Miễn trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng nam

79 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:35

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ THẾ THANH TIÊN MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ THẾ THANH TIÊN MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng Hình Mã số: 838.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ Luật học “Miễn trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi, hồn tồn tơi thực hướng dẫn khoa học TS Đỗ Đức Hồng Hà Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn từ nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Tác giả luận văn Đỗ Thế Thanh Tiên MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 10 1.1 Khái niệm miễn trách nhiệm hình 10 1.2 Đặc điểm miễn trách nhiệm hình 13 1.3 Ý nghĩa miễn trách nhiệm hình 17 1.4 Phân biệt miễn trách nhiệm hình với miễn hình phạt 20 CHƯƠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2017 26 2.1 Quy định pháp luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình 26 2.2 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình địa bàn tỉnh Quảng Nam 41 CHƯƠNG YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 51 3.1 Yêu cầu bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian tới 51 3.2 Giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian tới 55 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê tổng số vụ án, tổng số người bị khởi tố, truy tố, xét xử địa bàn tỉnh Quảng Nam 43 Bảng 2.2 Thống kê số liệu người miễn trách nhiệm hình Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát Tòa án địa bàn tỉnh Quảng Nam 44 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trách nhiệm hình dạng trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm người thực hành vi nguy hiểm cho xã hội hậu bất lợi áp dụng tùy thuộc vào tính chất mức độ nguy hiểm hành vi mà người thực Theo tình hình diễn thực tế tất loại tội phạm trường hợp phạm tội cụ thể khác Vì thế, để đạt hiệu cao cơng đấu tranh phịng chống tội phạm, luật hình Việt Nam thực việc phân hóa trường hợp phạm tội, đối tượng phạm tội khác để có đường lối xử lý cách có hiệu quả, phù hợp, xác công Trong điều kiện định đó, trường hợp phạm tội xảy thực tiễn, người thực hành vi nguy hiểm cho xã hội có pháp lý mà luật hình quy định tội phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự, khơng phải chịu trách nhiệm hình miễn trách nhiệm hình Và miễn trách nhiệm hình chế định quan trọng luật hình Việt Nam, chế định thể sách phân hóa trách nhiệm hình nguyên tắc nhân đạo Nhà nước ta người phạm tội hành vi họ thực hiện, đồng thời nhằm động viên, khuyến khích người phạm tội lập công chuộc tội, chứng tỏ khả giáo giục, cải tạo, nhanh chóng hịa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội Miễn trách nhiệm hình có mối quan hệ hữu chặt chẽ với chế định trách nhiệm hình Vì thế, giải tốt vấn đề trách nhiệm hình sự, đồng thời áp dụng đắn xác chế định miễn trách nhiệm hình tạo sở pháp lý thuận lợi cho quan bảo vệ pháp luật cơng tác phịng chống tội phạm, bảo vệ có hiệu lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức công dân Trong lịch sử pháp luật hình nước ta, chế định miễn trách nhiệm hình nhà làm luật nước ta ghi nhận thức Bộ luật Hình năm 1985 đời Trước thời gian đó, nội dung chưa ghi nhận với tính chất chế định độc lập pháp luật hình thực tiễn xét xử cho thấy có số văn pháp lý thừa nhận áp dụng miễn trách nhiệm hình qua tên gọi khác như: “tha bổng bị cáo”, “tha miễn trách nhiệm hình sự”, “miễn tố”, “miễn nghị cho bị cáo”, “miễn hết tội”, “xá miễn” Đến lần pháp điển hóa lần thứ hai luật hình Việt Nam với việc thơng qua Bộ luật Hình năm 1999, khái niệm pháp lý miễn trách nhiệm hình chưa nhà làm luật nước ta ghi nhận, hậu pháp lý việc miễn trách nhiệm hình sự, trường hợp miễn trách nhiệm hình cịn quy định rải rác điều luật, chưa xác mặt khoa học chưa đạt