Quản lý chi ngân sách nhà nước của huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

83 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:47

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ NGHĨA HIỆP QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ NGHĨA HIỆP QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 83 40 410 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ ANH VŨ HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài “Quản lý chi ngân sách Nhà nước huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Nghĩa Hiệp MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Chi ngân sách nhà nước quản lý chi ngân sách Nhà nước: 1.2 Nội dung quản lý chi ngân sách Nhà nước cấp huyện 15 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi ngân sách cấp huyện: .25 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN THĂNG BÌNH 32 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến công tác quản lý chi NSNN huyện Thăng Bình 32 2.2 Tình hình quản lý chi NSNN huyện Thăng Bình giai đoạn 2013-2017 36 2.3 Đánh giá chung thực trạng công tác quản lý chi NSNN huyện Thăng Bình giai đoạn 2013-2017 48 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THĂNG BÌNH – TỈNH QUẢNG NAM 59 3.1 Bối cảnh nước ảnh hưởng đến quản lý chi ngân sách địa bàn huyện Thăng Bình 59 3.2 Quan điểm chung 60 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách huyện Thăng Bình thời gian tới .61 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HCSN : Hành chính-sự nghiệp HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc nhà nước KTTT : Kinh tế thị trường KT-XH : Kinh tế - xã hội NLTS : Nông, Lâm, Thủy sản NS : Ngân sách NSNN : Ngân sách nhà nước NSTW : Ngân sách Trung ương NSĐP : Ngân sách địa phương QLHC : Quản lý hành QLKT : Quản lý kinh tế QLNN : Quản lý nhà nước SNKT : Sự nghiệp kinh tế UBND : Uỷ ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình tăng trưởng kinh tế huyện Thăng Bình giai đoạn 2013-2017 33 Bảng 2.2 Quy trình thực cơng tác lập dự tốn NSNN cấp huyện 36 Bảng 2.3 Tình hình lập dự toán chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2017 38 Bảng 2.4 Tổng hợp thực chi ngân sách nhà nước huyện Thăng Bình giai đoạn 2013 – 2017 40 Bảng 2.5 Tổng hợp tình hình chi đầu tư xây dựng từ nguồn NSNN huyện Thăng Bình giai đoạn 2013-2017 41 Bảng 2.6 Tổng hợp tình hình chấp hành dự tốn chi thường xuyên huyện Thăng Bình giai đoạn 2013-2017 42 Bảng 2.7 Tỷ trọng chi thường xuyên chi đầu tư phát triển tổng chi cân đối NSĐP huyện Thăng Bình giai đoạn 2013-2017 44 Bảng 2.8: Tổng hợp thực so với dự toán chi NSNN huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 45 Bảng 2.9 Quy trình thực cơng tác tra NSNN huyện Thăng Bình 46 Bảng 2.10 Tình hình tra, kiểm tra lĩnh vực NSNN huyện Thăng Bình giai đoạn 2013-2017 47 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hệ thống tài quốc gia, ngân sách nhà nước khâu chủ đạo, điều kiện vật chất quan trọng để thực chức nhiệm vụ Nhà nước Đồng thời, Ngân sách Nhà nước cịn cơng cụ tài Nhà nước để điều chỉnh vĩ mô toàn đời sống KT-XH đảm bảo an ninh quốc gia Trong năm qua, với đổi chung đất nước, quản lý ngân sách Nhà nước có bước cải cách, đổi đạt số thành tựu đáng kể Trước đây, chi NSNN không tách rời chi doanh nghiệp nhà nước, điều hành mang tính tác nghiệp, mệnh lệnh hành tính đến khung khổ pháp luật chế định hoạt động chi NSNN hoạch định ban hành đồng bộ; hệ thống quan quản lý NSNN thiết lập phù hợp với kinh tế thị trường thông lệ quốc tế; quy trình, định mức, chế độ chi NSNN dần hoàn thiện theo yêu cầu thực tiễn giai đoạn; quy trình kiểm tra, giám sát chế tài vi phạm lĩnh vực quản lý chi NSNN dần hoàn thiện nâng cao hiệu lực thực thi Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển nhanh đất nước so với chuẩn mực quốc tế, số mặt, quản lý chi NSNN Việt Nam chưa thật hiệu quả, tượng thất thốt, lãng phí chi NSNN chưa ngăn chặn hiệu quả, Ngun nhân dẫn đến tình trạng quản lý chi NSNN chưa thích ứng kịp với thay đổi kinh tế, kiểm sốt q trình sử dụng NSNN cịn lỏng lẻo, chế tài xử lý hành vi vi phạm chi NSNN chưa đủ sức răn đe… Ở phạm vi cấp huyện, ngân sách địa phương tồn tất yếu khách quan, cơng cụ để cấp quyền thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội phân cơng quản lý Đã có nhiều thành tự đáng kể công tác quản lý ngân sách cấp huyện nhiên quản lý ngân sách huyện không tránh khỏi vấn đề bất cập nêu Huyện Thăng Bình huyện thuộc tỉnh Quảng Nam, đánh giá có bước chuyển biến tích cực cơng tác quản lý chi ngân sách Nhà