Quản lý nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn huyện đức cơ tỉnh gia lai

63 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:50

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ HOÀNG LY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH TỪ THỰC TIỄN HUYỆN ĐỨC CƠ TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Luật Hiến pháp hành Mã số: 8380102 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐING NGỌC VƯỢNG ĐĂK LĂK - 2019 MỤC LỤC MỞ ĐẦU -1 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH 1.1 Hộ tịch -7 1.2 Quản lý hành nhà nước hộ tịch - 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở HUYỆN ĐỨC CƠ TỈNH GIA LAI - 24 2.1 Đặc điểm địa lý, kinh tế-xã hội huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai 24 2.2 Tình hình quản lý nhà nước hộ tịch Huyện Đức Cơ - 25 2.3 Đánh giá việc thực quản lý nhà nước địa bàn huyện - 36 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH HUYỆN ĐỨC CƠ TỈNH GIA LAI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 43 3.1 Phương hướng tăng cường quản lý nhà nước hộ tịch - 43 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước hộ tịch huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 46 KẾT LUẬN 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - 59 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nhà nước ta, theo Điều Hiến pháp 2013, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân, đó, pháp luật xem tối thượng, hoạt động xã hội, người ln phải tn thủ theo pháp luật Vì vậy, nhà nước thiết lập hệ thống pháp luật chặt chẽ, trước tiên để quản lý trật tự xã hội, sau để bảo vệ cho người sống xã hội khơng bị áp bức, bóc lột, bất cơng, đem lại cơng bằng, bình đẳng cho tất người Nhà nước nên có trách nhiệm quản lý thống từ Trung ương đến sở thông tin hộ tịch tên, tuổi, quê quán, quốc tịch, mã số định danh cá nhân,… vấn đề mang tính mật thiết đến cá nhân từ sinh đến Quản lý Nhà nước, quản lý hộ tịch lĩnh vực quan trọng hành chính, đó, quốc gia đương đại, khơng phân biệt chế độ trị, trình độ phát triển cao hay thấp, vị trí trung tâm hoạt động quản lý dân cư Sự vững mạnh quốc gia kết trình hoạt động quản lý dân cư quản lý hộ tịch Có thể thấy tầm quan trọng vấn đề pháp lý quản lý hộ tịch tương tự vấn đề pháp lý quốc tịch, biên giới quốc gia, tổ chức máy nhà nước… Quản lý hộ tịch thực theo Luật Hộ tịch Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Hộ tịch Trong thời gian qua, cấp quyền có nhiều cố gắng, tổ chức thực tốt cơng tác quản lý hộ tịch.Vì vậy, quản lý hộ tịch dần vào nề nếp, đạt kết định: Số trẻ em đăng ký khai sinh đạt tỷ lệ cao, đăng ký kết hôn quy định… Mặc dù công tác quản lý hộ tịch đạt kết tích cực, bên cạnh cịn nhiều hạn chế như: Trình độ, lực số đội ngũ công chức làm công tác quản lý hộ tịch (nhất cấp xã) chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hộ tịch chưa thực quan tâm… Do đó, hiệu quản lý Nhà nước hộ tịch giảm Là huyện biên giới tỉnh Gia Lai, năm qua, huyện Đức Cơ có nhiều cố gắng, nỗ lực quản lý nhà nước hộ tịch địa bàn huyện.Với quan tâm, đạo cấp uỷ, cấp quyền (huyện, xã) quản lý hộ tịch Đức Cơ bước thực nghiêm túc đầy đủ, xác Nghiên cứu quản lý hộ tịch nói chung thực tế huyện Đức Cơ nói riêng điều cấp thiết nay, nhằm làm rõ sở lý luận, thực tiễn quản lý hộ tịch, từ ngun nhân cịn tồn tại, sở đó, đưa đề xuất góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước hộ tịch địa bàn huyện Đức Cơ Từ lí trên, tác giả chọn đề tài “Quản lý nhà nước hộ tịch từ thực tiễn huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai” để nghiên cứu Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện nay, có số cơng trình nghiên cứu, luận án, luận văn, báo, tạp chí đề cập đến hộ tịch công tác quản lý Nhà nước hộ tịch, kể đến Vũ Đình Tuấn Phương “Cơ quan nhà nước cần tơn trọng quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cơng dân” (Tạp chí Dân chủ Pháp luật, tháng 6.2005); Bài Phạm Trọng Cường “Kỳ vọng nề nếp công tác hộ tịch” đăng Tạp chí Dân chủ Pháp luật, tháng 6.2006; Bài Trần Văn Quảng “Nâng cao lực đội ngũ công chức tư pháp – hộ tịch giai đoạn nay”, đăng Tạp chí Dân chủ Pháp luật tháng 2006; Số chuyên đề “Công chứng, hộ tịch quốc tịch”, phần hộ tịch quốc tịch (Bộ Tư pháp, Hà Nội, 2007); Bài Đàm Thị Kim Hạnh “Tư pháp Hà Nội không khó khăn mà từ chối đăng ký khai sinh” (Tạp chí Dân chủ Pháp luật, tháng 3.2008 Chuyên đề “Quản lý hành - Tư pháp ” chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý quản lý nhà nước ngạch chuyên viên Học viện Hành Quốc gia Bài Lương Thị Lanh “Đánh giá thực trạng pháp luật hộ tịch giải pháp hồn thiện”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật (số chuyên đề pháp luật hộ tịch năm 2013) Trong cơng trình nghiên cứu tác giả nêu lên kết đạt hạn chế cơng tác hộ tịch, từ đưa số giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu công tác đăng ký quản lý hộ tịch Trong số cơng trình nghiên cứu, TS Đinh Trung Tụng có viết quan trọng “Quan điểm đạo, định hướng xây dựng dự án Luật Hộ tịch”, đăng Tạp chí Dân chủ Pháp luật (số chuyên đề pháp luật hộ tịch năm 2013) Tác giả trình bày sơ cơng tác đăng ký, quản lý hộ tịch nước ta đưa quan điểm đạo định hướng xây dựng dự án Luật Hộ tịch Trong số luận văn cao học bảo vệ đề tài này, kể đến luận văn cao học Phạm Trọng Cường "Quản lý nhà nước hộ tịch - Lý luận, thực trạng phương hướng đổi mới" (Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003), tác giả tiến hành khảo sát thực trạng việc quản lý hộ tịch Việt Nam thời gian qua nêu ưu nhược điểm công việc , đồng thời đưa số quan điểm, phương hướng đổi nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nước hộ tịch Luận văn Bùi Thị Tư "Quản lý hộ tịch - Qua thực tiễn Hải Phòng" (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014) tác giả nói lên thực trạng công tác quản lý hộ tịch, đưa ưu điểm hạn chế quản lý hộ tịch thành phố Hải Phòng đề xuất phương hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quản lý hộ tịch thành phố Hải Phòng Luận văn Nguyễn Hữu Đính "Cơng tác tư pháp - hộ tịch cấp xã: vấn đề lý luận thực tiễn tỉnh Bắc Giang" (Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008) tác giả trình bày thực trạng công tác tư pháp - hộ tịch, phân tích ưu điểm hạn chế cơng tác tư pháp - hộ tịch cấp xã địa bàn tỉnh Bắc Giang đưa số giải pháp tăng cường hiệu công tác tư pháp - hộ tịch Có thể thấy cơng trình nghiên cứu nêu nghiên cứu, phân tích đầy đủ vấn đề liên quan đến công tác đăng ký quản lý hộ tịch từ lý luận đến thực tiễn đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu công tác đăng ký quản lý hộ tịch Tuy nhiên, Luật hộ tịch 2014 có hiệu lực cơng trình nghiên cứu chưa có tính thời Do đó, sở kế thừa kết cơng trình nghiên cứu liên quan, luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn việc thực pháp luật hộ tịch huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài làm sáng tỏ sở lý luận thực tiễn quản lý nhà nước hộ tịch nói chung huyện Đức Cơ nói riêng Để từ đánh giá thực trạng quản lý nhà nước hộ tịch huyện Đức Cơ thời gian qua, đưa kết đạt hạn chế, nguyên nhân chúng Trên sở đó, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước hộ tịch địa bàn huyện Đức Cơ thời gian tới Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý nhà nước hộ tịch theo giai đoạn từ năm 2015 đến Đưa biện pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước hộ tịch nước ta Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận thực tiễn quản lý nhà nước hộ tịch Phạm vi nghiên cứu đề tài mặt không gian giới hạn xã địa bàn huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai; mặt thời gian giới hạn từ năm 2015 đến Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Đề tài thực sở lý luận Chủ nghĩa Mác- Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh quản lý hành nhà nước; quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam quản lý hộ tịch Phương pháp tác giả sử dụng luận văn gồm: Phương pháp phân tích, quy nạp, tổng hợp, diễn dịch, phương pháp lịch sử, phương pháp hệ thống, Ở chương 1, để làm rõ vấn đề lý luận quản lý hành nhà nước hộ tịch, luận văn sử dụng phương pháp hệ thống, phân tích, so sánh, để làm sáng tỏ khái niệm, nội dung quản lý hành nhà nước hộ tịch Chương luận văn nêu ưu điểm, hạn chế thực trạng quản lý nhà nước hộ tịch địa bàn huyện Đức Cơ năm qua việc sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, so sánh Phương pháp tổng hợp, phân tích sử dụng để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý hành nhà nước hộ tịch địa bàn huyện Đức Cơ nay, chương Ý nghĩa lý