mặt lập pháp Mặt khác, thực tiễn áp dụng chế định đặt nhiều vướng mắc đòi hỏi khoa học hình phải nghiên cứu giải Đến nay, Bộ luật Hình năm 2015 coi bước phát triển việc giải vấn đề miễn trách nhiệm hình người phạm tội Việc áp dụng miễn trách nhiệm hình có cứ, xác, pháp luật có tác dụng lớn thể sách khoan hồng, nhân đạo Đảng Nhà nước ta người phạm tội hành vi họ thực Việc sửa đổi, bổ sung số quy phạm chế định miễn trách nhiệm hình người phạm tội tạo điều kiện cho quan áp dụng pháp luật đạt hiệu cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng, bất cập số quy định, văn giải thích, hướng dẫn áp dụng pháp luật hình thời gian qua chưa kịp thời, đầy đủ nên số quy phạm pháp luật chế định miễn trách nhiệm hình cịn nhận thức, áp dụng chưa Trong xu hội nhập nay, với phát triển đất nước tất lĩnh vực kinh tế, trị, xã hội… Trong đó, nhiều vấn đề pháp luật hình ln vận động phát triển nên đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, thay đổi, bổ sung nội dung, quy định cho phù hợp, có chế định miễn trách nhiệm hình người phạm tội Trước tình hình đó, để tiếp tục hồn thiện Bộ luật Hình hành, phải tiếp tục nghiên cứu cách có hệ thống, tồn diện vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến chế định miễn trách nhiệm hình sự, đưa giải pháp cần thiết để giải vấn đề vướng mắc thực tiễn áp dụng, nhằm đảm bảo áp dụng đắn chế định miễn trách nhiệm hình nước nói chung tỉnh Quảng Nam nói riêng Đây lý luận chứng cho việc tác giả lựa chọn đề tài “Chế định miễn trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Miễn trách nhiệm hình chế định quan trọng, có liên quan chặt chẽ mật thiết với chế định trách nhiệm hình nhiều chế định khác luật hình nên nhà nghiên cứu luật hình quan tâm nghiên cứu Ở nước ta, thời gian qua có nhiều cơng trình nghiên cứu nội dung liên quan đến chế định miễn trách nhiệm hình Đáng ý cơng trình sau: GS TSKH Lê Văn Cảm: 1) Chế định miễn trách nhiệm hình luật hình Việt Nam (Trong sách: Nhà nước pháp luật Việt Nam trước thềm kỷ XXI, Tập thể tác giả GS TSKH Lê Văn Cảm chủ biên, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2002); 2) Về dạng miễn trách nhiệm hình quy định Điều 25 Bộ luật Hình năm 1999 (Tạp chí Tịa án nhân dân, số 1/2001); 3) Về sáu dạng miễn trách nhiệm hình khác (ngồi Điều 25) Bộ luật Hình năm 1999 (Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 2/2001); 4) Về chất pháp lý khái niệm: Miễn trách nhiệm hình sự, truy cứu trách nhiệm hình sự, khơng phải chịu trách nhiệm hình loại trừ trách nhiệm hình (Tạp chí Kiểm sát, số 1/2002); 5) Khái niệm, đặc điểm (dấu hiệu), phân loại chất pháp lý biện pháp tha miễn luật hình Việt Nam (Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3(10)/2001); 6) Điều 25 - Miễn trách nhiệm hình (Trong sách: Bình luận khoa học Bộ luật Hình Việt Nam năm 1999 - Tập I Phần chung, Tập thể tác giả TS Uông Chu Lưu chủ biên, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001) Bên cạnh đó, qua tập chí số tác giả khác, vấn đề miễn trách nhiệm hình cịn đề cập nghiên cứu như: 1) Chế định miễn trách nhiệm hình luật hình Việt Nam (Tạp chí Khoa học (Khoa học xã hội), số 4/1997) TS Nguyễn Ngọc Chí; 2) Về chế định miễn trách nhiệm hình theo luật hình Việt Nam (Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 3/1988) Về chế định miễn trách nhiệm hình Bộ luật Hình năm 1999 (Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 12/2001) PGS.TS Phạm Hồng Hải; 3) Trách nhiệm hình miễn trách nhiệm hình (Tạp chí Luật học, số 5/1997) TS Lê Thị Sơn; 4) Một số ý kiến miễn trách nhiệm hình (Tạp chí Tịa án nhân dân, số 2/1993) Hoàn thiện quy định luật tố tụng hình đình điều đình vụ án (Tạp chí Kiểm sát, số 5/2002) tác giả Phạm Mạnh Hùng; 5) Những trường hợp miễn trách nhiệm hình theo điều 48 Bộ luật hình (Tạp chí Kiểm sát, số chuyên đề Bộ luật hình sự, số 4/1999) tác giả Thái Quế Dung; 6) Miễn trách nhiệm hình trường hợp “Do