nước, song công tác quản lý NSNN huyện Thăng Bình hiệu chưa cao, đặc biệt quản lý chi ngân sách Các đơn vị dự tốn NSNN gị bó vào sách chế độ, tiêu chuẩn định mức lại không bị ràng buộc hiệu sử dụng ngân sách giao; chế phân bổ nguồn lực chưa hợp lý Nhận thức tầm quan trọng vấn đề nêu trên, tác giả chọn đề tài “ Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam” để nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành QLKT với mong muốn góp phần để xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Ngân sách nhà nước (NSNN) quỹ tiền tệ tập trung lớn Nhà nước, đồng thời phương tiện vật chất cần thiết để hệ thống quyền nhà nước thực nhiệm vụ Trong mơi trường kinh tế thị trường nay, NSNN cịn có vai trò to lớn việc điều tiết kinh tế vĩ mô, định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội Chính lẽ đó, việc phân bổ sử dụng NSNN để mang lại hiệu cao cho xã hội thu hút quan tâm nhà lãnh đạo, quản lý qua nhiều thời kỳ Vì vậy, ngân sách nhà nước quản lý chi NSNN vấn đề nhiều người quan tâm nghiên cứu, điển hình năm gần có số nghiên cứu sau: - Những nghiên cứu quản lý NSNN nói chung: + Nguyễn Văn Tuấn (2013), “ Quản lý vốn đầu tư từ NSNN”.Tạp chí Kinh tế Dự báo số 12; tác giả thực tế công tác quản lý vốn đầu tư từ NSNN phức tạp, rườm rà, có nhiều cấp, nhiều ngành tham gia quản lý Đây rào cản lớn hiệu đầu tư, tăng trưởng chất lượng tăng trưởng + Vũ Thành Tự Anh (2012), “Quản lý phân cấp quản lý đầu tư công: Thực trạng Việt Nam kinh nghiệm quốc tế”, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Cách tiếp cận viết so sánh thực trạng quản lý đầu tư công Việt Nam với chuẩn mực quản lý đầu tư công lý tưởng (được tổng kết từ lý thuyết kinh nghiệm quốc tế), để từ tìm hạn chế quản lý đầu tư công Việt Nam, sở đưa khuyến nghị sách thích hợp + Hoàng Văn Thành (2005), “Một số giải pháp nâng cao hiệu đầu tư từ NSNN”, Đề tài khoa học cấp Bộ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Đề tài tập trung đưa giải pháp để nâng cao hiệu đầu tư từ NSNN, bao gồm giải pháp như: (1) Nhóm giải pháp tài chính; (2) Nhóm giải pháp người; (3) Nhóm giải pháp chế, sách quản lý đầu tư từ NSNN; (4) Nhóm giải pháp khác Tuy nhiên, giải pháp cịn chung cho tồn hoạt động quản lý dự án đầu tư từ vốn NSNN mà chưa cụ thể địa phương hay ngành trình triển khai thực Các tài liệu Nhà nước ban hành, sách, giáo trình, giảng nghiên cứu thống, sở tảng để xây dựng lý luận định hướng cho đề tài: Hồ Xuân Phương Lê Văn Ái (2000), “ Quản lý Tài Nhà nước”, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội, Trần Đình Ty (2005), “ Đổi chế quản lý đầu tư từ nguồn Ngân sách Nhà nước”, Nhà xuất Lao động, Đặng Văn Du (2010), “ Quản lý chi Ngân sách nhà nước”, Nhà xuất Tài Khoa Kinh tế (2016) Các cơng trình nghiên cứu quản lý nhà nước Tài chính, Ngân sách Nhà nước theo góc độ giáo trình để phục vụ hoạt động giảng dạy sở đào tạo, bồi dưỡng nên đề cập nội dung toàn diện - Những nghiên cứu quản lý chi NSNN: + Lê Thị Thanh Tuyến (2012), Hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển Trong phần sở lý luận, nhân tố ảnh hưởng đến chi NSNN cấp tỉnh, tác giả chưa đề cập đến hai vấn đề quan trọng quản lý chi NSNN quy định pháp luật đội ngũ cán làm công tác quản lý chi NSNN Do phần thực trạng giải pháp tác giả đề cập đến vấn đề + Nguyễn Ngọc Kiểm (2011) “Quản lý chi NSNN cho đầu tư xây dựng huyện Núi Thành”, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Đại học Đà Nẵng, năm 2011 Đề tài nghiên cứu, phân tích có hệ thống, làm rõ vấn đề lý luận chi NSNN cho đầu tư xây dựng Phân tích thực trạng, đánh giá kết đạt được, mặt hạn chế nguyên nhân công tác quản lý chi NSNN cho đầu tư xây dựng địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Từ phân tích thực trạng, tác giả đưa giải pháp kiến nghị góp phần hoàn thiện quản lý chi NSNN cho đầu tư xây dựng địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quản Nam nâng cao công tác lập kế hoạch, tổ chức tốt công tác nghiệm thu quản lý chất lượng cơng trình Nâng cao chất lượng kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc nhà nước huyện, tăng cường công tác tốn, cơng khai qua trình quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng Nâng cao trình độ chất lượng đội ngũ cán nhằm chống thất thốt, lãng phí, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư xây dựng NSNN + Ngơ Thị Bích Ngọc (2012), Hồn thiện phân cấp quản lý chi NSĐP tỉnh Quảng Nam Luận văn phân tích rõ tình hình phân cấp quản lý chi ngân sách tỉnh Quảng Nam Tác giả nêu ưu điểm, nhược điểm phân cấp quản lý chi ngân