Phản biện xã hội của hội nông dân việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng nam

74 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:44

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI MAI HUY CHƯƠNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI MAI HUY CHƯƠNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 8.38.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI XUÂN ĐỨC Hà Nội, 2019 LỜI CẢM ƠN Được tận tình dạy dỗ thầy, cô gần năm học tập, nghiên cứu thân Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Đặc biệt hướng dẫn, bảo PGS TS Bùi Xn Đức giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn quan tâm tạo điều kiện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đồng nghiệp Ủy ban nhân dân xã Tam Thăng thành phố Tam Kỳ nơi tơi cơng tác động viên, khích lệ, tạo điều kiện thời gian, tài liệu Cảm ơn người thân, bạn bè, anh chị em học viên khóa, hỗ trợ, chia sẽ, động viên tơi lúc khó khăn để hồn thành luận văn Đến tơi hồn thành luận văn thạc sỹ Luật học chuyên ngành Luật Hiến pháp Luật Hành chính, với đề tài “Phản biện xã hội Hội Nông dân Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” Xin trân trọng cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu nêu Luận văn trung thực, khách quan Những quan điểm, giải pháp, đề xuất, kiến nghị xuất phát từ nghiên cứu, tham khảo thực tế thân trình học tập, nghiên cứu thực tiễn cơng tác Tác giả Mai Huy Chương MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 1.1 Phản biện xã hội vai trị Hội Nơng dân Việt Nam phản biện xã hội 1.2 Nội dung hoạt động phản biện xã hội Hội Nông dân Việt Nam theo Quy định hành 15 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới phản biện xã hội Hội Nông dân Việt Nam 18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NAM 23 2.1 Về chủ thể đối tượng phản biện xã hội Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam 23 2.2 Về việc tổ chức Hội nghị phản biện 25 2.3 Việc tổng hợp, phản ánh ý kiến phản biện, tiếp thu giải trình 35 2.4 Về điều kiện cho hoạt động phản biện 36 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM 46 3.1 Quan điểm tăng cường phản biện xã hội Hội Nông dân Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam 46 3.2 Giải pháp tăng cường hiệu phản biện xã hội Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam 49 Tiểu kết Chương 61 KẾT LUẬN 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa ĐBQH : Đại biểu Quốc hội ĐCSVN : Đảng cộng sản Việt Nam HĐND : Hội đồng nhân dân HND : Hội Nông dân HNDVN : Hội Nông dân Việt Nam HVND : Hội viên nông dân QH : Quốc hội UBND : Ủy ban nhân dân UBMTTQVN : Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam UBMT : Ủy ban Mặt trận XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phản biện xã hội Hội Nơng dân Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo vệ quyền lợi ích đáng, hợp pháp hội viên nông dân tổ chức Hội; góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân việc tham mưu, hoạch định chủ trương, sách, kế hoạch, quy hoạch Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu hoạt động máy Đảng Nhà nước cán bộ, công chức, viên chức; với nhiều kênh phản biện xã hội khác giúp cho Đảng Nhà nước hoạch định sách, đảm bảo hài hịa lợi ích xã hội Hội Nơng dân Việt Nam tổ chức trị - xã hội giai cấp nông dân lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam; thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hội Nông dân Việt Nam thành lập vào ngày 14 tháng 10 năm 1930; Kể từ ngày thành lập đến nay, Hội Nông dân Việt Nam trải qua kỳ Đại hội, kỳ Đại hội mốc lịch sử quan trọng khẳng định vị trí, vai trị to lớn giai cấp nơng dân Việt