chuyển biến tình hình mà người phạm tội khơng cịn nguy hiểm cho xã hội nữa” theo quy định điều Điều 25 Bộ luật Hình (Tạp chí Kiểm sát, số 1/2002) tác giả Nguyễn Hiển Khanh; 7) Hoàn thiện quy định miễn trách nhiệm hình (Tạp chí Kiểm sát, số 5/2004); Về chế định miễn trách nhiệm hình Bộ luật Hình Việt Nam năm 1999 (Tạp chí Khoa học chuyên san Kinh tế - Luật, số 1/2004) Và Giáo trình sách tham khảo, vấn đề đề cập, phân tích cụ thể như: 1) Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997; 2) Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Tập thể tác giả PGS.TS Võ Khánh Vinh chủ biên, Đại học Huế, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2000; 3) Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Tập thể tác giả TSKH Lê Cảm chủ biên, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001 2003 (tái lần thứ nhất); 4) Giáo trình Luật hình Việt Nam, Tập thể tác giả PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội, 2002; 5) Bình luận khoa học Bộ luật Hình 1999 - Phần chung (Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2000) ThS Đinh Văn Quế; 6) Trách nhiệm hình hình phạt Tập thể tác giả PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2001; Khái quát nghiên cứu chế định miễn trách nhiệm hình cho thấy cơng trình nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu cơng bố nhiều tạp chí khoa học chuyên ngành, nhiều sách báo pháp lý hình Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu hệ thống hóa vấn đề lý luận miễn trách nhiệm hình sự, nghiên cứu tổng thể lịch sử hình thành phát triển quy phạm miễn trách nhiệm hình pháp luật hình Việt Nam Hơn nữa, nhiều nội dung xung quanh việc áp dụng mở rộng quy định miễn trách nhiệm hình địi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu cách chuyên khảo, toàn diện sâu sắc từ nhà khoa học hình sự, đặc biệt nghiên cứu thực tiễn áp dụng chế định địa bàn địa phương cụ thể tỉnh Quảng Nam kiến nghị quan, tổ chức hay người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự, xử lý hành kỷ luật, giải vấn đề dân người miễn trách nhiệm hình sự”, qua đó, bảo đảm tính cơng người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình với người phạm tội miễn trách nhiệm hình Quy định Bộ luật Hình 2015 cụ thể hóa trường hợp miễn trách nhiệm hình theo hướng: phân biệt trường hợp đương nhiên miễn trách nhiệm hình (02 trường hợp) trường hợp miễn trách nhiệm hình (06 trường hợp) Quy định thể tinh thần cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, dựa sở tổng kết thực tiễn, kế thừa, phát triển quy định phù hợp Bộ luật Hình năm 1999, tháo gở khó khăn, vướng mắt (khoản Điều 25 Bộ luật Hình năm 1999) Đối với người 18 tuổi phạm tội, trường hợp miễn trách nhiệm hình quy định khoản Điều 29, họ cịn miễn trách nhiệm hình quy định khoản Điều 29 Bộ luật Hình năm 2015 Bên cạnh đó, trước yêu cầu, đòi hỏi pháp luật quốc tế đặt việc xử trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội, đồng thời nhằm nâng cao thể rõ nét tinh thần nhân đạo Pháp luật hình xã hội chủ nghĩa, Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xử lý người 18 tuổi phạm tội, để tạo linh hoạt, giảm tối đa việc xử lý hình cứng nhắc, khơng cần thiết người 18 tuổi phạm tội Để quy định thi hành áp dụng cần phải thực tốt vấn đề sau: Thứ nhất, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu Bộ luật Hình năm 2015, đặc biệt quy định chế định miễn trách nhiệm hình cho người có nhiệm 60 vụ, thẩm quyền tiến hành tố tụng quan tố tụng Thứ hai, cần kịp thời ban hành văn hướng dẫn nhằm tạo điều kiện cho quan tiến hành tố tụng có sở để áp dụng thống xác quy định miễn trách nhiệm hình người phạm tội hành vi họ thực Và việc đẩy mạnh công tác hướng dẫn áp dụng pháp luật việc áp dụng quy định pháp luật hình miễn trách nhiệm hình người phạm tội cần có phối hợp chặt chẽ quan tư pháp hình sự, cụ thể Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát Tòa án hoạt động tư pháp Các quan tư pháp hình có thẩm quyền hướng dẫn áp dụng pháp luật cần thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra, tổng kết đánh giá việc áp dụng quy định pháp luật hình miễn trách nhiệm hình người phạm tội Qua có nhìn tồn diện vấn đề đưa hướng dẫn, đề xuất, sửa đổi, bổ sung việc áp dụng chế định miễn trách nhiệm hình người phạm tội phù hợp với tình hình thực tiễn Thứ ba, cần tăng cường cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhiều phương diện để nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật sâu rộng toàn xã hội, tồn dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tơn trọng quy tắc đời sống xã hội, nâng cao ý thức tự giác việc đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm; giáo dục cho người ý thức tôn trọng tuân thủ pháp luật; giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc Công tác cần tiến hành thường xuyên, liên tục, phù hợp với định hướng công tác phổ biến, giáo dục mà Đảng đề Phổ biến, giáo dục pháp luật phát huy quyền làm chủ nhân dân hoạt động tư pháp, bên cạnh cịn tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân biết, giám sát 61 3.2.3 Chú trọng tổng kết thực tiễn áp dụng quy định Bộ luật Hình năm 2015 miễn trách nhiệm hình Mặc dù Bộ luật Hình phát huy tác dụng tích cực đấu tranh phịng, chống tội phạm, góp phần quan trọng giữ vững an ninh trị đất nước, trật tự an tồn xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân Tuy nhiên, phải trọng việc tổng kết thực tiễn áp dụng quy định Bộ luật Hình năm 2015 miễn trách nhiệm hình sự, tình hình tội phạm nhìn chung diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi Một số loại tội phạm tội phạm xâm phạm trật tự công cộng, trật tự quản lý hành chính; vi phạm lĩnh vực tài chính; vi phạm lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; vi phạm lĩnh vực thông tin truyền thơng… ln có xu hướng gia tăng, ngày nghiêm trọng quy mơ tính chất Chú trọng công tác tổng kết để khắc phục nguyên nhân tình hình đưa mục tiêu, giải pháp, định hướng để hoàn thiện Để quy định pháp luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình tiếp tục hồn thiện, cần xây dựng Bộ luật Hình có tính minh bạch, tính khả thi tính dự báo cao nhằm phát huy vai trò Bộ luật hình với tư cách cơng cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu đấu tranh phòng, chống tội phạm phù hợp điều kiện mới; góp phần bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ thúc đẩy kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa phát triển lên hướng, bảo đảm an ninh trị, trật tự, an tồn xã hội, tạo nên mơi trường sinh thái xã hội an toàn, lành mạnh nhân dân Việc xây dựng Bộ luật hình phải tiến hành sở tổng kết thực tiễn, kế thừa, phát triển từ quy định hành phù hợp; bổ sung thêm quy định để giải vướng mắc, bất cập đặt 62 cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm, hồn thiện kỹ thuật lập pháp hình để bảo đảm tính thống nội Bộ luật Hình tính thống hệ thống pháp luật Qua đó, nhằm bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình Đổi nhận thức sách hình mà trọng tâm đổi quan niệm tội phạm hình phạt, sở trách nhiệm hình sự, sách xử lý số loại tội phạm chủ thể phạm tội cụ thể, có việc áp dụng hay không áp dụng chế định miễn trách nhiệm hình Bên cạnh đó, cần tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm lập pháp hình nước khu vực giới, quy định chế định miễn trách nhiệm hình Tạo sở pháp lý thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; nội luật hóa cam kết quốc tế mà nước Việt Nam thành viên Việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình phải dựa sở thực tiễn tình hình tội phạm phải dựa tri thức khoa học luật hình Vận dụng lý luận để giải yêu cầu thực tiễn Hồn thiện luật hình phải tiến hành song song nội dung hình thức Q trình hồn thiện luật hình cần phải vừa bổ sung vừa loại trừ, vừa hình hố vừa phi hình hố