luận thực tiễn Ý nghĩa lý luận: Đề tài làm rõ vấn đề lý luận quản lý hành nhà nước hộ tịch; ưu điểm, hạn chế thực trạng quản lý nhà nước hộ tịch địa bàn huyện Đức từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý hành nhà nước hộ tịch địa bàn huyện Đức Cơ Ý nghĩa thực tiễn: Các kết nghiên cứu luận văn làm sở để cấp quyền có quyền địa phương huyện Đức Cơ nghiên cứu, vận dụng vào thực tế quản lý hộ tịch; sở cho việc hoàn thiện pháp luật Kết cấu luận văn Chương 1: Những vấn đề lý luận quản lý nhà nước hộ tịch Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước hộ tịch huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước hộ tịch huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai giai đoạn Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH 1.1 Hộ tịch 1.1.1 Khái niệm hộ tịch Hộ tịch khái niệm đời từ có quản lý nhà nước Qua giai đoạn phát triển lịch sử ngày nay, quan điểm nghiên cứu hộ tịch có tính khoa học nội hàm, nội dung quan trọng quản lý xã hội Dưới góc độ ngơn ngữ, khái niệm “Hộ tịch” giải thích nhiều Từ điển Hán - Việt nhiều tác giả khác số cách giải nghĩa: Theo tác giả Đào Duy Anh Giản yếu Hán - Việt từ điển: “Hộ tịch: Quyển sổ Chính phủ biên chép số người, chức nghiệp tịch quán người” [8, tr.384]; Tác giả Nguyễn Văn Khôn Hán - Việt từ điển lại cho rằng: “Hộ tịch: Sổ biên dân số có ghi rõ tên họ, quê quán chức nghiệp người” [12, tr.404]; Tác giả Hoàng Thúc Trâm Hán - Việt tân từ điển viết “Hộ tịch: Sổ biên nhận số địa phương tồn quốc, có ghi rõ tên họ, quê quán chức nghiệp người” [9, tr.292]; Tác giả Bửu Kế Từ điển Hán - Việt từ nguyên giải thích “Hộ tịch: Sổ sách ghi chép tên, họ, nghề nghiệp dân cư ngụ xã phường” [1, tr.814] Hộ tịch vào ba tượng quan trọng người: Sinh, giá thú tử” [15, tr.7] Các tác giả Vũ Văn Mẫu - Lê Đình Chân lại trình bày định nghĩa khác khái niệm “Hộ tịch”: "Hộ tịch sổ biên chép việc liên hệ đến người nhà Hộ tịch gồm ba sổ để ghi chép khai giá thú, khai sinh khai tử" [23, tr.111] Tác giả Trần Thúc Linh, tác giả Danh từ pháp luật lược giải - vốn đánh giá từ điển chuyên ngành pháp lý - không đưa định nghĩa khái niệm “Hộ tịch” mà định nghĩa khái niệm “Chứng thực Hộ tịch”: “Chứng thư Hộ tịch giấy tờ công chứng dùng để chứng minh cách xác thân trạng người ta ngày tháng sanh, tử, giá thú, họ tên, trai gái, thức hay tư sanh, tư cách vợ chồng Các sổ sách hộ tịch ghi lại việc sanh, tử, giá thú việc thay đổi thân trạng người ta nhìn nhận ngoại hơn, thức hoá tý sinh, khước từ phụ hệ, ly thân ” [14, tr.42] Cách định nghĩa này, thực chất ước định Về giá trị biểu đạt, với cách định nghĩa vậy, xác coi định nghĩa cho thuật ngữ “sự kiện hộ tịch” thuật ngữ “Hộ tịch” Bên cạnh đó, thân cách định nghĩa chưa xác định rõ ràng nội hàm khái niệm nên với khái niệm “Hộ tịch” kế thừa khái niệm hộ tịch Điều Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 (Nghị định thay cho NĐ số 83 ngày 10/10/1998) quy định: “Hộ tịch kiện xác định tình trạng nhân thân người từ sinh đến chết”, Luật Hộ tịch năm 2014 đời quy định: “Hộ tịch kiện quy định Điều Luật này, xác định tình trạng nhân thân cá nhân từ sinh đến chết” (Khoản Điều 2) Điều Luật Hộ tịch năm 2014 quy định: Xác nhận vào Sổ hộ tịch kiện hộ tịch gồm: Khai sinh; kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch; khai tử Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch cá nhân theo án, định quan nhà nước có thẩm quyền: Thay đổi quốc tịch; xác định cha, mẹ, con; xác định lại giới tính; ni ni, chấm dứt việc nuôi nuôi; ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn; công nhận giám hộ; tuyên bố huỷ tuyên bố người tích, chết, bị hạn chế lực hành vi dân Ghi vào Sổ hộ tịch đăng ký hộ tịch việc thực yêu cầu người dân (như quy định Khoản 3, Điều 10 Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Nuôi nuôi quy định “Trường hợp có thỏa thuận cha mẹ đẻ cha mẹ nuôi, đồng ý nuôi từ tuổi trở lên việc thay đổi phần khai cha mẹ Giấy khai sinh Sổ đăng ký khai sinh ni; Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em đăng ký khai sinh lại cho nuôi thu hồi Giấy khai sinh cũ; cột ghi Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ cha mẹ ni”.) Do đó, Nhà nước nên ban hành văn hướng dẫn Luật Nuôi nuôi cho phù hợp với pháp luật hành có liên quan - Khoản Điều 34 Luật Hộ tịch