cấp từ Trung ương đến địa phương thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quy 68 định pháp luật không chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp - Cải thiện công tác tra, kiểm tra, giám sát + Việc thực (bộ máy công chức) giám sát phải công tâm, mẫn cán, làm chức trách + Có chế tài xử phạt hữu hiệu, biện pháp phải đủ sức ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật + Nâng cao ý thức trách nhiệm lực thực công tác kiểm tra, xử lý đội ngũ công chức quan nhà nước quản lý doanh nghiệp + Áp dụng tin học vào quản lý, lập mạng liên thông quan liên quan: cấp phép, thuế, kiểm tra chuyên ngành, xác định nhân thân lực kinh tế người thành lập doanh nghiệp nói chung DN nói riêng 3.3.2 Kiến nghị với phủ - Kiến nghị hỗ trợ lực lượng lao động DN Nhà nước cần có sách khuyến khích, ưu tiên DN hỗ trợ lao động phổ thông thông qua hoạt động dạy nghề, nâng cao kỹ nghề, đồng thời tăng cường đào tạo tập huấn cho lực lượng cán quản lý DN thuộc chuỗi tham gia chương trình quản trị doanh nghiệp quan trung ương địa phương, hiệp hội, trung tâm xúc tiến thương mại, trung tâm hỗ trợ phát triển DN tổ chức - Kiến nghị sách nhằm nâng cao suất người lao động DN DN hoạt động theo chế thị trường nên việc tuyển dụng sử dụng lao động hiệu thước đo thành công hoạt động sản xuất kinh doanh DN Đối với lao động đáp ứng 2/3 yêu cầu DN khảo sát, tùy theo mục tiêu, DN cần định hướng phát triển nghề nghiệp cho lao động, ví dụ, lao động tốt nghiệp cao đẳng, đại học đại học DN nên đào tạo tập huấn cho đối tượng thơng qua chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý theo Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC định hướng công tác đào tạo cho DN theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; lực lượng lao động phổ thơng (trình độ hết cấp cấp 3) DN nên tập trung đào tạo nâng cao tay nghề dựa 69 chương trình đào tạo nghề quốc gia (Bộ LĐTB&XH, Bộ Nông nghiệp & PTNT) gắn với nhu cầu thực tiễn DN - Đề xuất nâng cao hiệu kinh doanh DN Nhà nước cần có sách đồng bộ, tập trung hỗ trợ nhiều mặt cho DN thuộc loại hình nhỏ (xét theo cấp độ doanh thu) DN Tuy nhiên, cần lưu ý đến số DN giảm qui mô kinh doanh giải thể Nhà nước cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN trình giải thể ngừng kinh doanh kinh doanh thua lỗ kéo dài, nguyên nhân (i) thiếu vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; (ii) thiết bị công nghệ lạc hậu; (iii) giá đầu vào (vật tư nguyên liệu, giống, v.v.) tăng cao; (iv) thiếu nhân công lành nghề, tăng lương; (v) Cạnh tranh thị trường khốc liệt (giá bán, chủng loại, chất lượng sản phẩm, v.v.) - Đề xuất biện pháp tăng lực cạnh tranh, hiệu kinh doanh DN Khi tham gia vào nói riêng, tồn cầu nói chung khó khăn lớn DN vốn, trình độ nguồn nhân lực cơng nghệ Hiện, có 30% DN tiếp cận nguồn vốn qua kênh ngân hàng Nguyên nhân xác định hầu hết doanh nghiệp thiếu kinh nghiệm, không đủ tài sản đảm bảo, báo cáo tài khơng minh bạch, đầy đủ Trong bối cảnh hội nhập, DN cần phải xác định mạnh để lựa chọn chuỗi cung ứng cho phù hợp với xu hướng, đồng thời phải nắm bắt thị trường nước quốc tế mang lại Từ đó, đặt kế hoạch để phát triển riêng DN Việc cần làm thời điểm phải tạo chuỗi liên kết ngànhđể phát triển, cải thiện yếu tố đầu vào sản xuất DN Cùng với đó, bộ, ngành, hiệp hội nghề cần đẩy mạnh việc triển khai giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia - Giải pháp hạn chế khó khăn DN tham gia trì hoạt động Chính phủ cần ưu tiên