sách địa bàn tỉnh Quảng Nam nêu giải pháp để hoàn thiện phân cấp quản lý chi ngân sách tỉnh Quảng Nam Bên cạnh nội dung nêu trên, đề tài chưa đề cập nhiều đến phân cấp thu ngân sách địa bàn tỉnh, đồng thời chưa phân tích thực trạng công tác quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi địa bàn tỉnh Quảng Nam, chưa phân tích qui trình quản lý NSĐP từ khâu lập dự toán đến chấp hành dự toán, toán ngân sách năm công tác tra, kiểm tra tài nhằm phát điểm cịn hạn chế để đưa giải pháp tăng cường công tác quản lý NSĐP địa tỉnh Quảng Nam Khoảng trống nghiên cứu Qua trình nghiên cứu tài liệu, tác giả nhận thấy hầu hết cơng trình nghiên cứu thừa nhận tầm quan trọng công tác quản lý chi NSNN, đồng thời đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quản lý chi NSNN Tuy nhiên, nghiên cứu chung chung, chưa cụ thể, không gian nghiên cứu tài liệu địa phương khác Đặc thù tỉnh, huyện khác nên hành chi ngân sách huyện Thăng Bình cần thực nội dung sau : - Thực tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan quản lý hành Nhà nước; thực tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập Các đơn vị phải xây dựng lập kế hoạch, quy chế chi tiêu nội hàng năm tập thể cán bộ, công chức, viên chức quan công đồn quan thơng qua Khi thực phải chịu kiểm tra Thủ trưởng quan giám sát cán bộ, công chức, viên chức quan, đơn vị Thực tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm biên chế kinh phí giúp đơn vị chủ động chi tiêu, tăng thu nhập cho cán bộ, kích thích khả làm việc tinh thần tiết kiệm với hiệu suất cơng việc cao, đảm bảo hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao quan, đơn vị - Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đơn vị thụ hưởng ngân sách Thực nghiêm chế độ trách nhiệm người đứng đầu đơn vị xảy sai phạm, thất thốt, lãng phí việc sử dụng ngân sách tài sản công Triệt để thực tiết kiệm chi, nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách - Thực nghiêm túc chế độ công khai tài theo quy định hành Nhà nước, việc mua sắm trang bị sửa chữa thiết bị tài sản quan, đơn vị hành nghiệp phải theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định, trước mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị phải cấp có thẩm quyền cho phép, thực đầy đủ quy trình mua sắm tài sản - Tăng cường trách nhiệm cá nhân kế toán người chuẩn chi việc quản lý điều hành kinh phí đơn vị dự tốn, đảm bảo sử dụng mục đích, tuân thủ trình tự thủ tục, định mức chế độ tài ghi chép, hạch tốn kế toán kịp thời, chuẩn mực kế toán, thường xuyên đối chiếu với KBNN nắm số dư dự toán để chủ động việc lập kế hoạch sử dụng kịp thời khắc phục thiếu sót, hạn chế tối đa số dư tạm ứng KBNN 63 * Đối với lĩnh vực chi đầu tư xây dựng bản: Hiện đầu tư địa bàn huyện cịn tình trạng dàn trải, kéo dài không đồng nên hiệu chưa cao, ảnh hưởng đến phát triển sản xuất đời sống nhân dân Các Phòng Tài – Kế hoạch, Kinh tế hạ tầng, Ban quản lý cơng trình đầu tư XDCB, KBNN phối hợp theo dõi tình hình thực đầu tư, tình hình giải ngân dự án, yêu cầu chủ đầu tư xử lý nghiêm việc thực chậm tiến độ Kịp thời trình UBND điều chỉnh vốn từ dự án triển khai chậm tiến độ sang dự án khác để sớm hoàn thành dự án bàn giao đưa vào sử dụng để sớm phát huy hiệu quả, đồng thời khắc phục tình trạng chuyển nguồn sang năm sau Với khả ngân sách có hạn, huyện cần giao nhiệm vụ cho xã, thị trấn, chủ đầu tư lập kế hoạch đầu tư xây dựng quy định rõ danh mục, thứ tự ưu tiên, bố trí tập trung có trọng điểm phù hợp với quy hoạch chiến lược phát triển KT- XH địa phương phù hợp với khả cân đối vốn, trình HĐND huyện thơng qua Hàng năm vào kế hoạch địa bàn, đơn vị chủ động thực công tác chuẩn bị đầu tư, thực đầu tư, đồng thời hạn chế chế “xin, cho” ngăn ngừa tiêu cực việc bố trí vốn hàng năm, cần ưu tiên bố trí vốn để thực dứt điểm cơng trình chuyển tiếp trả nợ cơng trình hồn thành, bàn giao đưa vào sử dụng Rà soát lại tổ chức tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công, kiên chấm dứt hợp đồng xử phạt hợp đồng việc khảo sát, thiết kế không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến thời gian thi công chất lượng cơng trình Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát cơng trình, đồng thời gắn trách nhiệm cá nhân người giám sát cơng trình, người định đầu tư, chủ đầu hiệu quả, chất lượng, tiến độ dự án Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơng trình xây dựng địa bàn; thẩm định chặt chẽ đơn giá, định mức giá trị tốn cơng trình xây dựng hoàn thành, giảm trừ khoản chi sai chế độ theo quy định hành nhằm tiết