Pháp luật về thuế xuất khẩu từ thực tiễn cục hải quan tỉnh đắk lắk

88 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:44

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ XUẤT KHẨU TỪ THỰC TIỄN CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ XUẤT KHẨU TỪ THỰC TIỄN CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐẮK LẮK Ngành: Luật kinh tế Mã số : 8380107 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ĐỨC MINH HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học cá nhân Các số liệu, ví dụ, trích dẫn luận văn bảo đảm độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khoa học khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Khánh Linh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CHUNG VỀ THUẾ XUẤT KHẨU 1.1 Những vấn đề lý luận pháp luật thuế xuất 1.2 Lý luận pháp luật thuế xuất 11 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐẮK LẮK 22 2.1 Thực trạng pháp luật thuế xuất Việt Nam 22 2.2 Thực trạng thực pháp luật thuế xuất qua thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk 29 2.3 Đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật thuế xuất Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk 51 Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU 61 3.1 Quan điểm, yêu cầu hoàn thiện pháp luật thuế xuất 61 3.2 Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật thuế xuất 63 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật thuế xuất 69 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐTNT : Đối tượng nộp thuế NSNN : Ngân sách nhà nước NNT : Người nộp thuế XK : Xuất DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu tổ chức Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk 36 Bảng 2.2 Số liệu kết chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2015 – 2018 40 Bảng 2.3: Số liệu thu NSNN Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk từ năm 2014 – 2018 43 Bảng 2.4: Kim ngạch xuất nhập từ năm 2015 – 2018 45 Bảng 2.5: Số thuế nợ đọng từ năm 2015 – 2018 46 Bảng 2.6: Số liệu kiểm tra sau thông quan từ năm 2015 – 2018 47 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn nước ta, nguồn thu thuế từ hoạt động xuất ln chiếm vai trị quan trọng nhằm trì cân đối ngân sách, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động máy nhà nước Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập số 45/2005/QH11 Quốc hội XI thơng qua ngày 14/6/2005 có hiệu lực ngày 1/1/2006 Sau 10 năm thực thi, Luật đem lại nhiều kết đáng ghi nhận, cụ thể: Luật tạo khn khổ pháp lý, góp phần quan trọng thực đường lối chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại Đảng Nhà nước, phù hợp với tiến trình cải cách đồng hệ thống sách thuế giai đoạn 2005 đến 2015; Các quy định Luật có tác dụng thúc đẩy sản xuất xuất (XK) phát triển, hỗ trợ chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, đồng thời, bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc số nhóm mặt hàng, ngành nghề phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế hạn chế nhập (NK) hàng hóa gây nhiễm mơi trường, hàng hóa tiêu dùng khơng khuyến khích NK, góp phần hạn chế nhập siêu Cùng với đó, tỷ trọng số thu thuế XK tổng thu ngân sách nhà nước qua năm giảm thực cam kết quốc tế số thu góp phần điều chỉnh cấu thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững phát huy vai trò quản lý Nhà nước chống gian lận thương mại, chống thất thu thuế Tuy nhiên, bên cạnh tác động tích cực, Luật thuế XK năm 2005 bộc lộ số hạn chế, không phù hợp với diễn biến thực tế phát triển kinh tế hội nhập quốc tế đất nước Một số nội dung quy định Luật khơng cịn phù hợp với quy định hệ thống pháp luật nói chung số luật liên quan Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan, Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường… thực