Nam nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Thực đường lối đổi Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam nịng cốt phong trào nơng dân, cơng phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thơn nơng thơn kiểu mẫu Mục đích: Vận động hội viên nông dân phát huy quyền làm chủ, sức học tập khơng ngừng nâng cao trình độ lý luận, lực lãnh đạo mặt Nơng dân đại diện cho giai cấp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng quyền tập hợp đoàn kết toàn dân tộc; Để chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích, đáng, hợp pháp nông dân; tổ chức hoạt động tư vấn, dịch vụ, ngành nghề hỗ trợ sản xuất, kinh doanh đời sống nông dân Hội Nông dân tiếp tục đổi nội dung phương thức hoạt động Hội nhằm xây dựng, củng cố tổ chức máy tinh gọn, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, thực tổ chức nông dân, lực lượng bản, quan trọng dân chủ xã hội chủ nghĩa Nâng cao chất lượng tổ chức, động hóa hoạt động tổ chức cho sát nông dân hơn, nắm tâm tư, nguyện vọng đại diện cho lợi ích đáng hội viên, nông dân; làm tốt công tác vận động tầng lớp nông dân thực nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, sách pháp luật Đảng, Nhà nước Củng cố hệ thống trị khối đại đồn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ; thắt chặt mối quan hệ Đảng, Nhà nước với nông dân Thực tốt chức giám sát, phản biện xã hội Đảng, Nhà nước, phục vụ trình đổi hệ thống trị nước ta lãnh đạo Đảng Tăng cường lãnh đạo Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo đề cao vai trị Hội Nơng dân việc thực thắng lợi nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Phát huy truyền thống yêu nước lâu đời nhân dân Việt Nam, yêu giai cấp nông dân, cần cù lao động sáng tạo, chịu thương, chịu khó xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa ngày vững bước lên Bên cạnh việc tổ chức thực tốt chức năng, nhiệm vụ, Hội Nông dân Việt Nam cịn phải thực tốt cơng tác phản biện xã hội nhằm phát huy dân chủ, tính tích cực cán bộ, hội viên nông dân việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo vệ quyền lợi ích đáng, hợp pháp hội viên nông dân theo quy định pháp luật, quy định Hiến pháp năm 2013; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam năm 2013; Quyết định 217- QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013) Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể trị - xã hội Quyết định số 218- QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013) Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồn thể trị xã hội nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền Thời gian qua Hội Nông dân Việt Nam thực triển khai Quyết định 217-QĐ/TW Quyết định 218-QĐ/TW Bộ Chính trị; nên cơng tác phản biện xã hội đem lại nhiều kết Các ý kiến cấp Hội Nông dân cấp ủy, quyền địa phương, trung ương lắng nghe, tiếp thu điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn Giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 triển khai hoạt động phản biện xã hội Hội Nơng dân Việt Nam nói chung Hội Nơng dân tỉnh Quảng Nam nói riêng, bước đầu đem lại kết quả, thêm phần làm hạn chế khuyết điểm sai sót hoạt động quan công quyền cán viên chức, công chức nhà nước Bảo vệ quyền, lợi ích đáng tồn thể hội viên, nơng dân Tuy nhiên, q trình tổ chức thực công tác phản biện xã hội, cấp HND tỏ lúng túng nội dung phản biện, phương pháp tổ chức thực hiện, lực nghiên cứu, góp ý cịn hạn chế dẫn đến việc tổ chức phản biện hiệu chưa cao, chưa đáp ứng nguyện vọng đáng hội viên nơng dân Chính từ tính cấp thiết lý luận thực tiễn, nhằm phục vụ cho đời sống xã hội nay; Do chọn đề tài “Phản biện xã hội Hội Nông dân Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” để