kiệm hiệu ngân sách nhà nước 64 Quản lý chặt chẽ phần vốn tạm ứng sau ký kết hợp đồng: Chủ đầu tư tạm ứng kinh phí cho đơn vị thi cơng đơn vị thi cơng phải có cam kết tiến độ thực đồng thời phải có bảo lãnh ngân hàng khoản vốn ứng trên, q trình thi cơng lên phiếu giá khơng đảm bảo tiến độ, chủ đầu tư yêu cầu ngân hàng bảo lãnh chuyển trả kinh phí lại cho chủ đầu tư, có chấm dứt tình trạng sau đơn vị nhận thầu ứng vốn xong tiến độ thi công chậm lại, sử dụng vốn không mục đích Chấn chỉnh cơng tác đấu thầu, thẩm định phê duyệt kết đấu thầu: Hiện việc đấu thầu lúc, nơi cịn mang tính hình thức, công tác thẩm định kết đấu thầu qua loa, dễ dẫn đến thất NSNN Vì vậy, việc kiểm sốt chặt chẽ cơng tác đấu thầu nâng cao trách nhiệm, lực, đạo đức đội ngũ cán chất lượng công tác thẩm định phê duyệt kết đấu thầu yêu cầu xúc việc tăng cường quản lý chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng địa bàn huyện Thăng Bình Nâng cao hiệu công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch hồn thiện chế bồi thường giải phóng mặt để tạo điều kiện thuận lợi nâng cao hiệu vốn đầu tư từ NSNN Công tác quy hoạch thời gian qua trọng chất lượng chưa cao công tác dự báo cung cấp thông tin phục vụ quy hoạch chưa khoa học chuẩn xác, công tác công bố quản lý quy hoạch quyền cấp cịn yếu, nên tình trạng xây dựng vi phạm quy hoạch phổ biến, triển khai thực dự án vướng cơng trình dân đầu tư xây dựng, phải đền bù, cưỡng chế tháo dỡ vừa tốn thời gian, lãng phí vốn nhà nước xã hội Bên cạnh chế tài bồi thường giải phóng mặt địa phương chưa thoả đáng dẫn đến việc giải phóng mặt kéo dài, cơng trình chậm tiến độ, kinh phí từ nguồn NSNN chậm phát huy hiệu Vì vậy, huyện cần tập trung cho công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, sớm tổ chức triển khai thực quy hoạch, đồng thời khẩn trương hồn thiện chế tài bồi thường giải phóng mặt cách khoa học thoả đáng chấm dứt tình trạng đầu tư kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân lãng phí NSNN, lãng phí 65 cải xã hội Đổi chế quản lý đầu tư xây dựng phải đạt mục tiêu nâng cao hiệu đầu tư, chống lãng phí, tham ơ, tham nhũng lĩnh vực đầu tư xây dựng trước hết dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; Các dự án ngân sách cấp phát cần quy định rõ trách nhiệm cấp định đầu tư chủ đầu tư, có biện pháp cụ thể đánh giá, phân loại lực chủ đầu tư Chỉ giao việc quản lý dự án cho chủ đầu tư có đủ điều kiện lực Các dự án ngành không chuyên xây dựng cần kiên áp dụng biện pháp thích hợp thành lập ban quản lý dự án mang tính chuyên nghiệp, sau dự án hoàn thành bàn giao lại cho chủ đầu tư khai thác sử dụng Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Phịng Tài ngun - Mơi trường huyện phối hợp tốt với UBND xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện có kế hoạch phát triển việc quy hoạch, tái tạo quỹ đất địa phương để tăng, tạo nguồn thu tiền sử dụng đất hai cấp hưởng để đảm bảo nguồn chi cho đầu tư xây dựng địa phương hàng năm, nhằm giải vấn đề nợ đọng xây dựng kéo dài UBND xã, thị trấn cần có giải pháp huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện nhân dân khoản viện trợ khơng hồn lại để đầu tư xây dựng bản, đầu tư dự án mà nhân dân đóng góp, thực quy chế cơng khai rõ ràng, để tạo lịng tin nhân dân Khai thác phát huy nội lực địa phương để thực tốt chủ trương kiên cố hóa kênh mương nội đồng giao thông nông thôn từ nguồn vốn hỗ trợ ngân sách Trung ương vốn ngân sách cấp huyện, để cơng trình mặt nơng thơn hồn thành thời hạn đảm bảo toán thuận lợi, phục vụ tốt sản xuất, đời sống dân 3.3.3 Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt, tốn khoản chi ngân sách địa bàn huyện Trong xu hướng đổi chế quản lý NSNN nay, vai trò kiểm sốt chi NSNN KBNN giữ vị trí quan trọng, người “gác cửa” khoản chi 66 NSNN Để nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi NSNN quan KBNN cần tập trung thực số biện pháp sau: + Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành cơng tác kiểm sốt chi NSNN, đảm bảo chặt chẽ khơng cứng nhắc, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị giao dịch với KBNN + Nâng cao trình độ nghiệp vụ kiểm soát chi NSNN cán KBNN thông qua thực chiến lược ngành việc đào tạo đào tạo lại cán + Phối hợp chặt chẽ với quan tài quản lý chi NSNN, thực nghiêm túc chế độ thơng tin báo cáo với quan tài quan hữu quan với lãnh đạo huyện + Thực quy trình kiểm sốt chi NSNN qua KBNN Kiểm tra trước, sau chi NSNN Đây khâu cần coi trọng kiểm sốt trước chi ngăn ngừa loại bỏ khoản chi tiêu không chế độ quy định, không định mức