tiễn XK hàng hóa năm gần đây, đặc biệt bối cảnh Việt Nam tham gia hội nhập quốc tế triển khai mạnh mẽ công tác cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 Trước yêu cầu đổi mới, phát triển, hội nhập mạnh mẽ kinh tế cần phải sửa đổi Luật thuế XK cho phù hợp với thực tiễn, ngày 6/4/2016, Quốc hội thông qua Luật Thuế XK sửa đổi, thay Luật Thuế XK năm 2005 Thời gian qua pháp luật thuế xuất (XK) nước ta nói chung Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk nói riêng đạt kết đáng khích lệ, nhiên xu hội nhập kinh tế quốc tế khu vực nay, Việt Nam phải cắt giảm đáng kể hàng rào thuế xuất Thuế xuất loại thuế có liên quan đến yếu tố nước ngồi, đồng thời ảnh hưởng lớn đến vấn đề tự hóa thương mại Vì quốc gia chấp nhận đường hội nhập phải chấp nhận ràng buộc với cam kết quốc tế, mà nội dung chủ yếu cam kết dỡ bỏ hàng rào thương mại, đặc biệt hàng rào thuế xuất Ngồi WTO, Việt Nam cịn phải thực nhiều lộ trình cắt giảm thuế để tham gia khu vực mậu dịch tự như: khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA); khu vực mậu dịch tự ASEANTrung Quốc (ACFTA); khu vực mậu dịch tự ASEAN với đối tác khác như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc-Newzealand Trong bối cảnh đó, pháp luật thuế XK vấn đề cần phải có quan tâm thích đáng Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk tổ chức thực pháp luật hải quan địa bàn 03 tỉnh Tây nguyên gồm Đắk Lắk, Đắk Nông Lâm Đồng điều kiện kinh tế - xã hội chậm phát triển, nguồn thu từ thuế XK nguồn thu chủ yếu địa bàn 03 tỉnh Vì vậy, thu thuế XK nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk Trong bối cảnh đó, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Pháp luật thuế xuất từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk”, để đáp ứng yêu cầu cấp thiết từ thực tế thu thuế XK Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk giai đoạn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Đề tài pháp luật thuế XK nhiều tổ chức, cá nhân liên quan nghiên cứu đến nhiều góc độ khác như: - Đề tài: “Hoàn thiện chế quản lý thuế hàng hoá xuất nhập ngành Hải quan”, Luận văn thạc sỹ Kinh tế Dương Phú Đông, Đại học Kinh tế quốc dân năm 2008; - Đề tài: “Tiếp tục cải cách, đại hoá Hải quan Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế”, Luận án tiến sỹ Kinh tế Nguyễn Ngọc Túc, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2007; - Đề tài: “Các giải pháp tăng cường quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập tiến trình gia nhập AFTA Việt nam”, Luận án tiến sỹ Kinh tế Nguyễn Danh Hưng, Học viện Tài năm 2003 - Đề tài: “Đổi quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập ngành Hải quan nay”, Luận án thạc sỹ Kinh tế Trần Thành Tơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2006 Nhìn chung, đề tài tài liệu có đề cập mức độ định pháp luật thuế XK, chống thất thu thuế XK ngành Hải quan Tuy nhiên, chưa có cơng trình khoa học dạng luận văn thạc sỹ luận án tiến sỹ nghiên cứu cách đầy đủ, toàn diện đề tài pháp luật thuế xuất từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, góc độ Luật kinh tế Do vậy, tác giả chọn đề tài làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Luật Kinh tế Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Luận văn khái quát thực trạng pháp luật thuế XK Việt Nam tập trung làm rõ thực tiễn thi hành Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk thời gian qua Từ luận văn đề xuất kiến nghị giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật thuế xuất nâng cao hiệu thực thuế xuất Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích, làm rõ vấn đề lý luận pháp luật thuế XK: khái niệm thuế xuất khẩu; vai trò thuế xuất - Phân tích đánh giá khái quát quy định pháp luật