nghiên cứu đề tài luận văn Thạc sĩ Luật học, với kì vọng góp phần vào việc nâng cao tính hiệu cơng tác phản biện xã hội Hội Nơng dân Việt Nam nói chung Hội Nơng dân tỉnh Quảng Nam nói riêng Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện có nhiều cơng trình nghiên cứu với mức độ tiếp cận, khác quy mô, nội dung phản biện xã hội MTTQ Việt Nam nói chung đồn thể trị - xã hội nói riêng Đó cơng trình như: PGS.TS Bùi Xn Đức, “Vai trị, ý nghĩa thực trạng hoạt động phản biện xã hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam việc hoạch định sách, pháp luật Đảng Nhà nước: Những vấn đề đặt phương hướng hoàn thiện”, T/c Nghiên cứu lập pháp; Đỗ Duy Thường (2005), “Phát huy vai trò MTTQVN việc thực phản biện cán bộ, công chức, đảng viên khu dân cư”; Tiến sĩ Trương Thị Hồng Hà (2007) với “Xây dựng chế pháp lý bảo đảm cho nhân dân tham gia hoạt động phản biện xã hội”, Tạp chí Cộng sản, số 8; Trần Ngọc Nhẫn (2008), “Một số đề xuất phản biện xã hội MTTQVN, tổ chức trị - xã hội nhân dân”; Một số cơng trình nghiên cứu hoạt động phản biện xã hội nhiều góc độ khác phạm vi nước nói chung Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam việc thực công tác phản biện xã hội theo quy định Hiến Pháp 2013 Quyết định số 217 Bộ Chính trị chưa triển khai cụ thể Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ phản biện xã hội Hội Nông dân Việt Nam (từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam), nhằm góp phần khắc phục khoảng trống hoạt động nghiên cứu phản biện xã hội, thi cần tập trung kiện toàn, củng cố, tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động Hàng năm quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ công tác phản biện, tổ chức sơ, tổng kết công tác phản biện xã hội, nên tuyên dương gương điển hình tiên tiến xuất sắc công tác phản biện phản biện để khích lệ tinh thần cho người làm cơng tác 3.2.1.5 Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch, ký kết liên tịch hoạt động phản biện xã hội Hoạt động phản biện xã hội Hội Nông dân Việt Nam nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho Để thực nhiệm vụ yếu tố nguồn lực hệ thống Hội cần có chương trình phối hợp với ngành chức thuộc chuyên môn phân ngành để tổ chức phản biện xã hội Tham mưu giúp Hội Nông dân cấp, phản biện, từ có đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, quyền giải Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân nắm bắt để hiểu rõ công tác phản biện xã hội Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác chuyên mơn thuộc lĩnh vực phụ trách, nhằm giúp đội ngũ cán Hội Nông dân tiếp thu lĩnh hội kiến thức thêm, để nâng cao trình độ chun mơn nhằm mục đích làm tốt cơng tác phản biện xã hội tương lai 3.2.1.6 Nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên nơng dân vai trị, vị trí Hội Nơng dân cơng tác phản biện xã hội Quy chế Bộ trị ban hành phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể trị - xã hội cho thấy bước lớn mạnh, lấy dân làm gốc, phát huy dân chủ, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước xuất 54 phát từ phục vụ HVND việc tổ chức, cá nhân thực thi cơng vụ phải chịu phản biện HVND Để làm tốt công tác phản biện xã hội Bộ Chính trị quy định, tất cán bộ, hội viên nông dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm hiểu rõ vai trị, vị trí, chức năng, nhiệm vụ Hội Nơng dân, phải có ý thức đặt trách nhiệm lên hàng đầu đồng chí cán Hội hội viên nơng dân Chính việc làm làm cho việc tổ chức thực hoạt động phản biện xã hội mà Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó tốt Để hội viên nông dân nắm vững quyền nghĩa vụ mình, biết nguyên tắc pháp quyền Nhà nước, công chức làm pháp luật cho phép; cơng dân làm tất mà pháp luật khơng cấm cần phải đẩy mạnh cơng tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật để phổ cập pháp luật cho hội viên nông dân; Đặc biệt quan tâm thành lập dịch vụ tư vấn pháp lý nhằm giúp hỗ trợ pháp lý cho người nghèo để họ có điều kiện hiểu biết nắm bắt thêm thông tin tạo niềm tin cho họ vào quan bảo vệ pháp luật Để nhân dân có điều kiện tham gia thực quyền có quyền tham gia phản biện để đóng góp tham gia ý kiến với quan nhà nước có thẩm quyền, hình thành tổ chức tự quản 3.2.1.7 Mở rộng đối tượng, nội dung phản biện xã hội Quy chế Luật Mặt trận Tổ quốc VN (năm 2015), đối tượng phản biện theo quy định bao gồm: quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức nhà nước Ngoài ra, Quy chế Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định việc thực chủ trương, sách, pháp 55 luật bao gồm nhiều đối tượng khác như: sở sản xuất, chế biến; sở hộ buôn bán, nhở lẽ (không đăng ký thành lập doanh nghiệp), người tiêu dùng Nội dung phản biện mở rộng nhiều lĩnh vực văn hóa, kinh tế, đời sống vấn đề có liên quan đến nơng nghiệp, nơng dân, nơng thôn hội viên nông dân để bảo vệ quyền lợi ích đáng hội viên nơng dân 3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể 3.2.2.1 Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, tạo điều kiện thuận lợi quyền cơng tác hoạt động phản biện xã hội Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam Từ tỉnh đến sở, cấp ủy Đảng tăng cường lãnh, đạo, kiểm tra, định hướng để cấp Hội Nông dân tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, hội nghị phản biện xã hội, kịp thời bổ sung nội dung (khi có yêu cầu) phản biện xã hội Hằng tháng, quý tạo quỹ thời gian để nghe Hội Nông dân cấp phản ánh kết thực công tác phản biện xã hội; lắng nghe, nhằm đạo kịp thời giải nội dung liên quan đến kiến nghị sau phản biện Thực Quyết định số: 2107-QĐ/TU, ngày 30/12/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam Về việc tăng cường đối thoại người đứng đầu cấp ủy, quyền trực tiếp với nhân dân Uỷ ban nhân dân, ban, ngành cần tạo điều kiện, phối hợp hỗ trợ nguồn kinh phí tạo điều kiện thuận lợi khác để Hội Nông dân cấp thực tốt công tác phản biện giao Tiếp thu, phản hồi ý kiến góp ý theo quy định lên ngành liên quan để giải kịp thời kiến nghị, đề xuất Hội Nông dân sau phản biện phản biện xã hội 56 3.2.2.2 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nhiệt huyết cho cán bộ, hội viên, nông dân nhiệm vụ phản biện xã hội địa bàn tỉnh Quảng Nam Quảng Nam tiếp tục thực Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến nội dung, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán làm công tác hội hội viên, nông dân nhiệm vụ phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền Thiết lập xây dựng chuyên mục diễn đàn cấp để chuyển, đăng tải nội dung liên quan đến việc thực công tác phản biện xã hội, thường xuyên kịp thời tuyên truyền gương điển hình tốt, sáng tạo Phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao kỹ tổ chức thực nhiệm vụ phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền cho đội ngũ cán Hội cấp Tạo điều kiện, hướng dẫn hội viên nơng dân tham gia phản biện thực sách, pháp luật, đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn Đặc biệt phối hợp phản biện việc chấp hành pháp luật buôn bán, sử dụng chất chăn nuôi; buôn bán, sử dụng chất cấm bảo vệ thực vật; điều kiện buôn bán vật tư nông nghiệp Xây dựng số mô hình đạo điểm phản biện việc thực pháp luật lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, vật tư Nông lâm, ngư nghiệp đánh bắt xa bờ, nông nghiệp để hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng mơ hình Chuẩn bị tốt điều kiện, để công tác phản biện xã hội với nội dung liên quan quyền, nghĩa vụ nông dân, trách nhiệm tổ chức Hội văn dự thảo liên quan đến chủ trương, sách, văn quy phạm pháp luật, chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nơng thơn 57 3.2.2.3 Kiện toàn, củng cố, nâng cao, chất lượng, đội ngũ cán cấp Hội Nông dân địa bàn tỉnh Quảng Nam Cán vấn đề khâu then chốt quan trọng, gắn liền với thành công hay thất bại nghiệp cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng cán công tác cán bộ, đặt cán vị trí có tính chất định, Người cho “Cán gốc công việc”, “Muôn việc thành công thất bại cán tốt hay kém” Do vậy, phải xếp, quy hoạch cho hợp lý bố trí cán Hội cách khoa học, phù hợp với sở trường, lực cán Nên bố trí cán làm cơng tác phản biện xã hội phải người có kiến thức chun mơn, có uy tín xã hội, có lực truyền đạt có tư sáng tạo, biết lắng nghe, gần gũi hòa đồng với hội viên nông dân, biết tạo động lực phát huy khả giao tiếp xã hội hội viên nơng dân, có tính sáng tạo để tập hợp tổ chức phong trào nơng dân, có đạo đức chuẩn mực Để làm tốt chức trách nhiệm cầu nối hội viên nơng dân với Đảng, quyền Nhà nước cần có sách hợp lý cán Hội Nông dân cấp sở Vì cấp sở nơi trực tiếp với hội viên nông dân nhất, cấp tiếp nhận thông tin, tâm tư nguyện vọng kiến nghị từ hội viên nông dân cấp tổ chức thực đạo cácchủ trương, đường lối sách Đảng, pháp luật nhà nước Vì việc củng cố, kiện tồn, nâng cao lực chun mơn, lĩnh trị, kỹ năng, nghiệp vụ phản biện xã hội cho đội ngũ cán Hội cần thiết Xây dựng chế thích hợp để phát huy tốt vai trị, vị trí tổ chức Hội hoạt động phản biện xã hội 58 Từ ý kiến hội viên nơng dân tình hình thực tiễn địa phương tổng hợp để lựa chọn, xây dựng kế hoạch phản biện xã hội, sát với nội dung yêu cầu để hoạt động phản biện đêm lại kết đồng thuận Kịp thời phản biện, theo dõi việc tiếp thu sửa đổi hạn chế, khuyết điểm đơn vị phản biện 3.2.2.4 Đảm bảo tính minh bạch, dân chủ, cơng khai, hoạt động lãnh đạo Đảng hoạt động quản lý nhà nước Hoạt động lãnh đạo Đảng hoạt động quản lý nhà nước phải Dân chủ hóa, minh bạch hóa, cơng khai hóa, u cầu cần thiết Các chủ trương sách Đảng ban hành Mặt trận đồn thể trị - xã hội tổ chức tham gia phản biện xã hội việc xây dựng tổ chức thực chủ trương, sách Đảng thể tính dân chủ việc thực dân chủ hóa hoạt động Đảng Hội Nông dân hội viên, nông dân nhằm chủ động nắm kịp thời thông tin cơng khai hóa q trình xây dựng luật, sách, thể chế, tổ chức Nhà nước phải công khai, minh bạch Các chủ trương, đường lối lãnh đạo xây dựng sách Đảng Nhà nước cần phải công khai, minh bạch Để thực việc có hiệu cần phải phối hợp với ban hành Luật công khai minh bạch ban, ngành để phổ biến nhiều hình thức phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm bắt kịp thời để tham gia hiến kế, phản biện hoạt động Nhà nước quy định mới, thủ tục, trình tự xây dựng văn pháp luật, sách Khi ban hành Luật công khai minh bạch hoạt động hành Nhà nước, cần cơng bố minh bạch, cơng khai phương 59 tiện thông tin đại chúng nội dung mà cấp Hội Nơng dân đóng góp ý kiến quan có trách nhiệm giải trình, tiếp thu để hội viên nơng dân nắm bắt để nhân dân an tâm, tạo uy tín cho nhân dân Các ý kiến chưa đồng thuận cần tổ chức đối thoại cơng khai, để thể tính dân chủ cán bộ, hội viên nông dân vào việc xây dựng đất nước 3.2.2.5 Xác định lựa chọn vấn đề trọng tâm để phản biện xã hội Các cấp Hội xây dựng kế hoạch phản biện xã hội cần phải ưu tiên lựa chọn nội dung trọng tâm, xúc tạo dư luận, làm ảnh hưởng lớn đến hội viên nông dân để trình cấp ủy Đảng thống nội dung phản biện xã hội Để kịp thời đưa đề xuất, kiến nghị bên có liên quan để kịp thời chấn chỉnh có biện pháp giải hiệu Đồng thời vận động tuyên truyền, giải thích nhằm giúp hội viên nơng dân nâng cao nhận thức, để thực góp phần thực tốt chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, triển khai thực tốt nội dung, phong trào mà Hội Nông dân phát động, tham gia tích cực việc xây dựng nơng thơn 3.2.2.6 Từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu công tác phản biện xã hội Hội Nông dân cấp địa bàn tỉnh Quảng Nam Các cấp Hội Nông dân tỉnh cần phải nắm bắt thông tin vấn đề gây xúc cho hội viên nơng dân xác, kịp thời để tổ chức phản biện Đặc biệt nên trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân để hội viên hiểu từ từ nâng cao nhận thức mặt để tổ chức hoạt động phản biện có hiệu 3.2.2.7 Đảm bảo kinh phí cho hoạt động phản biện xã hội Các cấp quyền từ đầu năm nên cân đối, nguồn kinh phí để cấp Hội có đủ kinh phí tổ chức thực Cần phải tạo điều 60 kiện, quan tâm đến người làm công tác phản biện xã hội, để động viên, khuyến khích để tạo động lực cho họ đầu tư cho công việc hơn, đem lại hiệu cao công tác phản biện xã hội 3.2.2.8 Hướng sở, lấy sở, chi, tổ Hội làm đơn vị hành động, đôi với nâng cao chất lượng hội viên Mọi hoạt động Hội phong trào nông dân diễn sở Vì thường xuyên, đạo sâu sát, tổ chức hướng dẫn cấp sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, gắn với nâng cao chất lượng hội viên hoạt động sở, chi, tổ Hội Từng bước nâng cao trình độ dân trí, phát huy dân chủ, mở rộng tạo điều kiện để hội viên nông dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền ngày vững mạnh, tham gia vào việc kiểm tra, phản biện cán bộ, đảng viên thực thi cơng vụ, tham gia với quyền việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội Tiểu kết Chương Công tác phản biện xã hội Hội Nơng dân Việt Nam mang tính dân chủ, khách quan, nằm hệ thống phản biện, kiểm tra bên tổ chức Đảng quan, ban ngành nhà nước Phản biện xã hội HNDVN phản biện tổ chức Hội cấp có hội viên nơng dân, phận để hợp thành hệ thống kiểm soát quyền lực nhân dân Đây nội dung quan trọng để nhân dân thực quyền nghĩa vụ vào nhà nước từ phía bên ngồi hệ thống quan cơng quyền Chương luận văn tập trung phân tích, làm rõ quan điểm đề nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu công tác 61 phản biện xã hội Hội Nông dân Việt Nam nói chung Hội Nơng dân tỉnh Quảng Nam nói riêng thời gian đến để tổ chức thực có hiệu quả, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu công tác phản biện xã hội, nâng cao vai trò, vị tổ chức Hội Nơng dân hệ thống trị, tạo niềm tin tin hội viên nông dân, phát huy dân chủ, tính tích cực hội viên nơng dân, tham gia xây dựng nông thôn mới, Nông thôn kiểu mẫu, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nơng Dân, xây dựng Đảng, quyền ngày sạch, vững mạnh 62 KẾT LUẬN Trải qua 88 năm hình thành phát triển Đảng ta lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh HND VN bước nêu cao vị thế, vai trị tổ chức hệ thống trị Việt Nam Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trình hội nhập kinh tế quốc tế đem lại nhiều thời khơng thách thức cho nông dân Việt Nam; Sản phẩm nông nghiệp đứng trước cạnh tranh khốc liệt giá cả, chất lượng thị trường nước quốc tế , Nền kinh tế ngày phát triển phân hóa giàu, nghèo khó tránh khỏi Chính thế, Trung ương Hội Nơng dân cần có vai trị, việc sinh hoạt lôi nông dân vào tổ chức Hội để vận động, tuyên truyền, tạo gắn bó, lịng, để từ tổ chức tốt phong trào Hội phong trào thi đua yêu nước, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp làm giàu đáng giảm nghèo bền vững Hội Nơng dân Việt Nam tổ chức trị đại diện cho giai cấp nơng dân với vai trị thực chức năng, phản biện xã hội nhằm đấu tranh chống lại nguy bệnh quan liêu chủ quan, thiếu trách nhiệm quan, ban ngành Đảng, nhà nước cán bộ, cơng chức, viên chức đảng viên; giúp Hội viên nâng cao nhận thức phát huy quyền làm chủ nhân dân Thực tế nhiều năm qua chứng minh, Hội Nông dân cấp tỉnh Quảng Nam thực số nội dung phản biện xã hội đem lại số kết đáng khích lệ Bên cạnh đó, hoạt động phản biện xã hội cịn mang tính cầm chừng, kiến nghị, đề xuất, cấp quyền chưa quan tâm đạo kịp thời, chấn chỉnh 63 Để công tác phản biện xã hội mang lại hiệu thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng đề ra, trước hết địi hỏi Hội Nơng dân tỉnh Quảng Nam phải đổi tồn diện nhận thức, hình thức tổ chức quy hoạch cán phương thức hoạt động, phải xác định phản biện xã hội cơng tác quan trọng góp phần nâng cao vị thế, vai trò tổ chức Hội Mạnh dạng kiến nghị, đề xuất, với cấp ủy Đảng, Nhà nước nhận thức, định hướng xã hội vai trị, vị trí, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể trị xã hội; bước bổ sung, hồn thiện chế, sách, pháp lý, điều kiện đảm bảo cần thiết cho việc thực có hiệu cơng tác phản biện xã hội Phản biện xã hội Hội Nông dân Việt Nam vấn đề lớn hệ thống trị Đây vừa trách nhiệm, quyền Hội Nông dân Việt Nam, liên quan trực tiếp đến chủ thể nông dân việc phát huy vai trị xây dựng nơng thơn mới, Nơng thơn kiểu mẩu Học viên tâm đắc kết nghiên cứu đề tài “Phản biện xã hội Hội Nông dân Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” huy vọng góp phần nhỏ việc hồn thiện, nghiên cứu ứng dụng vào chế pháp lý Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể trị - xã hội nói chung Hội Nơng dân Việt Nam nói riêng cơng tác phản biện xã hội Để hội viên nơng dân gắn bó, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, quản lý, điều hành Nhà nước, vị thế, vai trò Hội ngày nâng lên ngang tầm với nhiệm vụ tình hình mới, đủ lực để bảo vệ quyền lợi ích đáng hội viên nơng dân; hoạt động phản biện xã hội ngày mở rộng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, quyền vững mạnh 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Thọ Ánh (2012), Thực chức phản biện xã hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng Sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên Chủ Nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Tìm hiểu số thuật ngữ Văn kiện Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện hội nghị lần thứ tư BCH TW khóa XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (2013) Bùi Xuân Đức (2004), Tăng cường hoạt động phản biện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức trị xã hội, đồn thể nhân dân phản biện trực tiếp nhân dân máy nhà nước, T/c Nghiên cứu lập pháp TS.Trương Thị Hồng Hà (2007), “Xây dựng chế pháp lý bảo đảm cho nhân dân tham gia hoạt động phản biện xã hội”, Tạp chí Cộng sản 10 Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Hội Nơng dân tỉnh Quảng Nam (2005), Lịch sử phong trào nông dân Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Nam từ 1930 - 2005 12 Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam (2014 - 2018), Báo cáo tổng kết công tác Hội phong trào nông dân hàng năm 13 Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam (2014 - 2018), Báo cáo kết phản biện xã hội năm 14 Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Nam (2014 2018), Báo cáo kết phản biện xã hội năm 15 TS Ngô Văn Hùng (2017), 20 năm cơng nghiệp hóa tỉnh Quảng Nam: Những thành tựu kinh nghiệm bước đầu, Nxb Đà Nẵng 16 Hướng dẫn số 1030-HD/HNDTW (2013) BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018) Hướng dẫn thực Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam 17 Hướng dẫn số 637-HD/HNDTW (2014), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Hướng dẫn thực Quy chế phản biện xã hội hệ thống Hội Nông dân Việt Nam 18 Luật số 75/2015/QH13 Quốc hội: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; http://vanban.chinh phu.vn 19 Luật số 77/2015/QH13 Quốc hội: Luật tổ chức quyền địa phương; http://vanban.chinh phu.vn 20 Hồ Chí Minh (1994), Về đại đồn kết, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Trần Ngọc Nhẫn (2011), Nội dung, phương thức hoạt động MTTQ Việt Nam việc phản biện xã hội, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 28 Thang Văn Phúc Nguyễn Minh Phương (chủ biên) (2007), Đổi tổ chức hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt nam tổ chức trị - xã hội nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Nguyễn Minh Phương (2009), “Đổi nhận thức vai trò, chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nay”, Tạp chí Mặt trận 30 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), Hiến pháp năm 1992 (Đã sửa đổi, bổ sung năm 2001), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 31 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1994), Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) (1994), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 32 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1994), Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 33 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 1996), Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 34 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1999), Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 35 Quyết định số 217-QĐ/TW (2013), Bộ Chính trị, ban hành Quy chế phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể trị - xã hội 36 Quyết định số 218-QĐ/TW, Bộ Chính trị, ban hành Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể trị - xã hội nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền 37 Tỉnh ủy Quảng Nam (2017), Báo cáo tổng kết năm thực Quyết định số 217, 218 Bộ Chính trị 38 Thông tri số 28 /TTr-MTTW-BTT, (2014), Ban thường trực UBTWMTTQVN Hướng dẫn thực số điều Quy chế phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể trị - xã hội; Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồn thể trị - xã hội nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền 39 Đỗ Duy Thường (2005), “Phát huy vai trò MTTQVN việc thực phản biện cán bộ, công chức, đảng viện khu dân cư” 40 Trung tâm từ điển học (1994), Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 41 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (2018), Báo cáo tổng kết năm thực Quyết định số 217, 218 Bộ Chính trị 42 Đào Trí Úc (Chủ biên) (2008), Cơ chế phản biện nhân dân hoạt động máy Đảng Nhà nước - số vấn đề lý luận thực tiễn Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam (2018), Báo cáo tổng kết năm thực Quyết định số 217, 218 Bộ Chính trị ... CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 1.1 Phản biện xã hội vai trị Hội Nơng dân Việt Nam phản biện xã hội 1.1.1 Phản biện xã hội Hội Nông dân Việt Nam Trong đời sống trị... Chương 2: Thực trạng hoạt động phản biện xã hội Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Nam Chương 3: Quan điểm giải pháp tăng cường phản biện xã hội Hội Nông dân Việt nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam CHƯƠNG... giá thực trạng phản biện xã hội Hội đồng nhân dân Việt Nam nói chung Hội nơng dân tỉnh Quảng Nam nói riêng 22 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Phản biện xã hội của hội nông dân việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng nam , Phản biện xã hội của hội nông dân việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng nam