hỗ trợ DN gặp nhiều khó khăn nhất: Những yếu tố DN cần hỗ trợ là: (i) Tạo liên kết chặt chẽ từ khâu hoàn thiện sản phẩm đến thị trường tiêu thụ sản phẩm; (ii) Tư vấn cho DN sách định giá sản phẩm 70 phù hợp với tình hình biến động thị trường thủy sản; (iii) Hỗ trợ DN giống, phòng dịch bệnh, khắc phục cố môi trường, thiên tai…); (iv) Hỗ trợ DN thuê kho bãi, nơi bảo quản sản phẩm; (v) Phối hợp với DN tổ chức tốt chiến dịch tuyên truyền quản bá sản phẩm phương tiện thông tin đại chúng địa phương, nước quốc tế - Kiến nghị sách biện pháp tăng cường khả tiếp cận nguồn vốn từ NHTM DN Việc tiếp cận nguồn vốn DN siêu nhỏ nhỏ lĩnh vực NLTS, DVTM cịn gặp nhiều khó khăn Nhà nước NHTM nên hỗ trợ DN thông qua việc gở bỏ hợp lý rào cản, đặc biệt (i) tăng thời hạn vay vốn cho DN có kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh dài hạn; (ii) tăng hạn mức cho vay phù hợp với với nhu cầu DN; (iii) Linh hoạt mức lãi suất cho DN vay vốn; (iv) giảm thời gian thẩm định hồ sơ vay vốn Cần thiết phải triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ vay vốn điều chỉnh lại điều kiện tín dụng phù hợp với DN Mặt khác, cần phối hợp đồng chế quản lý tín dụng nhằm hợp lý hóa thủ tục cho vay, đẩy nhanh tốc độ giải ngân, xây dựng quy trình cho vay phù hợp với DN, áp dụng điều kiện cho vay phù hợp, cắt giảm chi phí giao dịch khơng thức - Kiến nghị sách biện pháp miễn, giảm, giãn thuế nhà nước DN Nhà nước áp dụng nhiều sách miễn, giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp NLTS Theo đó, mặt hàng thô sơ chế tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt đem bán không thuộc đối tượng chịu thuế Thực tế khảo sát cho thấy, có khoảng 1/4 DN thuộc chuỗi hưởng hỗ trợ nhà nước Khoảng 3/4 DN cịn lại chưa thể tiếp cận khơng biết rõ sách này, số DN cho hồ sơ thủ tục rườm rà, thời gian, ưu đãi thuế không hấp dẫn nên không quan tâm đến sách hỗ trợ thuế phủ - Đề xuất sách hỗ trợ nhà nước để nâng cao lực công nghệ cho DN Mặc dù đối tượng hỗ trợ DN thuộc thành phần kinh tế hoạt động 71 theo quy định pháp luật Việt Nam Phạm vi hỗ trợ thuộc lĩnh vực nghiên cứu KHCN nhà nước ưu tiên khuyến khích DN thực nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ vào sản xuất, vậy, Chính phủ cần có điều chỉnh để nâng cao hiệu hỗ trợ nhà nước nhằm nâng cao trình độ cơng nghệ cho DN có số “phù hợp” với nhu cầu DN Phần lớn DN tham gia khảo sát khơng nhiệt tình tiếp nhận hỗ trợ DN thường khơng muốn đầu tư nhiều thời gian vào nghiên cứu KHCN, mức hỗ trợ không hấp dẫn, phương thức hỗ trợ hồ sơ đăng ký rườm rà Để tăng cường tính hữu ích hoạt động cần thực hoạt động sau đây: (i) Hỗ trợ nghiên cứu, đổi công nghệ; (ii) Hỗ trợ tiếp nhận, cải tiến, hồn thiện làm chủ cơng nghệ; (iii) Hỗ trợ xây dựng đạt tiêu chuẩn tiên tiến cho sản phẩm, quản lý quy trình sản xuất, mơi trường; (iv) Hỗ trợ phân tích, đánh giá, định giá, kết nối cung cầu, phát triển thị trường công nghệ; (v) Hỗ trợ xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ phát triển tài sản trí tuệ DN; (vi) Hỗ trợ DN liên kết với tổ chức KHCN, DN khác; (vii) DN ưu tiên lựa chọn hỗ trợ kinh phí để chuyển giao, hồn thiện việc ứng dụng kết nghiên cứu nhằm thành lập DN KHCN - Kiến nghị sách hỗ trợ mặt kinh doanh cho DN Chính sách hỗ trợ mặt nhà nước có tác động tích cực, phạm vi tác động sách cịn hạn chế ngun nhân khác Nhà nước cần tổ chức nhiều kênh hỗ trợ thơng tin (trên truyền hình, internet, phổ biến qua hội nghị hội thảo, qua tập huấn nghiệp