Cần phải thực thường xun, kịp thời xu phải đảm bảo tính khoa học, đồng Khi thực tế đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung vấn đề cần phải cân nhắc hướng sửa đổi, bổ sung nhằm tránh tạo bất hợp lý Hoàn thiện qua việc bổ sung thêm tội danh áp dụng chế định miễn trách nhiệm hình sự, mơ tả cụ thể phân hóa trách nhiệm hình tội phạm đưa vào Bộ luật Hình Loại trừ quy định tội danh khơng cịn phù hợp Khắc phục bất hợp lí, thiếu xác, chưa đầy đủ quy định Bộ luật 63 Hình 3.2.4 Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ người có thẩm quyền miễn trách nhiệm hình Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 rõ “Đội ngũ cán tư pháp, bổ trợ tư pháp cịn thiếu; trình độ nghiệp vụ lĩnh trị phận cán cịn yếu, chí số cán cịn sa sút phẩm chất, đạo đức trách nhiệm nghề nghiệp…” Chất lượng cán tư pháp giải quiết vụ án người phạm tội áp dụng chế định miễn trách nhiệm hình có ý nghĩa quan trọng Việc áp dụng pháp luật thực định, giải các vụ án, việc áp dụng biện pháp miễn trách nhiệm hình người tiến hành tố tụng thực Qua thực tiễn cho thấy, việc áp dụng pháp luật đội ngũ cán thuộc quan tư pháp công tác giải vụ án người phạm tội, việc áp dụng chế định miễn trách nhiệm hình cịn có hạn chế, thiếu sót định Ý thức trách nhiệm trình độ chun mơn, kinh nghiệm cơng tác phẩm chất đạo đức số phận cán tư pháp yếu Một số cán quan tư pháp chưa đào tạo lực bản, bồi dưỡng mặt tâm lý học tội phạm kiến thức khoa học giáo dục đối tượng phạm tội Qua vấn đề trên, yêu cầu cấp thiết đòi hỏi phải tăng cường đào tạo, nâng cao tiêu chuẩn trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức pháp luật lực chuyên môn cán bộ, bồi dưỡng tâm lý học tội phạm khoa học giáo dục cho lứa tuổi, đối tượng phạm tội cho cán quan tư pháp nói chung cán giải vụ án người phạm tội áp dụng biện pháp miễn trách nhiệm hình nói riêng Cụ thể 64 thường xuyên bồi dưỡng trị đạo đức, đặc biệt học tập để nâng cao trình độ, nhận thức cho cán bộ, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán… quy định pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình để vận dụng pháp luật thật xác vào trường hợp cụ thể xảy thực tế Các quan tiến hành tố tụng cần có phương hướng để phân loại, bố trí loại vụ án cho phù hợp với Điều tra Viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán hay Hội thẩm nhân dân người đủ điều kiện theo quy định pháp luật 3.2.5 Phát huy vai trò quan nhà nước, tổ chức xã hội gia đình việc giám sát, giáo dục người phạm tội họ miễn trách nhiệm hình - Tăng cường cơng tác quản lý, giám sát, giáo dục, tuyên truyền phát huy hiệu lực, hiệu quan nhà nước lĩnh vực sau đây: Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; ý thức tôn trọng pháp luật, trách nhiệm cơng dân việc phịng chống tội phạm tất địa phương; thông qua loại hình văn hóa nghệ thuật, phổ biến rộng rãi gương người tốt - việc tốt; phản ánh kịp thời tượng, thành phần tiêu cực, giúp quan chuyên trách phát xử lý kịp thời hành vi vi phạm, phạm tội Bên cạnh đó, quan có thẩm quyền thường xuyên kiểm tra kiên khắc phục, ngăn chặn tượng không lành mạnh xã hội hoạt động văn hóa, báo chí, văn nghệ; xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm Luật báo chí, Luật xuất Thứ hai, tiếp tục nâng cao hiệu biện pháp công tác quản lý nhà nước an ninh trật tự, củng cố xây dựng lực lượng nghiệp vụ việc trực tiếp phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm Trong đó, có lực lượng địa phương, sở như: bảo vệ dân phố, dân phòng, hay tổ bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách quan, xí nghiệp Chú 65 trọng cơng tác đẩy mạnh phong trào tồn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động quần chúng việc công trấn áp tội phạm; phát tố giác tội phạm, phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm nguy hiểm; phối hợp với ngành nội tiến hành điều tra, truy tố, xét xử kịp thời đối tượng phạm tội Thứ ba, quan địa phương chủ động việc thường xuyên tổ chức kiểm tra đối tượng cư trú thuộc địa bàn quản lý, rà sốt theo dõi đối tượng nhận giáo dục, phối hợp với quan chức để tăng cường công tác giám sát phát vi phạm, tái phạm người phạm tội miễn trách nhiệm hình để kịp thời xử lý, góp phần cơng đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật khác - Tăng cường quan tâm, phối hợp tổ chức xã hội, nhà trường gia đình có người phạm tội việc quản lý, giám sát giáo dục họ miễn trách nhiệm hình Thứ nhất, lứa tuổi thành niên phạm tội, đẩy mạnh cơng tác phối hợp gia đình nhà trường việc quản lý, quan tâm giáo dục họ miễn trách nhiệm hình Giúp cho người độ tuổi nhận thức đúng, sai, động viên, an ủi nhằm phòng chống tái phạm vi phạm pháp luật Thứ hai, tăng cường phối hợp tổ chức xã hội gia đình việc giáo sát người phạm tội họ miễn trách nhiệm hình Các tổ chức xã hội đoàn niên, tổ dân phố, ban nhân dân khối phố, hội phụ nữ, tổ chức xã hội khác… có vai trị tác động, thúc đẩy người phạm tội phát triển môi trường lành mạnh Đặt biệt có phối hợp với gia đình người phạm tội tạo điều kiện thuận lợi việc quản lý, giám sát Các tổ chức xã hội tạo mơi trường thân thiện, hòa nhập, để 66 họ tự tin tham gia vào, từ nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giúp đỡ tạo điều kiện để người miễn trách nhiệm hình hồn thành nghĩa vụ cơng dân, trở thành người sống tốt, có ích cho xã hội Kết luận Chương Tiếp tục hoàn thiện quy định chế định miễn trách nhiệm hình người phạm tội pháp luật hình Việt Nam yêu cầu cần thiết cơng tác đấu tranh phịng chống loại tội phạm, xu hội nhập quốc tế Để hoàn thiện quy định miễn trách nhiệm hình người phạm tội cần phải: Đưa số giải pháp nâng cao hiệu việc áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình sự; tiếp tục hồn thiện quy định pháp luật đẩy mạnh việc hướng dẫn áp dụng pháp luật miễn trách nhiệm hình người phạm tội; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ lực đội ngũ cán thuộc quan tư pháp; tăng cường vai trò quan nhà nước, tổ chức xã hội gia đình, địa phương việc giám sát, giáo dục người phạm tội… 67 KẾT LUẬN Các nghiên cứu đề tài “Miễn trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” luận văn cao học cho phép đưa số kết luận chung đây: Miễn trách nhiệm hình chế định quan trọng luật hình nước ta, thể sách khoan hồng, nhân đạo Đảng Nhà nước người phạm tội hành vi họ thực hiện, đồng thời nhằm động viên, khuyến khích người phạm tội lập cơng chuộc tội, giáo dục tốt, cải tạo tốt để hòa nhập với cộng đồng Chế định thể phương châm đắn đường lối xử lý hình pháp luật hình Việt Nam, đảm bảo kết hợp hài hòa biện pháp cưỡng chế hình Nhà nước với biện pháp tác động xã hội khác nhằm cải tạo, giáo dục người phạm tội, cách hạn chế áp dụng biện pháp mang tính trấn áp (trừng trị) mặt hình Miễn trách nhiệm hình có quan hệ mật thiết chặt chẽ với chế định trách nhiệm hình Có thể khẳng định rằng, sở miễn trách nhiệm hình xuất phát từ sở trách nhiệm hình Vì thế, cần quy định đầy đủ giải tốt vấn đề trách nhiệm hình việc áp dụng đắn chế định miễn trách nhiệm hình thực tiễn tạo sở pháp lý thuận lợi cho quan áp dụng pháp luật công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ có hiệu lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức công dân xã hội Mặc dù quy định cách thức cụ thể Bộ luật Hình trường hợp miễn trách nhiệm hình việc hiểu rõ chất để áp dụng thực tiễn cịn nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắt Trong thực tiễn xét xử cho thấy bên cạnh định miễn trách 68 nhiệm hình có pháp luật cịn có số trường hợp miễn trách nhiệm hình thiếu xác chưa pháp luật, án oan, sai hay bỏ lọt tội phạm người phạm tội xảy Vì vậy, cần phải có giải pháp khác nâng cao hiệu việc xử lý, áp dụng thực tiễn, đảm bảo có hợp pháp pháp luật việc áp dụng chế định Trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dân, dân dân để nhân đạo hóa sách hình nói chung luật hình nước ta nói riêng, để phù hợp với thực tiễn xét xử pháp luật hình nước, góc độ nhận thức - khoa học, nhà làm luật điều chỉnh chế định miễn trách nhiệm hình thành chương riêng biệt (độc lập), đồng thời ghi nhận bổ sung thêm số trường hợp thường có thực tiễn xét xử để áp dụng chế định Ở chừng mực định, luận văn giải số vấn đề lý luận - thực tiễn xung quanh chế định miễn trách nhiệm hình sự, góp phần hồn thiện pháp luật hình sự, nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân Cố gắng đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu việc áp dụng quy định miễn trách nhiệm hình pháp luật hình Việt Nam; nâng cao nhận thức, trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán quan tư pháp 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hịa Bình (2015), Những nội dung Bộ luật tố tụng hình năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị 49-NQ/TW ngày 02 tháng năm 2005 quy định chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Bộ Nội vụ (Nay Bộ Công an), Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tịa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Thơng tư liên ngành số 05/TTLN ngày 02 tháng năm 1990 hướng dẫn thi thành sách khoan hồng, nhân đạo Nhà nước người phạm tội tự thú Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa (1945), Sắc lệnh số 52/SL ngày 20 tháng 10 năm 1945 quy định đại xá cho số tội phạm trước ngày 19/8/1945 Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hịa (1946), Sắc lệnh số 223/SL ngày 17 tháng 11 năm 1946 quy định tội phạm chức vụ Lê Văn Cảm (2000), Các nghiên cứu chuyên khảo Phần chung Luật hình sự, Tập III, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội Lê Văn Cảm (2001), Về dạng miễn trách nhiệm hình quy định Điều 25 Bộ luật Hình năm 1999, Tạp chí Tịa án nhân dân Lê Văn Cảm (2001), Về sáu dạng miễn trách nhiệm hình khác (ngồi Điều 25) Bộ luật Hình năm 1999, Tạp chí Dân chủ pháp luật Lê Văn Cảm (2001), Chương IV - Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, Trong sách: Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 1999, Tập I - Phần chung, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Lê Văn Cảm (2002), Hệ thống pháp luật hình Tây Ban Nha, Nghiên cứu Châu Âu 11 Lê Văn Cảm (2002), Chế định miễn trách nhiệm hình luật hình Việt Nam, Trong sách: Nhà nước pháp luật Việt Nam trước thềm kỷ XXI, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 12 Lê Văn Cảm (2005), Những vấn đề khoa học luật hình (Phần chung), (Sách chuyên khảo sau đại học), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 13 Lê Văn Cảm (chủ biên) - Phạm Mạnh Hùng - Trịnh Tiến Việt (2005), Trách nhiệm hình miễn trách nhiệm hình sự, (Sách chuyên khảo), Nxb Tư pháp, Hà Nội 14 Nguyễn Ngọc Chí (1997), Chế định miễn trách nhiệm hình Luật hình Việt Nam, Tạp chí Khoa học, (Khoa học xã hội) 15 Thái Quế Dung (1999), Những trường hợp miễn trách nhiệm hình theo Điều 48 Bộ luật Hình sự, Kiểm sát, (Chuyên đề Bộ luật Hình sự) 16 Thái Quế Dung (1999), Tự chấm dứt việc phạm tội, Kiểm sát, (Chuyên đề Bộ luật Hình sự) 17 Phạm Hồng Hải (2001), Chế định miễn trách nhiệm hình Bộ luật Hình năm 1999, Dân chủ pháp luật 18 Nguyễn Ngọc Hòa Lê Thị Sơn (1999), Thuật ngữ luật hình sự, Trong sách: Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 19 Phạm Mạnh Hùng (1993), Một số ý kiến miễn trách nhiệm hình sự, Tòa án nhân dân 20 Phạm Mạnh Hùng (1995), Về chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, Tòa án nhân dân 21 Phạm Mạnh Hùng (2003), Chế định miễn trách nhiệm hình luật hình Việt Nam, Luận án tiễn sĩ Luật học, Trường đại học Luật Hà Nội 22 Phạm Mạnh Hùng (2007), Bàn trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội pháp luật hình Việt Nam, Kiểm sát 23 Ngọ Duy Hiểu (2001), Chính sách hình người chưa thành niên phạm tội Bộ luật Hình năm 1999”, Tịa án nhân dân 24 Luật hình số nước giới (1998), Dân chủ pháp luật, (Số chun đề) 25 ng Chu Lưu (Chủ biên) (2001), Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 1999, (Tập I - Phần chung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Hoàng Phê (Chủ biên) (2006), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 27 Quốc hội khóa (1980), Hiến pháp năm 1980, Hà Nội 28 Quốc hội khóa (1992), Hiến pháp năm 1992, Hà Nội 29 Quốc hội khóa 11 (2003), Bộ luật Hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2003, Hà Nội 30 Quốc hội khóa 12 (2009), Bộ luật Hình năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009, Hà Nội 31 Quốc hội khóa 13 (2013), Hiến pháp năm 2013, Hà Nội 32 Quốc hội khóa 13 (2015), Bộ luật tố tụng hình 2015, Hà Nội 33 Quốc hội khóa 13 (2015), Bộ luật Hình 2015, Hà Nội 34 Đỗ Ngọc Quang (1995), Chương IV Phần thứ Trong sách: Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Trường Đại học Cảnh sát Hà Nội, Hà Nội 35 Đinh Văn Quế (1998), Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình luật hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Đinh Văn Quế (2000), Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 1999 (Phần chung), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh 37 Lê Thị Sơn (1997), Trách nhiệm hình miễn trách nhiệm hình sự, Luật học 38 Trịnh Quốc Toản (1997), Chương XV - Miễn giảm hình phạt, Trong sách: Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 39 Thủ tướng phủ (1954), Thông tư số 314-TTg ngày 09 tháng 11 năm 1954 quy định đại xá 40 Tòa án nhân dân tối cao (1986), Nghị số 02/HĐTP-TANDTC ngày 05 tháng năm 1986, hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật Hình 41 Tịa án nhân dân tối cao (1992), Các văn hình sự, dân sự, tố tụng dân sự, Hà Nội 42 Tòa án nhân dân tối cao (2016), Thông tư số 01/2016/TT-CA ngày 21 tháng năm 2016, quy định việc tổ chức Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh tương đương 43 Tòa án nhân dân tối cao (2016), Công văn số 99/TANDTC-PC ngày 12 tháng năm 2016, việc triển khai thực tổ chức Tịa gia đình người chưa thành niên 44 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (1995), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Hà Nội 45 Đào Trí Úc (Chủ biên) (1993), Mơ hình lý luận Bộ luật Hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 46 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, Thống kê số liệu Phòng Thống kê Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam từ năm 2013 đến năm 2017 47 Trịnh Tiến Việt (2007), Một số vấn đề lý luận miễn trách nhiệm hình sự, Nhà nước pháp luật 48 Trịnh Tiến Việt (2008), Những vấn đề lý luận thực tiễn miễn trách nhiệm hình theo Luật hình Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 49 Trịnh Tiến Việt (2008), Các chế định trách nhiệm hình miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt miễn hình phạt giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, Đề tài nghiên cứu đặc biệt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội 50 Võ Khánh Vinh (2001), Chương XVIII - Miễn trách nhiệm hình sự, Trong sách: Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Tập thể tác giả Võ Khánh Vinh chủ biên, Nxb Giáo dục, Hà Nội ... Chương 1: Lý luận miễn trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam Chương 2: Quy định pháp luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình thực tiễn áp dụng địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm 2013 đến năm... giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian tới CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM. .. VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 10 1.1 Khái niệm miễn trách nhiệm hình 10 1.2 Đặc điểm miễn trách nhiệm hình 13 1.3 Ý nghĩa miễn trách nhiệm hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Miễn trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng nam , Miễn trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng nam