tiêu chuẩn, đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, chống lãng phí, thất NSNN Tồn khoản chi từ ngân sách huyện phải kiểm soát qua KBNN huyện , phải có dự tốn ngân sách cấp có thẩm quyền giao, nên cần tăng cường kiểm soát KBNN chi ngân sách, cụ thể khoản chi sau: - Đối với kiểm soát, toán chi đầu tư xây dựng Thứ nhất, tuân thủ chặt chẽ quy dịnh Nhà nuớc quản lý ÐTXDCB Thứ hai, công khai đầy đủ quy định, quy trình nghiệp vụ có liên quan đến kiểm sốt, tốn vốn đầu tư XDCB Thứ ba, nâng cao chất luợng công tác kiểm sốt chi KBNN huyện Thăng Bình cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ hồ sơ toán Thứ tư, kiên từ chối toán thu hồi vốn dối với dự án không triển khai thực tiến độ, vi phạm chế độ quản lý ÐTXDCB Thứ năm, chủ đầu tư hình thức quản lý dự án phải phê duyệt cụ thể 67 định đầu tư phải đảm bảo lực quản lý theo quy định - Đối với kiểm soát, toán chi thường xuyên Thứ nhất, tăng cường quản lý chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định để hạn chế lãng phí, tiêu cực sử dụng ngân sách Thứ hai, bước triển khai phương thức kiểm soát chi theo kết đầu thực cam kết chi sử dụng ngân sách - Đối với kiểm soát chi chuyển nguồn Ðể thúc dẩy đơn vị tăng cường sử dụng ngân sách, triển khai kịp thời nhiệm vụ giao đảm bảo số liệu chuyển nguồn sang năm sau xác, đầy đủ, vào quý IV năm 3.3.4 Chú trọng cơng tác tốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Đối với toán chi đầu tư phát triển Tăng cường công tác thẩm tra, thẩm định tốn vốn đầu tư dự án hồn thành, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm trường hợp quan, đơn vị, chủ đầu tư toán sai định mức, chế độ đơn giá, với số lượng lớn Quyết toán chi đầu tư phải đảm bảo xác, đầy đủ tổng mức đầu tư thực hiện, phân định rõ ràng nguồn vốn đầu tư Thực cơng tác tốn vốn đầu tư theo niên độ ngân sách Đối với toán chi thường xuyên Cơ quan chủ quản quan Tài có kế hoạch thẩm tra toán quý III Khi kết thúc năm thẩm tra toán quý IV cộng số liệu thẩm tra q III hồn tất thẩm tra báo cáo toán năm Đối với nội dung chi theo tiêu, kinh phí bổ sung cho nhiệm vụ cơng tác cụ thể sau kết thúc mục tiêu, hồn thành nhiệm vụ tốn dứt điểm, không chờ kết thúc năm Đối với khoản chi từ nguồn thu để lại chi chi học phí, hàng q quan chủ quản có trách nhiệm xét duyệt toán cho đơn vị trực thuộc, tổng hợp tốn gửi quan Tài thẩm tra kết thẩm tra Phịng Tài sở để hàng quý ghi thu, ghi chi vào NSNN 68 Ngồi ra, q trình tốn NSNN cần trọng công tác kiểm kê, kê đối chiếu tồn tài sản, vật tư, cơng nợ, tiền mặt, tiền gửi loại nguồn quỹ đơn vị để xác định số thực có thời điểm năm báo cáo Bảng Quyết tốn phải có phần thuyết minh toán, gồm nội dung sau: đánh giá tình hình thu chi NSNN năm thực so với năm trước so với dự toán giao; phân tích cụ thể nguyên nhân tăng, giảm tiêu so với dự toán giao, đồng thời nêu nguyên nhân khách quan, chủ quan làm tăng, giảm tiêu so với dự tốn 3.3.5 Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, giám sát công tác chi NSNN xử lý vi phạm công tác chi NSNN Thanh tra, kiểm tra, giám sát chi NSNN có ý nghĩa quan trọng công tác quản lý NSNN Làm tốt công tác tra, kiểm tra, giám sát chi NSNN góp phần phịng ngừa sai phạm, thất thốt, lãng phí chi tiêu, sử dụng kinh phí ngân sách, tập trung, đầy đủ, kịp thời; tăng nguồn lực tài cho đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Vì vậy, cần thiết phải tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng NSNN, đặc biệt lĩnh vực xây dựng Hoạt động tra, kiểm tra trình sử dụng nguồn vốn NSNN chức quan trọng cần thiết nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí vốn ngân sách Với mục đích đánh giá thực trạng quản lý chi NSNN huyện Thăng Bình, quan tra cần phải tra toàn diện, xuyên suốt trình thực chi NSNN đơn vị thời gian định, đặc biệt công tác tra việc sử dụng vốn đầu tư, kiên xử trường hợp phê duyệt dự án đầu tư chưa thực cần thiết đầu tư, gây lãng phí vốn đầu tư từ NSNN UBND huyện cần có kế hoạch cụ thể tra, kiểm tra công tác chi NSNN, hạn chế tối đa trùng lặp, chồng chéo tra gây khó khăn, thời gian cho đối tượng tra Đồng thời, phải xây dựng chế phối hợp chặt chẽ hoạt động quan tra nhằm đảm bảo tra toàn diện, tiết kiệm thời gian, khơng chồng chéo, hạn chế lãng phí đảm bảo hiệu 69 Qua tra, kiểm tra có kiến nghị, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời thiếu sót, sai phạm quản lý NSNN nói chung quản lý chi NSNN nói riêng Xử lý nghiêm túc cán bộ, công chức thiếu lực, thiếu tinh thần trách nhiệm gây lãng phí, thất thoát NSNN, dẫn đến hiệu sử dụng NSNN khơng cao