vụ, Trung tâm địa thuộc Sở tài nguyên môi trường, v.v.) điều kiện cho thuê mặt sản xuất kinh doanh ngồi khu/cụm cơng nghiệp; đơn giản hóa thủ tục điều kiện cho thuê mặt khu/cụm công nghiệp; hỗ trợ giải pháp, biện pháp tiếp cận vốn, giá thuế thuê mặt hợp lý, có quy định rõ ràng loại phí, thuế, có lộ trình cho th cụ thể Kiến nghị sách hỗ trợ nhà nước dịch vụ công hạ tầng DN - Chính sách dịch vụ cơng nhằm hỗ trợ DN tăng cường liên kết tham gia 72 vào các: Việc xây dựng trì hệ thống hỗ trợ dịch vụ công cho DN nên coi ưu tiên hàng đầu sách cơng hỗ trợ DN nói chung Chính phủ nên phân cấp, giao quyền cho quan quản lý, đơn vị trợ giúp DN địa phương trực tiếp triển khai thực đề án hỗ trợ DN trung ương Tiểu kết Chương Để nâng cao hiệu quản lý doanh nghiệp địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, cần kết hợp đồng giải pháp, tập trung vào giải pháp nâng cao trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực máy quản lý nhà nước; tăng cường xây dựng triển khai thực nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; nâng cao ý thức, kiến thức pháp luật đạo đức kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp; hỗ trợ khuyến khích q trình phát triển doanh nghiệp 73 KẾT LUẬN Sự phát triển doanh nghiệp tư nhân sau đăng ký kinh doanh có vai trị quan trọng việc thực mục tiêu kinh tế- xã hội địa phương, đặc biệt việc giải việc làm thu hút vốn đầu tư từ tầng lớp nhân dân Với tiềm lợi mình, để xây dựng quận Ngũ Hành Sơn trở thành Quận phát triển thành phố Đà Nẵng, quyền cần phải tạo mơi trường đầu tư thuận lợi với sách ưu đãi mang tính đột phá nhằm phát huy nguồn lực sẵn có thu hút thành phần tổ chức kinh tế tham gia vào phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt lực lượng doanh nghiệp hoạt động địa bàn Quận Như vậy, thấy rằng, Luật Doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành góp phần quan trọng việc thiết lập khung pháp lý quản lý nhà nước doanh nghiệp, chuyển đổi phương thức quản lý từ “tiền kiểm” với quan hệ “xin - cho” sang “hậu kiểm” với quan hệ “đăng ký” chủ đạo Hành lang pháp lý thay đổi chất việc doanh nghiệp thực đăng ký kinh doanh từ “xin phép tiến hành kinh doanh” sang “thông báo với quan có thẩm quyền hữu doanh nghiệp” Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp lớn với tốc độ gia tăng nhiều hàng năm, dẫn đến việc quản lý nhà nước doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt quản lý doanh nghiệp sau cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công tác quản lý nhà nước doanh nghiệp thời gian qua nhiều hạn chế Công tác kiểm tra hoạt động doanh nghiệp sau đăng ký thành lập chưa triển khai thường xuyên Công tác phối hợp, trao đổi thông tin quan quản lý nhà nước việc kiểm tra, tra hoạt động doanh nghiệp có lúc chưa đồng bộ, thiếu thơng tin đầy đủ, xác, tồn diện doanh nghiệp địa bàn thành phố Để nâng cao hiệu quản lý doanh nghiệp địa bàn thành phố, cần kết hợp đồng giải pháp, tập trung vào giải pháp nâng cao trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực máy quản lý nhà nước; tăng cường xây dựng triển khai thực nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; nâng cao ý thức, kiến thức pháp luật đạo đức kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp; hỗ trợ khuyến khích bên thứ ba tham gia vào q trình giám sát doanh nghiệp 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch Đầu tư (2011), Đề án 8925/ĐA-BKHĐT ngày 26/12/2011 “Đổi quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập” Chi