quy định: “Người có trách nhiệm đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định Giấy báo tử giấy tờ khác thay giấy báo tử cho quan đăng ký hộ tịch Tại khoản Điều Nghị định số 123/2015/NĐ-CP Bộ Y tế hướng dẫn sở y tế thực việc cấp giấy chứng sinh, giấy báo tử Tuy nhiên, chưa có văn quy định cụ thể mẫu giấy báo tử nên gây lúng túng cho Ủy ban nhân dân cấp xã việc thực cấp giấy báo tử cho người chết địa bàn, việc thực đăng ký khai tử Do đó, cần có văn quy định cụ thể loại mẫu để quan nhà nước dễ dàng thực - Việc cấp Giấy xác nhận tình trạng nhân cho người chết: Luật Hộ tịch văn quy định chi tiết thi hành chưa có quy định việc cấp giấy xác nhận tình trạng nhân cho người chết Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hộ tịch hành người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trong có u cầu cấp giấy xác nhận tình trạng nhân) phải trực tiếp thực ủy quyền cho người khác thực yêu cầu (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc 47 kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, khơng ủy quyền) Như vậy, yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân quyền nhân thân nhân, khơng làm thay khơng có văn ủy quyền, cá nhân chết quyền chấm dứt khơng có sở để tiếp nhận, giải Tuy nhiên, nhiều quan thực thủ tục hành (phần lớn tổ chức hành nghề công chứng) yêu cầu người dân phải nộp giấy xác nhận tình trạng nhân người liên quan đến hợp đồng, giao dịch người chết, gây phiền hà cho người dân phải tìm cách thực u cầu khơng có sở để giải quyết, tăng áp lực công việc hộ tịch cho Ủy ban nhân dân cấp xã - Khoản Điều 51 Bộ luật Dân năm 2015 quy định: “ Việc cử, chọn người giám sát việc giám hộ phải đồng ý người Trường hợp giám sát việc giám hộ liên quan đến quản lý tài sản người giám hộ người giám sát phải đăng ký Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú người giám hộ” Tuy nhiên, Luật Hộ tịch văn quy định chi tiết thi hành ban hành trước nên chưa có quy định cụ thể thủ tục gây khó khăn cho địa phương việc áp dụng thực tế Do đó, cần có văn hướng dẫn Luật Hộ tịch phù hợp với pháp luật hành thủ tục giám sát người giám hộ - Đăng ký khai sinh cho người khơng có giấy tờ, hồ sơ (Khơng thuộc trường hợp người di cư tự từ Campuchia địa phương) Cơ quan đăng ký khơng có giấy tờ để làm sở đăng ký khai sinh, nhiều trường hợp người lớn tuổi người đồng bào dân tộc thiểu số khơng có giấy tờ, hồ sơ khơng nhớ tên cha, mẹ, ngày tháng năm sinh cha, mẹ Do đó, cần có quy định pháp luật vấn đề phát sinh - Về thẩm quyền giải việc thay đổi, cải chính, bổ sung, xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngồi mà việc hộ tịch trước đăng ký Sở Tư pháp 48 đăng ký UBND cấp xã Hiện nay, Luật hộ tịch văn hướng dẫn chưa quy định cụ thể trường hợp Do đó, cần có văn hướng dẫn cụ thể vấn đề 3.2.2 Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật hộ tịch địa bàn huyện Tăng cường tuyên truyền ý nghĩa việc đăng ký hộ tịch, hướng dẫn cụ thể để người dân thực thủ tục hành cách thuận lợi xác Nghiên cứu đổi cách thức tuyên truyền cho hấp dẫn bổ ích để thu hút nhiều người dân quan tâm Kết hợp với phận quản lý để nắm đối tượng cần phổ biến quy định đến tận nơi để họ thực pháp luật đăng kư hộ tịch hạn Cần phải xem tuyên truyền pháp luật khâu đầu tiên, quan trọng việc đưa pháp luật vào sống, phải coi mục tiêu khơng đơn quan tâm đến hoạt động nghiệp vụ công tác Việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật phải trình liên tục, thường xuyên, cấp, ngành phải trực tiếp tham gia với nhiều phương thức tuyên truyền cụ thể, sinh động; phải xây dựng nếp sống văn hoá pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật xử lý nghiêm minh, kịp thời, công khai hành vi vi phạm pháp luật Tiếp tục tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai thực Luật, Nghị Quốc hội khóa XIV thơng qua kỳ họp thứ hình thức phù hợp với đặc thù, điều kiện thực tế, phạm vi quản lý; tăng cường công tác truyền thông, trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực có chất lượng, đạt hiệu Tăng cường cơng tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp hoạt động tư pháp giai đoạn 20172020 hình thức phù hợp Tiếp tục thực Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 49 17/3/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật địa