Thường xun có giải pháp nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, cơng chức làm công tác tra, đặc biệt chấn chỉnh thái độ, đạo đức cán trực tiếp tra đơn vị sử dụng NSNN, phát tượng có thoả thuận cán tra đối tượng tra cần phải xử lý nghiêm UBND huyện tăng cường đạo thực công tác tra, đồng thời, HĐND huyện cần thưởng xuyên triển khai thực nghiêm quy trình giám sát định kỳ Cần nâng tỷ trọng đại biểu HĐND chuyên trách giúp việc lĩnh vực NSNN, tăng cường đại biểu HĐND hoạt động chuyên nghiệp để giúp cho HĐND giám sát định xác vấn đề có liên quan đến ngân sách Tăng cường giám sát cán công chức, viên chức, nhân dân nhằm thúc đẩy tiết kiệm chi, chống lãng phí, tham nhũng lĩnh vực tài Tăng cường cơng tác kiểm tra, tra xử lý vi phạm trình chấp hành ngân sách, sử dụng ngân sách, tập trung vào giải pháp sau: + Xác định lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung tra, đặt biệt lĩnh vực dễ xảy lãng phí, thất thóat vốn như: cơng tác xây dựng bản, mua sắm trang bị tài sản, tình hình sử dụng ngân sách đơn vị dự tốn, cơng tác quản lý thu chi ngân sách cấp xã, phường + Nâng cao trình độ lực phẩm chất đạo đức đội ngũ cán làm công tác tra, thường xuyên đào tạo, cập nhật kiến thức không lĩnh vực kinh tế, tài chính, QLNN mà cịn nhiều kiến thức tổng hợp khác + Phải đổi phương thức tra, kiểm tra theo dự toán chi ngân sách thực tế chi Qua tra cần kết hợp với việc đánh giá hiệu sau thực chi ngân sách + Tăng cường công tác phối hợp với quan có chức tra địa 70 phương để tránh chồng chéo, trùng lắp trình tra, gây khó khắn,ảnh hưởng đến hoạt động bình thường đơn vị tra + Xử lý nghiêm minh sai phạm phát để nâng cao hiệu lực công tác tra Tùy theo tính chất, mức độ sai phạm mà kiến nghị xử lý cho phù hợp nhằm làm cho công tác quản lý tài vào nề nếp, răn đe sai phạm 3.3.6 Các giải pháp khác - Giải pháp hoàn thiện tổ chức máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý chi NSNN UBND huyện xây dựng hoàn thiện khung tiêu chuẩn trình độ lực vị trí, phận tham gia quản lý chi NSNN phù hợp với yêu cầu thực tiễn Sau đó, tiến hành rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán làm cơng tác quản lý chi NSNN Trên sở đó, định hướng xếp, bố trí lại đội ngũ cán cho hợp lý, bố trí người việc, phù hợp với khả trình độ chun mơn cán bọ Kiên thay cán yếu lực phẩm chất, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Tiếp tục đổi cấu tổ chức máy, rà soát chức nhiệm vụ Phịng Tài - kế hoạch để đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý tài giai đọan mới, thực có hiệu khoản chi ngân sách thuộc quyền quản lý Đồng thời, mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào công tác quản lý Phịng Tài - Kế hoạch Trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu đưa hệ thống quản lý chất lượng vào lĩnh vực: kế hoạch đầu tư (chủ yếu khâu thủ tục đầu tư), quản lý dự toán đơn vị HCSN, quản lý cấp phát ngân sách xã … Tiếp tục thực tinh giản máy quản lý: Chính quyền địa phương cần hết súc coi trọng việc triển khai thực tinh giản máy cán bộ, xác định lại xác chức nhiệm vụ quan, đơn vị liên quan, đơn vị thực quản lý chi NSNN để tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, giảm phiền hà rườm rà thủ tục hành cho doanh nghiệp nhân dân Kiên đưa khỏi máy nhà nước cán không đủ lực phẩm chất, không đủ 71 sức khoẻ trình độ chun mơn, khơng để bất cập mát cán kéo dài làm tổn hại đến uy tín quan nhà nước ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội địa phương Nâng cao hiệu quản lý chi ngân sách đội ngũ cán tài huyện xã phường Cán quản lý chi ngân sách đóng vai trò đặc biệt quan trọng đến hiệu quản lý chi ngân sách Do vậy, vấn đề đặt phải đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lực phẩm chất đội ngũ cán nhằm đáp ứng yêu cầu đổi quản lý tài nói chung quản lý chi ngân sách nói riêng địa bàn huyện - Thực nghiêm túc việc cơng khai tài địa bàn huyện Đẩy mạnh việc cơng khai tài cấp ngân sách cần thực số giải pháp sau: Xác định nội dung, phạm vi số liệu cần công khai theo quy định Lựa chọn hình thức cơng khai phù hợp với địa phương, đơn vị để nhân dân, cán bộ, cơng chức nắm rõ nội dung công khai giám sát nội dung Ngồi hình thức cơng khai lâu nay, ngân sách huyện cơng khai trang thông tin điện tử UBND huyện Đối với xã, phường cần đặt biệt ý đến việc cơng khai khoản huy động nhân dân đóng góp xây dựng sở hạ tầng, nội dung thực tế thường hay bỏ sót gây nhiều thắc mắc nhân dân Các quan có chức địan thể trị cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc công khai ngân sách địa phương, đơn