thuế xuất thực tiễn áp dụng pháp luật thuế XK Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, rút thành công, hạn chế nguyên nhân - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật thuế xuất Đối tượng phương pháp nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu pháp luật thuế xuất khẩu, cam kết quốc tế lĩnh vực mà Việt Nam ký kết, tham gia số quy định liên quan pháp luật thuế XK; thực tiễn thi hành pháp luật thuế xuất Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài nội dung pháp luật thuế xuất thực tiễn thi hành pháp luật thuế xuất Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk từ năm 2014 - 2018 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Cơ sở lý luận Đề tài thực dựa sở vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng, nhà nước xuất pháp luật thuế XK 5.2 Phương pháp nghiên cứu thuận lợi so với trước Việc củng cố lòng tin cho doanh nghiệp nước hoạt động Việt Nam nhà đầu tư tiềm Đây dấu hiệu tích cực việc cải thiện môi trường đầu tư, tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư kinh doanh Với phương châm khuyến khích phát triển sản xuất xuất khẩu, bảo hộ hợp lý có điều kiện cho ngành sản xuất nước phù hợp với tiến trình hội nhập, Luật thuế xuất cần thay đổi quy định tổ chức thu thuế xuất nhập Với quan điểm tăng cường tính minh bạch, cụ thể hố quy định thủ tục việc kê khai, nộp thuế, miễn giảm thuế có chế tài xử lý hành thuế rõ ràng, việc sửa đổi bổ sung pháp luật thuế xuất cần cải thiện nhược điểm trên, đó, góp phần làm cho môi trường đầu tư Việt Nam hấp dẫn Hài hoà quy định xuất với chuẩn mực quốc tế giá tính thuế, khiếu nại quyền khiếu nại, thuế chống bán phá giá v.v… Tạo nên môi trường đầu tư thông thống hấp dẫn ln mục tiêu mà Chính phủ hướng tới với nỗ lực cao Cải thiện mơi trường đầu tư khuyến khích nguồn lực nước tập trung cho đầu tư, phát triển kinh tế Việc sửa đổi bổ sung pháp luật thuế xuất nỗ lực Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Việt Nam thành viên thức WTO, phải nâng cao lực quan thuế nói chung, hải quan nói riêng; xếp lại tổ chức máy quan thuế, đào tạo đào tạo lại công chức ngành thuế quan theo hướng chuyên mơn hóa, chun nghiệp; xây dựng hệ thống quản lý đạt chuẩn ISO 9001 Thứ năm, nâng cao trình độ nhận thức thái độ chấp hành người nộp thuế xuất Người nộp thuế đối tượng trực tiếp thực quy định pháp luật thuế xuất Vì vậy, trình độ nhận thức thái độ chấp hành 68 nghĩa vụ thuế họ đóng vai trị định việc thu thuế chống thất thu thuế Cho dù hệ thống pháp luật hồn thiện, phương pháp, hình thức quản lý đổi mới, cán thuế đáp ứng lực trình độ song ngăn chặn triệt để việc trốn, lậu thuế người nộp thuế thiếu ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế Do để hồn thành nhiệm vụ đặt ra, bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế XK cần phải tuyên truyền giáo dục, vận động người nộp thuế tự giác chấp hành nghĩa vụ quyền lợi họ 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật thuế xuất Sau ba mươi năm thực đường lối đổi mới, đất nước ta giành thành tựu to lớn lĩnh vực kinh tế trị Là thành viên WTO, nước ta có vị bình đẳng việc hoạch định sách thương mại tồn cầu, có hội thiết lập trật tự kinh tế công bằng, hợp lý hơn, có điều kiện để bảo vệ lợi ích đất nước, doanh nghiệp Được tiếp cận thị trường hàng hóa dịch vụ tất nước thành viên với mức thuế cắt giảm ngành dịch vụ mà nước mở cửa theo Nghị định thư gia nhập nước này, không bị phân biệt đối xử Điều tạo điều kiện cho mở rộng thị trường xuất khẩu, mở rộng kinh doanh, dịch vụ biên giới quốc gia Pháp luật thuế xuất công cụ quan trọng nhà nước để kiểm soát hoạt động ngoại thương: hoạt động ngoại thương có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế nội địa Nó mang lại cho đất nước nguồn lợi lớn