bàn tỉnh, tập trung số lĩnh vực trọng tâm như: Pháp luật phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng; PBGDPL cho đối tượng đặc thù (thanh niên, người dân tộc thiểu số,…); pháp luật nhân gia đình, đặc biệt trọng vấn đề tảo hôn hôn nhân cận huyết thống Cần xác định rõ đối tượng cần hướng đến để đạt hiệu tuyên truyền Tảo hôn hành vi vi phạm pháp luật hôn nhân gia đình, nhiên hành vi lại khơng xuất phát từ phía thân hai bên nam, nữ, mà cịn có tham gia nhiều chủ thể khác : Cha mẹ, người thân Vì cần nhóm đối tượng cần tuyên truyền để có nội dung tuyên truyền cho phù hợp Có thể nhóm sau: Nhóm 1: Thanh niên, vị thành niên (nam/nữ) đặc biệt người dân tộc thiểu số (DTTS) chưa kết hôn tảo hôn hôn nhân cận huyết; Nhóm 2: Phụ huynh học sinh cha mẹ nam, nữ niên độ tuổi vị thành niên đặc biệt đồng bào DTTS; Nhóm 3: Cán sở tham gia tuyên truyền, ngăn ngừa tảo hơn, đặc biệt vùng đồng bào DTTS; Nhóm 4: Già làng, trưởng thơn, người có uy tin đồng bào DTTS Năm vững tư tưởng hành vi tảo xảy dân tộc Khơng phiến diện nhìn nhận việc tảo hôn xuất phát từ đồng bào dân tộc thiểu số (theo số liệu thống kê) để bỏ sót đối tượng cần tuyên truyền người dân tộc Kinh Vì vây, cần có hình thức tun truyền phù hợp với nhóm đối tượng để tránh nhàm chán giúp cho người dân hiểu tiếp thu chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước vấn đề tảo hôn 50 Một là, tổ chức buổi hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật địa phương (huyện, xã, thôn, làng) chun đề Luật Hơn nhân gia đình, Luật Hộ tịch, thi tìm hiểu Luật Luật Hơn nhân gia đình, Luật Hộ tịch, hậu việc kết hôn sớm đối tượng nam, nữ niên độ tuổi kết hôn, bậc cha mẹ, ông bà nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi đồng bào dân tộc thiểu số xã, thơn, làng vùng DTTS có tỷ lệ nguy cao tảo hôn Hai là, lồng ghép hoạt động tuyên truyền, vận động với hoạt động giao lưu văn hóa, lễ hội, hoạt động hòa giải cộng đồng, họp, hội nghị sinh hoạt quyền, đồn thể, hoạt động ngoại khóa Trường Phổ thơng dân tộc nội trú, câu lạc bộ, nhóm, hội,… Ba là, huy động tham gia tổ chức trị - xã hội, già làng, người có uy tín thực tuyên truyền sâu rộng đến người dân vùng DTTS, vận động xóa bỏ hủ tục lạc hậu nhân, khơng có tảo Bốn là, cần tăng cường tin, viết tình trạng tảo hơn, đồng thời biên dịch tiếng Jrai để tuyên truyền tới nơi có đơng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống 3.2.3 Xây dựng đội ngũ công chức quản lý hộ tịch địa bàn huyện theo hướng chuyên nghiệp Công chức Tư pháp – Hộ tịch coi đại diện ngành tư pháp sở Họ phải kiêm nhiệm lúc nhiều nhiệm vụ khác lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch Trong đó, nội dung cải cách hành theo hướng đại hóa hành địi hỏi giải cơng việc cách nhanh chóng, chuyên nghiệp Tuy nhiên nước ta, đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch 51 mỏng, chuyên mơn nghiệp vụ chưa đồng đều, số cơng chức chưa đạt chuẩn trình độ, chủ yếu qua tập huấn đào tạo, chế độ sách cịn thấp Trên tồn tỉnh có 477 cơng chức làm cơng tác tư pháp cấp huyện, cấp xã Trong đó: 309 trình độ cử nhân luật (đạt 74,5%), 156 trình độ trung cấp luật (đạt 37,6%) Phòng Tư pháp cấp huyện UBND cấp xã bố trí 01 cơng chức thực công tác hộ tịch hầu hết kiêm nhiệm công tác khác Để nâng cao chất lượng đội ngũ cơng chức quản lý hộ tịch trước hết quan trọng phải đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyện mơn, nghiệp vụ.Mặc dù vậy, công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán 09 xã thị trấn thuộc huyện Đức Cơ việc lâu dài, có tính thời gian trình độ khơng đồng nên phải bước có biện pháp phù hợp với đối tượng, điều kiện thực tế xã Ở xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trình độ văn hóa đội ngũ cán tư pháp chưa bảo đảm, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thêm văn hóa, sau đào tạo nâng cao trình độ chun mơn Thường xun tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuyên đề để cập nhậtcác kiến thức, thông tin công tác tư pháp, tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao tŕnh độ nghiệp vụ cho cán làm công tác đăng ký hộ tịch, kĩ soạn thảo văn bản; kĩ hòa giải, thái độ ứng xử với quần chúng nhân dân 3.2.4 Cải cách thủ tục hành việc thực đăng ký hộ tịch Cải cách thủ tục hành nhiệm vụ trọng tâm mục tiêu cải cách hành nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch đảm thực pháp luật quản lý hộ tịch không đơn ban hành văn pháp luật mà tâm đổi thực nề nếp quản lý hộ tịch cho phù hợp với khuôn khổ xã hội phát triển cách đơn giải hóa quy trình, 52 rút ngắn thời gian giải quyết, giảm bớt chi phí phiền hà cho công dân Hiện nay, địa bàn huyện thực tiếp nhận hồ sơ trả kết giải thủ tục hành thơng qua dịch vụ cơng trực tuyến dịch vụ bưu cơng ích Tuy người dân khu vực vùng sâu, vùng xa khó khăn việc tiếp cận thủ tục hành trình độ dân trí cịn hạn chế, người dân tỏ ngại ngần, thiếu tin tưởng không sẵn sàng tiếp nhận đào tạo giới thiệu phủ điện tử, xuất dịch vụ bưu viễn thơng làng xã kết hợp song song với việc đào tạo tư vấn dịch vụ công trực tuyến giúp người dân hiểu rõ thủ tục hành chính, giúp giải nhanh chóng thủ tục hành chính, góp phần giảm chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp Có thể nhận thấy kết bước đầu cải cách thủ tục hành thơng qua thực chế "một cửa", "một cửa liên thông" giảm việc lại người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian giải thủ tục hành chính, số hồ sơ hành giải hẹn đạt tỷ lệ cao, công khai, minh bạch, bình đẳng, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, tổ chức doanh nghiệp lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dự án đầu tư xây dựng bản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3.2.5 Tăng cường phối hợp quan, tổ chức quản lý hộ tịch Quy định liên thơng thủ tục hành theo Thơng tư liên tịch số 05/2015/TTLT/BTP-BCA-BYT cần có linh động cách chuyển hồ sơ đến quan Công an, Bảo hiểm y tế Chẳng hạn, việc chuyển hồ sơ thực cách scan hồ sơ gửi qua email đến quan Công an, Bảo hiểm y tế Từ đó, rút ngắn thời gian lại cho công chức tư pháp - hộ tịch giảm thời gian cho người dân trường hợp chuyển hồ sơ đường bưu điện, nâng 53 cao hiệu công việc đảm bảo việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em tuổi thực nhanh chóng, kịp thời Nhằm thực có hiệu Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTPBCA-BYT, đề nghị quan trung ương có liên quan phối hợp ban hành biểu mẫu, tờ khai dùng chung có thơng tin cần thiết cho việc giải liên thông thủ tục hành đăng ký khai sinh, đăng ký cư trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em tuổi hỗ trợ kinh phí cho công chức thực giải liên thông thủ tục hành Ủy ban nhân dân Cơng an cấp xã, Ủy ban nhân dân Công an cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh Xã hội, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh Xã hội tăng cường phối hợp với việc giải thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quan phối hợp giải vướng mắc phát sinh trình thực liên thơng thủ tục hành 3.2.6 Đẩy mạnh cơng tác giám sát, tra, kiểm tra việc thực quản lý nhà nước hộ tịch Các hoạt kiểm tra, tra, giám sát quản lý nhà nước hộ tịch cần xem nhiệm vụ quan trọng quyền địa phương, khơng phải công tác riêng ngành tư pháp Để thực tốt cơng tác này, cấp quyền cần xây dựng kế hoạch năm thực kiểm tra, tra nhằm kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm xảy Đối với đơn vị kiểm tra, tra khơng thực kiểm tra tiếp để tránh chồng chéo trùng lắp, xây dựng kế hoạch kiểm tra những đơn vị chưa kiểm tra kiểm tra lại đơn vị yếu nhiều năm 54 Các biện pháp chấn chỉnh sai phạm qua kết luận kiểm tra phải thực nghiêm túc, tránh việc kiểm tra mang tính hình thức, nể nang khơng đạt mục đích, u cầu cơng tác tra, kiểm tra giám sát khơng đáp ứng yêu cầu cải cách hành tư pháp giai đoạn 3.2.7 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đăng ký quản lý hộ tịch Ứng dụng công nghệ thông tin công tác hộ tịch vừa xu thế, vừa yêu cầu, nhiệm vụ bắt buộc để hồn thành cơng việc Từ ngày 01/10/2018, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai triển khai phần mềm đăng ký, quản lý điện tử đến tất quan đăng ký hộ tịch địa bàn tỉnh Việc ứng dụng công nghệ thông tin đăng ký quản lý hộ tịch giúp quan đăng ký hộ tịch rút ngắn thời gian giải quyết, chất lượng giấy tờ hộ tịch tốt hơn, hạn chế sai sót, in thành nhiều bản, thuận tiện cho người dân; giúp giảm tải cơng việc cho cơng chức hộ tịch, góp phần giải nhanh gọn thủ tục liên quan đến hộ tịch, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu công tác cải cách hành địa phương Đồng thời cập nhật