cục Thống kê Ngũ Hành Sơn (2013-2017), Niên giám Thống kê quận Ngũ Hành Sơn năm 2013-2017 Chi cục Thuế Ngũ Hành Sơn (2017), Báo cáo số lượng doanh nghiệp quận Ngũ Hành Sơn Cục phát triển doanh nghiệp, Cổng thông tin doanh nghiệp, bussines.gov.vn Diễn đàn doanh nghiệp, enternews.vn Đào Thị Hồng Lý (2012), Phát triển kinh tế tư nhân quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng Đoàn Thị Lan Anh (2012), Một số khía cạnh pháp lý quản lý nhà nước doanh nghiệp Nhà nước kinh tế thị trường Việt Nam, Luận văn thạc sỹ Luật học, Khoa Luật, ĐHQGHN Đỗ Đình Chuyền (2015), Quản lý nhà nước doanh nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học quốc gia Hà Nội GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng (2005), Giáo trình kinh tế phát triển,NXB Lao động – xã hội, Hà Nội 10 Huỳnh Đức Thiện (2011), “Phương pháp vấn đề lý luận nghiên cứu lịch sử chuyển biến kinh tế - xã hội thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Khoa học – Đại học Huế , số 66 11 Lê Thị Mỹ Linh (2009), Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 12 Nguyễn Xuân Phúc (2012), Quản lý nhà nước doanh nghiệp kinh tế quốc phòng, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân 13 Lê Văn Trung (2006), Đổi quản lý nhà nước pháp luật doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 14 Nguyễn Tấn Vũ (2011), Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2015, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng 15 Phạm Quang Trung (2008), “Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ Hà Nội”, Tạp chí Kinh tế phát triển (129) 16 Phạm Thị Ngọc Ánh (2012), Quản lý nhà nước doanh nghiệp tư nhân địa bàn thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng 17 PGS.TS Ngô Thắng Lợi (2010), Phát triển kinh tế: Từ lý luận đến thực tiễn lựa chọn Việt Nam, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 18 PGS.TS Vũ Văn Phúc (2012), “Mối quan hệ phát triển kinh tế đảm bảo công bằng, an sinh xã hội”, Tạp chí Tuyên giáo, số 19 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (2004), Quản lý kinh tế quan Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 20 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (2010), Quản lý nhà nước doanh nghiệp Nhà nước điều kiện hội nhập Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 21 UBND quận Ngũ Hành Sơn (2012), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 11 nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2012, Đà Nẵng 22 UBND quận Ngũ Hành Sơn (2016), Đề án xây dựng sản phẩm phục vụ du lịch quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 23 UBND quận Ngũ Hành Sơn (2017), Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 24 UBND quận Ngũ Hành Sơn (2018), Đề án xây dựng quy hoạch chuyển đổi ngành nghề tàu cá có cơng suất nhỏ 20CV đến năm 2020, Đà Nẵng Trang web 25.VCCI.com.vn 26.www.baodanang.vn 27.https://nguhanhson.danang.gov.vn ... THANH SƠN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH. .. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .23 2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 23 2.2... tác quản lý nhà nước doanh nghiệp chưa đạt hiệu cao Xuất phát từ bất cập trên, em xin chọn đề tài ? ?Quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh doanh nghiệp địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng? ??
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng , Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng