Quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh quảng nam

84 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:46

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ THU HÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI – năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ THU HÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢNG NAM Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 834 04 10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS BÙI QUANG BÌNH HÀ NỘI – năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Nam” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận văn trung thực, không trùng lắp với đề tài khác lĩnh vực nhằm mục đích phục vụ cho việc học tập công tác thân Tác giả luận văn Trần Thị Thu Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TỈNH 1.1 Những vấn đề chung quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước 1.2 Nội dung quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh 18 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh 25 1.4 Kinh nghiệm quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước địa phương khác 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM 33 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam 33 2.2 Thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước máy quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam 36 2.3 Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam 43 2.4 Đánh giá chung tình hình quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Nam 52 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM 57 3.1 Cơ sở để đưa giải pháp 57 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam 59 3.3 Một số kiến nghị 70 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CTX : Chi thường xuyên TX : Thường xuyên ĐTPT : Đầu tư phát triển HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc nhà nước KH&ĐT : Kế hoạch Đầu tư KT-XH : Kinh tế - xã hội NS : Ngân sách NSĐP : Ngân sách địa phương NSNN : Ngân sách nhà nước NSTW : Ngân sách trung ương QH : Quốc hội TW : Trung ương UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : XDCB % : Tỉ lệ phần trăm DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Tổng hợp kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam từ năm 2013-2017 Tỉ lệ thực so với dự toán chi thường xuyên NSNN tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2017 Đánh giá chất lượng lập dự toán chi thường xuyên NSNN tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2017 Tổng hợp tình hình phân bổ NSNN tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2017 Cơ cấu thực nội dung chi thường xuyên NSNN tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2017 Kết tra chi thường xuyên NSNN tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2017 Tình hình từ chối tốn Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2017 Trang 36 43 44 45 47 51 52 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân sách nhà nước (NSNN) có vai trị quan trọng tồn hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng đối ngoại đất nước, NSNN điều kiện vật chất quan trọng để thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước Hiến pháp quy định Đồng thời, NSNN công cụ quan trọng Nhà nước để điều chỉnh vĩ mơ tồn kinh tế, thực mục tiêu Nhà nước Thông qua việc phân phối phân phối lại tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân, NSNN tập trung phần quan trọng thu nhập quốc dân để đảm bảo nguồn vốn cho tái sản xuất mở rộng kinh tế Trong cấu chi ngân sách nhà nước gồm có hai khoản chi lớn chi đầu tư phát triển chi thường xuyên, chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn, nhằm đảm bảo cho máy nhà nước hoạt động liên tục, hiệu quả, phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ trị - kinh tế - xã hội nhà nước Đồng thời chi thường xuyên công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô Nhà nước Quảng Nam tái lập từ đầu năm 1997, có 18 đơn vị hành cấp huyện, gồm: thành phố, thị xã 15 huyện, với 244 xã/phường/thị trấn Tỉnh có vị trí địa lý tương đối thuận lợi, có sân bay, cảng biển, có giao thơng đường sắt, đường bộ, đường thủy quốc gia nội vùng tương đối đồng bộ; có 02 Di sản văn hóa giới Phố cổ Hội An Khu Đền tháp Mỹ Sơn Hàng năm thu ngân sách nhà nước địa bàn khoảng 15.000 tỷ đồng, sở nguồn thu cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) số bổ sung từ ngân sách Trung ương (NSTW), dự toán chi NSĐP năm qua phân bổ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng địa phương Theo số liệu thống kê tỉnh từ năm 1997 đến chi thường xuyên từ ngân sách tỉnh liên tục tăng từ 337 tỷ đồng (chiếm 63% tổng chi) lên 11.543 tỷ đồng (chiếm 58% tổng chi) Nguyên nhân, chi cho người ngày tăng, có nhiều định mức chi chưa phù hợp, số nội dung chi thường xuyên chưa thực cấp thiết Trong kiểm soát tốt việc chi thường xuyên, tạo nhiều nguồn lực để đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Do vấn đề làm để tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh thời gian trở nên cấp thiết Xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý ngân sách vị trí cơng tác, tơi vào tìm hiểu đề tài “Quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Nam” làm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế Trong trình thực đề tài, thời gian có hạn với kinh nghiệm, kiến thức cịn hạn chế nên chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận quan tâm góp ý thầy, giáo để Luận văn hồn chỉnh Tình hình nghiên cứu đề tài Trong thời gian gần đây, vấn đề liên quan đến quản lý chi NSNN có nhiều cơng trình nghiên cứu nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế viết đăng báo, tạp chí trung ương địa phương Cụ thể đề cập tới nhóm nghiên cứu gián tiếp qua quản lý chi ngân sách qua kho bạc nhà nước nghiên cứu sau: Sách chuyên khảo: “Quản lý chi tiêu công Việt Nam - Thực trạng giải pháp”, Nhà xuất Tài năm 2005 tác giả GS.TS Dương Thị Bình Minh Sách chuyên khảo hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý chi tiêu công tiến hành phân tích thực trạng quản lý chi NSNN Việt Nam giai đoạn 1991-2004, rõ thành công, hạn chế nguyên nhân Tác giả sách đề xuất tổ hợp giải pháp đổi chi tiêu công cho giai đoạn 2006-2010 tăng cường tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu chi tiêu công Luận án tiến sĩ kinh tế: “Đổi quản lý chi NSNN điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam”, năm 2008 tác giả Nguyễn Thị Minh Luận án làm rõ số vấn đề lý luận quản lý chi NSNN phù hợp với kinh tế thị trường, vấn đề phân cấp quản lý kinh tế phân cấp quản lý NSNN, chế quản lý chi NSNN, cần thiết phải đổi quản lý chi NSNN Việt Nam giai đoạn 2001- 2010 Đặc biệt, tác giả nhấn mạnh vai trò chi NSNN khơng phương tiện tài bảo đảm cho hoạt động máy nhà nước, mà công cụ điều tiết vĩ mô Tác giả trình bày khái quát thực trạng quản lý chi NSNN Việt Nam theo yếu tố đầu vào kết hợp với quản lý chi theo chương trình mục tiêu, dự án, phần theo kết đầu (cơ chế khốn chi hành chính) khn khổ chi tiêu ngắn hạn Trong luận án đề xuất nhóm giải pháp đổi quản lý chi NSNN, nhấn mạnh giải pháp đẩy mạnh triển khai thực quản lý NSNN theo kết đầu Nghiên cứu: “Chính sách chi tiêu thâm hụt NS Việt Nam”, năm 2014 tác giả Đinh Thị Chinh Nghiên cứu làm rõ ảnh hưởng chi tiêu NS tới tăng trưởng kinh tế, lạm phát giai đoạn 2006-2010, 20112013 Việt Nam phân tích thực trạng thâm hụt NS Việt Nam, rõ vấn đề cần lưu ý như: chi vượt thu; thâm hụt NS kéo theo nợ công gia tăng; cán cân NS có xu hướng giảm dần Tác giả kiến nghị số giải pháp giải bội chi NS như: Kiểm soát nguồn chi, thay đổi cấu chi… Luận văn thạc sĩ kinh tế: “Phân cấp ngân sáckh, lập dự tốn ngân sách”, năm 2011 tác giả Nguyễn Hồng Tuấn Luận văn đề cập nội dung phân bổ vốn đầu tư chi thường xuyên, bước đổi cơng tác lập dự tốn gắn với thực chương trình kinh tế, nâng cao ý thức tiết kiệm chống lãng phí, ý thức kỷ luật tài chính, có sách tài để khai thác hiệu nguồn lực có góp phần tạo mơi trường đầu tư thuận lợi Luận văn chưa làm rõ vấn đề chấp hành ngân sách đơn dự toán Luận văn thạc sĩ kinh tế: “Phân tích thực trạng thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang” , năm 2011 tác giả Tô Thiện Hiền Luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý NSNN tỉnh An Giang đảm bảo tăng trưởng phát triển kinh tế bền vững với tầm nhìn đến năm 2020 Ngồi cịn có nghiên cứu khác như: Luận văn thạc sĩ kinh tế: “Quản lý ngân sách Nhà nước địa bàn thành phố Hà Tĩnh”, năm 2008 tác giả Trịnh Văn Ngọc, Trường Đại học kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội Luận văn thạc sĩ kinh tế: “ Về hoàn thiện quản lý thu, chi NSNN Thành phố Nha Trang thành phố Khánh Hoà”, năm 2007 tác giả Nguyễn Ngọc Anh Tuấn (2007), Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nghiên cứu: “Bàn thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng dự toán NSNN, Tạp chí Kế tốn, số 11,12 năm 2018 tác giả Hồng Hàm; Nghiên cứu: “Phân tích tính cơng hiệu chi NSNN theo thành phố”, tạp chí Tài tháng 12/2009 tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyễn Quang Dong (2009),; Luận văn thạc sĩ, Hoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi”, năm 2012 tác giả Lê Thị Thanh Tuyền (2012), Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà nước TP Đà Nẵng”, năm 2010 tác giả Ngơ Thị Bích, Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Trong cơng trình nghiên cứu khoa học viết trên, tác giả đề cập đến số vấn đề liên quan đến quản lý chi NSNN giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng NSNN phần lớn tiếp cận từ góc độ quản lý, kiểm sốt chi quan KBNN quan tài chính, cơng định gửi quan Tài tổng hợp thẩm tra phê duyệt Số liệu tốn chi ngân sách phải đảm bảo trung thực, xác, phản ánh nội dung thu chi theo mục lục NSNN phải lập thời gian quy định Quyết toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh, huyện, cấp xã phải chịu thẩm tra phê duyệt HĐND cấp tỉnh, huyện cấp xã Thực chế độ kiểm toán bắt buộc tất đơn vị sử dụng ngân sách Xây dựng thể chế giám sát tài đồng bộ, trọng hoạt động giám sát đoàn thể quần chúng, nhân dân hoạt động tự giám sát, kiểm tra tài đơn vị sở Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm tra, phê duyệt tốn Sở Tài chính, phịng Tài - Kế hoạch, đơn vị dự toán, toán ngân sách cấp xã Các cán chun quản Sở Tài chính, phịng Tài - Kế hoạch phải thường xuyên bám sát đơn vị giao phụ trách để hướng dẫn, kiểm tra, uốn nắn sai sót, giúp đỡ đơn vị trình thực chi tiêu ngân sách để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa sai phạm xảy Cần có chế quy định rõ chế độ trách nhiệm cán chuyên quản xảy sai sót đơn vị giao phụ trách, cán chuyên quản phải chịu trách nhiệm số liệu kiểm tra, phê duyệt tốn 3.2.5 Giải pháp hồn thiện tra, kiểm sốt, kiểm tra toán quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Nam Thanh tra, kiểm tra tài có ý nghĩa quan trọng cơng tác quản lý NSNN, chức thiết yếu Tài Nhà nước Làm tốt cơng tác Thanh tra tài kiểm sốt chi ngân sách góp phần phịng ngừa sai phạm, thất thốt, lãng phí chi tiêu, sử dụng kinh phí ngân sách, tập trung đầy đủ, kịp thời nguồn thu ngân sách cho Nhà nước tăng nguồn lực tài cho đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Vì vậy, cần thiết phải tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, tra tài việc quản lý, sử dụng NSNN 64 Thông qua biện pháp quản lý chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước cần hồn thiện xây dựng chuẩn quy trình nghiệp vụ nhằm quản lý, kiểm tra, kiểm soát theo dự toán duyệt, đảm bảo theo chế độ tiêu chuẩn định mức, kiên từ chối khoản chi khơng chế độ, khơng có dự tốn, tiếp tục khẳng định vai trò Kho bạc Nhà nước việc thực phối hợp thu kiểm soát chi NSNN quản lý quỹ NSNN, giám sát đơn vị thực chấp hành dự toán NSNN Giám sát việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, chống lãng phí sử dụng kinh phí ngân sách Nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động giám sát HĐND cấp NSNN nói chung NSĐP phương nói riêng Cần nâng tỷ trọng Đại biểu HĐND chuyên trách giúp việc lĩnh vực NSNN Tăng cường giám sát cán công nhân viên, nhân dân nhằm thúc đẩy tiết kiệm chi, chống lãng phí, tham nhũng lĩnh vực tài Thực nghiêm chỉnh quy định cơng khai tài cấp ngân sách tỉnh, huyện, xã, đơn vị dự tốn Ngồi cần thiết Nâng cao hiệu lực kiểm tra, tra quản lý sử dụng ngân sách địa phương Tăng cường chất lượng giám sát thực NSĐP HĐND cách thực số giải pháp: Thứ nhất, cung cấp thông tin đầy đủ cho ủy viên HĐND, báo cáo thực theo quý, năm, kết luận kiểm tốn nhà nước, số thơng báo tiêu phân bổ từ TW… để ủy viên có đánh giá tình hình thực NSNN phê chuẩn NSĐP cách xác, hợp lý Thứ hai, HĐND tăng tần suất thực giám sát triển khai thực dự án trọng điểm đầu tư từ NSĐP nhiều hình thức đa dạng giám sát qua báo cáo, thị sát trực tiếp công trình đạo UBND kiểm tra, tra chặt chẽ, cần thiết yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án, 65 UBND giải trình sử dụng vốn đầu tư trước HĐND Thứ ba, đạo UBND mời Kiểm toán nhà nước kiểm tra chi tiêu NSĐP dự án trọng điểm dự án có dấu hiệu vi phạm chế độ, sách quản lý NSĐP Phát huy tác dụng tra tài tra nhà nước kiểm tra, giám sát việc sử dụng NSĐT đơn vị thụ hưởng NSĐP Sở Tài cần kiểm tra sát quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công đơn vị nghiệp thực tự chủ tài nhằm phịng ngừa cán quản lý quan lợi dụng quyền chủ động biển thủ, tham ô NSNN Phát huy tinh thần tự chủ cán bộ, nhân viên quan nhà nước giám sát sử dụng NSNN đơn vị Bộ phận kiểm soát nội đơn vị phải hỗ trợ người lao động giám sát sử dụng NSNN, thực công khai thông tin sử dụng NSNN trụ sở đơn vị Chú trọng xử lý đơn thư tố giác nhân dân sai phạm cán bộ, quan sử dụng NSNN Các trường hợp sai phạm phải xử lý nghiêm khắc, kịp thời nhằm củng cố lòng tin người có tinh thần tố giác thiết lập kỷ cương quản lý NSNN Hằng năm, UBND tỉnh nên tổng kết hoạt động quản lý NSNN công bố đánh giá quan quản lý đến tất đơn vị thụ hưởng NSĐP để khuyến khích người làm tốt, phê bình người làm kém, tăng tính thuyết phục chế quản lý NSNN nói chung 3.2.6 Giải pháp khác 3.2.6.1 Giải pháp liên quan đến thực chế tự chủ tài biên chế quan quản lý nhà nước đơn vị nghiệp công lập - Hồn thiện thể chế sở hữu: Cơng tác quản lý, sử dụng tài sản công 66 giám sát, thực chặt chẽ, giảm tình trạng thất thốt, lãng phí chi tiêu, sử dụng tài sản cơng; ý thức, trách nhiệm cấp, ngành, quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công nâng lên rõ rệt Bên cạnh nguồn vốn nhà nước, thực kêu gọi khuyến khích xã hội hóa số lĩnh vực như: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, mơi trường, giám định tư pháp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân dân giảm áp lực cho ngân sách nhà nước Đẩy mạnh cơng tác cổ phần hóa, thực có hiệu việc xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp có vốn nhà nước theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 Thủ tướng Chính phủ tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực xếp năm 2017, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung giai đoạn 2018-2020 - Phát triển thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp: Trọng tâm củng cố nâng cao hiệu kinh tế tập thể; khuyến khích phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển - Đẩy mạnh cơng tác cải cách hành chính, tập trung xây dựng triển khai Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 18NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp máy quản lý hành Tăng cường cơng tác triển khai thực chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập địa bàn tỉnh theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP Chính phủ, tiếp tục cổ phần hóa doanh nghiệp đơn vị nghiệp công lập theo lộ trình; bước cấu lại chi ngân sách theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư hợp lý, giảm tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi khu vực dịch vụ công lập xếp lại máy hành - Cơ cấu lại chi thường xuyên lĩnh vực, đảm bảo kinh phí 67 thực Nghị phát triển kinh tế - xã hội HĐND tỉnh, chế độ sách tiền lương, an sinh xã hội, đảm bảo nhiệm vụ chi quốc phòng, an ninh - Tiếp tục thực đề án vị trí việc làm cấu ngạch công chức Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh UBND huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định phê duyệt UBND tỉnh - Sắp xếp, kiện toàn tổ chức quan hành chính, tổ chức Hội quần chúng, Quỹ tài nhà nước ngân sách nhà nước đại bàn tỉnh 3.2.6.2 Về triển khai thực xếp tổ chức máy đơn vị nghiệp công lập theo tinh thần Nghị số 19-NQ/TW Tập trung đạo các Sở, ngành địa phương xây dựng Đề án xếp, đổi đơn vị nghiệp công lập giai đoạn 2018-2021 tỉnh gồm nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính: - Kiện tồn hệ thống tổ chức, ngành y tế tỉnh Quảng Nam - Giao Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với địa phương khẩn trương hoàn thành Đề án xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán quản lý, giáo viên nhân viên ngành giáo dục đến năm học 2020-2021 - Sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp: Sắp xếp sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh, sáp nhập trường Cao đẳng, Trung cấp địa bàn tỉnh thành sở giáo dục nghề nghiệp thuộc UBND tỉnh; chuyển đổi mơ hình hoạt động giải thể Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Sự nghiệp văn hóa - thể thao: Hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền - Truyền hình, Ban Quản lý Di tích (nếu có) Đội Chiếu bóng lưu động cấp huyện thành Trung tâm văn hóa - Thể thao Truyền - truyền hình cấp huyện Xây dựng Đề án xếp, tổ chức lại đơn 68 vị nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch báo cáo Ban Cán Đảng UBND tỉnh trình Ban Chỉ đạo 809 Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, định 3.2.6.3 Giải pháp hoàn thiện tổ chức máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý chi NSNN - Nâng cao chất lượng cán bộ: Thực tiêu chuẩn hoá chuyên mơn hố đội ngũ cán quản chi thường xun NSNN Yêu cầu cán phải có lực chuyên môn cao, đào tạo bồi dưỡng tốt, am hiểu nắm vững tình hình KTXH chế sách Nhà nước Đồng thời có tư cách, phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm tâm huyết với công việc giao Để thực yêu cầu nêu trên, hàng năm quan phải rà soát đánh giá phân loại cán theo tiêu chuẩn đạo đức, trình độ chun mơn, lực quản lý từ có kế hoạch bồi dưỡng, xếp, phân cơng cơng tác theo lực trình độ người - Tăng cường đào tạo đào tạo lại kiến thức quản lý tài NSNN cho đội ngũ cán làm cơng tác tài chính, kế toán đơn vị dự toán, cán tài xã phường, thị trấn để người hiểu nhận thức yêu cầu quản lý NSNN chức nhiệm vụ thẩm quyền mình, đồng thời tự tích luỹ kiến thức kinh nghiệm để có đủ khả thực thi cơng vụ Công tác đào tạo đào tạo lại phải đặc biệt trọng để đảm bảo cán ngành Tài hiểu rõ chủ trương, sách Nhà nước hội nhập kinh tế, từ vận dụng vào q trình hoạch định sách trình tổ chức thực nhiệm vụ - Áp dụng linh hoạt chế độ luân chuyển cán nhằm nâng cao tính động, sáng tạo, chống bảo thủ, trì trệ ngăn ngừa sai phạm cán - Có chế độ thưởng, phạt nghiêm minh, tăng cường trách nhiệm cá nhân, tạo lòng tin nhân dân Nhà nước 69 - Tiếp tục thực tinh giản máy quản lý: Chính quyền địa phương từ huyện đến xã phường cần coi trọng việc triển khai thực tinh giản máy cán bộ, xác định lại xác chức nhiệm vụ quan, đơn vị thực quản lý nhà nước ngân sách để tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, giảm phiền hà rườm rà thủ tục hành cho doanh nghiệp nhân dân Kiên đưa khỏi máy Nhà nước cán không đủ lực phẩm chất, không để bất cập máy cán kéo dài làm tổn hại đến uy tín quan nhà nước ảnh hưởng đến KTXH địa phương 3.2.6.4 Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin, đào tạo cán tin học quản lý, thực chương trình ứng dụng tin học hóa quản lý chi thường xuyên NSNN Tăng cường đào tạo để nâng cao trình độ tin học cho cán làm công tác quản lý NSNN để tăng khả phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn đơn vị, đặc biệt công tác quản lý chi thường xuyên Đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm quản lý ngân sách điều hành, quản lý chi thường xuyên, cơng tác hạch tốn kế tốn nhằm đảm bảo tăng hiệu xử lý công việc, tiết kiệm thời gian bước giảm biên chế quản lý chi thường xuyên NSNN 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Trung ương - Củng cố hệ thống thơng tin tài - NS, hệ thống kế toán NS, kế toán kho bạc kế toán đơn vị sử dụng NSNN nhằm cung cấp mặt thông tin thống đầy đủ cho cán quản lý NSNN đơn vị họ có nhu cầu Đầu tư xây dựng số trung tâm có nhiệm vụ dự 70 báo xu hướng phát triển dài hạn lĩnh vực tài – ngân sách – đầu tư để hỗ trợ đơn vị quản lý NSNN địa phương, giúp họ xây dựng dự tốn xác Tăng thời gian chuẩn bị dự tốn cho cấp quyền địa phương nhằm tăng chất lượng dự toán - Một số chế độ, sách Trung ương áp dụng địa phương còn bất cập, đề nghị Trung ương cần rà soát, điều chỉnh, cụ thể như: + Phụ cấp viên theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 Ban Tổ chức Trung ương Ban Tuyên giáo Trung ương + Phụ cấp thành viên Ban Bảo vệ sức khỏe cán theo Công văn 1278-CV/VPTW/nb ngày 30/3/2009 Văn phòng Trung ương Đảng + Phụ cấp trách nhiệm theo cơng tác bảo vệ trị nội theo Công văn số số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 Ban Tổ chức Trung ương Các văn hướng dẫn Ban Trung ương để thực chế độ, sách CBCC mà phải quy định Luật, Nghị định, Thông tư Trung ương Nghị HĐND cấp tỉnh theo quy định Luật NSNN Do vậy, đề nghị quan Đảng Trung ương cần rà sốt lại tất chế độ, sách áp dụng để trình Quốc hội xem xét quy định thống quan Đảng quan Nhà nước - Về an ninh, quốc phòng: + Nhiệm vụ chi thường xuyên an ninh, quốc phòng chưa có quy định rõ ràng nhiệm vụ chi cấp ngân sách, dẫn đến dự toán trùng chi cấp ngân sách Đề nghị quan Trung ương có hướng dẫn nhiệm vụ chi cấp ngân sách để tránh trùng chi + Nhiệm vụ chi huấn luyện dân quân tự vệ: Trung ương quy định mức chi huấn luyện, quân số huấn luyện, số ngày huấn luyện, ngân sách đại phương phải đảm bảo kinh phí gây khó khăn cân đối ngân sách địa 71 phương Đề nghị Trung ương giao cho địa phương tự quy định quân số, , quân số huấn luyện, số ngày huấn luyện nhân quân tự vệ cho phù hợp với tình hình khả cân đối ngân sách địa phương - Về thực chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập: + Đề nghị sớm ban hành Nghị định Thông tư hướng dẫn thực cơ chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực cịn lại (văn hóa, thể thao du lịch, thơng tin truyền thơng, phát truyền hình, y tế, giáo dục đào tạo) + Đề nghị Chính phủ, bộ, ngành Trung ương sớm thống ban hành quy định hướng dẫn định mức kinh tế-kỹ thuật, định mức chi phí lĩnh vực để đại phương triển khai thực 3.1.2 Kiến nghị tỉnh Trong điều kiện Luật NSNN năm 2015 Luật đầu tư công mở rộng phân cấp quyền chủ động cho quyền địa phương dự toán điều hành NSĐP trung hạn, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm, tỉnh Quảng Nam cần rà sốt lại hệ thống sách, định mức ban hành để điều chỉnh theo hướng sau đây: - Đối với định mức TW ban hành, cần tích cực rà sốt, kiến nghị TW thay đổi sách, định mức khơng cịn phù hợp Ví dụ định mức NS chi giáo dục – đào tạo, chi cho bệnh viện, chi quản lý hành Trong điều kiện sách TW chưa thay đổi kịp thời, cần có sách bổ trợ để giảm mức độ khơng phù hợp sách chung địa phương - Các quan tham mưu cần tham mưu cho UBND HĐND điều chỉnh chế độ, sách, định mức chi NSĐP cho phù hợp với điều kiện đặc thù Tỉnh - Tập trung đẩy mạnh việc thực chế tự chủ, tự chịu trách 72 nhiệm quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập xã hội hóa cung cấp dịch vụ cơng - Tích cực triển khai chế khốn hành chuyển đơn vị nghiệp công lập sang hoạt động theo chế tự chủ Đối với quan, phận thực thi chế khoán, cần hỗ trợ họ rà sốt lại quy trình nghiệp vụ, thủ tục hành chính, lược bỏ thủ tục, hoạt động khơng cần thiết, chuẩn hóa chúng để tiết kiệm chi phí nhân lực Cơng khai thủ tục, yêu cầu hồ sơ quy trình thực thi quản lý hành để người có nhu cầu tiếp cận thơng tin đầy đủ, hạn chế việc trùng lắp thủ tục, rút gọn thời gian giải thủ tục Khi tiết kiệm chi NS, cần khuyến khích quan, phận nhận khốn sử dụng phần kinh phí tiết kiệm đào tạo nhân viên, trang bị thiết bị làm việc, nâng cao mức độ thành thạo, chuyên nghiệp nhân viên, từ nâng cao hiệu suất cơng tác, giảm biên chế, tăng thu nhập cho người lao động cách đáng, bền vững Tiểu kết chương Qua chương hai luận văn đánh giá thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Quảng Nam sang chương ba tác giả khái quát qua quan điểm, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam thời gian đến Từ đưa số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên từ NSNN tỉnh Quảng Nam Bên cạnh cần có điều kiện để thực giải pháp như: điều kiện tổ chức máy quản lý, điều kiện quan tâm đạo Tỉnh ủy UBND tỉnh, điều kiện chế độ sách 73 KẾT LUẬN Trong năm vừa qua, chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam đảm bảo hoạt động máy nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị xã hội, hỗ trợ hoạt động tổ chức khác thực nhiệm vụ thường xuyên phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tỉnh Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Nam nhiều thiếu sót, hạn chế Một số định mức làm lập dự toán chậm ban hành, sửa đổi gây khó khăn cho việc lập dự tốn chi thường xun NSNN Chất lượng dự tốn chi thường xun NSNN cịn thấp, thường xuyên phải điều chỉnh trìnhthực Kỷ luật chấp hành ngân sách chưa nghiêm minh, áp dụng kế hoạch “Ngân sách mềm” Tỉnh chưa tích cực, chủ động thực chế tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập Nguyên nhân hạn chế nêu phần chế, sách, định mức chi NSNN Trung ương quy định chưa phù hợp với địa phương Nhận định vấn đề này, luận văn hệ thống hoá làm rõ thêm số vấn đề lý luận thực tiễn chi thường xuyên ngân sách tỉnh quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh, tham khảo kinh nghiệm quản lý số tỉnh, sâu phân tích mặt đạt mặt hạn chế, nguyên nhân dẫn đến hạn chế đưa giải pháp cụ thể nhằm khắc phục hạn chế, yếu để nâng cao công tác quản lý chi thường xuyên ngân tỉnh Quảng Nam Để khắc phục hạn chế quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh, đồng thời phát huy mạnh tỉnh Quảng Nam nhằm thích nghi với giai đoạn phát triển có nhiều hội khơng thách thức, khó 74 khăn, tỉnh cần hoàn thiện quản lý chi thường xuyên NS tỉnh theo hướng: Quyết tâm trì kỷ luật tài khóa chặt chẽ, dài hạn, hướng tới việc phân bổ khoản chi thường xuyên NSNN phục vụ mục tiêu ưu tiên phát triển KT-XH địa bàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý chi NSNN cách cải thiện chất lượng tất khâu chu trình ngân sách, rà sốt, hồn thiện chế độ, sách, định mức chi NSĐP; phân bổ ngân sách theo thứ tự ưu tiên phù hợp với mục tiêu quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh; tăng cường kiểm sốt q trình chi thường xun ngân sách tỉnh, nâng cao hiệu lực kiểm tra, tra việc sử dụng NSĐP; nâng cao lực quản lý ngân sách máy cán Trung ương cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung lại hệ thống định mức áp dụng cho địa phương, xây dựng hạ tầng thơng tin, kế tốn, sách tạo điều kiện cho địa phương thuận lợi công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tình hình thực khuyến nghị Báo cáo đánh giá chi tiêu công năm 2018 Sở Tài Quảng Nam; Báo cáo kết thực Nghị số 51/NQ-CP giai đoạn 20162018 mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2019-2020 địa bàn tỉnh Quảng Nam; Ngơ Thị Bích (2010), Hoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà nước TP Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học kinh tế, ĐHĐN năm 2010; Bộ Tài (2003, 2015), Luật ngân sách Nhà nước văn hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước, NXB Tài chính, Hà Nội; Đinh Thị Chinh (2014), "Chính sách chi tiêu thâm hụt ngân sách Việt Nam", Thông tin phục vụ lãnh đạo Vũ Văn Cương (2012), "Đánh giá thực trạng lập, chấp hành, toán ngân sách nhà nước phương hướng hoàn thiện", Tạp chí Quản lý Tài chính, (8); Trần Xuân Hải (2012), Tăng cường cơng tác quản lý tài cơng Việt Nam điều kiện nay, Đề tài cấp Bộ, Bộ Tài chính, Hà Nội; Nguyễn Ngọc Hải (2008), Hoàn thiện chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho việc cung ứng hàng hóa cơng cộng Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội; Hồng Hàm (2008), “Bàn thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng dự tốn NSNN”, Tạp chí Kế tốn, số 11,12 năm 2008; 10 Nguyễn Văn Hậu (2013), Đổi quy trình chi ngân sách nhà nước Việt Nam nay, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; 11 Tô Thiện Hiền (2011), Nâng cao hiệu quản lý ngân sách nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến 2020, Luận án tiến sĩ kinh tế Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, 12 Phan Thị Hiếu (2013), Hồn thiện quản lý chi ngân sách Thị xã Gia Nghĩa, Luận văn thạc sỹ, Học viện Tài chính, năm 2013; 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (2013), Nghị việc phê duyệt toán ngân sách địa phương năm 2013, Quảng Nam; 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (2014), Nghị việc phê duyệt toán ngân sách địa phương năm 2014, Quảng Nam; 15 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (2015), Nghị việc phê duyệt toán ngân sách địa phương năm 2015, Quảng Nam; 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (2016), Nghị việc phê duyệt toán ngân sách địa phương năm 2016, Quảng Nam; 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (2017), Nghị việc phê duyệt toán ngân sách địa phương năm 2017, Quảng Nam; 18 Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam (2016), Báo cáo thống kê toán ngân sách nhà nước 2013, Quảng Nam 19 Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam (2014), Báo cáo thống kê toán ngân sách nhà nước 2014, Quảng Nam 20 Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam (2015), Báo cáo thống kê toán ngân sách nhà nước 2015, Quảng Nam 21 Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam (2016), Báo cáo thống kê toán ngân sách nhà nước 2016, Quảng Nam 22 Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam (2017), Báo cáo thống kê toán ngân sách nhà nước 2017, Quảng Nam 23 Dương Thị Bình Minh (2005), Quản lý chi tiêu công Việt Nam thực trạng giải pháp, Nxb Tài chính, Hà Nội 24 Nguyễn Thị Minh (2008), Đổi chi ngân sách nhà nước điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội 25 Nguyễn Thị Minh Nguyễn Quang Dong (2009), “Phân tích tính cơng hiệu chi NSNN theo thành phố”, tạp chí Tài chính, tháng 12/2009; 26 Lê Văn Nghĩa (2018), Quản lý chi ngân sách nhà nước, tỉnh Đăk Lăk, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh 27 Trịnh Văn Ngọc (2008), Quản lý ngân sách Nhà nước địa bàn thành phố Hà Tĩnh, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2008; 28 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn (2007), Về hoàn thiện quản lý thu, chi NSNN Thành phố Nha Trang thành phố Khánh Hoà, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2007; 29 Lê Thị Thanh Tuyền (2012), Hoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học kinh tế, ĐHĐN năm 2012; ... lý luận quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Chương 2: Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng. .. thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam 2.3.1 Thực trạng quản lý lập dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam Việc lập dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Nam. .. VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TỈNH 1.1 Những vấn đề chung quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước 1.2 Nội dung quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh quảng nam , Quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh quảng nam