vị Kịp thời đề xuất xử lý đơn vị vi phạm chế độ công khai tài Việc cơng khai phải đảm bảo thực quy chế dân chủ, đảm bảo yêu cầu hình thức cơng khai theo quy định: phát hành ấn phẩm; niêm yết công khai nơi quy định; thông báo văn đến quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; đưa thơng tin lên trang web cổng thông tin điện tử huyện ; thông báo phương tiện thông tin đại chúng, 72 - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý chi ngân sách nhà nước Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cơng tác quản lý tài Phịng Tài - Kế hoạch để nâng cao hiệu tham mưu điều hành ngân sách địa phương Hiện phịng Tài - Kế hoạch triển khai phần mềm quản lý ngân sách xã, phần mềm quản lý thu chi ngân sách huyện , toán ngân sách địa phương triển khai phần mềm kế toán đơn vị HCSN Thời gian tới, đề xuất huyện cho phép hợp đồng viết phần mềm quản lý công tác sau: quản lý đăng ký kinh doanh (trong cần ý hướng mở để tiến tới thực đăng ký kinh doanh qua mạng), quản lý kế hoạch đầu tư, quản lý dự toán đơn vị HCSN… Cần ứng dụng công nghệ thông tin thông qua phần mềm chuyên dụng trợ giúp cho việc lập dự toán, phân bổ dự toán NSNN, chấp hành dự toán chi NSNN toán NSNN thực theo quy trình thống địa bàn Tiểu kết chương Từ thực trạng công tác quản lý chi NSNN huyện Thăng Bình thời gian qua, dự báo văn pháp luật liên quan đến công tác quản lý chi NSNN, bám sát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thăng Bình đến năm 2025, dựa quan điểm hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN Huyện , tác giả đề xuất nhóm giải pháp giúp tăng cường hiệu lực quản lý chi NSNN Thăng Bình thời gian tới, từ hạn chế tình trạng lãng phí, thất thoát vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, cụ thể nhóm giải pháp sau: (1) hồn thiện cơng tác lập dự tốn chi ngân sách; (2) nâng cao hiệu cơng tác chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước; (3) hồn thiện cơng tác kiểm sốt, tốn khoản chi ngân sách địa bàn huyện ; (4) trọng cơng tác tốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện ; (5) đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, giám sát công tác chi NSNN xử lý vi phạm công tác chi NSNN (6) giải pháp khác 73 KẾT LUẬN Trong cơng đổi tồn diện KT-XH, QLKT tài nói chung, quản lý chi NSNN nói riêng công cụ vô quan trọng cấp quyền Nhà nước việc điều hành, quản lý nên kinh tế Tuy nhiên, việc sử dụng công cụ cho hiệu thách thức lớn, đòi hỏi cấp, ngành phải thường xuyên nghiên cứu, từ lý luận đến thực tiễn để đưa kiến nghị, giải pháp góp phần hồn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý chi NSNN Muốn tiếp tục hoàn thiện quản lý chi NSNN điều kiện trước hết phải thực đổi cách toàn diện đồng hệ thống tổ chức quan hành chính, đơn vị nghiệp xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cấp quyền, đảm bảo tự chủ, tự chịu trách nhiệm cấp quyền tình lập, chấp hành tốn ngân sách địa phương Hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Thăng Bình u cầu cấp thiết có tính khách quan Điều không bắt nguồn từ hạn chế trình thực cơng tác mà cịn sư đòi hỏi quy định, Nghị Đảng sách Nhà nước đổi chế quản lý chi ngân sách Đây hoạt động quản lý có liên quan đến cấp, ngành, lĩnh vực, cần phải quan tâm mức Bởi có ý nghĩa nhiều mặt, tác động, chi phối, định phát triển KT-XH địa bàn huyện gắn với trách nhiệm quản lý, lãnh đạo Đảng UBND huyện đơn vị xã, phường quan chức Qua q trình phân tích, luận giải, luận văn làm rõ khắc hoạ nét bật sau: - Khái quát cách tương đối đầy đủ sở lý luận để làm tảng cho việc thực quản lý chi ngân sách huyện Thăng Bình Đây khơng yêu cầu thực tiễn vấn đề đòi hỏi mà mục tiêu, động lực để thúc đẩy huyện phát triển tồn diện ngày có hiệu cao - Thực tiễn quản lý chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Thăng Bình đặt nhiều vấn đề cần phải giải kịp thời, đòi hỏi ngành chức 74 đặc biệt ngành tài phải đổi tồn diện đáp ứng yêu cầu đặt công tác quản lý chi ngân sách địa bàn Qua phân tích luận giải mặt mạnh, mặt yếu công tác quản lý thu chi ngân sách địa bàn từ đề giải pháp có tính khả thi nhằm thúc đẩy, khai thác tiềm phát triển sản xuất kinh doanh điạ bàn huyện Đó địi hỏi thách thức huyện nói chung ngành tài nói riêng việc thực chức để nâng cao hiệu quản lý chi ngân sách sở phát triển nguồn thu sử dụng khoản chi có hiệu đáp ứng yêu cầu đổi chế QLKT nói chung quản lý thu chi ngân sách nói riêng Đồng thời, thơng qua quản lý chi ngân sách để giúp cho huyện thực tốt chức việc đầu tư phát triển sở hạ tầng hỗ trợ người nghèo, rút ngắn khoảng cách người giàu người nghèo Đề tài luận giải vấn đề có tính vấn đề từ tìm kiếm ngun nhân khách quan chủ quan yếu cơng tác nói để làm sở đề giải pháp có tính thực thi Các giải pháp đề xuất luận văn dựa luận khoa học, nhằm giải hạn chế, bất cập trước mắt Luận văn đề xuất giải pháp mang tính định hướng chiến lược lâu dài cơng tác quản lý chi NSNN nói chung quản lý chi NSNN huyện Thăng Bình nói riêng Để thực biện pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu chi ngân sách có hiệu đòi hỏi phải thực tổng hợp giải pháp tầm vĩ mô vi mô Sự lãnh đạo đạo UBND huyện , cấp, ngành chức năng, tổ chức trị - xã hội từ huyện đơn vị xã, phường cần phải quan tâm mức công tác coi công tác trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm khơng riêng quan tài Mặc dù có cố gắng khơng thể tránh khỏi hạn chế, kính mong thầy giáo bạn đồng nghiệp góp ý để luận văn tiếp tục hồn thiện có hiệu cao có giá trị áp dụng vào cơng tác quản lý thu, chi ngân sách địa phương./ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ Tài (2015), Luật Ngân sách Nhà nước văn hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà Nội [2] Bộ Tài chính, Thơng tư số 342/2016/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2016 Bộ tài việc hướng dẫn thực Nghị định 162/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NSNN [3] Chính phủ, Nghị định 162/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NSNN, Hà Nội [4] Nguyễn Thị Chắt (2004), “Tăng cường cơng tác giám sát tài đơn vị nghiệp giao quyền tự chủ tài chính”, Thanh tra Tài chính, (8), trang 9, 46 [5] Đặng Văn Du (2010), Quản lý chi ngân sách nhà nước, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [6] Học viện Tài (2003), Giáo trình lý thuyết tài chính, Nxb Tài chính, Hà Nội [7] Nguyễn Sinh Hùng (2005), “Quản lý sử dụng NSNN tiến trình cải cách tài cơng”, Tạp chí Cộng sản, (3), tr 36 – 40 [8] Trịnh Thị Thúy Hồng (2008), “Thâm hụt Ngân sách nhà nước tác động tiêu cực đáng quan tâm”, Tạp chí Nghiên cứu Tài – Kế toán, số 2(55), trang 61 [9] Phạm Quang Huy (2015), “Vận dụng kinh nghiệm quốc tế lý thuyết quản trị chi tiêu phủ vào kế tốn ngân sách Việt Nam”, Tạp chí Khoa học, số (2), trang 45 -52 [10] Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình Quản lý kinh tế, Nhà xuất Lý luận trị, Hà Nội [11] Đinh Sơn Hùng Trương Thị Hiền (2009), Những vấn đề lý thuyết kinh tế, Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh [12] Mai Đình Lâm (2015), “Tác động chi ngân sách đến tăng trưởng kinh tế địa phương: Nghiên cứu trường hợp tỉnh thành phía Nam”, Tạp chí Ngân sách Tăng trưởng, số ngày 15/8/2015 [13] Lê Chi Mai (2003), “Tăng cường cải cách tài cơng nhằm thúc đẩy cải cách hành chính”, Quản lý nhà nước (9), tr – 11 [14] Đẵng Hữu Pháp (2010), “Quản lý nhà nước lĩnh vực ngân sách theo luật Ngân sách nhà nước”, Quản lý nhà nước, (9), trang – 14 [15] Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015) Luật tổ chức Chính quyền địa phương [16] Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Thanh tra, Hà nội [17] Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam(2015), Luật Ngân sách nhà nước, Hà Nội [18] Nguyễn Ngọc Sơn (2013), “Tái cấu đầu tư công: Thực trạng số khuyến nghị”, Tạp chí Tài chính, 12 [19] Nguyễn Thị Minh Tâm (2014), “Giải pháp nâng cao vai trò Hội đồng nhân dân phân bổ, giám sát ngân sách nhà nước”, Quản lý nhà nước, (5), trang 38 – 40 [20] Nguyễn Minh Tân (2015), “Những điểm Luật ngân sách nhà nước năm 2015”, Tạp chí Tài chính, [21] UBND huyện Thăng Bình (2013,2014,2015,2016,2017), Báo cáo tốn chi ngân sách huyện năm 2013;2014;2015;2016;2017 [22] UBND huyện Thăng Bình (2013;2014;2015,2016,2017), Báo cáo kinh tế xã hội năm 2013;2014;2015; 2016;2017 [23] Niên giám thống kê huyện Thăng Bình (2013-2017) ... ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Chi ngân sách nhà nước quản lý chi ngân sách Nhà nước: 1.1.1 Ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước (NSNN) toàn khoản thu, chi Nhà nước dự toán... VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Chi ngân sách nhà nước quản lý chi ngân sách Nhà nước: 1.2 Nội dung quản lý chi ngân sách Nhà nước cấp huyện 15 1.3... cấp quản lý chi NSĐP tỉnh Quảng Nam Luận văn phân tích rõ tình hình phân cấp quản lý chi ngân sách tỉnh Quảng Nam Tác giả nêu ưu điểm, nhược điểm phân cấp quản lý chi ngân sách địa bàn tỉnh Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi ngân sách nhà nước của huyện thăng bình, tỉnh quảng nam , Quản lý chi ngân sách nhà nước của huyện thăng bình, tỉnh quảng nam