sở liệu nhất, trích xuất làm sở cho nhiều ngành lĩnh vực quản lý Nhà nước khác mà không thời gian tổng hợp, điều tra đảm bảo an toàn liệu Việc đảm bảo thi hành cách đồng Luật Hộ tịch Luật Căn cước cơng dân mà cịn giúp quan quản lý, đăng ký hộ tịch theo dõi tồn q trình thực thi quan trực tiếp thực Ngồi tra cứu chéo, không để xảy trường hợp công dân đăng kư hộ tịch nhiều nơi 55 Hiện nay, địa bàn huyện triển khai thực giải thủ tục hành thơng qua dịch vụ công trực tuyến mức độ mức độ 4, dịch vụ hành cơng dịch vụ khác quan nhà nước cung cấp cho tổ chức, cá nhân môi trường mạng, giúp tăng tính minh bạch quan cung cấp dịch vụ Với phát triển công nghệ thông tin, việc cung cấp thông tin trạng thái quy trình hồn tồn (Cung cấp thơng tin hồ sơ nằm phịng, ban, nào? Đang thụ lý? Hồ sơ bị tắc khâu nào? ) đó, quan, người có thẩm quyền giải thủ tục hành cần phải đào tạo sử dụng công nghệ thông tin cách chuyên nghiệp để thuận lợi cho việc giải thủ tục hành mạng kịp thời xác Kết luận Chương Quản lý hộ tịch có vị trí, vai trị vơ quan trọng tiến trình phát triển chung xã hội, góp phần tăng cường củng cố hệ thống quốc phòng, an ninh quốc gia, xây dựng kinh tế xã hội bảo vệ Tổ quốc Mối quan hệ Nhà nước công dân thông qua việc chấp hành quy định pháp luật đăng ký hộ tịch thể giá trị dân chủ Nhà nước “của dân, dân, dân” Vì vậy, việc quản lý đăng ký hộ tịch cần quán triệt sâu sắc quan điểm “phát huy yếu tố người lấy việc phục vụ người làm mục đích cao hoạt động, coi nguồn lực người quý báu nhất, có vai trò định phát triển nhanh bền vững” Để pháp luật quản lý hộ tịch thực có hiệu trước hết cần phải rà soát lại hệ thống văn liên quan đến luật hộ tịch, kịp thời phát bất cập khơng cịn phù hợp điều kiện phát triển xã hội để sửa đổi, bổ sung ban hành văn phù hợp văn hướng dẫn thi hành; đổi hình thức, nội dung cơng tác tuyên truyền để Luật Hộ tịch dễ tiếp 56 cận với người dân, phù hợp với trình độ nhận thức, hiểu biết nhân dân; bên cạnh phải đẩy mạnh công tác giám sát, tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thực pháp luật hộ tịch giải pháp đặc thù áp dụng riêng cho huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai KẾT LUẬN Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch bước ổn định vào nề nếp, sở vật chất bước cải thiện Đơn vị thực việc đăng ký hộ tịch ý thức trách nhiệm mình, người dân nhận thức tầm quan trọng giấy tờ hộ tịch nên sữa chữa, thêm, bớt; tự giác thực đăng ký kiện hộ tịch theo thời gian quy định pháp luật Công chức Tư pháp hộ tịch cấp xã xác định tầm quan trọng cơng tác nên tn thủ trình tự, thủ tục Luật Hộ tịch văn hướng dẫn thi hành; tham gia đầy đủ lớp đào tạo nghiệp vụ, ln nghiên cứu tìm tịi, học hỏi, nâng cao khả năng, trình độ, nghiệp vụ nên cơng tác giải nhanh chóng, xác, theo quy định pháp luật hộ tịch góp phần làm giảm đáng kể vụ việc khiếu nại, tố cáo hộ tịch Tuy nhiên, bên cạnh bộc lộ yếu kém, bất cập cần khắc phục Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn công tác quản lý nhà nước hộ tịch huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, tác giả đưa kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước hộ tịch huyện Đức Cơ thời gian tới: nâng cao lực máy đăng ký quản lý hộ tịch quyền các cấp; hoàn thiện pháp luật quản lý nhà nước hộ tịch; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hộ tịch địa bàn huyện đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho cơng chức 57 hộ tịch; cải cách thủ tục hành việc thực đăng ký hộ tịch; tăng cường phối hợp quan, tổ chức quản lý hộ tịch; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực quản lý nhà nước hộ tịch Bên cạnh luận văn đưa số kiến nghị với Đảng, Nhà nước quan có liên quan Đứng trước thách thức q trình Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, Đảng Nhà nước ta đề mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, việc đổi nâng cao công tác quản lý nhà nước hộ tịch địa bàn huyện có vai trị đặc biệt quan trọng, góp phần thực thắng lợi trình đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế Nhằm góp phần nâng cao việc quản lý nhà nước hộ tịch địa bàn huyện cần thực theo giải pháp đề tài luận văn nêu để ngày hoàn thiện 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Luật Dân năm 2015 Bộ Tư pháp (2015) Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành số điều Luật Hộ tịch Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Hộ tịch ban hành ngày 16/11/2015, Hà Nội Chính phủ (1998) Nghị định số 83/1998/NĐ-CP đăng ký hộ tịch ban hành ngày 10/10/1998, Hà Nội Chính phủ (2005) Nghị định 158/2005/NĐ-CP đăng ký quản lý hộ tịch ban hành ngày 27/12/2005, Hà Nội.Chính phủ (2015) Nghị định số 123/2015/NĐCP quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Hộ tịch ban hành ngày 15/11/2015, Hà Nội Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (2015), Nội dung đề án sở liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Hà Nội Dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Hà Nội Đào Duy Anh (1992): Giản yếu Hán – Việt từ điển, thượng NXB Khoa học xã hội Phạm Trọng Cường, Quản lý nhà nước hộ tịch - Lý luận, thực trạng phương hướng đổi mới, Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003 Nguyễn Hữu Đính: Cơng tác tư pháp - hộ tịch cấp xă: vấn đề lý luận thực tiễn tỉnh Bắc Giang, Luận văn Thạc sĩ Luật, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 10 Bửu Kế (1999), Từ điển Hán - Việt từ ngun, Nxb Thuận Hố, Thành phố Hồ Chí Minh 59 11 Lương Thị Lanh, Đánh giá thực trạng pháp luật hộ tịch giải pháp hồn thiện, Tạp chí Dân chủ Pháp luật (số chuyên đề pháp luật hộ tịch năm 2013) 12 Nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, NXB Tư pháp, 2007 13 Đinh Trung Tụng, Quan điểm đạo, định hướng xây dựng dự án Luật Hộ tịch, Tạp chí Dân chủ Pháp luật (số chuyên đề pháp luật hộ tịch năm 2013 14 Hoàng Thúc Trâm (1974), Hán - Việt tân từ điển, Tân Sanh ấn quán, Sài Gòn 15 Luật Hộ tịch năm 2014 16 Luật Hơn nhân Gia đình năm 2014 17 Nguyễn Văn Khôn (1960), Hán - Việt từ điển, Nhà sách Khai trí, Sài Gịn 18 Nguyễn Lân (1989), Từ điển từ ngữ Hán Việt, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 19 Trần Thúc Linh (1965), Danh từ pháp luật lược giải, Nhà sách Khai trí, Sài Gịn 20 Vũ Văn Mẫu, Lê Đình Chân (1968), Danh từ tài liệu Dân luật Hiển luật, tủ sách Đại học Sài Gòn 21 Phan Văn Thiết (1958), Hộ tịch nam, Tủ sách phổ thông, in lần thứ nhất, Sài Gòn 22 Bùi Thị Tư: Quản lý hộ tịch - Qua thực tiễn Hải Phòng, Luận văn thạc sĩ luật, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 23 Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ (2018) Báo cáo số 376/BC-UBND sơ kết 03 năm thực Luật Hộ tịch năm 2014, ban hành ngày 30/8/2018, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 24 Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ (2016) Báo cáo thống kê công tác tư pháp, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 60 25 Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ (2017) Báo cáo thống kê công tác tư pháp, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 26 Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ (2018) Báo cáo thống kê công tác tư pháp, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 27 Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ (2018) Báo cáo tình trạng tảo nhân cận huyết thống địa bàn huyện giai đoạn 2016-2018, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 28 Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ (2019) Báo cáo công tác tư pháp quý I năm 2019 , huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 29 Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ (2016) Báo cáo công tác tư pháp tháng 04 năm 2019, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 61 ... lý nhà nước hộ tịch huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước hộ tịch huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai giai đoạn Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ... CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH HUYỆN ĐỨC CƠ TỈNH GIA LAI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1 Phương hướng tăng cường quản lý nhà nước hộ tịch 3.1.1 Mục tiêu quản lý nhà nước hộ tịch 43 - Bảo... CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở HUYỆN ĐỨC CƠ TỈNH GIA LAI - 24 2.1 Đặc điểm địa lý, kinh tế-xã hội huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai 24 2.2 Tình hình quản lý nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn huyện đức cơ tỉnh gia lai , Quản lý nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn huyện đức cơ tỉnh gia lai