vốn, kỹ thuật, cơng nghệ, hàng hóa, góp phần giải vấn đề kinh tế vĩ mô Tuy nhiên, hoạt động động ngoại thương mở rộng, khơng kiểm sốt dẫn đến tác hại kinh tế, trị, văn hóa, xã hội như: phụ thuộc kinh tế, trị với nước ngồi; phong tục, tập quán lối sống quốc gia bị ảnh hưởng…Vì vậy, quốc gia sử dụng thuế xuất 69 cơng cụ quan trọng để kiểm sốt hoạt động ngoại thương, quản lý mặt hàng xuất khẩu; khuyến khích xuất hàng hóa có lợi hạn chế xuất hàng hóa có hại cho trình phát triển kinh tế xã hội đất nước Pháp luật thuế xuất công cụ bảo hộ sản xuất nước: hoạt động ngoại thương phát triển gây tác động tiêu cực sản xuất nội địa, đặc biệt kinh tế chậm phát triển chưa đủ sức cạnh tranh với kinh tế nước ngồi Vì vậy, quốc gia kinh tế chậm phát triển, thuế xuất công cụ nhà nước để bảo hộ sản xuất nước Để tạo thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa quan hệ thương mại quốc tế, nước đặt quy tắc định hàng hóa xuất việc đánh thuế vào hàng hóa Đặc biệt điều kiện tự hóa thương mại nay, quốc gia chung lợi ích ký kết hiệp định song phương đa phương thực hiên ưu đãi hàng hóa xuất Các quốc gia tham gia ký kết hiệp định phải từ bỏ tính chủ quyền đánh thuế xuất khẩu, mà phải tuân thủ hiệp định thuế ký kết Vì quốc gia thiết lập pháp luật thuế xuất phải đảm bảo phù hợp pháp luật thuế xuất với thông lệ thương mại cam kết quốc tế mà quốc gia ký kết tham gia Phải vào lợi so sánh thương mại yêu cầu bảo hộ loại hàng hóa khu vực thị trường để thiết lập biểu thuế phù hợp: mục tiêu xây dựng sách thuế xuất mà quốc gia hướng tới bảo hộ hợp lý sản xuất nước Tùy theo trình độ phát triển kinh tế xã hội quốc gia mà mục tiêu nhấn mạnh giảm bớt Căn vào lợi so sánh thương mại mặt hàng sản xuất nước, pháp luật thuế xuất xây dựng biểu thuế cho phù hợp 70 Công tác phân loại, áp mã số, thuế suất hàng hóa có ý nghĩa định số tiền thuế phải nộp, đòi hỏi người thực (cả ĐTNT công chức HQ) phải nắm vững nguyên tắc phân loại, kết cấu Biểu thuế xuất nhập phải có kiến thức định hàng hố xác định mã số theo quy định, chấp hành pháp luật thuế (ĐTNT) hồn thành nhiệm vụ (đối với cán cơng chức HQ) Bãi bỏ thời gian ân hạn thuế quy định Luật Thuế xuất khẩu, nên dùng hai hình thức: nộp thuế có bảo lãnh tổ chức tín dụng trước thơng quan hàng hóa Về cơng tác tổ chức thực pháp luật thuế xuất cần tăng cường đại hoá ngành hải quan, trang bị sở vật chất kỹ thuật đại, nối mạng toàn ngành nước, yêu cầu hải quan địa phương nhanh chóng cập nhật thông tin liệu giá lô hàng thông quan địa phương vào ngân hàng liệu giá để hải quan nước tham vấn Xây dựng chiến lược mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế lĩnh vực hải quan, tranh thủ tối đa giúp đỡ hải quan giới tiến đến nối mạng quốc tế để xây dựng hoàn thiện ngân hàng liệu giá ngành hải quan Về trình độ nhận thức thái độ chấp hành người nộp thuế xuất Người nộp thuế đối tượng trực tiếp thực sách, luật lệ thuế xuất Vì vậy, trình độ nhận thức thái độ chấp hành nghĩa vụ thuế họ đóng vai trị định việc thu thuế chống thất thu thuế Cho dù hệ thống sách, pháp luật hồn thiện, phương pháp, hình thức quản lý đổi mới, cán thuế đáp ứng lực trình độ song khơng thể ngăn chặn triệt để việc trốn, lậu thuế người nộp thuế thiếu ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế Do đó, để hồn thành nhiệm vụ đặt ra, mặt cần 71 hoàn thiện hệ thống pháp luật; mặt khác, phải tuyên truyền giáo dục, vận động người nộp thuế tự giác chấp hành nghĩa vụ quyền lợi họ Kết luận chương Công đổi hội nhập quốc tế vấn đề tất yếu, song việc đổi mới, hội nhập, thay đổi hệ thống pháp luật lại vấn đề đặt Ngày điều kiện chun mơn hóa, tồn cầu hóa kinh tế, nước mở rộng giao lưu trao đổi buôn bán với mặt hàng mạnh hay ưu đãi thiên nhiên dành cho quốc gia với Do quốc gia cần đưa chiến lược nhằm thúc đẩy hay hạn chế xuất điều tất yếu Tham gia hội nhập kinh tế quốc tế không diễn Việt Nam, châu Á mà khắp châu lục bao gồm nước phát triển Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam hội nhập kinh tế với tổ chức khu vực đến tổ chức toàn cầu Nước ta trở thành viên thức ASEAN, Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương (APEC) tổ chức thương mại quốc tế (WTO) Thuế vấn đề quan trọng hoạt động WTO có ảnh hưởng trực tiếp đến việc đàm phán quốc gia trình hội nhập trở thành viên thức tổ chức Trước tình hình Việt Nam hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế giới đặt yêu cầu phải thực cải cách sách thuế Một vấn đề quan tâm phủ pháp luật thuế xuất khẩu, thuế xuất loại thuế chịu tác động mạnh q trình hội nhập Chính sách thuế quan tốt tạo điều kiện cho hoạt động thương mại đầu tư phát triển, góp phần bảo hộ có hiệu quả, nâng cao khả cạnh tranh kinh tế giảm thiểu tác động bất lợi kinh tế trước biến động thị trường giới Theo kinh nghiệm thực tế quốc gia việc điều chỉnh xuất pháp luật thuế XK sách hiệu Nhiều 72 phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên việc sửa đổi, bổ sung pháp luật không quán, dẫn đến nhiều văn pháp luật chồng chéo phải soạn thảo lại sửa đổi bổ sung nhiều lần, hệ thống pháp luật chưa ổn định Vì vậy, từ vấn đề lý luận pháp luật thuế xuất dựa thực tiễn thi hành nêu chương 1, chương 2; Luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật đưa kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật thuế xuất nhằm phát huy vai trò pháp luật đời sống xã hội nâng cao hiệu thực pháp luật thuế xuất khẩu, cụ thể như: Đề nghị sửa đổi, bổ sung số quy định pháp luật thuế XK văn liên quan để phù hợp với thực tiễn hơn, cụ thể: Thứ nhất, sửa đổi biểu thuế suất XK Những hạn chế pháp luật thuế XK Việt Nam trình hội nhập kinh tế tồn cầu, tính tùy thuộc lẫn nước tăng lên Sự biến động thị trường nước tác động mạnh đến thị trường nước, địi hỏi phải có sách kinh tế vĩ mơ đắn, kịp thời, có lực dự báo phân tích tình hình, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực trước biến động thị trường giới Thuế XK nước ta vừa đánh theo tính chất hàng hóa, vừa đánh theo mục đích sử dụng dễ tạo sơ hở, bất hợp lý đối tượng làm ăn bất triệt để lợi dụng So với nước khác, biểu thuế suất XK Việt Nam phức tạp, bao gồm hàng chục nghìn dịng thuế, nhiều nhóm hàng, mặt hàng có nhiều mức thuế suất khác nhau: mức thuế lại có chênh lệch lớn vừa không phù hợp với xu hội nhập, vừa tạo kẽ hở để đối tượng nộp thuế lợi dụng trốn thuế Chẳng hạn, loại hàng hóa lúc xuất cần khai báo sai lệch đặc tính chúng hưởng mức thuế suất có lợi cần khai đặc tính loại hàng hóa có thuế suất thấp, sau 73 xuất cải tạo, thay đổi kết cấu thành loại hàng hóa có trị giá thương mại cao Do vậy, cần tiếp tục sửa đổi biểu thuế suất XK Thứ hai, bỏ thuế xuất thu hẹp diện mặt hàng chịu thuế XK số loại hàng hóa, hành vi xuất khẩu; đơn giản biểu thuế, mã số hàng hóa Thơng tin giá tham khảo tính thuế cịn nhiều hạn chế, chưa cập nhật kịp thời thuế suất thuế xuất áp dụng theo biểu thuế, đó, dịng hàng chủ yếu áp dụng mức thuế suất 0%, số nguyên liệu chưa qua chế biến mà Nhà nước không khuyến khích xuất áp dụng mức thuế suất thuế XK mức thuế suất 0% Trong điều kiện Việt Nam thời gian qua, việc trì mức thuế suất thuế xuất mức 0% hoàn toàn cần thiết, vừa tạo nguồn thu cho NSNN, đồng thời góp phần quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên đất nước để phục vụ nghiệp công nghiệp hố, đại hố đất nước, khuyến khích hoạt động XK sản phẩm qua chế biến nhằm tăng cường khả cạnh tranh thị trường quốc tế Tuy nhiên, bối cảnh hội nhập kinh tế ngày sâu rộng, đặc biệt thành viên thức WTO, quy định trợ cấp xuất vi phạm nguyên tắc WTO phải bãi bỏ việc trì hàng rào pháp luật thuế XK không đưa lại nguồn thu cho NSNN, mà lại khơng khuyến khích hoạt động xuất Mặc dù bỏ thuế xuất giảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, bù lại Chính phủ thu khoản thuế khác phát triển sản xuất mở rộng xuất Hoặc Chính phủ nên thu hẹp diện mặt hàng chịu thuế Nếu có đánh thuế XK nên đánh thuế sản phẩm thật cần thiết, thuế có khả hạn chế có khả thu như: mặt hàng nguyên liệu sản xuất nước, tài nguyên khoáng sản khơng khuyến khích xuất khẩu, sản phẩm có thị trường ổn định Thu gọn số lượng mức thuế suất, bước đơn 74 giản biểu thuế, mã số hàng hóa, sửa đổi quy định phương pháp tính thuế Thực lộ trình điều chỉnh mức thuế xuất theo Hiệp định mà Việt Nam thành viên tham gia Tỷ lệ bảo hộ thực tế ngành hàng cho thấy ngành bảo hộ cao ngành sản xuất hàng thay nhập ngành sản xuất có tiềm xuất ngành có tiềm trước mắt chưa đủ sức cạnh tranh với hàng nhập Việt Nam chưa trọng bảo vệ ngành có tầm ảnh hưởng lớn kinh tế Hàng rào bảo hộ trọng ngành công nghiệp Điều gây bất lợi Việt Nam tham gia vào tổ chức thương mại khu vực quốc tế, hàng rào thuế quan bị xóa bỏ, hàng nhập có nguy tràn ngập, hàng xuất chủ lực lại khơng có điều kiện chiếm lĩnh thị trường Thứ ba, xử lý nợ thuế; điều chỉnh chế độ bảo hộ thuế; bổ sung quy định cụ thể giá tính thuế, kê khai, nộp thuế, thời hạn nộp thuế; cải cách quản lý thuế nhập Vấn đề cho nợ thuế kéo dài, chế quản lý hàng tạm xuất tái nhập, hoàn thuế VAT với thủ tục thành lập, giải thể công ty lỏng lẻo sơ hở để đối tượng xấu triệt để khai thác trốn thuế Đặc biệt lợi dụng sách ân hạn thời gian nộp thuế khơng có chế tài ràng buộc làm cho danh sách chây ỳ, chiếm đoạt tiền thuế xuất ngày dài thêm Pháp luật thuế XK phải công cụ thực chiến lược phát triển kinh tế hướng xuất phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Trở thành công cụ định hướng hỗ trợ phát triển ngành kinh tế Việt Nam xác định có lợi cạnh tranh thương mại khu vực giới Điều địi hỏi bảo hộ có chọn lọc, hợp lý không tràn lan, chung chung trước Chính sách thuế XK cần bảo hộ có điều kiện 75 sản xuất nước, khơng cản trở cho mở rộng buôn bán, đầu tư nước ta với nước ASEAN, nước WTO Pháp luật thuế xuất phải tạo điều kiện cho thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động xuất khẩu, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách từ hoạt động xuất phù hợp với cải cách toàn diện pháp luật thuế XK nước ta Để phù hợp với nội dung này, cần bổ sung quy định giá tính thuế, kê khai, nộp thuế, thời hạn nộp thuế cách rõ ràng, chặt chẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng xác định nghĩa vụ thuế thực nộp thuế đầy đủ nghiêm túc theo luật định Đồng thời phải tiếp tục hoàn thiện việc tổ chức, quản lý thực pháp luật thuế XK, giảm thiểu phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động xuất khẩu, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế quốc gia Hoàn thiện pháp luật thuế xuất điều kiện hội nhập với khu vực giới địi hỏi sách thuế phải phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế, thông lệ quốc tế chống lại thủ đoạn cạnh tranh khơng lành mạnh nước ngồi Thứ tư, bổ sung quy định mức thuế suất tạm thời, sửa đổi quy định tổ chức thu thuế xuất Đồng thời, để tăng cường công cụ pháp lý bảo hộ sản xuất nước phù hợp với thông lệ quốc tế điều kiện tự hoá thương mại nay, pháp luật thuế xuất cần bổ sung quy định mức thuế suất tạm thời áp dụng trường hợp nước sử dụng biện pháp cạnh tranh khơng lành mạnh, có phân biệt đối xử buôn bán với Việt Nam Cần thay đổi quy định tổ chức thu thuế xuất Tiếp tục trì ưu đãi thuế suất miễn giảm thuế phần lớn đối tượng chịu thuế cho doanh nghiệp hưởng ưu đãi không 76 thuận lợi so với trước Việc củng cố lòng tin cho doanh nghiệp nước hoạt động Việt Nam nhà đầu tư tiềm Đây dấu hiệu tích cực việc cải thiện mơi trường đầu tư, tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư kinh doanh Với phương châm khuyến khích phát triển sản xuất xuất khẩu, bảo hộ hợp lý có điều kiện cho ngành sản xuất nước phù hợp với tiến trình hội nhập, Luật thuế xuất cần thay đổi quy định tổ chức thu thuế xuất nhập Với quan điểm tăng cường tính minh bạch, cụ thể hố quy định thủ tục việc kê khai, nộp thuế, miễn giảm thuế có chế tài xử lý hành thuế rõ ràng, việc sửa đổi bổ sung pháp luật thuế xuất cần cải thiện nhược điểm trên, đó, góp phần làm cho mơi trường đầu tư Việt Nam hấp dẫn Hài hoà quy định xuất với chuẩn mực quốc tế giá tính thuế, khiếu nại quyền khiếu nại, thuế chống bán phá giá v.v… Tạo nên mơi trường đầu tư thơng thống hấp dẫn ln mục tiêu mà Chính phủ hướng tới với nỗ lực cao Cải thiện môi trường đầu tư khuyến khích nguồn lực nước tập trung cho đầu tư, phát triển kinh tế Việc sửa đổi bổ sung pháp luật thuế xuất nỗ lực Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Việt Nam thành viên thức WTO, phải nâng cao lực quan thuế nói chung, hải quan nói riêng; xếp lại tổ chức máy quan thuế, đào tạo đào tạo lại công chức ngành thuế quan theo hướng chun mơn hóa, chun nghiệp; xây dựng hệ thống quản lý đạt chuẩn ISO 9001 Thứ năm, nâng cao trình độ nhận thức thái độ chấp hành người nộp thuế xuất Người nộp thuế đối tượng trực tiếp thực quy định pháp luật thuế xuất Vì vậy, trình độ nhận thức thái độ chấp hành 77 nghĩa vụ thuế họ đóng vai trị định việc thu thuế chống thất thu thuế Cho dù hệ thống pháp luật hoàn thiện, phương pháp, hình thức quản lý đổi mới, cán thuế đáp ứng lực trình độ song khơng thể ngăn chặn triệt để việc trốn, lậu thuế người nộp thuế thiếu ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế Do để hồn thành nhiệm vụ đặt ra, bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế XK cần phải tuyên truyền giáo dục, vận động người nộp thuế tự giác chấp hành nghĩa vụ quyền lợi họ Nêu kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu pháp luật thuế XK, liên quan đến tạo lập nuôi dưỡng nguồn thu, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán cơng chức Hải quan, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành ứng dụng cơng nghệ thơng tin, tăng cường công tác tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại 78 KẾT LUẬN Những năm gần kinh tế nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn Dưới tác động trình tự hóa tồn cầu ngày diễn mạnh mẽ, hoạt động ngoại thương nước ta phát triển khơng ngừng Cùng với q trình đổi kinh tế, hệ thống thuế nước ta nói chung thuế xuất nói riêng khơng ngừng phát triển hồn thiện Tuy nhiên, pháp luật thuế xuất nước ta nhiều bất cập cần thay đổi Đặc biệt bối cảnh nay, xu liên kết kinh tế quốc tế ngày đẩy mạnh chiều rộng lẫn chiều sâu Nền kinh tế nước giới phụ thuộc liên kết chặt chẽ với Do việc tham gia vào t nh hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi quốc gia phải có điều chỉnh thích hợp hệ thống thuế quốc gia không tránh khỏi điều Nó khơng vừa phải đáp ứng yêu cầu kinh tế quốc gia mà phải phù hợp với thơng lệ quốc tế Vì việc nghiên cứu pháp luật thuế xuất nước đòi hỏi cấp bách Đối với nước phát triển nói chung nước ta nói riêng, pháp luật thuế xuất công cụ bảo hộ nguồn tài nguyên quốc gia; điều chỉnh, kiểm soát hoạt động ngoại thương nguồn thu không nhỏ Ngân sách Nhà nước Việc tuân thủ cam kết giảm loại bỏ hàng rào thuế quan phi thuế quan có ảnh hưởng định đến vấn đề Do đó, việc xem xét, nghiên cứu pháp luật thuế xuất khẩu, đánh giá mặt ưu điểm mặt nhược điểm nó, từ rút học để xây dựng sách phù hợp nhất, vừa thực mục tiêu quốc gia vừa đảm bảo hội nhập kinh tế quốc tế tương lai cần thiết Trong năm qua, pháp luật thuế xuất Việt Nam bước đổi để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội chủ trương mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại Nhà nước ta Nhờ đó, pháp luật thuế xuất 79 góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, thực chủ trương tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, dần trở thành cơng cụ quản lý vĩ mơ, khuyển khích đẩy mạnh hoạt động xuất phù hợp với sách mở cửa, sách phát triển kinh tế đối ngoại nước ta tình hình Do tương lai, để tiếp tục đẩy mạnh trình hội nhập phát triển kinh tế Việt Nam việc hoàn thiện pháp luật thuế xuất yếu tố quan trọng Đề tài nghiên cứu phân tích sơ tác động pháp luật thuế xuất Việt Nam thực tiễn thực Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk Qua thấy mặt hạn chế tồn pháp luật thuế xuất Việt Nam từ đó, đề tài đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế xuất Việt Nam để đạt mục tiêu điều hành phủ Tuy nhiên thời gian nghiên cứu có hạn kiến thức người làm đề tài hạn chế nên đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót cần đóng góp Thầy, bạn xin bổ sung nghiên cứu sau 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2018), Thơng tư 38/2018/TT-BTC quy định xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, ngày ban hành 20/4/2018, Hà Nội Bộ Tài (2018), Thơng tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung bãi bỏ số điều Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế uất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, ngày ban hành 20/4/2018, Hà Nội Bộ Tài (2019), Thơng tư 09/2019/TT-BTC sửa đổi phụ lục Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hang hóa xuất khẩu, nhập Việt Nam, ngày ban hành 15/02/2019, Hà Nội Bộ Tài (2016), Cơng văn 12166/BTC-TCHQ thực quy định luật thuế xuất thuế nhập khẩu, ngày ban hành 31/8/2016, Hà Nội Chính phủ (2016), Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế xuất thuế nhập khẩu, ngày ban hành 1/9/2016, Hà Nội Dương Phú Đơng (2008) “Hồn thiện chế quản lý thuế hàng hoá xuất nhập ngành Hải quan”, Luận văn thạc sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Danh Hưng (2003), “Các giải pháp tăng cường quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập tiến trình gia nhập AFTA Việt nam”, Luận án tiến sỹ Kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội Quốc hội (2015), Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Hà Nội Quốc hội (2016), Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Hà Nội 10 Quốc hội (2014), Luật Đầu tư, Hà Nội 11 Nguyễn Ngọc Túc (2007), “Tiếp tục cải cách, đại hoá Hải quan Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế”, Luận án tiến sỹ Kinh tế, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội 12 Trần Thành Tô (2006), “Đổi quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập ngành Hải quan nay”, Luận án thạc sỹ Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 13 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 732/QĐ-Ttg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020, ngày ban hành 17/5/2011, Hà Nội ... THI HÀNH TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐẮK LẮK 22 2.1 Thực trạng pháp luật thuế xuất Việt Nam 22 2.2 Thực trạng thực pháp luật thuế xuất qua thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk ... tiễn thi hành pháp luật thuế xuất Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài nội dung pháp luật thuế xuất thực tiễn thi hành pháp luật thuế xuất Cục Hải quan tỉnh. .. đề pháp lý chung pháp luật thuế xuất Chương 2: Thực trạng pháp luật thuế xuất Việt Nam thực tiễn thi hành Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk Chương 3: Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về thuế xuất khẩu từ thực tiễn cục hải quan tỉnh đắk lắk , Pháp luật về thuế xuất khẩu từ thực tiễn cục hải quan tỉnh đắk lắk